Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İş Davaları Dizisi: Yedinci Kitap
İşçi Ücreti ve Ödenmemesinden KaynaklananHukuki Sorunlar
Eylül 2018 / 1. Baskı / 342 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 120.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bir dava açarken belki şerhlerden ve monografilerden 'ne' sorusuna cevap bulabilirsiniz ama 'nasıl' sorusunu cevaplayamazsınız. İş Davaları Dizisi tam da bu sorunu çözmeyi hedefliyor, size hem 'ne' hem de 'nasıl' sorusunun cevabını vermek istiyor. Dava sürecinde sadece bilgiyi verip bir kenara çekilmiyor, sürecin her aşamasında sizin yanınızda, adeta özel asistanınız gibi.
Dizi 7 kitaptan oluşuyor. Ama şimdilik.

Dizinin bu kitabında; ücret, işçi için emeğinin karşılığı, işveren için de en önemli gider kalemlerinden ve iş hukukunun ana konularından birisini oluşturmaktadır.

İş Kanunları ile diğer kanunlar ücretin konusu, çeşitleri, türleri, miktarı, ödenme yeri ve şekli, ödenme zamanı, ödenme süresi, ücrete ilişkin zamanaşımı ve faiz gibi konularda oldukça ayrıntılı hükümlerle donatılmıştır. Eksik kalan hususlar da mahkeme kararları ile tamamlanmaktadır. Ancak kanun hükümleri ve mahkeme kararları çok sık değişikliğe uğramasına rağmen iktisadi ve toplumsal hayatın hızı uygulamada işçi ve işveren arasında her gün yeni sorunlar doğurmaktadır.

Ücrete ilişkin uyuşmazlıklar mahkemeleri adeta işgal etmiş durumdadır. Ücretin hiç ödenmemesi, eksik ödenmesi ya da süresinde ödenmemesi gibi durumlar, geçinmesi için emeğinden başka bir şeyi olmayan işçinin kendisi ve ailesi yönünden hayati önem taşımakta, iş barışını birinci derecede olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışma ile iş hukuku uygulayıcılarına ücret konusunda iş mevzuatı, yargı kararları, öğretide yer alan görüşler ve deneyimler ışığında yol gösterilmektedir

Konu Başlıkları
İşverenin Ücret Ödeme Borcu
Ücretin Ödenmemesi Üzerine Başvurulabilecek Hukuki Yollar
Barkod: 9789750250606
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 342
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
İŞVERENİN ÜCRET ÖDEME BORCU
I. GENEL OLARAK  15
II. ÜCRETİN TANIMI  15
III. ÜCRETİN UNSURLARI  17
A. İş Karşılığında Ödenme  17
B. İşveren veya Üçüncü Kişi Tarafından Ödenme  25
C. Para veya Para Değeri Olan Bir Menfaat ile Ödenme  28
IV. ÜCRET ÇEŞİTLERİ  30
A. Asıl Ücret  30
1. İşçinin Temel (Asıl) Ücreti Düşürülemez  31
2. Ayrık Durumlar  36
3. İşçinin Ücretinden Yargı Kararı Olmadan Kesinti ve Mahsup Yapılamaz  39
B. Geniş Anlamda Ücret  40
V. ÜCRETİN TÜRLERİ  42
A. Zamana Göre Ücret  43
1. Saat Ücreti  43
2. Günlük (Gündelik) Ücret  43
3. Haftalık Ücret  44
4. Aylık Ücret  44
B. Akort (Parça Başına) Ücret  49
C. Götürü Ücret  52
D. Yüzde Usulüne Göre Ücret ve Bahşişler  54
1. Yüzde Usulüne Göre Ücret  54
2. Bahşiş  61
E. Primler  65
F. İkramiyeler  85
1. Sözleşmeden Doğan İkramiyeler  86
2. Yasadan Doğan İkramiyeler ve İkramiyelerin Sınırı  94
3. İşverenin Tek Taraflı İradesi ile Ödenen İkramiyeler  109
G. Aracılık (Komisyon–Provizyon) Ücreti  111
H. İşin Sonucundan Pay Alma  112
VI. ÜCRETİN MİKTARI  125
A. Ücretin Belirlenmesi  125
B. Asgari Ücret  143
1. Asgari Ücretin Tanımı ve Kapsamı  143
2. Asgari Ücretin Belirlenmesi  144
3. Asgari Ücret Kararının Hukuki Sonucu  145
VII. ÜCRETİN ÖDENMESİ  154
A. Ücretin Ödeneceği Kişi  154
1. İşçiye Ödeme  154
a. Küçük İşçiye Ödeme  154
b. İşçinin Çalışırken Ölmesi Durumunda Ödeme  156
2. Başkasına Ödeme  160
B. Ücret Ödeme Yeri ve Şekli  161
1. Ücret Ödeme Yeri  161
2. Ücret Ödeme Şekli  166
a. Ücretin Para ile (Nakden) Ödenmesi  166
b. Ücretin Türk Parası ile Ödenmesi  167
c. Ücretin Aynen Ödenmesi  173
C. Ücret Ödeme Zamanı  180
1. Asıl Ücretin Ödenme Zamanı  180
2. Ücret Eklerinin Ödenme Zamanı  184
a. Genel Olarak  184
b. Ayrık Durumlar  184
3. Ücretlerin Ödeme Günü  185
D. Ödeme Zamanı Gelmeden Ücret Ödenmesi  185
1. Sözleşmenin Sona Ermesi  185
a. İş Kanununa Göre  185
b. Deniz İş Kanununa Göre  186
c. Basın İş Kanununa Göre  186
d. Türk Borçlar Kanununa Göre  186
2. Ücret Avansı  186
a. İş Kanununa Göre  186
b. Deniz İş Kanununa Göre  187
c. Basın İş Kanuna Göre  187
ç. Türk Borçlar Kanununa Göre  187
3. Diğer Hususlar  187
VIII. ÜCRETE İLİŞKİN ZAMANAŞIMI  191
A. Genel Olarak  191
B. Zamanaşımının İleri Sürülme Zamanı  199
C. Zamanaşımının Kesilmesi  200
IX. ÜCRETE İLİŞKİN FAİZ  206
A. Genel Olarak  206
B. Faizin Hesaplanması  209
C. İşverenin Temerrüde Düşürülmesi  211
D. Temerrüt İçin İhtara Gerek Olmayan Durumlar  213
E. Temerrüde Düşürmenin Mümkün Olmadığı Durumlar  214
X. ÜCRET ÖDEMESİNİN İSPATI  218
A. Belgeler  218
1. İş Kanunu  218
a. Yazılı Belge  218
b. Ücret Hesap Pusulası  221
c. Banka Ödeme Kaydı  225
ç. Yüzde Defteri  228
2. Basın İş Kanunu  228
a. Ücret Hesap Pusulası  228
b. Banka Ödeme Kaydı  228
3. Deniz İş Kanunu  229
a. Ücret Ödeme Defteri  229
b. Banka Ödeme Kaydı  230
4. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu  231
a. Ücret Tediye Bordrosu  231
5. Borçlar Kanunu  232
a. Hesap Pusulası  232
b. Banka Ödeme Kaydı  232
6. Vergi Usul Kanunu  233
a. Ücret Bordrosu  233
7. Kamu Kurumu Kayıtları  238
8. Onanmış Mahkeme Kararları  240
9. Türk Ticaret Kanunu  242
a. İşverene Ait Ticari Defterler  242
10. Makbuz  246
11. İbraname  248
a. Tanımı ve Hukuki Niteliği  248
b. İbranamenin Koşulları  248
aa. İbra Sözleşmesinin Yazılı Olarak Yapılmalıdır  250
bb. İbra sözleşmesinin Fesihten En Az Bir Ay Sonra Yapılmalıdır  250
cc. İbra Sözleşmesinde İbra Konusu Alacağın Türünün ve Miktarının Açıkça Belirtilmelidir  252
çç. Ödemenin Hak Tutarına Nazaran Noksansız ve Banka Aracılığıyla Yapılmalıdır  252
c. İbra Sözleşmesinin Yorumu  252
ç. İbranamenin Geçersizliği  253
aa. Genel Olarak  253
bb. Geçersizliği İspatı  255
B. Ücretin Ödendiğinin İspat Yükü  257
1. İşverenin İspat Yükü  257
2. İşçinin İspat Yükü  261
C. Ücret Ödeme Belgelerinin İleri Sürülme Zamanı  264
D. Ücret Ödeme Belgesi Vermemenin Yaptırımı  266
İkinci Bölüm
ÜCRETİN ÖDENMEMESİ ÜZERİNE BAŞVURULABİLECEK HUKUKİ YOLLAR
I. GENEL OLARAK  267
II. İŞ GÖRMEKTEN KAÇINMA HAKKI  267
A. Hukuki Dayanağı  267
B. İş Görmekten Kaçınma Hakkının Koşulları  268
1. Ödenmesi Gereken Bir Ücret Alacağının Varlığı  269
2. Ücretin Gününde Ödenmemesi  275
3. Gecikmenin Mücbir Nedene Dayanmaması  280
4. İş Görmekten Kaçınmanın İşçinin Bireysel Kararı Olması  282
C. İş Görmekten Kaçınabilecek İşçiler  283
1. İşverenin İşçileri  283
2. İşyerinde Çalışan Diğer İşçiler  283
a. Alt İşverenin İşçileri  283
b. Geçici (Ödünç Alınan) İşçiler  284
D. Çalışmaktan Kaçınma Hakkının Sınırları  285
E. İş Görmekten Kaçınma Hakkının Kullanılabileceği Süre  285
F. İş Görmekten Kaçınma Hakkının Kullanım Biçimi  285
1. Hakkın Bireysel Kullanım  285
2. Hakkın Toplu Kullanımı  288
G. Çalışılmayan Süre İçin Ücret İstenip İstenemeyeceği  292
H. İş Görmekten Kaçınmanın Hüküm ve Sonuçları  294
1. İş Görmekten Kaçınmanın Grev Sayılamayacağı  294
2. İşçinin İş Sözleşmesinin Kaçınma Hakkının Kullanılması Nedeniyle Feshedilememesi  294
3. İş Görmekten Kaçınma Hakkını Kullanan İşçinin Yerine İşçi Alınamaması ve İşin Başkasına Yaptırılamaması  297
4. İş Görmekten Kaçınma Süresi İçinde Başka İşte Çalışma  297
5. İş Görmekten Kaçınma Süresinin Kıdeme Bağlı Haklara Etkisi  298
a. Kıdem Tazminatına Etkisi  298
b. Yıllık Ücretli İzin ve Hafta Tatiline Etkisi  299
I. İş Görmekten Kaçınma Hakkının Sona Ermesi  300
1. Ücretin Ödenmesi Sonucu İş Görmekten Kaçınma Hakkının Sona Ermesi  300
2. İş Görmekten Kaçınma Hakkından Vazgeçme  301
3. İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ile İş Görmekten Kaçınma Hakkının Sona Ermesi  301
III. AYNEN İFAYI İSTEME HAKKI (EDA DAVASI)  302
A. Dava Açma Hakkı  302
1. Davanın Tarafları  302
a. Davacı  302
b. Davalı  304
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  304
a. Görevli Mahkeme  304
b. Yetkili Mahkeme  304
B. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine Başvuru Hakkı  306
C. Cebri İcra Yolu ile Takip Hakkı  307
1. İcra Yolu ile Takip  307
a. Genel Haciz Yolu  307
b. İlamlı İcra Yolu  308
c. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu  308
2. İflas Yolu ile Takip  309
IV. FAİZ İSTEME HAKKI  312
V. İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI  312
A. İş Kanununa Göre  312
B. Deniz İş Kanununa Göre  319
C. Basın İş Kanununa Göre  321
D. Türk Borçlar Kanununa Göre  326
VI. TAZMİNAT İSTEME HAKKI  326
VII. HAPİS HAKKI  327
A. Hukuki Düzenleme  327
1. Genel Olarak  327
2. Ayrık Durumlar  327
B. Hapis Hakkının Koşulları  327
1. Zilyet Olmak  328
2. Ücret Alacağının Muaccel Olması  328
3. Hapis Hakkı Kullanımının Yasaklanmamış Olması  328
4. Yapılan İşle Bağlantılı Olma  328
C. Hapis Hakkının Kullanılışı ve Hükümleri  329
D. Hapis Hakkının Sona Ermesi  329
VIII. KANUNİ İPOTEK TESCİL HAKKI  329
A. Türk Medeni Kanununa Göre  329
B. Türk Ticaret Kanununa Göre  329
IX. ÜCRET GARANTİ FONU  331
A. Hukuki Düzenleme  331
B. Fondan Yararlanma Koşulları  332
1. İşçinin İşsizlik Sigortası Kapsamındaki İşçilerden Olması  332
2. İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düşmesi  332
3. İşçinin Ücret Alacağının Bulunması  333
4. İşçinin Son Bir Yıl İçinde Aynı İşyerinde Çalışması  333
5. İşçinin Başvurusu  334
6. Fonda Para Bulunması  334
Sonuç  335
Kaynakça  337
Av. Kazım Yücel DÖNMEZ’in Yayınları  341
Kavramlar Dizini  343
 


Çelik Ahmet Çelik
Mayıs 2019
84.80 TL
Sepete Ekle
B. Buğra Palabıyık
Nisan 2019
64.50 TL
Sepete Ekle
Bektaş Kar
Nisan 2019
225.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
İŞVERENİN ÜCRET ÖDEME BORCU
I. GENEL OLARAK  15
II. ÜCRETİN TANIMI  15
III. ÜCRETİN UNSURLARI  17
A. İş Karşılığında Ödenme  17
B. İşveren veya Üçüncü Kişi Tarafından Ödenme  25
C. Para veya Para Değeri Olan Bir Menfaat ile Ödenme  28
IV. ÜCRET ÇEŞİTLERİ  30
A. Asıl Ücret  30
1. İşçinin Temel (Asıl) Ücreti Düşürülemez  31
2. Ayrık Durumlar  36
3. İşçinin Ücretinden Yargı Kararı Olmadan Kesinti ve Mahsup Yapılamaz  39
B. Geniş Anlamda Ücret  40
V. ÜCRETİN TÜRLERİ  42
A. Zamana Göre Ücret  43
1. Saat Ücreti  43
2. Günlük (Gündelik) Ücret  43
3. Haftalık Ücret  44
4. Aylık Ücret  44
B. Akort (Parça Başına) Ücret  49
C. Götürü Ücret  52
D. Yüzde Usulüne Göre Ücret ve Bahşişler  54
1. Yüzde Usulüne Göre Ücret  54
2. Bahşiş  61
E. Primler  65
F. İkramiyeler  85
1. Sözleşmeden Doğan İkramiyeler  86
2. Yasadan Doğan İkramiyeler ve İkramiyelerin Sınırı  94
3. İşverenin Tek Taraflı İradesi ile Ödenen İkramiyeler  109
G. Aracılık (Komisyon–Provizyon) Ücreti  111
H. İşin Sonucundan Pay Alma  112
VI. ÜCRETİN MİKTARI  125
A. Ücretin Belirlenmesi  125
B. Asgari Ücret  143
1. Asgari Ücretin Tanımı ve Kapsamı  143
2. Asgari Ücretin Belirlenmesi  144
3. Asgari Ücret Kararının Hukuki Sonucu  145
VII. ÜCRETİN ÖDENMESİ  154
A. Ücretin Ödeneceği Kişi  154
1. İşçiye Ödeme  154
a. Küçük İşçiye Ödeme  154
b. İşçinin Çalışırken Ölmesi Durumunda Ödeme  156
2. Başkasına Ödeme  160
B. Ücret Ödeme Yeri ve Şekli  161
1. Ücret Ödeme Yeri  161
2. Ücret Ödeme Şekli  166
a. Ücretin Para ile (Nakden) Ödenmesi  166
b. Ücretin Türk Parası ile Ödenmesi  167
c. Ücretin Aynen Ödenmesi  173
C. Ücret Ödeme Zamanı  180
1. Asıl Ücretin Ödenme Zamanı  180
2. Ücret Eklerinin Ödenme Zamanı  184
a. Genel Olarak  184
b. Ayrık Durumlar  184
3. Ücretlerin Ödeme Günü  185
D. Ödeme Zamanı Gelmeden Ücret Ödenmesi  185
1. Sözleşmenin Sona Ermesi  185
a. İş Kanununa Göre  185
b. Deniz İş Kanununa Göre  186
c. Basın İş Kanununa Göre  186
d. Türk Borçlar Kanununa Göre  186
2. Ücret Avansı  186
a. İş Kanununa Göre  186
b. Deniz İş Kanununa Göre  187
c. Basın İş Kanuna Göre  187
ç. Türk Borçlar Kanununa Göre  187
3. Diğer Hususlar  187
VIII. ÜCRETE İLİŞKİN ZAMANAŞIMI  191
A. Genel Olarak  191
B. Zamanaşımının İleri Sürülme Zamanı  199
C. Zamanaşımının Kesilmesi  200
IX. ÜCRETE İLİŞKİN FAİZ  206
A. Genel Olarak  206
B. Faizin Hesaplanması  209
C. İşverenin Temerrüde Düşürülmesi  211
D. Temerrüt İçin İhtara Gerek Olmayan Durumlar  213
E. Temerrüde Düşürmenin Mümkün Olmadığı Durumlar  214
X. ÜCRET ÖDEMESİNİN İSPATI  218
A. Belgeler  218
1. İş Kanunu  218
a. Yazılı Belge  218
b. Ücret Hesap Pusulası  221
c. Banka Ödeme Kaydı  225
ç. Yüzde Defteri  228
2. Basın İş Kanunu  228
a. Ücret Hesap Pusulası  228
b. Banka Ödeme Kaydı  228
3. Deniz İş Kanunu  229
a. Ücret Ödeme Defteri  229
b. Banka Ödeme Kaydı  230
4. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu  231
a. Ücret Tediye Bordrosu  231
5. Borçlar Kanunu  232
a. Hesap Pusulası  232
b. Banka Ödeme Kaydı  232
6. Vergi Usul Kanunu  233
a. Ücret Bordrosu  233
7. Kamu Kurumu Kayıtları  238
8. Onanmış Mahkeme Kararları  240
9. Türk Ticaret Kanunu  242
a. İşverene Ait Ticari Defterler  242
10. Makbuz  246
11. İbraname  248
a. Tanımı ve Hukuki Niteliği  248
b. İbranamenin Koşulları  248
aa. İbra Sözleşmesinin Yazılı Olarak Yapılmalıdır  250
bb. İbra sözleşmesinin Fesihten En Az Bir Ay Sonra Yapılmalıdır  250
cc. İbra Sözleşmesinde İbra Konusu Alacağın Türünün ve Miktarının Açıkça Belirtilmelidir  252
çç. Ödemenin Hak Tutarına Nazaran Noksansız ve Banka Aracılığıyla Yapılmalıdır  252
c. İbra Sözleşmesinin Yorumu  252
ç. İbranamenin Geçersizliği  253
aa. Genel Olarak  253
bb. Geçersizliği İspatı  255
B. Ücretin Ödendiğinin İspat Yükü  257
1. İşverenin İspat Yükü  257
2. İşçinin İspat Yükü  261
C. Ücret Ödeme Belgelerinin İleri Sürülme Zamanı  264
D. Ücret Ödeme Belgesi Vermemenin Yaptırımı  266
İkinci Bölüm
ÜCRETİN ÖDENMEMESİ ÜZERİNE BAŞVURULABİLECEK HUKUKİ YOLLAR
I. GENEL OLARAK  267
II. İŞ GÖRMEKTEN KAÇINMA HAKKI  267
A. Hukuki Dayanağı  267
B. İş Görmekten Kaçınma Hakkının Koşulları  268
1. Ödenmesi Gereken Bir Ücret Alacağının Varlığı  269
2. Ücretin Gününde Ödenmemesi  275
3. Gecikmenin Mücbir Nedene Dayanmaması  280
4. İş Görmekten Kaçınmanın İşçinin Bireysel Kararı Olması  282
C. İş Görmekten Kaçınabilecek İşçiler  283
1. İşverenin İşçileri  283
2. İşyerinde Çalışan Diğer İşçiler  283
a. Alt İşverenin İşçileri  283
b. Geçici (Ödünç Alınan) İşçiler  284
D. Çalışmaktan Kaçınma Hakkının Sınırları  285
E. İş Görmekten Kaçınma Hakkının Kullanılabileceği Süre  285
F. İş Görmekten Kaçınma Hakkının Kullanım Biçimi  285
1. Hakkın Bireysel Kullanım  285
2. Hakkın Toplu Kullanımı  288
G. Çalışılmayan Süre İçin Ücret İstenip İstenemeyeceği  292
H. İş Görmekten Kaçınmanın Hüküm ve Sonuçları  294
1. İş Görmekten Kaçınmanın Grev Sayılamayacağı  294
2. İşçinin İş Sözleşmesinin Kaçınma Hakkının Kullanılması Nedeniyle Feshedilememesi  294
3. İş Görmekten Kaçınma Hakkını Kullanan İşçinin Yerine İşçi Alınamaması ve İşin Başkasına Yaptırılamaması  297
4. İş Görmekten Kaçınma Süresi İçinde Başka İşte Çalışma  297
5. İş Görmekten Kaçınma Süresinin Kıdeme Bağlı Haklara Etkisi  298
a. Kıdem Tazminatına Etkisi  298
b. Yıllık Ücretli İzin ve Hafta Tatiline Etkisi  299
I. İş Görmekten Kaçınma Hakkının Sona Ermesi  300
1. Ücretin Ödenmesi Sonucu İş Görmekten Kaçınma Hakkının Sona Ermesi  300
2. İş Görmekten Kaçınma Hakkından Vazgeçme  301
3. İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ile İş Görmekten Kaçınma Hakkının Sona Ermesi  301
III. AYNEN İFAYI İSTEME HAKKI (EDA DAVASI)  302
A. Dava Açma Hakkı  302
1. Davanın Tarafları  302
a. Davacı  302
b. Davalı  304
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  304
a. Görevli Mahkeme  304
b. Yetkili Mahkeme  304
B. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine Başvuru Hakkı  306
C. Cebri İcra Yolu ile Takip Hakkı  307
1. İcra Yolu ile Takip  307
a. Genel Haciz Yolu  307
b. İlamlı İcra Yolu  308
c. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu  308
2. İflas Yolu ile Takip  309
IV. FAİZ İSTEME HAKKI  312
V. İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI  312
A. İş Kanununa Göre  312
B. Deniz İş Kanununa Göre  319
C. Basın İş Kanununa Göre  321
D. Türk Borçlar Kanununa Göre  326
VI. TAZMİNAT İSTEME HAKKI  326
VII. HAPİS HAKKI  327
A. Hukuki Düzenleme  327
1. Genel Olarak  327
2. Ayrık Durumlar  327
B. Hapis Hakkının Koşulları  327
1. Zilyet Olmak  328
2. Ücret Alacağının Muaccel Olması  328
3. Hapis Hakkı Kullanımının Yasaklanmamış Olması  328
4. Yapılan İşle Bağlantılı Olma  328
C. Hapis Hakkının Kullanılışı ve Hükümleri  329
D. Hapis Hakkının Sona Ermesi  329
VIII. KANUNİ İPOTEK TESCİL HAKKI  329
A. Türk Medeni Kanununa Göre  329
B. Türk Ticaret Kanununa Göre  329
IX. ÜCRET GARANTİ FONU  331
A. Hukuki Düzenleme  331
B. Fondan Yararlanma Koşulları  332
1. İşçinin İşsizlik Sigortası Kapsamındaki İşçilerden Olması  332
2. İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düşmesi  332
3. İşçinin Ücret Alacağının Bulunması  333
4. İşçinin Son Bir Yıl İçinde Aynı İşyerinde Çalışması  333
5. İşçinin Başvurusu  334
6. Fonda Para Bulunması  334
Sonuç  335
Kaynakça  337
Av. Kazım Yücel DÖNMEZ’in Yayınları  341
Kavramlar Dizini  343
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019