Hukuka Giriş Prof. Dr. Yaşar Salihpaşaoğlu  - Kitap
1. Baskı, 
Aralık 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
238
Barkod:
9786052646397
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
220,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER 
7
KISALTMALAR 
13
I. İNSAN, TOPLUM VE HUKUK 
15
A. Toplumsal Bir Varlık Olarak İnsan 
15
B. Toplumsal Hayatı Düzenleyen Kurallar 
18
1. Ahlak kuralları 
19
2. Din kuralları 
21
3. Örf ve adet kuralları 
22
4. Görgü kuralları 
24
5. Hukuk kuralları 
24
II. HUKUK KURALLARININ KAYNAKLARI 
29
A. Hukukun Maddi Kaynakları 
29
1. Coğrafi Konum, İklim ve Demografi 
30
2. Ekonomi, Bilim ve Teknoloji 
33
a. Ekonomi 
33
b. Bilim ve Teknoloji 
34
3. Din 
36
4. Siyasi İdeolojiler 
40
B. Hukukun Şekli Kaynakları 
42
1. Hukukun Yazılı Olmayan Şekli Kaynağı: Örf ve Adet Kuralları 
42
2. Hukukun Yazılı Şekli Kaynağı Olarak Uluslararası Sözleşmeler 
45
3. Hukukun Yardımcı Kaynakları 
53
a. Mahkeme Kararları 
54
b. Bilimsel Görüşler 
57
III. HUKUK KURALLARININ ÇEŞİTLERİ 
61
A. Emredici Hukuk Kuralları 
61
B. Yetki Verici Hukuk Kuralları 
63
C. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları 
64
D. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları 
65
E. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları 
66
IV. HİYERARŞİ KAVRAMI VE NORMLAR HİYERARŞİSİ 
69
A. Hiyerarşi Sözcüğünün Kökeni, Anlamı ve Türk Hukukunda Kullanımı 
69
B. Normlar Hiyerarşisi 
71
1. Hans Kelsen’in Normlar Hiyerarşisi Kuramı 
71
2. Türk Hukuku Sisteminde Normlar Hiyerarşisi 
73
V. ŞEKLİ KAYNAKLARIN ÇATIŞMASI VE ÇATIŞMANIN ÇÖZÜMÜ 
79
A. Açık Bir Hüküm Varsa 
79
B. Açık Bir Hüküm Yoksa 
81
1. Üst Kanun İlkesi 
81
2. Lehe Kanun İlkesi 
83
3. Sonraki Kanun İlkesi 
84
4. Özel Kanun İlkesi 
86
VI. HUKUKUN OLMAZSA OLMAZ (SİNE QUA NON) KABULÜ: İRADE
HÜRRİYETİ 
89
VII. MÜEYYİDE 
97
A. Toplumsal Düzen Kurallarının İhlalinde Ortaya Çıkan Müeyyide 
97
B. Müeyyidenin İşlevi 
98
C. Düzeltici ve Cezalandırıcı Müeyyide Ayrımı 
99
D. İnsan Haklarına Dayanan Demokratik Sistemlerde Müeyyidenin
Nitelikleri 
102
E. Toplumsal Hayatı Düzenleyen Kuralların Uyuşması ve Çatışması
Durumunda Ortaya Çıkan Müeyyide 
103
VIII. HUKUK KURALLARININ YER VE KİŞİ BAKIMINDAN UYGULANMASI 
107
A. Ülkesellik (Mülkilik) 
108
B. Ülkesellik İlkesinin İstisnaları 
109
IX. HUKUK KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 
111
A. Hukuk Kurallarının Yürürlüğe Girişi 
111
B. Hukuk Kurallarının Yürürlükten Kalkması 
114
1. Hiçbir İşleme Gerek Olmaksızın (Kendiliğinden) Yürürlükten
Kalkma 
114
2. İlga yoluyla Yürürlükten Kalkma 
115
3. Yargı Kararıyla Yürürlükten Kalkma 
116
C. Hukuk Kurallarının Geçmişe Yürümemesi/Etkili Olmaması İlkesi
(Derhal Uygulama İlkesi) ve İstisnaları 
118
1. Derhal Uygulama İlkesi 
118
a. Hukuk kuralları ilke olarak yürürlüğe girdikten sonraki
olay, durum, eylem, işlem ve ilişkilere uygulanır 
118
b. Yargılama hukukunda kural olarak derhal uygulama ilkesi
geçerlidir 
121
c. Hukuk kurallarının geçmişe yürümemesinin özel bir
görünümü: “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi 
122
2. Geçmişe Yürümeme İlkesinin İstisnaları 
123
a. Adli, idari ve disiplin cezalarına ilişkin lehe düzenlemeler 
124
b. Kural koyucunun takdir yetkisi ile geçmişe yürütme: 
125
c. Kağıt Üzerinde Bir İstisna: Kamu düzeni ve genel ahlak
ilişkin kurallar ile emredici hukuk kurallarının hakim
tarafından geçmişe yürütülmesi 
127
X. HUKUK KURALLARININ YORUMU 
131
A. Yorum Çeşitleri 
131
B. Yorumun Niteliği 
134
1. Geniş Yorum 
134
2. Dar yorum 
135
3. Genişletici Yorumla Karıştırılan Bir Akıl Yürütme Biçimi: Kıyas 
139
C. Yorum Yöntemleri 
142
1. Lafzi (Sözel, Söze Göre, Deneyimsel) Yorum Yöntemi 
142
2. Tarihsel Yorum Yöntemi 
144
3. Sistematik Yorum Yöntemi 
146
4. Kavramcı Yorum Yöntemi 
147
5. Amaçsal (Gai, Teleolojik) Yorum Yöntemi 
147
6. Menfaatler İçtihadı Yöntemi 
150
7. Dinamik ve Gelişimci Yorum Yöntemi 
150
D. Bazı Temel Yorum İlkeleri ve Bu İlkelerin Hukukta Kullanılması 
152
1. Sıfat–ı Arızada Aslolan Ademdir (Arizî sıfatlarda asıl olan, yok
olduğudur) 
152
a. Beyyine hilaf–ı aslı ispat içindir (Sıfat–ı Asliyenin Değil,
Sıfat–ı Arızanın Varlığı İspata Muhtaçtır) 
153
b. Beraet–i zimmet asıldır (hak ve borçtan uzak olmak
asıldır) 
154
c. Masumiyet karinesi 
155
3. Evleviyet/Öncelik (Argumentum a fortiori) 
155
4. Aksi ile Kanıt (Argumentum a contrario) 
156
XI. HAKİMİN KURAL KOYMA YETKİSİ 
157
XII. HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ 
161
1. Hakime Takdir Yetkisinin Açıkça Verilmesi 
161
2. Hakimin Takdir Yetkisinin Kuralda Kullanılan İfadelerden veya
Metnin Kaleme Alınış Biçiminden Anlaşılması 
162
XIII. HUKUKUN FARKLI ANLAMLARI 
165
A. Hukuk Sözcüğünün Etimolojik Kökeni ve Anlamı 
165
B. Hukuk Sözcüğünün Terim Anlamı 
165
C. Doğal (Tabiî) Hukuk Kavramı 
166
D. Pozitif Hukuk Kavramı 
168
XIV. KANUNLAŞTIRMA 
171
A. Terminoloji 
171
B. Kodifikasyon (Tedvin) Örnekleri 
171
C. Türkiye’de Kanunlaştırma (Tedvin ve Taknin) 
173
D. Kanunlaştırma Yöntemleri 
175
E. Taknine Sayısal Bir Bakış 
176
XV. HUKUK SİSTEMLERİ 
179
A. Kıta Avrupası (Continental Law) Hukuk Sistemi 
179
B. Anglo–Sakson Hukuk Sistemi (Common Law) 
180
XVI. KAMU HUKUKU VE ÖZEL HUKUK AYRIMI 
183
XVII. GÜÇLER AYRILIĞI İLKESİ VE ÇAĞDAŞ YORUMU: DENETLEME VE
DENGELEME 
187
XVIII. DENETLEME VE DENGELEMENİN ZORUNLU KOŞULU: YARGININ
BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI 
193
XIX. HUKUKİ İLİŞKİ VE İLGİLİ KAVRAMLAR 
201
A. Hak 
201
1. Doğal Hak Anlayışı 
201
2. Pozitivist Hak Anlayışı 
201
3. Hak Kavramını Tanımlama Çabaları 
202
4. Hak Sahipliği 
202
6. Hak Kavramının Reddi 
205
7. Birbirine Karıştırılan İki Kavram: Hak ve Özgürlük 
206
8. Hak ve İnsan Hakkı 
207
9. Mutlak ve Nispi Hak Ayrımı 
208
B. Kişilik 
209
C. Hak Ehliyeti 
214
D. Fiil Ehliyeti 
215
E. Hakkın Kötüye Kullanılması 
216
1. Sübjektif Yaklaşım 
217
2. Objektif Yaklaşım 
217
XX. HUKUKİ İŞLEM, HUKUKİ EYLEM, HUKUKİ OLAY 
221
A. Hukuki İşlem 
221
B. Hukuki Eylem 
222
C. Hukuki Olay 
223
KAYNAKÇA 
225
DİZİN 
235