Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Türk Ceza Kanunu Kapsamında
Kişisel Verilerin Korunması
Eylül 2020 / 2. Baskı / 269 Syf.
Fiyatı: 75.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Yakın geçmişe kadar bir kişisel veri koruma kanunu bulunmayan Türkiye'de, 07 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile büyük bir adım atılarak ilk kez konuya ilişkin bir kanun çıkarılmıştır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun yankıları sürerken, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün (General Data Protection Regulation) 27 Nisan 2016 tarihinde kabulü ise kişisel verilerin koruması konusunun ülkemizde büyük bir hızla artan önemini daha da artırmıştır.

Bu gelişmeler karşısında, kişisel veri işleyen veri sorumlularının, mevcut ulusal ve uluslararası mevzuatları birlikte nasıl değerlendirecekleri ve tüm bu sürece nasıl uyum sağlayacakları konuları ise uygulamada pek çok soruna ve soruya sebebiyet vermiştir.

Çalışma kapsamında kişisel verilerin korunması konusu, hem 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, konuya ilişkin çıkarılan Yönetmelikler ve Tebliğler ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, hem de Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü başta olmak üzere tüm uluslararası düzenlemeler dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

Değerlendirmeler yapılırken, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun konuya ilişkin tüm önemli kararlarına, Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararlarına yer verilmiştir. Uygulama bakımından hukukçulara yol gösterici olacağı inancıyla konu, tüm mevzuat ve kararlar birlikte değerlendirilerek işlenmiştir.

Konu Başlıkları
Kişisel Verilerin İşleme Koşulları
Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Veri Sahibinin Hakları
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Denetim Mekanizması
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin TCK'da Düzenlenen Suç Tipleri
Barkod: 9789750262678
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 269
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Tablo Listesi  17
Kısaltmalar  19
Giriş  21
Birinci Bölüm
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN
GENEL BİLGİLER
I. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKININ NİTELİĞİ ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR  23
A. Kişisel Verilerin Korunması Hakkı  23
1. Ekonomik Hak Yaklaşımı  23
a. Mülkiyet Hakkı Teorisi  24
b. Fikri Mülkiyet Hakkı Teorisi  27
2. İnsan Hakları Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması  29
a. Özel Hayatın Korunması Hakkı Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması  29
b. İfade Özgürlüğü ve Kişisel Verilerin Korunması  32
c. Unutulma Hakkı ve Kişisel Verilerin Korunması  35
d. İnsan Onuru ve Kişisel Verilerin Korunması  38
e. Bilgi Edinme Hakkı  40
II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINA İLİŞKİN ULUSLARARASI VE ULUSAL DÜZENLEMELER  42
A. Uluslararası Düzenlemeler  42
1. OECD Tarafından Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Hazırlanan Hukuki Düzenlemeler  43
2. Birleşmiş Milletler Tarafından Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Hazırlanan Hukuki Düzenlemeler  45
3. Avrupa Konseyi Tarafından Kişisel Verilerin Korunması İlişkin Hazırlanan Hukuki Düzenlemeler  47
a. Kişisel Verilerin Otomatik Olarak İşlenmesi Sırasında Gerçek Kişilerin Korunmasın ilişkin 108 Sayılı Sözleşme  48
b. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  51
aa. AİHS madde 8 Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması ve Müdahalenin Meşruluğu  52
bb. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesi Kapsamında Verilmiş Kararlar  54
4. Avrupa Birliği Nezdinde Kişisel Verilerin Korunması  58
a. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunması Direktifi– 95/46/EC  58
b. Elektronik Veri Koruma Direktifi – 2002/58/EC  61
c. Avrupa Birliği Vatandaşlık Hakkı Direktifi – 2009/136/EC  63
d. Avrupa Birliği Veri Saklama Direktifi – 2006/24/EC  64
e. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü  65
aa. Kişisel Veri Kavramının Yeniden Tanımlanması  68
bb. Veri Kontrolörü ve Veri İşleyicisi  68
cc. Verinin Olağan Korunması ve Verinin Özel Önlemler ile Korunması  71
dd. İlgili Kişinin Hakları  73
ee. Veri Transferi  74
B. Ulusal Düzenlemeler  77
1. Yabancı Ülke Hukuklarında Kişisel Verilerin Korunması  77
a. Fransa  77
b. Almanya  82
c. İtalya  90
d. Amerika Birleşik Devletleri  93
2. Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması  96
a. 1982 Anayasası  96
b. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  97
c. Türk Ceza Kanunu  99
İkinci Bölüm
6698 SAYILI
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
I. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER  103
A. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Kapsamı  103
1. Amaç ve Kapsam  103
2. Kanun Kapsamı Dışında Kalan Haller  104
3. Tanımlar  105
a. Kişisel Veri  106
b. Açık Rıza  110
c. Kişisel Verilerin İşlenmesi  116
d. İlgili kişi  117
e. Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen  118
B. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler  123
1. Kişisel Verilerin Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olarak İşlenmesi  123
2. Kişisel Verilerin Gerektiğinde Güncellenmesi ve Doğru Olması  125
3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlara Yönelik İşlenme  125
4. Kişisel Verilerin İşlendikleri Amaçla Sınırlı, İlişkili ve Ölçülü Olması  126
5. Kişisel Verilerin İşlendikleri Amacın Gerektirdiği Süre Boyunca ya da Mevzuatın Öngördüğü Süre Kadar Muhafaza Edilmesi  128
C. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Veri İşleme Koşulları  130
1. Özel Nitelikli Olmayan Kişisel Verilerin İşlenme Şartları  130
a. Kanunlarda Öngörülen Yükümlülüklerin Varlığı  131
b. Fiili Olanaksızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Kişinin veya Rızası Hukuki Geçerlilik Taşımayan Kişinin veya Bir Başka Kişinin Hayatı veya Beden Bütünlüğünün Korunması için Mecburi Olması Durumunda  131
c. Taraflar Arası Bir Sözleşmenin Varlığı Sebebiyle Sözleşmenin Taraflarının Kişisel Verilerinin İşlenmesi Gerekliliği Durumunda  132
d. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüklerini Yerine Getirebilmesi Amacıyla Zorunlu Olması Durumunda  132
e. Kişisel Verinin Bizzat Sahibi Tarafından Aleni Hale Getirilmesi  132
f. Kişisel Verinin İşlenmesinin Bir Hakkın Mevcudiyeti, Korunması veya Bu Hakkın Kullanılması İçin Mecburi Olması  133
g. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri Sebebiyle Kişisel Verilerin İşlemenin Mecburi Olması  133
2. Özel Nitelikli Verilerin İşlenme Şartları  136
D. Kişisel Verilerin Aktarılması  140
E. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Veri Sahibinin Hakları  143
1. Kişinin Kişisel Verilerin İşlenip İşlenmediğini Öğrenme Hakkı  144
2. Kişisel Verilere İlişkin Bilgi Talep Etme Hakkı  144
3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiğini ve İşlenen Verilerin Amacına Uygun Olarak Kullanılıp Kullanılmadığını Öğrenme Hakkı  145
4. Kişisel Verilerin Aktarılmasına İlişkin Bilgi Talep Etme Hakkı  146
5. Kişisel Verilerin Düzeltilmesini İsteme Hakkı  146
6. Kişisel Verilerin Silinmesini veya Yok Edilmesini İsteme Hakkı  147
F. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Denetim Mekanizması  149
G. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 27/02/2020 Tarih ve 2020/173 Sayılı Amazon Türkiye Kararının İncelemesi  152
1. Elektronik ticari iletilere ilişkin şikâyetin tabi olunan mevzuat itibariyle Ticaret Bakanlığı’na yapılmış olması gerekirken Kurum’a yapıldığı hakkındaki iddiaya ilişkin:  154
2. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince açık rıza ve opt–out & opt–in hakkında  155
a. Açık Rıza  155
b. Opt–in ve Opt–out  156
3. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesinin (2) numaralı fıkrası gereğince kişisel verilerin işlenmesinde uyulması zorunlu ilkeler hakkında  157
4. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddeleri gereğince kişisel verilerin yurtiçinde ve yurtdışına aktarılması hususu  158
5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hakkında  160
II. YÖNETMELİKLER İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER  160
A. Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik  161
B. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik  167
1. Genel Olarak  167
2. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası  168
3. Veri İmhaya İlişkin Yöntemler  169
a. Kişisel Verilerin Silinmesi  171
b. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi  172
c. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi  172
C. Veri Sorumluları Siciline İlişkin Düzenlemeler  173
a. Veri Sorumluları Sicili  173
b. Sicilin Oluşturulması, İdaresi, Gözetimi ve Sicile Erişim  174
c. Kayıt Yükümlülüğünün Başlangıcı, VERBİS’e Girilecek Bilgiler, Kayıt Başvurusu, Kaydın Yenilenmesi ve Silinmesi  174
d. Kayıt Yükümlülüğünün İstisnaları  175
III. TEBLİĞLER İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER  177
A. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ  177
B. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ  179
Üçüncü Bölüm
KİŞİSEL VERİLERİN 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU VE
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
KAPSAMINDA KORUNMASI
I. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TÜRK CEZA KANUNUNDA DÜZENLENEN SUÇ TİPLERİ  181
A. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu  182
1. Genel Olarak  182
2. Suçla Korunan Hukuksal Değer  191
3. Suçun Unsurları  192
a. Maddi Unsurlar  192
aa. Fail  192
bb. Mağdur  192
cc. Suçun Konusu  194
dd. Hareket ve Netice  197
b. Manevi Unsur  201
c. Hukuka Aykırılık  202
aa. İlgili Kişinin Rızası  205
bb. Kişisel verinin ilgilisi tarafından alenileştirilme halinde  207
cc. Kanun hükmü veya amirin emrinin yerine getirilmesi  209
dd. Zorunluluk Hali  210
ee. Sözleşmenin İfası İçin Gerekli Olması  211
ff. Bir Hakkın Tesisi İçin Gerekli Olması  211
gg. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması  212
hh. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması  212
ii. Sağlık ve Cinsel Hayata İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi ile İlgili Hukuka Uygunluk Sebebi  213
jj. Kişisel Verileri Korunma Kanunu Kapsamı Dışında Tutulan Haller  213
4. Suçun Nitelikli Halleri  214
a. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Kaydedilmesi  214
b. Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği Yetki Kötüye Kullanmak Suretiyle Kaydedilmesi  214
c. Belli Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle Kaydedilmesi  216
5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  217
a. Teşebbüs  217
b. İştirak  218
c. İçtima  218
6. Yaptırım ve Yargılama Usulü  221
B. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme  221
1. Genel Olarak  221
2. Suçla Korunan Hukuksal Değer  223
3. Suçun Unsurları  224
a. Maddi Unsurlar  224
aa. Fail  224
bb. Mağdur  225
cc. Suçun Konusu  225
dd. Hareket  226
b. Manevi Unsur  229
c. Hukuka Aykırılık  230
4. Suçun Nitelikli Halleri  231
5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  232
a. Teşebbüs  232
b. İştirak  233
c. İçtima  233
6. Yaptırım ve Yargılama Usulü  235
C. Verileri Yok Etmeme Suçu  236
1. Genel Olarak  236
2. Suçla Korunan Hukuksal Değer  240
3. Suçun Unsurları  241
a. Maddi Unsurlar  241
aa. Fail  241
bb. Mağdur  242
cc. Suçun Konusu  243
dd. Hareket ve Netice  243
b. Manevi Unsur  245
c. Hukuka Aykırılık  245
4. Suçun Nitelikli Halleri  246
5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  246
a. Teşebbüs  246
b. İştirak  247
c. İçtima  247
6. Yaptırım ve Yargılama Usulü  248
Sonuç  249
Kaynakça  253
Kavramlar Dizini  263
Yazar Hakkında  270
 


Metin Turan
Ocak 2021
130.00 TL
Sepete Ekle
Zafer Babür
Eylül 2020
35.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Tablo Listesi  17
Kısaltmalar  19
Giriş  21
Birinci Bölüm
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN
GENEL BİLGİLER
I. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKININ NİTELİĞİ ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR  23
A. Kişisel Verilerin Korunması Hakkı  23
1. Ekonomik Hak Yaklaşımı  23
a. Mülkiyet Hakkı Teorisi  24
b. Fikri Mülkiyet Hakkı Teorisi  27
2. İnsan Hakları Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması  29
a. Özel Hayatın Korunması Hakkı Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması  29
b. İfade Özgürlüğü ve Kişisel Verilerin Korunması  32
c. Unutulma Hakkı ve Kişisel Verilerin Korunması  35
d. İnsan Onuru ve Kişisel Verilerin Korunması  38
e. Bilgi Edinme Hakkı  40
II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINA İLİŞKİN ULUSLARARASI VE ULUSAL DÜZENLEMELER  42
A. Uluslararası Düzenlemeler  42
1. OECD Tarafından Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Hazırlanan Hukuki Düzenlemeler  43
2. Birleşmiş Milletler Tarafından Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Hazırlanan Hukuki Düzenlemeler  45
3. Avrupa Konseyi Tarafından Kişisel Verilerin Korunması İlişkin Hazırlanan Hukuki Düzenlemeler  47
a. Kişisel Verilerin Otomatik Olarak İşlenmesi Sırasında Gerçek Kişilerin Korunmasın ilişkin 108 Sayılı Sözleşme  48
b. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  51
aa. AİHS madde 8 Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması ve Müdahalenin Meşruluğu  52
bb. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesi Kapsamında Verilmiş Kararlar  54
4. Avrupa Birliği Nezdinde Kişisel Verilerin Korunması  58
a. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunması Direktifi– 95/46/EC  58
b. Elektronik Veri Koruma Direktifi – 2002/58/EC  61
c. Avrupa Birliği Vatandaşlık Hakkı Direktifi – 2009/136/EC  63
d. Avrupa Birliği Veri Saklama Direktifi – 2006/24/EC  64
e. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü  65
aa. Kişisel Veri Kavramının Yeniden Tanımlanması  68
bb. Veri Kontrolörü ve Veri İşleyicisi  68
cc. Verinin Olağan Korunması ve Verinin Özel Önlemler ile Korunması  71
dd. İlgili Kişinin Hakları  73
ee. Veri Transferi  74
B. Ulusal Düzenlemeler  77
1. Yabancı Ülke Hukuklarında Kişisel Verilerin Korunması  77
a. Fransa  77
b. Almanya  82
c. İtalya  90
d. Amerika Birleşik Devletleri  93
2. Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması  96
a. 1982 Anayasası  96
b. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  97
c. Türk Ceza Kanunu  99
İkinci Bölüm
6698 SAYILI
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
I. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER  103
A. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Kapsamı  103
1. Amaç ve Kapsam  103
2. Kanun Kapsamı Dışında Kalan Haller  104
3. Tanımlar  105
a. Kişisel Veri  106
b. Açık Rıza  110
c. Kişisel Verilerin İşlenmesi  116
d. İlgili kişi  117
e. Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen  118
B. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler  123
1. Kişisel Verilerin Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olarak İşlenmesi  123
2. Kişisel Verilerin Gerektiğinde Güncellenmesi ve Doğru Olması  125
3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlara Yönelik İşlenme  125
4. Kişisel Verilerin İşlendikleri Amaçla Sınırlı, İlişkili ve Ölçülü Olması  126
5. Kişisel Verilerin İşlendikleri Amacın Gerektirdiği Süre Boyunca ya da Mevzuatın Öngördüğü Süre Kadar Muhafaza Edilmesi  128
C. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Veri İşleme Koşulları  130
1. Özel Nitelikli Olmayan Kişisel Verilerin İşlenme Şartları  130
a. Kanunlarda Öngörülen Yükümlülüklerin Varlığı  131
b. Fiili Olanaksızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Kişinin veya Rızası Hukuki Geçerlilik Taşımayan Kişinin veya Bir Başka Kişinin Hayatı veya Beden Bütünlüğünün Korunması için Mecburi Olması Durumunda  131
c. Taraflar Arası Bir Sözleşmenin Varlığı Sebebiyle Sözleşmenin Taraflarının Kişisel Verilerinin İşlenmesi Gerekliliği Durumunda  132
d. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüklerini Yerine Getirebilmesi Amacıyla Zorunlu Olması Durumunda  132
e. Kişisel Verinin Bizzat Sahibi Tarafından Aleni Hale Getirilmesi  132
f. Kişisel Verinin İşlenmesinin Bir Hakkın Mevcudiyeti, Korunması veya Bu Hakkın Kullanılması İçin Mecburi Olması  133
g. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri Sebebiyle Kişisel Verilerin İşlemenin Mecburi Olması  133
2. Özel Nitelikli Verilerin İşlenme Şartları  136
D. Kişisel Verilerin Aktarılması  140
E. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Veri Sahibinin Hakları  143
1. Kişinin Kişisel Verilerin İşlenip İşlenmediğini Öğrenme Hakkı  144
2. Kişisel Verilere İlişkin Bilgi Talep Etme Hakkı  144
3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiğini ve İşlenen Verilerin Amacına Uygun Olarak Kullanılıp Kullanılmadığını Öğrenme Hakkı  145
4. Kişisel Verilerin Aktarılmasına İlişkin Bilgi Talep Etme Hakkı  146
5. Kişisel Verilerin Düzeltilmesini İsteme Hakkı  146
6. Kişisel Verilerin Silinmesini veya Yok Edilmesini İsteme Hakkı  147
F. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Denetim Mekanizması  149
G. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 27/02/2020 Tarih ve 2020/173 Sayılı Amazon Türkiye Kararının İncelemesi  152
1. Elektronik ticari iletilere ilişkin şikâyetin tabi olunan mevzuat itibariyle Ticaret Bakanlığı’na yapılmış olması gerekirken Kurum’a yapıldığı hakkındaki iddiaya ilişkin:  154
2. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince açık rıza ve opt–out & opt–in hakkında  155
a. Açık Rıza  155
b. Opt–in ve Opt–out  156
3. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesinin (2) numaralı fıkrası gereğince kişisel verilerin işlenmesinde uyulması zorunlu ilkeler hakkında  157
4. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddeleri gereğince kişisel verilerin yurtiçinde ve yurtdışına aktarılması hususu  158
5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hakkında  160
II. YÖNETMELİKLER İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER  160
A. Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik  161
B. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik  167
1. Genel Olarak  167
2. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası  168
3. Veri İmhaya İlişkin Yöntemler  169
a. Kişisel Verilerin Silinmesi  171
b. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi  172
c. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi  172
C. Veri Sorumluları Siciline İlişkin Düzenlemeler  173
a. Veri Sorumluları Sicili  173
b. Sicilin Oluşturulması, İdaresi, Gözetimi ve Sicile Erişim  174
c. Kayıt Yükümlülüğünün Başlangıcı, VERBİS’e Girilecek Bilgiler, Kayıt Başvurusu, Kaydın Yenilenmesi ve Silinmesi  174
d. Kayıt Yükümlülüğünün İstisnaları  175
III. TEBLİĞLER İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER  177
A. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ  177
B. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ  179
Üçüncü Bölüm
KİŞİSEL VERİLERİN 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU VE
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
KAPSAMINDA KORUNMASI
I. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TÜRK CEZA KANUNUNDA DÜZENLENEN SUÇ TİPLERİ  181
A. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu  182
1. Genel Olarak  182
2. Suçla Korunan Hukuksal Değer  191
3. Suçun Unsurları  192
a. Maddi Unsurlar  192
aa. Fail  192
bb. Mağdur  192
cc. Suçun Konusu  194
dd. Hareket ve Netice  197
b. Manevi Unsur  201
c. Hukuka Aykırılık  202
aa. İlgili Kişinin Rızası  205
bb. Kişisel verinin ilgilisi tarafından alenileştirilme halinde  207
cc. Kanun hükmü veya amirin emrinin yerine getirilmesi  209
dd. Zorunluluk Hali  210
ee. Sözleşmenin İfası İçin Gerekli Olması  211
ff. Bir Hakkın Tesisi İçin Gerekli Olması  211
gg. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması  212
hh. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması  212
ii. Sağlık ve Cinsel Hayata İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi ile İlgili Hukuka Uygunluk Sebebi  213
jj. Kişisel Verileri Korunma Kanunu Kapsamı Dışında Tutulan Haller  213
4. Suçun Nitelikli Halleri  214
a. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Kaydedilmesi  214
b. Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği Yetki Kötüye Kullanmak Suretiyle Kaydedilmesi  214
c. Belli Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle Kaydedilmesi  216
5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  217
a. Teşebbüs  217
b. İştirak  218
c. İçtima  218
6. Yaptırım ve Yargılama Usulü  221
B. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme  221
1. Genel Olarak  221
2. Suçla Korunan Hukuksal Değer  223
3. Suçun Unsurları  224
a. Maddi Unsurlar  224
aa. Fail  224
bb. Mağdur  225
cc. Suçun Konusu  225
dd. Hareket  226
b. Manevi Unsur  229
c. Hukuka Aykırılık  230
4. Suçun Nitelikli Halleri  231
5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  232
a. Teşebbüs  232
b. İştirak  233
c. İçtima  233
6. Yaptırım ve Yargılama Usulü  235
C. Verileri Yok Etmeme Suçu  236
1. Genel Olarak  236
2. Suçla Korunan Hukuksal Değer  240
3. Suçun Unsurları  241
a. Maddi Unsurlar  241
aa. Fail  241
bb. Mağdur  242
cc. Suçun Konusu  243
dd. Hareket ve Netice  243
b. Manevi Unsur  245
c. Hukuka Aykırılık  245
4. Suçun Nitelikli Halleri  246
5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  246
a. Teşebbüs  246
b. İştirak  247
c. İçtima  247
6. Yaptırım ve Yargılama Usulü  248
Sonuç  249
Kaynakça  253
Kavramlar Dizini  263
Yazar Hakkında  270
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021