Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Konkordato
Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Suretiyle Yapılandırılması
Ağustos 2015 / 1. Baskı / 232 Syf.
Fiyatı: 46.00 TL
İndirimli: 19.90 TL (%57)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Ödeme güçlüğü içinde bulunan her borçlunun, iflasın olumsuz sonuçlarından ve yıkıcılığından kurtulması için konkordato yöntemine; sermaye şirketleri ile kooperatiflerin de duruma göre konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma yöntemlerinden birine başvurmaları çağdaş bir yaklaşım olarak değerlendirilir.

Bu kitapta, hem konkordato türleri hem de uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın esasları ve süreci açıklanmıştır.

Konu Başlıkları
Konkordato Kavramı ve Türleri
Adi Konkordato Süreci, Koşulları ve Uygulanması
İflastan Sonra Konkordatoda Başvuru Yöntemi
Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Özelliği, Türleri ve İzlenecek Yöntemle İlgili Kurallar
Sermaye Şirketleriyle Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yapılandırılmasının Koşulları ve Süreci
Görevli Organlarının Sorumlulukları
Barkod: 9789750233777
Yayın Tarihi: Ağustos 2015
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 232
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  
Kısaltmalar  
BİRİNCİ KISIM
KONKORDATO KAVRAMI VE TÜRLERİ
I. GENEL OLARAK  
II. KONKORDATO TÜRLERİ  
A. Yasal Düzenlemedeki Bölümleme  
B. Öğretideki Bölümler  
1. Özel Konkordato ve Resmi Konkordato  
2. İndirim Konkordatosu ve Vade Konkordatosu  
İKİNCİ KISIM
ADİ KONKORDATO BİRİNCİ BÖLÜM
KONKORDATO BAŞVURUSU VE MÜHLET AŞAMASI
I. BAŞVURUDA BULUNABİLECEKLER  
II. BAŞVURU YAPILACAK YER  
III. BAŞVURU DİLEKÇESİ VE EKLERİ  
IV. İCRA MAHKEMESİNCE YAPILACAK İŞLEMLER  
A. Başvuru İsteminin İlanı  
B. Malvarlığının Korunmasına İlişkin Önlemler  
C. İstemin İcra Mahkemesinde Görüşülmesi  
V. KONKORDATO MÜHLETİ  
A. Mühletin Alacaklılar Yönünden Sonuçları  
1. İcra Takipleri ve İhtiyati Hacizler  
2. Rehinli Alacaklar  
3. İmtiyazlı Alacaklar  
4. Sürelerin İşlememesi  
5. Faiz Uygulamasının Durması  
6. Takas Durumu  
B. Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları  
1. Tasarrufların Kısıtlanması  
2. Komiser Gözetiminde Faaliyet  
VI. KOMİSER TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER  
A. Defter Tutulması ve Mallarla İlgili Kıymet Takdiri  
B. İlan ve Çağrı Yapılması  
C. Alacaklılar Toplanması  
D. Çoğunluğun Belirlenmesi  
1. Kaydedilmiş Alacaklılar Yönünden Çoğunluk  
2. Alacak Miktarı Yönünden Çoğunluk  
E. Çoğunluğun Belirlenmesinde Özellik Gösteren Alacaklar  
İKİNCİ BÖLÜM
ADİ KONMKORDATONUN
ONAYLANMA KOŞULLARI
I. ÖNERİLEN MİKTAR İLE KAYNAKLAR ARASINDAKİ ORAN  
II. İMTİYAZLI ALACAKLAR VE MÜHLET İÇİNDE OLUŞAN BORÇLAR  
III. YARGILAMA MASRAFLARI İLE HARÇLARIN ÖDENMİŞ OLMASI  
IV. MAHKEMENİN ÖNERİYİ DÜZELTME YETKİSİ  
MAHKEMECE VERİLECEK KARAR  
A. Konkordatonun Onaylanması  
B. Konkordatonun Onaylanmaması  
C. Mahkeme Kararının İlanı  
Üçüncü Bölüm
ADİ KONKORDATONUN SONUÇ VE ETKİLERİ
I. ALACAKLILARI BAĞLAYICI OLMASI  
II. DİĞER SONUÇ VE ETKİLERİ  
A. İcra Takipleri  
B. Kamu Alacakları  
C. Rehinli Alacaklar  
D. İmtiyazlı Alacaklar  
E. İtirazlı Alacaklar  
F. Mühlet İçinde Doğan Borçlar  
G. Yapılan Vaatler  
H. Müşterek Borçlular ve Kefillere Karşı Haklar  
Dördüncü Bölüm
ADİ KONKORDATODA
MÜHLETİN KALDIRILMASI VE FESİH
I. MÜHLETİN KALDIRILMASI  
II. KONKORDATONUN FESHİ  
A. Kısmî Fesih  
B. Tümden Fesih  
ÜÇÜNCÜ KISIM
İFLASTAN SONRA KONKORDATO
(İİK - 309)
I. GENEL İFLAS SÜRECİ  
II. İFLAS SONRASI KONKORDATO SÜRECİ  
A. İflastan Sonra Konkordato Başvurusu  
B. Alacakların İncelenmesi ve Sıra Cetveli Düzenlenmesi  
C. İkinci Alacaklılar Toplanması  
D. Mahkemece Durumun İncelenmesi  
E. İflastan Sonra Konkordatonun Sonuç ve Etkileri  
F. İflastan Sonra Konkordatonun Feshi  
DÖRDÜNCÜ KISIM
MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE
KONKORDATO
I. GENEL OLARAK  
II. MALVARLIĞI KAVRAMI  
III. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN TÜRLERİ  
A. Malvarlığı Üzerindeki Tasarruf Hakkının Alacaklılara Terki  
B. Malvarlığının Üçüncü Kişiye Devri  
IV. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN ZORUNLU İÇERİĞİ  
BİRİNCİ BÖLÜM
MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE
KONKORDATO SÜRECİ
I. KONKORDATO BAŞVURUSU  
II. İCRA MAHKEMESİNCE İNCELEME YAPILMASI  
III. MÜHLET İÇİNDE YAPILAN İŞLEMLER  
A. Defter Tutulması ve Kıymet Takdiri  
B. Alacaklılara ve Borçluya Çağrı Yapılması  
C. Alacaklılar Toplanması  
1. Toplanma Yöntemi  
2. Çoğunluğun Belirlenmesi  
IV. İSTEMİN MAHKEMECE İNCENMESİ  
A. Onaylanma Koşulları  
B. Mahkemece Verilecek Karar  
V. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN SONUÇLARI  
İKİNCİ BÖLÜM
MALVARLIĞININ TASFİYESİ
I. TASFİYE ORGANLARI  
A. Alacaklılar Kurulu  
B. Tasfiye Memurları  
II. SIRA CETVELİ TANZİMİ  
III. MALVARLIĞININ PARAYA ÇEVRİLMESİ  
A. Masa Mallarının Paraya Çevrilmesi  
B. Rehinli Malların Paraya Çevrilmesi  
C. Rehin Açığı Belgesi  
D. Çekişmeli ve Tahsili Güç Alacakların Devri  
E. Hukuksal İşlemlerin İptali  
IV. PAYLAŞTIRMA VE TASFİYENİN KAPANMASI  
A. Pay Cetveli Düzenlenmesi  
B. Son Hesap  
C. Faaliyet Raporu  
V. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN FESHİ  
VI. İFLASTAN SONRA MALVARLIĞININ TERKİ SURERTİYLE KONKORDATO İSTENİLMESİ  
BEŞİNCİ KISIM
SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN
UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
GENEL OLARAK  
BİRİNCİ BÖLÜM
YENİDEN YAPILANDIRMANIN KOŞULLARI
I. MALİ GÜÇLÜK VEYA MALVARLIĞI/BORÇ ORANI  
II. YENİDEN YAPILANDRIMA PROJESİ  
A. Projeden Etkilenen Alacaklılar  
B. Alacaklıların Sınıflandırılması  
C. Proje İçeriği  
III. MAHKEME ÖNCESİ SÜREÇ  
A. Alacaklıların Bilgilendirilmesi  
B. Oylama Davetiyesi  
C. Oylama Toplantısı  
D. Çoğunluğun Belirlenmesi  
İKİNCİ BÖLÜM
BAŞVURUNUN MAHKEMECE İNCELENMESİ
I. BAŞVURU VE ARA DÖNEM İŞLEMLERİ  
II. MAHKEME KARARI  
III. KARARIN SONUÇ VE ETKİELRİ  
IV. PROJEDE DEĞİŞİKLİK VE PROJENİN İHLALİ  
A. Projede Değişiklik Yapılması  
B. Projenin İhlali  
V. PROJE DENETÇİSİ  
(İİK-309/ö-2 ve Yön. 19)  
ALTINCI KISIM
MÜŞTEREK HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM
KONKORDATO VE YENİDEN
YAPILANDIRMA İSTEMLERİNİN NİTELİĞİ
I. BAŞVURUNUN DAVA OLMA ÖZELLİĞİ  
II. KANITLAR VE YARGILAMA YÖNTEMİ  
A. Yargılama Yöntemi  
B. Davadan Feragat  
III. YASA YOLU VE FESİH HAKKI  
İKİNCİ BÖLÜM
GÖREVLİ ORGANLARININ SORUMLULUKLARI
I. GENEL OLARAK  
A. Konkordato Komiseri  
B. Tasfiye Memurları  
C. Alacaklılar Kurulu  
D. İflas İdaresi Görevlileri  
E. Proje Denetçisi  
II. SORUMLULUK KOŞULLARI  
EKLER
Ek-1: Konkordatonun Onaylanması İstemi Davasıyla İlgili Bilirkişi Raporu  
Ek-2: Sıra Cetveline İtiraz Davasıyla İlgili Bilirkişi Raporu  
Kavram Dizini  
  

İÇİNDEKİLER
Önsöz  
Kısaltmalar  
BİRİNCİ KISIM
KONKORDATO KAVRAMI VE TÜRLERİ
I. GENEL OLARAK  
II. KONKORDATO TÜRLERİ  
A. Yasal Düzenlemedeki Bölümleme  
B. Öğretideki Bölümler  
1. Özel Konkordato ve Resmi Konkordato  
2. İndirim Konkordatosu ve Vade Konkordatosu  
İKİNCİ KISIM
ADİ KONKORDATO BİRİNCİ BÖLÜM
KONKORDATO BAŞVURUSU VE MÜHLET AŞAMASI
I. BAŞVURUDA BULUNABİLECEKLER  
II. BAŞVURU YAPILACAK YER  
III. BAŞVURU DİLEKÇESİ VE EKLERİ  
IV. İCRA MAHKEMESİNCE YAPILACAK İŞLEMLER  
A. Başvuru İsteminin İlanı  
B. Malvarlığının Korunmasına İlişkin Önlemler  
C. İstemin İcra Mahkemesinde Görüşülmesi  
V. KONKORDATO MÜHLETİ  
A. Mühletin Alacaklılar Yönünden Sonuçları  
1. İcra Takipleri ve İhtiyati Hacizler  
2. Rehinli Alacaklar  
3. İmtiyazlı Alacaklar  
4. Sürelerin İşlememesi  
5. Faiz Uygulamasının Durması  
6. Takas Durumu  
B. Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları  
1. Tasarrufların Kısıtlanması  
2. Komiser Gözetiminde Faaliyet  
VI. KOMİSER TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER  
A. Defter Tutulması ve Mallarla İlgili Kıymet Takdiri  
B. İlan ve Çağrı Yapılması  
C. Alacaklılar Toplanması  
D. Çoğunluğun Belirlenmesi  
1. Kaydedilmiş Alacaklılar Yönünden Çoğunluk  
2. Alacak Miktarı Yönünden Çoğunluk  
E. Çoğunluğun Belirlenmesinde Özellik Gösteren Alacaklar  
İKİNCİ BÖLÜM
ADİ KONMKORDATONUN
ONAYLANMA KOŞULLARI
I. ÖNERİLEN MİKTAR İLE KAYNAKLAR ARASINDAKİ ORAN  
II. İMTİYAZLI ALACAKLAR VE MÜHLET İÇİNDE OLUŞAN BORÇLAR  
III. YARGILAMA MASRAFLARI İLE HARÇLARIN ÖDENMİŞ OLMASI  
IV. MAHKEMENİN ÖNERİYİ DÜZELTME YETKİSİ  
MAHKEMECE VERİLECEK KARAR  
A. Konkordatonun Onaylanması  
B. Konkordatonun Onaylanmaması  
C. Mahkeme Kararının İlanı  
Üçüncü Bölüm
ADİ KONKORDATONUN SONUÇ VE ETKİLERİ
I. ALACAKLILARI BAĞLAYICI OLMASI  
II. DİĞER SONUÇ VE ETKİLERİ  
A. İcra Takipleri  
B. Kamu Alacakları  
C. Rehinli Alacaklar  
D. İmtiyazlı Alacaklar  
E. İtirazlı Alacaklar  
F. Mühlet İçinde Doğan Borçlar  
G. Yapılan Vaatler  
H. Müşterek Borçlular ve Kefillere Karşı Haklar  
Dördüncü Bölüm
ADİ KONKORDATODA
MÜHLETİN KALDIRILMASI VE FESİH
I. MÜHLETİN KALDIRILMASI  
II. KONKORDATONUN FESHİ  
A. Kısmî Fesih  
B. Tümden Fesih  
ÜÇÜNCÜ KISIM
İFLASTAN SONRA KONKORDATO
(İİK - 309)
I. GENEL İFLAS SÜRECİ  
II. İFLAS SONRASI KONKORDATO SÜRECİ  
A. İflastan Sonra Konkordato Başvurusu  
B. Alacakların İncelenmesi ve Sıra Cetveli Düzenlenmesi  
C. İkinci Alacaklılar Toplanması  
D. Mahkemece Durumun İncelenmesi  
E. İflastan Sonra Konkordatonun Sonuç ve Etkileri  
F. İflastan Sonra Konkordatonun Feshi  
DÖRDÜNCÜ KISIM
MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE
KONKORDATO
I. GENEL OLARAK  
II. MALVARLIĞI KAVRAMI  
III. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN TÜRLERİ  
A. Malvarlığı Üzerindeki Tasarruf Hakkının Alacaklılara Terki  
B. Malvarlığının Üçüncü Kişiye Devri  
IV. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN ZORUNLU İÇERİĞİ  
BİRİNCİ BÖLÜM
MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE
KONKORDATO SÜRECİ
I. KONKORDATO BAŞVURUSU  
II. İCRA MAHKEMESİNCE İNCELEME YAPILMASI  
III. MÜHLET İÇİNDE YAPILAN İŞLEMLER  
A. Defter Tutulması ve Kıymet Takdiri  
B. Alacaklılara ve Borçluya Çağrı Yapılması  
C. Alacaklılar Toplanması  
1. Toplanma Yöntemi  
2. Çoğunluğun Belirlenmesi  
IV. İSTEMİN MAHKEMECE İNCENMESİ  
A. Onaylanma Koşulları  
B. Mahkemece Verilecek Karar  
V. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN SONUÇLARI  
İKİNCİ BÖLÜM
MALVARLIĞININ TASFİYESİ
I. TASFİYE ORGANLARI  
A. Alacaklılar Kurulu  
B. Tasfiye Memurları  
II. SIRA CETVELİ TANZİMİ  
III. MALVARLIĞININ PARAYA ÇEVRİLMESİ  
A. Masa Mallarının Paraya Çevrilmesi  
B. Rehinli Malların Paraya Çevrilmesi  
C. Rehin Açığı Belgesi  
D. Çekişmeli ve Tahsili Güç Alacakların Devri  
E. Hukuksal İşlemlerin İptali  
IV. PAYLAŞTIRMA VE TASFİYENİN KAPANMASI  
A. Pay Cetveli Düzenlenmesi  
B. Son Hesap  
C. Faaliyet Raporu  
V. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN FESHİ  
VI. İFLASTAN SONRA MALVARLIĞININ TERKİ SURERTİYLE KONKORDATO İSTENİLMESİ  
BEŞİNCİ KISIM
SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN
UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
GENEL OLARAK  
BİRİNCİ BÖLÜM
YENİDEN YAPILANDIRMANIN KOŞULLARI
I. MALİ GÜÇLÜK VEYA MALVARLIĞI/BORÇ ORANI  
II. YENİDEN YAPILANDRIMA PROJESİ  
A. Projeden Etkilenen Alacaklılar  
B. Alacaklıların Sınıflandırılması  
C. Proje İçeriği  
III. MAHKEME ÖNCESİ SÜREÇ  
A. Alacaklıların Bilgilendirilmesi  
B. Oylama Davetiyesi  
C. Oylama Toplantısı  
D. Çoğunluğun Belirlenmesi  
İKİNCİ BÖLÜM
BAŞVURUNUN MAHKEMECE İNCELENMESİ
I. BAŞVURU VE ARA DÖNEM İŞLEMLERİ  
II. MAHKEME KARARI  
III. KARARIN SONUÇ VE ETKİELRİ  
IV. PROJEDE DEĞİŞİKLİK VE PROJENİN İHLALİ  
A. Projede Değişiklik Yapılması  
B. Projenin İhlali  
V. PROJE DENETÇİSİ  
(İİK-309/ö-2 ve Yön. 19)  
ALTINCI KISIM
MÜŞTEREK HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM
KONKORDATO VE YENİDEN
YAPILANDIRMA İSTEMLERİNİN NİTELİĞİ
I. BAŞVURUNUN DAVA OLMA ÖZELLİĞİ  
II. KANITLAR VE YARGILAMA YÖNTEMİ  
A. Yargılama Yöntemi  
B. Davadan Feragat  
III. YASA YOLU VE FESİH HAKKI  
İKİNCİ BÖLÜM
GÖREVLİ ORGANLARININ SORUMLULUKLARI
I. GENEL OLARAK  
A. Konkordato Komiseri  
B. Tasfiye Memurları  
C. Alacaklılar Kurulu  
D. İflas İdaresi Görevlileri  
E. Proje Denetçisi  
II. SORUMLULUK KOŞULLARI  
EKLER
Ek-1: Konkordatonun Onaylanması İstemi Davasıyla İlgili Bilirkişi Raporu  
Ek-2: Sıra Cetveline İtiraz Davasıyla İlgili Bilirkişi Raporu  
Kavram Dizini  
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019