101 Soruda İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve İmar Barışı M. Lamih Çelik, Cüneyd Altıparmak  - Kitap
101 Soruda

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve İmar Barışı

5. Baskı, 
Haziran 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
274
Barkod:
9789750269608
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
265,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Diğer Baskılar
4. baskı
Nisan 2019
43,00
24,90 (%42)
Kitabın Açıklaması
Kitap, isminden de anlaşılacağı üzere ceza muhakemesinin ilk evresi olan "soruşturma" kısmını "avukat" odaklı ele alıp, 100 başlıkta toparlamıştır. Ele alınan başlıklar, en önemli ve temel konular olup, son değişiklikler metne işlenmiştir.
Bu çalışma; yazarın, yıllar içerisinde okuduklarının, gördüklerinin, duyduklarının ve kendisine aktarılanların bilgi süzgecinden süzülerek, gerekli görülen yerlerde teorik hususlara da değinilmesinden ibarettir.
Gelişen süreçte, CMK ve bağlı mevzuat sisteminde meydan gelen değişikliklerle, seri muhakeme ve basit yargılama gibi düzenlemeler ve yeni kararlar kitaba eklenerek güncellenmiş, bir hukukçu için gereken tüm kararları ihtiva etmesi sağlanmıştır. Amaç, bir davranış biçiminin kavratılması ve temel bilgilerin pekiştirilmesidir. Kitap, teorik temeli olan, pratik yönü ise ağır basan bir eserdir.
Kitapta yalın ve güncel bir anlatım dili seçilmiştir. Belirli başlıklarda Yargıtay'ın uygulamasına ilişkin kararlara özellikle yer verilmiştir. Kitabın içinde ayrıca anlatımı kolaylaştırmak için bazı tablo ve şemalar da bulunmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Konuya İlişkin Genel Açıklamalar
.
Suçun Tahlili ve Yaptırım
.
Güncel Sorunlar
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
17
Giriş 
19
1. Bölüm
KONUYA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR
1. Konuya İlişkin Genel Açıklama Yapar mısınız? 
21
2. TCK madde 184 Nasıl Düzenlenmiştir? 
23
3. Ceza Kanununda Buna Benzer Düzenlemeler Var mıdır? 
24
4. Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçu Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
25
5. Çevrenin Taksirle Kirletilmesi Suçu Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
29
6. Gürültüye Neden Olmak Suçu Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
31
7. Gürültü Kabahatinin Gürültü Suçlarından Ayırt edilmesi 
33
8. Kabahatler Kanununda Benzer Düzenlemeler Var mıdır? 
35
9. Çevre Kanunundaki Benzer Düzenlemeler Var mıdır? 
37
10. Orman Kanunundaki Benzer Düzenlemeler Nelerdir? 
39
11. Kültür ve Tabiat Varlıkları Konusunda Özel Düzenlemeler Var mıdır? 
39
12. Kıyı Mevzuatı Açısından Durum Nedir? 
41
13. Konu, Uluslararası Alanda Nasıl Ele Alınmıştır? 
44
14. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Konu Nasıl Ele Alınmaktadır? 
47
15. Ülkelerin Anayasaları Açısından Durum Nedir? 
48
16. Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Değerlendirmeniz Nedir? 
50
17. Suçun Koruduğu Hukuki Yarar Nedir? 
52
18. “Yapı” ve “Bina” Nedir? 
53
19. “Yapı ruhsatiyesi” Nedir? 
58
20. “Kaçak Yapı” Nedir? 
58
21. Yapı Ruhsatiyesinin İptal Edilirse, Yapı Kaçak Hale Gelir mi? 
60
22. Yapıdaki Değişiklikler de Ruhsatlandırılmalı mıdır? 
61
23. İmar Ruhsatında Müktesep Hak Olabilir mi? 
64
24. “Yapı Kullanma İzni” Nedir? 
66
25. “Belediye Sınırı” Nereyi Kapsar? 
67
26. Yeni Büyükşehir Belediye Yapısı ve Belediye Sınırı Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
71
27. “Özel İmar Rejimi” Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
73
28. Kentsel Dönüşüm Nedir? 
74
29. Afet Riski Alanların Dönüştürülmesi Nasıldır? 
75
30. Yapı Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? 
77
31. Mimari Proje Nedir? 
79
32. Vaziyet Plânı Ne Demektir? 
79
33. Kat Plânları Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
79
34. Tam Kesit Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
80
35. Cephe Resimleri Mimari Projede Nasıl Yer Alacaktır? 
80
36. Sistem ve Nokta Detayları Mimari Projede Nasıl Belirtilecektir? 
80
37. Isı Yalıtım Projeleri 
80
38. Statik Proje Ne Demektir? 
81
39. Tesisat Projeleri Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
82
40. Çevre /Peyza Projesi Nedir? 
82
41. “Şantiye” Kavramını İzah Eder misiniz? 
82
2. Bölüm
SUÇUN TAHLİLİ VE YAPTIRIM
42. “Yapı Ruhsatiyesi Alınmadan veya Ruhsata Aykırı Olarak Bina Yapan veya Yaptıran Kişi” İfadesini Açıklar mısınız? 
85
43. “Yapı Ruhsatiyesi Olmadan Başlatılan İnşaatlar Dolayısıyla Kurulan şantiyelere Elektrik, Su veya Telefon Bağlantısı Yapılmasına Müsaade Eden Kişi” İfadesini Açıklar mısınız? 
90
44. “Yapı Kullanma İzni Alınmamış Binalarda Herhangi Bir Sınai Faaliyetin İcrasına Müsaade Eden Kişi” İfadesini Açıklar mısınız? 
91
45. Suçun Mağduru ve Zarar Göreni Kimdir? 
93
46. Suçun Manevi Unsurunu Açıklar mısınız? 
96
47. Bu Suç Taksirle İşlenebilir mi? 
96
48. “Yapı Ruhsatiyesi Alınmadan veya Ruhsata Aykırı Olarak Bina Yapan veya Yaptırmak” İfadesinden Ne Anlaşılmalıdır? 
97
49. “Yapı Ruhsatiyesi Olmadan Başlatılan İnşaatlar Dolayısıyla Kurulan şantiyelere Elektrik, Su veya Telefon Bağlantısı Yapılmasına Müsaade Etmek” Hususu İle Kastedilen Nedir? 
98
50. “Yapı Kullanma İzni Alınmamış Binalarda Herhangi Bir Sınai Faaliyetin İcrasına Müsaade Etmek” İfadesini İzah Eder misiniz? 
100
51. Binanın “Yapılma Anı” Ne Zamandır? 
103
52. Suç Ne Zaman İşlenmiştir”? 
106
52/1. Birinci Fıkra Açısından 
106
52/2. İkinci Fıkra Açışından 
106
52/3. Üçüncü Fıkra 
107
53. Hangi Müdahaleler Esaslı Tadilat Kapsamında Ele Alınacak ve Suç Oluşturacaktır? 
108
54. Suçun Oluşması için Elektrik, Telefon ve Su Bağlanması Yeterli midir? 
115
55. “Etkin Pişmanlık” Mümkün mü? 
116
56. Yapıyı Sonradan Ruhsat Uygun Hale Getirmenin Sonuçları Nelerdir? 
117
57. Suça İştirak Konusunda Bilgi Veriniz? 
120
58. Suçun “İçtiması” Hakkında Bilgi Veriniz? 
122
59. Suça Teşebbüs Mümkün müdür? 
132
60. Suçun Cezası Nedir? 
134
60/1. Birinci Fıkra Uyarınca 
134
60/2. İkinci Fıkra Uyarınca 
134
60/3. Üçüncü Fıkra Uyarınca 
134
61. Fail “Tüzel Kişi” Olabilir mi? 
135
62. Bu Suçunun Oluşması için Binanın Tamamlanmış Olması Şartı Aranır mı? 
136
3. Bölüm
GÜNCEL SORUNLAR
63. Hangi Hizmetlerin Şantiyelere Götürülmesi Suç Değildir? 
137
64. Belediye’nin Sunması Gereken Hizmetler Yönünden Suçu İrdeler misiniz? 
137
65. Su ve Elektrik Aboneliği Konusunda Hangi Tarihten Sonraki Yapılar Kapsam Dışındadır? 
139
66. “Geçici Kullandırma” Suç Oluşturur mu? 
141
67. Başka Düzenlemeler İle “İmar Affı” Getirildi mi? 
141
68. Maddenin Yürürlüğe Girmesi Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
144
69. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Mümkün müdür? 
150
70. Suçtan Ceza Almanın İmar Para Cezasına Etkisi Var mıdır? 
152
71. Beraat Kararının; İmar Para Cezasına Etkisi Nedir? 
154
72. Suçtan Ceza Alanlara; İmar Para Cezası Uygulanabilir mi? 
154
73. Bu Suçtan Yargılanmak, İmar Para Cezasının Tahsilini Durdurur mu? 
155
74. İmar Para Cezası Verilenler Hakkında Suç Duyusunda Bulunmak Zorunlu mudur? 
155
75. Kiracının Sorumluluğu Var mıdır? 
156
76. Binanın Bir Bölümünün “İmara Aykırılığı”, Tümüne Etki Eder mi? 
156
77. Yargılama Esnasında; Yapıyı Yapanın Başkası Olduğu Tespit Edilmesi Halinde Ne Yapılmalıdır? 
157
78. Binanın Ortak Alanlarında Yapılan Yapı İçin Kime Ceza Verilecektir? 
157
79. İmar Mevzuatına Göre Ruhsat Alınabilecek Bir Yapı, Ruhsatsız Olarak Yapılmaya Başlanılmış Ancak Yapı Durdurma Tutanağından Sonra 30 Gün İçinde Ruhsat Alması Halinde Ne Olur? 
158
80. Sanık Hakkında Açılan Davanın, TCK m. 184/5 uyarınca “Düşmesine” Karar Veriliş ise, Katılan İdare Vekili Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilir mi? 
158
81. 12.10.2004 Tarihinden Önce İnşasına Başlanılmış ve Fakat Bu Tarihten Sonra Yapılan Binanın Durumu Ne Olacaktır? 
159
82. Belediye Sınırları İçinde Mera Olan Yere Ruhsatsız Bina Yapılması Halinde TCK m. 184 ile m. 154’ten Dava Açılabilir mi? 
159
84. Kamuya Ait Bir Alanda Yapılacak Ruhsatsız Yapıdan Dolayı TCK m. 154’e Göre Ceza Verilebilir mi? 
161
85. Bu Suçta Dava Zamanaşımı Nedir? 
163
86. Bu Konuda Görevi İhmal Suçundan İşlem Yapılabilir mi? 
164
87. Kaçak Binasına Su, Elektrik veya Telefon Bağlanması ya da Ruhsatsız Binada İşyeri Açmak İçin Ruhsat Talebinde Bulunan Kişiye Ceza Verilebilir mi? 
165
88. Soruşturma/Kovuşturma Usulü Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
166
89. Suçu Kimler İhbar Edebilir? 
166
90. Yapının İmara Uygun Hale Getirilmesi Halinde Sınai Faaliyetin İcrasına Müsaade Eden Kişi Hakkındaki Dava Düşer mi? 
167
91. Suçun 2/B Tipi Orman Arazinde İşlenmesi Mümkün mü? 
168
92. Plansız Alanlarda yapılan Yapılar Açısından Konu Nasıl Ele Alınmalıdır? 
170
93. Belediye Mücavir Alanında Ruhsatsız Bina Yapılması Halinde Suç Oluşur mu? 
172
94. Yapı Kullanma İzni Olmayan Binaya Su Aboneliği Verilebilir mi? 
173
95. Arsa Sahibi Bu Suçun Faili midir? 
173
96. Yapı Denetimcileri, Mimarların ve Mühendislerin Sorumluluğu Nedir? 
174
97. Yeni Malik Suçun Faili Olabilir mi? 
175
98. Ruhsata Uygun Olmayan Yerde Çalışan ve Beton Döken Kimse Fail midir? 
175
99. İdari Yargının İptal Kararı, Adli Yargıyı Etkiler mi? 
176
100. Sit Alanları Açısından Değerlendirmeleriniz Nelerdir? 
177
101. İmar Barışı Neler Getiriyor? 
182
101/1. Tasarı ile Getirilen Madde Metnini Paylaşır mısınız? 
184
101/2. Tasarıda Belirtilen Gerekçe Nedir? 
186
101/3. Tasarı Ortaya Çıkarken Gelişen Tartışmalar Nelerdir? 
187
101/5. Komisyondan Geçen Madde Nasıldır? 
191
101/6. Kanunlaşan Metin Nasıldır? 
192
101/7. İmar Barışı, İmar Affı Ayrımı? 
195
101/8. İmar Barışı Temel Olarak Ne Getirecek? 
197
101/9. İmar Barışı Mutlak Bir Hak Sağlayacak mıdır? 
199
101/10. Yapı Kayıt Belgesi Nedir? 
201
101/11. Yapı Kayıt Belgesi Hangi Hakları, Hangi Yapılar İçin Sağlayacaktır? 
202
101/12. Para Cezalarının ve Yıkım Kararlarının Akıbeti Ne Olacaktır? 
208
101/13. Bu Yolla Kat Mülkiyeti Alınabilecek mi? 
209
101/14. Bankalar Açısından Bu Yolla Belgelenen Taşınmazlar Kredili Alıma Uygun Olacak mı? 
211
101/15. Başvuruların Son Başvuru Günü Zamandır, Nereye Yapılacaktır? 
211
101/16. Yapı Kayıt Belgesi İçin Ne Kadar Ödeme Yapılacak? 
214
101/17. Bina, Hazine Arazisi Üzerindeyse Ne Olacak? 
217
101/18. Yapı Kayıt Belgesi Ne Zamana Kadar Geçerliliği ve Kentsel Dönüşüme Etkisi Nasıl Olacak? 
220
101/19. Yapı Kayıt Belgesi Riskli Binaya Alınabilecek mi? 
222
101/20. Kaçak İnşaatların Akıbeti Ne Olacak? 
225
101/21. TCK m. 184 Açısından Düzenlemeyi Değerlendirir misiniz? 
227
101/22. Açılan Ceza Davalarının Akıbeti Ne Olacaktır? 
228
101/23. İmar Barışının İstisnalar Disiplini Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
229
101/24. İmar Barışı Düzenlemesinin Kapsamı Dışında Neler Kaldı? 
239
101/25. Değerlendirmeleriniz Nelerdir? 
243
YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 
245
EK BÖLÜM
Genelge ve Benzeri Mevzuat 
253
Kaynakça 
271