Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı
Patent ve Faydalı Model Hukuku
Ekim 2017 / 1. Baskı / 704 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Şubat 2019 175.00 TL -     Sepete Ekle
   

Sınai haklara ilişkin mevzuatın çok parçalı ve uyumsuz yapısı, 10.01.2017'de yayınlanan ve yürürlüğe giren, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanun ile büyük ölçüde giderilmiştir. Kanunun patentlere ilişkin kısmında, ciddi yenilikler; patentleme süreçlerinde hızlanma, kalite artışı ve verimliliğe yönelik yeni hükümler yer almaktadır. Patent ve faydalı model tescil usullerinde sadeleşme, başvuru, itiraz ve ilan sürelerinde kısalma; patentler için kurum içi hükümsüzlük süreçleri ve incelemesiz patentin sistemden çıkarılması söz konusudur. KHK'lerden sonra rafine ve Avrupa Patent Sözleşmesi ile uyumlu bir metin kanunlaştırılmıştır.

Patent ve faydalı model hukuku, sınai mülkiyet alanının en teknik ve kompleks özellikler taşıyan, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren bir alanıdır.

Bu kitap, Patent Hukukuna giriş ve profesyoneller için uygulama kitabı olmak üzere hazırlandı. Bu yönleriyle, yeni başlayanlar için didaktik ve aynı zamanda uygulamacılar için başvuru kaynağı niteliğinde tasarlandı. Gerek patent gerekse faydalı model hakları, önceki mevzuata göndermeler yapılarak, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine göre doktrin ve içtihat desteğiyle incelendi ve uygulama ile bağlantılar kuruldu.

Kitapta bolca yer alan emsal kararların, dava hazırlığı ve karar süreçlerinde hakim, avukat, patent vekili, bilirkişi ve bilgi meraklılarına ışık tutacağı düşünüldü. Kitap, ilk bölümde patent, faydalı model ve komşu kavramları tanıtıyor, temel bilgilere yer veriyor. Ardından tescil şartları ve süreçler inceleniyor. Patent ve faydalı modellerin devir ve lisanslara, zorunlu lisanslara konu olması; koruma kapsamı ve hükümsüzlük davaları ayrı bölümlerde ele alınıyor. Kitap ziyadesiyle, hakkın korunmasını, davaları ve koruma tedbirlerini inceliyor.

Eserde KOBİ'ler için önemli bir sınai hak çeşidi olan faydalı model, yoğun bir uygulamaya ve çekişmelere konu olduğundan ayrı bir başlıkta inceleniyor.

Konu Başlıkları
Patent Hukukunda Amaç ve Temel Kavramlar
Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Patent Hükümleriyle Gelen Yenilikler
Patentin Tescil Şartları ve Buluş Basamağının Belirlenmesi
Patent Hak Sahipliği, İşçi Buluşları ve Serbest Buluş
Patentin Hukuki İşlemlere Konu Edilmesi; Devri
Lisansa Konu Edilmesi ve Zorunlu Lisans
Patentin Koruma Kapsamı
Patent Sahibinin Hakları ve Patentten Doğan Hakkın Sınırları
Patentten Doğan Çekişmeler
Hukuki Koruma Yolları Tecavüz, Tazminat ve Hükümsüzlük Davaları
Faydalı Model Hakkı, Tescil Şartları, Koruma Kapsamı
İhlal ve Hakkın Sona Ermesi, Hükümsüzlük
Konuyla İlgili İçtihatlar
Barkod: 9789750245190
Yayın Tarihi: Ekim 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 704
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
Önsöz  7
Giriş  17
1. Bölüm
TARİHÇE, TANIMLAR, KAYNAKLAR, PATENT HUKUKUNDA AMAÇ VE
TEMEL KAVRAMLAR, SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NUN
PATENT HÜKÜMLERİYLE GELEN YENİLİKLER
I. PATENT HUKUKU’NUN TARİHÇESİ  21
II. TÜRK PATENT HUKUKU’NUN KISA TARİHÇESİ  22
III. PATENT HUKUKU’NUN KAYNAKLARI  24
IV. PATENT HUKUKU’NUN AMAÇ VE İŞLEVİ  26
V. SINAİ MÜLKİYET HUKUKUNDA TEMEL KAVRAMLAR  29
A. Patent Hukuku Alanındaki Önemli Kavramlar  29
1. Patent Tescili ve Buluş  30
a. Buluş Sahibi  33
b. Buluşçu  34
c. Serbest Buluş ve Hizmet Buluşu  35
2. Patent Hukukunda Yenilik Kavramı  36
3. Patent Hukukunda Buluş Basamağı  39
4. Faydalı Model Tescili  40
5. Avrupa Patenti  41
VI. KOMŞU DİSİPLİNLERDEKİ KAVRAMLAR VE PATENT HUKUKU İLE İLİŞKİLERİ  42
A. Tasarım Tescil Belgesi ve Yeni Tasarım  42
B. Entegre Devre Topoğrafyaları Üzerindeki Koruma  43
C. Yeni Bitki Çeşitleri Üzerindeki Islahçı Hakları  45
D. Haksız Rekabet ve Know–How  46
VII. SINAİ MÜLKİYET KANUNU SİSTEMİNDE PATENT HAKKININ KORUNMASI İLKESİ VE PATENTTEN YARARLANABİLECEK KİŞİLER  51
A. Patent Hakkından Yararlanabilecekler  51
B. Patent Hakkının Korunması İlkesi  52
C. İstemlere Dayalı Koruma İlkesi  54
1. Ana İstem  57
2. Bağımlı İstem  57
3. Çoklu Bağımlı İstem  58
VIII. PATENT VERİLEMEYEN KONULAR VE BULUŞLAR  58
A. Buluş Niteliğinde Olmadıkları İçin Patent Verilemeyenler  59
B. Belli Özelliği Olan Buluşlar Patentten İstisna Edilmiştir  64
IX. BULUŞ SAHİPLİĞİNDEN DOĞAN HAKLAR VE TESCİLİN NİTELİĞİ  68
X. PATENT BAŞVURUSU VE RÜÇHAN HAKKI  70
2. Bölüm
PATENTİN TESCİL ŞARTLARI VE BULUŞ BASAMAĞININ BELİRLENMESİ
I. GENEL OLARAK PATENT TESCİLİ  73
II. PATENT VERİLEBİLİRLİK ŞARTLARI  74
A. Patent Süreci ve Şekli Şartlar  76
B. Buluşun Patentlenmesi İçin Aranan Olumlu Unsurlar  79
1. Patent Bakımından Yenilik Şartı ve Yeniliğin Bozulmadığı Haller  80
a. Objektif Yenilik  88
b. Özellikli Yenilik Halleri  97
2. Buluş Basamağı; Tekniğin Bilinen Durumunu Nitelikli Olarak Aşmak  106
3. Buluş Sanayiye Elverişlilik Özelliği Taşımalıdır  115
III. BULUŞ BASAMAĞININ İNCELENMESİ USULÜ  117
A. Buluş Basamağının İncelenmesinde Anahtar Konular  121
1. Tekniğin İlgili Alanında Uzman Kişi  121
2. En Yakın Teknik Öğretinin Belirlenmesi Gereği  123
3. Çözümü Hedeflenen Teknik Bilginin Belirlenmesi  126
4. Buluş Basamağının Belirlenmesinde Ürünün Ticari Başarısının Etkisi  127
IV. BULUŞA PATENT VERİLEMEYECEK KONULAR VE BİLGİSAYAR PROGRAMI İLE ÇALIŞAN BULUŞLAR  128
A. Patentten İstisna Edilen Konular  128
B. Bilgisayar Programı ile Çalışan Buluşlar  133
V. PATENT BAŞVURUSUNUN FAYDALI MODELE VE FAYDALI MODEL BAŞVURUSUNUN PATENTE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ  136
3. Bölüm
PATENT HAK SAHİPLİĞİ, İŞÇİ BULUŞLARI VE SERBEST BULUŞ
I. BULUŞLARIN PATENT VEYA FAYDALI MODEL BELGESİ VERİLMEK SURETİYLE KORUNMASI  139
A. Buluş ve Patent Hakkı  139
1. Buluş / Patent Tipleri  142
a. Ürün Patentleri / Buluşları  142
b. Usul Patentleri / Buluşları  143
2. Patentten Doğan Hakkın Özellikleri  144
a. Özel Hukuk Alanına İlişkin Tekelci (İnhisari) Yetkiler Sağlaması  144
b. Mutlak Hak Niteliği Taşır  145
c. Süreyle Sınırlıdır  146
d. Devir ve Ferağı Mümkündür  146
e. Ülkesellik İlkesine Tabidir  147
B. Buluş Hakkından Yararlanacaklar  147
II. PATENTE HAK SAHİPLİĞİ  149
A. Gerçek Buluş Sahipliği  149
B. Tescilin Önemi ve Faraziyenin Yaşam Süresi  151
C. Buluş Sahipliği Sorunu; Ferdi ve Müşterek Buluş  151
D. Çalışanların buluş sahipliği  153
1. Genel Olarak  153
2. Çalışan Kavramı, Çalışan Sayılanlar  155
3. Hizmet Buluşları  156
a. Hizmet Buluşunun Sahibi  157
b. Hizmet Buluşunda İşçinin Hakları  158
4. Serbest Buluşlar  160
5. Kamu Hizmeti Görenler ve Üniversite Mensuplarının Buluşları  161
6. Kamu Destekli Proje Buluşları  162
7. Avrupa Birliği’nde İşçi Buluşları  162
a. Genel Olarak  162
b. Avrupa Patent Sözleşmesinde İşçi Buluşları  162
c. İngiliz Hukuku’nda İşçi Buluşu ve İşverenin Mali Çıkarları  163
d. Alman Hukuku’nda İşçi Buluşları  164
8. Ülkemizde İşçi Buluşlarına Uygun Bedel Tayini, Tahkim  167
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  169
4. Bölüm
PATENTİN HUKUKİ İŞLEMLERE KONU EDİLMESİ;
DEVRİ, LİSANSA KONU EDİLMESİ VE ZORUNLU LİSANS
I. GENEL OLARAK  181
II. PATENT VE FAYDALI MODELLERİN HUKUKİ İŞLEMLERE KONU EDİLMESİ  182
A. Patent Lisans Sözleşmelerinin Önemi  186
B. Patent Lisanslarının İşlevleri  186
III. PATENT HAKKININ DEVRİ  187
IV. PATENT LİSANS SÖZLEŞMELERİ  191
A. İhtiyari Lisans Sözleşmesi  193
B. Zorunlu Lisans  198
1. Türk patent ve Marka Kurumu ve Zorunlu Lisansta Rolü  202
2. Zorunlu Lisans İçin Mahkeme’ye Başvurma  202
C. Lisans Sözleşmelerinden Kaynaklanan Çekişmeler  203
1. Patent Lisansı Alanın Hak ve Yükümlülükleri  209
2. Lisans Verenin Hak ve Yükümlülükleri  209
5. Bölüm
PATENTİN KORUMA KAPSAMI, PATENT SAHİBİNİN HAKLARI VE
PATENTTEN DOĞAN HAKKIN SINIRLARI
I. PATENTTEN DOĞAN HAKLAR VE HUKUKİ KORUMA  215
A. Genel Olarak  215
B. Korumanın Konusu; İstemler  216
C. Patent Sahibinin Hak ve Yetkileri  220
D. SMK’ya Göre Patent ve Faydalı Modele Tecavüz ve Koruma  222
II. PATENT HAKKININ SINIRLARI  228
A. Genel Olarak  228
B. Objektif Sınırlamalar  230
1. Sınai ve Ticari Amaç Taşımayan Özel Maksatlı Fiiller  231
2. Deneme Amaçlı Fiiller  232
3. Eczanelerde Tek Reçetelik Uygulamalar  232
4. Buluşun Gemi, Uçak, Uzay Aracı ve Kara Nakil Araçlarında Kullanılması  232
5. Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması’na Uygun Kullanımlar  233
6. Zaman Sınırlaması  233
7. Ülkesellik İlkesinden Kaynaklanan Sınırlama  239
8. İlaçların Ruhsatlandırılması ve Bunun İçin Gerekli Test ve Deneyler de Dâhil Olmak Üzere, Ruhsat Konusu Buluşu İçeren Deneme Amaçlı Fiiller  239
C. Subjektif Sınırlamalar  245
1. Ön Kullanım Hakkı  245
2. Zorunlu Lisans  248
3. Patent Hakkının Tükenmesi  248
6. Bölüm
PATENTTEN DOĞAN ÇEKİŞMELER VE HUKUKİ KORUMA YOLLARI;
TECAVÜZ, TAZMİNAT VE HÜKÜMSÜZLÜK DAVALARI
I. PATENT HAKKINDAN DOĞAN ÇEKİŞMELER  251
A. Genel Olarak  251
B. Patent Hukuku Uygulamasında Görülen Uyuşmazlıklar  253
II. PATENT HAKKININ HUKUKİ VE CEZAİ OLARAK KORUNMASI  255
A. Patent Hakkının Hukuki Koruması  255
B. Patent Hakkının Cezai Koruması  261
III. PATENTE TECAVÜZ OLUŞTURAN EYLEMLER  262
A. Doğrudan Doğruya Tecavüz  268
1. Ürün Patentine Tecavüz  268
a. Patentli Ürünün Üretilmesi  270
b. Ürünün Satışı, Satışa Sunma ve Benzeri Eylemler  272
c. Patentli Ürünün Kullanılması  273
2. Usul Patentlerine Tecavüz  273
B. Dolaylı Tecavüz  276
C. Kısmen Tecavüzün Anlamı  277
D. Davalının Üründe Eklemeler, Değişiklikler Yapması  278
E. Parçalar veya Kit Formu ile Tecavüz  278
F. Lisans Haklarının Aşılması, Genişletilmesi Hali  279
G. Bilgi Yükümlülüğüne Aykırılık  279
IV. PATENTE TECAVÜZ HALİNDE HUKUKİ ÇARELER  280
A. Patente Tecavüze Karşı Davalar  281
1. Patente Tecavüzün Tespiti ve Men’i Davası  281
2. Patente Tecavüzün Durdurulması ve Giderilmesi  285
a. Tecavüz Davalarında İzlenen Yöntem  288
b. Usul Patentlerine Tecavüz Davalarında Yöntem ve İstisnaların Uygulanması  289
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  291
B. Patente Tecavüz Bulunmadığının Tespiti Davası  308
C. Delillerin Tespiti Davası Sorunu; Tespit ve İhtiyati Tedbirler  321
1. Delillerin Tespiti Davası Sorunu  321
2. Delil Tespiti ve İhtiyati Tedbirler  322
D. Patente Tecavüz Halinde Tazminat Davaları  328
1. Maddi Tazminat Davası  329
2. Manevi Tazminat  335
3. İtibar Tazminatı  337
E. Gasp Davaları  339
1. Patent İsteme Hakkının Gaspı  339
2. Patentin Gaspı  340
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  342
V. PATENT HAKKININ SONA ERMESİ  345
A. Giriş  345
B. Patent Hakkının Sona Ermesi  347
1. Patent Hakkının Sona Ermesi Sebepleri  348
a. Koruma Süresinin Dolması  348
b. Patent Sahibinin Patent Hakkından Vazgeçmesi  348
c. Yıllık Ücretlerin ve Ek Ücretlerin Öngörülen Sürelerde Ödenmemesi  349
aa. Mücbir Sebep Başvurusu  349
VI. PATENTİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVASI  350
A. Hükümsüzlük Davalarının Pratik Etkileri ve Sonuçları  353
1. Açılmış Davalara Etkisi  353
2. İstisnalar ve Patent Sahibinin Kötü Niyetinden Kaynaklanan Haller  353
3. Hükümsüzlük Kararının Mutlak Etkisi  354
B. Hükümsüzlük Kavramı  357
C. Hükümsüzlük Sebepleri  358
1. Ulusal Patentler Bakımından  359
a. İncelemeli Patentlerin Hükümsüzlüğü  359
aa. Patentin SMK 82 ve 83 maddelerinde Yazılı Olan Patentlenebilirlik (patentability) Koşullarına Uygun Olmadığının Kanıtlanması  360
bb. Buluşun İlgili Teknik Alandaki Uzman Kişinin (skilled person in the art) Anlayabileceği Açıklık ve Yeterlilikte Açıklanmamış (disclosure) Olması  364
cc. Patent Konusunun Başvuru Kapsamının Dışına Çıkması  365
dd. Patentin Bütünlüğü İlkesinin İhlali  365
ee. Patentin Gaspı Nedeniyle Hükümsüzlük  366
b. İncelemesiz Patentin Hükümsüzlüğü  366
c. Faydalı Modellerin Hükümsüzlüğü  369
aa. Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü Kararının Etkisi  376
bb. Patent Hükümsüzlüğü Davasından Farkları  376
2. Avrupa Patentleri Bakımından Hükümsüzlük  378
D. Patent Hükümsüzlük Davalarında Usul  381
1. Patent ve Faydalı Model Hükümsüzlüğü Davalarında Görev ve Yetki  388
2. Hükümsüzlük Davasında Taraflar  390
3. Hükümsüzlük Davasında İzlenecek Yöntem ve Uygulama  391
4. Hükümsüzlük Davalarında Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti  396
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  398
VII. TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU TARAFINDAN PATENT TESCİLİNİN HÜKÜMSÜZ KILINMASI: İTİRAZ SÜRECİ  429
VIII. PATENT VEYA FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ HALİNDE ZARAR GÖRENLERİN DAVA HAKKI  435
A. Faydalı Model Başvurusuna İtiraz Edenlerin Haklı Çıkması  436
B. Patent veya Faydalı Modele Tecavüz Nedeniyle Verilmiş Tazminata İlişkin Kararların İnfazı ve Sözleşmelerin Uygulanması  436
C. Haksız İhtiyati Tedbir Kararlarından Doğan Zararlar  437
D. Sebepsiz Zenginleşme Hükümleri  440
7. Bölüm
FAYDALI MODEL HAKKI, TESCİL ŞARTLARI, KORUMA KAPSAMI,
İHLAL VE HAKKIN SONA ERMESİ, HÜKÜMSÜZLÜK VE
KONUYLA İLGİLİ İÇTİHATLAR
I. FAYDALI MODEL KAVRAMI VE GENEL BİLGİLER  445
II. FAYDALI MODEL TESCİL SÜRECİ  448
A. Faydalı Model Tescil Şartları  449
1. Faydalı Modelde Yenilik  451
2. Faydalı Modelde Sanayiye Elverişlilik  455
B. Araştırma Raporu ve Faydalı Model Tescili  456
III. FAYDALI MODEL HAKKININ SONA ERMESİ  459
IV. FAYDALI MODEL HAKKININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  459
A. Hükümsüzlük Kararının Etkisi  464
B. Hükümsüzlüğün Geçmişe Etkili Olmasının İstisnaları  465
V. FAYDALI MODELE TECAVÜZ VE KORUMA  465
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  468
EKLER
SINAİ MÜLKİYET KANUNU  507
SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK  617
Kaynakça  699
Kavramlar Dizini  703
 


İlhami Güneş
1963 Erzincan doğumluyum. Kırklareli Atatürk Lisesi'nden 1979'da, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1984'de mezun oldum. İzmir Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi'nde Avrupa Birliği Hukuku alanında yüksek lisans yaptım. 1989'dan beri Hakim olarak hizmet vermekteyim. 2002–1;1;1;1; 2003 yıllarında Avrupa Birliği ile Türkiye Adalet Bakanlığı'nın ortak projesi kapsamında Avrupa'nın önde gelen kurumlarında yoğun Fikri Mülkiyet Hukuku eğitimi aldım.
2007 yılından beri İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Hakimi olarak görevliyim.
Çok sayıda makalem ve Fikri Mülkiyet Hukuku alanında yazdığım yayınlanmış dört kitabım bulunmaktadır. Değerli bir meslektaşımla evli ve iki çocukluyum. İyi derecede İngilizce biliyorum.
İlhami Güneş
Şubat 2019
175.00 TL
Sepete Ekle
Özge Özşahin
Ekim 2017
62.50 TL
İndirimli: 44.90 TL (%28)
Sepete Ekle
Ümit Erdem ...
Nisan 2019
25.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
Önsöz  7
Giriş  17
1. Bölüm
TARİHÇE, TANIMLAR, KAYNAKLAR, PATENT HUKUKUNDA AMAÇ VE
TEMEL KAVRAMLAR, SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NUN
PATENT HÜKÜMLERİYLE GELEN YENİLİKLER
I. PATENT HUKUKU’NUN TARİHÇESİ  21
II. TÜRK PATENT HUKUKU’NUN KISA TARİHÇESİ  22
III. PATENT HUKUKU’NUN KAYNAKLARI  24
IV. PATENT HUKUKU’NUN AMAÇ VE İŞLEVİ  26
V. SINAİ MÜLKİYET HUKUKUNDA TEMEL KAVRAMLAR  29
A. Patent Hukuku Alanındaki Önemli Kavramlar  29
1. Patent Tescili ve Buluş  30
a. Buluş Sahibi  33
b. Buluşçu  34
c. Serbest Buluş ve Hizmet Buluşu  35
2. Patent Hukukunda Yenilik Kavramı  36
3. Patent Hukukunda Buluş Basamağı  39
4. Faydalı Model Tescili  40
5. Avrupa Patenti  41
VI. KOMŞU DİSİPLİNLERDEKİ KAVRAMLAR VE PATENT HUKUKU İLE İLİŞKİLERİ  42
A. Tasarım Tescil Belgesi ve Yeni Tasarım  42
B. Entegre Devre Topoğrafyaları Üzerindeki Koruma  43
C. Yeni Bitki Çeşitleri Üzerindeki Islahçı Hakları  45
D. Haksız Rekabet ve Know–How  46
VII. SINAİ MÜLKİYET KANUNU SİSTEMİNDE PATENT HAKKININ KORUNMASI İLKESİ VE PATENTTEN YARARLANABİLECEK KİŞİLER  51
A. Patent Hakkından Yararlanabilecekler  51
B. Patent Hakkının Korunması İlkesi  52
C. İstemlere Dayalı Koruma İlkesi  54
1. Ana İstem  57
2. Bağımlı İstem  57
3. Çoklu Bağımlı İstem  58
VIII. PATENT VERİLEMEYEN KONULAR VE BULUŞLAR  58
A. Buluş Niteliğinde Olmadıkları İçin Patent Verilemeyenler  59
B. Belli Özelliği Olan Buluşlar Patentten İstisna Edilmiştir  64
IX. BULUŞ SAHİPLİĞİNDEN DOĞAN HAKLAR VE TESCİLİN NİTELİĞİ  68
X. PATENT BAŞVURUSU VE RÜÇHAN HAKKI  70
2. Bölüm
PATENTİN TESCİL ŞARTLARI VE BULUŞ BASAMAĞININ BELİRLENMESİ
I. GENEL OLARAK PATENT TESCİLİ  73
II. PATENT VERİLEBİLİRLİK ŞARTLARI  74
A. Patent Süreci ve Şekli Şartlar  76
B. Buluşun Patentlenmesi İçin Aranan Olumlu Unsurlar  79
1. Patent Bakımından Yenilik Şartı ve Yeniliğin Bozulmadığı Haller  80
a. Objektif Yenilik  88
b. Özellikli Yenilik Halleri  97
2. Buluş Basamağı; Tekniğin Bilinen Durumunu Nitelikli Olarak Aşmak  106
3. Buluş Sanayiye Elverişlilik Özelliği Taşımalıdır  115
III. BULUŞ BASAMAĞININ İNCELENMESİ USULÜ  117
A. Buluş Basamağının İncelenmesinde Anahtar Konular  121
1. Tekniğin İlgili Alanında Uzman Kişi  121
2. En Yakın Teknik Öğretinin Belirlenmesi Gereği  123
3. Çözümü Hedeflenen Teknik Bilginin Belirlenmesi  126
4. Buluş Basamağının Belirlenmesinde Ürünün Ticari Başarısının Etkisi  127
IV. BULUŞA PATENT VERİLEMEYECEK KONULAR VE BİLGİSAYAR PROGRAMI İLE ÇALIŞAN BULUŞLAR  128
A. Patentten İstisna Edilen Konular  128
B. Bilgisayar Programı ile Çalışan Buluşlar  133
V. PATENT BAŞVURUSUNUN FAYDALI MODELE VE FAYDALI MODEL BAŞVURUSUNUN PATENTE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ  136
3. Bölüm
PATENT HAK SAHİPLİĞİ, İŞÇİ BULUŞLARI VE SERBEST BULUŞ
I. BULUŞLARIN PATENT VEYA FAYDALI MODEL BELGESİ VERİLMEK SURETİYLE KORUNMASI  139
A. Buluş ve Patent Hakkı  139
1. Buluş / Patent Tipleri  142
a. Ürün Patentleri / Buluşları  142
b. Usul Patentleri / Buluşları  143
2. Patentten Doğan Hakkın Özellikleri  144
a. Özel Hukuk Alanına İlişkin Tekelci (İnhisari) Yetkiler Sağlaması  144
b. Mutlak Hak Niteliği Taşır  145
c. Süreyle Sınırlıdır  146
d. Devir ve Ferağı Mümkündür  146
e. Ülkesellik İlkesine Tabidir  147
B. Buluş Hakkından Yararlanacaklar  147
II. PATENTE HAK SAHİPLİĞİ  149
A. Gerçek Buluş Sahipliği  149
B. Tescilin Önemi ve Faraziyenin Yaşam Süresi  151
C. Buluş Sahipliği Sorunu; Ferdi ve Müşterek Buluş  151
D. Çalışanların buluş sahipliği  153
1. Genel Olarak  153
2. Çalışan Kavramı, Çalışan Sayılanlar  155
3. Hizmet Buluşları  156
a. Hizmet Buluşunun Sahibi  157
b. Hizmet Buluşunda İşçinin Hakları  158
4. Serbest Buluşlar  160
5. Kamu Hizmeti Görenler ve Üniversite Mensuplarının Buluşları  161
6. Kamu Destekli Proje Buluşları  162
7. Avrupa Birliği’nde İşçi Buluşları  162
a. Genel Olarak  162
b. Avrupa Patent Sözleşmesinde İşçi Buluşları  162
c. İngiliz Hukuku’nda İşçi Buluşu ve İşverenin Mali Çıkarları  163
d. Alman Hukuku’nda İşçi Buluşları  164
8. Ülkemizde İşçi Buluşlarına Uygun Bedel Tayini, Tahkim  167
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  169
4. Bölüm
PATENTİN HUKUKİ İŞLEMLERE KONU EDİLMESİ;
DEVRİ, LİSANSA KONU EDİLMESİ VE ZORUNLU LİSANS
I. GENEL OLARAK  181
II. PATENT VE FAYDALI MODELLERİN HUKUKİ İŞLEMLERE KONU EDİLMESİ  182
A. Patent Lisans Sözleşmelerinin Önemi  186
B. Patent Lisanslarının İşlevleri  186
III. PATENT HAKKININ DEVRİ  187
IV. PATENT LİSANS SÖZLEŞMELERİ  191
A. İhtiyari Lisans Sözleşmesi  193
B. Zorunlu Lisans  198
1. Türk patent ve Marka Kurumu ve Zorunlu Lisansta Rolü  202
2. Zorunlu Lisans İçin Mahkeme’ye Başvurma  202
C. Lisans Sözleşmelerinden Kaynaklanan Çekişmeler  203
1. Patent Lisansı Alanın Hak ve Yükümlülükleri  209
2. Lisans Verenin Hak ve Yükümlülükleri  209
5. Bölüm
PATENTİN KORUMA KAPSAMI, PATENT SAHİBİNİN HAKLARI VE
PATENTTEN DOĞAN HAKKIN SINIRLARI
I. PATENTTEN DOĞAN HAKLAR VE HUKUKİ KORUMA  215
A. Genel Olarak  215
B. Korumanın Konusu; İstemler  216
C. Patent Sahibinin Hak ve Yetkileri  220
D. SMK’ya Göre Patent ve Faydalı Modele Tecavüz ve Koruma  222
II. PATENT HAKKININ SINIRLARI  228
A. Genel Olarak  228
B. Objektif Sınırlamalar  230
1. Sınai ve Ticari Amaç Taşımayan Özel Maksatlı Fiiller  231
2. Deneme Amaçlı Fiiller  232
3. Eczanelerde Tek Reçetelik Uygulamalar  232
4. Buluşun Gemi, Uçak, Uzay Aracı ve Kara Nakil Araçlarında Kullanılması  232
5. Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması’na Uygun Kullanımlar  233
6. Zaman Sınırlaması  233
7. Ülkesellik İlkesinden Kaynaklanan Sınırlama  239
8. İlaçların Ruhsatlandırılması ve Bunun İçin Gerekli Test ve Deneyler de Dâhil Olmak Üzere, Ruhsat Konusu Buluşu İçeren Deneme Amaçlı Fiiller  239
C. Subjektif Sınırlamalar  245
1. Ön Kullanım Hakkı  245
2. Zorunlu Lisans  248
3. Patent Hakkının Tükenmesi  248
6. Bölüm
PATENTTEN DOĞAN ÇEKİŞMELER VE HUKUKİ KORUMA YOLLARI;
TECAVÜZ, TAZMİNAT VE HÜKÜMSÜZLÜK DAVALARI
I. PATENT HAKKINDAN DOĞAN ÇEKİŞMELER  251
A. Genel Olarak  251
B. Patent Hukuku Uygulamasında Görülen Uyuşmazlıklar  253
II. PATENT HAKKININ HUKUKİ VE CEZAİ OLARAK KORUNMASI  255
A. Patent Hakkının Hukuki Koruması  255
B. Patent Hakkının Cezai Koruması  261
III. PATENTE TECAVÜZ OLUŞTURAN EYLEMLER  262
A. Doğrudan Doğruya Tecavüz  268
1. Ürün Patentine Tecavüz  268
a. Patentli Ürünün Üretilmesi  270
b. Ürünün Satışı, Satışa Sunma ve Benzeri Eylemler  272
c. Patentli Ürünün Kullanılması  273
2. Usul Patentlerine Tecavüz  273
B. Dolaylı Tecavüz  276
C. Kısmen Tecavüzün Anlamı  277
D. Davalının Üründe Eklemeler, Değişiklikler Yapması  278
E. Parçalar veya Kit Formu ile Tecavüz  278
F. Lisans Haklarının Aşılması, Genişletilmesi Hali  279
G. Bilgi Yükümlülüğüne Aykırılık  279
IV. PATENTE TECAVÜZ HALİNDE HUKUKİ ÇARELER  280
A. Patente Tecavüze Karşı Davalar  281
1. Patente Tecavüzün Tespiti ve Men’i Davası  281
2. Patente Tecavüzün Durdurulması ve Giderilmesi  285
a. Tecavüz Davalarında İzlenen Yöntem  288
b. Usul Patentlerine Tecavüz Davalarında Yöntem ve İstisnaların Uygulanması  289
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  291
B. Patente Tecavüz Bulunmadığının Tespiti Davası  308
C. Delillerin Tespiti Davası Sorunu; Tespit ve İhtiyati Tedbirler  321
1. Delillerin Tespiti Davası Sorunu  321
2. Delil Tespiti ve İhtiyati Tedbirler  322
D. Patente Tecavüz Halinde Tazminat Davaları  328
1. Maddi Tazminat Davası  329
2. Manevi Tazminat  335
3. İtibar Tazminatı  337
E. Gasp Davaları  339
1. Patent İsteme Hakkının Gaspı  339
2. Patentin Gaspı  340
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  342
V. PATENT HAKKININ SONA ERMESİ  345
A. Giriş  345
B. Patent Hakkının Sona Ermesi  347
1. Patent Hakkının Sona Ermesi Sebepleri  348
a. Koruma Süresinin Dolması  348
b. Patent Sahibinin Patent Hakkından Vazgeçmesi  348
c. Yıllık Ücretlerin ve Ek Ücretlerin Öngörülen Sürelerde Ödenmemesi  349
aa. Mücbir Sebep Başvurusu  349
VI. PATENTİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVASI  350
A. Hükümsüzlük Davalarının Pratik Etkileri ve Sonuçları  353
1. Açılmış Davalara Etkisi  353
2. İstisnalar ve Patent Sahibinin Kötü Niyetinden Kaynaklanan Haller  353
3. Hükümsüzlük Kararının Mutlak Etkisi  354
B. Hükümsüzlük Kavramı  357
C. Hükümsüzlük Sebepleri  358
1. Ulusal Patentler Bakımından  359
a. İncelemeli Patentlerin Hükümsüzlüğü  359
aa. Patentin SMK 82 ve 83 maddelerinde Yazılı Olan Patentlenebilirlik (patentability) Koşullarına Uygun Olmadığının Kanıtlanması  360
bb. Buluşun İlgili Teknik Alandaki Uzman Kişinin (skilled person in the art) Anlayabileceği Açıklık ve Yeterlilikte Açıklanmamış (disclosure) Olması  364
cc. Patent Konusunun Başvuru Kapsamının Dışına Çıkması  365
dd. Patentin Bütünlüğü İlkesinin İhlali  365
ee. Patentin Gaspı Nedeniyle Hükümsüzlük  366
b. İncelemesiz Patentin Hükümsüzlüğü  366
c. Faydalı Modellerin Hükümsüzlüğü  369
aa. Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü Kararının Etkisi  376
bb. Patent Hükümsüzlüğü Davasından Farkları  376
2. Avrupa Patentleri Bakımından Hükümsüzlük  378
D. Patent Hükümsüzlük Davalarında Usul  381
1. Patent ve Faydalı Model Hükümsüzlüğü Davalarında Görev ve Yetki  388
2. Hükümsüzlük Davasında Taraflar  390
3. Hükümsüzlük Davasında İzlenecek Yöntem ve Uygulama  391
4. Hükümsüzlük Davalarında Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti  396
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  398
VII. TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU TARAFINDAN PATENT TESCİLİNİN HÜKÜMSÜZ KILINMASI: İTİRAZ SÜRECİ  429
VIII. PATENT VEYA FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ HALİNDE ZARAR GÖRENLERİN DAVA HAKKI  435
A. Faydalı Model Başvurusuna İtiraz Edenlerin Haklı Çıkması  436
B. Patent veya Faydalı Modele Tecavüz Nedeniyle Verilmiş Tazminata İlişkin Kararların İnfazı ve Sözleşmelerin Uygulanması  436
C. Haksız İhtiyati Tedbir Kararlarından Doğan Zararlar  437
D. Sebepsiz Zenginleşme Hükümleri  440
7. Bölüm
FAYDALI MODEL HAKKI, TESCİL ŞARTLARI, KORUMA KAPSAMI,
İHLAL VE HAKKIN SONA ERMESİ, HÜKÜMSÜZLÜK VE
KONUYLA İLGİLİ İÇTİHATLAR
I. FAYDALI MODEL KAVRAMI VE GENEL BİLGİLER  445
II. FAYDALI MODEL TESCİL SÜRECİ  448
A. Faydalı Model Tescil Şartları  449
1. Faydalı Modelde Yenilik  451
2. Faydalı Modelde Sanayiye Elverişlilik  455
B. Araştırma Raporu ve Faydalı Model Tescili  456
III. FAYDALI MODEL HAKKININ SONA ERMESİ  459
IV. FAYDALI MODEL HAKKININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  459
A. Hükümsüzlük Kararının Etkisi  464
B. Hükümsüzlüğün Geçmişe Etkili Olmasının İstisnaları  465
V. FAYDALI MODELE TECAVÜZ VE KORUMA  465
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  468
EKLER
SINAİ MÜLKİYET KANUNU  507
SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK  617
Kaynakça  699
Kavramlar Dizini  703
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019