Gayrimenkul Hukuku Davaları Prof. Dr. Ayşe Havutcu, Prof. Dr. Müslüm Akıncı, Mutlu Dinç, Prof. Dr. Sanem Aksoy Dursun, Prof. Dr. Özlem Tüzüner, Doç. Dr. Emel Badur, Doç. Dr. Orha  - Kitap
3. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
2680
Barkod:
9789750289361
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
3.000,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
İki ciltten oluşan Gayrimenkul Davaları adlı eser, kolektif çalışmanın en başarılı örneklerinden biri olmuştur.
Gayrimenkul mülkiyeti, gerek ekonomik değeri gerekse üretim, barınma, ticaret gibi yaşamsal etkinlikler bakımından taşıdığı önem nedeniyle üzerinde uyuşmazlıkların en çok çıktığı hukuki alanı oluşturmaktadır.
Her biri alanında uzman yazarlar tarafından kaleme alınmış, özel hukuk ve kamu hukukunun sentezi niteliğinde olan bu kitapta eşya hukukunun ve idare hukukunun klasik katı ve kuramsal niteliği aşılıp, uygulama ve yargı içtihatları ile pratik yaşamın ihtiyaçlarına cevap bulunmaya çalışılmıştır. Bölüm yazarları, gayrimenkul hukukunun önemli konularını, öğretideki görüşler ve güncel yargı kararları ışığında titizlikle incelemişlerdir.
Gayrimenkul Davaları isimli eser, akademik camiaya hitap ettiği gibi, uygulayıcıların da temel başvuru kaynakları arasında yer almaktadır.
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Yazar Özgeçmişleri 
5
3. Baskıya Önsöz 
13
2. Baskıya Önsöz 
15
Önsöz 
17
Kısaltmalar 
39
1. Kısım
MÜLKİYET
1. Bölüm
GENEL HÜKÜMLER
Dr. Öğr. Üyesi Duygu KOÇAK DİKER 
§1. EŞYA HUKUKUNUN KONUSU VE KAPSAMI 
45
§2. AYNİ HAKLAR 
49
I. GENEL OLARAK 
49
II. UNSURLARI 
50
A. Eşya Üzerinde Doğrudan Hakimiyet Sağlaması 
50
B. Hakkın Herkese Karşı İleri Sürülebilmesi 
52
C. Konusunun eşya olması 
54
1. Eşyanın Unsurları 
54
a. Cismani Olma 
55
b. Sınırları Belirlenmiş Olma 
58
c. Hakimiyet Altına Alınabilme 
59
d. Kişi Dışı Unsurlardan Oluşma 
61
2. Eşya Türleri 
67
a. Taşınır ve Taşınmaz Eşya 
67
b. Misli ve Gayri Misli Eşya 
68
c. Tüketime Tabi Olan ve Olmayan Eşya 
69
d. Özel Mülkiyete Tabi Olan ve Olmayan Eşya 
70
e. Bölünebilen ve Bölünemeyen Eşya 
72
f. Sahipli ve Sahipsiz Eşya 
73
g. Basit–Birleşik Eşya ve Eşya Birliği 
74
III. AYNİ HAKLARA HAKİM İLKELER 
76
A. Kamuya Açıklık İlkesi 
76
B. Belirlilik İlkesi 
78
C. Sınırlı Sayı ve Tipe Bağlılık İlkesi 
81
D. Güvenin Korunması İlkesi 
82
E. Hak Düşürücü Süreye ve Zamanaşımına Tabi Olmama İlkesi 
83
IV. AYNİ HAKKIN TÜRLERİ 
84
A. Mülkiyet Hakkı 
84
B. Sınırlı Ayni Haklar 
84
1. İrtifak Hakları 
85
2. Rehin Hakları 
88
3. Taşınmaz Yükü 
90
§3. MÜLKİYET HAKKI 
91
Dr. Öğr. Üyesi Duygu KOÇAK DİKER 
I. KAVRAM 
91
II. İÇERİĞİ 
94
A. Olumlu İçerik 
94
B. Olumsuz İçerik 
95
1. İstihkak Davası 
96
2. Elatmanın Önlenmesi Davası 
103
III. KAPSAMI 
108
A. Bütünleyici Parça 
110
1. Unsurları 
111
a. Maddi Bağlantı 
111
b. İşlevsel Bağlantı 
115
c. Yerel Adete Uygunluk 
116
2. Yasa Gereği Bütünleyici Parça Sayılanlar 
118
a. Doğal Ürünler 
118
b. Yapılar, Bitkiler, Kaynaklar 
120
3. Bütünleyici Parçaya Bağlanan Hukuki Sonuçlar 
121
B. Eklenti 
124
1. Unsurları 
124
a. Dış Bağlantı 
124
b. Özgüleme 
126
c. Özgülemenin malikin arzusuna veya yerel adetlere dayanması 
127
2. Eklentiye Bağlanan Hukuki Sonuçlar 
128
KISALTMALAR 
131
KAYNAKÇA 
133
§4. BİRLİKTE MÜLKİYET – EL BİRLİĞİ MÜLKİYETİ 
137
Doç. Dr. Orhan EROĞLU 
I. BİRDEN FAZLA KİŞİLERİN MÜLKİYET HAKKI 
137
A. Tek Kişi Mülkiyeti (Ferdi Mülkiyet) ile Birlikte Mülkiyet Ayrımı 
137
B. Birlikte Mülkiyetin Çeşitleri 
139
1. Paylı Mülkiyet 
139
a. Paylı Mülkiyetin Tanımı, Unsurları ve Kuruluşu 
139
aa. Paylı Mülkiyetin Tanımı ve Unsurları 
139
bb. Paylı Mülkiyetin Kuruluşu 
142
aaa. Paylı Mülkiyetin Taraf İradeleri ile (Hukuki İşlem ile) Kurulması 
142
bbb. Paylı Mülkiyetin Yetkili Makamın İşlemi veya Mahkeme Kararı ile Kurulması 
143
ccc. Paylı Mülkiyetin Kanun Gereğince Kurulması 
144
b. Paylı Mülkiyette Paydaşların Pay Bakımından Hukuki Durumları 
145
aa. Pay Oranı 
145
bb. Paydaşın Payı Üzerinde Tasarruf Etmesi 
147
c. Paylı Mülkiyette Yönetim 
155
aa. Genel Olarak Paylı Mülkiyette Yönetim Kavramı 
155
bb. Yönetim İşleri 
157
aaa. Olağan Yönetim İşleri 
157
bbb. Önemli Yönetim İşleri 
161
ccc. Olağanüstü Yönetim İşleri ve Tasarruf İşlemleri 
169
d. Paydaşların, Paylı Mülkiyete Konu Malın Tamamı Açısından Yetkileri ve Yükümlülükleri 
173
aa. Paylı Mülkiyete Konu Malın Tamamı Açısından Paydaşların Yetkileri 
173
aaa. Paylı Mülkiyete Konu Maldan Yararlanma ve Paylı Malı Kullanma Yetkisi 
174
bbb. Ortak Menfaatleri Koruma Yetkisi 
182
bb. Paylı Mülkiyete Konu Malın Tamamı Açısından Paydaşların Yükümlülükleri 
187
e. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi 
189
aa. Paylı Mülkiyetin Bir veya Birden Fazla Paydaş Açısından Sona Ermesi 
189
bb. Paylı Mülkiyetin Tüm Paydaşlar Açısından Sonra Ermesi ve Paylaşma 
195
aaa. Genel Olarak 
195
bbb. Paylaşma Kavramı ve Paydaşların Paylaşmayı İsteme Hakkı 
195
ccc. Paylaşmayı İsteme Hakkına İlişkin Sınırlandırmalar 
196
aaaa. Paylı Mülkiyete Konu Malın Sürekli Olarak Belirli Bir Amaca Özgülenmesi 
197
bbbb. Paylı Mülkiyete Konu Mal ile İlgili Olarak Belirli Bir Süre Paylaşmanın İstenmeyeceğine Dair Paydaşların Anlaşması 
198
cccc. Paylı Mülkiyete Konu Malın Paylaşılması Açısından Zamanın Uygun Olmaması 
201
dddd. Paylaşmanın Yasaklandığı Özel Bir Hükmün Bulunması 
202
ddd. Paylaşma Şekilleri 
202
aaaa. Rızai Paylaşım 
202
bbbb. Kazai Paylaşım (Paylaşma Davası/İzale–i Şüyu Davası) 
204
i) Paylaşma Davası (İzale–i Şüyu Davası) Kavramı, Konusu ve Hukuki Niteliği 
204
ii) Paylaşma Davasının Tarafları 
207
iii) Paylaşma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme 
210
iv) Paylaşma Davasında Bekletici Sorun Hususu 
211
v) Paylaşma Davası ile Paylaşmanın Yapılması 
211
a) Aynen Paylaştırma Yolu 
212
b) Nakden Paylaştırma Yolu 
216
c) Kat Mülkiyetine Geçiş ile Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi Yolu 
222
2. Elbirliği Halinde Mülkiyet (İştirak Halinde Mülkiyet) 
225
a. Elbirliği Halinde Mülkiyetin Tanımı, Hukuki Niteliği ve Kuruluşu 
225
aa. Elbirliği Halinde Mülkiyetin Tanımı ve Hukuki Niteliği 
225
bb. Elbirliği Halinde Mülkiyetin Kurulması 
228
b. Elbirliği Halinde Mülkiyetin Hükümleri 
229
c. Elbirliği Halinde Mülkiyetin Sona Ermesi 
233
aa. Genel Olarak Elbirliği Halinde Mülkiyetin Sona Ermesi 
233
bb. Miras Ortaklığı Açısından Özel Bazı Durumlar 
235
aaa. Mirasçıların Birlikte Hareket Etme Prensibi 
235
bbb. Miras Payının Devri 
238
ccc. Miras Ortaklığının Sona Erdirilmesi ile İlgili Özel Bazı Durumlar 
241
aaaa. Genel Olarak 
241
bbbb. Miras Hissesinin Haczi ile Miras Ortaklığının Sona Erdirilmesi 
245
KAYNAKÇA 
248
§5. MÜLKİYET HAKKINA SAHİP OLABİLME EHLİYETİ 
257
Cüneyd ALTIPARMAK 
I. MÜLKİYET HAKKINA SAHİP OLABİLME EHLİYETİ; TÜRKLERİN, YABANCILARIN VE TÜZEL KİŞİLERİN MÜLK EDİNEBİLME KOŞULLARI 
257
A. Genel Olarak 
257
B. Konuya İlişkin Bazı Temel Kavramlar 
271
1. Kişi ve Kişilik Kavramı 
271
a. Devletin (Tüzel) Kişiliği 
271
b. Kişi Türleri 
277
aa. Gerçek Kişiler 
278
bb. Tüzel Kişiler 
280
aaa. Özel Hukuk Tüzel Kişileri 
281
bbb. Kamu Hukuku Tüzel Kişileri 
291
cc. Topluluklar 
294
2. Ehliyet Kavramı ve Türleri 
303
a. Hak Ehliyeti 
304
b. Fiil Ehliyeti 
306
3. Mülkiyet Türleri ve Kazanma Yolları 
310
a. Taşınır Mülkiyeti 
311
b. Taşınmaz Mülkiyeti 
313
c. Fikri Mülkiyet 
315
d. Mülkiyetin Edinilmesi (İktisabı) 
317
4. Mülkiyet Hakkına Benzer Kurumlar 
320
1. Genel Olarak 
321
2. Kişilere Göre Taşınır ve Taşınmaz Mülkiyet Edinme Ehliyeti 
322
a. Gerçek Kişiler Yönünden 
322
b. Tüzel Kişilerin Mülkiyet Hakkına Sahip Olma Ehliyeti 
344
D. Yabancı Kişiler ve Durumu 
368
1. Yabancı Gerçek Kişiler ve Mülk Edinme Ehliyetleri 
369
2. Yabancı Tüzel Kişiler ve Mülk Edinme Ehliyetleri 
424
E. Fikri Mülkiyeti Edinme Durumu 
471
F. Özel Durumlar 
473
1. Petrol Araştırmaları Yönünden 
474
2. Turizmi Teşvik Yönünden 
474
3. Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Yönünden 
475
4. Kültür ve Tabiat Varlıkları Yönünden 
476
5. Hisse Senetleri Yönünden 
477
6. Diğer Hususlar Yönünden 
480
Sonuç 
483
KAYNAKÇA 
488
§6. MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI – İSTİHKAK VE EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI 
491
Doç. Dr. Özge UZUN KAZMACI Doç. Dr. Ayşe Nilay ŞENOL 
I. GENEL OLARAK MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI 
491
II. TAŞINMAZLARDA İSTİHKAK DAVASI 
494
A. Genel Olarak 
494
B. Davanın Hukuki Niteliği 
497
C. Davanın Tarafları 
498
D. İspat Yükü 
500
E. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
501
F. Dava Konusunun Devri 
502
III. TAŞINMAZLARDA ELATMANIN ÖNLENMESİ (MÜDAHALENİN MEN–İ) DAVASI 
503
A. Genel Olarak 
503
B. Hukuki Niteliği 
505
C. Elatma Kavramı 
505
1. Hukuka Aykırı Müdahale 
505
2. Elatma Türleri 
509
3. Elatma Davası ile Talep Edilen Husus 
513
D. Davanın Tarafları 
515
1. Davacı 
515
a. Malik 
515
aa. Tek Başına Malik 
515
bb. Paylı Mülkiyet 
517
cc. Elbirliği Halinde Mülkiyet 
518
b. Sınırlı Ayni Hak Sahibi 
519
c. Kişisel Hak Sahipleri 
523
2. Davalı 
524
E. İspat Yükü 
526
1. Genel Olarak 
526
2. Davacının Katlanma Yükümlülüğü Olduğunun İspatı 
527
a. Kamu Hukukundan Doğan Mülkiyet Sınırlamaları 
527
b. Özel Hukuktan Doğan Mülkiyet Sınırlamaları 
528
aa. Komşuluk Hukukundan Doğan Sınırlamalar 
528
bb. Sözleşmeden Doğan Ayni veya Şahsi Bir Hak Sebebiyle Katlanma Yükümlülüğü 
532
cc. Hakkın Kötüye Kullanılması ve Zorda Kalma 
532
3. Mülkiyetin Tescil Dışı Hallerle Kazanıldığının İspatı 
532
F. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
533
G. Dava Konusunun Devri 
534
H. Elatmanın Önlenmesi Davasında Zamanaşımı 
535
IV. DİĞER DAVALAR 
535
A. Genel Olarak 
535
B. Mülkiyet Hakkının Korunmasına Yönelik Tespit Davaları 
536
1. Genel Olarak Tespit Davası 
536
2. Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası 
537
3. Diğer Tespit Davaları 
538
a. Genel Olarak 
538
b. Muhdesatın Tespiti Davası 
541
C. Tazminat Davası 
544
1. Genel Olarak 
544
2. Ecrimisil (Kullanma Tazminatı) Talep Edilmesi ve Bu Talebin Hukuki Niteliği 
545
KAYNAKÇA 
551
2. Bölüm
TAŞINMAZ MÜLKİYETİ
§1. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU VE KAPSAMI 
555
Doç. Dr. Eda ŞAHİN–ŞENGÜL 
I. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU 
555
A. Genel Olarak 
555
B. Arazi 
557
C. Bağımsız ve Sürekli Haklar 
558
D. Kat Mülkiyeti Kütüğüne Kayıtlı Bağımsız Bölümler 
559
II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAPSAMI 
559
A. Yatay Kapsamı 
560
1. Genel Olarak 
560
2. Kadastrosu Yapılmış Tapulu Taşınmazlarda Sınır 
561
3. Tapusu Olan Kadastrosuz Taşınmazlarda Sınır 
565
4. Tapusuz Taşınmazlarda Sınır 
568
B. Dikey Kapsamı 
569
C. Madde İtibariyle Kapsamı 
571
1. Taşınmazın Bütünleyici Parçası Sayılan Şeyler 
571
a. Yapılar 
571
aa. Prensip 
571
bb. Hukuka Uygun Yapı 
573
cc. Hukuka Aykırı (Haksız) Yapı 
573
aaa. Kavram 
573
aaaa. Genel Olarak 
574
bbbb. Malzeme Malikinin Malzemesinin Sökülerek Kendisine İadesi Talebi 
575
cccc. Malzeme Malikinin Malzeme Mülkiyetinin Kaybı Nedeniyle Uğradığı Zararın Tazmini Talebi 
577
dddd. Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Malikine Geçirilmesi Talebi 
579
aaaa. Genel Olarak 
583
bbbb. Arazi Malikinin Malzemenin Sökülüp Kaldırılmasını Talep Hakkı 
583
cccc. Tazminat Talebi 
585
dddd. Arazi Mülkiyetinin Malzeme Malikine Geçirilmesi Talebi 
587
aaaa. Genel Olarak 
588
bbbb. Arazi Malikinin Hakları 
589
cccc. Malzeme Malikinin Hakları 
589
dddd. Yapıyı Yapan Üçüncü Kişinin Hakları 
590
b. Bitkiler 
590
c. Kaynaklar 
592
2. Taşınmazın Bütünleyici Parçası Sayılmayan Şeyler 
594
a. Taşınır Yapı 
594
b. Taşınır Bitki 
595
c. Üst Hakkı 
595
d. Mecralar 
596
e. Taşkın Yapı 
597
aa. Genel Olarak 
597
bb. Arazi Malikinin Arazisine Taşan Yapıya Katlanma Yükümlülüğü 
598
cc. Taşan Yapıya Katlanma Yükümlülüğü Bulunması Halinde Taşkın Yapının Hukuki Durumu 
603
III. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI 
605
A. Genel Olarak Kazanma 
605
1. Aslen Kazanma – Devren Kazanma 
605
2. Tescille Kazanma – Tescilden Önce Kazanma 
606
B. Taşınmaz Mülkiyetinin Tescille Kazanılması 
608
1. Genel Olarak Şartları 
608
2. Kazanma Sebebi 
608
3. Mülkiyeti Devir Borcu Doğuran Sözleşmelerde Şekil ve Şekle Aykırılığın Sonuçları 
609
a. Şekil, Şeklin Amacı ve Kapsamı 
609
b. Şekle Aykırılık ve Sonuçları 
611
4. Mülkiyeti Devir Borcu Doğuran Sözleşmelerde Muvazaa ve Sonuçları 
614
5. Mülkiyetin İnançlı Temlik Yoluyla Devri 
617
6. Nam–ı Müstear 
619
7. Tapusuz Taşınmazlarda Mülkiyeti Devretme 
621
KAYNAKÇA 
625
§2. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN ZAMANAŞIMI YOLUYLA KAZANILMASI 
629
Doç. Dr. Hülya ATLAN GÜRER 
I. GİRİŞ 
629
II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN OLAĞAN ZAMANAŞIMI YOLUYLA KAZANILMASI 
632
A. Genel Olarak 
632
B. Koşulları 
633
1. Taşınmaza İlişkin Koşul 
633
2. Zilyede ve Zilyetliğe İlişkin Koşullar 
635
a. Zilyetliğin Yolsuz Tescile Dayanması 
635
b. Zilyedin İyiniyetli Olması 
636
c. Zilyetliğin Malik Sıfatıyla Sürdürülmüş Olması 
637
d. Zilyetliğin Davasız Sürmüş Olması 
638
e. Zilyetliğin Aralıksız Sürmüş Olması 
639
f. Zilyetliğin On Yıl Sürmüş Olması 
640
C. Mülkiyetin Kazanıldığı ve Hüküm Doğurduğu An 
645
III. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI YOLUYLA KAZANILMASI 
646
A. Genel Olarak 
646
B. Türk Medeni Kanunu’na Göre Taşınmaz Mülkiyetinin Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması 
649
1. Esasa İlişkin Koşullar 
649
a. Taşınmaza İlişkin Koşul 
649
aa. Tapuya Kayıtlı Olmayan veya Tapuya Kayıtlı Olmakla Birlikte Maliki Tapu Kütüğünden Anlaşılamayan veya Hakkında Gaiplik Kararı Verilmiş Kişilere Ait Bir Taşınmazın Varlığı 
649
aaa. Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmaz (TMK m. 713/1) 
649
bbb. Tapuya Kayıtlı Olmakla Birlikte Maliki Tapu Kütüğünden Anlaşılamayan veya Hakkında Gaiplik Kararı Verilmiş Kişilere Ait Taşınmaz (TMK m. 713/2) 
652
aaaa. Genel Olarak 
652
bbbb. Tapu Sicilinin Gerçek Maliki Göstermediği veya Aleniyetini Yitirmiş Olduğu Taşınmazlar 
655
i) Malikin Tapu kütüğünden Anlaşılamadığı Taşınmazlar 
655
ii) Malik Hakkında Yirmi Yıl Önce Gaiplik Kararı Verilmiş Olan Taşınmazlar 
657
iii) Mülkiyeti Sicil Dışında Kazanılmış Olup Açıklayıcı Tescilin Yapılmadığı Taşınmazlar 
660
iv) Kötüniyetli Yolsuz Tescil Sahibi Adına Kayıtlı Taşınmazlar 
661
bb. Olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanılmaya Elverişli Bir Taşınmazın Varlığı 
662
aaa. Genel Olarak 
662
bbb. Mülkiyeti Zamanaşımıyla Kazanılamayacak Taşınmazlar 
663
aaaa. Kamu Malları 
663
i) Orta Malı 
663
ii) Hizmet Malı 
664
iii) Sahipsiz Mallar/Devletin Hüküm ve Tasarrufunda Olan Yerler 
665
a) Tarıma Elverişli Olmayan Yerler 
665
b) Genel Sular ve Kıyılar 
666
c) Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıkları 
667
d) Tabii Servet ve Kaynaklar 
667
e) Ormanlar 
667
bbbb. Zamanaşımıyla Kazanılması Kanunla Yasaklanmış Tapusuz Taşınmazlar 
668
i) Kanunları Uyarınca Devlete Kalan Taşınmazlar 
668
ii) Özel Kanun Hükümleri Nedeniyle Zamanaşımıyla Kazanılmaya Elverişli Olmayan Taşınmazlar 
669
a) Vakıf Taşınmazları 
669
b) Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgesinde Bulunan Taşınmazlar 
669
b. Zilyetliğe İlişkin Koşullar 
670
aa. Genel Olarak 
670
bb. Zilyetliğin Malik Sıfatıyla Olması 
670
cc. Zilyetliğin Davasız Sürmesi 
672
dd. Zilyetliğin Aralıksız Sürmesi 
674
ee. Zilyetliğin Yirmi Yıl Sürmesi 
675
2. Usule İlişkin Koşullar 
677
a. Zilyetliğin İspatı 
677
b. Tescil Davası 
679
3. Mülkiyetin Kazanıldığı ve Hüküm Doğurduğu An 
683
C. Özel Kanunlara Göre Taşınmaz Mülkiyetinin Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması 
685
1. Genel Olarak 
685
2. 1515 Sayılı Kanuna Göre 
685
3. 3402 Sayılı Kanuna Göre 
686
a. Genel Olarak 
686
b. Tapuya Kayıtlı Taşınmazlarda Olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanım
(KK m. 13/1 B–c) 
688
c. Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlarda Olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanım
(KK m. 14) 
690
d. Taşınmaz Mülkiyetinin İmar ve İhya Yoluyla Kazanılması (KK m. 17) 
694
KAYNAKÇA 
717
§3. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KISITLAMALARI 
721
Av. Dr. M. Lamih ÇELİK Prof. Dr. Sanem AKSOY DURSUN 
I. DEVİR HAKKININ KISITLAMALARI – SATIŞ İLİŞKİSİ DOĞURAN HAKLAR (ÖNALIM– GERİ ALIM–ALIM) 
721
A. Önalım (Şuf’a) Hakkı 
721
1. Süresi ve Şerhi 
725
2. Devredilmesi ve Miras Yoluyla Geçmesi 
727
3. İleri Sürülmesi 
728
4. Koşulları 
739
5. Kullanılması 
740
B. Geri Alım (Vefa) Hakkı 
763
1. Geri Alım Sözleşmesinin Şekli 
764
2. Geri Alım Hakkının Süresi ve Şerhin Etkisi 
770
3. Geri Alım Hakkının Devri ve Miras Yoluyla İntikali 
773
C. Alım (İştira) Hakkı 
776
1. Alım Sözleşmesinin Şekli 
779
2. Alım Hakkının Süresi ve Şerhin Etkisi 
780
3. Alım Hakkının Devri ve Miras Yoluyla İntikali 
782
D. Tescile Zorlama Davaları 
785
E. Sonuç 
787
KAYNAKÇA 
790
2. Kısım
SINIRLI AYNİ HAKLAR
1. Bölüm
İRTİFAK HAKLARI VE TAŞINMAZ YÜKÜ
§1. TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKI 
801
Dr. Öğr. Üyesi H. Kübra ERCOŞKUN ŞENOL 
I. İRTİFAK HAKKI VE İRTİFAK HAKKININ TÜRLERİ 
801
II. TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKI KAVRAMI, HAKKIN İÇERİĞİ VE KONUSU 
808
A. Kavram ve Genel Olarak İçerik 
808
B. Konu 
813
III. TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKININ KAZANILMASI 
818
A. Tescille Kazanma 
819
B. Sicil Dışı Kazanma 
823
1. İrtifakın Mahkeme Kararıyla Kazanılması 
825
2. İrtifakın Kamulaştırma Yoluyla Kazanılması 
825
3. Mecra İrtifakının Kazanılması 
828
4. Doğrudan Doğruya Kanundan Kaynaklanan Geçit İrtifaklarının Kazanılması 
830
C. Zamanaşımı ile Kazanma 
830
1. Olağan Zamanaşımı ile Kazanma 
830
2. Olağanüstü Zamanaşımı ile Kazanma 
832
IV. TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKININ SONA ERMESİ 
833
A. Terkinle Sona Erme 
834
B. Sicil Dışı Sona Erme 
837
1. Yüklü veya Yararlanan Taşınmazın Yok Olması 
837
2. Kamulaştırma 
838
3. Sürenin Sona Ermesi 
839
4. Tescilsiz Kazanılan Mecra İrtifakının ve Doğrudan Doğruya Kanundan Kaynaklanan Geçit İrtifakının Sona Ermesi 
840
5. Mahkeme Kararı 
841
a. Terkin Borcunun Yerine Getirilmemesi 
841
b. Kanundan Doğan Terkini İsteme Hakkı 
841
aa. Genel Olarak 
841
bb. TMK m. 785’in Amacı ve Hukuki Niteliği 
844
cc. İrtifakın Sağladığı Yararın Belirlenmesi 
845
dd. İrtifakın Sağladığı Yararın Tamamen Ortadan Kalkması Hâlinde Terkin
(TMK m. 785/1) 
846
ee. İrtifakın Yüküne Oranla Çok Az Yarar Sağlaması Hâlinde Terkin
(TMK m. 785/2) 
848
V. TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKININ HÜKÜMLERİ 
850
A. Hakkın İçerik ve Kapsamının Belirlenmesi 
850
B. Hakkın Kullanılmasına İlişkin Hükümler 
855
1. İrtifak Hakkı Sahibine (Yararlanan Taşınmazın Malikine) İlişkin Hükümler 
856
a. İrtifak Hakkın Sahibinin Yetkileri 
856
b. İrtifak Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri 
857
2. Yüklü Taşınmazın Malikine İlişkin Hükümler 
860
a. Yüklü Taşınmaz Malikinin Yetkileri 
860
aa. Genel Olarak 
860
bb. İrtifakın Yerinin Değiştirilmesini Talep Hakkı 
860
b. Yüklü Taşınmaz Malikinin Yükümlülükleri 
867
3. Yararlanan Taşınmazın İhtiyaçlarının Değişmesi 
867
4. Yararlanan veya Yüklü Taşınmazın Bölünmesi 
869
a. Genel Olarak Taşınmazın Bölünmesi 
869
b. Yararlanan Taşınmazın Bölünmesi 
870
c. Yüklü Taşınmazın Bölünmesi 
871
KAYNAKÇA 
874
§2. İNTİFA – OTURMA – ÜST HAKKI 
879
Doç. Dr. Emel BADUR 
I. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN SINIRLARI 
879
A. Genel Olarak Sınırlı Ayni Haklar 
879
B. İrtifak Haklarına Uygulanacak Hükümler 
882
C. İrtifak Haklarının Çeşitleri 
884
D. İntifa Hakkı 
886
1. İntifa Hakkının Kazanılması 
888
2. İntifa Hakkının Sona Ermesi 
890
3. Sona Ermenin Sonuçları 
891
a. Geri Verme Yükümlülüğü 
891
b. Geri Vermede İntifa Hakkı Sahibinin Sorumluluğu 
892
c. İntifa Hakkı Sahibinin Giderleri Talep Hakkı 
892
4. İntifa Hakkının Hükümleri 
893
a. İntifa Hakkı Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri 
893
aa. İntifa Hakkı Sahibinin Hakları 
893
aaa. İntifa konusu Taşınmaza Zilyet Olma Yetkisi 
894
bbb. İntifa Konusu Taşınmazı Kullanma Yetkisi 
894
ccc. İntifa Konusu Taşınmazın Ürünlerinden Yararlanma Yetkisi 
894
ddd. İntifa Konusu Taşınmazı Yönetme Yetkisi 
896
eee. Resmi Defter Tutulmasını Talep Yetkisi 
896
bb. İntifa Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri 
897
aaa. Taşınmaza Bakma ve Koruma Yükümlülüğü 
897
bbb. Masraf ve Vergi Ödeme Yükümlülüğü 
898
ccc. Taşınmazı Sigorta Ettirme Yükümlülüğü 
898
b. Malikin Hak ve Yükümlülükleri 
898
aa. Malikin Hakları 
898
aaa. İntifa Konusu Taşınmaz Üzerinde Tasarruf Yetkisi 
899
bbb. Gözetim Yetkisi 
899
ccc. Güvence Talep Etme Yetkisi 
899
eee. Resmi Defter Tutulmasını Talep Yetkisi 
901
bb. Malikin Yükümlülükleri 
901
aaa. Özdeğeri Koruma Amaçlı Önlemleri Alma Yükümlülüğü 
901
bbb. Taşınmazın Özdeğerine İlişkin Giderleri Karşılama Yükümlülüğü 
902
E. Oturma (Sükna) Hakkı 
902
1. Oturma Hakkının Konusu 
903
2. Oturma Hakkının Kazanılması ve Sona Ermesi 
904
3. Oturma Hakkının Hükümleri 
905
F. Üst Hakkı 
906
1. Üst Hakkının Kazanılması 
908
2. Üst Hakkının Sona Ermesi ve Sona Ermenin Sonuçları 
909
3. Üst Hakkının Süresinin Dolmasından Önce Arazi Malikine Devri 
911
4. Üst Hakkının Hükümleri 
913
KAYNAKÇA 
925
§3. TAŞINMAZ YÜKÜ 
927
Doç. Dr. Nurcihan DALCI ÖZDOĞAN 
I. TMK SİSTEMATİĞİ İÇERİSİNDE TAŞINMAZ YÜKÜNÜN YERİ 
927
A. Genel Olarak 
927
B. Diğer Sınırlı Ayni Haklarla Karşılaştırma 
928
C. Taşınmaz Yükü ile Diğer Sınırlı Ayni Haklar Arasındaki Sıra İlişkisi 
930
II. TAŞINMAZ YÜKÜNÜN UNSURLARI VE KAPSAMI 
939
A. Edim Borcu 
940
B. Taşınmazın, Borcun Teminatı Olması 
958
III. TAŞINMAZ YÜKÜNÜN ÇEŞİTLERİ 
959
A. Kişiye Bağlı Taşınmaz Yükü–Eşyaya Bağlı Taşınmaz Yükü 
959
B. Özel Hukuka İlişkin Taşınmaz Yükü–Kamu Hukukuna İlişkin Taşınmaz Yükü 
960
IV. TAŞINMAZ YÜKÜNÜN KAZANILMASI 
961
A. Tescille Kazanım 
961
B. Tescilsiz Kazanım 
962
V. TAŞINMAZ YÜKÜNÜN SONA ERMESİ 
964
A. Genel Olarak 
964
B. Taşınmaz Yükünün Yükten Kurtarma Yoluyla Sona Ermesi 
964
KAYNAKÇA 
967
2. Bölüm
TAŞINMAZ REHNİ
§1. GENEL HÜKÜMLER 
969
Süleyman KANDEMİR 
I. TAŞINMAZ KAVRAMI 
969
A. Bütünleyici Parça (Mütemmim Cüz) 
970
B. Eklenti (Teferruat) 
971
C. Prefabrik Yapılar 
972
D. Müstakil ve Daimî Ayni Haklar (Bağımsız ve Sürekli Haklar) 
976
II. TAŞINMAZ REHNİ 
977
A. Genel Olarak Rehin Hakkı 
977
1. Rehin Hukukuna Hâkim Olan İlkeler 
978
a. Alacağa Bağlılık (Fer’ilik) İlkesi 
978
b. Kamuya Açıklık (Aleniyet) İlkesi 
980
c. Belirlilik İlkesi 
981
d. Teminatın Bölünmezliği İlkesi 
983
e. Öncelik İlkesi 
983
f. Talîlik İlkesi 
983
2. Rehin Hakkının Tanıdığı İmkânlar 
984
3. Rehin Türleri 
985
a. Taşınır Rehinleri 
986
b. Taşınmaz Rehinleri 
987
B. Taşınmaz Rehnine Hâkim Olan İlkeler 
989
1. Kamuya Açıklık (Aleniyet) İlkesi 
989
2. Sabit Dereceler Sistemi İlkesi 
991
a. İlerleme Sistemi 
991
b. Sabit Dereceler Sistemi 
992
§2. İPOTEK 
995
Süleyman KANDEMİR 
I. KAVRAM 
995
II. TÜRLERİ 
996
A. Üst Sınır İpoteği 
996
B. Anapara İpoteği 
999
C. Sözleşmeye Dayalı Olarak Tesis Edilen İpotek 
1001
D. Kanundan Doğan İpotek 
1002
E. Yabancı Para İpoteği 
1006
F. Müşterek İpotek, Paylı İpotek 
1009
G. Üçüncü Kişi Tarafından Verilen İpotek 
1013
III. KAPSAMI 
1016
A. İpoteğin Alacak Bakımından Kapsamı 
1017
B. İpoteğin Taşınmaz Bakımından Kapsamı 
1021
IV. TESİSİ 
1024
A. Taraflar 
1024
B. İpotek Sözleşmesi 
1027
V. BAZI ÖZEL DURUMLAR 
1036
A. Aile Konutu Üzerine İpotek Tesisi 
1036
B. İpotekli Taşınmazın Bölünmesi 
1043
C. İpotekli Taşınmazın Devredilmesi 
1047
VI. İPOTEK HAKKININ VERDİĞİ YETKİLER 
1048
A. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip 
1048
B. Lex Commisoria Yasağı 
1051
VII. İPOTEĞİN SONA ERMESİ 
1053
A. Alacağın Sona Ermesi 
1053
B. İpotekli Taşınmazı Devralan Yeni Malikin Talebi 
1056
C. Taşınmazın Yok Olması 
1056
D. Kamulaştırma ve Süreli İpoteklerde Sürenin Dolması 
1056
E. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip 
1057
VIII. İPOTEKLE İLGİLİ DAVA ÖRNEKLERİ VE YETKİLİ MAHKEME MESELESİ 
1057
SONUÇ 
1061
KAYNAKÇA 
1062
§3. YAPI ALACAKLISI İPOTEĞİ 
1067
Dr. Öğr. Üyesi Nurten İNCE AKMAN 
I. GİRİŞ 
1067
II. TERMİNOLOJİ 
1068
III. YAPI İPOTEĞİ TESCİL TALEBİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
1069
A. Şahsi Talep Görüşü 
1069
B. Ayni Talep Görüşü 
1071
C. Eşyaya Bağlı Borç Görüşü 
1072
D. Yenilik Doğuran Hak Görüşü 
1074
IV. YAPI İPOTEĞİNİN TARAFLARI 
1075
A. Yapı İpoteği Alacaklıları 
1075
1. Yüklenici 
1075
2. Alt Yükleniciler 
1079
3. Zanaatkârlar 
1087
4. Yapı İpoteği Hakkından Yararlanabilecek Diğer Kimseler 
1087
B. Yapı İşine Katkı Sağlamasına Rağmen Yapı İpoteği Hakkından Yararlanamayanlar 
1093
1. Mimarlar ve Mühendisler 
1093
2. Yapı İşine Yalnızca Malzeme Temin Edenler 
1095
3. Hizmet Sözleşmesi Gereğince Yapı İşinde Çalışanlar 
1097
4. Yapı İşine Kredi Sağlayanlar 
1098
C. İpotek Borçlusu 
1098
V. YAPI İPOTEĞİNİN KONUSU 
1101
A. Arazi 
1102
B. Tapu Kütüğünde Ayrı Bir Sayfaya Kaydedilen Bağımsız ve Sürekli Haklar 
1105
C. Kat Mülkiyeti Kütüğüne Kayıtlı Bağımsız Bölümler 
1106
D. Üzerinde Yapı İpoteği Tesis Edilemeyen Taşınmazlar 
1109
VI. İPOTEĞİN TESCİLİNİN ŞARTLARI 
1111
A. Bir Yapı Alacağının Mevcut Olması 
1111
B. Alacağın Malik Tarafından Kabul Edilmiş Olması veya Mahkeme Tarafından Hüküm Altına Alınması 
1115
C. Alacak İçin Yeterli Teminat Gösterilmemiş Olması 
1118
D. Tescilin Süresi İçinde Gerçekleştirilmesi 
1119
VII. YAPI İPOTEĞİNİN TESCİLİ 
1124
A. Yapı İpoteğinin Geçici Tescili 
1124
B. Yapı İpoteğinin Kesin Tescili 
1129
VIII. YAPI İPOTEĞİNDE SIRA 
1130
IX. YAPI İPOTEĞİNİN SAĞLADIĞI ÖNCELİK HAKKININ KULLANILMASI 
1132
A. Öncelik Hakkını Kullanmanın Koşulları 
1132
B. Öncelik Hakkının Kullanışı ve Niteliği 
1136
X. YAPI İPOTEĞİNDEN FERAGAT 
1141
XI. YAPI İPOTEĞİNİN SONA ERMESİ 
1142
XII. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
1142
KAYNAKÇA 
1150
§4. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİ 
1155
Doç. Dr. Yıldırım KESER 
I. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ 
1155
A. Amaç ve Nitelik 
1155
B. Değer Biçilmesi 
1156
C. Muacceliyet Bildirimi 
1157
D. Malikin Durumu 
1158
E. Devir ve Bölünme 
1159
II. İRAT SENEDİ 
1159
A. Amaç ve Nitelik 
1159
B. Sorumluluğun Sınırı 
1161
C. Devletin Sorumluluğu 
1161
D. Yükten Kurtarma 
1162
E. Borç ve Mülkiyet 
1163
F. Bölünme 
1164
III. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ 
1164
A. Alacağın Niteliği 
1165
1. Kayıtsız Şartsız Para Alacağı Olması 
1165
2. Alacağın Türk Parası Olarak Gösterilmesi Zorunluluğu 
1165
3. Mevcut Borç İlişkisinin Yenileme ile Sona Ermesi 
1166
4. Paraya Çevrilmesi 
1167
B. Rehin Kurulması 
1167
C. Ortak Temsilci Atanması 
1169
D. Güvenin Korunması 
1170
E. Alacaklı ve Borçlu Arasındaki İlişki 
1171
1. Zilyet Olmak 
1171
2. Borçlunun Defileri 
1172
a. Mutlak Defiler (Objektif Defiler) 
1172
b. Kişisel Defiler 
1173
3. Götürülecek Borç Olması 
1173
4. Borcun ve Borca Bağlı Faizlerin Ödenmesi 
1173
5. Hukuki İlişkide Değişiklikler 
1174
F. Sona Erme 
1175
IV. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
1176
V. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER 
1177
KAYNAKÇA 
1179
§5. TAŞINMAZ REHİNİ İLE GÜVENCE ALTINA ALINAN ÖDÜNÇ SENETLERİ 
1181
Prof. Dr. Özlem TÜZÜNER 
GİRİŞ 
1181
I. TÜRK MEDENÎ KANUNU’NDA TAŞINMAZ REHİNİYLE GÜVENCE ALTINA ALINAN ÖDÜNÇ SENEDİ 
1183
II. TÜRK MEDENÎ KANUNU’NUN 930 ve 970’İNCİ MADDELERİNDE ÖNGÖRÜLEN REHİNLİ TAHVİLLERİN AYIRT EDİLMESİ 
1189
III. MUKAYESELİ HUKUKTA, ÖZELLİKLE İSVİÇRE HUKUKU’NDA TAŞINMAZ REHİNİYLE GÜVENCE ALTINA ALINAN ÖDÜNÇ SENEDİ 
1190
IV. TÜRK MEDENÎ KANUNU’NUN 930 İLE 938 ARASI HÜKÜMLERİNE YÖNELEN ELEŞTİRİLER 
1195
SONUÇ 
1197
KAYNAKÇA 
1200
Kavramlar Dizini 
1203
Yazar Özgeçmişleri 
1221
3. Baskıya Önsöz 
1227
Önsöz 
1229
Kısaltmalar 
1261
3. Kısım
ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ
1. Bölüm
ZİLYETLİK
Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ 
I. ZİLYETLİĞİN TANIMI 
1267
II. ZİLYETLİĞİN UNSURLARI 
1274
A. Fiili Hakimiyet (Corpus) 
1274
B. Zilyet Olma İradesi (Animus) 
1277
III. ZİLYETLİĞİN KONUSU 
1278
IV. ZİLYETLİĞİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
1279
A. Hak Görüşü 
1279
B. Hukuki Durum Görüşü 
1279
V. ZİLYETLİĞİN ÇEŞİTLERİ 
1280
A. Zilyet Sayısına Göre 
1280
1. Tek Kişi Zilyetliği 
1280
2. Çok Kişinin Zilyetliği 
1281
B. Asli–Feri Zilyetlik 
1281
C. Dolaylı Zilyetlik– Dolaysız Zilyetlik 
1283
D. Eşya Üzerinde – Doğal Güçler Üzerinde – Hak Üzerinde Zilyetlik– Sanal Zilyetlik 
1285
E. Eşyayı Zilyet Dışında Elinde Tutanlar 
1286
F. Haklı Zilyetlik – Haksız Zilyetlik 
1287
VI. ZİLYETLİĞİN FONKSİYONLARI 
1287
A. Toplumsal Düzeni ve Huzuru Sağlama Fonksiyonu 
1287
B. Aleniyeti Sağlama Fonksiyonu 
1288
C. Ayni Hakları Kazandırma 
1288
D. Zilyedi Korunması 
1289
VII. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI 
1289
A. Genel Olarak 
1289
B. Aslen Kazanma 
1289
C. Zilyetliğin Devren Kazanılması 
1290
1. Teslimle Zilyetliğin Kazanılması 
1290
a. Zilyetliğin Hazır Olanlar Arasında Teslimle Kazanılması 
1291
aa. Malın Teslimi (TMK m. 977) 
1291
bb. Araçların Teslimi (TMK m. 977) 
1292
cc. Fiili Hakimiyet Sağladığı Varsayılan Anlaşma Yoluyla Teslim (TMK m. 977) 
1292
b. Zilyetliğin Hazır Olmayanlar Arasında Teslimle Kazanılması 
1293
2. Zilyetliğin Teslimsiz Kazanılması 
1293
a. Kısa Elden Teslim 
1294
b. Hükmen Teslim 
1294
c. Zilyetliğin Havalesi 
1296
d. Eşyayı Temsil Eden Senetlerin Devri 
1297
e. Zilyetliğin Miras Yoluyla Devri 
1298
VIII. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI 
1298
1. Zilyedin Kuvvet Kullanma Hakkı 
1299
2. Zilyetlik Davaları 
1301
a. Saldırıyı Önleme Davası 
1301
b. Saldırıyı Sona Erdirme Davası 
1303
c. Tazminat Davası 
1303
d. Geri Verme (Yedin İadesi) Davası 
1303
3. Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması 
1308
B. Zilyetliğin Temelinde Yer Aldığı Varsayılan Hak Sebebiyle Korunması 
1315
1. Taşınırlar Bakımından 
1315
a. Mülkiyet Karinesi 
1315
b. Sınırlı Ayni Hak Karinesi 
1316
c. Alacak Hakkı Karinesi 
1317
2. Taşınmazlar Bakımından 
1317
3. Zilyetlikten Doğan Hak Karinelerinin Sonuçları 
1318
a. İddia ve Savunma Yönünden 
1318
b. Hak Karinelerinin Ayni Hak Kazandırıcı Etkisi 
1319
4. Taşınır (Menkul) Davası 
1325
a. Genel Olarak 
1325
b. Taşınır Davasının Özellikleri 
1326
c. Taşınır Davası Sonucunda Geri Vermekle Yükümlü Olan Zilyetlerin Durumu 
1330
5. İstihkak Davası 
1339
IX. ZİLYETLİĞİN SONA ERMESİ 
1340
KAYNAKÇA 
1344
2. Bölüm
TAPU SİCİLİ
Erhan GÜNAY 
I. TAPU SİCİLİNE İLİŞKİN KAVRAMLAR VE SİCİLE EGEMEN OLAN İLKELER 
1347
A. Tapu Sicili 
1347
B. Taşınmazların Tapu Siciline Kaydı 
1349
C. Tescil Tanımı 
1350
D. Tescilin Konusu 
1352
E. Tescil Koşulları 
1352
1. Tescil İstemi 
1352
2. Geçerli Hukuki Neden 
1353
3. Tescil İsteminde Bulunanın Yetkili ve Hukuki Sebebin Geçerli Olduğunu Belgelemesi 
1356
4. Hakların Tescili 
1357
5. Tescilin Etkisi 
1358
6. Tescilin Sonuçları 
1360
7. Tapu Tahsis Belgesine Dayanarak Tescil İsteminin Koşulları 
1361
F. Terkin 
1364
G. Şerhler 
1366
1. Kişisel Hakların Şerhi 
1367
2. Tasarruf Yetkisi Kısıtlanmasında Şerh 
1369
3. Geçici Tescil Şerhi 
1370
H. Beyanlar 
1371
I. Tapu Siciline Egemen Olan İlkeler 
1374
1. Aynilik İlkesi 
1374
2. Tescil İlkesi 
1374
3. Nedensellik İlkesi 
1375
4. İstek İlkesi 
1377
5. Açıklık İlkesi 
1378
6. Tapu Siciline Güven İlkesi 
1379
7. Devletin Sorumluluğu İlkesi 
1388
İ. Yabancıların Türkiye’de Mülkiyet Edinmesi 
1390
§1. KAT MÜLKİYETİ – KAT İRTİFAKI 
1393
Doç. Dr. Betül ÖZLÜK 
I. KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA GÖRE KAT MÜLKİYETİ KAVRAMI 
1395
A. Bağımsız Bölüm 
1396
B. Bağımsız Bölüme Bağlanmış Olan Eklentiler 
1397
C. Arsa Payı 
1398
D. Ortak Yerler 
1400
E. Anataşınmaz (Anagayrimenkul) 
1401
F. Anayapı 
1401
II. KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI 
1401
A. Hukukî İşlemle Kat Mülkiyetinin Kurulması 
1402
1. Talep 
1402
2. Talebe Eklenmesi Gereken Belgeler 
1404
a. Mimarî Proje 
1404
b. Yapı Kullanma İzni 
1404
c. Yönetim Planı 
1404
3. Resmî Senet 
1405
4. Kat Mülkiyetinin Tescili 
1406
B. Kat Mülkiyetinin Mahkeme Kararı ile Kurulması 
1407
C. Kat Mülkiyetinin Kat İrtifakına Dayalı Olarak Kurulması 
1408
1. Kat İrtifakı 
1408
a. Kat İrtifakı Kavramı ve Hukukî Niteliği 
1408
b. Kat İrtifakının Kurulması 
1409
c. Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları ve Borçları 
1411
d. Kat İrtifakının Sona Ermesi 
1412
2. Kat İrtifakına Dayalı Olarak Kat Mülkiyetinin Kurulması 
1413
III. KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ 
1414
IV. KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
1416
A. Kat Maliklerinin Hakları 
1416
B. Kat Maliklerinin Yükümlülükleri 
1418
1. Bağımsız Bölümlerde Yükümlülükleri 
1418
2. Anataşınmaz ve Ortak Yerlerde Yükümlülükleri 
1420
3. Genel Giderlere Katılma Yükümlülüğü 
1421
V. KAT MÜLKİYETİNİN YÖNETİMİ 
1423
A. Kat Malikleri Kurulu 
1423
1. Kurulun Niteliği, Yetkileri ve Toplanması 
1423
2. Kurulun Kararları 
1425
a. Oybirliği Aranan Haller 
1425
b. Beşte Dört Çoğunluk Kararı Aranan Haller 
1426
c. Çifte Çoğunluk (Sayı ve Arsa Payı Çoğunluğu) Kararı Aranan Haller 
1426
d. Oyçokluğu Aranan Hal 
1428
B. Yönetici 
1429
1. Yöneticinin Atanması 
1429
2. Yöneticinin Görevleri 
1430
3. Yöneticinin Hakları 
1432
C. Denetçi 
1433
VI. TOPLU YAPILAR 
1433
A. Tanım 
1433
B. Hüküm ve Sonuçları 
1434
KAYNAKÇA 
1436
§2. DEVRE MÜLK – DEVRE TATİL 
1437
Prof. Dr. Ayşe HAVUTCU 
I. GİRİŞ 
1437
II. TERMİNOLOJİ 
1446
III. DEVRE MÜLK HAKKI 
1448
A. 3227 Sayılı Kanundan Önceki Durum ve Devre Mülk Hakkının Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamında Düzenlenmesine Yönelik Eleştiriler 
1448
B. Devre Mülk Hakkının Tanımı, Unsurları, Hukuki Niteliği 
1449
1. Devre Mülk Hakkının Tanımı ve Unsurları 
1449
a. Devre Mülk Hakkının “Mesken” Olarak Kullanılmaya Elverişli “Taşınmaz Mal” Üzerinde Kurulması 
1450
b. Hakkın Konusu Taşınmaz Üzerinde Müşterek Mülkiyet Şeklinde Toplu Mülkiyet İlişkisinin Bulunması 
1451
c. Taşınmazdan Münhasıran Yararlanma Hakkının Yılın Belirli Dönemlerinde Mevcut Olması 
1452
d. Müşterek Mülkiyet Payına Tanımlanan Devrelerde Yararlanma Hakkının İrtifak Hakkına Bağlanması 
1452
2. Devre Mülk Hakkının Hukuki Niteliği 
1453
C. Devre Mülk Hakkının Kurulması 
1454
1. Genel Bilgi 
1454
2. Devre Mülk Sözleşmesi 
1462
a. Devre Mülk Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 
1462
b. Devre Mülk Sözleşmesinin Şekli 
1462
c. Devre Mülk Sözleşmesinin İçeriği 
1462
3. Resmi Senet Düzenlenmesi 
1465
4. Devre Mülk Hakkının Tescili 
1466
5. Beyanlar Hanesine Yapılacak Kayıtlar 
1466
D. Devre Mülk Hakkının Hükümleri 
1467
1. Genel Olarak 
1467
2. Devre Mülk Hakkı Sahiplerinin Hakları 
1468
a. Kullanma Hakkı 
1468
b. Kullanım Hakkının Başkasına Bırakılabilmesi 
1468
c. Devre Mülk Hakkının Devredilebilmesi ve Mirasçılara İntikal Etmesi 
1468
d. Devre Mülk Üzerinde Hakkın Niteliği ile Bağdaşan Ayni Haklar Kurabilme 
1469
e. Ön Alım Hakkını Kullanabilme 
1469
f. Diğer Haklar 
1470
3. Devre Mülk Hakkı Sahiplerinin Yükümlülükleri 
1470
a. Genel Olarak 
1470
b. Masraflara Katılma Yükümlülüğü 
1471
c. Devre Mülkü Boşaltma Yükümlülüğü 
1472
E. Devre Mülk Sisteminde Yönetim 
1474
1. Genel Olarak 
1474
2. Yönetici 
1475
F. Devre Mülk Hakkının Sona Ermesi 
1476
IV. DEVRE MÜLK HAKKININ TÜKETİCİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
1478
A. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Devre Mülk Sözleşmesinin Devre Tatil Sözleşmesinin Bir Çeşidi Olarak Kanun Kapsamına Alınması 
1478
B. Devre Mülk Satış Sözleşmesine Devre Tatil Sözleşmesinin Bir Çeşidi Olarak Kanunun Uygulanması İçin Tüketici İşlemi Niteliğinde Olması Gereği 
1479
C. Devre Mülk Satış Sözleşmelerinde Alıcının Tüketici Olarak Korunması 
1483
1. Genel Olarak Devre Mülk Satış Sözleşmelerinde Alıcının Tüketici Olarak Korunması İhtiyacı 
1483
2. Devre Mülk Hakkına Konu Taşınmazın Ön Ödemeli Satışlarında Tüketiciyi Koruyucu Düzenlemeler 
1486
a. Yapı Ruhsatı Alınmadan Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmesi Yapma Yasağı 
1486
b. Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü 
1487
c. Ön Ödemeli Devre Mülk Sözleşmesinin Şekli 
1492
d. Satıcı veya Sağlayıcının Teminat Sağlama Yükümlülüğü 
1501
e. Sözleşmeden Dönme Hakkı 
1502
aa. Devir ve Teslim Tarihine Kadar Tüketicinin Dönme Serbestisi 
1502
bb. Proje Değişikliği Nedeniyle Dönme Hakkı 
1504
f. Devir ve Teslim Süresinin Azami 36 Ay Olması 
1504
3. Devre Mülk Hakkı Alıcısının Sözleşmeden Cayma Hakkı 
1505
4. Devre Mülk Alıcısının Diğer Hakları 
1508
V. SONUÇ 
1510
KAYNAKÇA 
1512
3. Bölüm
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI
Erhan GÜNAY 
I. MEDENİ/TAPU/KADASTRO KANUNU KAPSAMINDA KALAN TAPU İPTAL VE TESCİL İLE KAYIT DÜZELTME DAVALARI 
1513
GİRİŞ 
1513
A. Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğuna İlişkin Tazminat Davası (TMK m. 1007) 
1513
1. Giriş 
1513
2. İlgili Madde 
1515
3. Açıklama 
1515
a. Davada Husumet 
1515
b. Davanın Koşulları 
1517
c. Hak Düşürücü Süre 
1520
d. Yargı Yeri (Görev ve Yetki) 
1523
e. Hazinenin Sorumlu Tutulmayacağı Haller 
1524
f. Uygulamaya Yansıyan Sorumluluk Halleri 
1526
B. Tapu Kaydındaki Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Davası (TMK m. 1027) 
1527
1. Giriş 
1527
2. İlgili Madde 
1528
3. Açıklama 
1529
a. İdari Yoldan Düzeltme 
1529
b. Adli Yargı Yoluyla Düzeltme 
1533
aa. Görev 
1534
bb. Yetki 
1536
cc. Çekişmesiz Yargı İşi 
1537
dd. Davacı 
1538
ee. Davalı 
1541
ff. İstek Konusu 
1542
gg. Davada İzlenmesi Gereken Yöntem 
1543
hh. Harç, Vekalet Ücreti ve Yargılama Gideri 
1545
ıı. Kararın Niteliği 
1546
ii. Uygulamaya yansıyan uyuşmazlıkların içtihatlar ışığında yanıtlanması 
1548
C. Kadastro Kanununa Göre Hataların Düzeltilmesi (3402 s. K m. 41) 
1549
1. İlgili Madde 
1549
2. Açıklama 
1550
a. Düzeltmeye Karşı Dava Yolu 
1551
b. Görev 
1551
c. Yetki 
1552
d. Dava Açma Süresi 
1552
e. Davacı 
1554
f. Davalı 
1554
g. İstek Konusu 
1554
h. Hüküm 
1555
ı. Uygulama Kadastrosuna İtiraz 
1556
D. Yolsuz Tescil/Terkin/Değişikliğe Dayalı Tapu İptal Davası (TMK m. 1025) 
1557
1. Giriş 
1557
2. İlgili Madde 
1558
3. Açıklama 
1558
a. Dava Açılmasına Konu Kayıtlar 
1560
b. Davaya Konu Yapılmayacak Kayıtlar 
1560
c. Davada Dayanılan Hukuki Nedenler 
1561
d. Usul Hükümleri 
1562
aa. Görev 
1562
bb. Yetki 
1564
cc. Davacı 
1566
dd. Davalı 
1568
ee. İstek Konusu 
1573
ff. Kanıt Yükü 
1573
gg. Hüküm 
1576
hh. Harç, Vekalet Ücreti ve Yargılama Gideri 
1578
ıı. Dava Hakkının Kullanılmasında Süre 
1579
E. Üçüncü Kişiye Karşı Yolsuz Tescile Dayalı Tapu İptali Davası (TMK m. 1023, 1024) 
1580
1. Giriş 
1580
2. İlgili Madde 
1581
3. Açıklama 
1581
a. Genel Olarak 
1581
b. Baştan İtibaren Yolsuz Tesciller 
1582
aa. Hukuki Sebepten Yoksun Tesciller 
1582
bb. Bağlayıcı Olmayan Bir Hukuki İşleme Dayalı Tescil 
1583
cc. Tasarruf Yetkisi ve Hukuki Sebebin Varlığının Belgelenmemiş Olması 
1585
dd. İstem Olmadan Yapılan Tescil 
1589
ee. Sicildeki Yolsuz Değişiklikler 
1590
c. Sonradan Yolsuz Hale Gelen Tescil veya Hukuki Kıymetini Kaybeden Tescil 
1590
d. İyi Niyetli Üçüncü Kişinin Kazanımının Korunması 
1591
e. İyi Niyet Kuralının İşlemediği Olgulara Örnekler 
1595
f. Usul Hükümleri 
1596
aa. Görev 
1596
bb. Yetki 
1596
cc. Davacı 
1596
dd. Davalı 
1596
g. İyiniyetin Korunmadığı Olgular 
1596
F. Çifte Tapulu Taşınmazdan İntikal Eden Tapu Kaydının İptali 
1600
1. Açıklama 
1600
a. Çifte Kayıt Halinde TMK m. 1023 (MK m. 931) Uygulanamaz 
1600
b. Çifte Kayıt Halleri 
1602
aa. Mükerrer Kadastro Tespiti 
1602
bb. Tapuda Kayıtlı Taşınmazın Zilyetlikle Edinilmesi 
1602
cc. Tapulu Yerin Tekrar Senetsizden Tescili 
1602
c. Üçüncü Kişinin Edinimi 
1603
d. Çifte Tapu Kavramının Kapsamı ve Sonuçları 
1603
G. Taşınmaz Sınır ve Yüzölçümü Düzeltilmesi Davası (Tapu K m. 31) 
1605
1. Giriş 
1605
2. İlgili Madde 
1606
3. Açıklama 
1606
a. Davanın Koşulları 
1606
aa. Taşınmazın Ölçekli Krokisi Bulunmamalı 
1606
bb. Taşınmazın Gerçek Yüz Ölçümü Sicildeki Miktardan Fazla Olmalı 
1607
cc. Kayıttaki Sınır ve Yüzölçümü Evvelce Bir Dava İle Düzeltilmemiş Olmalı 
1607
dd. Taşınmazın Sınırları Sabit Olmalı 
1607
b. Davada Usul Hükümleri 
1608
aa. Görev 
1608
bb. Yetki 
1608
cc. Davacı 
1608
dd. Davalı 
1608
ee. İstek Kapsamı 
1609
ff. Dava Harcı ve Vekalet Ücreti 
1611
gg. Davada Araştırma Yöntemi ve Karar 
1611
H. Tapu Sicilinde Kayıtlı Taşınmazda Cins Değişikliği Davası 
1612
1. İlgili Maddeler 
1612
2. Açıklama 
1614
a. Cins Değişikliğinin Öncelikle İdarece Yapılan Bir İşlem Olduğu 
1614
b. Cins Değişikliğinin Nasıl Yapılacağı 
1614
c. Adli Yargıda Dava Açılması 
1615
II. BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA KALAN SÖZLEŞME NEDENİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARI 
1617
A. Taşınmaz Satış Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptali/Tescil Davaları 
1617
1. Giriş 
1617
2. İlgili Madde 
1617
3. Açıklama 
1618
a. Taşınmaz Satışının Konusu 
1618
b. Taşınmaz Satışının Şekli 
1620
c. Harici Satışa Bağlanan Sonuçlar 
1622
d. Vekil Aracılığıyla Satış 
1624
e. İhale İle Satış 
1625
f. Harici Satış Sözleşmesinin Sağladığı Kişisel Hakkın Kapsamı 
1626
B. Kat Karşılığı Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davaları 
1628
1. İlgili Madde 
1628
2. Açıklama 
1628
a. Tapulu Taşınmaz Mülkiyetinin Devrine İlişkin Sözleşmelerde Şekil 
1628
b. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmenin Hüküm ve Sonuçları 
1631
c. Uygulamaya Yansıyan Fesih ve Tapu İptal Tescile İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümü 
1633
aa. Sözleşmenin Feshi 
1633
bb. Tapu İptal/Tescil 
1641
d. Arsa Payı Düzeltilmesi Davası 
1659
aa. Görev 
1660
bb. Yetki 
1660
cc. Davacı 
1660
dd. Davalı 
1660
ee. Dava Açma Süresi 
1660
ff. Karar 
1660
C. Sözleşmede İrade Fesadı ve Ehliyetsizlik Nedenlerine Dayalı Tapu İptal/Tescil Davaları 
1668
1. İrade Fesadı Nedenleri 
1668
a. Borçlar Kanunu Kapsamında İradeye Fesat Karıştırma Nedenleri 
1670
aa. Aşırı Yararlanma (Gabin) 
1670
bb. Yanılma (Aldanma) 
1675
cc. Aldatma (Hile) 
1677
dd. Korkutma 
1679
ee. İrade Bozuklukların Giderilmesi 
1681
ff. Muvazaa 
1685
gg. Ehliyetsizlik 
1687
D. İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil 
1688
1. İnanç Sözleşmesi ve Muvazaa 
1688
a. Tanımı 
1689
b. Niteliği 
1689
c. Kanıtlanması 
1690
d. Husumet 
1691
e. Zamanaşımı 
1692
f. Sözleşmenin Geçersizliği 
1693
2. Nam–ı Müstear (Takma Ad) ve Muvazaa 
1694
a. Niteliği ve Kanıt Şekli 
1695
b. Temsil ve Vekalet İlişkisi 
1696
E. Önalımdan ve Önalımda Muvazaadan Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davası 
1697
1. Tanımı 
1697
2. Önalım Hakkının Hukuki Niteliği 
1699
a. Hukuki Niteliği 
1699
b. Önalımda Amaç 
1700
3. Yasal Önalım Hakkının Kullanılmasında Kurallar 
1701
a. Paydaşlar Arasında Pay Satışı 
1702
b. Payın Üzerinde İntifa Hakkı Kurulması, Diğer Paydaşlara Önalım Hakkı Vermez 
1702
c. Payın Cebri İcra Yoluyla Satışı 
1703
d. Payın Hibe veya Takasa Konu Edilmesi 
1704
e. Pay Satışının İrade Bozukluğu İle Feshi 
1708
f. Paydaşlık Sıfatının Kalkması 
1708
g. Tapuda Aynı İşlem İle Pay Satın Alma 
1709
h. Payın Satana Geri Verilmesi 
1709
ı. Hak Doğduktan Sonra Payın Hibesi 
1710
i. Payın Ardı Sıra Satılması 
1710
j. Satış Vaadinde Bulunan Paydaşın Önalım Hakkı 
1712
k. Tüm Paydaşlarca Birlikte Önalım Hakkının Kullanılması 
1712
l. Dava Sırasında Paydaşlığın Ortadan Kaldırılması Halinin Önalım Davasına Etkisi 
1713
m. Payın Tüm Mirasçılar Adına Tescili Hali 
1713
n. Elbirliği Mülkiyetinde Önalım Davasının Açılması 
1713
o. Danışık İşlemi İptal Ettiren Mirasçının Önalım Hakkı 
1715
ö. Önalım Hakkının Kullanılması İçin Payın Davalı Üzerinde Tapuda Tescilini Beklemek Gerekmez 
1715
4. Önalım Hakkının Türleri ve Madde Numaraları 
1716
a. Türk Medeni Kanununda Yasal Önalım Hakkı 
1717
5. Yargılama Süreci 
1718
a. Dava Şartı ve Hakkı 
1718
b. Önalım Hakkının Kullanılmayacağı Haller 
1722
c. Önalımda İstek Konusunun Kapsamı 
1728
d. Görev 
1728
e. Yetki 
1729
f. Davacı 
1729
g. Davalı 
1732
h. Hak Düşürücü Süre 
1736
ı. Yargılama Sürecinde İşlemler 
1745
i. Önalım Davalarında İspat 
1752
6. Önalım Davalarında Muvazaa Türleri 
1754
a. Satış İşleminde Muvazaa 
1755
b. Satış Bedelinde Muvazaa 
1760
F. Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası 
1764
1. Genel Olarak 
1764
2. Hukuksal Dayanak 
1766
3. Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Davalarda Usul İşlemleri 
1769
a. Yetkili Mahkeme 
1769
b. Görevli Mahkeme 
1770
c. Dava Açma Süresi 
1771
d. Davada İstem Kapsamı 
1772
e. Dava Değeri 
1779
f. Davada Taraflar 
1779
g. Davada Kanıtlar 
1788
4. Muris Muvazaasının İstisnaları 
1791
a. Elden (Gizli) Bağış Olgusu 
1791
b. Denkleştirmeye Tabi Bağış 
1792
d. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Varlığı 
1794
e. Kadastro Tespiti Sırasında Murisin İrade Beyanı 
1795
f. Tapusuz Taşınmazlar ve Taşınır Mallarda 
1795
g. Murisin Evlat Edinmesine Karşı Çıkan Mirasçıların Muvazaa İddiası 
1796
h. Murisin Borçlandırıcı İşlem Yapması 
1797
5. Kararın Niteliği 
1798
G. Tenkis Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası (TMK m. 560–571) 
1799
1. Giriş 
1799
2. Davada Usul Hükümleri 
1802
a. Görev 
1802
b. Yetki 
1802
c. Davacı 
1802
d. Davalı 
1805
e. İspat Yükü 
1805
f. Dava Açma Süresi 
1807
g. İstek Kapsamı 
1808
h. Tenkis Kararının İçeriği 
1811
3. Tenkise Tabi Tasarruflar 
1813
a. Ölüme Bağlı Tasarruflar 
1813
b. Sağlar Arası Kazandırmalar 
1814
c. Saklı Payı Zedeleyen Belirli Mal Vasiyetinin Tenkisi 
1822
d. Hayat Sigortalarında Sigorta Alacağının Tenkisi 
1824
e. İntifa Hakkı ve İrat Borcunun Tenkisi 
1824
f. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ve Tenkis 
1825
4. Tenkiste Tertip ve Sıra 
1826
a. Ölüme Bağlı Tasarrufların Tenkisinde Tertip ve Sıra 
1827
b. Sağlar Arası Kazandırmaların Tenkisinde Tertip ve Sıra 
1829
c. En Son Sırada Tenkis 
1830
d. Tenkis Hesaplama Yöntemi 
1830
5. Tenkiste Geri Verme 
1831
a. Sağlar Arası Tasarrufların Tenkisinde Geri Verme Yükümlülüğü 
1831
b. Ölüme Bağlı Tasarrufların Tenkisinde Geri Verme Yükümlülüğü 
1831
H. Temsil Yetkisinin Kullanılmasından Kaynaklanan Tapu İptal/Tescil Davaları 
1832
1. Tasarruf Yetkisi ve Hukuki Sebebin Varlığının Belgelenmemiş Olması 
1832
2. Vekalet Sözleşmesinin Niteliği, Türleri ve Unsurları 
1833
3. İlgili Madde 
1836
4. Tapuda İşlem Yapmada Yetki 
1837
5. Usul Hükümleri 
1840
a. Görev 
1840
b. Yetki 
1841
c. Davacı 
1841
d. Davalı 
1841
e. İstek Kapsamı 
1841
f. Davada Araştırılacak Hususlar 
1841
I. Aile Konutu Şerhinin Tapuda Konulması Davası 
1841
1. Giriş 
1841
2. İlgili Madde 
1841
3. Usul Kuralları 
1843
a. Görev 
1843
b. Yetki 
1843
c. Yargı Türü 
1843
d. Aile Konutu Şerhi Konulamayacak Durum 
1844
e. Özgüleme İstemi 
1844
KAYNAKÇA 
1852
4. Kısım
ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ
1. Bölüm
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ 
I. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ 
1857
A. Mevzuat 
1857
B. Tanımı 
1861
C. Hukuki Niteliği 
1862
1. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Bir Önsözleşmedir 
1862
2. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Kişisel Bir Hak Doğurur 
1862
3. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Yasal Dayanağı 
1862
4. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmensin Noterde Düzenleme Şeklinde Yapılması Gerekir 
1863
5. Taraflara Sağladığı Haklar 
1863
D. Önemi 
1863
E. Şekli 
1864
F. Çeşitleri 
1868
G. Diğer Sözleşme Türlerinden Farkı 
1868
1. Taşınmaz Satış Sözleşmesinden Farkı 
1868
2. Trampa Sözleşmesinden Farkı 
1869
3. Alım (İştira), Geri Alım (Vefa) ve Önalım (Şuf’a) Sözleşmelerinden Farkı 
1869
4. Miras Hakkının Devri Sözleşmesinden Farkı 
1870
H. Sözleşmenin Kurulması 
1870
1. Genel Bilgi 
1870
2. Vaat Borçlusu 
1871
3. Vaat Alacaklısı 
1873
I. Sözleşmenin Konusu 
1875
İ. Sözleşmenin Yapılması 
1876
J. Teminat Amacıyla Yapılan Sözleşmelerin Hükmü 
1877
K. Sözleşmenin Vekil Eliyle Yapılması 
1878
1. Genel Bilgi 
1878
2. Azledilmiş Vekilin Yaptığı Sözleşmenin Bağlayıcılığı 
1879
L. Şarta Bağlı Sözleşmeler 
1883
M. Sözleşmeden Dönme Cezası 
1883
II. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI 
1884
A. Tapu İptal ve Tescil Davası 
1884
1. Mevzuat 
1884
2. Genel Bilgi 
1885
3. Yargılama Aşamasında Elbirliği Ortaklığının Çözülmesi 
1888
4. Tescil İsteminde İfa Olanağının Bulunmaması Halinde Tazminat İstemi 
1889
5. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davaları 
1891
6. Ödenmeyen Bedelin Tespiti 
1893
B. İfa Olanağının Bulunmadığı Haller 
1893
1. İmara Aykırı Yapılar 
1893
2. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’ndaki Kısıtlama 
1894
3. 1164 Sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’daki Kısıtlama 
1895
4. 5543 Sayılı İskân Kanunu’ndaki Kısıtlama 
1895
5. 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanuna Tabi Taşınmazlar 
1896
6. 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’ndaki Kısıtlama 
1897
7. 442 Sayılı Köy Kanunu’ndaki Kısıtlama 
1897
8. 2644 sayılı Tapu Kanunu’ndaki Kısıtlama 
1898
9. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’ndaki Kısıtlama 
1898
10. 6831 Sayılı Orman Kanunu’ndaki Kısıtlama 
1898
C. Satış Vaadi Sözleşmesinin Tapuya Şerhi Ve Sonuçları 
1899
1. Mevzuat 
1899
2. Genel Bilgi 
1899
3. Satış Vaadi Şerhinin Tapuya İşlenmesi 
1901
a. Genel Bilgi 
1901
b. Satış Vaadi Şerhinin Tesisi İçin İstenen Belgeler 
1902
c. İşlem Aşamaları 
1902
d. İşlemin Mali Yönü 
1903
4. Şerh İşleminin Terkini 
1903
a. Genel Bilgi 
1903
b. Terkin İşleminin Aşamaları 
1903
c. Terkin İşleminin Mali Yönü 
1904
d. Konu İle İlgili Genelge 
1904
D. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi İle Önalım Hakkının Karşı Karşıya Gelmesi Durumu 
1905
E. Taşınmazın Birden Çok Kişiye Satılması Hali 
1906
F. Dava Açıldıktan Sonra Dava Konusu Hakkın Devri Hali 
1906
G. Satış Vaadine Konu Taşınmazın Üçüncü Kişiye Satılması Durumu 
1907
H. Alacağın Temliki ve Borcun Nakli 
1908
I. Taşınmaz Satış Vaadine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davalarında İleri Sürülen Savunmalar 
1909
1. Muvazaa İddiasının Bulunması ve İspat Kuralı 
1909
2. Gabin İddiası 
1912
3. Hile İddiası 
1913
4. Korkutma (İkrah) 
1913
5. Ehliyetsizlik İddiası 
1914
6. Sahtecilik İddiası 
1916
7. İyiniyet İddiası 
1916
8. Zamanaşımı 
1917
İ. İfa İmkânsızlığı Nedeniyle Satış Bedelinin İadesi Talebi 
1919
J. İpotek, Haciz ve İhtiyati Tedbir Şerhlerinin Satış Vaadi Sözleşmesine Etkisi 
1919
K. Tapu İptal Ve Tescil Davasında Görev ve Yetki 
1921
1. Görev 
1921
2. Yetki 
1923
3. Tapu İptal ve Tescil Davası 
1923
L. Yüklenicinin Temlikine Dayalı Tapu İptal ve Tescil 
1923
III. KANUN YOLLARI 
1925
A. İstinaf 
1926
B. Temyiz 
1927
KAYNAKÇA 
1928
2. Bölüm
TAŞINMAZ SATIŞI SÖZLEŞMESİ
Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
I. TAŞINMAZ SATIŞI 
1929
A. Öncelikle Ortada Bir Taşınmaz Bulunmalıdır 
1930
B. Bu Taşınmazın Mülkiyetinin Bir Bedel Karşılığında Devri Söz Konusu Olmalıdır 
1931
C. Sonra, Bunun Satışına Dair Satış Sözleşmesi (Veya Aynı Sonuca Ulaştıran Bir Başka Hak) Bulunmalı/Yapılmalıdır 
1934
II. SATIŞ İLİŞKİSİ DOĞURAN HAKLAR VE GENEL ÖZELLİKLERİ 
1936
III. TAŞINMAZ SATIŞINDA YARAR VE HASAR 
1939
IV. TAŞINMAZ SATIŞINDA AYIPTAN SORUMLULUK 
1943
V. TAŞINMAZ SATIŞINDA ZAPTTAN SORUMLULUK 
1947
KAYNAKÇA 
1948
3. Bölüm
İHALE İLE SATIŞ – İHALENİN İPTALİ
İsmail ERCAN 
I. GİRİŞ 
1951
A. Genel Olarak 
1951
B. Satış İsteme Süreleri 
1957
II. TAŞINMAZ MALLARIN İHALESİ (SATILMASI) 
1965
III. İHALENİN FESHİ 
1988
KAYNAKÇA 
2012
4. Bölüm
BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ
Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT 
I. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ KAVRAMI VE NİTELİĞİ 
2015
II. UNSURLARI 
2016
A. Bir Kimse Başkasına Bir Kazandırmada Bulunmalıdır 
2016
B. Bu Kazandırma Karşılıksız Olmalıdır 
2018
C. Sözleşme Bulunmalıdır 
2018
1. Bağışlayanın Ehliyeti 
2018
2. Bağışlananın Ehliyeti 
2021
III. BAĞIŞLAMANIN TÜRLERİ VE KURULMASI 
2021
A. Türleri 
2022
B. Bağışlayanın Borçları Zapta ve Ayıba Karşı Sorumluluk 
2025
C. Bağışlamanın Ortadan Kalkması 
2026
KAYNAKÇA 
2032
5. Bölüm
MAL DEĞİŞİM SÖZLEŞMESİ
Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT 
I. KAVRAM 
2035
II. İÇERİK VE HÜKÜMLERİ 
2036
KAYNAKÇA 
2040
6. Bölüm
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ
Aydın TEKDOĞAN 
I. GENEL OLARAK 
2043
II. HUKUKİ NİTELİĞİ 
2045
III. ÇEŞİTLERİ 
2051
IV. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 
2053
A. Bakım Alacaklısı 
2053
B. Bakım Borçlusu 
2055
V. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ 
2055
A. Resmi Vasiyetname Şeklinde Düzenlenmesi 
2055
B. Okuma Yazma Bilenlerin Yapacakları Resmi Vasiyetname 
2059
C. Okuma Yazma Bilmeyenlerin Yapacakları Resmi Vasiyetname 
2061
D. Hazır Bulunacak Memur ve Tanıkların Nitelikleri 
2063
E. Devletçe Tanınmış Bakım Kurumu İle Yapılan Sözleşmede Şekil 
2066
F. Şekle Aykırılığın Sonuçları 
2066
VI. SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİ 
2074
A. Bakım Alacaklısı Yönünden 
2074
1. Bakım Alacaklısının Hakları 
2074
a. Ölünceye Kadar Bakılmak 
2075
aa. Bakım Borçlusunun Aile Topluluğuna Katılmak 
2076
bb. Beslenme 
2078
cc. Giyinme 
2079
dd. Tıbbi Yardım Görme ve Tedavi Edilme 
2079
ee. Cep Harçlığı 
2079
ff. Sevgi ve Saygı Gösterilmesi 
2080
b. Cenaze Masrafları 
2080
c. Kanuni İpotek Hakkı 
2081
d. Bakım Alacaklısı Haklarının Niteliği 
2085
e. Bakım Alacağının Zamanaşımına Uğraması 
2087
2. Bakım Alacaklısının Borçları 
2088
a. Malvarlığı Değerini Devretme 
2088
aa. Borçlar Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Gereği Devretme Borcu 
2089
bb. Miras Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Gereği Devretme Borcu 
2105
b. Diğer Borçları 
2106
B. Bakım Borçlusu Yönünden 
2106
1. Bakım Borçlusunun Hakları 
2106
2. Bakım Borçlusunun Borçları 
2117
VII. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 
2117
A. Genel Olarak 
2117
B. Borçlar Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Özgü Sona Erme Nedenleri 
2118
1. Edimler Arasındaki Aşırı Oransızlık Nedeniyle Önel Verilerek Fesih 
2122
a. Genel Olarak 
2122
b. Önel Verilerek Feshin Koşulları 
2124
aa. Edimler Arasında Aşırı Oransızlık 
2124
bb. Ediminin Değeri Önemli Ölçüde Fazla Olan Tarafın Bağışlama Amacı Taşımaması 
2125
cc. Bildirimde Bulunma 
2126
c. Bildirimde Bulunmanın Sonuçları 
2126
d. Tarafların Geri Verme Yükümlülükleri 
2126
aa. Bakım Alacaklısının Geri Verme Yükümlülüğü 
2128
bb. Bakım Borçlusunun Geri Verme Yükümlülüğü 
2129
2. Sözleşmeye Aykırılık veya Önemli Nedenlerle Önel Verilmeksizin Fesih 
2129
a. Genel Olarak 
2129
b. Önel Verilmeksizin Feshin Koşulları 
2130
aa. Taraflardan Birinin Sözleşmeden Doğan Borçlara Aykırı Davranması veya Haklı Nedenin Ortaya Çıkması 
2130
bb. Sözleşmenin Devamının İmkânsız Hale Gelmesi ya da Aşırı Ölçüde Güçleşmesi 
2137
c. Önel Verilmeksizin Feshin Sonuçları 
2138
d. Tazminat İsteme Koşulları 
2140
e. Bakım ve Gözetim Edimlerinin Ömür Boyu Gelire Dönüştürülmesi 
2140
3. Bakım Borçlusunun Ölümü Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi 
2151
a. Genel Olarak 
2151
b. Bakım Borçlusunun Ölümü Nedeniyle Sözleşmenin Feshi Koşulları 
2153
aa. Bakım borçlusunun ölümü 
2153
bb. Bir Yıllık Sürenin Geçmemiş Olması 
2154
cc. Bildirimde Bulunma 
2155
c. Bakım Borçlusunun Ölümü Nedeniyle Sözleşmenin Feshinin Sonuçları 
2155
C. Miras Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Özgü Sona Erme Nedenleri 
2156
1. Tarafların Anlaşmasıyla Sona Ermesi 
2157
2. Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi 
2157
3. Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Sona Erdirilmesi 
2158
4. Bakım Borçlusunun Ölümü Nedeniyle Sona Erdirilmesi 
2159
D. Bakım Borçlusunun İflası 
2160
E. Bakım Borçlusunun Mallarının Haczi 
2161
VIII. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN NAFAKA, TENKİS VE İPTAL HAKLARI 
2162
A. Bakım Alacaklısından Nafaka Talep Hakkı Olanların İtiraz Davaları 
2162
B. Mirasçıların Tenkis Davası Açma Hakları 
2164
1. Genel Olarak Tenkis Davası 
2164
2. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinin Tenkisi 
2169
C. Alacaklıların İptal Davası Açma Hakları 
2175
KAYNAKÇA 
2179
5. Kısım
KAMU MALLARI
1. Bölüm
GENEL OLARAK KAMU MALLARI
Prof. Dr. Melek Bilgin YÜCE 
I. GENEL OLARAK 
2183
II. İDARE MALLARININ AYRIMI 
2185
A. Kamu Malları 
2186
B. Kamu Mallarının Ayrımları 
2188
1. Yararlanma Bakımından Yapılan Ayrım 
2188
a. Sahipsiz Mallar 
2188
b. Orta Malları 
2191
c. Hizmet Malları 
2194
2. Malın Niteliği Bakımından Yapılan Ayrım 
2195
3. Tahsisin Niteliği Bakımından Yapılan Ayrım 
2196
a. Doğal Kamu Malları 
2197
b. Yapay Kamu Malları 
2198
C. Kamu Mallarının Hukuki Rejimi 
2198
1. Kamu Mallarının Tabi Olduğu Kabul Edilen Kurallar 
2199
a. Kamu Mallarının Devir ve Ferağ Edilememesi 
2200
b. Özel Hukuk İşlemlerine Konu Olamaması 
2202
c. Kazandırıcı Zamanaşımıyla Mülkiyetin Kazanılamaması 
2204
KAYNAKÇA 
2208
2. Bölüm
KAMULAŞTIRMA – KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA
Prof. Dr. Müslüm AKINCI 
II. KAMULAŞTIRMA İLKELERİ 
2211
A. Kamulaştırma Devlet veya Diğer Kamu Tüzelkişilikleri Tarafından Yapılabilir 
2211
B. Kamulaştırma Kamu Yararına Dayalı Olarak Yapılabilir 
2212
C. Kamulaştırma Ancak Özel Mülkte Bulunan Taşınmaz Mal (ve Aynî Haklar) Üzerinde Yapılabilir 
2213
D. Kamulaştırma, Taşınmaz Malın ‘Gerçek Karşılığının’ Nakden Ödenmesiyle Yapılabilir (İstisna; Trampa Yoluyla Kamulaştırma, KK m. 26) 
2213
E. Kural Olarak Ödeme Peşin Olarak Yapılır 
2215
F. Kamulaştırma, Kanunda Öngörülen Şekil Şartlarına Uygun Olarak Yapılır 
2216
G. Kamulaştırma Yasal Bir Dayanak ile Yapılır 
2216
H. Bütçeye Yeterli Ödenek Konulmadan Kamulaştırma Yapılamaz 
2217
III. İDARİ İŞLEMİN BEŞ UNSURU BAKIMINDAN KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ 
2218
A. Yetki 
2218
B. Sebep (Neden) 
2228
C. Konu 
2232
D. Şekil (Usul) 
2232
E. Amaç (Maksat) 
2234
IV. KAMULAŞTIRMA UYGULAMASININ AŞAMALARI 
2234
A. İdari Aşama 
2235
1. Bütçeye Yeterli Ödenek Konulması 
2235
2. Kamu Yararı Kararının Alınması 
2235
3. Kamu Yararı Kararının Onaylanması 
2238
4. Öznelleştirme 
2238
5. Kıymet Takdiri (Taşınmaz Malın Tahmini Bedelini Tespit) 
2242
6. Satın Alma Usulü ve Pazarlığa (Uzlaşmaya) Davet 
2243
B. Yargısal Aşama 
2246
1. Adli Yargı Aşaması 
2247
a. İdarece Mahkemeye Başvuru Yapılması 
2247
b. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Yapacağı İşlemler 
2247
c. Adli Yargılama Aşamasında Uzlaşma 
2250
d. Bedel Tespiti 
2250
aa. Tarımsal Araziler İçin “Net Gelir” 
2251
bb. Arazilerde 
2253
cc. Arsa’da “Emsal Satış” Bedeli 
2253
dd. Yapılarda 
2256
ee. İrtifak Kamulaştırmalarında 
2256
e. Bilirkişi 
2258
f. Bilirkişi Raporu 
2259
g. Tespit Edilen Bedelin Bankaya Yatırılması 
2259
h. Tescil Kararı 
2262
2. İdari Yargıda İptal Davası 
2265
3. Kamulaştırma Kararının Doğurduğu Sonuçlar 
2268
4. Yargılama Usulü 
2269
V. KAMULAŞTIRMADA BAZI ÖZEL DURUMLAR 
2270
A. Kısmen Kamulaştırma 
2270
B. Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırılması 
2273
C. İdari İrtifak Tesisi 
2274
D. Acele Kamulaştırma (Urgent Expropriation) 
2278
1. Yasal Dayanak 
2278
2. Acele Kamulaştırmaya Hangi Hallerde Başvurulabilir? 
2279
a. 3634 Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyetleri Kanunu’na Göre 
2280
b. Aceleliğine Cumhurbaşkanı Tarafından Karar Verilen Haller 
2281
c. Özel Yasa Hükümlerine Dayalı Acele Kamulaştırmalar 
2285
d. Yetki Devri Yöntemi ile Acele Kamulaştırma 
2288
E. Acele Kamulaştırmada İdari Aşama 
2289
1. Kamu Yararı Kararı 
2290
2. Kamulaştırılacak Taşınmazın Belirlenmesi ve Alan Sınırlaması 
2290
3. Kamulaştırılacak Taşınmazın Malikinin (Muhatabının) Belirlenmesi 
2291
4. Tapu Siciline Kamulaştırma Şerhi Verilmesi 
2291
5. Kıymet Takdiri (Tespit Davası) 
2292
6. Tespit Edilen Bedelin Bankaya Yatırılması 
2294
7. Acele El Koyma Kararı 
2295
F. Tespit ve Tescil Davası 
2296
1. Tespit/Tescil için Dava Açma Süresi 
2297
2. Güncel Duruma Göre Bedel Tespiti 
2297
3. Önce Zilyetliğin, Sonra da Mülkiyetin Devri 
2297
G. İvedi Yargılama Usulü 
2298
VI. KAMU KURUMLARI ARASINDA DEVİR 
2300
VII. KAMULAŞTIRMAKSIZIN MÜLKİYET HAKKINDA KISITLAMA / EL KOYMA 
2304
A. Kamulaştırmasız El Atma (de facto expropriations, fiili el koyma) 
2304
B. Hukuki El Atma 
2310
VIII. KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME 
2324
A. Tek Yanlı Vazgeçme 
2324
B. Tarafların Anlaşmasıyla Vazgeçme 
2325
IX. MALİKİN GERİ ALMA HAKKI 
2326
A. Geri Almanın Koşulları 
2327
B. Başvuru Usulü ve Yargı Yolu 
2328
X. KAMULAŞTIRMA SÜRECİNDE YASAK İŞLER VE EYLEMLER 
2330
XI. VERGİLENDİRME 
2334
KAYNAKÇA 
2337
3. Bölüm
MADENCİLİK FAALİYETLERİNDE TAŞINMAZ KULLANIMININ HUKUKİ ESASLARI
Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU 
I. ULUSLARARASI AÇIDAN MADEN RUHSAT HUKUKU İLE TAŞINMAZ MÜLKİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 
2341
II. TÜRK HUKUKUNDA MADEN RUHSATLARI İLE TAŞINMAZ MALİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DÜZENLENİŞİ 
2343
A. Kamu Arazilerinin Madencilik Faaliyetleri İçin Kullanılmasından Doğan Uyuşmazlıklar 
2345
1. Kamusal Arazi Kullanımı Bakamından 5177 Sayılı Kanundan Önceki Dönem 
2345
2. Kira ve Ecrimisil Yasağı Getiren 5177 Sayılı Kanundan Sonraki Dönem 
2350
3. Kiralama Bakımından 6592 Sayılı Kanun Döneminde Yapılan Değişiklik 
2352
B. Özel Mülkiyete Tabi Taşınmazlarla İlgili Çıkan Uyuşmazlıklar 
2353
1. El Atmanın Önlenmesi Davası 
2354
2. Taşınmaza Madenden Dolayı El Atma Nedeniyle Tazminat Davası 
2355
3. Madenden Kaynaklı Tasman ve Patlamalar Nedeniyle Çevredeki Taşınmazlarda Oluşan Zararlardan Sorumluluk 
2358
4. Maden Ruhsatına Belirli Mesafede Bulunan Özel Mülk Sahiplerinden Alınacak İzinler 
2361
III. MADEN HUKUKUNDA KAMULAŞTIRMA VE İDARİ İRTİFAK TESİSİ 
2361
A. Maden Kamulaştırması 
2361
1. Kamulaştırmanın Ön Şartları 
2362
2. Kamulaştırma Talebi 
2364
3. Kamulaştırılacak Arazinin Tetkiki 
2365
4. Maden Kamulaştırmasında Kamu Yararı 
2365
5. Taşınmazın Kıymet Takdiri ve Tescili 
2367
6. Kamulaştırılan Taşınmazın Kullanılması ve İadesi 
2369
B. Maden İrtifakları 
2370
1. Kurulacak Maden İrtifakının Kapsamı ve Ruhsat Aşaması 
2373
2. Maden İrtifakının Kurulma Usulü 
2375
3. Maden İrtifak Hakkı Kullanırken Taşınmazlara Verilen Zarardan Sorumluluk 
2376
C. Kamu Hizmeti İçin Maden Alma Suretiyle Kamulaştırmasız El Atma 
2377
KAYNAKÇA 
2381
6. Kısım
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI
1. Bölüm
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI
Av. Şenol SALTIK 
I. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR 
2385
A. Kentsel Dönüşüm Kavramı 
2385
B. Türkiye’de Kentleşme Süreci 
2387
C. Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Gelişimi 
2388
1. Gecekondu Kanunu Düzenlemeleri 
2388
2. Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi 
2391
3. Tarlabaşı (Beyoğlu) Kentsel Dönüşüm Projesi 
2392
4. Zağnos ve Tabakhane Vadileri Kentsel Dönüşüm Projesi 
2392
5. Kuştepe Kentsel Dönüşüm Projesi (İstanbul) 
2393
D. Dünyada Kentsel Dönüşüm Uygulamaları 
2393
1. Paris’in Dönüşümü 
2393
2. Trafalgar Meydanı (Londra) Dönüşüm Projesi 
2395
3. Hiroşima (Japonya) Kentsel Dönüşüm Projesi 
2395
4. Beyrut Tarihi Kent Merkezi Dönüşüm Projesi (Lübnan) 
2397
5. Rio Kenti Gecekondu Sağlıklaştırma Programı (Brezilya) 
2400
6. Dünyadaki ve Ülkemizdeki Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Karşılaştırılması 
2400
E. Kentsel Dönüşümün Amacı 
2402
1. Deprem Riskine Karşı Korunma 
2402
a. Deprem Yönetmeliği’nin İçeriği ve Kapsamı 
2403
b. Ülkemizdeki Binaların Afet Riskine Karşı Durumu 
2404
F. Kentsel Dönüşüm Uygulamasına İlişkin Genel Kavramlar 
2407
1. 6306 Sayılı Yasa Kapsamında Riskli Yapı Nedir 
2407
2. 6306 Sayılı Yasa Kapsamında Riskli Alan Uygulaması 
2408
II. TEMEL NİTELİKLİ DÜZENLEME OLARAK KABUL EDİLEN, 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ KANUNUN KAPSAMI VE UYGULAMA ALANI 
2410
A. 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Yasasının Temel Mantığı Nedir? 
2410
B. Riskli Yapı Tespit Esasları 
2411
1. Riskli Yapı Tespit Müracaatını Kimler Yapabilir? 
2412
2. Riskli Yapı Tespit Müracaatı Nereye Yapılır ve Tespit Masrafları Nasıl Karşılanır? 
2413
3. Riskli Yapı Tespiti Müracaatında İbraz Edilecek Belgeler Nelerdir? 
2414
4. Riskli Yapı Tespit Tekniği Nedir? 
2414
6. Metruk ve Kullanılmayan Yapılar Riskli Bina Sınıfına Girmez 
2416
7. Riskli Yapı Tespit Müracaatı Yapılmadan Önce Kat Maliklerinin Kendi Aralarında Bir Anlaşma Yapmasının Faydalı Olacağı Kanaatindeyiz 
2420
8. Riskli Yapı Şerhinin Tapu Kütüğüne İşlenmesi ve İlanen Binaya Asılması 
2421
9. Riskli Yapı Şerhi, Gayrimenkulün Devir veya Temlikine Engel Değildir 
2423
10. Riskli Yapı Tespitini Engelleyenlerin Cezai Sorumluluğu Var mıdır? 
2424
C. Riskli Yapı Kararına Karşı İtiraz Usulü 
2426
1. Riskli Yapı Tespit Raporuna İtirazın İncelenmesi 
2426
D. Riskli Yapı Tespit Raporuna Karşı Dava Açılması 
2427
E. Yıkım ve Tahliye İşlemleri 
2431
F. Yıkım İşlemini Durdurabilecek Kanun Yolları Var mıdır? 
2433
1. Riskli Yapının Güçlendirilmesi Yıkım İşlemini Durdurur 
2433
G. Arsa Payının Düzeltilmesi Davaları 
2435
1. Arsa Payı Düzeltilmesi Davalarının Yıkım Kararına Etkisi 
2438
III. RİSKLİ YAPI KARARININ KESİNLEŞMESİ SONRASINDA YAPILACAK İŞLEMLER 
2440
A. Riskli Yapının Ne Şekilde Değerlendirileceği Konusunda Maliklerle Yapılacak Toplantının Zamanı Çoğunluk Karar Nisabı Üçte İki Yerine Salt Çoğunluk Olarak Belirlenmiştir 
2440
B. Toplantı Öncesinde Değerleme Raporu Alınması Şartı Kaldırılmıştır 
2441
1. Riskli Yapının Değeri Nasıl Tespit Edilecektir? 
2441
C. Bina Salt Çoğunluğu Karar Toplantısı 
2443
1. Çoğunluk Karar Toplantısı Herhangi Bir Usule Tabi Değildir 
2443
1.1. Çoğunluk Kararının Noter Vasıtasıyla Azınlığa Bildirilmesi Usulü Kaldırılmıştır 
2444
2. Toplantının Yapılması ve Toplantıda Alınacak Kararlar 
2446
3. Üçte İki Çoğunluk Sağlanamaması Halinde Yapılacak İşlem 
2448
D. Salt Çoğunluk Kararına Karşı Hukuki Başvuru Yolları 
2449
1. Çoğunluk Tarafından İmzalanan Sözleşmenin İptali Davası 
2457
E. Açık Arttırma Yoluyla Satış İşlemi 
2468
1. Açık Arttırma Yoluyla Satış İşlemi Sonucunda, Tapu Kaydında Görünen, “İhtiyati Tedbir” ve “İrtifak Haklarının” Akıbeti Ne Olacaktır? 
2478
2. Açık Arttırma ve Satış İşlemlerine Karşı Açılacak Davalar 
2481
F. Kira Yardımı Başvurusu ve Gerekli Belgeler 
2482
G. Kentsel Dönüşümde Son Dönemde Getirilen Yenilikler 
2484
1. Müteahhit Sicili Oluşturulması, Tamamlama Sigortası ve İnşaat İşi İçin Teminat Verilmesi Düzenlemeleri 
2487
2. 04.07.2019 Tarihli Yasa Değişikliği 
2489
3. Maketten Gayrimenkul Satışına Son 
2491
4. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Bakanlık Tarafından Feshi Düzenlemesi 
2492
5. Yıkılacak Derecedeki Riskli Alanlarla İlgili Yeni Düzenleme 
2494
6. 19.10.2019 ve 21.06.2019 Tarihli Yönetmelik Değişiklikleri 
2495
H. Müteahhit Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmelidir 
2497
I. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Düzenlenirken Dikkat Edilecek Hususlar 
2499
1. İnşaat Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 
2499
2. İnşaat Sözleşmesinde Yer Alması Gereken Hususlar 
2500
a. Sözleşme Mutlak Surette Noterde Yapılmalıdır 
2500
b. Mümkünse, Asıl Sözleşme İmzalanmadan Önce, Binanın Avan Projesi Belediyeden Tasdik Ettirilmelidir 
2501
c. İnşaat Ruhsatının Alınma Süresi Açıkça Belirtilmelidir 
2501
d. İnşaat Süresinin Niteliği ve Mücbir Sebep Kavramı Tanımlanmalıdır 
2502
e. İnşa Edilecek Dairelerin Net veya Brüt m2’leri Açıkça Yazılmalıdır 
2503
f. Teknik Şartname ve Bağımsız Bölümler Listesi Sözleşmeye Eklenmelidir 
2505
g. Teminat ve Cezai Şart 
2506
h. Müteahhidin Hak Edeceği Dairelerin Kademeli Olarak Teslimi 
2507
ı. Sözleşme Bedeli, İmar Artışının Paylaşımı ve Kira Yardımı 
2508
i. Yönetim Planı ve Arsa Paylarının Düzenlenmesi 
2509
j. Sözleşmenin Feshi ile İlgili Düzenlemeler 
2510
İ. Sözleşmenin Feshi Halinde Ortaya Çıkacak Hukuki Sonuçlar 
2512
IV. RİSKLİ ALAN İLAN EDİLEN BÖLGELERE İLİŞKİN KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI 
2516
A. 5393 Sayılı Belediye Kanunu Kapsamında Kentsel Dönüşüm 
2516
1. Kentsel Dönüşüm Alanı (Riskli Alan) İlanında Yetkili İdare 
2521
2. Belediye Kanunu Kapsamında Riskli Alan İlanı Usulü 
2526
3. Belediye Kanunu’nun 73. Maddesi Kapsamında Büyükşehir Belediyelerine Tanınan İmar Yetkileri 
2528
4. Bakanlar Kurulu Tarafından Alınan Riskli Alan Kararlarının İptali Davaları 
2531
5. Bakanlar Kurulu’nun Aldığı Riskli Alan Kararına Karşı Dava Açma Süresi 
2533
6. Acele Kamulaştırma Kararları ve Uygulaması 
2534
7. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Acele Kamulaştırma 
2535
8. Acele Kamulaştırma Kararlarının İptaline İlişkin Danıştay İçtihatları 
2538
B. Kentsel Dönüşüm Yasasında Yapılan Değişiklikler 
2541
1. Riskli Yapı Tespitinde Görev Alan Lisanslı Kuruluşlarla İlgili Düzenlemeler 
2541
2. İdarece Yapılacak Yıkım ve Tahliye İşlemlerine İlişkin Masrafların Tahsili 
2543
3. Çoğunluk Kararına Dayalı Hisse Satış İşlemleri 
2543
4. Riskli Yapıda Satış İhalesinin Üçüncü Şahıslara Açılması 
2543
5. Bakanlığa Tanınan İmar Yetkileri 
2544
6. Kentsel Dönüşümde Harç Muafiyetleri, Detaylı Şekilde Yeniden Düzenlenmiştir 
2544
7. Müteahhit Sicili ve Bina Tamamlama Sigortası Düzenlemesi 
2546
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINA İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
2548
VI. YAPI KAYIT BELGESİ DÜZENLEMESİ 
2564
1. Yapı kayıt belgesi nedir? 
2564
3. Yapı Kayıt Belgesinin İptali Davası 
2569
4. Yapı Kayıt Belgesi Alınan Binalarla İlgili, Adli Mahkemelerce Verilen Hapis, Adli Para Cezası ve Müsadere Kararları Kaldırılabilir mi? 
2582
5. Konuya İlişkin Yargıtay Ceza Dairesi İçtihatları 
2583
KAYNAKÇA 
2599
2. Bölüm
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ YARGITAYIN ELEŞTİRİYE AÇIK YERLEŞİK UYGULAMALARI
Nezih SÜTÇÜ 
I. DÖNMENİN TEK TARAFLI OLAMAYACAĞI VE HÜKÜM–SONUÇLARININ DOĞDUĞU ANIN BELİRLENMESİ BAKIMINDAN YARGITAY GÖRÜŞÜNÜN ELEŞTİRİSİ 
2601
II. ÜÇÜNCÜ İYİ NİYETLİ KİŞİLER ÜZERİNDEKİ TAPUNUN ARSA SAHİBİNE GERİ DÖNECEĞİNE DAİR YARGITAY GÖRÜŞÜNÜN ELEŞTİRİSİ 
2612
III. TAŞINMAZIN ADİ SENETLE DEVRİNE ALACAĞIN TEMLİKİ HÜKÜMLERİNE GÖRE İMKAN TANIYAN YARGITAY GÖRÜŞÜNÜN ELEŞTİRİSİ 
2624
IV. ORTAK YERLERDEKİ AYIP VE EKSİKLİKLERİN TAMAMININ DEĞİL DE, SAHİP OLUNAN ARSA PAYI ORANINDA YÜKLENİCİDEN İSTENEBİLMESİ 
2645
V. YÜKLENİCİ VE ALT YÜKLENİCİLERE (TAŞERONLARA) KANUNİ İPOTEK HAKKI TANINMASI 
2651
GENEL SONUÇ 
2660
KAYNAKÇA 
2662
Kavramlar Dizini 
2667