İletişime Giriş Prof. Dr. Hasan Tutar  - Kitap

İletişime Giriş

11. Baskı, 
Nisan 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
420
Barkod:
9789750284465
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
315,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
İletişim düşünceleri, fikirleri ve duyguları başkalarına ifade etmede işlevsel bir araçtır. İnsan sosyal bir varlık olarak bu işlev sayesinde başkalarıyla bağlantı kurabilir ve ilişkiler geliştirebilir. İletişim aynı zamanda bilgi alışverişini sağlayarak insanın gündelik yaşamı için vazgeçilmez bir işlev görür. Öğrenmek, bilgi ve birikimi paylaşmak, çevrede olup bitenlerden haberdar olmak için başkalarıyla iletişim kurarız. İletişim becerileri, bireylerin toplumda yer edinmelerine ve kariyer yaşamında ilerlemesini kolaylaştırır. İletişim aynı zamanda kişisel gelişime de yardımcı olabilir. İnsanın düşüncelerini ve duygularını başkalarına ifade etmesi ve onun tarafından kabul görmesi ancak iletişim sayesinde olabilir. İletişim, kişisel ve profesyonel ilişkilerde, sosyal ve duygusal gelişimde, sivil katılım sağlamada, insan yaşamında çok yönlü ve temel bir araçtır.
Kitapta, sözlü ve sözsüz iletişim, aktif dinleme, çatışma çözümü ve daha fazlası olmak üzere iletişimin çeşitli bileşenleri incelenmektedir. Etkili iletişimi engelleyen ortak engelleri keşfederek bunların üstesinden gelmenin stratejileri açıklanmaktadır. Ayrıca teknolojinin çağdaş iletişimdeki rolünü ve başkalarıyla etkileşimi nasıl etkilediği incelenmektedir. Kitapta işlenen önemli bir konu ise kriz zamanlarında iletişim stratejisinin nasıl olması gerektiği ile ilgilidir. Kitap, iş profesyoneli, öğrenci veya iletişim becerilerini geliştirmek isteyenlere temel bilgiler vermektedir. Kitabın temel amacı, yetenekli iletişimci olmak için gereken bilgi ve beceriyle okuyucuyu donatmaktır. Bu amaca ulaşıp ulaşmadığı ise okuyucunun takdirine kalmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Olarak İletişim
.
İletişimin Süreci ve İşleyişi
.
İletişim Türleri
.
İletişimin Engelleri ve Aşma Yolları
.
İletişim Modelleri
.
İkna Edici İletişim
.
Kitle İletişimi ve Kitle İletişim Modelleri
.
Örgütlerde İletişim
.
Kriz İletişimi
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Onbirinci Baskıya Önsöz 
5
Giriş 
15
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK İLETİŞİM
1. İLETİŞİM KAVRAMI 
19
1.1. İletişim Nedir? 
22
1.2. İletişimin Öğeleri 
26
1.3. Etkili İletişim 
28
1.3.1. Etkili İletişimin Bileşenleri 
31
1.3.2. Gösterge ve Gösterge Dizgeleri 
33
a. Belirti 
35
b. Belirtke 
36
c. Simge 
37
d. İkon 
37
1.4. Dil Göstergesi 
38
1.5. Gösterge Yoluyla Algılama ve Kavramsallaştırma 
39
1.6. İletişimin Önemi 
40
1.7. İletişimin Özellikleri 
43
1.8. İletişimin Fonksiyonları 
46
2. İLETİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 
50
2.1. Dil ve İletişim 
52
2.2. İletişim ve Enformasyon 
54
2.3. İletişim ve Telekomünikasyon 
55
2.4. İletişim Etiği 
57
İkinci Bölüm
İLETİŞİMİN SÜRECİ VE İŞLEYİŞİ
1. İLETİŞİM SÜRECİ 
61
1.1. İletişim Sürecinin Aşamaları 
64
1.2. Kaynak (Gönderici) 
65
1.2.1. Kaynağın Taşıması Gereken Özellikler 
66
1.3. Mesaj ve Mesajın Taşıması Gereken Özellikler 
67
1.4. Kodlama ve Kod Açma 
72
1.5. İletişim Kanalı 
74
1.6. Mesajın Hedefi 
78
1.6.1. Hedefin Taşıması Gereken Özellikler 
79
1.7. İletişimde Filtre Etme veya Algılama 
81
1.8. Geri Bildirim 
82
2. İLETİŞİM ŞEKİLLERİ 
85
2.1. Kişinin Kendisiyle İletişimi 
88
2.2. Kişiler Arası İletişim 
90
2.3. Grup İletişimi 
93
2.4. Tek Yönlü İletişim 
96
2.5. Çift Yönlü İletişim 
98
Üçüncü Bölüm
İLETİŞİM TÜRLERİ
1. İLETİŞİM TÜRLERİ 
101
1.1. Sözlü İletişim 
102
1.1.1. Sözün Ötesi 
105
1.2. Sözsüz İletişim 
106
1.2.1. Bilinçli Sözsüz İletişim 
109
1.2.2. Kısmen Bilinçli Sözsüz İletişim 
110
1.2.3. Sözsüz İletişimin Özellikleri 
110
a. Zamanın Mesajı 
112
b. Mekânın Mesajı 
113
c. Renklerin Mesajı 
114
1.3. Yazılı İletişim 
116
Dördüncü Bölüm
İLETİŞİMİN ENGELLERİ VE AŞMA YOLLARI
1. İLETİŞİM ENGELLERİ 
119
1.1. İletişimi Engelleyen Faktörler 
120
1.2. İletişimin Bozucu Engelleri 
122
1.3. İletişimin Kişisel Engelleri 
124
1.4. Dil ve Anlatım Güçlükleri 
126
1.5. Dinleme ve Algılama Yetersizliği 
128
1.6. Yetersiz Bilgi 
131
1.7. Statü Farklılıkları 
131
1.8. Cinsiyet Farklılıkları 
132
1.9. Kültürel Farklılıklar 
133
1.10. Hatalı Tamamlama 
134
1.11. İletişimin Psikolojik Engelleri 
134
1.12. İletişimin Kanal Engelleri 
138
1.13. İletişimin Teknik Engelleri 
139
1.14. Fiziksel Uzaklık 
141
1.15. Zaman Baskısı 
141
1.16. Kesintiler 
142
1.17. İletişimin Yapıcı Engelleri 
143
2. İLETİŞİM ENGELLERİNİ AŞMA YOLLARI 
144
2.1. Empatik İletişim 
147
2.2. Empatik Dinleme 
149
2.3. Motivasyonel İletişim 
150
3. ÇATIŞMACI İLETİŞİM 
152
Beşinci Bölüm
İKNA EDİCİ İLETİŞİM
1. İKNA EDİCİ İLETİŞİM 
155
1.1. İkna Edici İletişimin Özellikleri 
157
1.2. İkna Yaklaşımları 
159
1.3. İkna Yöntemleri 
162
1.4. İkna Teknikleri 
164
1.5. İkna Stratejileri 
166
2. İKNA KURAMLARI 
169
2.1. Atıf İkna Kuramı 
170
2.2. Bilişsel Uyumsuzluk İkna Kuramı 
170
2.3. Tutarlılık İkna Kuramı 
171
2.4. Detaylandırma Olasılık İkna Modeli 
172
2.5. Beklenti–Değer İkna Kuramı 
173
2.6. Korku Çağrıları İkna Kuramı 
174
2.7. Bilgi İşleme İkna Kuramı 
174
2.8. Aşılama İkna Kuramı 
175
2.9. Anlatısal İkna Kuramı 
176
2.10. Karşı Tepki İkna Kuramı: 
177
2.11. Sosyal Değişim İkna Kuramı: 
178
2.12. Sosyal Kimlik İkna Kuramı: 
179
2.13. Sosyal Etki İkna Kuramı 
180
2.14. Sosyal Yargı İkna Kuramı 
180
2.15. Sosyal Öğrenme İkna Kuramı 
181
2.16. Aristoteles’in İkna Kuramı 
183
2.18. Ayrıntılandırma Olasılığı Kuramı 
186
2.19. Doğrudan/Dolaylı İkna Kuramı 
187
Altıncı Bölüm
İKNA VE TUTUM DEĞİŞİMİ
1. İKNA VE TUTUM DEĞİŞİMİ 
189
2. İKNA YOLUYLA TUTUM DEĞİŞİMİ 
190
2.1. Kaynağa Dair Tutum Değişimi 
191
2.2. Mesaja Dair Tutum Değişimi 
195
2.2.1. İkna Edici Mesajın Özellikleri 
197
2.2.2. Hedefe Dair İkna Etme 
199
2.3. Benlik İçerilmişliği ve Tutum Değişimi 
202
2.4. İletişim Ortamı ve Tutum Değişimi 
202
2.5. İkna ve Tutum Değişiminde Cinsiyet Faktörü 
203
2.6. Kültür ve Tutum Değişimi 
204
2.7. Bumerang Etkisi ve Tepkisellik 
205
2.8. Önyargı ve Tutum Değişimi 
205
3. Tutum Değişimi Kuramları 
207
3.1. Öğrenme Kuramı 
208
3.2. Beklenti–Değer Kuramı 
210
3.3. Sosyal Yargı Kuramı 
210
3.4. Tutarlılık veya Denge Kuramı 
211
3.4.1. Denge Kuramı 
212
3.4.2. Tutarlılık Kuramı 
214
3.5. Bilişsel Çelişki Kuramı 
214
3.6. Erekler ve Çatışma Kuramı 
217
3.7. İşlevsel Kuram 
218
3.8. Mantıksal Eylem Kuramı 
219
3.9. Koşullanma ve Pekiştirme Kuramı 
221
3.10. Aşılama Kuramı 
222
Yedinci Bölüm
İLETİŞİM MODELLERİ
1. İLETİŞİM MODELLERİ 
225
1.1. Doğrusal İletişim Modeli 
225
1.2. İnteraktif İletişim Modeli 
226
1.3. İşlemsel İletişim Modeli 
228
1.4. Shannon–Weaver İletişim Modeli 
229
1.5. Berlo İletişim Modeli 
231
1.6. Schramm İletişim Modeli 
232
1.7. Westley ve MacLean İletişim Modeli 
233
1.8. Barnlund İşlemsel İletişim Modeli 
235
19. Kültürel İletişim Modeli 
236
1.10. Aracılı İletişim Modeli 
237
1.11. Sosyal İnşacı İletişim Modeli 
238
1.12. Eleştirel İletişim Modeli 
239
1.13. Bilişsel İletişim Modeli 
240
1.14. Diyalojik İletişim Modeli 
241
1.15. İlişkisel İletişim Modeli 
242
1.16. Medya Ekolojisi Modeli 
243
1.17. Nörolinguistik İletişim Modeli 
244
1.18. Bilgi İşlem İletişim Modeli 
245
1.19. Söylem Analizi İletişim Modeli 
246
1.20. Sistem İletişim Modeli 
248
1.21. Jacobson İletişim Modeli 
249
1.22. Gündem Belirleme İletişim Modeli 
250
1.23. Bilgi Açığı İletişim Modeli 
251
1.24. Sessizlik Sarmalı İletişim Modeli 
253
Sekizinci Bölüm
KİTLE İLETİŞİMİ VE KİTLE İLETİŞİM MODELLERİ
1. KİTLE KAVRAMI 
255
2. KİTLE İLETİŞİMİ KAVRAMI 
257
3. KİTLE İLETİŞİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR 
260
4. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI 
263
5. KİTLE İLETİŞİMİNİN FONKSİYONLARI 
264
5.1. Eğitim ve Eğlendirme Fonksiyonu 
265
5.2. Haber ve Bilgi Verme Fonksiyonu 
266
5.3. Denetim ve Eleştiri Fonksiyonu 
267
5.4. Kamuoyu Oluşturma Fonksiyonu 
267
5.5. Kitle İletişiminin Diğer Fonksiyonları 
269
6. KİTLE İLETİŞİMİNİN TOPLUMSAL ETKİLERİ 
271
7. KİTLE İLETİŞİM MODELLERİ 
273
8. KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI 
275
Dokuzuncu Bölüm
ÖRGÜTLERDE İLETİŞİM
1. ÖRGÜTSEL İLETİŞİM 
281
2. ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN İŞLEVLERİ 
283
3. ÖRGÜTSEL İLETİŞİMDE ETKİLİLİK FAKTÖRLERİ 
288
4. ÖRGÜTSEL İLETİŞİM TÜRLERİ 
290
4.1. Bilgilendirici İletişim 
292
4.2. Değerlendirici ve Yorumlayıcı İletişim 
293
4.3. Eğitici ve Öğretici İletişim 
295
5. ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
297
6. ÖRGÜTSEL İLETİŞİM ARAÇLARI 
299
Onuncu Bölüm
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM ŞEKİLLERİ
1. ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN İŞLEYİŞİ 
307
1.1. Biçimsel İletişim 
308
1.2. Yukarıdan Aşağıya İletişim 
309
1.3. Aşağıdan Yukarıya İletişim 
312
1.4. Yatay İletişim 
313
1.5. Çapraz İletişim 
314
1.6. Açık ve Çok Yönlü İletişim 
315
2. DOĞAL İLETİŞİM 
316
2.1. Doğal İletişimin Nedenleri 
319
2.2. Doğal İletişimin Yararları 
320
2.3. Doğal İletişimin Sakıncaları 
322
3. ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN ENGELLERİ 
324
4. ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN İYİLEŞTİRİLMESİ 
328
Onbirinci Bölüm
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM AĞ MODELLERİ
1. ÖRGÜTSEL İLETİŞİM AĞLARI 
331
1.1. Dairesel Ağ İletişim Modeli 
332
1.2. “Y İletişim Ağ Modeli” 
333
1.3. Zincir Ağ Modeli 
333
1.4. Merkezi Ağ İletişim Modeli 
334
1.5. Serbest İletişim Ağ Modeli 
335
1.6. İletişimde Fayol Köprüsü Modeli 
336
2. ÖRGÜTSEL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
336
2.1. Bilgisayar Ağları ve İletişim 
339
2.2. İnternet ve İletişim 
343
2.3. Intranet ve İletişim 
346
2.4. Extranet ve İletişim 
348
Onikinci Bölüm
KRİZ İLETİŞİMİ
1. KRİZ NEDİR VE NASIL YÖNETİLİR? 
351
1.1. Kriz Yönetimi Aşamaları 
354
1.2. Kriz Erken Uyarı Sistemi 
355
1.3. Kriz Erken Uyarı Sistemlerinin Gerekliliği 
358
1.4. Kriz Erken Uyarı Sisteminde Başarı Faktörleri 
359
1.5. Kriz İletişim Planı 
361
2. KRİZ İLETİŞİM MERKEZİ 
364
2.1. Kriz İletişim Merkezinin Görev ve Sorumlulukları 
367
2.2. Kriz İletişim Merkezinin Fiziksel ve Teknolojik Altyapısı 
370
2.3. Kriz İletişim Merkezinin İnsan Kaynağı Altyapısı 
373
2.4. Kriz Yönetimi İçin İnsan Kaynağının Eğitimi 
376
2.5. Kriz Dönemlerinde Paydaş ve Vatandaş Etkileşimi 
380
3. SANAL ÖRGÜTLERDE İLETİŞİM 
385
4. ÖRGÜTLERDE İLETİŞİM DOYUMU 
388
Kaynakça 
391
Kavram Dizini 
415