Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Haksız Fiil Tazminatı ile Koruma Tedbirlerine Aykırılıktan Doğan Tazminat
Aralık 2017 / 1. Baskı / 190 Syf.
Fiyatı: 59.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Eserimizde; haksız fiilden kaynaklanan tazminat ile koruma tedbirlerinin haksız uygulanmasından kaynaklanan tazminatla ilgili ayrıntılı bilgiler verildikten sonra, her iki tazminat; yetkili mahkeme, görevli mahkeme, tazminat isteme hakkının doğum anı, dava açma süresi, davanın tarafları, harç, tazminat sebepleri, talep edilecek tazminat türü, uygulanacak kanun maddeleri, yargılama şekli, delillerin değerlendirilmesi, dava dosyasının işlemden kaldırılması, davadan feragat, faiz, vekâlet ücreti, yargılama giderleri, başvurulacak yasa yolları ve hükmün infazına göre ayrı ayrı incelenerek benzer ve farklı noktaları ortaya konulmuş, uygulamada karşılaşılan problemlere dikkat çekilmiş ve bu düzenlemelerle ilgili görüş ve önerilerimiz paylaşılmıştır.

Konu Başlıkları
Genel Olarak Haksız Fiil Sorumluluğu ve Unsurları
Genel Olarak Koruma Tedbirleri ve Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat
Haksız Fiil İle Koruma Tedbirlerinden Doğan Tazminatın Benzer ve Farklı Yönleri
Barkod: 9789750246258
Yayın Tarihi: Aralık 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 190
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Özet  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  19
GİRİŞ  21
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK HAKSIZ FİİL
SORUMLULUĞU VE UNSURLARI
I. GENEL OLARAK  23
II. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNUN UNSURLARI  24
A. Eylemin Hukuka Aykırı Olması  24
1. Hukuka Aykırılığı Kaldıran Nedenler  27
a. Genel Olarak  27
b. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa)  27
c. Zaruret Hali  29
d. Hakkını Kendi Gücüyle Koruma  30
e. Rıza  32
f. Kamu Gücü Kullanan Kuvvetlerin Verdiği Zararlar  33
g. Üstün Nitelikte Özel veya Kamusal Yarar  33
B. Kusur  34
1. Kavram  34
2. Kusurun Çeşitleri  36
a. Kast  36
b. İhmal  37
aa. Ağır İhmal  38
bb. Hafif İhmal  38
C. Zarar  39
1. Maddi Zarar  40
a. Fiilî Zarar  41
b. Yoksun Kalınan Kâr  41
c. Diğer Zararlar  41
2. Manevi Zarar  42
3. Doğrudan Doğruya Zarar– Dolaylı Zarar  43
D. İlliyet Bağı  44
1. Şart Teorisi  44
2. Uygun İlliyet Bağı  45
a. Sebeplerin Çokluğu  45
aa. Ortak İlliyet  46
bb. Yarışan İlliyet  46
cc. Alternatif İlliyet  47
dd. Farazi İlliyet (Önüne Geçilen İlliyet)  47
3. İlliyet Bağını Kesen Haller  48
a. Mücbir Sebep  48
b. Zarar Görenin Ağır Kusuru  49
c. Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru  49
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK KORUMA TEDBİRLERİ VE
KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT
I. İLGİLİ KAVRAMLAR  51
A. Hukuk Devleti Kavramı  51
B. İnsan Hakları Kavramı  52
C. Özgürlük ve Güvenlik Hakkı  52
D. Adil Yargılanma Hakkı  53
E. Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması  55
F. Hakkaniyete Uygun Tazmin  55
II. KORUMA TEDBİRLERİNDEN DOLAYI TAZMİNAT SORUMLULUĞUNDAKİ ULUSAL MEVZUATTAKİ DÜZENLEMELER  56
A. Genel Olarak  56
III. KORUMA TEDBİRLERİ  59
A. Tanım  59
B. Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri  60
1. Yasal Düzenleme Olması  60
2. Şüphenin Belli Bir Yoğunlukta Olması  61
a. Basit Şüphe  62
b. Yoğun Şüphe  62
aa. Yeterli Şüphe  62
bb. Kuvvetli Şüphe  62
cc. Makul Şüphe  63
3. Temel Bir Hakkı Sınırlaması  63
4. Geçici Olması  63
5. Gecikme Halinin Sakıncalı Olması  64
6. Görünüşte Haklılık  64
7. Yetkili Makamın Kararının Bulunması  64
8. Ölçülülük Olması  65
C. Ceza Muhakemesi Kanunu Kapsamında Tazminata Konu Olacak Koruma Tedbirleri  65
1. Yakalama  65
a. Yakalamanın Koşulları  67
b. Herkes Tarafından Yapılabilen Yakalama  67
c. Kolluk Görevlileri Tarafından Yakalama Yapılması  69
2. Gözaltına Alma  73
a. Gözaltı Süresi  73
b. Gözaltı İşlemlerinin Denetimi  76
3. Tutuklama  76
a. Tutuklamanın Koşulları  77
aa. Kuvvetli Suç Şüphesinin Varlığını Gösteren Somut Delillerin Bulunması  77
bb. Tutuklama Nedenlerinden En Az Birinin Bulunması  78
aaa. Şüpheli veya Sanığın Kaçması, Saklanması veya Kaçacağı Şüphesini Uyandıran Somut Olguların Olması  78
bbb. Delilleri Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme İle Tanık, Mağdur veya Başkaları Üzerinde Baskı Yapılması Girişiminde Bulunma  79
cc. Tutuklama Nedenlerinin Varsayılması  79
dd. Ölçülülük  80
ee. Tutuklama Yasağının Bulunmaması  81
b. Tutuklama Kararında Yetki Ve Görev  81
c. Tutuklama Kararlarında Gerekçe  82
d. Tutuklulukta Geçirilecek Azami Süre  83
e. Tutuklama İle İlgili Diğer Hususlar  83
4. Arama  84
a. Arama Türleri  85
aa. Adli Arama  85
bb. Önleme Araması  85
b. Arama Koşulları  86
aa. Yasallık  86
bb. Makul Şüphe  86
cc. Hâkim Kararının veya Yetkili Merciinin Yazılı Emrinin Bulunması  87
5. El Koyma  89
a. El Koyma Tedbirinin Uygulanmasının Şartları  90
aa. Şüphe  90
bb. El Koyma Kararı  90
b. El Konulmayacak Mektup Ve Belgeler  91
c. Denetim  91
d. El Koyma Çeşitleri  92
aa. Basit El Koyma  92
bb. Özel El Koyma  92
aaa. Postada El Koyma  92
bbb. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara El Koyma  93
ccc. Avukat Bürolarında Arama, El Koyma ve Postada El Koyma  93
ddd. Bilgisayarlara, Program ve Kütüklerine El Koyma  93
IV. TAZMİNAT  94
A. Genel Olarak Tazminat Kavramı  94
B. Koruma tedbirlerinin Haksız Uygulanmasından Kaynaklanan Tazminat  94
1. Ceza Muhakemesi Kanununu Düzenlemesi  96
a. Tazminat Nedenleri  96
aa. Aktif Davranışla Gerçekleşen Tazminat Nedenleri  97
aaa. Kanunlarda Belirtilen Koşullar Dışında Yakalanma, Tutuklanma veya Tutukluluğun Devamına Karar Verilme  97
aaaa. Kanunlarda Belirtilen Koşullar Dışında Yakalanma ve Tutuklama  97
bbbb. Kanunlarda Belirtilen Koşullar Dışında Tutukluluğun Devamına Karar Verilme  98
bbb. Kanuna Uygun Olarak Yakalandıktan veya Tutuklandıktan Sonra Kovuşturmaya Yer Olmamasına veya Beraatına Karar Verilmesi  99
ccc. Mahkûmiyetin, Gözaltı ve Tutuklulukta Geçirdiği Sürelerden Fazla Olması veya Cezanın Sadece Para Cezası Olması  100
aaaa. Gözaltı ve Tutuklulukta Geçirilen Sürelerin, Hükümlülük Sürelerinden Fazla Olması  100
bbbb. İşlediği Suç İçin Kanunda Öngörülen Cezanın Sadece Para Cezası Olması Nedeniyle Zorunlu Olarak Bu Cezayla Cezalandırılma  101
ddd. Haklarında Arama Kararının Ölçüsüz Gerçekleştirilmesi  102
eee. Eşya veya Diğer Malvarlığı Değerlerine, Koşulları Oluşmadığı Hâlde El Konulması veya Bunların Amaç Dışı Kullanılması  102
aaaa. Eşyasına veya Diğer Malvarlığı Değerlerine, Koşulları Oluşmadığı Hâlde El Konulması  102
bbbb. El Konulan Eşya veya Diğer Malvarlığı Değerlerinin Amaç Dışı Kullanılması  102
bb. Pasif Davranışla Gerçekleşen Tazminat Nedenleri  103
aaa. Kanuni Gözaltı Süresi İçerisinde Hâkim Önüne Çıkarılmama  103
bbb. Kanuni Hakları Hatırlatılmadan veya Hatırlatılan Haklarından Yararlandırılma İsteği Yerine Getirilmeden Tutuklanma  104
aaaa. Kanuni Hakların Hatırlatılmaması  104
bbbb. Hatırlatılan Haklarından Yararlandırılma İsteğinin Yerine Getirilmemesi  106
ccc. Kanuna Uygun Olarak Tutuklanıp Makul Sürede Yargılama Mercii Huzuruna Çıkarılmama veya Bu Süre İçinde Hakkında Hüküm Verilmeme  106
aaaa. Makul Sürede Yargılama Mercii Huzuruna Çıkarılmama  106
bbbb. Makul Sürede Hakkında Hüküm Verilmeme  107
ddd. Yakalama ve Tutuklama Nedenleri ve Haklarındaki Suçlamaların Kendilerine Açıklanmaması  107
eee. Yakalanmaları veya Tutuklanmaları Yakınlarına Derhal Bildirilmeme  108
fff. Yakalama ve Tutuklama İşlemine Karşı Kanunda Öngörülen Başvuru İmkânlarından Yararlandırılmama  108
ggg. El Konulan Eşya ve Diğer Malvarlığı Değerlerinin Korunması İçin Gerekli Tedbirlerin Alınmaması veya Zamanında Geri Verilmemesi  108
aaaa. Eşya veya Diğer Malvarlığı Değerlerinin Korunması İçin Gerekli Tedbirlerin Alınmaması  109
bbbb. El Konulan Eşya veya Diğer Malvarlığı Değerlerinin Zamanında Geri Verilmemesi  109
C. Tazminat Hakkının Bildirilmemesi Hali  110
D. Tazminatın Geri Alınması  110
E. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler  112
1. Yasal Düzenlemeler Nedeniyle Tazminat İsteyememe  112
a. Sonradan Yapılan Yasal Düzenleme  112
2. Cezalandırabilirlik Şartının Ortadan Kalkması Nedeniyle Tazminat İsteyememe  113
a. Genel veya Özel Af  114
b. Şikâyetten Vazgeçme, Uzlaşma  115
c. Kusur Yeteneğinin Bulunmaması  115
3. Şahsın Kendisinden Kaynaklanan Sebepler Nedeniyle Tazminat İsteyememe  116
a. Gerçek Dışı Beyan  116
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HAKSIZ FİİL İLE KORUMA TEDBİRLERİNDEN DOĞAN TAZMİNATIN BENZER VE FARKLI YÖNLERİ
I. GENEL OLARAK  119
II. YETKİLİ MAHKEME  119
A. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  119
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  121
III. GÖREVLİ MAHKEME  122
A. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  122
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  123
IV. TAZMİNAT İSTEME HAKKININ DOĞUM ANI  124
A. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  124
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  124
V. DAVA AÇMA SÜRESİ  125
A. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  125
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  126
VI. DAVADA TARAFLAR  128
A. Genel Olarak  128
C. Davacılar  131
1. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  131
2. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  131
C. Davalılar  132
1. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  132
2. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  132
VII. HARÇ  133
A. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  133
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  133
VIII. TAZMİNAT SEBEPLERİ  134
A. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  134
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  134
IX. TALEP EDİLECEK TAZMİNAT TÜRÜ  136
A. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  136
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  137
X. UYGULANACAK KANUN MADDELERİ  140
A. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  140
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  140
XI. YARGILAMA ŞEKLİ  141
A. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  141
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  143
XII. DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  147
A. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  147
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  148
XIII. DAVA DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILMASI  149
A. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  149
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  150
XIV. DAVADAN FERAGAT HALİ  151
A. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  151
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  152
XV. FAİZ  152
A. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  152
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  153
XV. VEKÂLET ÜCRETİ  154
A. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  154
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  155
XVII. YARGILAMA GİDERLERİ  157
A. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  157
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  158
XVIII. BAŞVURULACAK YASA YOLU  159
A. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  159
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  160
XIX. HÜKMÜN İNFAZI  162
A. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  162
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  164
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  165
KAYNAKÇA  181
Kavram Dizini  189
 


Hilal Daver
Kasım 2018
30.00 TL
Sepete Ekle
Zeynep Dönmez ...
Kasım 2018
55.00 TL
Sepete Ekle
İlhan Helvacı
Ekim 2018
40.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Özet  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  19
GİRİŞ  21
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK HAKSIZ FİİL
SORUMLULUĞU VE UNSURLARI
I. GENEL OLARAK  23
II. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNUN UNSURLARI  24
A. Eylemin Hukuka Aykırı Olması  24
1. Hukuka Aykırılığı Kaldıran Nedenler  27
a. Genel Olarak  27
b. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa)  27
c. Zaruret Hali  29
d. Hakkını Kendi Gücüyle Koruma  30
e. Rıza  32
f. Kamu Gücü Kullanan Kuvvetlerin Verdiği Zararlar  33
g. Üstün Nitelikte Özel veya Kamusal Yarar  33
B. Kusur  34
1. Kavram  34
2. Kusurun Çeşitleri  36
a. Kast  36
b. İhmal  37
aa. Ağır İhmal  38
bb. Hafif İhmal  38
C. Zarar  39
1. Maddi Zarar  40
a. Fiilî Zarar  41
b. Yoksun Kalınan Kâr  41
c. Diğer Zararlar  41
2. Manevi Zarar  42
3. Doğrudan Doğruya Zarar– Dolaylı Zarar  43
D. İlliyet Bağı  44
1. Şart Teorisi  44
2. Uygun İlliyet Bağı  45
a. Sebeplerin Çokluğu  45
aa. Ortak İlliyet  46
bb. Yarışan İlliyet  46
cc. Alternatif İlliyet  47
dd. Farazi İlliyet (Önüne Geçilen İlliyet)  47
3. İlliyet Bağını Kesen Haller  48
a. Mücbir Sebep  48
b. Zarar Görenin Ağır Kusuru  49
c. Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru  49
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK KORUMA TEDBİRLERİ VE
KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT
I. İLGİLİ KAVRAMLAR  51
A. Hukuk Devleti Kavramı  51
B. İnsan Hakları Kavramı  52
C. Özgürlük ve Güvenlik Hakkı  52
D. Adil Yargılanma Hakkı  53
E. Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması  55
F. Hakkaniyete Uygun Tazmin  55
II. KORUMA TEDBİRLERİNDEN DOLAYI TAZMİNAT SORUMLULUĞUNDAKİ ULUSAL MEVZUATTAKİ DÜZENLEMELER  56
A. Genel Olarak  56
III. KORUMA TEDBİRLERİ  59
A. Tanım  59
B. Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri  60
1. Yasal Düzenleme Olması  60
2. Şüphenin Belli Bir Yoğunlukta Olması  61
a. Basit Şüphe  62
b. Yoğun Şüphe  62
aa. Yeterli Şüphe  62
bb. Kuvvetli Şüphe  62
cc. Makul Şüphe  63
3. Temel Bir Hakkı Sınırlaması  63
4. Geçici Olması  63
5. Gecikme Halinin Sakıncalı Olması  64
6. Görünüşte Haklılık  64
7. Yetkili Makamın Kararının Bulunması  64
8. Ölçülülük Olması  65
C. Ceza Muhakemesi Kanunu Kapsamında Tazminata Konu Olacak Koruma Tedbirleri  65
1. Yakalama  65
a. Yakalamanın Koşulları  67
b. Herkes Tarafından Yapılabilen Yakalama  67
c. Kolluk Görevlileri Tarafından Yakalama Yapılması  69
2. Gözaltına Alma  73
a. Gözaltı Süresi  73
b. Gözaltı İşlemlerinin Denetimi  76
3. Tutuklama  76
a. Tutuklamanın Koşulları  77
aa. Kuvvetli Suç Şüphesinin Varlığını Gösteren Somut Delillerin Bulunması  77
bb. Tutuklama Nedenlerinden En Az Birinin Bulunması  78
aaa. Şüpheli veya Sanığın Kaçması, Saklanması veya Kaçacağı Şüphesini Uyandıran Somut Olguların Olması  78
bbb. Delilleri Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme İle Tanık, Mağdur veya Başkaları Üzerinde Baskı Yapılması Girişiminde Bulunma  79
cc. Tutuklama Nedenlerinin Varsayılması  79
dd. Ölçülülük  80
ee. Tutuklama Yasağının Bulunmaması  81
b. Tutuklama Kararında Yetki Ve Görev  81
c. Tutuklama Kararlarında Gerekçe  82
d. Tutuklulukta Geçirilecek Azami Süre  83
e. Tutuklama İle İlgili Diğer Hususlar  83
4. Arama  84
a. Arama Türleri  85
aa. Adli Arama  85
bb. Önleme Araması  85
b. Arama Koşulları  86
aa. Yasallık  86
bb. Makul Şüphe  86
cc. Hâkim Kararının veya Yetkili Merciinin Yazılı Emrinin Bulunması  87
5. El Koyma  89
a. El Koyma Tedbirinin Uygulanmasının Şartları  90
aa. Şüphe  90
bb. El Koyma Kararı  90
b. El Konulmayacak Mektup Ve Belgeler  91
c. Denetim  91
d. El Koyma Çeşitleri  92
aa. Basit El Koyma  92
bb. Özel El Koyma  92
aaa. Postada El Koyma  92
bbb. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara El Koyma  93
ccc. Avukat Bürolarında Arama, El Koyma ve Postada El Koyma  93
ddd. Bilgisayarlara, Program ve Kütüklerine El Koyma  93
IV. TAZMİNAT  94
A. Genel Olarak Tazminat Kavramı  94
B. Koruma tedbirlerinin Haksız Uygulanmasından Kaynaklanan Tazminat  94
1. Ceza Muhakemesi Kanununu Düzenlemesi  96
a. Tazminat Nedenleri  96
aa. Aktif Davranışla Gerçekleşen Tazminat Nedenleri  97
aaa. Kanunlarda Belirtilen Koşullar Dışında Yakalanma, Tutuklanma veya Tutukluluğun Devamına Karar Verilme  97
aaaa. Kanunlarda Belirtilen Koşullar Dışında Yakalanma ve Tutuklama  97
bbbb. Kanunlarda Belirtilen Koşullar Dışında Tutukluluğun Devamına Karar Verilme  98
bbb. Kanuna Uygun Olarak Yakalandıktan veya Tutuklandıktan Sonra Kovuşturmaya Yer Olmamasına veya Beraatına Karar Verilmesi  99
ccc. Mahkûmiyetin, Gözaltı ve Tutuklulukta Geçirdiği Sürelerden Fazla Olması veya Cezanın Sadece Para Cezası Olması  100
aaaa. Gözaltı ve Tutuklulukta Geçirilen Sürelerin, Hükümlülük Sürelerinden Fazla Olması  100
bbbb. İşlediği Suç İçin Kanunda Öngörülen Cezanın Sadece Para Cezası Olması Nedeniyle Zorunlu Olarak Bu Cezayla Cezalandırılma  101
ddd. Haklarında Arama Kararının Ölçüsüz Gerçekleştirilmesi  102
eee. Eşya veya Diğer Malvarlığı Değerlerine, Koşulları Oluşmadığı Hâlde El Konulması veya Bunların Amaç Dışı Kullanılması  102
aaaa. Eşyasına veya Diğer Malvarlığı Değerlerine, Koşulları Oluşmadığı Hâlde El Konulması  102
bbbb. El Konulan Eşya veya Diğer Malvarlığı Değerlerinin Amaç Dışı Kullanılması  102
bb. Pasif Davranışla Gerçekleşen Tazminat Nedenleri  103
aaa. Kanuni Gözaltı Süresi İçerisinde Hâkim Önüne Çıkarılmama  103
bbb. Kanuni Hakları Hatırlatılmadan veya Hatırlatılan Haklarından Yararlandırılma İsteği Yerine Getirilmeden Tutuklanma  104
aaaa. Kanuni Hakların Hatırlatılmaması  104
bbbb. Hatırlatılan Haklarından Yararlandırılma İsteğinin Yerine Getirilmemesi  106
ccc. Kanuna Uygun Olarak Tutuklanıp Makul Sürede Yargılama Mercii Huzuruna Çıkarılmama veya Bu Süre İçinde Hakkında Hüküm Verilmeme  106
aaaa. Makul Sürede Yargılama Mercii Huzuruna Çıkarılmama  106
bbbb. Makul Sürede Hakkında Hüküm Verilmeme  107
ddd. Yakalama ve Tutuklama Nedenleri ve Haklarındaki Suçlamaların Kendilerine Açıklanmaması  107
eee. Yakalanmaları veya Tutuklanmaları Yakınlarına Derhal Bildirilmeme  108
fff. Yakalama ve Tutuklama İşlemine Karşı Kanunda Öngörülen Başvuru İmkânlarından Yararlandırılmama  108
ggg. El Konulan Eşya ve Diğer Malvarlığı Değerlerinin Korunması İçin Gerekli Tedbirlerin Alınmaması veya Zamanında Geri Verilmemesi  108
aaaa. Eşya veya Diğer Malvarlığı Değerlerinin Korunması İçin Gerekli Tedbirlerin Alınmaması  109
bbbb. El Konulan Eşya veya Diğer Malvarlığı Değerlerinin Zamanında Geri Verilmemesi  109
C. Tazminat Hakkının Bildirilmemesi Hali  110
D. Tazminatın Geri Alınması  110
E. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler  112
1. Yasal Düzenlemeler Nedeniyle Tazminat İsteyememe  112
a. Sonradan Yapılan Yasal Düzenleme  112
2. Cezalandırabilirlik Şartının Ortadan Kalkması Nedeniyle Tazminat İsteyememe  113
a. Genel veya Özel Af  114
b. Şikâyetten Vazgeçme, Uzlaşma  115
c. Kusur Yeteneğinin Bulunmaması  115
3. Şahsın Kendisinden Kaynaklanan Sebepler Nedeniyle Tazminat İsteyememe  116
a. Gerçek Dışı Beyan  116
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HAKSIZ FİİL İLE KORUMA TEDBİRLERİNDEN DOĞAN TAZMİNATIN BENZER VE FARKLI YÖNLERİ
I. GENEL OLARAK  119
II. YETKİLİ MAHKEME  119
A. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  119
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  121
III. GÖREVLİ MAHKEME  122
A. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  122
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  123
IV. TAZMİNAT İSTEME HAKKININ DOĞUM ANI  124
A. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  124
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  124
V. DAVA AÇMA SÜRESİ  125
A. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  125
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  126
VI. DAVADA TARAFLAR  128
A. Genel Olarak  128
C. Davacılar  131
1. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  131
2. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  131
C. Davalılar  132
1. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  132
2. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  132
VII. HARÇ  133
A. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  133
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  133
VIII. TAZMİNAT SEBEPLERİ  134
A. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  134
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  134
IX. TALEP EDİLECEK TAZMİNAT TÜRÜ  136
A. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  136
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  137
X. UYGULANACAK KANUN MADDELERİ  140
A. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  140
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  140
XI. YARGILAMA ŞEKLİ  141
A. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  141
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  143
XII. DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  147
A. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  147
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  148
XIII. DAVA DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILMASI  149
A. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  149
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  150
XIV. DAVADAN FERAGAT HALİ  151
A. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  151
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  152
XV. FAİZ  152
A. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  152
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  153
XV. VEKÂLET ÜCRETİ  154
A. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  154
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  155
XVII. YARGILAMA GİDERLERİ  157
A. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  157
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  158
XVIII. BAŞVURULACAK YASA YOLU  159
A. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  159
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  160
XIX. HÜKMÜN İNFAZI  162
A. Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası  162
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  164
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  165
KAYNAKÇA  181
Kavram Dizini  189
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018