Kasten Öldürme Suçları (TCK 81–82–83) Doç. Dr. Hakan Hakeri  - Kitap

Kasten Öldürme Suçları

(TCK 81–82–83)

2. Baskı, 
Eylül 2007
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x23.5
Sayfa:
276
Barkod:
9789750205712
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Bu çalışmanın kapsamı kanunumuzun sadece 81, 82 ve 83. maddeleriyle sınırlanmıştır. 81 ve 82. maddelerin öğreti ve uygulama ile uyumlu bir biçimde, hiç birini ihmal etmeksizin ele alınmasına çalışılmış, kimi konular sadece Yargıtay kararları göz önünde tutularak yazılmıştır.
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
2. Baskının Önsözü 
7
Önsöz 
9
Kısaltmalar 
17
§1. GENEL BİLGİLER
I. GİRİŞ 
19
II. KORUNAN HUKUKİ YARAR 
20
III. FAİL VE MAĞDUR 
20
A. İnsan Olmak Şartı 
20
B. Canlı Olmak Şartı 
22
§2. KASTEN İCRAİ DAVRANIŞLA ÖLDÜRME
I. OBJEKTİF UNSURLAR 
23
A. Hareket 
23
B. Netice 
24
C. Nedensellik Bağı 
24
1. Çifte Nedensellik 
25
2. Toplayıcı (Atipik) Nedensellik 
26
3. Sollayan Nedensellik 
28
4. Varsayılan Nedensellik 
29
II. SÜBJEKTİF UNSURLAR 
30
A. Öldürme Kastının Belirlenmesi 
30
1. Suçun İşleniş Biçimini Esas Alan Kararlar 
31
a. Suç Aleti 
31
b. İsabet Bölgesi, Darbe Sayısı ve Şiddeti 
32
c. Hayati Tehlike 
34
d. Atış Uzaklığı ve Olay Yerinin Özellikleri 
35
e. Zaman ve Yer Şartları 
36
f. Failin Fiil Sırasında Söyledikleri 
37
g. Olayın Gelişimi ve Öncesi 
37
h. Engel Sebepler 
38
i. Sapma/Yanılma ve Kast 
38
2. Diğer Kararlar 
39
b. Failin Saiki 
40
c. Fail ile Mağdur Arasındaki İlişkiler 
41
3. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi 
41
B. Doğrudan Kast/Olası Kast 
42
III. HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ 
46
A. Meşru Müdafaa 
46
B. Ötenazi 
50
1. Ötenazi Hakkında Genel Bilgiler 
50
2. Ötenazinin Hukuksal Sonuçları 
50
IV. YANILGI VE SAPMA 
52
A. Şahısta Yanılgı 
52
B. Hedefte Sapma 
53
V. KASTEN İCRAİ DAVRANIŞLA ÖLDÜRME SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 
56
A. Teşebbüs 
56
B. İştirak 
57
1. Müşterek Faillik 
57
2. Dolaylı Faillik 
59
3. Yardım 
60
4. Önceki TCK 463. Maddenin Kaldırılmasının Sonuçları 
61
C. İçtima 
65
VI. YAPTIRIM 
67
§3. KASTEN İHMALİ DAVRANIŞLA ÖLDÜRME
I. GENEL BİLGİLER 
69
II. GARANTÖRSEL İHMALİ SUÇLAR 
76
A. Kavram 
76
B. Garantörlük 
77
1. Kavram 
78
2. Garantörlüğün Belirlenmesine İlişkin Kıstaslar 
79
a. Klasik Ayırım: Şekli Kıstas 
80
b. Modern Ayırım: Maddi Kıstas 
81
III. OBJEKTİF UNSURLAR 
81
A. Tipiklik 
81
1. Genel Bilgiler 
81
2. Garantörlük Kategorileri 
83
a. Kanun 
83
aa. Aile Hukuku Temelli İlişkiler 
83
aaa. Doğal Bağlılık 
84
aaaa. Ebeveyn-Çocuk İlişkisi 
85
bbbb. Kardeşler Arasında Garantörlük 
91
bbb. Eşler Arasında Garantörlük 
92
ccc. İkame İlişkiler 
95
aaa. Genel Olarak 
96
bbb. Bu Kapsamdaki Önemli Bazı Sorumluluk Alanları 
98
aaaa. İş Kanunu’ndan Kaynaklanan Garantörlük 
98
bbbb. İnşaat Alanlarının Güvenlik Altına Alınması 
99
cccc. Hayvan Sahiplerinin Sorumluluğu 
99
cc. Üçüncü Kişilerin Hareketlerinden Ötürü Sorumluluktan Kaynaklanan Garantörlük 
100
aaa. Kamu Görevlilerinin Garantörlüğü 
101
bbb. İşletme Sahibi veya Yöneticisinin Garantörlüğü 
104
b. Sözleşme 
105
aa. Genel Olarak 
105
bb. Hekimlerin Garantörlüğü 
110
c. Öngelen Tehlikeli Eylemden Kaynaklanan Garantörlük 
117
aa. Kavram 
117
bb. Öngelen Eylemin Niteliği Sorunu 
125
aaa. Öngelen Eylemin Özen Yükümlülüğüne Aykırı Olması 
126
bbb. Öngelen Eylemin Hukuka Uygun Olması 
128
cc. Bir Başkasının Suç İşlemesi Tehlikesi Oluşturan Hareketler 
131
B. Hareket Olanağı 
140
1. Genel Olarak 
140
3. Alman Hukuku’ndaki Görüşler 
145
a. Öğreti 
145
b. Uygulama 
149
4. Görüşüm 
152
IV. SÜBJEKTİF UNSURLAR 
154
A. Genel Olarak 
154
B. Kast 
154
1. İhmali Suçlarda Kastın Niteliği 
154
2. İhmali Suçlarda Kastın Konusu 
157
C. Beklenebilirlik 
159
D. Yanılgı 
166
1. Neticeyi Önleme Olanağında Yanılgı 
166
2. Emir Yanılgısı 
166
E. Nedeninde Serbest İhmal 
168
V. HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ 
1 68
VI. KASTEN İHMALİ DAVRANIŞLA ÖLDÜRME SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 
172
A. Teşebbüs 
172
1. Genel Olarak 
172
2. Teşebbüsün Başlangıcı 
174
a. İlk Anı Esas Alan Görüş 
174
b. En Son Anı Esas Alan Görüş 
175
c. Doğrudan Tehlike Görüşü 
176
3. Meydana Gelen Zarar veya Tehlikenin Ağırlığına Göre Cezanın İndirilmesi 
178
4. Elverişsiz Teşebbüs 
179
5. Gönüllü Vazgeçme 
181
B. İştirak 
181
1. İhmali Suçlarda Fail-Şerik Ayırımı 
182
2. İhmali Suçlarda İştirak 
183
a. Faillik (Asli Faillik) 
184
aa. Azmettirme 
184
aaa. İcrai Davranışla Azmettirme 
184
bbb. İhmali Davranışla Azmettirme 
184
bb. Müşterek Faillik 
185
aaa. Sadece İhmali Failler Arasında Müşterek Faillik 
185
bbb. İcrai ve İhmali Failler Arasında Müşterek Faillik 
187
cc. Dolaylı Faillik 
188
aaa. İhmali Dolaylı Faillik 
188
bbb. İhmal Suretiyle Dolaylı Faillik 
189
b. Şeriklik 
189
aa. İhmali Bir Suça Pozitif Bir Fiil ile İştirak 
189
aaa. Genel Olarak 
189
bbb. Yardım 
190
bb. İhmali Davranışla İştirak 
191
aaa. Genel Olarak 
191
bbb. Yardım 
192
ccc. İntiharı Engellememe 
197
C. İçtima 
201
1. Birden Fazla İhmali Suçun İçtimaı 
203
a. Eş Zamanlı İcrai ve İhmali Hareketler 
203
b. Birbirini Takip Eden İcrai ve İhmali Hareketler 
203
VII. YAPTIRIM 
209
§4. KASTEN İCRAİ VEYA İHMALİ DAVRANIŞLA ÖLDÜRME SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ
I. SUÇUN İŞLENİŞ ŞEKLİNDEN KAYNAKLANAN NİTELİKLİ HALLER 
212
A. Tasarlayarak Öldürme 
212
1. Tanım 
212
2. Tasarlamaya İlişkin Teoriler 
213
3. Tasarlamaya İlişkin Türk Hukukundaki Görüşler 
214
a. Öğreti 
21 4
b. Uygulama 
215
c. Kanaatim 
217
4. Tasarlamanın İspatı 
217
5. Şartlı Öldürme Kararı ve Tasarlama 
218
6. Sapma/Yanılgı ve Tasarlama 
219
7. Haksız Tahrik ve Tasarlama 
220
B. Eziyet Çektirerek Öldürme 
221
C. Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma veya Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik veya Kimyasal Silah Kullanmak Suretiyle Öldürme 
224
II. MAĞDURUN NİTELİĞİNDEN KAYNAKLANAN NİTELİKLİ HALLER 
225
A. Yakın Akrabanın Öldürülmesi 
226
B. Çocuğun Öldürülmesi 
227
C. Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kimsenin Öldürülmesi 
228
D. Gebe Olduğu Bilinen Kadının Öldürülmesi 
228
III. SÜBJEKTİF ÖZELLİKLİ NİTELİKLİ HALLER 
229
A. Canavarca Hisle Öldürme 
229
B. Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Dolayısıyla Öldürülmesi 
232
C. Bir Başka Suç Dolayısıyla Öldürme Suçunun İşlenmesi 
233
1. Genel Açıklamalar 
233
2. Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme 
235
3. Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle Öldürme 
237
D. Kan Gütme Saikiyle Öldürme 
238
1. Genel Bilgiler 
238
2. Kan Gütme Saikinin Özellikleri 
239
3. Akrabalık 
240
4. Nedensellik İlişkisi 
241
5. Kan Gütme Saiki ve Tasarlama 
241
6. Önceki Öldürme Eylemi ile Sonraki Öldürme Eylemi Arasında Bulunması Gereken Zaman Aralığı 
242
7. Önceki Öldürme Eyleminin Failinin İkinci Öldürme Eyleminin Mağduru Olması Zorunluluğu 
244
8. İlk Öldürme Eyleminin Kan Gütme Saikiyle İşlenmiş Olması Gerekli midir? 
245
10. Kan Gütme Saikinin Yanı Sıra Başka Saiklerin Varlığı 
245
11. Yanılgı/Sapma ve Kan Gütme Saiki 
246
12. İlk Eylemin Teşebbüs Halinde Kalmış Olması Halinde Nitelikli Hal Uygulanabilir mi? 
246
13. Kan Gütme Olaylarında Takdiri İndirim Nedenleri Kabul Edilebilir mi? 
2 47
14. Kan Gütme Olaylarında Haksız Tahrik Kabul Edilebilir mi? 
247
E. Töre Saikiyle Öldürme 
247
IV. TCK 82’DEKİ NİTELİKLİ HALLERİN BELİRLENMESİNDE YANILGI 
249
V. BİRDEN FAZLA NİTELİKLİ HALİN MEVCUDİYETİ 
249
VI. YAPTIRIM 
250
Bibliyografya 
253
Kanunlar Dizini 
265
Kavramlar Dizini 
267
Yazarın Diğer Çalışmaları 
273