Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk Ceza Hukuku Temel Bilgiler
Mart 2019 / 1. Baskı / 432 Syf.
Fiyatı: 39.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kitapta kural olarak tüm suçlar için geçerli olan ceza hukuku konuları, genel hatlarıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla da konular çok fazla ayrıntıya girilmeden özet şekilde verilmiştir. Kitabın amacı, konuları daha çabuk okumayı hedefleyen okuyucular, temel bilgi almak isteyen Adalet Meslek Yüksek Okulu, İktisadi ve İdari Birimler ve Diğer Üniversite Birimleri öğrencileri için kaynak sağlamaktır.

Kitapta kanunilik ilkesi, Türk Ceza Kanunun uygulama alanı, suçun unsurları, kusurluluk, teşebbüs, içtima, iştirak ve yaptırımın esaslarına ilişkin konulara yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Genel Esaslar ve Ceza Kanununun Uygulama Alanı
Suçta Sorumluluğun Esasları
Yaptırımın Esasları
Barkod: 9789750253799
Yayın Tarihi: Mart 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 432
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  23
Birinci Bölüm
GENEL ESASLAR VE
CEZA KANUNUNUN UYGULAMA ALANI
§1. GİRİŞ  25
I. Ceza Hukukunda Görev  25
II. Ceza Hukukunda Amaç  27
III. Ceza Hukukunun Hukuk Düzeni İçindeki Yeri  28
IV. Ceza Hukukunun Alt Disiplinleri  28
V. Ceza Hukukunun Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi  30
A. Anayasa Hukuku  30
B. İdare Hukuku  30
C. Devletler Hukuku  31
D. Medeni Hukuk  32
E. Kriminoloji ve Diğer Yakın Disiplinler  32
§2. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM  33
I. Ceza Hukukunun Kaynakları  33
A. Doğrudan Kaynaklar  33
1. Anayasa  33
2. Uluslararası Sözleşmeler  34
3. Kanun  35
a. Türk Ceza Kanunu  35
b. Diğer Kanunlar  36
c. Genel Kanun–Özel Kanun İlişkisi  36
B. Dolayısıyla Kaynaklar  38
II. Yorum  38
A. Genel Olarak  38
B. Yorum Araçları  39
C. Yorum Çeşitleri  40
1. Yapan Organa Göre Yorum çeşitleri  40
2. Niteliğine Göre Yorum Çeşitleri  41
§3. SUÇ–KABAHAT AYRIMI  41
I. Genel Olarak  41
II. Suç İle Kabahat Arasındaki Farklar  42
§4. KANUNİLİK İLKESİ  44
I. Genel Olarak  44
II. Kanunilik İlkesinin Anlamı ve Kapsamı  44
III. Kanunilik İlkesinin Sonuçları  46
A. Örf ve Âdet Hukukuyla Ceza Uygulama Yasağı  46
B. Belirlilik İlkesi  47
C. Kıyas Yasağı  48
D. Geriye Yürüme Yasağı  50
§5. TÜRK CEZA KANUNUNUN UYGULAMA ALANI  50
I. Zaman Bakımından Uygulama Alanı  50
A. Genel Olarak  50
B. Geriye Yürüme Yasağı  52
C. Lehe Kanunun Geriye Yürümesi  53
D. Lehe Kanunun Belirlenmesi  55
E. Süreli veya Geçici Kanunlarda Zaman Bakımından Uygulama  57
F. Suçun İşlendiği Zaman  58
II. Yer Bakımından Uygulama Alanı  60
A. Genel Olarak  60
B. Mülkilik İlkesi  62
1. Ülke Kavramı  62
2. Suçun İşlendiği Yerin Belirlenmesi  63
a. Genel Olarak  63
b. Suçun İşlendiği Yer  64
c. İnternet Suçlarında Suçun İşlendiği Yer  67
3. Türkiye’de Yeniden Yargılama Yapılması  68
C. Şahsilik İlkesi  69
1. Genel Olarak  69
2. Faile Göre Şahsilik İlkesi  69
a. Görev Suçları  69
b. Vatandaş Tarafından İşlenen Suçlar  70
3. Mağdura Göre Şahsilik İlkesi  72
D. Koruma (Gerçeklik) İlkesi  74
1. TCK m. 12/1 Kapsamında Devleti Koruma İlkesi  74
2. 13/1–b Kapsamında Devleti Koruma İlkesi  75
E. İkame Yargı İlkesi  76
F. Evrensellik İlkesi  77
G. Yabancı Ülkede Verilmiş Mahkûmiyete Bağlı Hak Yoksunlukları  79
H. Yabancı Ülke Kanununun Göz Önünde Bulundurulması  80
III. Kişi Bakımından Uygulama Alanı  81
A. Genel Olarak  81
B. Cumhurbaşkanı  82
C. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar  83
D. Milletvekilleri  85
1. Genel Olarak  85
2. Yasama Sorumsuzluğu  85
3. Yasama Dokunulmazlığı  87
E. Diplomasi Temsilcileri  88
F. Asker Kişiler  90
§6. GERİ VERME  91
I. Genel Olarak  91
II. Şartları  92
A. Fiile İlişkin Şartlar  92
B. Faile İlişkin Şartlar  96
III. Geri Verme Usulü  97
IV. Geri Vermede Özellik Kuralı  99
İkinci Bölüm
SUÇTA SORUMLULUĞUN ESASLARI
§7. SUÇ  101
I. Tanım  101
II. Haksızlık Oluşturan Bir Fiil Olarak Suçun Hukuka Aykırılık ve Kusurla İlişkisi  102
III. Fiilin Sosyal Uygunluğu  103
IV. Suçun Unsurları  104
A. Tipiklik  104
B. Hukuka Aykırılık  106
V. Cezalandırılabilirliğin Diğer Şartları  107
A. Objektif Cezalandırılabilme Şartları  107
B. Şahsi Cezasızlık Sebepleri veya Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler  108
§8. TİPİKLİĞİN MADDİ UNSURLARI  110
I. Maddi Unsurun Fonksiyonları ve Öğeleri  110
A. Fonksiyonları  110
B. Öğeleri  111
II. Fiil (Hareket)  112
A. Genel Olarak  112
B. Hareket Olmayan Hususlar  115
C. Hareketin Tipiklikte Düzenlenişine Göre Suçlar  119
1. Genel Olarak  119
2. Tek Hareketli Suçlar  119
3. Çok Hareketli Suçlar  120
4. Serbest Hareketli Suçlar  120
5. Bağlı Hareketli Suçlar  120
6. Seçimlik Hareketli Suçlar  121
7. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlar  121
III. İcrai–İhmali Suçlar  123
A. Genel Olarak  123
B. İhmali Suçların Çeşitleri  125
1. Gerçek İhmali Suçlar  125
2. Gerçek Olmayan İhmali Suçlar  125
a. Genel Olarak  125
b. Belli Bir İcrai Davranışta Bulunma Hususunda Hukuki Yükümlülük  126
aa. Garantörlük  126
bb. Garantörlük Durumları  126
aaa. Maddi Unsur Kapsamında Garantörlük Durumları  126
bbb. Garantörlük Durumunun Hukuki Nedenleri  127
aaaa. Koruma Garantörlüğü  127
bbbb. Gözetim Garantörlüğü  129
C. Beklenebilirlik  132
IV. Netice  133
A. Genel Olarak  133
B. Sırf Hareket Suçları  133
C. Neticeli Suçlar  134
V. Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet  134
A. Nedensellik Bağı  134
1. İcrai Şekilde Gerçekleştirilen Neticeli Suçlarda  134
a. Genel Olarak  134
b. Şart Teorisi  135
aa. Şartların Eşitliği Formülü (condicio sine qua non)  136
bb. Kanuna Uygun Şart Formül  136
cc. Formüllere Göre Nedensellik Bağının Kesilmesi  136
2. İhmali Suçlarda Nedensellik Bağı  138
3. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Nedensellik Bağı  139
4. Somut Tehlike Suçlarında Nedensellik Bağı  140
B. Objektif İsnadiyet  140
1. Genel Olarak  140
2. Fiilin Objektif İsnat Edilebilirliğini Ortadan Kaldıran Nedenler  141
a. İzin Verilen Risk  141
b. Yükümlülüğe Aykırılık İlişkisinin Bulunmaması  142
c. Riskin Artırılması Teorisi  143
d. Neticenin Normun Koruma Amacı Dışında Kalması Nedeniyle Fiilin Objektif İsnad Edilebilirliğinin Ortadan Kalkması  143
e. Riskin Azaltılması Nedeniyle Fiilin Objektif İsnad Edilebilirliğinin Ortadan Kalkması  144
f. Hukuken Önemli Herhangi Bir Tehlikenin Yaratılmaması Nedeniyle Fiilin Objektif İsnad Edilebilirliğinin Kalkması  144
g. İzin Verilmeyen Riskin Gerçekleştirilmesine Rağmen, Neticenin Failin Fiilinin Etkisiyle Gerçekleşmemesi  145
h. Bir Kimsenin İsteyerek Kendini Zarara veya Tehlikeye Sokmasının Etkisi  146
ı. Yabancı Tehlikenin Bilinçli Olarak Üstlenilmesi  147
j. Başka Birinin Sorumluluk Alanına Geçen Neticelerin İsnadiyeti (Yabancı Birinin Sorumluluk Alanına Dâhil Etme)  148
k. Güven İlkesi Nedeniyle Fiilin Objektif İsnad Edilebilirliğinin Kalkması  149
l. Temel Suç Tipinin İçerdiği Tipik Tehlikeliliğin Ağır veya Başka Neticede Gerçekleşmesi  151
VI. Fail  152
A. Genel Suçlar ve Özgü Suçlar  152
B. Bizzat İşlenebilen Suçlar  154
C. Tüzel Kişilerin Fail Olabilmesi Sorunu  154
1. Tüzel Kişilerin Sorumluluğu  154
2. Tüzel Kişilerin Cezalandırılması  155
VII. Mağdur  156
VIII. Konu  157
IX. Nitelikli Unsurlar  160
§9. TİPİKLİĞİN MANEVİ (SÜBJEKTİF) UNSURLARI  162
I. Genel Olarak  162
II. Manevi Unsur Şekilleri  163
A. Kast ve Taksir  163
B. Kanuni Tanımda Yer Alan Diğer Sübjektif Unsurlar  163
III. Kast  165
A. Kastın Tanımı ve Unsurları  165
B. Kastın Konusu  166
C. Kastın Bulunması Gereken Zaman  168
D. Kast Şekilleri  168
1. Doğrudan Kast  168
2. Olası (Muhtemel) Kast  169
E. Kastı Ortadan Kaldıran Hata  171
1. Genel Olarak  171
2. Maddi Unsurlarda Hata (Unsur Yanılgısı)  172
3. Nitelikli Unsurlarda Hata  174
IV. Taksir  175
A. Genel Olarak  175
B. Ceza Hukukunda Taksirin Önemi  176
C. Taksir Şekilleri  177
1. Bilinçli Taksir  178
2. Bilinçsiz Taksir  179
D. Taksirin Unsurları  180
E. Taksirli Suçlarda Kusur  182
F. Taksirli Suçlarda Şahsi Cezasızlık Sebebi veya Cezada İndirim Yapılmasının Gerektiren Şahsi Sebep  183
V. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlar  185
A. Tanım ve Sorumluluk Şartları  185
B. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Hata  188
VI. İhmali Suçlarda Manevi Unsur  189
A. Kast  189
B. Taksir  190
§10. HUKUKA AYKIRILIK  191
I. Haksızlığın Unsuru Olarak Hukuka Aykırılık  191
II. Hukuka Uygunluğun Genel Esasları  192
A. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Kaynakları  192
B. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Yapısı  193
III. Hukuka Uygunluk Nedenleri  193
A. Genel Olarak  193
B. Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi  194
C. Meşru Savunma  197
1. Genel Olarak  197
2. Şartları  197
a. Saldırıya İlişkin Şartlar  197
b. Savunmaya İlişkin Şartlar  199
D. İlgilinin Rızası  201
1. Genel Olarak  201
2. Şartları  202
E. Hakkın Kullanılması  204
1. Şartları  204
2. Bazı Hakkın Kullanılması Hukuka Uygunluk Nedenleri  205
a. Haber Verme Hakkı  205
b. İfade Özgürlüğü  207
F. Yükümlülüklerin Çatışması  208
IV. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Hukuka Aykırılık  209
V. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması  210
VI. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hata  212
§11. KUSURLULUK  214
I. Genel Olarak  214
II. Kusurluluğun Şartları  215
A. Genel Olarak  215
B. Kusur Yeteneği  217
1. Kusur Yeteneği Kavramı  217
2. Kusur Yeteneğinin Bulunması Gereken Zaman  219
C. Kusurluluğu Etkileyen Nedenler  221
1. Yaş Küçüklüğü  221
a. Genel Olarak  221
b. 12 Yaşını Tamamlamamış Çocuklar  223
c. 12–15 Yaş Grubu Çocuklar  224
d. 15–18 Yaş Grubu Çocuklar  226
2. Akıl Hastalığı  227
3. Sağır ve Dilsizlik  229
4. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Bulunma  230
5. Zorunluluk Hali  233
a. Genel Olarak  233
b. Şartları  234
6. Hukuka Aykırı ve Fakat Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi  236
7. Meşru Savunmada Sınırın Heyecan, Korku veya Telaş Nedeniyle Aşılması  238
8. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit Etkisiyle İrade Yeteneğinin Etkilenmesi  239
9. Haksız Tahrik  241
a. Genel Olarak  241
b. Şartları  243
D. Haksızlık Bilinci  246
1. Genel Olarak  246
2. Yasak Hatası  247
3. Taksirli Suçlarda Yasak Hatası  250
III. Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Nedenlerin Maddi Şartlarında Hata  251
§12. TEŞEBBÜS  252
I. Genel Olarak  252
II. Teşebbüsün Şartları  254
A. Genel Olarak  254
B. Suç İşleme Kastının Varlığı  254
C. İcra Hareketlerinin Başlaması  255
D. Hareketin Elverişli Olması  257
E. Elinde Olmayan Nedenlerle Suçun Tamamlanamaması  258
III. Teşebbüste Ceza  259
IV. Özel Durumlar ve Teşebbüs  260
A. İştirak Halinde İşlenen Suçlar ve Teşebbüs  260
B. İhmali Suçlar ve Teşebbüs  260
C. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlar ve Teşebbüs  261
V. Gönüllü Vazgeçme  263
A. Genel Olarak  263
B. Şartları  264
1. TCK m. 36’nın Şartları  264
2. TCK m. 41’in Şartları  269
C. Sonucu  273
VII. Etkin Pişmanlık  273
§13. İŞTİRAK  274
I. Genel Olarak  274
II. Dolaylı Faillik ve Yan Faillik  275
A. Dolaylı Faillik  275
1. Tanım ve niteliği  275
2. Özgü Suçlarda Dolaylı Faillik  276
3. Dolaylı Faillik Durumları  277
4. Dolaylı Failin Hata İçinde Olması  279
5. İhmali Suçlarda Dolaylı Faillik  279
6. Dolaylı Faillikle İlgili Diğer Konular  280
B. Yan Faillik  280
III. Ceza Kanunumuzda Düzenlenen İştirak Şekilleri  281
A. Genel Olarak  281
B. Müşterek Faillik  282
1. Fiilin İcrası Üzerinde Müşterek Hâkimiyet  283
2. Birlikte Suç işleme Kararı  285
3. Özgü Suçlarda Müşterek Faillik  287
4. Müşterek Faillik İle İlgili Diğer Konular  288
C. Şeriklik  289
1. Şeriklerin Cezalandırılmasının Esası ve Sınırlı Bağlılık Kuralı  289
2. Şartları  291
3. Azmettirme  293
4. Yardım Etme  298
D. Nitelikli Unsurların Ortaklara Uygulanması  302
§14. İÇTİMA  303
I. Genel Olarak  303
A. Kavram  303
B. İçtimanın Önemi  304
C. Fiil Tekliği–Fiil Çokluğu  305
1. Fiil Tekliği  305
a. Doğal Anlamda Hareket Tekliği  305
b. Doğal Hareket Tekliği  305
c. Tipik Hareket Tekliği  307
d. İhmali Suçlarda Fiil Tekliği  309
2. Fiil Çokluğu  310
II. İçtima Şekilleri  310
A. Normların İçtimaı  310
B. Zincirleme Suç  312
1. Genel Olarak  312
2. Şartları  312
a. Birden Çok Fiilin Bulunması  313
b. Fiillerin Aynı Suçları Oluşturması  314
c. Suçların Aynı Kişiye Karşı İşlenmesi  316
d. Bir (Aynı) Suç İşleme Kararı  316
3. Zincirleme Suçun Uygulanmayacağı Suçlar  318
4. Zincirleme Suçun Sonuçları  319
C. Fikri İçtima  319
1. Genel Olarak  319
2. Şartları  320
a. Fiil Tekliği  320
b. Birden Fazla Suçun Gerçekleşmesi  321
aa. Genel Olarak  321
bb. Aynı Suçların İşlenmesi  321
cc. Farklı Suçların İşlenmesi  322
3. Sonuçları  324
4. Fikri İçtimada Özel Durumlar  325
Üçüncü Bölüm
YAPTIRIMIN ESASLARI
§15. CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI  327
I. Yaptırım  327
A. Genel Olarak  327
B. Yaptırım Kavramı  327
II. Yaptırım Türleri  328
A. Ceza  328
1. Cezanın nitelikleri  328
2. Cezanın Türleri  329
a. Genel Olarak  329
b. Hapis Cezası  329
aa. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası  330
bb. Müebbet Hapis Cezası  330
cc. Süreli Hapis Cezası  331
aaa. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi  332
aaaa. Şartları  332
bbbb. Seçenek Yaptırımlar  334
cccc. Seçenek Yaptırımların Gereklerinin Yerine Getirilmemesi  338
bbb. Hapis Cezasının Özel İnfaz Usulleri  339
dd. Hapis Cezasının Ertelenmesi  339
aaa. Şartları  339
aaaa. İki Yıl veya Daha Az Hapis Cezasına Mahkûm Olmak  339
bbbb. Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Üç Aydan Fazla Hapis Cezasına Mahkûm Edilmemiş Olmak  340
cccc. Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Bir Kanaatin Oluşması  341
bbb. Erteleme Kararı  341
ccc. Ertelemenin Sonuçları  342
ee Koşullu Salıverilme  343
aaa. Genel Olarak  343
bbb. Koşullu Salıvermenin Şartları  344
aaaa. Cezanın Belli Bir Bölümünün Çekilmiş Olması  344
bbbb. İyi Halli Olması  347
ccc. Koşullu Salıverme Kararı  347
ddd. Koşullu Salıvermenin Sonuçları  348
c. Adlî Para Cezası  350
aa. Genel Olarak  350
bb. Adlî Para Cezasının Tespiti  351
cc. Adlî Para Cezasının İnfazı  352
B. Güvenlik Tedbiri  355
1. Genel Özellikleri  355
2. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  356
a. Ceza Mahkûmiyetinin Kanuni Sonucu Olan Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  356
b. Hak ve Yetkilerden Birinin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenen Suçlar Dolayısıyla Karar Verilmesi Zorunlu Olan Yasaklılık  359
c. Taksirli Suçlardan Mahkûmiyet Halinde Karar Verilebilen Hak Yoksunluğu  361
3. Müsadere  362
a. Genel Olarak  362
b. Eşya Müsaderesi  362
c. Kazanç Müsaderesi  365
4. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  367
5. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  368
6. Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular  370
a. Tekerrürün Hukuki Niteliği  370
b. Tekerrürün Şartları  371
aa. Önceden İşlenen Suçtan Dolayı Verilen Hüküm Kesinleştikten Sonra Yeni Bir Suçun İşlenmesi  371
bb. Yeni Bir Suçun İşlenmiş Olması  371
cc. Yeni Suçun Belirli Sürede İşlenmesi  372
c. Tekerrürün Sonuçları  373
d. Özel Tehlikeli Suçlular  375
7. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri  375
§16. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİLMESİ  377
I. Hapis Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi  377
II. Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi  382
III. Ceza Sürelerinin Hesaplanması  383
IV. Takdiri İndirim Nedenleri  384
V. Mahsup  384
§17. DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN SEBEPLER  386
I. Genel Olarak  386
II. Sanığın vveya Hükümlünün Ölümü  386
A. Sanığın Ölümü  386
B. Hükümlünün Ölümü  387
III. Af  388
A. Genel Olarak  388
B. Ceza Kanunumuzda Düzenlenen Af Çeşitleri  389
1. Genel Af  389
2. Özel Af  390
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  390
A. Genel Olarak  390
B. Dava Zamanaşımı  391
1. Dava Zamanaşımı Sürelerinin Uygulanmayacağı Suçlar  391
2. Dava Zamanaşımı Süreleri ve Belirlenmesi  392
3. Dava Zamanaşımı Sürelerinin İşlemeye Başlaması  394
a. Genel Olarak  394
b. Aynı Fiilden Dolayı Yeniden Yargılama Halinde Dava Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başlaması  394
c. Dava Zamanaşımı Sürelerinin İşlemeye Başlaması  394
aa. Tamamlanmış Suçlarda  394
bb. Teşebbüs Halinde Kalmış Suçlarda  395
cc. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda  395
dd. Zincirleme Suçlarda  395
ee. Objektif Cezalandırılabilme Şartları İçeren Suçlarda  395
ff. Çocuklara Karşı Belirli Kişiler Tarafından İşlenen Suçlarda  396
gg. Kovuşturma Şartlarına Bağlı Suçlarda  396
hh. Dava Zamanaşımına İlişkin Özel Belirleme İçeren Suçlarda  396
4. Dava Zamanaşımı Süresinin Durması ve Kesilmesi  397
a. Genel Olarak  397
b. Dava Zamanaşımı Süresinin Durması  397
c. Dava Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi  398
C. Ceza Zamanaşımı  400
1. Genel Olarak  400
2. Ceza Zamanaşımı Süreleri  400
3. Ceza Zamanaşımı Sürelerinin Başlaması  401
4. Ceza Zamanaşımının Uygulanmayacağı Suçlar  401
5. Ceza Zamanaşımı Süresinin Durması ve Kesilmesi  402
a. Ceza Zamanaşımı Süresinin Durması  402
b. Ceza Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi  403
6. Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması  404
V. Şikâyetten Vazgeçme  404
A. Genel Olarak  404
B. Şikâyetten Feragat  405
C. Şikâyetten Vazgeçme  406
Kaynakça  409
Kavramlar Dizini  423
 


İzzet Özgenç
Mayıs 2020
99.00 TL
Sepete Ekle
Alp Tolgahan Serttaş
Ekim 2018
60.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  23
Birinci Bölüm
GENEL ESASLAR VE
CEZA KANUNUNUN UYGULAMA ALANI
§1. GİRİŞ  25
I. Ceza Hukukunda Görev  25
II. Ceza Hukukunda Amaç  27
III. Ceza Hukukunun Hukuk Düzeni İçindeki Yeri  28
IV. Ceza Hukukunun Alt Disiplinleri  28
V. Ceza Hukukunun Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi  30
A. Anayasa Hukuku  30
B. İdare Hukuku  30
C. Devletler Hukuku  31
D. Medeni Hukuk  32
E. Kriminoloji ve Diğer Yakın Disiplinler  32
§2. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM  33
I. Ceza Hukukunun Kaynakları  33
A. Doğrudan Kaynaklar  33
1. Anayasa  33
2. Uluslararası Sözleşmeler  34
3. Kanun  35
a. Türk Ceza Kanunu  35
b. Diğer Kanunlar  36
c. Genel Kanun–Özel Kanun İlişkisi  36
B. Dolayısıyla Kaynaklar  38
II. Yorum  38
A. Genel Olarak  38
B. Yorum Araçları  39
C. Yorum Çeşitleri  40
1. Yapan Organa Göre Yorum çeşitleri  40
2. Niteliğine Göre Yorum Çeşitleri  41
§3. SUÇ–KABAHAT AYRIMI  41
I. Genel Olarak  41
II. Suç İle Kabahat Arasındaki Farklar  42
§4. KANUNİLİK İLKESİ  44
I. Genel Olarak  44
II. Kanunilik İlkesinin Anlamı ve Kapsamı  44
III. Kanunilik İlkesinin Sonuçları  46
A. Örf ve Âdet Hukukuyla Ceza Uygulama Yasağı  46
B. Belirlilik İlkesi  47
C. Kıyas Yasağı  48
D. Geriye Yürüme Yasağı  50
§5. TÜRK CEZA KANUNUNUN UYGULAMA ALANI  50
I. Zaman Bakımından Uygulama Alanı  50
A. Genel Olarak  50
B. Geriye Yürüme Yasağı  52
C. Lehe Kanunun Geriye Yürümesi  53
D. Lehe Kanunun Belirlenmesi  55
E. Süreli veya Geçici Kanunlarda Zaman Bakımından Uygulama  57
F. Suçun İşlendiği Zaman  58
II. Yer Bakımından Uygulama Alanı  60
A. Genel Olarak  60
B. Mülkilik İlkesi  62
1. Ülke Kavramı  62
2. Suçun İşlendiği Yerin Belirlenmesi  63
a. Genel Olarak  63
b. Suçun İşlendiği Yer  64
c. İnternet Suçlarında Suçun İşlendiği Yer  67
3. Türkiye’de Yeniden Yargılama Yapılması  68
C. Şahsilik İlkesi  69
1. Genel Olarak  69
2. Faile Göre Şahsilik İlkesi  69
a. Görev Suçları  69
b. Vatandaş Tarafından İşlenen Suçlar  70
3. Mağdura Göre Şahsilik İlkesi  72
D. Koruma (Gerçeklik) İlkesi  74
1. TCK m. 12/1 Kapsamında Devleti Koruma İlkesi  74
2. 13/1–b Kapsamında Devleti Koruma İlkesi  75
E. İkame Yargı İlkesi  76
F. Evrensellik İlkesi  77
G. Yabancı Ülkede Verilmiş Mahkûmiyete Bağlı Hak Yoksunlukları  79
H. Yabancı Ülke Kanununun Göz Önünde Bulundurulması  80
III. Kişi Bakımından Uygulama Alanı  81
A. Genel Olarak  81
B. Cumhurbaşkanı  82
C. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar  83
D. Milletvekilleri  85
1. Genel Olarak  85
2. Yasama Sorumsuzluğu  85
3. Yasama Dokunulmazlığı  87
E. Diplomasi Temsilcileri  88
F. Asker Kişiler  90
§6. GERİ VERME  91
I. Genel Olarak  91
II. Şartları  92
A. Fiile İlişkin Şartlar  92
B. Faile İlişkin Şartlar  96
III. Geri Verme Usulü  97
IV. Geri Vermede Özellik Kuralı  99
İkinci Bölüm
SUÇTA SORUMLULUĞUN ESASLARI
§7. SUÇ  101
I. Tanım  101
II. Haksızlık Oluşturan Bir Fiil Olarak Suçun Hukuka Aykırılık ve Kusurla İlişkisi  102
III. Fiilin Sosyal Uygunluğu  103
IV. Suçun Unsurları  104
A. Tipiklik  104
B. Hukuka Aykırılık  106
V. Cezalandırılabilirliğin Diğer Şartları  107
A. Objektif Cezalandırılabilme Şartları  107
B. Şahsi Cezasızlık Sebepleri veya Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler  108
§8. TİPİKLİĞİN MADDİ UNSURLARI  110
I. Maddi Unsurun Fonksiyonları ve Öğeleri  110
A. Fonksiyonları  110
B. Öğeleri  111
II. Fiil (Hareket)  112
A. Genel Olarak  112
B. Hareket Olmayan Hususlar  115
C. Hareketin Tipiklikte Düzenlenişine Göre Suçlar  119
1. Genel Olarak  119
2. Tek Hareketli Suçlar  119
3. Çok Hareketli Suçlar  120
4. Serbest Hareketli Suçlar  120
5. Bağlı Hareketli Suçlar  120
6. Seçimlik Hareketli Suçlar  121
7. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlar  121
III. İcrai–İhmali Suçlar  123
A. Genel Olarak  123
B. İhmali Suçların Çeşitleri  125
1. Gerçek İhmali Suçlar  125
2. Gerçek Olmayan İhmali Suçlar  125
a. Genel Olarak  125
b. Belli Bir İcrai Davranışta Bulunma Hususunda Hukuki Yükümlülük  126
aa. Garantörlük  126
bb. Garantörlük Durumları  126
aaa. Maddi Unsur Kapsamında Garantörlük Durumları  126
bbb. Garantörlük Durumunun Hukuki Nedenleri  127
aaaa. Koruma Garantörlüğü  127
bbbb. Gözetim Garantörlüğü  129
C. Beklenebilirlik  132
IV. Netice  133
A. Genel Olarak  133
B. Sırf Hareket Suçları  133
C. Neticeli Suçlar  134
V. Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet  134
A. Nedensellik Bağı  134
1. İcrai Şekilde Gerçekleştirilen Neticeli Suçlarda  134
a. Genel Olarak  134
b. Şart Teorisi  135
aa. Şartların Eşitliği Formülü (condicio sine qua non)  136
bb. Kanuna Uygun Şart Formül  136
cc. Formüllere Göre Nedensellik Bağının Kesilmesi  136
2. İhmali Suçlarda Nedensellik Bağı  138
3. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Nedensellik Bağı  139
4. Somut Tehlike Suçlarında Nedensellik Bağı  140
B. Objektif İsnadiyet  140
1. Genel Olarak  140
2. Fiilin Objektif İsnat Edilebilirliğini Ortadan Kaldıran Nedenler  141
a. İzin Verilen Risk  141
b. Yükümlülüğe Aykırılık İlişkisinin Bulunmaması  142
c. Riskin Artırılması Teorisi  143
d. Neticenin Normun Koruma Amacı Dışında Kalması Nedeniyle Fiilin Objektif İsnad Edilebilirliğinin Ortadan Kalkması  143
e. Riskin Azaltılması Nedeniyle Fiilin Objektif İsnad Edilebilirliğinin Ortadan Kalkması  144
f. Hukuken Önemli Herhangi Bir Tehlikenin Yaratılmaması Nedeniyle Fiilin Objektif İsnad Edilebilirliğinin Kalkması  144
g. İzin Verilmeyen Riskin Gerçekleştirilmesine Rağmen, Neticenin Failin Fiilinin Etkisiyle Gerçekleşmemesi  145
h. Bir Kimsenin İsteyerek Kendini Zarara veya Tehlikeye Sokmasının Etkisi  146
ı. Yabancı Tehlikenin Bilinçli Olarak Üstlenilmesi  147
j. Başka Birinin Sorumluluk Alanına Geçen Neticelerin İsnadiyeti (Yabancı Birinin Sorumluluk Alanına Dâhil Etme)  148
k. Güven İlkesi Nedeniyle Fiilin Objektif İsnad Edilebilirliğinin Kalkması  149
l. Temel Suç Tipinin İçerdiği Tipik Tehlikeliliğin Ağır veya Başka Neticede Gerçekleşmesi  151
VI. Fail  152
A. Genel Suçlar ve Özgü Suçlar  152
B. Bizzat İşlenebilen Suçlar  154
C. Tüzel Kişilerin Fail Olabilmesi Sorunu  154
1. Tüzel Kişilerin Sorumluluğu  154
2. Tüzel Kişilerin Cezalandırılması  155
VII. Mağdur  156
VIII. Konu  157
IX. Nitelikli Unsurlar  160
§9. TİPİKLİĞİN MANEVİ (SÜBJEKTİF) UNSURLARI  162
I. Genel Olarak  162
II. Manevi Unsur Şekilleri  163
A. Kast ve Taksir  163
B. Kanuni Tanımda Yer Alan Diğer Sübjektif Unsurlar  163
III. Kast  165
A. Kastın Tanımı ve Unsurları  165
B. Kastın Konusu  166
C. Kastın Bulunması Gereken Zaman  168
D. Kast Şekilleri  168
1. Doğrudan Kast  168
2. Olası (Muhtemel) Kast  169
E. Kastı Ortadan Kaldıran Hata  171
1. Genel Olarak  171
2. Maddi Unsurlarda Hata (Unsur Yanılgısı)  172
3. Nitelikli Unsurlarda Hata  174
IV. Taksir  175
A. Genel Olarak  175
B. Ceza Hukukunda Taksirin Önemi  176
C. Taksir Şekilleri  177
1. Bilinçli Taksir  178
2. Bilinçsiz Taksir  179
D. Taksirin Unsurları  180
E. Taksirli Suçlarda Kusur  182
F. Taksirli Suçlarda Şahsi Cezasızlık Sebebi veya Cezada İndirim Yapılmasının Gerektiren Şahsi Sebep  183
V. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlar  185
A. Tanım ve Sorumluluk Şartları  185
B. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Hata  188
VI. İhmali Suçlarda Manevi Unsur  189
A. Kast  189
B. Taksir  190
§10. HUKUKA AYKIRILIK  191
I. Haksızlığın Unsuru Olarak Hukuka Aykırılık  191
II. Hukuka Uygunluğun Genel Esasları  192
A. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Kaynakları  192
B. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Yapısı  193
III. Hukuka Uygunluk Nedenleri  193
A. Genel Olarak  193
B. Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi  194
C. Meşru Savunma  197
1. Genel Olarak  197
2. Şartları  197
a. Saldırıya İlişkin Şartlar  197
b. Savunmaya İlişkin Şartlar  199
D. İlgilinin Rızası  201
1. Genel Olarak  201
2. Şartları  202
E. Hakkın Kullanılması  204
1. Şartları  204
2. Bazı Hakkın Kullanılması Hukuka Uygunluk Nedenleri  205
a. Haber Verme Hakkı  205
b. İfade Özgürlüğü  207
F. Yükümlülüklerin Çatışması  208
IV. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Hukuka Aykırılık  209
V. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması  210
VI. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hata  212
§11. KUSURLULUK  214
I. Genel Olarak  214
II. Kusurluluğun Şartları  215
A. Genel Olarak  215
B. Kusur Yeteneği  217
1. Kusur Yeteneği Kavramı  217
2. Kusur Yeteneğinin Bulunması Gereken Zaman  219
C. Kusurluluğu Etkileyen Nedenler  221
1. Yaş Küçüklüğü  221
a. Genel Olarak  221
b. 12 Yaşını Tamamlamamış Çocuklar  223
c. 12–15 Yaş Grubu Çocuklar  224
d. 15–18 Yaş Grubu Çocuklar  226
2. Akıl Hastalığı  227
3. Sağır ve Dilsizlik  229
4. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Bulunma  230
5. Zorunluluk Hali  233
a. Genel Olarak  233
b. Şartları  234
6. Hukuka Aykırı ve Fakat Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi  236
7. Meşru Savunmada Sınırın Heyecan, Korku veya Telaş Nedeniyle Aşılması  238
8. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit Etkisiyle İrade Yeteneğinin Etkilenmesi  239
9. Haksız Tahrik  241
a. Genel Olarak  241
b. Şartları  243
D. Haksızlık Bilinci  246
1. Genel Olarak  246
2. Yasak Hatası  247
3. Taksirli Suçlarda Yasak Hatası  250
III. Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Nedenlerin Maddi Şartlarında Hata  251
§12. TEŞEBBÜS  252
I. Genel Olarak  252
II. Teşebbüsün Şartları  254
A. Genel Olarak  254
B. Suç İşleme Kastının Varlığı  254
C. İcra Hareketlerinin Başlaması  255
D. Hareketin Elverişli Olması  257
E. Elinde Olmayan Nedenlerle Suçun Tamamlanamaması  258
III. Teşebbüste Ceza  259
IV. Özel Durumlar ve Teşebbüs  260
A. İştirak Halinde İşlenen Suçlar ve Teşebbüs  260
B. İhmali Suçlar ve Teşebbüs  260
C. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlar ve Teşebbüs  261
V. Gönüllü Vazgeçme  263
A. Genel Olarak  263
B. Şartları  264
1. TCK m. 36’nın Şartları  264
2. TCK m. 41’in Şartları  269
C. Sonucu  273
VII. Etkin Pişmanlık  273
§13. İŞTİRAK  274
I. Genel Olarak  274
II. Dolaylı Faillik ve Yan Faillik  275
A. Dolaylı Faillik  275
1. Tanım ve niteliği  275
2. Özgü Suçlarda Dolaylı Faillik  276
3. Dolaylı Faillik Durumları  277
4. Dolaylı Failin Hata İçinde Olması  279
5. İhmali Suçlarda Dolaylı Faillik  279
6. Dolaylı Faillikle İlgili Diğer Konular  280
B. Yan Faillik  280
III. Ceza Kanunumuzda Düzenlenen İştirak Şekilleri  281
A. Genel Olarak  281
B. Müşterek Faillik  282
1. Fiilin İcrası Üzerinde Müşterek Hâkimiyet  283
2. Birlikte Suç işleme Kararı  285
3. Özgü Suçlarda Müşterek Faillik  287
4. Müşterek Faillik İle İlgili Diğer Konular  288
C. Şeriklik  289
1. Şeriklerin Cezalandırılmasının Esası ve Sınırlı Bağlılık Kuralı  289
2. Şartları  291
3. Azmettirme  293
4. Yardım Etme  298
D. Nitelikli Unsurların Ortaklara Uygulanması  302
§14. İÇTİMA  303
I. Genel Olarak  303
A. Kavram  303
B. İçtimanın Önemi  304
C. Fiil Tekliği–Fiil Çokluğu  305
1. Fiil Tekliği  305
a. Doğal Anlamda Hareket Tekliği  305
b. Doğal Hareket Tekliği  305
c. Tipik Hareket Tekliği  307
d. İhmali Suçlarda Fiil Tekliği  309
2. Fiil Çokluğu  310
II. İçtima Şekilleri  310
A. Normların İçtimaı  310
B. Zincirleme Suç  312
1. Genel Olarak  312
2. Şartları  312
a. Birden Çok Fiilin Bulunması  313
b. Fiillerin Aynı Suçları Oluşturması  314
c. Suçların Aynı Kişiye Karşı İşlenmesi  316
d. Bir (Aynı) Suç İşleme Kararı  316
3. Zincirleme Suçun Uygulanmayacağı Suçlar  318
4. Zincirleme Suçun Sonuçları  319
C. Fikri İçtima  319
1. Genel Olarak  319
2. Şartları  320
a. Fiil Tekliği  320
b. Birden Fazla Suçun Gerçekleşmesi  321
aa. Genel Olarak  321
bb. Aynı Suçların İşlenmesi  321
cc. Farklı Suçların İşlenmesi  322
3. Sonuçları  324
4. Fikri İçtimada Özel Durumlar  325
Üçüncü Bölüm
YAPTIRIMIN ESASLARI
§15. CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI  327
I. Yaptırım  327
A. Genel Olarak  327
B. Yaptırım Kavramı  327
II. Yaptırım Türleri  328
A. Ceza  328
1. Cezanın nitelikleri  328
2. Cezanın Türleri  329
a. Genel Olarak  329
b. Hapis Cezası  329
aa. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası  330
bb. Müebbet Hapis Cezası  330
cc. Süreli Hapis Cezası  331
aaa. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi  332
aaaa. Şartları  332
bbbb. Seçenek Yaptırımlar  334
cccc. Seçenek Yaptırımların Gereklerinin Yerine Getirilmemesi  338
bbb. Hapis Cezasının Özel İnfaz Usulleri  339
dd. Hapis Cezasının Ertelenmesi  339
aaa. Şartları  339
aaaa. İki Yıl veya Daha Az Hapis Cezasına Mahkûm Olmak  339
bbbb. Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Üç Aydan Fazla Hapis Cezasına Mahkûm Edilmemiş Olmak  340
cccc. Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Bir Kanaatin Oluşması  341
bbb. Erteleme Kararı  341
ccc. Ertelemenin Sonuçları  342
ee Koşullu Salıverilme  343
aaa. Genel Olarak  343
bbb. Koşullu Salıvermenin Şartları  344
aaaa. Cezanın Belli Bir Bölümünün Çekilmiş Olması  344
bbbb. İyi Halli Olması  347
ccc. Koşullu Salıverme Kararı  347
ddd. Koşullu Salıvermenin Sonuçları  348
c. Adlî Para Cezası  350
aa. Genel Olarak  350
bb. Adlî Para Cezasının Tespiti  351
cc. Adlî Para Cezasının İnfazı  352
B. Güvenlik Tedbiri  355
1. Genel Özellikleri  355
2. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  356
a. Ceza Mahkûmiyetinin Kanuni Sonucu Olan Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  356
b. Hak ve Yetkilerden Birinin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenen Suçlar Dolayısıyla Karar Verilmesi Zorunlu Olan Yasaklılık  359
c. Taksirli Suçlardan Mahkûmiyet Halinde Karar Verilebilen Hak Yoksunluğu  361
3. Müsadere  362
a. Genel Olarak  362
b. Eşya Müsaderesi  362
c. Kazanç Müsaderesi  365
4. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  367
5. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  368
6. Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular  370
a. Tekerrürün Hukuki Niteliği  370
b. Tekerrürün Şartları  371
aa. Önceden İşlenen Suçtan Dolayı Verilen Hüküm Kesinleştikten Sonra Yeni Bir Suçun İşlenmesi  371
bb. Yeni Bir Suçun İşlenmiş Olması  371
cc. Yeni Suçun Belirli Sürede İşlenmesi  372
c. Tekerrürün Sonuçları  373
d. Özel Tehlikeli Suçlular  375
7. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri  375
§16. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİLMESİ  377
I. Hapis Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi  377
II. Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi  382
III. Ceza Sürelerinin Hesaplanması  383
IV. Takdiri İndirim Nedenleri  384
V. Mahsup  384
§17. DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN SEBEPLER  386
I. Genel Olarak  386
II. Sanığın vveya Hükümlünün Ölümü  386
A. Sanığın Ölümü  386
B. Hükümlünün Ölümü  387
III. Af  388
A. Genel Olarak  388
B. Ceza Kanunumuzda Düzenlenen Af Çeşitleri  389
1. Genel Af  389
2. Özel Af  390
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  390
A. Genel Olarak  390
B. Dava Zamanaşımı  391
1. Dava Zamanaşımı Sürelerinin Uygulanmayacağı Suçlar  391
2. Dava Zamanaşımı Süreleri ve Belirlenmesi  392
3. Dava Zamanaşımı Sürelerinin İşlemeye Başlaması  394
a. Genel Olarak  394
b. Aynı Fiilden Dolayı Yeniden Yargılama Halinde Dava Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başlaması  394
c. Dava Zamanaşımı Sürelerinin İşlemeye Başlaması  394
aa. Tamamlanmış Suçlarda  394
bb. Teşebbüs Halinde Kalmış Suçlarda  395
cc. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda  395
dd. Zincirleme Suçlarda  395
ee. Objektif Cezalandırılabilme Şartları İçeren Suçlarda  395
ff. Çocuklara Karşı Belirli Kişiler Tarafından İşlenen Suçlarda  396
gg. Kovuşturma Şartlarına Bağlı Suçlarda  396
hh. Dava Zamanaşımına İlişkin Özel Belirleme İçeren Suçlarda  396
4. Dava Zamanaşımı Süresinin Durması ve Kesilmesi  397
a. Genel Olarak  397
b. Dava Zamanaşımı Süresinin Durması  397
c. Dava Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi  398
C. Ceza Zamanaşımı  400
1. Genel Olarak  400
2. Ceza Zamanaşımı Süreleri  400
3. Ceza Zamanaşımı Sürelerinin Başlaması  401
4. Ceza Zamanaşımının Uygulanmayacağı Suçlar  401
5. Ceza Zamanaşımı Süresinin Durması ve Kesilmesi  402
a. Ceza Zamanaşımı Süresinin Durması  402
b. Ceza Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi  403
6. Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması  404
V. Şikâyetten Vazgeçme  404
A. Genel Olarak  404
B. Şikâyetten Feragat  405
C. Şikâyetten Vazgeçme  406
Kaynakça  409
Kavramlar Dizini  423
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020