Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Prof. Dr. Mustafa Dural'a Armağan
Nisan 2013 / 1. Baskı / 1386 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 190.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Prof. Dr. Mustafa Dural'a Armağan adlı bu eserde yer alan makaleler ve yazarları şöyledir;

Konu Başlıkları
Doç. Dr. Faruk Acar: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Bakımından Güvence Olarak Kararlaştırılan Paranın Bankaya Yatırılması Zorunluluğu (TBK. m. 342–2)
Prof. Dr. Halil Akkanat: 4398 Sayılı Bankalar Kanunu’nun 15. Maddesi Hakkında
Doç. Dr. Mustafa Aksu: Boşanma Davası Sırasında Ölen Davacı Eşe Davalı Eşin Mirasçılığın Engellenebilmesini Düzenleyen TMK. m. 181 Hükmünü Kısmen İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararına Dair Bazı Düşünceler ve Eleştiriler
Arş. Gör. Fatma Zeynep Altıner: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Temerrüt İçin Gereken İhtar Hususunda Öngördüğü Değişiklikler
Prof. Dr. Tuğrul Ansay: Genel Olarak Hukukta Dil Sorunu ve Ticaret Hukukunda Dilin Önemi
Prof. Dr. Gökhan Antalya: 1512 Sayılı Noterlik Kanununa Göre Noterin, Çalışanın Noterlik Belgeleme İşlem ve Eylemlerinden Sorumluluğu
Prof. Dr. Abdülkadir Arpacı: Kat Mülkiyeti İlişkisi İçin Mahkemece Tayin Edilen Yöneticinin Hukukî Durumu
Ahmet Murat Arpacı: Borçlar Kanunu Açısından Vekalet İlişkisinde Müvekkilin Hak ve Borçları
Prof. Dr. A. Füsun Arsava: Devletlerin Dokunulmazlığı ve Savaş Suçları
Rayhan Asat: Are We There Yet? İstanbul As a Venue for International Arbitration
Arş. Gör. M. Gözde Atasayan: Kadının Soyadı da Yok
Dr. Mehmet Özgür Avcı: Değerinde Önemli Azalma Olmadan Bölünemeyen Tereke Mallarının Paylaşılması
Arş. Gör. Ahmet Ayar: Global Risks In International Trade and The Documentary Credits
Arş. Gör. Gülşah Sinem Aydın: Türk Medeni Kanunu m. (Anayasa Mahkemesinin 187. Maddenin İptal İstemini Red Kararı ve Gerekli Görülen Yeni Düzenleme Hakkında Bir Değerlendirme)
Arş. Gör. Ece Baş: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Genel İşlem Koşulu Kavramı ve İçerik Denetimi
Arş. Gör. Başak Başoğlu: Borcun İfasındaki İmkansızlık
Doç. Dr. Savaş Bozbel: Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Azınlığın Bilanço Görüşmelerini Erteletmesi (Yeni TTK. m. 420)
Arş. Gör. Ayşegül Şahin Caner: Garanti Markalan Nedeniyle Sorumluluk
Yrd. Doç. Dr. Emre Cumalıoğlu–Av. Zeynep Erverdi: Türk Borçlar Kanunu’nun Yayım Sözleşmesine İlişkin Hükümleri ile Yapılan Değişiklikler ve Getirilen Yenilikler
Yrd. Doç. Dr. Sezer Çabri: Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa Güçsüzlüğü ve Buna Bağlanan Sonuçlar
Asst. Prof. Dr. Sezgin Seymen Çebi: Aristotle, Nietzsche, And ve Politics of New Value
Yrd. Doç. Dr. Gül Doğan: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Genel İşlem Koşulları
Yrd. Doç. Dr. Halil Ali Dural: Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Cezai Sorumluluğa İlişkin 562. Maddesinin Uygulama Alanı
Arş. Gör. Çisil Durgun: Hukuka Uygunluk Sebeplerinden Rıza
Doç. Dr. Mehmet Serkan Ergüne: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunundaki Taksitle Satışa İlişkin Hükümlerin Uygulama Alanının Belirlenmesi
Işıl Ergül: Miras bırakanın Alacaklılarının Korunması
Heinrich Honsell – Çeviren: Av. Melis Ersöz: İstenmeden Doğan Sağlıklı Çocuklar ile Hatalı veya Yetersiz Tıbbi Müdahaleler Sebebiyle Engelli Doğan Çocukların Bakım Masraflarının Hukuki Nitelendirilmesi
Prof. Dr. Mustafa Alper Gümüş: Koca, Çocuk ve Ergin Olmayan Çocuğa Atanan Kayyım Dışındaki “Diğer İlgililerin” [Kocanın Ana ve Babası ile Altsoyunun, Baba Olduğunu İddia Eden Kişinin, Annenin (!)] Soybağının Reddi Davası Açma Hakkı TMK. m. 291–1. III)
Arş. Gör. Ekin Hacıbekiroğlu: Akdi Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukukta İrade Serbestisi
Ali İhsan İpek: İletişimin Denetlenmesi Yoluyla Elde Edilen Delillerin Delil Değeri
Dr. Mehtap İpek İşleten: Kişinin Görüntüsü Üzerindeki Hakkı
Arş. Gör. K. Berk Kapancı: Götürü Tazminat Anlaşması ve Bunun Ceza Koşulundan Ayırt Edilmesi.. 655 Argun Karamanlıoğlu Ticari Hapis Hakkı
Arş. Gör. Yeliz Karan: Haksız Fiil Sorumluluğu ile Sözleşmeden Doğan Sorumluluğun Karşılaştırılması
Dr. Gediz Kocabaş: Türk–İsviçre ve Alman Hukuklarında Zorlayıcı Önlemler Yoluyla Kişisel İlişki Kurulması
Yrd. Doç. Dr. Ekrem Kurt: Kat İrtifakının Kurulması, Sona Ermesi ve Kat Mülkiyetine Geçiş
Arş. Gör. Aslıhan Sevinç Kuyucu: 62 ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunlarında Gemilerin Türk Bayrağı Çekme Hakkı
Prof. Dr. Haluk Nami Nomer: Kat Mülkiyetinde Yönetim Planının Hukuki Niteliği
Prof. Dr. Tufan Öğüz: Adam Çalıştıranın Sorumluluğu Açısından “Emir–Talimat Altında Çalışma” ve “Zarar ile Görülen İş Arasında İşlevsel Bağlılık Bulunması” Unsurları Hakkında Değerlendirme
Prof. Dr. Zehra Şeker Öğüz: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Gemi Mülkiyetinin Devrine ilişkin Getirilen Esaslar
Prof. Dr. Turgut Öz: Yeni Borçlar Kanununda Satım ve Eser Sözleşmesi Bakımından Ayıba Karşı Tekeffül Düzenlemesindeki Değişiklikler
Yrd. Doç. Dr. Hayrünnisa Özdemir: Yapay Döllenme ve Soybağı
Prof. Dr. Şaibe Oktay Özdemir – Arş. Gör. Gülen Sinem Tek: Türk Hukukunda Tıp Bilimindeki Gelişmelerin Soybağına Etkileri
Doç. Dr. Burak Özen: Yirmi Yıl Önce Ölmüş Bir Kişi Adına Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazın Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Kazanılamaması
Arş. Gör. Zeynep Özgenç: Avrupa Birliği Normları İtibarıyla Çalışma İlişkisinde Eşitlik İlkesi ve İspatı
Yrd. Doç. Dr. İlker Öztaş: Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Eşler Arası Karşılıksız Kazandırmalara İlişkin Yargıtay’ın Verdiği Bazı Kararların Değerlendirilmesi
Arş. Gör. Eren Paydaş: An Introduction to Alan Gewirth’s Moral Theory
Yrd. Doç. Dr. İpek Sağlam: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Ürün Kirası Sözleşmesine İlişkin Olarak Getirilen Değişiklikler
Doç. Dr. Suat Sarı: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Aşırı Yararlanma (Gabin) Hükümlerinde Gerçekleştirdiği Değişiklikler
Prof. Dr. Rona Serozan: Yeni Borçlar Kanunu’nda İfa Engelleri Alanında “Malumu İlam” Örnekler
Prof. Dr. Pervin Somer: Ülkemizde Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbın Hukuki Dayanağı ve Sorumluluk Alanları 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
Yrd. Doç. Dr. Ceyda Süral: Devletlerin ve Devlet Mallarının Yargı Muafiyeti Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
Melisa Sürücü: Türk ve Avrupa Birliği Mevzuatında Sigortacılık Faaliyetlerinin Sınırı Bakımından Doğrudan Bağlantılı İş Kavramı
Arş. Gör. Esma Elif Şafak: İrtifakı Üzerinde Birlikte Hak Sahibi Olanlardan Birinin Ölümünün Sonuçlarına İlişkin İsviçre Federal Mahkemesi Kararı
Arş. Gör. Ekin Şentürk: İngiliz Hukukunda Sözleşmenin Yapıldığı Andaki Koşulların Değişmesi ve Frustration Teorisi
Dr. Murat Topuz: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Genel İşlem Koşullarında Kapsam (Yürürlük) Denetimi
Prof. Dr. Aziz Can Tuncay–Dr. Fatma Burcu Savaş: Türk Borçlar Kanunu Uyarınca İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi
Arş. Gör. Ezgi Turan: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Sözleşmenin Kuruluşuna İlişkin Esaslı Değişiklikler
Prof. Dr. İlhan Ulusan: Türk Borçlar Kanunu’ndaki Genel İşlem Şartlarına İlişkin Yeniliklerle İlgili Bazı Düşünceler
Arş. Gör. Mustafa Ünlütepe: Yargıtay Kararları Doğrultusunda Hukuka Aykırı Fiil Nedeniyle Üçüncü kişinin Manevi Tazminat Talebi
Arş. Gör M. Ertan Yıldırım: Medeni Usul Hukuku Çerçevesinde Güvenli Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği ve Unsurları
Prof. Dr. Cevdet Yavuz: Tüketicinin Korunması Bakımından İmalatçının (Ürün) Sorumluluğu
Arş. Gör. Işıl Yelkenci: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Sözleşmenin Esaslı İhlali
Arş. Gör. Özge Yücel: Dolaşım ve Arabağlantı Sözleşmeleri
Barkod: 9789753683616
Yayın Tarihi: Nisan 2013
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1386
Yayınevi: Filiz Kitabevi Basım
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

Kayıhan İçel ...
Eylül 2020
94.00 TL
Sepete Ekle
Abuzer Kendigelen
Temmuz 2020
225.00 TL
Sepete Ekle
Mahmut Koca ...
Haziran 2020
325.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020