Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Rekabet İhlallerinin Özel Hukuk Sonuçları
Borçlar Hukuku Monografileri
Ocak 2021 / 1. Baskı / 162 Syf.
Fiyatı: 53.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Serbest piyasa modelinin kurucu unsurlarından olan rekabet düzeninin temin edilebilmesi, kamu hukuku ve özel hukuk yaptırımlarının tamamlayıcılık ilişkisi içinde düzenlendiği hukuki altyapıların varlığıyla mümkündür. Bu paralelde, rekabet hukuku mevzuatımızın temel normu niteliğindeki 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054 sayılı Kanun) çerçevesinde bir yandan, rekabetçi ortamın korunması amacı ekseninde bazı fiil ve işlemler emredici kurallarla yasaklanırken, diğer taraftan, söz konusu prensiplerin ihlali halinde başvurulabilecek tazminat ve geçersizlik yaptırımları düzenlenmektir. Ancak 20 yılı aşkın Türk Rekabet Hukuku uygulamasına bakıldığında, rekabet ihlallerinden doğan özel hukuk sorumluluğunun gelişmiş rekabet hukuku sistemlerindeki etkinlik ölçüsünde işletildiğinden bahsetmek ne yazık ki güçtür.

Bu çerçevede eserin temel gayesi, 4054 sayılı Kanun'un 56 ila 59. maddeleri arasında düzenlenen ve bilhassa Rekabet Kurulu'nun "On iki Banka kararı" sonrası daha yoğun bir tatbik sahası bulan özel hukuk müeyyidelerinin, literatür ve uygulama bakımından tartışma arz eden yönleriyle birlikte irdelenmesidir. Üç bölümden müteşekkil çalışmanın konu bakımından sınırlandırılması zaviyesinde ise; hukuki niteliği itibarıyla kabahat vasfı taşıyan rekabet ihlallerine taraf olmayan ve bu ihlallerden meşru menfaatleri zarara uğrayan teşebbüsler ve tüketiciler bakımından Borçlar Hukuku alanında ortaya çıkan neticeler ve başvurulabilecek hukuki kaynakların ortaya konulmasına odaklanılmıştır.

Konu Başlıkları
Rekabet Hukukuna İlişkin Genel Çerçeve, Maddi Yasaklayıcı Hükümler ve Yaptırım Sistemi
Rekabet İhlallerinden Doğan Haksız Fiil Sorumluluğu
Rekabet İhlallerine İlişkin Geçersizlik Yaptırımı
Barkod: 9789750264733
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 162
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
REKABET HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL ÇERÇEVE, MADDİ YASAKLAYICI HÜKÜMLER ve YAPTIRIM SİSTEMİ
§1. GENEL OLARAK REKABET HUKUKU  17
I. REKABET HUKUKUNUN ANAYASAL TEMELLERİ  17
II. REKABET HUKUKUNUN AMACI  18
III. REKABET HUKUKUNUN KAPSAMI  19
IV. Rekabet Hukukunun Niteliği  22
V. REKABET HUKUKUNUN ÖZEL HUKUKLA İLİŞKİSİ  24
A. Medeni Hukukla İlişkisi  24
B. Hakız Rekabet Hukuku Bağlamında Ticaret Hukukuyla İlişkisi  25
§2. REKABET KANUNU’NDA YER ALAN YASAKLAYICI HÜKÜMLER  27
I. GENEL  27
II. REKABETİ KISITLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE TEŞEBBÜS BİRLİĞİ KARARLARI  28
A. Anlaşma Kavramı  28
B. Uyumlu Eylem Kavramı  32
C. Ortak kavram: Uzlaşma  33
D. Teşebbüs Birliği Kararları  34
III. HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI  35
A. Genel  35
B. Hakim Durum Kavramı  38
1. Teşebbüsün ve Rakiplerinin Pazardaki Konumu  38
2. Pazara Giriş Engelleri  40
3. Alıcı Gücü  41
C. Birlikte (Kolektif) Hakim Durum Kavramı  41
D. Kötüye Kullanma  42
IV. BİRLEŞME VE DEVRALMA İŞLEMLERİNİN DENETİMİ  44
A. Kontrol ve Yoğunlaşma Kavramları  46
B. Yoğunlaşmaların Kurul İzni Olmaksızın Gerçekleştirilmesi  47
§ 3. REKABET HUKUKU MEVZUATINA AYKIRILIĞIN SONUÇLARI  48
I. GENEL  48
A. Kamu Hukuku Yaptırımları  48
1. İhlalin Sonlandırılması ve Düzeltilmesine İlişkin Kurul Kararları  49
2. İdari Para Cezaları  50
a. Usule ve Esasa İlişkin İdari Para Cezaları  50
b. Anlık ve Süreli İdari Para Cezaları  52
B. Özel Hukuk Yaptırımları  53
İkinci Bölüm
REKABET İHLALLERİNDEN DOĞAN
HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU
§ 4. KANUNİ SİSTEMATİK VE SORUMLULUĞUN UNSURLARI  55
I. GENEL OLARAK HAKSIZ FİL SORUMLULUĞU  55
II. REKABET HUKUKUNDA HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU  56
A. RKHK Sistematiği  56
B. Rekabet İhlallerinden Doğan Haksız Fiil Sorumluluğunun Unsurları  58
1. Hukuka Aykırı Fiil  58
a. Genel  58
b. Rekabet Hukuku Özelinde Hukuka Aykırı Fiil Unsuru  59
c. Hukuka Aykırılık Unsurunun Rekabet Hukukunda Tazminat Sorumluluğunun Sınırlandırılmasındaki Rolü  61
d. Hukuka Aykırı Birleşme ve Devralmaların Tazminat Yaptırımına Tabi Olup Olmadığı Meselesi  64
2. Hukuka Uygunluk Sebebinin Bulunmaması  66
a. Genel Hukuka Uygunluk Sebepleri  66
b. Rekabet Hukukuna Özgü Hukuka Uygunluk Sebepleri  70
aa. Muafiyet  70
bb. Menfi Tespit Kararı  72
cc. Haklı Sebep (Rule of Reason)  74
dd. De minimis Kuralı  75
3. Zarar  77
a. Genel  77
b. Maddi Zarar–Manevi Zarar  78
c. Fiili Zarar–Yoksun Kalınan Kâr  80
d. Doğrudan Zarar–Dolaylı Zarar  82
e. Doğrudan Doğruya Uğranılan Zarar–Yansıma Zarar  82
4. Uygun İlliyet Bağı  83
5. Kusur  84
§5. ÜÇ KAT TAZMİNAT MÜESSESESİ  85
§ 6. ZARARIN HESAPLANMASI  88
I. GENEL  88
A. Fiili Zararın Hesaplanması  89
B. Yoksun Kalınan Kârın Hesaplanması  90
II. DENKLEŞTİRME (YARARLARIN MAHSUBU)  91
§7. İSPAT YÜKÜ  91
§8. MÜTESELSİL SORUMLULUK  93
§9. ZAMANAŞIMI  95
§10. TAZMİNAT DAVALARINDA DAVALI ve DAVACI SIFATI  96
I. DAVACI  96
II. DAVALI  99
§11. ZARARIN HANGİ SORUMLULUK MÜESSESESİ KAPSAMINDA TAZMİN EDİLECEĞİ MESELESİ  100
I. DOKTRİNDEKİ GÖRÜŞLER  100
II. “ON İKİ BANKA KARARI” IŞIĞINDA YARGITAY UYGULAMASI  102
III. HUKUKİ SEBEP ÖZELİNDE YARGITAY İÇTİHADI HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜMÜZ  103
IV. ON İKİ BANKA KARARI’NIN KARAR DÜZELTME AŞAMASINDA BOZULMASI KARŞISINDA TAZMİNAT TALEPLERİNİN GELECEĞİ  104
Üçüncü Bölüm
REKABET İHLALLERİNE İLİŞKİN
GEÇERSİZLİK YAPTIRIMI
§12. ÖZEL HUKUKTA GEÇERSİZLİK YAPTIRIMI  109
I. GENEL OLARAK SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ İLKESİ VE GEÇERSİZLİK KAVRAMI  109
II. GEÇERSİZLİK TÜRLERİ  111
A. Geçersizlik Türü Olup Olmadığı Meselesi Bağlamında “Yokluk”  111
B. Kesin Hükümsüzlük (Butlan)  113
1. Tam Butlan  114
2. Kısmi Butlan  115
C. Eksiklik (Askıda Geçersizlik)  116
D. İptal Edilebilirlik  116
§13. REKABET HUKUKUNDA GEÇERSİZLİK YAPTIRIMI  117
I. GENEL OLARAK RKHK SİSTEMATİĞİ  117
II. REKABET KARŞITI ANLAŞMA VE TEŞEBBÜS BİRLİĞİ KARARLARININ GEÇERSİZLİĞİ  120
A. Doğası Gereği Rekabete Aykırı Anlaşmaların Geçersizliği: Butlan  122
B. Muafiyet Şartlarını Taşımayan (Kartel Hariç) Yatay ve Dikey Anlaşmaların Geçersizliği: Askıda Geçersizlik  123
C. Muafiyet Koşullarını Karşılayan Anlaşmalar  124
1. Grup Muafiyetinin Geçersizlik Üzerindeki Etkisi  124
2. Bireysel Muafiyetin Geçersizlik Üzerindeki Etkisi  126
D. Muafiyetin Sürenin Bitmesi Nedeniyle Sona Ermesi Halinde Geçersizlik  128
E. Muafiyetin Kurul Kararıyla Geri Alınması Durumunda Geçersizlik  129
1. Grup Muafiyetinin Geri Alınması  130
2. Bireysel Muafiyetin Geri Alınması  132
F. Menfi Tespit Kararının Geçersizlik Üzerindeki Etkisi  133
III. KISMİ GEÇERSİZLİĞİN REKABETE AYKIRI HUKUKİ İŞLEMLERE UYGULANABİLİRLİĞİ MESELESİ  134
IV. GEÇERSİZLİĞİN DÜRÜSTLÜK İLKESİ BAĞLAMINDA İLERİ SÜRÜLMESİ  137
V. BİRLEŞME VE DEVRALMALARIN GEÇERSİZLİĞİ  138
VI. HAKİM DURUMUN HUKUKİ İŞLEMLE KÖTÜYE KULLANILMASI HALİNDE GEÇERSİZLİK  142
§14. REKABET HUKUKUNDA GEÇERSİZLİK YAPTIRIMININ HÜKÜM ve SONUÇLARI  143
I. GENEL İLKELER  143
II. İFA BORCU  144
III. İADE BORCU  145
Sonuç  149
Kaynakça  151
Kavramlar Dizini  161
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
REKABET HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL ÇERÇEVE, MADDİ YASAKLAYICI HÜKÜMLER ve YAPTIRIM SİSTEMİ
§1. GENEL OLARAK REKABET HUKUKU  17
I. REKABET HUKUKUNUN ANAYASAL TEMELLERİ  17
II. REKABET HUKUKUNUN AMACI  18
III. REKABET HUKUKUNUN KAPSAMI  19
IV. Rekabet Hukukunun Niteliği  22
V. REKABET HUKUKUNUN ÖZEL HUKUKLA İLİŞKİSİ  24
A. Medeni Hukukla İlişkisi  24
B. Hakız Rekabet Hukuku Bağlamında Ticaret Hukukuyla İlişkisi  25
§2. REKABET KANUNU’NDA YER ALAN YASAKLAYICI HÜKÜMLER  27
I. GENEL  27
II. REKABETİ KISITLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE TEŞEBBÜS BİRLİĞİ KARARLARI  28
A. Anlaşma Kavramı  28
B. Uyumlu Eylem Kavramı  32
C. Ortak kavram: Uzlaşma  33
D. Teşebbüs Birliği Kararları  34
III. HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI  35
A. Genel  35
B. Hakim Durum Kavramı  38
1. Teşebbüsün ve Rakiplerinin Pazardaki Konumu  38
2. Pazara Giriş Engelleri  40
3. Alıcı Gücü  41
C. Birlikte (Kolektif) Hakim Durum Kavramı  41
D. Kötüye Kullanma  42
IV. BİRLEŞME VE DEVRALMA İŞLEMLERİNİN DENETİMİ  44
A. Kontrol ve Yoğunlaşma Kavramları  46
B. Yoğunlaşmaların Kurul İzni Olmaksızın Gerçekleştirilmesi  47
§ 3. REKABET HUKUKU MEVZUATINA AYKIRILIĞIN SONUÇLARI  48
I. GENEL  48
A. Kamu Hukuku Yaptırımları  48
1. İhlalin Sonlandırılması ve Düzeltilmesine İlişkin Kurul Kararları  49
2. İdari Para Cezaları  50
a. Usule ve Esasa İlişkin İdari Para Cezaları  50
b. Anlık ve Süreli İdari Para Cezaları  52
B. Özel Hukuk Yaptırımları  53
İkinci Bölüm
REKABET İHLALLERİNDEN DOĞAN
HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU
§ 4. KANUNİ SİSTEMATİK VE SORUMLULUĞUN UNSURLARI  55
I. GENEL OLARAK HAKSIZ FİL SORUMLULUĞU  55
II. REKABET HUKUKUNDA HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU  56
A. RKHK Sistematiği  56
B. Rekabet İhlallerinden Doğan Haksız Fiil Sorumluluğunun Unsurları  58
1. Hukuka Aykırı Fiil  58
a. Genel  58
b. Rekabet Hukuku Özelinde Hukuka Aykırı Fiil Unsuru  59
c. Hukuka Aykırılık Unsurunun Rekabet Hukukunda Tazminat Sorumluluğunun Sınırlandırılmasındaki Rolü  61
d. Hukuka Aykırı Birleşme ve Devralmaların Tazminat Yaptırımına Tabi Olup Olmadığı Meselesi  64
2. Hukuka Uygunluk Sebebinin Bulunmaması  66
a. Genel Hukuka Uygunluk Sebepleri  66
b. Rekabet Hukukuna Özgü Hukuka Uygunluk Sebepleri  70
aa. Muafiyet  70
bb. Menfi Tespit Kararı  72
cc. Haklı Sebep (Rule of Reason)  74
dd. De minimis Kuralı  75
3. Zarar  77
a. Genel  77
b. Maddi Zarar–Manevi Zarar  78
c. Fiili Zarar–Yoksun Kalınan Kâr  80
d. Doğrudan Zarar–Dolaylı Zarar  82
e. Doğrudan Doğruya Uğranılan Zarar–Yansıma Zarar  82
4. Uygun İlliyet Bağı  83
5. Kusur  84
§5. ÜÇ KAT TAZMİNAT MÜESSESESİ  85
§ 6. ZARARIN HESAPLANMASI  88
I. GENEL  88
A. Fiili Zararın Hesaplanması  89
B. Yoksun Kalınan Kârın Hesaplanması  90
II. DENKLEŞTİRME (YARARLARIN MAHSUBU)  91
§7. İSPAT YÜKÜ  91
§8. MÜTESELSİL SORUMLULUK  93
§9. ZAMANAŞIMI  95
§10. TAZMİNAT DAVALARINDA DAVALI ve DAVACI SIFATI  96
I. DAVACI  96
II. DAVALI  99
§11. ZARARIN HANGİ SORUMLULUK MÜESSESESİ KAPSAMINDA TAZMİN EDİLECEĞİ MESELESİ  100
I. DOKTRİNDEKİ GÖRÜŞLER  100
II. “ON İKİ BANKA KARARI” IŞIĞINDA YARGITAY UYGULAMASI  102
III. HUKUKİ SEBEP ÖZELİNDE YARGITAY İÇTİHADI HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜMÜZ  103
IV. ON İKİ BANKA KARARI’NIN KARAR DÜZELTME AŞAMASINDA BOZULMASI KARŞISINDA TAZMİNAT TALEPLERİNİN GELECEĞİ  104
Üçüncü Bölüm
REKABET İHLALLERİNE İLİŞKİN
GEÇERSİZLİK YAPTIRIMI
§12. ÖZEL HUKUKTA GEÇERSİZLİK YAPTIRIMI  109
I. GENEL OLARAK SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ İLKESİ VE GEÇERSİZLİK KAVRAMI  109
II. GEÇERSİZLİK TÜRLERİ  111
A. Geçersizlik Türü Olup Olmadığı Meselesi Bağlamında “Yokluk”  111
B. Kesin Hükümsüzlük (Butlan)  113
1. Tam Butlan  114
2. Kısmi Butlan  115
C. Eksiklik (Askıda Geçersizlik)  116
D. İptal Edilebilirlik  116
§13. REKABET HUKUKUNDA GEÇERSİZLİK YAPTIRIMI  117
I. GENEL OLARAK RKHK SİSTEMATİĞİ  117
II. REKABET KARŞITI ANLAŞMA VE TEŞEBBÜS BİRLİĞİ KARARLARININ GEÇERSİZLİĞİ  120
A. Doğası Gereği Rekabete Aykırı Anlaşmaların Geçersizliği: Butlan  122
B. Muafiyet Şartlarını Taşımayan (Kartel Hariç) Yatay ve Dikey Anlaşmaların Geçersizliği: Askıda Geçersizlik  123
C. Muafiyet Koşullarını Karşılayan Anlaşmalar  124
1. Grup Muafiyetinin Geçersizlik Üzerindeki Etkisi  124
2. Bireysel Muafiyetin Geçersizlik Üzerindeki Etkisi  126
D. Muafiyetin Sürenin Bitmesi Nedeniyle Sona Ermesi Halinde Geçersizlik  128
E. Muafiyetin Kurul Kararıyla Geri Alınması Durumunda Geçersizlik  129
1. Grup Muafiyetinin Geri Alınması  130
2. Bireysel Muafiyetin Geri Alınması  132
F. Menfi Tespit Kararının Geçersizlik Üzerindeki Etkisi  133
III. KISMİ GEÇERSİZLİĞİN REKABETE AYKIRI HUKUKİ İŞLEMLERE UYGULANABİLİRLİĞİ MESELESİ  134
IV. GEÇERSİZLİĞİN DÜRÜSTLÜK İLKESİ BAĞLAMINDA İLERİ SÜRÜLMESİ  137
V. BİRLEŞME VE DEVRALMALARIN GEÇERSİZLİĞİ  138
VI. HAKİM DURUMUN HUKUKİ İŞLEMLE KÖTÜYE KULLANILMASI HALİNDE GEÇERSİZLİK  142
§14. REKABET HUKUKUNDA GEÇERSİZLİK YAPTIRIMININ HÜKÜM ve SONUÇLARI  143
I. GENEL İLKELER  143
II. İFA BORCU  144
III. İADE BORCU  145
Sonuç  149
Kaynakça  151
Kavramlar Dizini  161
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021