Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı  Aydın Alber Yüce  - Kitap

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

3. Baskı, 
Ağustos 2018
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
256
Barkod:
9789750249686
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
95,00
İndirimli (%47):
49,90
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
4. baskı Yeni Baskı
Şubat 2022
585,00
585,00 (%0)
Kitabın Açıklaması
Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 374. maddesi uyarınca yönetim kurulu, kanun ve esas sözleşme ile genel kurul yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Bu da yönetim kurulunun karar alma konusunda ne kadar geniş bir alanda hareket ettiğini göstermektedir.
Yönetim kurulunun karar ve kararlar dışındaki diğer hukukî işlemleri birçok kişiyi etkileyebilir. Bu kişiler arasında pay sahipleri, şirket alacaklıları, şirkete borçlu olanlar ve hatta kararın alındığı anda şirket ile hiçbir ilgisi bulunmayan ancak ileride şirkete ortak olması muhtemel kişiler bulunabilir. Yönetim kurulu, sonuçlarını şirket içi ilişkilerde doğuracak kararlar alabileceği gibi; şirketi temsil vazifesinin bir sonucu olarak şirket adına üçüncü kişilerle hukukî ilişkiler de kurabilir. Yönetim kurulu, anonim şirketin iktisadî geleceğini derinden etkileyecek ya da anonim şirket olma vasfını değiştirecek kararlar da alabilir. Bu kararların hukukî olarak denetlenmesi son derece önemlidir.
Türk Ticaret Kanunu, kaynağını İsviçre Borçlar Kanunu'nun 714. maddesinden alan 391. maddesiyle pozitif hukuktaki önemli bir boşluğu doldurmaktadır. İşte bu çalışmada, butlan başta olmak üzere yönetim kurulu kararlarının hükümsüzlüğü halleri inceleme konusu yapılmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Halleri
.
Yönetim Kurulu Kararlarının Yokluğu
.
Yönetim Kurulu Kararlarının İptali
.
Yönetim Kurulu Kararlarının Askıda Geçersizliği
Kitabın İçindekileri
Üçüncü Basıya Önsöz 
7
İkinci Basıya Önsöz 
9
Önsöz ve Teşekkür 
11
Kısaltmalar 
17
GİRİŞ VE KONUNUN TAKDİMİ 
19
BİRİNCİ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNUN
YAPISI VE İŞLEYİŞİ
1. ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
23
1.2. Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği 
26
1.2.1. Yönetim Kurulu Üyesi Olmak İçin Aranan Şartlar ve Yönetim Kurulu Üyeliği Sıfatının Kazanılması 
26
1.2.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları ve Borçları 
33
1.2.3. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi 
42
1.3. Yönetim Kurulunun Yönetim ve Temsil Yetkisi 
45
İKİNCİ BÖLÜM
HUKUKÎ İŞLEMLERİN SAKATLIĞI
1. ÖZEL HUKUKTA SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ 
55
2. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI VE SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLÂLİNİN YAPTIRIMI: HUKUKÎ İŞLEMLERİN SAKATLIĞI 
60
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÖNETİM KURULU KARARLARININ YOKLUĞU,
İPTALİ VE ASKIDA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
1. YÖNETİM KURULU KARARLARININ YOKLUĞU 
63
1.1. Genel Olarak 
63
1.2. Yönetim Kurulu Kararlarında Şekle Aykırılığın Hukukî Yaptırımı 
66
1.2.1. Genel Olarak 
66
1.2.2. Yönetim Kurulu Toplantılarının Yapılmasına İlişkin Usul Kurallarına Aykırılık 
67
1.2.3. Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Yetersayılarının Sağlanamaması 
79
1.3. Açılacak Davaya İlişkin Hususlar ve Verilecek Hükmün Etkisi 
82
2. YÖNETİM KURULU KARARLARININ İPTAL EDİLEBİLİRLİĞİ 
84
2.1. Genel Olarak 
84
2.2. Kayıtlı Sermaye Sisteminde 
88
2.2.1. Halka Açık Anonim Şirketlerde 
89
2.2.2. Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerde 
92
2.3. Esas Sermaye Sisteminde 
93
2.4. Hukuka Aykırılığın Hem İptal Hem de Butlan Derecesinde Olması 
94
2.5. Açılacak Davaya İlişkin Hususlar ve Verilecek Hükmün Etkisi 
95
3. YÖNETİM KURULU KARARLARININ ASKIDA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 
100
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YÖNETİM KURULU KARARLARININ
BUTLANI SEBEPLERİ
1. YÖNETİM KURULU KARARLARININ HUKUKÎ NİTELİĞİ 
105
1.1. Yönetim Kurulu Kararlarının Hukukî İşlem Niteliği 
105
1.2. Yönetim Kurulunun Karar Dışındaki Hukukî İşlemleri 
109
2. YÖNETİM KURULU KARARLARININ BUTLANLA BATIL OLMASI 
110
2.1. İsviçre Hukukunda Durum 
111
2.1.1. Genel Olarak 
111
2.1.2.Art. 714 Hükmünün Amacı 
113
2.2. Yönetim Kurulunun Batıl Olmayan Kararları 
113
2.3. Butlan Hallerinin Sınırlandırılması İhtiyacı 
113
2.4. Yönetim Kurulu Kararlarının Genel Hükümlere Göre Butlanla Batıl Olması 
118
2.4.1. Emredici Hükümlere Aykırı Yönetim Kurulu Kararları 
121
2.4.1.1. Genel Olarak 
121
2.4.1.2. Yönetim Kurulu Kararları Açısından 
125
2.4.2. Ahlaka Aykırı Yönetim Kurulu Kararları 
127
2.4.3. Kamu Düzenine Aykırı Yönetim Kurulu Kararları 
131
2.4.4. Kişilik Haklarına Aykırı Yönetim Kurulu Kararları 
134
2.3.5. Konu Bakımından İmkânsız Yönetim Kurulu Kararları 
136
2.4. TTK’ya Göre Butlan Sebepleri 
139
2.4.1. A.Ş.’de Emredici Hükümler İlkesi ve Bu İlkenin Yönetim Kurulu Kararlarıyla İlişkisi 
139
2.4.2. Eşit İşlem İlkesine Aykırı Kararlar 
143
2.4.3. Anonim Şirketin Temel Yapısına Uymayan Kararlar 
149
2.4.3.1 Genel Olarak 
149
2.4.3.2. TTK m. 391/1–b ve TTK m. 447/1–c Hükümlerinin Farklılığı 
152
2.4.3.3. Anonim Şirketin Tanımına Aykırı Kararlar 
152
2.4.3.4. Pay Sahiplerinin Hakları ve Borçları Düzenine Aykırı Kararlar 
156
2.4.3.5. Anonim Şirketin Organsal Yapısına Aykırı Kararlar 
157
2.4.3.6. Anonim Şirketler Hukukuna Hâkim Diğer İlkelere Aykırı Kararlar 
158
2.4.4. Sermayenin Korunması İlkesine Aykırı Kararlar 
167
2.4.4.1. Malvarlığı ve Sermaye Ayrımı 
167
2.4.4.2. Sermayenin Korunması İlkesinin Yönetim Kurulu Tarafından İhlal Edilmesi 
168
2.4.5. Pay Sahiplerinin Haklarını Etkisizleştiren Kararlar 
173
2.4.5.1. Genel Olarak 
173
2.4.5.2. Pay Sahiplerinin Malî Haklarını İhlâl Eden Kararlar 
177
2.4.5.3. Pay Sahiplerinin İdarî Haklarını İhlâl Eden Kararlar 
180
2.4.5.4. Pay Sahiplerinin Koruyucu Haklarını İhlâl Eden Kararlar 
183
2.4.5.5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Katılım ve Kontrol Haklarını Etkileyen Kararlar 
184
2.4.6. Genel Kurulun Devredilemez Yetkilerini İhlâl Eden Kararlar 
184
2.4.6.1. Anonim Şirketlerde Organların Devredilemez Yetkileri 
184
2.4.6.2. Genel Kurulun Devredilmez Nitelikteki Yetkilerinin Kullanımına İlişkin Kararlar 
189
2.4.6.3. Genel Kurulun Devredilmez Nitelikteki Yetkilerinin Devrine İlişkin Kararlar 
190
2.5. Temsil Yetkisinin Kapsam ve Sınırları İle Yönetim Kurulu Kararlarının Hükümsüzlüğü Arasındaki İlişki 
191
2.6. Kısmî Butlan ve Değiştirilmiş Kısmî Butlan Yaptırımlarının Yönetim Kurulu Kararlarına Uygulanması 
195
2.6.1. Butlan Türleri Hakkında Genel Açıklamalar 
195
2.6.2. Yönetim Kurulu Kararları Açısından 
199
2.7. Yönetim Kurulunun Anonim Şirket Esas Sözleşmesine Aykırı Kararlar Vermesi 
201
2.8. Tasfiye Memurları ve Kayyım Tarafından Verilen Kararlar 
203
2.9. Iskat Kararının Hükümsüzlüğü 
207
2.10. Tek Kişiden Oluşan Yönetim Kurulunca Yapılan Sözleşmelerin Geçerliliği 
210
BEŞİNCİ BÖLÜM
YÖNETİM KURULU KARARLARININ
BUTLANININ TESPİTİ DAVASI
1. BUTLANIN TESPİTİ DAVASININ HUKUKÎ NİTELİĞİ VE DAVANIN ŞARTLARI 
213
1.1. Davanın Hukukî Niteliği 
213
1.2. Dava Şartları 
215
1.2.1. Davanın Görüleceği Mahkemeye İlişkin Dava Şartları 
217
1.2.2. Davanın Taraflarına İlişkin Dava Şartları 
217
1.2.3. Dava Konusu Uyuşmazlığa İlişkin Dava Şartları 
218
2. BUTLANIN TESPİTİ DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
220
3. BUTLANIN TESPİTİ DAVASININ TARAFLARI 
221
3.1. Davacı 
222
3.2. Davalı 
224
4. BUTLANIN TESPİTİ DAVASINDA SÜRE 
225
4.1. Kural 
225
4.2. İstisnalar 
225
4.2.1. Sermaye artırım kararına karşı açılacak butlanın tespiti davası bakımından süre sınırı 
225
4.2.2. Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Bazı İşlemler 
226
4.2.3. Ticaret Siciline Tescilin Gerçekleşmesi ve Aradan Uzun Bir Sürenin Geçmiş Olması 
226
5. GENEL KURUL KARARLARININ BUTLANININ TESPİTİ DAVASINA İLİŞKİN TTK M. 448–451 HÜKÜMLERİ YÖNETİM KURULU KARARLARININ BUTLANININ TESPİTİ DAVASINDA UYGULANABİLİR Mİ? 
227
6. BUTLAN İDDİASININ HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 
228
7. BUTLANIN TESPİTİ DAVASI NETİCESİNDE VERİLEN HÜKMÜN ETKİSİ 
231
7.1. Kişi Yönünden 
231
7.2. Zaman Yönünden 
232
8. YÖNETİM KURULU KARARLARINA KARŞI HÜKÜMSÜZLÜĞÜN TESPİTİ DAVASINDAN BAŞKA AÇILABİLECEK DAVALAR 
234
8.1. Genel Olarak 
234
8.2. Butlanın Tespiti Davasının Reddi Halinde 
235
SONUÇ 
237
Kaynaklar 
241
Kavram Dizini 
251