Cinsel Suçlarda İspat Sorunu ve Yargılama Usulü Mehmet Taştan  - Kitap

Cinsel Suçlarda İspat Sorunu ve Yargılama Usulü

2. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
786
Barkod:
9789750291197
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
885,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun İkinci Kitabının, "Kişilere Karşı Suçlar" başlıklı İkinci Kısmının "Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar" başlıklı Altıncı Bölümünde düzenlenen bu suçlar; unsurları, yapısı, delilleri ve eylemin sübutu açısından diğer suç tiplerine göre farklılık göstermektedir.
Bu çalışmayla Kanun'da belirtilen sistematik gözetilerek cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar tüm hukuki boyutlarıyla ele alınıp açıklanmaya çalışılmıştır. Suçun sübutuna ve nitelendirilmesine ilişkin sorunlar değişik yönleriyle incelenerek, öğreti ve yüksek mahkeme kararlarından örnekler verilmiştir. Ayrıca cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda ispat konusunun önemli bir sorun teşkil ettiğinin altı çizilerek özellikle deliller ve delillerin değerlendirilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Yine bu çerçevede temel kavramlar, suçun unsurları, suçun konusu, suçun fail ve mağduru, ortaya çıkış biçimleri gibi önemli hususlar ile bazı usul konularına değinilmiştir.
Kitap, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz suçları ile Yargıtay kararları, ikinci bölümde ise; soruşturma ve kovuşturmada dikkate alınacak hususlar, usule ilişkin hükümler, ispat yükümlülüğü ve sübut sorunu yer almaktadır. Ayrıca kitaba alınan yüksek yargı kararları seçilirken konular tasnif edilerek, özellikle son yıllara ilişkin olanlara öncelik tanınmış ve uygulamada kararlılık gösteren, güncelliğini kaybetmeyen, açıklayıcı, yol ve yöntem gösteren kararlar tercih edilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Cinsel Saldırı
.
Çocukların Cinsel İstismarı
.
Reşit Olmayanla Cinsel İlişki
.
Cinsel Taciz
.
Araştırma, İnceleme, Değerlendirme
.
Sübut ve İspat
Kitabın İçindekileri
İkinci Baskıya Ön Söz 
7
Ön Söz 
9
Kısaltmalar 
19
I. Bölüm
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR
MADDE 102: CİNSEL SALDIRI SUÇU 
21
MADDE GEREKÇESİ 
23
1. Maddenin İlk Halinin Gerekçesi: 
23
2. 6545 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Gerekçesi: 
25
AÇIKLAMALAR 
26
I. GENEL OLARAK 
26
II. KORUNAN HUKUKSAL YARAR 
28
III. SUÇUN MADDİ UNSURU 
28
1. Fail 
28
2. Mağdur 
30
3. Suçun Konusu 
36
4. Fiil 
37
A. Cinsel Saldırı Suçları 
37
a. Basit Cinsel Saldırı Suçu 
37
aa. Mağdurun Rızasının Bulunmaması 
38
bb. Eylemin Mağdurun Bedeni Üzerinde Gerçekleştirilmesi 
40
cc. Eylemin Cinsel İlişki Boyutuna Ulaşmaması, 
43
dd. Bedensel Temasın Cinsel Arzuları Tatmine Yönelik Olması, 
43
ee. Cebir, Tehdit ve Hile Kullanılması 
46
aaa. Cebir 
46
bbb. Tehdit 
49
ccc. Hile ve Fiile Karşı Konulamayacak Hal 
52
b. Sarkıntılık Suçu 
56
c. Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu 
66
B. Cinsel Saldırı Suçunun Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri 
77
a. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi 
78
aa. Beden Bakımından Kendini Savunamama 
81
bb. Alkol, Uyuşturucu Madde, Uyku İlacı vs. Kullanılması Sonucunda Kendini Savunamama 
81
cc. Uyku Nedeniyle Kendini Savunamama 
83
dd. Mağdurun, Saf Olması, Deneyimsiz Olması Halinde Kendini Savunamama 
83
ee. Ruh Bakımından Kendini Savunamama 
84
ff. Savunamama Nedenlerinin Araştırılması 
84
gg. Failin, Mağdurun Kendini Savunmayacak Halde Olduğunu Bilmemesi 
85
b. Cinsel Saldırı Suçunun Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 
88
aa. Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuzun Kötüye Kullanılması Suretiyle Suçun İşlenmesi 
89
bb. Suçun Vesayet İlişkisinin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi 
94
cc. Suçun Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuzun Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 
95
dd. Sahip Olunan Nüfuzun Kötüye Kullanılması 
98
c. Cinsel Saldırı Suçunun Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş, Evlat Edinen veya Evlatlık Tarafından İşlenmesi 
99
d. Suçun Silahla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 
105
aa.–Cinsel Saldırı Suçunun Silahla İşlenmesi 
105
bb. Cinsel Saldırı Suçunun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 
108
e. Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi 
114
C. Cinsel Saldırı Suçunda Failin Ayrıca Kasten Yaralama Suçundan Sorumlu Tutulması 
117
D. Cinsel Saldırı Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri 
118
a. Cinsel Saldırı Sonucunda Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi veya Ölmesi 
119
b. Cinsel Saldırı Sonucunda Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması 
121
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU 
136
V. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 
140
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 
144
1. Teşebbüs 
144
A. Basit Cinsel Saldırı Suçuna Teşebbüs 
146
B. Nitelikli Cinsel Saldırı Suçuna Teşebbüs 
148
C. Suçun Netice Sebebiyle Ağırlaşan Haline Teşebbüs 
157
2. İştirak 
159
3. Suçların İçtimaı (Çokluğu) ve Benzer Suçlardan Ayrımı 
166
VII. KOVUŞTURMA USULÜ, GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME, YAPTIRIM, ZAMANAŞIMI 
182
1. Kovuşturma Usulü 
182
A. Şikâyet 
182
B. Uzlaşma 
190
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
190
3. Yaptırım 
192
4. Zamanaşımı 
196
A. Dava Zamanaşımı 
197
B. Ceza Zamanaşımı 
199
VIII. YARGITAY KARARLARI 
200
1. Basit Cinsel Saldırı Suçu ile İlgili Kararlar 
200
2. Sarkıntılık Düzeyinde Kalan Cinsel Saldırı Suçu ile İlgili Kararlar 
210
3. Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu ile İlgili Kararlar 
217
MADDE 103: ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU 
236
MADDE GEREKÇESİ 
240
1. Maddenin 6545 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Öncesi Gerekçesi 
240
2. 6545 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğin Gerekçesi 
241
AÇIKLAMALAR 
242
I. GENEL AÇIKLAMA 
242
II. KORUNAN HUKUKSAL YARAR 
245
III. SUÇUN MADDİ UNSURU 
246
1. Fail 
246
2. Mağdur 
248
A. 15 Yaşını Tamamlamayan Mağdurlara Yönelik Cinsel Davranışlar 
253
B. 15 Yaşını Tamamlayan Mağdurlara Yönelik Cinsel Davranışlar 
253
C. 15 Yaşını Doldurmuş Olmakla Birlikte Fiilin Hukukî Anlam ve Sonuçlarını Algılama Yeteneği Gelişmemiş Mağdurlara Yönelik Cinsel Davranışlar 
254
D. 15 Yaşını Tamamlamış Ancak 18 Yaşını Tamamlamamış Mağdurlara Karşı Cebir, Tehdit, Hile veya İradeyi Etkileyen Başka Bir Nedene Dayalı Olarak Gerçekleştirilen Cinsel Davranışlar 
255
3. Suçun Konusu 
269
4. Fiil 
269
A. Cinsel İstismar Suçları 
270
a. Basit Cinsel İstismar Suçu 
270
aa. Cinsel Davranış 
271
bb. Mağdurun Fiilin Hukukî Anlam ve Sonuçlarını Algılama Yeteneği 
276
cc. Cebir, Tehdit, Hile veya İradeyi Etkileyen Başka Bir Neden 
278
b. Sarkıntılık Suçu 
280
c. Nitelikli Cinsel İstismar Suçu 
285
B. Cinsel İstismar Suçunun Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri 
292
a. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 103/3–a) 
293
b. Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/3–b) 
298
c. Suçun, Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş veya Evlat Edinen Tarafından İşlenmesi (TCK m. 103/3–c) 
300
d. Suçun Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile veya Sağlık Hizmeti Veren ya da Koruma, Bakım veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişiler Tarafından İşlenmesi (TCK m. 103/3–d) 
306
aa. Suçun Vasi Tarafından İşlenmesi 
307
bb. Suçun Eğitici–Öğretici Tarafından İşlenmesi 
307
cc. Suçun Bakıcı Tarafından İşlenmesi 
309
dd. Suçun Koruyucu Aile Fertlerince İşlenmesi 
310
ee. Suçun Sağlık Hizmeti Verenler Tarafından İşlenmesi 
311
ff. Suçun Koruma, Bakım veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Diğer Kişiler Tarafından İşlenmesi 
311
e. Suçun Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/3–e) 
315
aa. Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuzun Kötüye Kullanılması Suretiyle Suçun İşlenmesi 
316
bb. Suçun Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuzun Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 
320
cc. Sahip Olunan Nüfuzun Kötüye Kullanılması 
323
C. TCK’nın 103/4. Maddesi Uyarınca Cezanın Artırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal 
324
D. Cinsel İstismar İçin Başvurulan Cebir ve Şiddetin Kasten Yaralama Suçunun Ağır Neticelerine Neden Olması (TCK m. 103/5) 
326
E. Suçun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri (TCK m. 103/6) 
327
a. Cinsel İstismar Sonucunda Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi veya Ölmesi 
328
b. Cinsel istismar Sonucunda Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması 
331
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU 
341
V. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 
346
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 
350
1. Teşebbüs 
350
A. Basit Cinsel İstismar Suçuna Teşebbüs 
351
B. Nitelikli Cinsel İstismar Suçuna Teşebbüs 
354
C. Suçun Netice Sebebiyle Ağırlaşan Haline Teşebbüs 
361
2. İştirak 
363
3. Suçların İçtimaı (Çokluğu) ve Benzer Suçlardan Ayrımı 
369
VII. KOVUŞTURMA USULÜ, GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME, YAPTIRIM, ZAMANAŞIMI 
387
1. Kovuşturma Usulü 
387
A. Şikâyet 
387
B. Uzlaşma 
388
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
388
3. Yaptırım 
389
4. Zamanaşımı 
392
A. Dava Zamanaşımı 
393
B. Ceza Zamanaşımı 
394
VIII. YARGITAY KARARLARI 
395
1. Basit Cinsel İstismar Suçu ile İlgili Kararlar 
395
2. Sarkıntılık Düzeyinde Kalan Cinsel İstismar Suçu ile İlgili Kararlar 
408
3. Nitelikli Cinsel İstismar Suçu ile İlgili Kararlar 
423
MADDE 104: REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU 
473
MADDE GEREKÇESİ 
474
1. Maddenin İlk Halinin Gerekçesi 
474
2. 6545 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğin Gerekçesi 
474
AÇIKLAMALAR 
475
I. GENEL AÇIKLAMA 
475
II. KORUNAN HUKUKSAL YARAR 
476
III. SUÇUN MADDİ UNSURU 
476
1. Fail 
476
2. Mağdur 
479
3. Suçun Konusu 
484
4. Fiil 
484
5. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller 
487
A. Suçun Mağdur ile Arasında Evlenme Yasağı Bulunan Kişi Tarafından İşlenmesi 
488
B. Suçun, Evlat Edineceği Çocuğun Evlat Edinme Öncesi Bakımını Üstlenen veya Koruyucu Aile İlişkisi Çerçevesinde Koruma, Bakım ve Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişi Tarafından İşlenmesi 
490
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU 
492
V. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 
493
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 
494
1. Teşebbüs 
494
2. İştirak 
495
3. Suçların İçtimaı (Çokluğu) ve Benzer Suçlardan Ayrımı 
496
VII. KOVUŞTURMA USULÜ, GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME, YAPTIRIM, ZAMANAŞIMI 
501
1. Kovuşturma Usulü 
501
A. Şikâyet 
501
B. Uzlaşma 
504
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
505
3. Yaptırım 
505
4. Zamanaşımı 
506
A. Dava zamanaşımı 
506
B. Ceza Zamanaşımı 
507
VIII. YARGITAY KARARLARI 
508
1. Suçun Basit Şekli ile İlgili Kararlar 
508
2. Suçun Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri ile İlgili Kararlar 
531
MADDE 105: CİNSEL TACİZ SUÇU 
533
MADDE GEREKÇESİ 
534
1. Maddenin İlk Halinin Gerekçesi 
534
2. 5377 sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliğin Gerekçesi 
535
3. 6545 sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliğin Gerekçesi 
535
AÇIKLAMALAR 
536
I. GENEL AÇIKLAMA 
536
II. KORUNAN HUKUKSAL YARAR 
537
III. SUÇUN MADDİ UNSURU 
538
1. Fail 
538
2. Mağdur 
538
3. Suçun Konusu 
539
4. Fiil 
539
5. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller 
544
A. Cinsel Taciz Suçunun Çocuğa Karşı İşlenmesi (Madde 105/1–son cümle) 
545
B. Belli Durumların Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle Suçun İşlenmesi (Madde 105/2) 
546
C. Cinsel Taciz Sonucunda Mağdurun İşi Bırakmak, Okuldan veya Ailesinden Ayrılmak Zorunda Kalması (Madde 105/2 son cümle) 
552
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU 
554
V. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 
555
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 
557
1. Teşebbüs 
557
2. İştirak 
559
3. Suçların İçtimaı (Çokluğu) ve Benzer Suçlardan Ayrımı 
559
VII. KOVUŞTURMA USULÜ, GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME, YAPTIRIM, ZAMANAŞIMI 
578
1. Kovuşturma Usulü 
578
A. Şikâyet 
578
B. Uzlaşma 
581
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
582
3. Yaptırım 
582
4. Zamanaşımı 
586
A. Dava Zamanaşımı 
586
B. Ceza Zamanaşımı 
587
VIII. YARGITAY KARARLARI 
587
1. Suçun Basit Şekli ile İlgili Kararlar 
587
2. Suçun Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri ile İlgili Kararlar 
602
II. Bölüm
USUL HÜKÜMLERİ, SÜBUT VE İSPAT
A. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMADA DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR, USULE İLİŞKİN KURALLAR 
617
1. Mağdurun Beyanının Alınması 
617
2. Uzman Görevlendirilmesi 
624
3. Mağdura Vekil Görevlendirilmesi 
624
4. Şikâyet 
625
5. Uzlaşma 
631
6. Sosyal İnceleme Raporu 
634
7. Duruşmanın Kapalı Oturumda İcra Edilmesi 
636
8. Sanığa Müdafii Görevlendirilmesi 
638
9. İlk Derece Mahkeme Kararını İstinaf Etmeyen Sanık Müdafiinin Temyiz Talebinde Bulunma Yetkisi Var mıdır? 
640
10. İstinabe (Talimat) Usulü, İstinabe Yasağı ve SEGBİS ile Sorgu 
641
11. Davaya Katılma 
647
12. Temsil Kayyımı, Vasi Atanması, Husumete İzin 
653
13. Mağdurun Duruşmada Dinlenmesi Zorunluluğu 
656
14. Mağdurda Akıl Hastalığı Bulunup Bulunmadığının İncelenmesi 
658
15. Mağdurun Yaşının İncelenmesi 
659
16. Suç Tarihi 
663
17. Temel Cezanın Belirlenmesi 
665
18. TCK’nın 62 ve 61/7. Maddelerinin Uygulanma Sırası 
666
19. Kararların Gerekçeli Olması 
667
20. Adlî Para Cezalarında Kesinlik Sınırı 
669
a. İlk Derece Mahkemesince Verilen Adlî Para Cezalarına İlişkin Kararların Kesinliği 
670
b. Adlî Para Cezalarının Temyizi 
671
c. İstinaf Sınırının Belirlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar 
671
d. Kesin Nitelikteki Adlî Para Cezalarının Tekerrür Hükümlerinin (TCK m. 58) Uygulanmasına Etkisi 
672
21. Cinsel Suçlarda Soruşturma İzni ve Kapsamı 
674
22. Cinsel Suçlarda Koruma Tedbirlerinin Uygulanması 
678
23. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlarda CMK’nın 231. Maddesinin Uygulanması 
683
24. Hükmün Konusu ve Eylemi Değerlendirmede Mahkemenin Yetkisi 
684
25. Cinsel Saldırı veya Cinsel İstismar Suçunun Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçuyla Birlikte İşlenmesi Hali 
690
26. Cinsel Suçlarda Zincirleme Suç (TCK m. 43) Hükümlerinin Uygulanması 
697
27. Sanığın Kaçınılmaz Hataya Düşmesi (TCK m. 30) 
709
a. Fail Açısından Değerlendirme 
716
b. Mağdur Açısından Değerlendirme 
716
c. Tarafların Geçmişleri Açısından Değerlendirme 
717
28. Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olma Kavramı ve Örnek Yargıtay Kararları 
722
B. İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE SÜBUT SORUNU 
731
1. Deliller 
736
2. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlarda Deliller ve Değerlendirilmesi 
737
a. Tıbbi Raporlar, Uzmanlık (Teknik) Raporları, Kamera Görüntüleri, Elde Edilen Vesikalar vs.nin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi 
739
b. Olay ve Taraflara İlişkin Delillerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi 
746
c. Beyan Delilinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi 
751
aa. Tanık Beyanı 
751
bb. Sanık Savunması 
752
cc. Mağdur/Müşteki Anlatımı 
754
Kaynakça 
767
Kavram Dizini 
771