Marka Hukukunda Nispi Red Nedenleri ve Hükümsüzlük Davaları  – Fikri Mülkiyet Hukuku Monografileri – Emre Çetin  - Kitap

Marka Hukukunda Nispi Red Nedenleri ve Hükümsüzlük Davaları

– Fikri Mülkiyet Hukuku Monografileri –

1. Baskı, 
Haziran 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
208
Barkod:
9789750285431
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
320,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Marka, işletmeler bakımından ticari hayatın vazgeçilmez bir unsurudur. Markalar, tüketici nezdinde hem sunulan mal veya hizmetin diğer mal veya hizmetlerden ayrılmasına yarar hem hangi işletmeye ait olduğunu gösterir. Günümüzde markalar ayrıca sunulan mal veya hizmetin kalitesine ilişkin bir izlenim bırakır ve markanın reklam gücünü oluşturur.
Ticari hayatın vazgeçilmez bir unsuru olarak marka hakkı, işletmeler tarafından münhasıran sahip olunmak ve haksız yararlanmaların önüne geçebilmek için korunmak istenir. Tescil kurumu, bu korumayı ulusal ve uluslararası düzeyde, kanunlar ve uluslararası sözleşmeler aracılığı ile sağlamaktadır. Ancak her tescil başvurusu kabul edilemez. Üstelik her tescil engeli de nitelik bakımından aynı ağırlıkta olmayacaktır.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, bir markanın tesciline engel halleri, mutlak ve nispi tescil engelleri olarak ayırmıştır.
Kitapta mutlak ve nispi tescil engelleri arasında kanun tarafından öngörülen farklılıklar birinci bölümde ifade edilmiş, Sınai Mülkiyet Kanunu'nda nispi red nedenleri başlığı altında düzenlenen tescil engelleri genel hatlarıyla incelenmiş, bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır. Nispi red nedenleriyle ilgili güncel Yargıtay kararlarına konuların sonunda yer verilerek, okuyucunun istifade edebilmesi amaçlanmıştır. Nispi red nedenlerine dayanılarak açılacak hükümsüzlük davaları ise kitabın son bölümünde değerlendirilmiştir. Hükümsüzlük davalarının sonuçları marka hukukunda son derece önem arz etmekte ve kitapta daha geniş bir inceleme konusu oluşturmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ulusal ve Uluslararası Marka Tescili
.
Marka Tesciline İtiraz
.
Markalar Arasında İltibas
.
Markalar Arasında Karıştırılma İhtimali
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Teşekkür 
9
Kısaltmalar 
15
GİRİŞ 
17
BÖLÜM 1
MARKA KAVRAMI, MARKANIN UNSURLARI, FONKSİYONLARI,
MARKA MEVZUATI VE MARKA TESCİLİ
I. MARKANIN TANIMI 
19
II. MARKA OLABİLECEK İŞARETLER 
20
A. Kişi Adları 
21
B. Sözcükler 
23
C. Şekiller 
24
D. Harfler 
24
E. Sayılar 
25
F. Sesler 
25
G. Renkler 
26
H. Marka Olabilecek Diğer İşaretler 
27
1. Tatlar, Kokular 
27
2. Hareketler 
28
III. MARKANIN UNSURLARI 
28
A. Markanın İşaret Olması 
28
B. Markanın Ayırt Ediciliği 
29
C. Markanın Açık ve Kesin Olarak Anlaşılabilir Olması 
29
IV. MARKANIN FONKSİYONLARI 
30
A. Ayırt Etme Fonksiyonu 
30
B. Markanın Kaynağını Gösterme Fonksiyonu 
31
C. Garanti Fonksiyonu 
32
D. Reklam Fonksiyonu 
32
V. ULUSAL VE ULUSLARARASI MARKA MEVZUATI 
32
A. Ulusal Marka Mevzuatı 
32
B. Uluslararası Mevzuat 
33
VI. MARKA HUKUKUNDA TESCİL 
35
A. Marka Hakkı 
35
1. İlk Kullanım Sistemi 
35
2. Tescil Sistemi 
36
3. Karma Sistem 
36
4. Türk Hukukunda Markanın Tescili 
37
VII. MARKANIN TESCİLİNDE MUTLAK RED NEDENLERİ 
40
A. Mutlak Red Nedenlerinde SMK ile Getirilen Yenilikler 
41
B. Mutlak Red Nedenlerinin Özellikleri 
43
C. Mutlak Red Nedenlerinin İstisnaları 
45
1. Kullanım Yolu ile Ayırt Edicilik Kazanma 
46
2. Muvafakatname Düzenlenmesi 
47
D. Mutlak Red Nedenler ile Nispi Red Nedenleri Arasındaki Farklar 
48
E. Mutlak Red Nedenleri ile Nispi Red Nedenleri Arasında Benzer Hükümler 
50
BÖLÜM 2
MARKA HUKUKUNDA NİSPİ RED NEDENLERİ
I. GENEL OLARAK 
55
II. SMK’DA DÜZENLENEN NİSPİ RED NEDENLERİ 
58
A. Markanın ve Kapsadığı Mal veya Hizmetlerin Aynılığı ya da Benzerliği 
58
1. Markalar Arasında Aynılık ya da Benzerlik 
60
a. Markalar Arasındaki Aynılık– İktibas 
61
b. Markalar Arasında Benzerlik– İltibas 
65
c. Tüketici Algısında İşaretin Bütün Olarak Bıraktığı İzlenim 
67
d. Markaların Ayırt Ediciliği 
68
e. Markaların Hedeflediği Tüketici Grubu 
68
f. İltibas İncelemesinde Dikkate Alınabilecek Diğer Kriterler 
69
2. Markaların Kapsadığı Mal veya Hizmetlerde Aynılık veya Benzerlik 
72
3. Karıştırılma İhtimali 
75
4. Halk Tarafından Karıştırılma İhtimali 
76
Örnek Yargıtay Kararları 
81
B. Ticari Vekil veya Temsilcinin Markanın Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzerini Kendi Adına Tescil Etmek İçin Başvuru Yapması 
88
Örnek Yargıtay Kararları 
94
C. Başvurudan Önce Tescilsiz Bir Marka veya Ticaret Sırasında Kullanılan Bir Başka İşaret İçin Hak Elde Edilmesi 
97
Örnek Yargıtay Kararları 
102
D. Paris Sözleşmesi Bağlamında Tanınmış Markalar ile Aynı veya Benzer Nitelikte Marka Başvurusu Yapılması 
106
1. Paris Sözleşmesi Hükümlerinden Faydalanacak Bir Gerçek ya da Tüzel Kişiliğin Var Olması 
109
2. Tanınmış Markanın Aynı ve Benzer Mallara İlişkin Korunması 
110
3. Tanınmış Bir Markanın Var Olması 
111
4. Karıştırılma İhtimaline Sebep Olacak Şekilde Örneği Ya Da Taklitlerinin Yapılması 
111
Örnek Yargıtay Kararları 
113
E. Tescil Edilmiş veya Tescil Başvurusu Daha Önce Yapılmış Türkiye’de Tanınmış Markalar ile Aynı veya Benzer Markaların Tescil Başvurusu Yapması 
120
1. WIPO Ortak Tavsiye Kararı Kriterleri 
122
a. Toplumun İlgili Kesiminde Markanın Bilinme veya Tanınma Derecesi 
123
b. Markanın Kullanıldığı Süre, Kapsam ve Coğrafi Alan 
125
c. Markanın Promosyon Faaliyetlerinin Süresi, Kapsamı ve Coğrafi Alanı 
125
d. Markanın Tescillerinin veya Tescil Başvurularının Süresi ve Coğrafi Alanı 
126
e. Marka Haklarının Başarı ile Uygulandığını Gösterir Kayıtlar 
126
f. Markaya Atfedilen Değer 
127
2. Doktrinde İleri Sürülen Kriterler 
127
Örnek Yargıtay Kararları 
130
F. Tescil Başvurusu Yapılan Markanın Başkasına Ait Kişi İsmini, Ticaret Unvanını, Fotoğrafını, Telif Hakkını veya Herhangi Bir Fikri Mülkiyet Hakkını İçermesi 
137
G. Ortak Markanın veya Garanti Markasının Yenilenmeme Sebebiyle Koruma Süresinin Sona Ermesinden İtibaren Üç Yıl İçinde Marka Başvurusu Yapılması 
139
H. Tescilli Markanın Yenilenmeme Sebebiyle Koruma Süresinin Sona Ermesinden İtibaren İki Yıl İçinde Marka Başvurusu Yapılması 
141
İ. Kötü Niyetle Yapılan Başvurular 
142
Örnek Yargıtay Kararları 
146
III. SESSİZ KALMA YOLUYLA HAK KAYBI 
150
Örnek Yargıtay Kararları 
158
BÖLÜM 3
NİSPİ RED NEDENLERİNDEN BİRİNİN VARLIĞI HALİNDE
AÇILACAK HÜKÜMSÜZLÜK DAVALARI
I. GENEL OLARAK 
163
II. HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI ÖNCESİNDE İTİRAZ AŞAMASI 
165
A. Resmi Marka Bülteninde Yayıma İtiraz 
166
B. Başvuruya İlişkin Kurum Kararlarına İtiraz 
166
III. HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI İLE İPTAL DAVASI ARASINDAKİ FARKLAR 
167
IV. MUTLAK VE NİSPİ RED NEDENLERİ DIŞINDA HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ 
168
A. Markanın Haklı Bir Sebep Olmaksızın Kullanılmaması 
169
B. Markanın Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi 
170
C. Markanın Halkı Yanıltıcı Nitelik Taşıması 
171
D. Markanın Teknik Yönetmeliğe Aykırılığı 
172
V. HÜKÜMSÜZLÜK DAVALARININ NİTELİĞİ 
172
VI. HÜKÜMSÜZLÜK DAVASINDA TARAFLAR 
173
A. Davacılar 
173
B. Davalılar 
176
VII. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
177
VIII. HÜKÜMSÜZLÜK DAVALARINDA DAVA AÇMA SÜRESİ 
178
IX. HÜKÜMSÜZLÜK DAVASINDA İLERİ SÜRÜLEBİLECEK TALEPLER 
179
X. KISMİ HÜKÜMSÜZLÜK 
180
XI. HÜKÜMSÜZLÜK DAVALARININ KÖTÜ NİYETLE AÇILMASI 
181
XII. HÜKÜMSÜZLÜK KARARININ SONUÇLARI 
181
Sonuç ve Öneriler 
189
Kaynakça 
197
Kavram Dizini 
207