Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Temel Hukuk Dizisi
Ceza Genel Hukuku
Eylül 2019 / 2. Baskı / 191 Syf.
Fiyatı: 18.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

Dizinin "Ceza Genel Hukuku" ismiyle yayınlanan bu kitabında; ceza hukukundaki teorik tartışmalara girilmemeye ve özellikle Türk Ceza Kanunu hükümlerinin anlaşılırlığını sağlamaya özen gösterilmiştir. Konuların anlaşılırlığını sağlamak için, açıklamalar kapsamında örneklere ve her bölüm sonunda özet açıklamalara yer verilmiştir. Yine, her bir bölüm sonuna, bölüm konularıyla ilgili olarak hazırlanmış örnek test soruları eklenmiştir.

Konu Başlıkları
Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri
Suçun Yapısal Unsurları
Kusurluluk ve Kusurluluğu Etkileyen Haller
Teşebbüs, İştirak ve İçtima (Suçun Özel Görünüm Biçimleri)
Yaptırım Teorisi
Barkod: 9789750257612
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 191
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Basıya Önsöz  5
Kısaltmalar  13
Birinci Ünite
CEZA HUKUKUNUN İŞLEVİ, KAYNAKLARI VE
TEMEL İLKELERİ
I. GENEL OLARAK  15
II. CEZA HUKUKUNUN İŞLEVİ  17
III. SUÇ VE CEZA KAVRAMLARI  18
IV. CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇERİSİNDEKİ YERİ VE BÖLÜMLERİ  20
V. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  21
A. Doğrudan Kaynaklar  21
1. Anayasa  21
2. Kanunlar  22
3. Milletlerarası Sözleşmeler  24
B. Dolaylı Kaynaklar  25
1. Yüksek Mahkeme Kararları  25
2. Doktrin  26
VI. CEZA HUKUKUNA HÂKİM TEMEL İLKELER  26
A. Kusur İlkesi  26
B. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi  28
C. Belirlilik İlkesi  29
D. Kıyas Yasağı  30
E. Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması  31
ÖZET  35
ÜNİTE SONU SORULARI  37
İkinci Ünite
SUÇUN YAPISAL UNSURLARI
I. GENEL AÇIKLAMALAR  41
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  43
A. Fiil  43
1. Genel Olarak  43
2. Fiilin Kanuni Tanımda Düzenleniş Biçimine Göre Suçlar  44
B. Netice  47
C. Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet  47
D. Suçun Konusu  48
E. Fail  50
F. Mağdur  51
G. Suçun Nitelikli Unsurları  51
H. İhmali Suçlar  53
III. SUÇUN MANEVİ UNSURU  55
A. Genel Olarak  55
B. Kast ve Taksir  56
C. Kast  56
1. Kastın Türleri  58
a. Doğrudan Kast  58
b. Olası Kast  59
D. Taksir  59
1. Bir Haksızlık Şekli Olarak Taksir  59
2. Taksirin Türleri  60
3. Taksirli Hareketlerin Birleşmesi ve Sorumluluk  61
4. Taksirle İşlenen Suç Dolayısıyla Failin Yakınlarının Mağdur Olması ya da Kendisinin Zarar Görmesi  62
E. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  63
F. Amaç veya Saik  64
IV. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  65
A. Hukuka Aykırılık Kavramı  65
B. Hukuka Uygunluk Nedenleri  66
1. Genel Olarak  66
2. Görevin İfası  67
3. Meşru Savunma  69
a. Genel Olarak  69
b. Saldırıya İlişkin Şartlar  70
c. Savunmaya İlişkin Şartlar  71
4. Hakkın Kullanılması  73
5. İlgilinin Rızası  74
ÖZET  76
ÜNİTE SONU SORULARI  79
Üçüncü Ünite
KUSURLULUK VE KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER
I. KUSURLULUK VE KUSUR YETENEĞİ  83
A. Kusur Kavramı  83
B. Algılama Yeteneği  85
C. İrade Yeteneği  85
II. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN NEDENLER  87
A. Genel Olarak  87
B. Yaş Küçüklüğü  88
1. Birinci Grup Yaş Küçükleri  88
2. İkinci Grup Yaş Küçükleri  89
3. Üçüncü Grup Yaş Küçükleri  90
C. Akıl Hastalığı  91
D. Sağır ve Dilsizlik  92
E. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  93
1. Geçici Nedenler  93
2. İstemeyerek Sarhoşluk  94
3. İsteyerek Sarhoşluk  94
F. Cebir veya Tehdit Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi  95
G. Zorunluluk Hâli Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi  96
H. Hukuka Aykırı Fakat Bağlayıcı Bir Emrin Yerine Getirilmesi  98
I. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması  100
İ. Haksız Tahrik  101
J. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri  103
1. Genel Olarak  103
2. Suçun Maddi Unsurlarında Hata  104
3. Suçun Nitelikli Hâllerinde Hata  105
4. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hata  106
5. Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Bir Nedenin Maddi Şartlarında Hata  106
6. İşlenen Fiilin Haksızlık Oluşturduğu Hususunda Hata  107
ÖZET  109
ÜNİTE SONU SORULARI  111
Dördüncü Ünite
TEŞEBBÜS, İŞTİRAK VE İÇTİMA
(SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ)
I. GENEL OLARAK  115
II. SUÇA TEŞEBBÜS  116
A. Teşebbüsün Hukuki Niteliği  116
B. Kasten İşlenen Bir Suçun Varlığı  118
C. Hazırlık ve İcra Hareketleri  119
D. Elverişlilik Sorunu  120
E. Failin Elinde Olmayan Nedenlerle İcra Hareketlerinin Tamamlanamaması veya Neticenin Gerçekleşmemesi  122
F. Suça Teşebbüs ve Teşebbüs Suçu  123
G. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlara ve İhmali Suçlara Teşebbüs Sorunu  124
H. Teşebbüste Cezanın Belirlenmesi  124
I. Gönüllü Vazgeçme  125
III. SUÇA İŞTİRAK  127
A. Faillik  127
1. Genel Olarak  127
2. Çok Failli Suçlar  127
3. Suça İştirakin Hukuki Esası (Fail–Şerik Ayrımı)  128
4. Müşterek Faillik  130
5. Dolaylı Faillik  131
B. Şeriklik  132
1. Azmettirme  132
2. Yardım Etme  133
3. İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  134
IV. SUÇLARIN İÇTİMAI  135
A. Genel Olarak  135
B. Kural: Gerçek İçtima  136
C. Bileşik Suç  136
D. Zincirleme Suç  137
E. Fikrî İçtima  139
1. Aynı Nev’iden Fikrî İçtima  140
2. Farklı Nev’iden Fikrî İçtima  141
3. Hedefte Sapma  141
ÖZET  145
ÜNİTE SONU SORULARI  147
Beşinci Ünite
YAPTIRIM TEORİSİ
I. GENEL OLARAK  151
II. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRİ  151
A. Cezalar  151
1. Hapis Cezaları  152
2. Hapis Cezasının Sakıncalarını Gidermeye Yönelik Kurumlar  153
a. Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi  154
b. Hapis Cezasının Ertelenmesi  155
aa. Ertelemenin Şartları  155
bb. Erteleme Kararı  156
cc. Ertelemenin Sonuçları  157
c. Koşullu Salıverilme  157
aa. Koşullu Salıverilmenin Tanımı  157
bb. Koşullu Salıverilmenin Koşulları  157
cc. Koşullu Salıverilmenin Sonuçları  158
d. Özel İnfaz Şekilleri  159
3. Adli Para Cezası  159
B. Güvenlik Tedbirleri  161
1. Genel Bilgiler  161
2. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  162
3. Müsadere  164
a. Eşya Müsaderesi  164
b. Kazanç Müsaderesi  165
4. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  166
5. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  166
6. Suçta Tekerrür ve Mükerrirlere Özgü Güvenlik Tedbirleri  167
7. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  168
III. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ  169
IV. DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ  170
A. Dava Zamanaşımı  170
B. Ceza Zamanaşımı  171
C. Şikâyetten Vazgeçme  172
D. Şüphelinin, Sanığın veya Hükümlünün Ölümü  172
E. Af  173
F. Davanın ve Cezanın Düşmesinin Etkisi  173
ÖZET  174
ÜNİTE SONU SORULARI  175
Yararlanılan Kaynaklar  179
Kavramlar Dizini  181
 


Veli Özer Özbek
Ocak 2020
62.00 TL
Sepete Ekle
Veli Özer Özbek ...
Eylül 2019
45.00 TL
Sepete Ekle
Timur Demirbaş
Eylül 2019
92.00 TL
Sepete Ekle
Veli Özer Özbek ...
Eylül 2019
92.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Basıya Önsöz  5
Kısaltmalar  13
Birinci Ünite
CEZA HUKUKUNUN İŞLEVİ, KAYNAKLARI VE
TEMEL İLKELERİ
I. GENEL OLARAK  15
II. CEZA HUKUKUNUN İŞLEVİ  17
III. SUÇ VE CEZA KAVRAMLARI  18
IV. CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇERİSİNDEKİ YERİ VE BÖLÜMLERİ  20
V. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  21
A. Doğrudan Kaynaklar  21
1. Anayasa  21
2. Kanunlar  22
3. Milletlerarası Sözleşmeler  24
B. Dolaylı Kaynaklar  25
1. Yüksek Mahkeme Kararları  25
2. Doktrin  26
VI. CEZA HUKUKUNA HÂKİM TEMEL İLKELER  26
A. Kusur İlkesi  26
B. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi  28
C. Belirlilik İlkesi  29
D. Kıyas Yasağı  30
E. Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması  31
ÖZET  35
ÜNİTE SONU SORULARI  37
İkinci Ünite
SUÇUN YAPISAL UNSURLARI
I. GENEL AÇIKLAMALAR  41
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  43
A. Fiil  43
1. Genel Olarak  43
2. Fiilin Kanuni Tanımda Düzenleniş Biçimine Göre Suçlar  44
B. Netice  47
C. Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet  47
D. Suçun Konusu  48
E. Fail  50
F. Mağdur  51
G. Suçun Nitelikli Unsurları  51
H. İhmali Suçlar  53
III. SUÇUN MANEVİ UNSURU  55
A. Genel Olarak  55
B. Kast ve Taksir  56
C. Kast  56
1. Kastın Türleri  58
a. Doğrudan Kast  58
b. Olası Kast  59
D. Taksir  59
1. Bir Haksızlık Şekli Olarak Taksir  59
2. Taksirin Türleri  60
3. Taksirli Hareketlerin Birleşmesi ve Sorumluluk  61
4. Taksirle İşlenen Suç Dolayısıyla Failin Yakınlarının Mağdur Olması ya da Kendisinin Zarar Görmesi  62
E. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  63
F. Amaç veya Saik  64
IV. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  65
A. Hukuka Aykırılık Kavramı  65
B. Hukuka Uygunluk Nedenleri  66
1. Genel Olarak  66
2. Görevin İfası  67
3. Meşru Savunma  69
a. Genel Olarak  69
b. Saldırıya İlişkin Şartlar  70
c. Savunmaya İlişkin Şartlar  71
4. Hakkın Kullanılması  73
5. İlgilinin Rızası  74
ÖZET  76
ÜNİTE SONU SORULARI  79
Üçüncü Ünite
KUSURLULUK VE KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER
I. KUSURLULUK VE KUSUR YETENEĞİ  83
A. Kusur Kavramı  83
B. Algılama Yeteneği  85
C. İrade Yeteneği  85
II. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN NEDENLER  87
A. Genel Olarak  87
B. Yaş Küçüklüğü  88
1. Birinci Grup Yaş Küçükleri  88
2. İkinci Grup Yaş Küçükleri  89
3. Üçüncü Grup Yaş Küçükleri  90
C. Akıl Hastalığı  91
D. Sağır ve Dilsizlik  92
E. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  93
1. Geçici Nedenler  93
2. İstemeyerek Sarhoşluk  94
3. İsteyerek Sarhoşluk  94
F. Cebir veya Tehdit Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi  95
G. Zorunluluk Hâli Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi  96
H. Hukuka Aykırı Fakat Bağlayıcı Bir Emrin Yerine Getirilmesi  98
I. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması  100
İ. Haksız Tahrik  101
J. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri  103
1. Genel Olarak  103
2. Suçun Maddi Unsurlarında Hata  104
3. Suçun Nitelikli Hâllerinde Hata  105
4. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hata  106
5. Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Bir Nedenin Maddi Şartlarında Hata  106
6. İşlenen Fiilin Haksızlık Oluşturduğu Hususunda Hata  107
ÖZET  109
ÜNİTE SONU SORULARI  111
Dördüncü Ünite
TEŞEBBÜS, İŞTİRAK VE İÇTİMA
(SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ)
I. GENEL OLARAK  115
II. SUÇA TEŞEBBÜS  116
A. Teşebbüsün Hukuki Niteliği  116
B. Kasten İşlenen Bir Suçun Varlığı  118
C. Hazırlık ve İcra Hareketleri  119
D. Elverişlilik Sorunu  120
E. Failin Elinde Olmayan Nedenlerle İcra Hareketlerinin Tamamlanamaması veya Neticenin Gerçekleşmemesi  122
F. Suça Teşebbüs ve Teşebbüs Suçu  123
G. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlara ve İhmali Suçlara Teşebbüs Sorunu  124
H. Teşebbüste Cezanın Belirlenmesi  124
I. Gönüllü Vazgeçme  125
III. SUÇA İŞTİRAK  127
A. Faillik  127
1. Genel Olarak  127
2. Çok Failli Suçlar  127
3. Suça İştirakin Hukuki Esası (Fail–Şerik Ayrımı)  128
4. Müşterek Faillik  130
5. Dolaylı Faillik  131
B. Şeriklik  132
1. Azmettirme  132
2. Yardım Etme  133
3. İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  134
IV. SUÇLARIN İÇTİMAI  135
A. Genel Olarak  135
B. Kural: Gerçek İçtima  136
C. Bileşik Suç  136
D. Zincirleme Suç  137
E. Fikrî İçtima  139
1. Aynı Nev’iden Fikrî İçtima  140
2. Farklı Nev’iden Fikrî İçtima  141
3. Hedefte Sapma  141
ÖZET  145
ÜNİTE SONU SORULARI  147
Beşinci Ünite
YAPTIRIM TEORİSİ
I. GENEL OLARAK  151
II. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRİ  151
A. Cezalar  151
1. Hapis Cezaları  152
2. Hapis Cezasının Sakıncalarını Gidermeye Yönelik Kurumlar  153
a. Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi  154
b. Hapis Cezasının Ertelenmesi  155
aa. Ertelemenin Şartları  155
bb. Erteleme Kararı  156
cc. Ertelemenin Sonuçları  157
c. Koşullu Salıverilme  157
aa. Koşullu Salıverilmenin Tanımı  157
bb. Koşullu Salıverilmenin Koşulları  157
cc. Koşullu Salıverilmenin Sonuçları  158
d. Özel İnfaz Şekilleri  159
3. Adli Para Cezası  159
B. Güvenlik Tedbirleri  161
1. Genel Bilgiler  161
2. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  162
3. Müsadere  164
a. Eşya Müsaderesi  164
b. Kazanç Müsaderesi  165
4. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  166
5. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  166
6. Suçta Tekerrür ve Mükerrirlere Özgü Güvenlik Tedbirleri  167
7. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  168
III. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ  169
IV. DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ  170
A. Dava Zamanaşımı  170
B. Ceza Zamanaşımı  171
C. Şikâyetten Vazgeçme  172
D. Şüphelinin, Sanığın veya Hükümlünün Ölümü  172
E. Af  173
F. Davanın ve Cezanın Düşmesinin Etkisi  173
ÖZET  174
ÜNİTE SONU SORULARI  175
Yararlanılan Kaynaklar  179
Kavramlar Dizini  181
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020