Türk Medeni Hukuku Miras Hukuku
 Mevzuattaki Değişikliklere ve Uygulamalardaki Yenililiklere Göre Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş Prof. Dr. Ali Naim İnan, Prof. Dr. Şeref Ertaş, Dr. Öğr. Üyesi Hakan Albaş  - Kitap
Türk Medeni Hukuku

Miras Hukuku

Mevzuattaki Değişikliklere ve Uygulamalardaki Yenililiklere Göre Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş

12. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
540
Barkod:
9789750289798
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
435,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
11. baskı
Nisan 2022
360,00
180,00 (%50)
Kitabın Açıklaması
Kitabımızın ilk yazarı olan Ali Naim İnan Hocamız, üç kuşak Ankaralı olarak 1926 yılında Ankara'da doğdu. İlköğretimini Hamanönü'nde ki İnönü İlköğretim Okulu'nda, orta öğrenimini Kurtuluş Lisesi orta kısmında, lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamlamıştır. 1945 yılında başladığı Ankara Hukuk Fakültesi'ni 1954 yılında bitirmiştir. Daha sonra Almanya Heidelberg Üniversitesi'nde doktora öğrenimine başlamış, Freiburg şehrinde Prof. Dr. Hans Thim'in yanında eğitimine devam ederek 1956 yılında, "Alman Türk, İsviçre Hukukunda İmkânsızlık" konulu doktora tezini vermiştir.
Ali Naim İnan Hocamız, 1957 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde medeni hukuk asistanı olarak akademik kariyerine başlamış, 1960 yılında, "Türk Hukukunda İlan Suretiyle Vaatler" konulu teziyle "Doçent" olmuştur. 1964 yılında Lozan'da İsviçre Federal Mahkemesi'nde çalışma fırsatı bulmuş, 1967 yılından itibaren Türkiye'de ilk defa "Çocuk Hakları" ile ilgili dersler vermeye başlamıştır. Çocuk hakları konusunda bir kitap yazan Ali Naim İnan Hocamız, bu konuda verdiği takdim teziyle 1970 yılında "Profesör" unvanını kazanmıştır.
1972 yılında Ankara Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı seçilen Ali Naim İnan Hocamız, dekanlığının sona ermesinden sonra 1974 yılında medeni hukuk kürsüsü başkanlığına seçilmiştir.
1980-1982 yılları arasında ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. 1993 yılı itibarı ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden emekli olan Hocamız ayrıca 1984 yılında Tevfik Fikret Eğitim Vakfı'nın da kurucuları arasında yer almıştır.
Ali Naim Hocamız, kurucu dekanı olduğu Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde de medeni hukuk dersleri vermiştir.
Ali Naim Hocamız, 5 Mayıs 2018 tarihinde arkasında binlerce öğrencisini bırakarak hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Bilgiler
.
Mirasçılar
.
Mirasın Geçmesi, Kazanılması ve Paylaşılması
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Onikinci Basıya Önsöz 
7
Beşinci Basının Önsözü 
9
Dördüncü Basının Önsözü 
11
Üçüncü Basının Önsözü 
13
(3. Baskı İçin) Sunuş 
15
Kısaltmalar 
43
Giriş
GENEL BİLGİLER
§ 1. MİRAS HUKUKUNUN ÖNEMİ, ANLAMI VE KONUSU 
47
I. MİRAS HUKUKUNUN ÖNEMİ 
47
A. Aileyi Koruma Görüşü (Ailevî Görüş) 
47
B. Mirasbırakanı Koruma Görüşü (Ferdiyetçi Görüş) 
48
C. Toplumu Koruma Görüşü (Kollektivist Görüş) 
49
II. MİRAS HUKUKUNUN ANLAMI 
49
III. MİRAS HUKUKUNUN KONUSU 
50
A. Yalnız Gerçek Kişilerin (Hakikî Şahısların) Ölümünde Miras Söz Konusudur 
50
B. Miras, Ancak Mirasbırakanın (Murisin= Müteveffanın) Ölümü ile Söz Konusudur 
51
C. Her Ölüm Miras Hukuku Kurallarının Uygulanmasını Gerekli Kılar 
51
Ç. Ancak Miras Yolu ile Geçebilecek Özel Hukuk İlişkileri Miras Hukukunun Konusu Olabilir 
52
§ 2. MİRAS HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE MEDENÎ KANUNDA DÜZENLENİŞİ 
58
I. GENELLİKLE 
58
II. MEVZUAT 
58
A. Anayasa 
58
B. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 
59
C. Türk Medenî Kanununun Velâyet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Tüzük 
59
Ç. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 
60
D. Türk Medeni Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 
60
E. Borçlar Kanunu 
62
F. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun 
63
G. Miras Hukukunun Yargısal Kaynakları 
63
III. MİRAS HUKUKUNUN MEDENÎ KANUNDA DÜZENLENİŞİ 
63
§ 3. MİRAS HUKUKUNUN ANA KAVRAMLARI 
66
I. TEREKE 
66
II. MİRASBIRAKAN 
66
III. MİRASÇI 
67
A. Mirasçılığın Doğuşu Bakımından 
67
1. Yasal (Kanunî) Mirasçı 
67
2. Atanmış (İradî) Mirasçı 
68
B. Mirasçıların Sayıları Bakımından 
68
1. Tek Mirasçı 
68
2. Birlikte Mirasçı 
68
C. Mirasçıların Sırasını Tayin Bakımından 
68
1. Ön Mirasçı (Nakil ile Mükellef Mirasçı) 
69
2. Artmirasçı (Namzet Mirasçı) 
69
§ 4. TÜRK MİRAS HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ VE TEMEL İLKELERİ 
69
I. YASAL VE ATANMIŞ MİRASÇILIK İLKESİ 
69
II. KÜLLÎ HALEFİYET – CÜZ’Î HALEFİYET (VASİYET ALACAĞI) 
70
A. Kavramlar 
70
1. Halefiyet Kavramı 
70
2. Küllî Halefiyet Kavramı 
71
3. Cüz’i Halefiyet Kavramı 
71
B. Türk Miras Hukukunda Küllî Halefiyet 
71
C. Türk Miras Hukukunda Cüz’î Halefiyet 
74
III. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU 
76
A. Miras Hukukunda Sorumluluk Çeşitleri 
76
1. Tereke Mevcudu ile Sınırlı Sorumluluk 
76
2. Kişisel (Şahsî) Malvarlığı ile Sınırsız Sorumluluk 
77
B. Türk Miras Hukukunda Mirasçıların Sorumluluğu 
77
Birinci Bölüm
MİRASÇILAR
1. Ayırım
YASAL MİRASÇILAR
§ 5. GENEL BİLGİLER 
79
I. KAN BAĞLILIĞINA (HISIMLIĞINA) DAYANAN YASAL MİRASÇILIK 
80
II. SÖZLEŞMEYE (AKDÎ) BAĞLILIĞA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK 
80
III. UYRUKLUK BAĞLILIĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK 
80
Birinci Başlık
KAN BAĞLILIĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK
§ 6. KAN BAĞLILIĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK 
80
I. KAN BAĞLILIĞINA DAYANAN YASAL (KANUNÎ) MİRASÇILIĞIN SINIRLANDIRILMASINDA SİSTEMLER 
80
A. Sınıf Sistemi 
81
B. Zümre (Parantel) Sistemi 
82
II. TÜRK MİRAS HUKUKUNDA ZÜMRE SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN BAĞLI OLDUĞU İLKELER 
83
A. Türk Miras Hukukunda Zümre Sistemi 
83
B. Zümre Sisteminin Bağlı Olduğu İlkeler 
84
III. BİRİNCİ ZÜMRE YASAL (KANUNÎ) MİRASÇILAR 
90
A. Düzgün Soybağlı Altsoyun (Sahih Nesepli Füruun) Mirasçılığı 
91
B. Düzgün Olmayan Soybağlı Altsoyun (Gayrisahih Nesepli Füruun) Mirasçılığı 
93
1. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararından Önce Ölen Miras Bırakanın Gayrisahih Nesepli Fürularının (Düzgün Soybağlı Olmayan Altsoyların) Mirasçılığı 
94
a. Gayrisahih Nesepli Füruun (Düzgün Soybağlı Olmayan Altsoyların) Ana Bakımından Mirasçılığı 
94
b. Gayrisahih Nesepli Füruun (Düzgün Soybağlı Olmayan Altsoyların) Baba Bakımından Mirasçılığı 
95
aa. Gayrisahih Nesepli Füruun (Düzgün Soybağlı Olmayan Altsoyların) Sahih Nesepli Füru (Düzgün Soybağlı Altsoyu) ile İçtima Etmemesi Birleşmemesi 
96
bb. Gayrisahih Nesepli Füruun Sahih Nesepli Füru ile (İçtimaı) Birleşmesi 
96
2. Gayrisahih Nesepli Füruun Anayasa Mahkemesi İptal Kararından Sonraki Mirasçılığı 
98
a. Gayrisahih Nesepli Füruun Anayasa Mahkemesi Kararına Göre Mirasçılığı 
98
b. Gayrisahih Nesepli Füruun 3678 Sayılı Kanundan Sonraki Mirasçılığı 
100
c. Düzgün Olmayan (evlilik dışı) SoybağındaAltsoyun (Gayrisahih Nesepli Füru’un) 4721 Sayılı Medeni Kanundan Sonraki Mirasçılığı 
102
IV. İKİNCİ ZÜMRE YASAL (KANUNÎ) MİRASÇILAR 
103
V. ÜÇÜNCÜ ZÜMRE KANUNÎ MİRASÇILAR 
106
VI. ESKİ MEDENİ KANUN DÖNEMİ İÇİNDE DÖRDÜNCÜ ZÜMRE KANUNÎ İNTİFA HAKKI SAHİPLERİ 
112
İkinci Başlık
SÖZLEŞME BAĞINA (AKDÎ BAĞA) DAYANAN YASAL (KANUNÎ) MİRASÇILIK
§ 7. SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI 
114
I. ÇEŞİTLİ HUKUK SİSTEMLERİNDE 
114
II. MEDENÎ KANUNUMUZDA SAĞ (HAYATTA) KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI 
119
A. Genellikle 
119
B. Sağ (Hayatta) Kalan Eşin Mirasçılığının Şartları 
123
1. Mirasbırakanın Ölümü Anında Tamamlanmış Bir Evlenme Bulunmalıdır 
123
2. Mirasbırakanın Ölümü Anında Devam Eden Bir Evlenme Bulunmalıdır 
124
III. SAĞ (HAYATTA) KALAN EŞİN MİRASTAKİ HAKLARI 
132
A. Sağ (Hayatta) Kalan Eşin 3678 Syl. Kanundan Önceki Miras Hakkı 
132
1. Sağ Kalan Eşin, Mirasbırakanın Tek Mirasçısı Olması 
132
2. Sağ Kalan Eşin, Mirasbırakanın Birinci Zümredeki Mirasçıları ile Birleşmesi 
132
a. Seçimlik Hakkı 
132
b. Seçim Hakkının Kullanılması 
135
3. Sağ Kalan Eşin, Mirasbırakanın İkinci Zümredeki Mirasçıları ile Birleşmesi 
139
4. Sağ Kalan Eşin, Mirasbırakanın Üçüncü Zümre Mirasçıları ile Birleşmesi 
140
5. Hayatta Kalan Eşin İntifa Hakkı İçin Önceki Medenî Kanunumuzdaki Özel Kurallar 
141
a. Genellikle 
141
b. Mirasçı Eşten Teminat Talebi Hakkı 
142
c. Sağ (Hayatta) Kalan Eşin İntifa Hakkının Yıllık İrada Çevrilmesini Talep Hakkı 
143
B. Sağ (Hayatta) Kalan Eşin 3678 Sayılı Kanundan Sonraki Miras Hakkı 
145
C. Sağ Kalan Eşin 4721 Sayılı Medeni Kanundan Sonraki Miras Hakkı 
147
D. Eşin Mirasçılığı Hakkında Eleştiri ve Yenilikler 
148
§ 8. EVLÂTLIĞIN MİRASÇILIĞI 
150
I. EVLÂTLIĞIN 4721 SAYILI MEDENİ KANUNDAN ÖNCEKİ DÖNEMDE MİRASÇILIĞI 
151
A. Genellikle 
151
B. Önceki Medeni Kanuna Göre Evlâtlığın Yasal Mirasçı Olabilmesinin Şartları 
151
1. Mirasbırakanın Ölümünde Tamamlanmış Bir Evlât Edinme İşlemi Bulunmalıdır 
152
2. Mirasbırakanın Ölümünde Devam Eden Bir Evlât Edinme İlişkisi Olmalıdır 
152
3. Mirasçılık Hakkı Tarafların Anlaşması ile Kaldırılmamış Olmalıdır 
153
C. Önceki Medeni Kanuna Göre Evlâtlığın Mirasçılığının Özellikleri 
154
1. Evlâtlığın Asıl Ailesinden Mirasçılığı 
154
2. Evlâtlığın Evlât Edinenden Mirasçılığı 
154
a. Evlâtlığın Mirasçılığı Tek Taraflıdır 
155
b. Evlâtlığın Mirasçılığı Sınırlıdır 
155
3. Evlât Edinme Akdi Dolayısıyla Meydana Gelen Çift Mirasçılık 
155
II. EVLÂTLIĞIN 4721 SAYILI MEDENİ KANUNDAN SONRAKİ MİRASÇILIĞI 
156
Üçüncü Başlık
UYRUKLUK BAĞLILIĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK
§ 9. DEVLETİN (HAZİNENİN) YASAL MİRASÇILIĞI 
158
I. DEVLETİN MİRASÇILIĞININ ŞARTLARI VE HAKLARI 
158
II. DEVLETİN ALDIĞI VERASET VERGİSİ 
161
2. Ayırım
ATANMIŞ (İRADÎ) MİRASÇILIK
(ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR)
§ 10. GENEL OLARAK ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR 
162
I. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF KAVRAMI 
162
A. Genel Olarak 
162
B. Sağlar Arası Tasarruflardan Farkı 
163
C. Ölüme Bağlı Tasarruf Yapma Hakkının Kişiye Bağlılığı 
164
D. Ölüme Bağlı Tasarruf Serbestisinin (Testierfreiheit) Sınırları 
165
II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN ANLAMI 
166
A. Şeklî Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar 
166
B. Maddî Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar 
167
III. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN MEDENİ KANUNDA DÜZENLENİŞ TARZI 
168
Birinci Başlık
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA EHLİYET
§ 11. TASARRUF EHLİYETİ KAVRAMI 
168
§ 12. VASİYET YAPMA EHLİYETİ 
170
I. YAŞ ŞARTI 
170
II. AYIRTIM GÜCÜ (TEMYİZ KUDRETİ) ŞARTI 
171
III. ŞARTLARIN GERÇEKLEŞME (MEVCUDİYETİ) ANI 
171
§ 13. MİRAS SÖZLEŞMESİ (MUKAVELESİ) YAPMA EHLİYETİ 
172
I. ERGİNLİK (RÜŞT) ŞARTI 
173
II. AYIRT ETME GÜCÜ (TEMYİZ KUDRETİ) ŞARTI 
173
III. KISITLI OLMAMA ŞARTI 
173
İkinci Başlık
ŞEKLÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
§ 14. VASİYETİN (VASİYETNAMENİN) BİÇİMİ 
176
I. VASİYET BİÇİMLERİ (VASİYETNAME) 
176
II. ELYAZISI İLE VASİYET 
177
A. Tarihî Gelişimi, Fayda ve Sakıncaları 
177
B. Şartları 
179
1. Vasiyetçinin Elyazısı 
179
2. Düzenleme Yeri 
184
3. Düzenleme (Tanzim) Tarihi 
185
4. İmza 
186
C. Elyazısı ile Vasiyetin Saklanması (Tevdii) 
187
III. RESMÎ VASİYET 
188
A. Genellikle 
188
B. Resmî Vasiyetin Düzenlenmesinin Aşamaları 
189
1. Mirasbırakan Okuma – Yazma Biliyorsa 
191
2. Mirasbırakan Okuyamıyor veya İmzalayamıyorsa (Yazamıyorsa) 
192
a. Okuma – Yazma Bilen Mirasbırakanın Vasiyetnamesine Tanıklık 
193
b. Okuyamayan veya İmzalayamayan Mirasbırakanın Vasiyetine Tanıklık 
193
C. Resmî Vasiyetname Düzenlenmesine Katılma Yasağı (İştirak Edemeyecek Olanlar) 
194
1. Düzenlemeye Katılamayacak (Memur veya Tanık Olamayacak) Kişiler 
194
a. Resmî Vasiyet Düzenlenmesine Katılımı Mutlak Olarak Yasak Olanlar Şunlardır 
194
b. Resmî Vasiyet Düzenlenmesine Katılımı Nisbî Yasak Olanlar Şunlardır 
195
2. Katılımın Yaptırımı (İştirakin Müeyyidesi) 
195
Ç. Resmî Vasiyetnamenin Saklanılması 
196
IV. SÖZLÜ (ŞİFAHÎ) VASİYET 
197
A. Genellikle 
197
B. Şartları 
197
1. Maddî Şartlar 
197
a. Olağanüstü Durumun Varlığı (Fevkalâde Ahvalin Mevcudiyeti) (Olumlu Şart) 
197
b. Başka Şekilde Vasiyet Yapma İmkânının Bulunmaması (Olumsuz Şart) 
198
2. Şeklî Şartlar 
198
a. Vasiyetçinin Son Arzularını İki Tanığa Anlatması 
198
b. Tanıkların Vasiyetçinin Beyan Ettiği Son Arzularını Yazmaları ve İmza Etmeleri veya Mahkemede Bir Tutanağa Geçirtmeleri 
198
c. Tanıkların Vasiyetçinin Son Arzularını İçeren Belgeyi Mahkemeye Vermeleri ve Beyanları (Şahadetleri) 
199
C. Sözlü (Şifahi) Vasiyetin Hükümsüzlüğü 
199
V. VASİYETTEN DÖNME (RÜCU– CAYMA) 
200
A. Genellikle 
200
B. Dönmenin (Caymanın) Çeşitleri 
201
1. Açık (Sarih = Dolaysız) Dönme 
201
2. Kapalı (Zımnî = Dolaylı) Dönme 
201
a. Önceki Vasiyetname ile Bağdaşmayan Sonraki Vasiyetname ile Kapalı Dönme (Zımnen Cayma) 
201
b. Sağlar Arası Hukukî İşlemler ile Kapalı (Zımnen) Cayma (Ademptio Legati) 
202
c. Vasiyetnamenin Yok Edilmesi (İmhası) Suretiyle Dönme 
204
C. Vasiyetnamenin Mirasbırakanın İradesi Dışında Yok Olması (Ziyaı) 
205
D. Vasiyetin İrade Bozukluğu Sebebiyle Feshi 
207
E. Vasiyetin Kendiliğinden Hükümsüzlüğü 
207
§ 15. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 
207
I. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 
207
II. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
209
A. Miras Sözleşmesinin Anlaşma ile Sona Erdirilmesi (İki Taraflı Fesih) 
210
B. Miras Sözleşmesinin Tek Taraflı İrade Beyanı ile Sona Erdirilmesi (Tek Taraflı Fesih) 
210
1. Miras Sözleşmesinin Mirasbırakanın Tek Yanlı İrade Beyanı ile Sona Ermesi (Feshi), (Miras Mukavelesinden Dönme) 
211
a. Bir Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat) Sebebinin Olması 
211
b. Şekli 
211
2. Her İki Tarafa da Tek Yanlı Dönme (Fesih) Hakkı Tanınması 
212
a. Sağlar Arası Edimin İfa Edilmemesi Nedeniyle Dönme (Fesih) 
212
b. İrade Bozukluğu Hallerinde 
213
C. Miras Sözleşmesinin Kendiliğinden Hükümsüzlüğü 
213
1. Atanmış Mirasçının veya Kendisine Belirli Mal Bırakılan Kişinin Mirasbırakandan Önce Ölmesi ile Miras Sözleşmesinin (Hükümsüzlüğü) Sona Ermesi 
213
2. Boşanma ve Butlan Kararı ile Miras Sözleşmesinin (Hükümsüzlüğü) Sona Ermesi 
214
Üçüncü Başlık
MADDÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
(ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ)
§ 16. GENELLİKLE 
215
§ 17. HEM VASİYET, HEM MİRAS SÖZLEŞMESİ ŞEKLİNDE YAPILABİLEN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ 
218
I. KOŞULA VE YÜKLEMEYE BAĞLANMIŞ (MÜKELLEFİYETLİ VE ŞARTLI) ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR 
218
A. Genellikle 
218
B. Yüklemeli (Mükellefiyetli) Ölüme Bağlı Tasarruflar 
218
1. Kavram 
218
2. Yüklemenin Alacaklısı (Mükellefiyet Lehtarı) 
219
3. Belirli Mal Bırakma Vasiyeti ve Koşuldan (Şarttan) Farkı 
220
4. Hükmü 
220
5. Muacceliyeti 
221
6. Hukuka (Kanuna), Ahlâka Aykırılığı 
222
7. İmkânsızlık 
223
C. Koşullu (Şartlı) Ölüme Bağlı Tasarruflar 
223
1. Kavram 
223
2. Hükmü 
224
3. Geçersizliği 
226
II. MİRASÇI ATANMASI (NASBI) 
228
III. BELİRLİ (MUAYYEN) MAL BIRAKMA VASİYETİ 
230
A. Genellikle 
230
1. Kavram 
230
2. Unsurları 
231
a. Ölüme Bağlı Tasarruflardan Birinin Yani Vasiyet veya Miras Sözleşmesi İçin Gerekli Şekil Şartlarına Uyularak Yapılan Belirli Mal Vasiyeti ile Bir Kimseye Kural Olarak Karşılıksız Malvarlığına İlişkin Bir Kazandırmanın Yapılması Gerekir 
231
b. Yapılan Kazandırmanın (Tevcihin) Mirasçı Atama Oluşturmaması Gerekir 
231
B. Belirli Mal Bırakma (Muayyen Mal) Vasiyeti ile Mirasçı Atamanın (Nasbının) Farkları 
231
C. Belirli Mal Bırakma Vasiyetinden Dönme (Rücu) 
232
Ç. Muayyen Mal Vasiyetinin Çeşitleri 
233
1. Terekeye Dahil Belirli Bir Değerlerin Vasiyeti 
233
2. İntifa Hakkının Vasiyeti 
233
3. Terekedeki Malların Kıymetleri Üzerinden Yapılacak Edimin Yerine Getirilmesi Vasiyetleri, Sağlama (Tedarik) Vasiyetleri 
233
4. Borçtan Kurtarma Vasiyeti 
234
5. Alacak Vasiyeti 
234
6. Cins (Nevi ile Belli Şey) Mal Vasiyeti 
234
7. İrat Vasiyeti 
234
8. Alt Vasiyet 
234
9. Mirasçı Lehine Muayyen Mal Vasiyeti 
234
10. Yasal Mal Vasiyeti (Gesetzliches Vermaechtnis) 
235
11. Organ ve Doku Vasiyeti 
235
D. Hükümleri 
236
1. Vasiyet Alacaklısının Hakları 
236
2. Vasiyet Alacaklısı 
238
3. Vasiyet Borçlusu 
238
4. Vasiyet Alacağının Muacceliyeti 
239
5. Vasiyet Alacağının Zamanaşımı 
240
6. Yarar (Nefi, Semere) ve Hasar 
241
7. Belirli Mal Bırakma Vasiyetinin Tenkisi 
242
8. Vasiyetin İfası Davası 
242
IV. YEDEK VEYA ARTMİRASÇI ATAMA (İKÂMELİ ÖLÜME BAĞLI) TASARRUFLARI 
242
A. Yedek Mirasçı Atama (Alelâde İkame) 
243
B. Artmirasçı Atama (Fevkalâde İkame) 
244
1. Kavram 
244
2. Hükümleri 
246
a. Mirasın Ön Mirasçıya Geçiş Aşaması (Nakil ile Mükellef Mirasçıya İntikali Safhası) 
246
aa. Önmirasçının Mirası Kazanması 
246
bb. Tedbirler 
247
aaa. Defter Tutulması 
248
bbb. Güvence (Teminat) Gösterilmesi 
248
ccc. Devir ile Yükümlü Ön Mirasçının Güvence Göstermemesi 
249
b. Mirasın, Artmirasçıya veya (Vasiyet Alacaklısına) Geçiş Aşaması 
249
3. Yedek Mirasçı Atamadan (Alelade İkameden) Farkı 
250
§ 18. YALNIZ VASİYET BİÇİMİNDE YAPILAN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR 
251
I. VASİYET İLE VAKIF KURULMASI 
251
II. VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ ATANMASI (TENFİZ MEMURU TAYİNİ) 
253
A. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi (Tenfiz Memuru) Kavramı ve Hukukî Niteliği 
253
B. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Atanması (Tayini) 
255
C. Birden Çok Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Atanması 
257
Ç. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Görev ve Yetkileri 
257
1. Terekenin Listesinin Düzenlenmesi 
258
2. Terekenin Yönetimi 
258
3. Tereke Alacaklarının Tahsili ve Borçlarının Ödenmesi 
259
4. Mirasbırakanın Vasiyetlerini Yerine Getirme 
259
5. Terekenin Paylaşılması Konusunda Plan Yapma 
260
6. Dava ve Takiplere İlişkin Görev ve Yetkileri 
260
D. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Tereke Malları Üzerinde Bulunan Tasarruf Yetkisi 
260
E. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Denetimi, Görevinin Sona Ermesi ve Sorumluluğu 
261
1. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Denetlenmesi 
262
2. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Görevinin Sona Ermesi 
262
a. Görevin Kendiliğinden Sona Ermesi 
263
b. Görevin İstifa ile Sona Ermesi 
263
c. Sulh Hakiminin Kararı ile Sona Ermesi 
263
3. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Sorumluluğu 
263
III. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (MİRASTAN ISKAT) 
264
A. Genellikle 
264
B. Mirasçılıktan Çıkarmanın Türleri 
267
1. Cezaî (Alelâde) Çıkarma 
267
a. Cezaî (Alelâde) Çıkarmanın (Iskatın) Sebepleri 
267
aa. Saklı Paylı Mirasçının, Miras Hakkından Iskat Edilebilmesi İçin, «Mirasbırakana» veya «Yakınlarından» Birine Karşı «Ağır Bir Suç» İşlemiş (TMK. m.510/I., b.1) Olmalıdır 
267
bb. Saklı Paylı Mirasçının Mirasçılıktan Çıkarılabilmesi İçin «Mirasbırakana» veya «Ailesi» Üyelerine Karşı, Aile Hukukundan Doğan Yükümlülüklerini Önemli Ölçüde Yerine Getirmemesi Gerekir 
268
b. Cezaî (Alelâde) Çıkarmanın (Iskatın) Hükümleri 
269
aa. Çıkarılan (Iskat Edilen) Mirasçı Bakımından 
269
bb. Miras Payı Bakımından 
270
aaa. Çıkarılan (Iskat Edilen) Mirasçının Altsoyu Yoksa 
270
bbb. Çıkarılan (Iskat Edilen) Mirasçının Altsoyu Varsa 
270
c. Cezaî (Alelâde) Çıkarmanın (Iskatın) İptal Kabiliyeti 
271
aa. İptal Dâvası Yolu 
271
bb. Tenkis Dâvası Yolu 
272
d. Çıkarılan Mirasçının Mirasbırakan Tarafından Affı 
275
e. Tereke Borçlarında Sorumluluk 
276
2. Borç Ödemeden Aciz Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma (Koruyucu Iskat) 
277
a. Koruyucu (Aciz Sebebiyle) Iskatın Şartları 
277
aa. Çıkarılan Saklı Paylı Mirasçının Mirasbırakanın Altsoyu Olması Gerekir 
277
bb. Altsoyun Borç Ödemeden Aciz Halde Bulunması Gerekir 
277
cc. Koruyucu Çıkarma, Altsoyun Doğmuş ve Doğacak Çocuklarına Yararına Yapılmalıdır 
278
çç. Çıkarılan Altsoyun Saklı Payının Yarısının Doğmuş ve Doğacak Çocuklarına Özgülenmesi Gerekir 
279
dd. Koruyucu Çıkarmanın Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Yapılması Gerekir 
280
b. Koruyucu (Borç Ödemede Aciz Sebebiyle) Çıkarmanın Hükümleri 
280
aa. Çıkarılan Altsoy (Iskat Edilen Füru) Bakımından 
280
bb. Çıkarılan Altsoyun Çocukları Bakımından 
280
c. Koruyucu (Aciz Sebebiyle) Çıkarmanın (Iskatın) İptali 
281
IV. VASİYET ŞEKLİNDE YAPILAN DİĞER ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR 
281
§ 19. YALNIZ MİRAS SÖZLEŞMESİ BİÇİMİNDE YAPILAN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR 
282
I. GENELLİKLE 
282
II. OLUMLU MİRAS SÖZLEŞMESİ 
282
A. Konusu 
282
B. Miras Sözleşmesi ile Bağdaşmayan Tasarruflara İtiraz 
284
C. Mirasbırakanın Sağlığında Malvarlığını Mirasçıya Devri 
285
III. OLUMSUZ MİRAS SÖZLEŞMESİ (=MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ) 
287
A. Kavram ve Unsurları 
287
1. Feragat Sözleşmesi Mutlaka Miras Sözleşmesi Biçiminde Yapılır 
287
2. Mirastan Feragat Sözleşmesi, Mirasbırakan ile Mirasçısı Arasında Yapılır 
288
3. Feragat, Tam veya Kısmî Olabilir 
289
4. Feragat Sözleşmesi Karşılıklı veya Bir Karşılık Alınmadan (İvazlı veya İvazsız) Olabilir 
289
B. Hükümleri 
290
1. Feragat Eden Mirasçı ve Altsoyu Bakımından 
290
2. Feragatten Yararlanacaklar Bakımından 
291
3. Tereke Alacaklıları Bakımından 
291
4. Saklı Paylı Mirasçıları Bakımından 
292
5. Feragatin Hükümden Düşmesi 
292
Dördüncü Başlık
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN YORUMU
§ 20. VASİYETİN YORUMU 
296
I. GENELLİKLE 
296
A. Mirasbırakanın İradesine Bağlılık 
296
B. Vasiyetname Metnine Bağlılık 
296
C. Dış Unsurlardan Yararlanma 
296
II. ÖZEL YORUM KURALLARI 
297
A. Vasiyetin Üstün Tutulması Kuralı (=Favor Testamenti) 
297
B. Yasal Geçiş (Kanunî İntikal) Hükümlerinin Uygulanması Kuralı 
299
C. Vasiyetin, Yapıldığı Andaki Maddî ve Hukukî Durumlara Göre Yorumlanması Kuralı 
299
Ç. Belirli Mal Bırakma Vasiyetinde ve Mirasçı Atanmasında Yorum Kuralı 
300
D. Paylaştırma (Taksim) Kuralı Olarak Yorumlamak 
300
§ 21. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN YORUMU 
301
I. GENELLİKLE 
301
II. ÖZEL YORUM KURALLARI 
301
A. Miras Sözleşmesinin Üstün (Muteber) Tutulması («Favor Pacti Successoralis») Kuralı 
302
B. Yasal Geçiş (Kanunî İntikal) Hükümlerinin Uygulanması Kuralı 
302
C. Maddî ve Hukukî Durumlardaki Değişikliğe Göre Yorum 
302
Ç. Belirli (Muayyen) Mal Vasiyetinde ve Mirasçı Atanmasında (Nasbında) Yorum Kuralı 
303
Beşinci Başlık
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ
§ 22. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 
303
§ 23. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ 
305
I. İPTAL SEBEPLERİ 
305
A. Esasa Ait İptal Sebepleri 
305
1. Ehliyetsizlik 
305
2. İrade Sakatlığı 
306
a. İrade Sakatlığını Doğuran Sebepler 
306
aa. Yanılma (Hata) 
307
bb. Aldatma (Hile) 
309
cc. Korkutma (Tehdit – Cebir) 
310
b. Mirasbırakanın İradesini Sakatlayan Sebeplerle İptal Edilebilir Olan Ölüme Bağlı Tasarrufun Geçerlilik (Sıhhat) Kazanması 
310
3. Tasarrufun İçeriğinin, Bağlandığı Koşul veya Yüklemelerin Hukuka ve Ahlâka Aykırılığı 
311
B. Şekle Ait İptal Sebepleri 
313
C. Borçlar Kanundaki Diğer Sakatlık Halleri ve Ölüme Bağlı Tasarruflar 
315
II. İPTAL DAVASI 
316
A. İptal Dâvasının Tarafları 
316
B. İptal Dâvasında İspat Yükü (Külfeti) 
317
C. İptal Dâvasını Açma Süresi 
318
1. Bir Yıllık Süre 
320
2. On Yıllık Süre 
321
3. Yirmi Yıllık Süre 
321
4. Sürelerin Durması, Kesilmesi 
322
Ç. İptalin Def’i Olarak İleri Sürülmesi 
323
D. İptal Kararının Hükmü 
323
E. İptal Dâvasında Görevli ve Yetkili Mahkeme 
326
Altıncı Başlık
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA TASARRUF SERBESTİSİNİN SINIRLARI
§ 24. SAKLI PAYLI (MAHFUZ HİSSELİ) MİRASÇILAR VE SAKLI PAYLARI (MAHFUZ HİSSELERİ) 
328
I. SAKLI PAYLI (MAHFUZ HİSSELİ) MİRASÇILARIN SINIRLI OLUŞU 
328
II. SAKLI PAY (MAHFUZ HİSSE) ORANI VE TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ 
329
A. Saklı Pay (Mahfuz Hisse) Kavramı 
329
B. Tasarruf Özgürlüğü (Verfügbare Quote) 
330
C. Önceki Medeni Kanuna Göre İndirimsiz (Normal) Saklı Pay Oranı (Mahfuz Hisse Nispeti) 
331
Ç. Önceki Medeni Kanuna Göre İndirimli Saklı Pay Oranı 
332
D. 4721 Sayılı Medeni Kanuna Göre Saklı Paylar 
334
III. ALTSOYUN SAKLI PAYI (FÜRUUN MAHFUZ HİSSESİ) VE MİRASBIRAKANIN TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ 
335
A. Altsoyun (Füruun) Münferiden Mirasçı Olması 
335
B. Füruun Hayatta Kalan Eşle İçtima Etmesi (Birlikte Mirasçı Olması) 
336
1. Mülkiyet Hakkının Seçilmesi Halinde 
337
2. İntifa Hakkının Seçilmesi Halinde 
337
C. Evlâtlığın Saklı Paylı Mirasçılığı 
339
D. 4721 Sayılı Medeni Kanununa Göre Altsoyun Saklı Payı ve Mirasbırakanın Tasarruf Özgürlüğü 
339
1. Altsoyun Tek Başına Mirasçı Olması 
339
2. Altsoyun Sağ Kalan Eş ile Birlikte Mirasçı Olması 
340
IV. ANA VE BABANIN SAKLI PAYLARI VE MİRASBIRAKANIN TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ 
342
A. Ana ve Babanın Tek Başına (Münferiden) Mirasçı Olması 
342
B. Ana ve Babanın Diğer Mirasçılarla Birlikte Mirasçı Olması (İçtima Etmesi) 
342
1. Ana veya Babanın Mirasbırakanın Kardeşleri ile Mirasçı Olması 
342
2. Ana ve Babanın Sağ Kalan Eşle ile Mirasçı Olması 
344
3. Ana veya Babanın Sağ Kalan Eşle ve Kardeşleri ile Birlikte Mirasçı Olması 
346
V. ERKEK VE KIZ KARDEŞLERİN SAKLI PAYI (MAHFUZ HİSSESİ) VE MİRASBIRAKANIN TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ (NİSABI) 
347
A. Erkek ve Kız Kardeşlerin Tek Başına (Münferiden) Mirasçı Olması 
347
B. Erkek ve Kız Kardeşlerin Mirasbırakanın Sağ Kalan Eşi ile Birlikte Mirasçı Olması (İçtima Etmesi) 
349
VI. SAĞ KALAN EŞİN SAKLI PAYI (MAHFUZ HİSSESİ) VE MİRASBIRAKANIN TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ (NİSABI) 
351
A. Sağ Kalan Eşin Diğer Saklı Pay Sahibi Mirasçılarla Birlikte Mirasçı Olması 
353
B. Sağ Kalan Eşin Saklı Pay Sahibi Olmayan Mirasçılarla Birlikte Mirasçı Olması 
353
1. Sağ Kalan Eşin İkinci Zümredeki Saklı Pay Sahibi Olmayan Yasal Mirasçılarla Birlikte Mirasçı Olması 
353
2. Sağ Kalan Eşin Mirasbırakanın Üçüncü Zümredeki Yasal Mirasçıları ile Birlikte Mirasçı Olması 
353
C. Sağ Kalan Eşin Tek Başına Mirasçı Olması 
354
Ç. Aile Mal Rejimi ve Eşin Saklı Paylı Mirasçılığı 
355
D. Mirasbırakan Ölüme Bağlı Tasarrufla Terekenin Tamamı Üzerinde Eşe İntifa Hakkı Vasiyet Etmişse, Bu Saklı Pay Sahibi Mirasçıların Saklı Paylarını İhlâl Eder mi? 
359
§ 25. TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜNÜN (NİSABININ) HESAPLANMASI 
360
I. MEVCUDUN (TEREKE AKTİFİNİN) TESPİTİ 
361
II. TEREKEDEN BORÇLARIN VE MASRAFLARIN ÇIKARILMASI 
363
A. Mirasbırakanın Borçları 
364
B. Mirasbırakanın Cenaze Giderleri 
364
C. Terekenin Mühürlenmesi ve Yazımı İçin (Terekenin Defterinin Tutulması İçin) Yapılan Masraflar 
365
Ç. Mirasbırakanla Birlikte Yaşayan Kimselerin Üç Aylık Geçim Giderleri 
365
D. Ananın Nafaka Hakkı, Eğitimini Tamamlamamış Çocuklara ve Sakat Çocuklara Terekeden Ödenecek Tazminat 
366
III. TEREKEYE EKLENECEK DEĞERLER 
366
A. Tenkise Tabi sağlar arası Karşılıksız Kazandırmalar (Ölüme Bağlı Olmayan Teberrular) 
367
1. Mirasçılara Yapılan Tenkise Tabi Sağlar Arası Kazandırmalar (Teberrular) 
371
a. Miras Payına Mahsuben Yapılan Kazandırmalar 
371
aa. Denkleştirme Yükümünün (İade Borcunun) Ortadan Kalkması Halinde Tenkis 
372
bb. Mirasbırakanın Geri Verilmemek Üzere Yaptığı Kazandırmaların Tenkisi (İade Borcundan Muaf Tutması Halinde Tenkis) 
373
b. Miras Haklarının Ölümünden Önce Tasfiyesi Maksadıyla Yapılan Kazandırmalar (Miras Hissesinin Berveçhi (Önceden) Peşin Tasfiyesi Maksadıyla Yapılan Teberrular) 
374
2. Üçüncü Kişilere Yapılan Bağışlamalar 
375
a. Mutlak Olarak Tenkise Tabi Kazandırmalar 
375
b. Mirasbırakanın Saklı Pay Kurallarını Etkisiz Kılmak Amacıyla Yaptığı Açık Olan Kazandırmalar (Mahfuz Hisse Kurallarını İhlâl Kastıyla Yaptığı Aşikâr Olan Temlikler) 
376
B. Ölüme Karşı Sigortaların Satın Alma Değeri 
379
C. Terekeye Eklenecek Değerlerde Sıra 
380
IV. BİR MİRASÇININ MİRASÇILIK SIFATINI SONA ERDİREN NEDENLERİN TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜNE ETKİSİ 
382
A. Mirastan Feragat Halinde 
383
B. Mirasçılıktan Çıkarma (Mirastan Iskat) Halinde 
384
C. Mirastan Yoksunluk (Mahrumiyet) Halinde 
387
Ç. Mirasın Reddi Halinde 
390
§ 26. TENKİS DAVASI 
392
I. GENELLİKLE 
392
II. TENKİS DÂVASININ ŞARTLARI 
394
A. Mirasbırakan Tasarruf Özgürlüğü Miktarını (Nisabını) Aşmış Olmalıdır 
394
B. Mirasçı Saklı Payını Alamamış (Mahfuz Hissesi İhlâl Edilmiş) Olmalıdır 
394
III. TENKİS DÂVASININ TARAFLARI – YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 
395
A. Taraflar 
395
1. Dâvacı 
395
a. Saklı Pay Sahibi (Mahfuz Hisseli) Mirasçılar 
396
b. Saklı Paylı Mirasçıların Alacaklıları veya İflâs Masası 
398
2. Dâvalı 
399
B. Yetkili ve Görevli Mahkeme 
400
IV. TENKİS DÂVASINDA HAK DÜŞÜMÜ SÜRELERİ 
400
A. Önceki Medeni Kanun Bakımından Dava Açma Süresi 
400
1. Bir Senelik Süre 
402
2. Beş Senelik Süre 
403
3. Önceki Bir Tasarrufu Ortadan Kaldıran Sonraki Bir Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi Halinde Süre 
403
4. Tenkisin Def'i Yolu ile Dermeyanı 
403
B. 4721 Sayılı Yeni Medeni Kanunumuza Göre Tenkis Davası Açma Süreleri 
404
1. Bir Yıllık Hak Düşümü Süresi 
404
2. On Yıllık Hak Düşümü Süresi 
405
3. Önceki Bir Tasarrufu Ortadan Kaldıran Sonraki Bir Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi Halinde Süre 
405
4. Tenkisin Def'i Yolu ile İleri Sürülmesi 
406
5. Sürelerin Durması, Kesilmesi 
407
V. TENKİSTE SIRA (TERTİP) 
408
A. Ölüme Bağlı Kazandırmaların Tenkisinde Sıra (Tertip) 
411
1. Alelade Ölüme Bağlı Kazandırmaların Tenkisi 
411
a. Mirasbırakanın Tenkiste Sırayı (Tertibi) Düzenlemesi 
411
b. Yasa Hükmüne Göre Tenkiste Sıra 
412
aa. Yasal Genel Tenkis Kuralı (Kanunî Genel Tertip Kuralı) 
412
bb. Yasal Özel Tenkis Kuralları 
413
aaa. Vasiyeti Yerine Getirme Yükümlüsünün Tenkiste Talebi (TMK. m.563/II, EMK. m.505/II) 
413
bbb. Değerinde Azalma Olmaksızın Bölünmesine Olanak Bulunmayan Belirli Mal Vasiyetinin Tenkise Tabi Olması Halinde TMK. 564. Maddesi Vasiyet Alacaklısına 
414
ccc. İntifa ve İrat Teberrularının Tenkisi (TMK. m.568, EMK. m. 510) 
417
ççç. Mirası Artmirasçıya Geçirme Yükümlülüğü ile Saklı Payı Zedelenen Ön Mirasçının, Aşan Kısmın Tenkisini İstemesi (TMK. m.569, EMK. m.511) 
418
ddd. Bir Karşılık Alınarak Yapılan Feragatte Karşılığın Tenkisi (MK. m.574, EMK. m.516) 
418
eee. Miras Sözleşmesiyle Elde Ettiği Kazandırma Tenkise Tabi Tutulan Kimse, Bu Kazandırma İçin Mirasbırakana Verdiği Karşılığın Tenkis Oranında Geri Verilmesini İsteyebilir (TMK. m.566/II, EMK. m.508. m.2.c) 
419
fff. Saklı Pay Sahibi Mirasçılara Ölüme Bağlı Tasarrufla Yapılan ve Tasarruf Edilebilir Kısmı Aşan Kazandırmaların, Onların Saklı Paylarını Aşan Kısmı Orantılı Olarak Tenkis Edilir. (TMK. m.561/I, EMK. m.503) 
420
2. Kamu Yararına Yapılan Ölüme Bağlı Kazandırmaların Tenkisinde Sıra 
421
B. Tenkise Tabi sağlar arası Kazandırmalar (Ölüme Bağlı Olmayan Tenkise Tabi Teberrular) 
421
VI. TENKİSTE GERİ VERİLECEK MİKTAR 
422
A. Tenkis Edilecek Miktarın Hesaplanması 
422
1. Alelade Kazandırmalarda Hesap 
423
a. Alelade Ölüme Bağlı Kazandırmalarda Hesabın Yapılması 
423
2. Saklı Paylı Mirasçılara Yapılan Teberruların Tenkisi 
427
3. Tenkis İşleminde Uygulama İlkeleri 
434
a. Mirasbırakanın Alelade Tenkise Tabi Hem sağlar arası Hem de Ölüme Bağlı Kazandırmaları Varsa, Bu Halde de Şu İhtimalleri Birbirinden Ayırmak Gerekir 
434
aa. Birinci İhtimal Net Terekenin sağlar arası Kazandırmalar ve Saklı Paylar Toplamından Büyük Olması: nt > sat ve nt > mfhT 
434
bb. Net Terekenin sağlar arası Teberrulardan Büyük Fakat Saklı Payları Toplamından Küçük Olması (nt>sat, fakat, nt<mfhT) 
435
b. Tenkise Tabi Sadece Ölüme Bağlı Tasarruflar Var, sağlar arası Kazandırmalar Yoksa 
438
aa. Sadece Alelade Ölüme Bağlı Tasarruflar Varsa 
438
aaa. Net Terekenin Toplamının Alelade Ölüme Bağlı Tasarruflardan Büyük Olması 
438
bbb. Net Tereke Toplamının Alelade Ölüme Bağlı Tasarruflardan Küçük Olması 
439
bb. Mirasbırakanın Sadece Kamu Yararına Ölüme Bağlı Teberruları Varsa 
441
cc. Mirasbırakan İki Tür Ölüme Bağlı Kazandırmayı Bir Arada Yapmışsa 
441
aaa. Net Terekenin Toplamının Ölüme Bağlı Tasarruflardan Büyük Olması 
441
bbb. Net Terekenin Toplamının Ölüme Bağlı Tasarruflardan Küçük Olması 
443
c. Tenkise Tabi Sadece sağlar arası Kazandırmalar Var, Ölüme Bağlı Tasarruflar Yoksa 
444
aa. Sadece Alelade sağlar arası Kazandırma Varsa 
444
bb. Sadece Kamu Yararına Yapılan sağlar arası Kazandırma Varsa 
444
cc. Her İki Türlü sağlar arası Kazandırma Yapılmışsa 
444
4. EMK’ye Göre Kamusal Teberruların Tenkisi 
444
B. Tenkis Dâvasında Dâvalının Geri Verme Borcu (İadede Sorumluluğu) 
448
1. Genellikle 
448
2. Geri Verme (İade) Borcunun Kapsamı 
449
a. Ölüme Bağlı Tasarruflarda 
449
b. sağlar arası Kazandırmalarda (Ölüme Bağlı Olmayan Teberrularda) 
449
aa. İyiniyetli (Hüsnüniyetli) Dâvalının Geri Vermede Sorumluluğu 
449
bb. İyiniyetli Olmayan Dâvalının Geri Vermede Sorumluluğu 
450
VII. TENKİS DAVASI VE MİRASÇILARIN AÇABİLECEĞİ DİĞER DAVALAR 
451
A. Tenkis Davası ve Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası 
451
B. Tenkis Davası ve Miras Sebebiyle İstihkak Davası 
452
C. Tenkis Davası ve Miras Denkleştirme (İade) Davası 
452
D. Tenkis Davası ve Muvazaa Sebebiyle Tapu İptal Davası 
452
İkinci Bölüm
MİRASIN GEÇMESİ, KAZANILMASI VE PAYLAŞILMASI
1. Ayırım
MİRASIN GEÇİŞİ VE KAZANILMASI
Birinci Başlık
MİRASIN GEÇİŞİ (İNTİKALİ)
§ 27. MİRASIN AÇILMASI 
460
I. MİRASIN AÇILDIĞI AN 
460
A. Ölüm 
461
B. Ölüm Karinesi 
462
C. Gaiplik 
463
1. Genellikle 
463
2. Gaibin Mirasbırakan Olması 
464
a. Güvence Gösterme Zorunluluğu (Teminat Göstermek Mecburiyeti) 
464
b. Geri Verme Yükümlülüğü 
466
3. Gaibin Mirasçı Olması 
467
4. Hakkında Gaiplik Kararı Alınan Kimsenin Hem Mirasbırakan ve Hem de Mirasçı Olması 
468
II. MİRASIN AÇILMA YERİ (MAHAL) 
468
§ 28. MİRASÇILIK EHLİYETİ 
471
I. SAĞ (HAYATTA) OLMA 
471
A. Kural 
471
B. İstisnalar 
472
1. Cenin (TMK. m.582, EMK. m.524) 
472
2. Artmirasçı Atama (Fevkalâde İkamede Namzet) (TMK. m.583, EMK. m. 525) 
474
3. Vakıf Kurulması (TMK. m.526 ve 105, EMK. m. 473 ve 74) 
474
4. Geciktirici Koşula (Talikî Şarta) veya Belirli Bir Süreye Bağlı Olarak Yapılan Mirasçı Atama veya Belirli Mal Vasiyeti (MK. m.525) 
474
II. MİRASA EHİL OLMA 
474
A. Genel Olarak 
474
B. Yabancıların Mirasa Ehliyeti 
476
III. MİRASTAN YOKSUNLUK (MAHRUMİYET) SEBEBİNİN BULUNMAMASI 
481
A. Kavram ve Tanım 
481
B. Mirastan Yoksunluk Sebepleri 
483
1. Mirasbırakanını Kasten ve Hukuka Aykırı Olarak Öldürmek veya Öldürmeye Teşebbüs Etmek (TMK. m.578 / b.1) 
484
2. Mirasbırakanı Kasten ve Hukuka Aykırı Olarak (Haksız Yere) Ölüme Bağlı Bir Tasarrufta Bulunamayacak Hale Getirmek (TMK. md.578/I bent 2) 
485
3. Aldatma veya Zorlama Yahut Korkutma ile Mirasbırakanın Ölüme Bağlı Tasarruf Yapmasını, Yapmamasını Yahut Ölüme Bağlı Tasarruftan Dönmesini veya Dönememesini Temin Etmek (TMK. md.578/I. b.3) 
485
4. Mirasbırakanın Artık Yeniden Yapamayacağı Bir Hal ve Zamanda, Ölüme Bağlı Tasarrufunu Kasten ve Hukuka Aykırı Olarak (Haksız Yere) Gizlemek veya Bozmak (TMK. 578. m.4.b; EMK. md.520/I, b.4) 
486
C. Mirastan Yoksunluğun Hükümleri 
487
1. Mirastan Yoksunluk Yasa Gereği Meydana Gelir 
487
2. Mirastan Yoksunluk Görecelidir (Nisbîdir) 
488
3. Mirastan Yoksunluk Kişiseldir 
488
4. Af ile Mirastan Yoksunluk Kalmaz 
489
§ 29. KORUMA ÖNLEMLERİ 
490
I. GENELLİKLE 
490
II. GENEL KORUMA ÖNLEMLERİ 
491
III. ÖZEL KORUMA ÖNLEMLERİ 
492
A. Terekenin Mühürlenmesi ve Defterinin Tutulması 
493
B. Terekenin Resmi Yönetimi 
495
C. Vasiyetnamenin Teslimi (Tevdii) ve Açılması ile İlgili Önlemler 
498
1. Vasiyetnamenin Teslimi (Tevdi) Borcu 
498
2. Vasiyetnamenin Açılması 
500
Ç. Mirasçıların tespiti ile İlgili Önlemler 
501
§ 30. MİRASÇILIK BELGESİ 
501
I. MİRASÇILIK BELGESİ KAVRAMI 
501
II. MİRASÇILARIN MİRASÇILIK BELGESİNİ TALEP ŞARTLARI 
503
A. Mirasçılık Belgesi Sulh Mahkemesinden veya noterden Talep Üzerine Verilir 
503
B. Bir Ay İçinde Bir İtirazın Yapılmamış Olması Gerekir 
504
III. MİRASÇILIK BELGESİNİN KAPSAMI VE HÜKMÜ 
505
A. ispat Vasıtası Olması 
505
B. Veraset Belgesinin İptali 
506
C. Yabancı Ülkelerden Alınan Veraset İlâmı 
506
İkinci Başlık
MİRASIN KAZANILMASI (İKTİSABI)
§ 31. YASAL KAZANIM (KANUNÎ İKTİSAP) KURALLARI 
508
I. MİRASÇILARIN MİRASI KAZANIMI 
508
II. YASAL İNTİFA HAKKI SAHİPLERİNİN KAZANMASI 
509
III. VASİYET ALACAKLILARININ KAZANIMI 
510
§ 32. MİRASIN REDDİ 
512
I. GENELLİKLE 
512
II. GERÇEK (HAKİKÎ) RED 
513
A. Mirasçı Red Hususunda Tek Taraflı İrade Beyanında Bulunmalıdır 
513
B. Mirası Red Beyanı Kayıtsız ve Şartsız Yapılmalıdır 
514
C. Red Beyanının Sulh Hâkimine Yapılması Gerekir 
515
Ç. Mirasın Reddinin Süresi İçinde Yapılması Gerekir 
515
1. Yasal ve Atanmış Mirasçıların Mirası Red Süresi 
515
2. Red Hakkının Geçtiği Mirasçılar İçin Süre 
516
a. Birinci İhtimal 
517
b. İkinci İhtimal 
517
III. HÜKMÎ RED 
518
A. Genellikle 
518
B. Hükmî Reddin Şartları 
518
1. Terekenin Borca Batık (Müstağrak) Olması Gerekir 
518
2. Terekenin Borca Batık Olduğunun Açıkça Belli veya Tespit Edilmiş Olması Gerekir 
519
3. Terekenin Borca Batık Olduğunun Belli ve Tespit Olması, Mirasın Açıldığı Anda Mevcut Olması Gerekir 
519
IV. RED HAKKININ DÜŞMESİ (RED HAKKINDAN MAHRUMİYET) 
520
A. Red Süresinin Bitiminden Önce Mirasın Kabulü (Açık Kabul) 
520
B. Red Süresinin Geçirilmiş Olması 
520
C. Mirasçının Terekenin Olağan Yönetiminin veya Terekenin Devamını Sağlayan İşlerin Dışında Tereke Malları Üzerinde İşlemde Bulunması (Örtülü Kabul) 
520
Ç. Mirasçının Terekeden Bir Malı Gizlemesi veya Kendisine Maletmesi 
521
V. REDDİN HÜKÜMLERİ 
522
A. Mirası Reddeden Mirasçının Miras Payı 
522
1. Mirası Reddeden Yasal Mirasçının Payı 
522
a. Bir veya Bazı Mirasçıların Reddi 
522
b. En Yakın Mirasçıların Tamamı Tarafından Ret 
523
c. Altsoyun Tamamının Reddi 
524
d. Sonra Gelen Mirasçılar Yararına Ret (Madun Derece Lehine Ret) 
524
2. Mirası Reddeden Atanmış Mirasçıların Payı 
525
B. Miras Hakkının Reddinde Alacaklıların Haklarının Korunması 
525
1. Reddeden Mirasçının Alacaklılarının Korunması (TMK. md.617, EMK. md. 557) 
525
a. Reddin İptali Dâvasının Şartları 
525
aa. Mirası Reddeden Mirasçının Mevcudu Borçlarından Az Olmalıdır 
526
bb. Mirasçı Mevcudunun Borçlarını Karşılayamadığını Bilerek, Sırf Alacaklılarına Zarar Vermek Kasdı ile Mirası Reddetmiş Olmalıdır 
526
cc. Alacaklılara veya İflâs Masasına Güvence Verilmemiş Olmalıdır 
526
çç. Altı Ay İçinde Mirasın Reddinin İptali Dâva Edilmelidir 
527
b. Reddin İptalinin Sonuçları 
527
2. Tereke Alacaklılarının Korunması 
528
a. Şartları 
528
b. Sorumluluğun Kapsamı 
529
VI. VASİYET OLUNAN MUAYYEN MALIN REDDİ 
530
§ 33. DEFTER TUTMA TALEBİ VE TUTULAN DEFTER GEREĞİNCE MİRASIN KABULÜ 
531
I. GENELLİKLE 
531
II. DEFTER TUTULMASI İSTEMİNİN (TALEBİNİN) KOŞULLARI 
531
A. Defter Tutulması İçin Bir İstemin (Talebin) Yapılması Gereklidir 
531
B. Defter Tutulması Talebinde Bulunan Mirasçının Mirası Reddedebilme Hakkına Sahip Olması Gerekir 
532
C. Defter Tutulması İsteminin Bir Ay İçinde Yapılması Gerekir 
532
Ç. Defter Tutma Talebi, Mirasbırakanın Son Yerleşim Yeri Sulh Hâkimine Yazılı veya Sözlü Bir Beyanla Olur 
533
III. DEFTER TUTULMASINDA USUL 
533
A. Terekenin Deftere Geçirilmesi 
533
B. Tereke Alacaklıları ve Borçlularına Çağrı 
534
C. İşlemlerin Durdurulması 
534
1. Yönetim İşlemlerininDurması 
535
2. Tereke Borçları ile İlgili İcra Takibatı ve Dâvaların Durması 
535
3. Zamanaşımının Durması 
535
Ç. Defter Tutmanın Sona Ermesi 
536
IV. DEFTER TUTMANIN HÜKÜMLERİ 
536
A. Mirasçıların Karar Vermeğe Çağırılması 
537
B. Mirasçıların Karar Vermesi 
537
C. Tutulan Defter Gereğince Mirası Kabul Eden Mirasçının Sorumluluğu 
538
1. Deftere Geçirilmiş Borçlardan Sorumluluk 
538
2. Deftere Geçirilmemiş Borçlardan Sorumluluk 
538
a. Alacaklının Kusuru ile Deftere Geçirilmemiş Borçlar 
538
b. Alacaklının Kusuru Olmaksızın Deftere Geçirilmemiş Borçlar 
539
3. Mirasçının Mirasbırakanın Kefaletinden Doğan Borçlarından Sorumluluğu 
539
§ 34. RESMÎ TASFİYE 
541
I. RESMÎ TASFİYENİN AMACI VE HUKUKÎ NİTELİĞİ 
541
II. RESMÎ TASFİYENİN KOŞULLARI 
541
A. Mirasçıların Resmî Tasfiye Talebinin Koşulları 
541
B. Tereke Alacaklılarının Resmî Tasfiye Taleplerinin Koşulları 
542
C. Mirasçının Alacaklılarının ve Vasiyet Alacaklılarının Durumu 
543
III. RESMÎ TASFİYE USULÜ 
543
1. Olağan Tasfiye Usulü 
544
2. İflâs Usulüyle Tasfiye 
545
IV. RESMÎ TASFİYENİN HÜKMÜ 
545
§ 35. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI 
546
I. KAVRAM VE HUKUKÎ NİTELİĞİ 
546
A. Miras Sebebiyle İstihkak Dâvası Bütünsel (Küllî) Bir Dâvadır 
547
B. Miras Sebebiyle İstihkak Dâvası «Aynî» Bir Dâvadır 
548
C. Miras Sebebiyle İstihkak Dâvası Bir «Edim» Dâvasıdır 
548
II. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DÂVASININ TARAFLARI 
548
A. Dâvacı 
548
B. Dâvalı 
550
III. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DÂVASINDA İSPAT YÜKÜ 
551
IV. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 
552
V. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DÂVASINDA ZAMANAŞIMI 
552
A. İyiniyetli Dâvalıya Karşı Açılacak Dâvanın Zamanaşımı 
553
1. Bir Senelik Zamanaşımı 
553
2. On Senelik Zamanaşımı 
553
B. Kötüniyetli Dâvalıya Karşı Dâvanın Zamanaşımı 
553
VI. KORUYUCU ÖNLEM 
554
VII. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DÂVASININ HÜKÜMLERİ 
554
VIII. VASİYET ALACAKLISININ DÂVA HAKKI 
555
§ 36. ELBİRLİĞİ HALİNDEKİ MÜLKİYETİ PAYLI MÜLKİYETE ÇEVİRME 
555
2. Ayırım
MİRASIN PAYLAŞILMASI (TAKSİMİ)
Birinci Başlık
PAYLAŞMADAN ÖNCEKİ AŞAMA
§ 37. MİRAS ORTAKLIĞI (ŞİRKETİ) 
557
I. KAVRAM VE MİRAS ORTAKLIĞININ ÖZELLİKLERİ 
557
II. MİRASÇILARIN HAKLARI 
559
A. Mülkiyet ve Zilyetlik 
559
B. Kullanma ve Faydalanma Hakkı 
559
C. Yönetim Hakkı 
559
Ç. Borçlandırıcı ve Tasarruf İşlemleri Yapmak Hakkı 
560
D. Dâva Hakkı 
560
E. Tereke Temsilcisi (Mümessili) 
562
§ 38. MİRASÇILARIN TEREKE BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU 
565
§ 39. MİRAS ORTAKLIĞININ SONA ERMESİ VE PAYLAŞIM DÂVASI 
566
I. PAYLAŞIM TALEBİ VE PAYLAŞIM DÂVASI 
566
A. Genellikle 
566
B. Paylaşım Dâvasının Tarafları 
567
1. Dâvacı 
567
2. Dâvalı 
567
C. Paylaşım Dâvasının Konusu 
568
Ç. Paylaşım Dâvasında Yetkili ve Görevli Mahkeme 
568
II. MİRASIN PAYLAŞIMINI GECİKTİREN HALLER 
568
A. Ölüme Bağlı Tasarruflarla Paylaşımın Geciktirilmesi 
569
B. Paylaşmanın Sözleşme ile Geciktirilmesi 
569
C. Paylaşmanın Hâkim Hükmü ile Geciktirilmesi 
570
Ç. Paylaşmanın Kanun Gereğince Gecikmesi 
570
1. Mirasçılar Arasında Cenin Varsa 
570
2. Tarımsal (Ziraî) Taşınmazların Mirasçılardan Birine Özgüllenmesi Halinde Kurulan Aile Mal Ortaklığı Sebebiyle Paylaşmanın Geciktirilmesi 
571
3. Diğer Kanunlarda Paylaşımı Geciktiren Hususlara Örnek 
571
§ 40. PAYLAŞIMDAN ÖNCEKİ AŞAMAYA İLİŞKİN DİĞER KURALLAR 
572
I. PAYLAŞIMDAN ÖNCEKİ AŞAMADA ALINACAK TEDBİRLER 
572
II. MİRASBIRAKANLA BİRLİKTE YAŞAYAN VE ONUN TARAFINDAN BAKILAGELEN (BESLENEGELEN) MİRASÇILARIN HAKLARI 
572
İkinci Başlık
PAYLAŞMA AŞAMASI
§ 41. PAYLAŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ (SERBESTİSİ) İLKESİ 
575
I. KURAL 
575
II. İSTİSNASI 
577
A. Mirasbırakanın Paylaşım Kuralları Koyması 
577
B. Paylaşıma Hâkimin Katılımı (İştiraki) 
578
1. Mirasçılar Arasında Çekişmenin (İhtilâfın) Bulunması Halinde 
578
2. Üçüncü Kişinin Yararının Bulunduğu Halde 
578
§ 42. MİRASÇILARIN HUKUKÇA EŞİTLİĞİ İLKESİ 
579
I. KURAL 
579
II. İSTİSNA 
581
A. Mirasbırakanın Ölüme Bağlı Tasarrufu ile Koyacağı İstisnalar 
581
B. Medenî Kanundaki İstisnalar 
581
1. Değerinde Önemli Bir Azalma Olmaksızın Paylaşımı Mümkün Olmayan Mallar 
581
2. Niteliği İtibariyle Bütünlük Oluşturan Eşya 
583
3. Aile Belgeleri ve Anı Eşya 
583
4. Aile Konutu ve Ev Eşyasının Eşe Özgüllenmesi 
584
5. Mirasçının Mirasbırakana Olan Borcu 
585
6. Rehinli Mal ile Onun Teminat Verildiği Borcun Özgüllenmesi 
585
7. Tarımsal Taşınmazların ve Ona Bağlı Yan Sınaî Malların Özgüllenmesi 
585
III. PAYLAŞIM DEĞERİ 
585
§ 43. TARIMSAL TAŞINMAZLARIN PAYLAŞIMI 
586
I. GENELLİKLE 
586
II. TMK’NİN MÜLGA HÜKÜMLERİNE GÖRE ZİRAÎ TAŞINMAZIN MİRASÇILARDAN BİRİNE ÖZGÜLLENME KOŞULLARI 
587
A. Objektif Koşullar 
587
1. Özgüllenecek Mal, Tarımsal Bir Mal Olmalıdır 
587
2. Özgüllenecek Mal Tarımsal Şekilde İşletilmelidir 
588
3. Özgüllenecek Tarımsal Malların Ekonomik Bütünlük Oluşturması Gerekir 
588
4. Tarımsal Şekilde İşletilen Taşınmazın Bir Ailenin Asgari Geçim İmkânını Sağlaması Gereklidir 
588
B. Subjektif Koşullar 
589
1. Özgüllenme Talebi Yapılmış Olmalıdır 
589
2. Mirasçının Tarımsal Malı İşletmeye Ehil Olması Gerekir 
589
III. ÖZGÜLENMEYE İLİŞKİM MÜLGA TMK HÜKÜMLERİ 
591
A. Tarımsal Taşınmazın Özgüllenmesi 
591
B. Diğer Mirasçıların Paylarının Ödenmesi 
591
1. Kendisine Tarımsal Taşınmaz Özgüllenen Mirasçının Diğer Mirasçıların Payını Nakden Ödemesi 
591
2. Paylaşmanın Geciktirilmesini Talep 
592
a. Paylı Aile Malları Ortaklığına (Aile Şirketi Emvaline) Girmeyen Mirasçının Durumu 
592
b. Aile Malları Ortaklığına Giren Mirasçıların Durumu 
592
C. 6537 Sayılı Kanuna Göre Tarım Arazilerinin Özgüllenmesi 
593
§ 44. MİRASTA DENKLEŞTİRME (İADE) 
595
I. KAVRAM VE KOŞULLARI 
595
A. Kavram 
595
B. Mirasta Denkleştirmenin Koşulları 
596
1. Denkleştirme ile Yükümlü Olanlar 
596
2. Denkleştirmeyi Talebe Hakkı Olanlar 
597
C. Denkleştirmenin Konusu 
597
1. Genellikle 
597
a. Kazandırma Karşılıksız (İvazsız) Olmalıdır 
598
b. Karşılıksız Kazandırma Mirasbırakanın Sağlığında Yapılmış Olmalıdır 
598
c. Kazandırma (Karşılıksız Kazandırma), Mirasçıya Miras Payına Mahsuben Yapılmış Olmalıdır 
598
2. Denkleştirmenin Konusu 
600
a. Altsoy Bakımından Denkleştirmenin Konusu 
601
aa. Denkleştirmeye Tabi Karşılıksız Kazandırmalar 
601
aaa. Çeyiz (Cihaz) 
601
aab. Kuruluş Sermayesi (Tesis Masrafı) 
601
aac. Borçtan İbra (Kurtarma) 
602
b. Denkleştirmeye Tabi Olmayan Karşılıksız Kazandırmalar 
602
aa. Mirasbırakanın Altsoyunu Denkleştirmeden Muaf Tutması 
602
bb. Kanun Gereğince Altsoyun Denkleştirmeden Muaf Tutulması 
602
aaa. Olağan (Mutat) Hediyeler 
602
bbb. Altsoy Evlenirken Alışılmış Ölçülerde (Mutat Derecede) Verilen Eşyalar ve Yapılan Giderler 
603
ccc. Eğitim ve Öğretim (Talim ve Terbiye) Giderleri 
603
c. Altsoy Dışındaki Kanunî Mirasçılar Bakımından Denkleştirmenin Konusu 
603
II. DENKLEŞTİRMENİN ZAMANI 
604
III. DENKLEŞTİRMEDE USUL 
604
IV. DENKLEŞTİRMENİN KAPSAMI 
605
V. MİRASÇILARIN EŞİTLİĞİ İLKESİNE İLİŞKİN DİĞER KURALLAR 
605
A. Eğitim ve Öğrenimini Tamamlayamamış Çocuklara Tazminat 
606
B. Özürlü Çocuklara Tazminat 
606
C. Aileye Yapılan Özveriye (Fedakârlığa) Karşı Tazminat 
606
Üçüncü Başlık
PAYLAŞMANIN SONA ERMESİ AŞAMASI
§ 45. TEREKENİN TASFİYESİ 
607
I. GENELLİKLE 
607
II. AYNEN (FİİLÎ) PAYLAŞMA 
608
III. AKDÎ (SÖZLEŞME İLE) PAYLAŞMA 
609
IV. DAVA YOLUYLA PAYLAŞMA 
609
§ 46. MİRAS PAYLARININ DEVRİ (TEMLİKİ) 
610
I. GENELLİKLE 
610
II. MİRASIN AÇILMASINDAN SONRA MİRAS PAYININ DEVRİ 
610
A. Koşulları 
610
B. Hükümleri 
612
1. Lehine Temlik Yapılan Mirasçı Bakımından 
612
2. Lehine Temlik Yapılan Üçüncü Şahıs Bakımından 
613
C. Miras Payının Rehni ve Haczi 
614
III. MİRASIN AÇILMASINDAN ÖNCE MİRAS PAYININ DEVRİ 
614
§ 47. MİRASIN PAYLAŞIMINDAN SONRA MİRASÇILARIN İLİŞKİLERİ 
615
I. MİRASÇILARIN BİRBİRİYLE OLAN İLİŞKİLERİ 
615
A. Tereke Malları Bakımından 
616
B. Tereke Alacakları Bakımından 
616
II. MİRASÇILARIN TEREKE ALACAKLILARI İLE İLİŞKİLERİ 
617
A. Alacaklının Muvafakati ile 
617
B. Beş Senenin Geçmesi ile 
618
MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI 
619
Kaynaklar 
623
Kavram Dizini 
635