Bankacılık Zimmeti Suçları Oğuzhan Mete  - Kitap

Bankacılık Zimmeti Suçları

1. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
180
Barkod:
9786050518399
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
250,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bankacılık sektörünün ve sektöre olan güvenin bu denli önemli ve hassas bir dengede olması ülkemizde de normatif düzenlemeler yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu nedenle Anayasamızın 48. maddesinde yer alan çalışma ve sözleşme hürriyetine müdahale anlamı taşıyacak birçok düzenleme ile sektör korunmaya ve yönlendirilmeye çalışılmaktadır. Bu durum 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 1. maddesinde "Bu Kanunun amacı, fınansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. " hükmü ile ifade edilmektedir.
Özellikle sektörün birey ve devlet menfaatleri bakımından oluşturduğu önem gözetildiğinde, bankacılık düzeninin ihlali halinde öngörülen yaptırımlar yasal düzenlemelerden beklenen amacın gerçekleşmesi yönünde büyük önem arz etmektedir. Bu bakımdan sektöre olan itibarın korunması, bu hukuki menfaatin korunması yönünde suçlar ihdas edilerek sağlanmaya çalışılmıştır. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 150 ila 160 maddeleri arasında, bu yönde cezai düzenlemelere yer verilmiştir.
Çalışmamızda bu kapsamda 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 160. maddesinde yer alan zimmet suçları Türk Ceza Kanunu'nun 247. maddesinde yer alan zimmet suçları ile benzer ve farklı yönleri ortaya konulmak suretiyle ele alınmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Banka Kavramı, Bankanın Kuruluşu Yapılanması ve Faaliyetleri
.
Bankacılık Kanununda Düzenlenen Zimmet Suçları
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR 
9
BİRİNCİ BÖLÜM 
11
GİRİŞ 
11
İKİNCİ BÖLÜM
BANKA KAVRAMI, BANKANIN KURULUŞU
YAPILANMASI VE FAALİYETLERİ
2.1. Banka Kavramı ve Bankacılığın Gelişimi 
15
2.1.1. Bankanın Tanımı 
15
2.1.2. Bankacılığın Tarihi Gelişimi 
19
2.1.2.1. Bankacılığın Dünyadaki Gelişimi 
19
2.1.2.2. Bankacılığın Ülkemizdeki Gelişimi 
22
2.2. Bankanın İşleyişi ve Temel Bankacılık Faaliyetleri 
25
2.2.1. Bankanın Kuruluşu Yönetimi ve Yapılanması 
25
2.2.2. Bankaların Temel Faaliyetleri 
28
2.2.3. Bankacılık Zimmeti Suçlarına Konu Olabilen
Bankacılık Faaliyetleri 
31
2.2.3.1. Kredi Verme İşlemleri Ve Kredi
Düzeni 
31
2.2.3.1.1. Tahsis Öncesi Süreç 
32
2.2.3.1.2. Teklif Değerlendirme ve Tahsis Süreci 
33
2.2.3.1.3. Kredinin İzlenmesi Süreci ve Yapılandırma 
36
2.3.1. Mevduat Toplama ve Katılım Payı Kabulü
İşlemleri 
37
2.3. Ekonomi Hukuku Ve Ekonomik Suçlar 
38
2.3.1. Ekonomi Hukuku Kavramı 
38
2.3.2. Ekonomik Suçlar 
40
2.3.3. Ekonomik Suçların Bankacılık Suçları İle İlişkisi 
46
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BANKACILIK KANUNUNDA
DÜZENLENEN ZİMMET SUÇLARI
3.1. Zimmet Kavramı 
51
3.2. Zimmet Suçlarının Tarihsel Gelişimi 
52
3.3. Ülkemizde Bankacılık Zimmeti Suçunun Tarihi Gelişimi 
54
3.4. Suçla Korunan Hukuksal Yarar 
61
3.5. Tipikliğin Objektif Unsurları 
65
3.5.1. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 160/1 Maddesi
Bakımından Fail 
65
3.5.1.1. Banka Yönetim Kurulu Başkan ve
Üyeleri 
67
3.5.1.2. Diğer Banka Mensupları 
70
3.5.2. Bankacılık Kanunu’nun 160/3 Maddesinde
Düzenlenen Varsayımsal Zimmet Suçunda Fail 
73
3.5.3. Mağdur 
75
3.5.4. Maddi Konu 
80
3.5.4.1. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun
160/1 Maddesine Göre Suçun Maddi
Konusu 
82
3.5.4.1.1. Para ve Para Yerine Geçen Evrak veya
Senetler 
84
3.5.4.1.2. Diğer Mallar 
86
3.5.4.2. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun
160/3 Maddesinde Düzenlenen
Varsayımsal Zimmet Suçunun Maddi
Konusu 
87
3.5.5. Fiil Netice ve Nedensellik Bağı 
88
3.5.5.1. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun
160/1 Maddesi Bakımından Fiil 
89
3.5.5.1.1. Görev Sebebiyle Zilyetliğin Devri 
89
3.5.5.1.2. Koruma ve Gözetimle Yükümlü Olma 
97
3.5.5.1.3. Kendisinin Veya Başkasının Zimmetine
Geçirme 
99
3.5.5.2. 5411 Sayılı Kanun 160/3 Maddesinde
Düzenlenen Varsayımsal Zimmet
Suçunda Fiil 
105
3.5.5.2.1. Banka Kaynaklarının Bankanın Emin Bir
Şekilde Çalışmasını Tehlikeye Düşürecek
Biçimde Kullandırılması 
106
3.5.3.5.2. Faaliyet İzninin Kaldırılması Ve Fona
Devir 
111
3.5.5.2. Suçun Oluşumunda Banka Zararı
Kavramı 
114
3.5.6. Nitelikli Haller 
116
3.5.6.1. Cezanın Arttırılmasını Gerektiren
Nitelikli Hal 
116
3.5.6.2. Cezanın Azaltılmasını Gerektiren
Nitelikli Hali 
120
3.5.7. Etkin Pişmanlık 
122
3.6. Tipikliğin Subjektif Unsurları 
126
3.7. Hukuka Aykırılık Unsuru 
130
3.8. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
133
3.8.1. Teşebbüs 
133
3.8.2. İştirak 
137
3.8.3. İçtima 
141
3.9. Bankacılık Zimmeti Suçunun Benzer Suç Tiplerinden
Ayırt Edilmesi 
146
3.9.1. Bankacılık Zimmeti Suçu ve Dolandırıcılık Suçu 
146
3.9.2. Bankacılık Zimmeti Suçu ve Güveni Kötüye
Kullanma Suçu 
148
3.9.3. Bankacılık Zimmeti Suçu ve Hırsızlık Suçu 
151
3.10.Yaptırım Ve Yargılama 
153
3.10.1. Yaptırım 
153
3.10.2. Yargılama 
155
SONUÇ 
163
KAYNAKÇA 
171