Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Savunma Hakkının Kısıtlanması
Ocak 2018 / 1. Baskı / 152 Syf.
Fiyatı: 46.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Savunma hakkının tanınması ve kısıtlanmasının önlenmesi bir hukuk devletinde korunması gereken en temel değerlerdendir. Devletimiz Anayasa, ceza ve ceza yargılaması mevzuatı ile insan hakları esasına dayalı bir devlet olmak iddiasındadır. Ceza yargılaması sistemimiz bir bütün halinde incelendiğinde bu durum görülmektedir. Savunma hakkı temel insan haklarından olup, savunma hakkının kısıtlanmasının engellenmesi devletin temel görevlerindendir.

Hukukumuzda suçsuzluk karinesi yargılamanın sonuna dek geçerlidir. Sanığın yargılama tamamlanana kadar suçsuz sayıldığı bir yargılama düzeninin, sanığa tüm aşamalarda savunma hakkını tanıması ile hakkın kullanımının fiilen gerçekleşmesini sağlaması gerekeceği açıktır.

Sistem içerisinde bu düşünceyle hareket eden kanun koyucu, savunma hakkının kullanımını ve bu hakkın kısıtlanmasının sonuçlarını düzenlemiştir. Konu AİHS'de de düzenlenmiş ve AİHM kararlarına konu olmuştur.

Çalışmamız savunma hakkı, savunma hakkının kapsamı ve kullanım şekli ile savunma hakkının kısıtlanması halleri ve bunun sonuçları hakkındadır. İlgili konu hem Türk hukuku hem de AİHM kararları ışığında incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Savunma Hakkı Kavramı
Adil Yargılanma İlkesi ve Savunma Hakkı
Savunma Dokunulmazlığı
AİHM ve CMK Çerçevesinde Savunma Hakkı İhlalleri
Savunma Hakkının Kısıtlanması ve Kanun Yollarında Denetimi
Barkod: 9789750246326
Yayın Tarihi: Ocak 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 152
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Cetveli  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
CEZA YARGILAMASINDA SAVUNMA HAKKI
I) SAVUNMA HAKKI KAVRAMI  17
A) Genel Olarak  17
B) Savunma Hakkı ve Hukuk Devleti İlişkisi  19
C) Savunma Hakkının Ceza Yargılaması Sistemi İçerisindeki Konumu  21
1) Ceza Yargılaması Diyalektiği  21
2) Tarihsel Gelişimi  23
a) Eski Yunan’da  29
b) Roma Hukuku’nda  29
c) Cermen Hukuku’nda  30
d) Kilise Hukuku’nda  31
e) Ortaçağ ve Yeniçağ Avrupa Hukuku’nda  32
f) Eski İslam Hukuku’nda  34
g) Osmanlı Devleti Dönemi’nde  35
h) Cumhuriyet Dönemi’nde  37
II) ADİL YARGILANMA İLKESİ VE SAVUNMA HAKKI  38
A) Genel Olarak  38
B) Temel Bir İnsan Hakkı Olarak Savunma Hakkı  38
C) Genel Olarak Adil Yargılanma Hakkı  43
D) Ceza Yargılamasında Savunma Hakkının Kapsamı  44
1) Sanığın Kendisini Bizzat Savunması  48
2) Müdafi İle Savunma  49
3) Müdafinin Yetkileri  54
a) Müdafinin Dosyayı İnceleme ve Belgelerden Örnek Alma Yetkisi  55
b) İşlemlerin Bildirilmesini İsteme Yetkisi  58
c) Yargılama İşlemlerinde Hazır Bulunma Yetkisi  58
d) Soru Sorma Yetkisi  59
e) Sanıkla Görüşme ve Yazışma Yetkisi  63
f) Kanun Yollarına Başvurma Yetkisi  66
4) Savunma Dokunulmazlığı (Adli Muafiyet)  66
a) Genel Olarak  66
b) Savunma Dokunulmazlığının Şartları  69
aa) Dava Şartı  69
bb) Taraf Şartı  69
cc) Vasıta Şartı  70
dd) Fiil Şartı  70
5) Savunma Hakkının Sınırlarının Aşılması  71
İkinci Bölüm
AİHM KARARLARI VE CMK ÇERÇEVESİNDE
SAVUNMA HAKKI İHLALLERİ
I) AİHM KARARLARI IŞIĞINDA SAVUNMA HAKKI KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ  73
A) Yasal, Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkemede Yargılanma Hakkı  73
B) Makul Sürede Yargılanma Hakkı  74
C) Yargılamanın Açık (Aleni) ve Duruşmalı Olması  79
D) Hakkaniyete Uygun Yargılanma ve Gerekçeli Karar Hakkı  80
II) AİHM KARARLARI IŞIĞINDA SAVUNMA HAKKI  82
A) Suçlamanın Niteliği ve Nedenlerinden En Kısa Sürede ve Anladığı Bir Dille Haberdar Edilme Hakkı  84
B) Savunmanın Hazırlanması İçin Gereken Zaman ve Kolaylıklara Sahip Olma Hakkı  86
1) Savunma İçin Yeterli Zaman ve Kolaylığın Sağlanması  86
2) Savcılık Delillerine Erişme Hakkı  87
3) Sanığın Dava Dosyasına Ulaşma Hakkı  88
C) Sanığın Kendi Kendini Savunması veya Bir Avukatın Yardımından Yararlanma Hakkı  89
1) Sanığın Kendi Kendini Savunma Hakkı  89
2) Savunmada Kendi Seçeceği Bir Avukatın Yardımından Yararlanma Hakkı  90
a) Sanık Avukatının Dava Dosyasına Ulaşabilmesi  91
b) Sanıkla Avukatının Yazışmaları  92
c) Sanıkla Avukatının Görüşmeleri  92
d) Avukat Bürolarının Aranması  93
e) Sanık Avukatının Savunma Sebebiyle Yargılanması  94
3) Savunmada Devlet Tarafından Görevlendirilmiş Bir Avukatın Yardımından Yararlanma Hakkı  95
D) Susma Hakkı ve Kendi Kendini Suçlamaya Zorlama Yasağı  97
E) Tanıkların Dinlenmesinde Hak Eşitliği (Tanık Dinletme ve Tanık Sorgulama Hakkı)  102
F) Sanığa Ücretsiz Olarak Bir Tercüman Sağlanması  104
III) SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI VE KANUN YOLLARINDA DENETİMİ  105
A) Mutlak Bozma Sebebi Olarak Savunma Hakkının Kısıtlanması  105
1) Genel Olarak Kanunyolu  105
2) Kanunyolunun Özellikleri  107
3) İstinaf/Temyizin Etkileri  109
4) İstinaf/Temyiz Şartları  110
a) Yasal Düzenleme Bulunması  110
b) İstek Şartı  110
c) Süre Şartı  111
d) İstinaf/Temyiz Sebebi Bulunma Şartı  111
C) Savunma Hakkının Kısıtlanmasının Şartları  112
1) Kısıtlanmanın Hükme Etkisi Olmalıdır  113
2) Kısıtlanma Sanık Aleyhine Olmalıdır  113
3) Kısıtlanma Mahkeme Kararı ile Gerçekleştirilmiş Olmalıdır  114
4) Kısıtlanma Kovuşturma Evresinde Gerçekleştirilmiş Olmalıdır  115
5) Savunma Hakkının Kısıtlanması Temyiz Talebinde Belirtilmese Bile Resen Bozma Sebebidir  115
D) Türk Hukuku’nda Savunma Hakkının Kısıtlanması Olarak Değerlendirilen Bazı Haller  115
1) Duruşmada Bulunma Hakkının İhlali  116
a) Tebligat İle İlgili Kurallara Uyulmamış Olması (CMK m. 176, 190/2)  116
b) Sanığın Duruşmalardan Bağışık Tutulması (CMK m. 196)  119
c) Avukatlık Kanunu 41. Maddesinin İhlali Halleri  120
2) Müdafiden Yararlanma Hakkının İhlali (CMK m. 149, 150)  121
a) Sanığa Müdafi Tutma Olanağının Tanınmaması  122
b) Müdafi Görevlendirilmesi Gereken Hallerde Müdafin Görevlendirilmemesi  123
3) Sanığa Ek Savunma Hakkı Tanınmaması (CMK m. 226)  125
4) Susma Hakkının İhlali  125
5) Soru Sorma Hakkının İhlali (CMK m. 181, 201)  127
6) Tercümandan Yararlanma Hakkının İhlali (CMK m. 202)  130
7) Delillerin Toplanmasını İsteme Hakkının İhlali (CMK m. 207)  131
8) Savunmayı Hazırlamak İçin Gereken Zaman ve Kolaylıklara Sahip Olma Hakkının İhlali  133
9) Duruşmaların Kayda Alınması ve Basın Yayın Organlarında Yayınlanması  137
Sonuç  139
Kaynakça  143
 


Hasan Elmalıca
Ocak 2019
66.90 TL
Sepete Ekle
Murat Ceyhan
Ocak 2019
58.90 TL
Sepete Ekle
Handan Yokuş Sevük
Ocak 2019
58.00 TL
Sepete Ekle
Melike Köse Aysun
Kasım 2018
55.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Cetveli  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
CEZA YARGILAMASINDA SAVUNMA HAKKI
I) SAVUNMA HAKKI KAVRAMI  17
A) Genel Olarak  17
B) Savunma Hakkı ve Hukuk Devleti İlişkisi  19
C) Savunma Hakkının Ceza Yargılaması Sistemi İçerisindeki Konumu  21
1) Ceza Yargılaması Diyalektiği  21
2) Tarihsel Gelişimi  23
a) Eski Yunan’da  29
b) Roma Hukuku’nda  29
c) Cermen Hukuku’nda  30
d) Kilise Hukuku’nda  31
e) Ortaçağ ve Yeniçağ Avrupa Hukuku’nda  32
f) Eski İslam Hukuku’nda  34
g) Osmanlı Devleti Dönemi’nde  35
h) Cumhuriyet Dönemi’nde  37
II) ADİL YARGILANMA İLKESİ VE SAVUNMA HAKKI  38
A) Genel Olarak  38
B) Temel Bir İnsan Hakkı Olarak Savunma Hakkı  38
C) Genel Olarak Adil Yargılanma Hakkı  43
D) Ceza Yargılamasında Savunma Hakkının Kapsamı  44
1) Sanığın Kendisini Bizzat Savunması  48
2) Müdafi İle Savunma  49
3) Müdafinin Yetkileri  54
a) Müdafinin Dosyayı İnceleme ve Belgelerden Örnek Alma Yetkisi  55
b) İşlemlerin Bildirilmesini İsteme Yetkisi  58
c) Yargılama İşlemlerinde Hazır Bulunma Yetkisi  58
d) Soru Sorma Yetkisi  59
e) Sanıkla Görüşme ve Yazışma Yetkisi  63
f) Kanun Yollarına Başvurma Yetkisi  66
4) Savunma Dokunulmazlığı (Adli Muafiyet)  66
a) Genel Olarak  66
b) Savunma Dokunulmazlığının Şartları  69
aa) Dava Şartı  69
bb) Taraf Şartı  69
cc) Vasıta Şartı  70
dd) Fiil Şartı  70
5) Savunma Hakkının Sınırlarının Aşılması  71
İkinci Bölüm
AİHM KARARLARI VE CMK ÇERÇEVESİNDE
SAVUNMA HAKKI İHLALLERİ
I) AİHM KARARLARI IŞIĞINDA SAVUNMA HAKKI KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ  73
A) Yasal, Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkemede Yargılanma Hakkı  73
B) Makul Sürede Yargılanma Hakkı  74
C) Yargılamanın Açık (Aleni) ve Duruşmalı Olması  79
D) Hakkaniyete Uygun Yargılanma ve Gerekçeli Karar Hakkı  80
II) AİHM KARARLARI IŞIĞINDA SAVUNMA HAKKI  82
A) Suçlamanın Niteliği ve Nedenlerinden En Kısa Sürede ve Anladığı Bir Dille Haberdar Edilme Hakkı  84
B) Savunmanın Hazırlanması İçin Gereken Zaman ve Kolaylıklara Sahip Olma Hakkı  86
1) Savunma İçin Yeterli Zaman ve Kolaylığın Sağlanması  86
2) Savcılık Delillerine Erişme Hakkı  87
3) Sanığın Dava Dosyasına Ulaşma Hakkı  88
C) Sanığın Kendi Kendini Savunması veya Bir Avukatın Yardımından Yararlanma Hakkı  89
1) Sanığın Kendi Kendini Savunma Hakkı  89
2) Savunmada Kendi Seçeceği Bir Avukatın Yardımından Yararlanma Hakkı  90
a) Sanık Avukatının Dava Dosyasına Ulaşabilmesi  91
b) Sanıkla Avukatının Yazışmaları  92
c) Sanıkla Avukatının Görüşmeleri  92
d) Avukat Bürolarının Aranması  93
e) Sanık Avukatının Savunma Sebebiyle Yargılanması  94
3) Savunmada Devlet Tarafından Görevlendirilmiş Bir Avukatın Yardımından Yararlanma Hakkı  95
D) Susma Hakkı ve Kendi Kendini Suçlamaya Zorlama Yasağı  97
E) Tanıkların Dinlenmesinde Hak Eşitliği (Tanık Dinletme ve Tanık Sorgulama Hakkı)  102
F) Sanığa Ücretsiz Olarak Bir Tercüman Sağlanması  104
III) SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI VE KANUN YOLLARINDA DENETİMİ  105
A) Mutlak Bozma Sebebi Olarak Savunma Hakkının Kısıtlanması  105
1) Genel Olarak Kanunyolu  105
2) Kanunyolunun Özellikleri  107
3) İstinaf/Temyizin Etkileri  109
4) İstinaf/Temyiz Şartları  110
a) Yasal Düzenleme Bulunması  110
b) İstek Şartı  110
c) Süre Şartı  111
d) İstinaf/Temyiz Sebebi Bulunma Şartı  111
C) Savunma Hakkının Kısıtlanmasının Şartları  112
1) Kısıtlanmanın Hükme Etkisi Olmalıdır  113
2) Kısıtlanma Sanık Aleyhine Olmalıdır  113
3) Kısıtlanma Mahkeme Kararı ile Gerçekleştirilmiş Olmalıdır  114
4) Kısıtlanma Kovuşturma Evresinde Gerçekleştirilmiş Olmalıdır  115
5) Savunma Hakkının Kısıtlanması Temyiz Talebinde Belirtilmese Bile Resen Bozma Sebebidir  115
D) Türk Hukuku’nda Savunma Hakkının Kısıtlanması Olarak Değerlendirilen Bazı Haller  115
1) Duruşmada Bulunma Hakkının İhlali  116
a) Tebligat İle İlgili Kurallara Uyulmamış Olması (CMK m. 176, 190/2)  116
b) Sanığın Duruşmalardan Bağışık Tutulması (CMK m. 196)  119
c) Avukatlık Kanunu 41. Maddesinin İhlali Halleri  120
2) Müdafiden Yararlanma Hakkının İhlali (CMK m. 149, 150)  121
a) Sanığa Müdafi Tutma Olanağının Tanınmaması  122
b) Müdafi Görevlendirilmesi Gereken Hallerde Müdafin Görevlendirilmemesi  123
3) Sanığa Ek Savunma Hakkı Tanınmaması (CMK m. 226)  125
4) Susma Hakkının İhlali  125
5) Soru Sorma Hakkının İhlali (CMK m. 181, 201)  127
6) Tercümandan Yararlanma Hakkının İhlali (CMK m. 202)  130
7) Delillerin Toplanmasını İsteme Hakkının İhlali (CMK m. 207)  131
8) Savunmayı Hazırlamak İçin Gereken Zaman ve Kolaylıklara Sahip Olma Hakkının İhlali  133
9) Duruşmaların Kayda Alınması ve Basın Yayın Organlarında Yayınlanması  137
Sonuç  139
Kaynakça  143
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018