Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Türk Ceza Kanunu'nda
İhaleye İlişkin Suçlar
Mart 2014 / 3. Baskı / 203 Syf.
Fiyatı: 41.50 TL
İndirimli: 39.90 TL (%4)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Ocak 2013 30.00 TL 9.90 TL (%67)Sepete Ekle
 1. Nisan 2012 27.50 TL 4.90 TL (%83)Sepete Ekle
   

Kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yapılan ihaleleri ve bu ihalelerden doğan edimlerin yerine getirilmesi sürecinde islenebilecek suçları ele alan bu kitap; başlıca, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda konuya ilişkin iki suçu ele almaktadır. Bunlardan ilki; 235. maddede düzenlenmiş olan "ihaleye fesat karıştırma suçu", diğeri ise; 236. maddede düzenlenen "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarıdır. Ancak bunun yanında, ihaleye ilişkin süreçte islenebilecek diğer suçlara da yeri geldikçe değinilmektedir.

Kitap, başlıca iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; kamu ihalelerinin temel esasları, karşılaştırmalı hukukta ihaleye ilişkin suçlar, ihaleye ilişkin suçların tarihi gelişimi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'ndaki düzenlemelere göre korunan hukuki yarar üzerinde durulacaktır. İkinci Bölüm ise; "Türk Ceza Kanunda Düzenlenen İhaleye İlişkin Suçlar" baslığını taşımaktadır. Bu bölümde ilk önce inceleme konumuz olan "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçları incelenecektir.

Suçların incelenmesinde suçun maddi unsuru, manevi unsuru, hukuka aykırılık, suçun özel görünüş şekilleri ve yaptırım üzerinde durulacaktır. Bunların yanında ihaleye ilişkin suçların kovuşturma usulü, idari yaptırımları ile ihaleye ilişkin suçların ihale sürecine etkisine değinilecektir. Kitapta son yargı kararları ve uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin düşüncelere her bölüm içerisinde yeri geldikçe yer verilmiştir. Bunun yanında suçun benzer nitelikteki düzenlemeler ile ilişkisi ve ihale mevzuatı açısından kapsamı konusuna detaylıca yer verilmeye çalışılmıştır.

Öte yandan, doğrudan teminin suç olup olmayacağı, süreçte işlenebilecek görevi kötüye kullanma suçu konusunda detaylı bilgiler verilen bu kitaba; bu baskıda yeni tarihli Yargı kararları ile uygulamada karşılaştığımız güncel sorunlara dair düşüncelerimiz eklenmiştir.

Konu Başlıkları
Kamu İhalelerinin Temel Esasları, İhaleye İlişkin Suçların Tarihi Gelişimi, Karşılaştırmalı Hukukta İhaleye İlişkin Suçlar ve Korunan Hukuki Yarar
Türk Ceza Kanunda Düzenlenen İhaleye İlişkin Suçlar
Barkod: 9789750225840
Yayın Tarihi: Mart 2014
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 203
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Üçüncü Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
KAMU İHALELERİNİN TEMEL ESASLARI, İHALEYE İLİŞKİN SUÇLARIN TARİHİ GELİŞİMİ, KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA İHALEYE İLİŞKİN SUÇLAR VE
KORUNAN HUKUKİ YARAR
I. KAMU İHALELERİNİN TEMEL ESASLARI  17
1. İHALE KAVRAMI  17
2. KAMU İHALELERİNE EGEMEN OLAN İLKELER  21
3. KAMU İHALELERİNDE UYGULANACAK YÖNTEMLER  23
A. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ndaki İhale Yöntemleri  23
1. Kapalı Teklif Yöntemi  23
2. Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Yöntemi  24
3. Açık Teklif Yöntemi  24
4. Pazarlık Yöntemi  25
B. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki İhale Yöntemleri  26
1. Açık İhale Yöntemi  26
2. Belli İstekliler Arasında İhale Yöntemi  26
3. Pazarlık Yöntemi  26
4. Doğrudan Temin Yöntemi  27
4. KAMU İHALELERİNİN AŞAMALARI VE TEMEL İŞLEMLERİ  28
A. İhale İhtiyacının Olması ve İlânı  28
B. İhaleye İlişkin Temel Belgeler ve Teklif Verme  29
C. Tekliflerin İhale Komisyonunca Teslim Alınması ve Değerlendirilmesi  31
D. İhalenin Karara Bağlanması, Sözleşmenin İmzalanması, Yürütülmesi ve Uyuşmazlıkların Çözümü  34
II. İHALEYE İLİŞKİN SUÇLARIN TARİHİ GELİŞİMİ  39
1. 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNDAN ÖNCEKİ DÜZENLEMELER  39
2. 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNDAKİ DÜZENLEMELER  40
A. Genel Olarak  40
B. Devlet Hesabına Yapılan Alımı, Satım veya Yapımına Fesat Karıştırma Suçu  41
C. Devlet Alım-Satımında Ticaret Yapma Suçu  46
D. Hükümet Hesabına Yapılan Arttırmaya veya Eksiltmeye Fesat Karıştırma Suçu  49
E. Kamunun Müzayedelerine veya Özel Arttırmalara Fesat Karıştırma Suçu  53
F. Para ve Sair Menfaat Karşılığında İhaleden Çekilme Suçu  54
3. TASARILARDAKİ DURUM  55
III. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA İHALEYE İLİŞKİN SUÇLAR  59
IV. İHALEYE İLİŞKİN SUÇLARDA KORUNAN HUKUKİ YARAR  64
İkinci Bölüm
TÜRK CEZA KANUNDA DÜZENLENEN
İHALEYE İLİŞKİN SUÇLAR
I. İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU  69
1. HÜKÜM VE NİTELİĞİ  69
2. MADDİ UNSUR  72
A. Hareket  72
1. Genel Olarak  72
2. Seçimlik Hareketler  75
a. Hileli Davranışlar ile İhaleye Fesat Karıştırma (TCK m.235/2-a)  75
b. Tekliflerle İlgili Olup da İhale Mevzuatına veya Şartnamelere Göre Gizli Tutulması Gereken Bilgilere Başkalarının Ulaşmasını Sağlamak (TCK m. 235/ 2-b)  82
c. Cebir veya Tehdit Kullanmak Suretiyle ya da Hukuka Aykırı Diğer Davranışlarla, İhaleye Katılma Yeterliliğine veya Koşullarına Sahip Olan Kişileri İhaleye, İhale Sürecindeki İşlemlere Katılmalarını Engellemek (TCK m. 235/2-c)  83
d. İhaleye Katılmak İsteyen veya Katılan Kişilerin İhale Şartlarını ve Özellikle Fiyatı Etkilemek İçin Aralarında Açık veya Gizli Anlaşma Yapmaları (TCK m. 235/2-d)  88
B. Fail  96
C. Konu  97
1. Genel Olarak  97
2. Hizmet İhaleleri  100
3. Yapım İhaleleri  100
4.Mal Alım-Satım İhaleleri  102
5. Kiralama İhaleleri  102
6. Maddede Sayılmayan Diğer İhaleler.  103
7. Doğrudan Temin Madde Kapsamında mıdır?  108
D. Mağdur ve Suçtan Zarar Gören  118
1.Genel Olarak  118
2. Kamu Kurum ve Kuruluşları, Bağlı Şirketler ile Bünyesindeki Vakıflar:  121
3. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, İştirakleriyle Kurulmuş Şirketler ile Bünyesindeki Vakıflar:  122
4. Kamuya Yararlı Dernekler:  123
5.Kooperatifler  124
6. Kamu Zararı  124
a.Kavram  124
b.Kamu Zararının Belirlenme Yolları  125
E. Nitelikli Hal  131
F. İhale Sürecinde Görevi Kötüye Kullanma Suçu.  132
3. MANEVİ UNSUR  142
4. HUKUKA AYKIRILIK  142
5. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  142
A. Teşebbüs  142
B. İçtima  143
C. İştirak  145
6. YAPTIRIM  146
A. Ceza  146
B. Güvenlik Tedbirleri  146
II. EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇU  147
1. HÜKÜM VE NİTELİĞİ  147
2. MADDİ UNSUR  149
A. Hareket  149
1. Genel Olarak  149
2. Seçimlik Hareketler  150
a. İhale Kararında veya Sözleşmede Evsafı Belirtilen Maldan Başka Bir Malın Teslim veya Kabul Edilmesi  150
b. İhale Kararında veya Sözleşmede Belirtilen Miktardan Eksik Malın Teslim veya Kabul Edilmesi  152
c. Edimin İhale Kararında veya Sözleşmede Belirtilen Sürede İfa Edilmemesine Rağmen, Süresinde İfa Edilmiş Gibi Kabul Edilmesi.  153
d. Yapım İhalelerinde Eserin veya Kullanılan Malzemenin Şartname veya Sözleşmesinde Belirlenen Şartlara, Miktar veya Niteliklere Uygun Olmamasına Rağmen Kabul Edilmesi  154
e. Hizmet Niteliğindeki Edimin, İhale Kararında veya Sözleşmede Belirtilen Şartlara Göre Verilmemesine veya Eksik Verilmesine Rağmen Verilmiş gibi Kabul Edilmesi  155
B. Fail  158
C. Konu  158
1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Karşı Yapılan İhale Sonucunda Taahhüt Altına Girilmesi  161
a. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Hükümlerine Göre Düzenlenen Sözleşmeler  161
b. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Dışında Düzenlenen Sözleşmeler  163
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Karşı İhale Yoluna Gidilmeden Taahhüt Altına Girilmesi  163
D. Mağdur ve Suçtan Zarar Gören  165
3. MANEVİ UNSUR  166
4. HUKUKA AYKIRILIK  166
5. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  166
A. Teşebbüs  166
B. İştirak  166
C. İçtima  166
6. YAPTIRIM  170
A. Ceza  170
B. Güvenlik Tedbirleri  170
III. İHALEYE İLİŞKİN SUÇLARIN KOVUŞTURMA USULÜ, İDARİ YAPTIRIMI VE İHALE SÜRECİNE ETKİSİ  171
1. İHALEYE İLİŞKİN SUÇLARIN KOVUŞTURMA USULÜ  171
A. İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Açısından  171
B. Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu Açısından  174
2. İHALEYE İLİŞKİN SUÇLARIN İDARİ YAPTIRIMI  174
A. Genel Olarak  174
B. Kamu İhale Kanunu Uyarınca Uygulanacak İdari Yaptırımlar  175
C. Devlet İhale Kanunu’nda Öngörülen İdari Yaptırımlar  177
D. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda Öngörülen İdari Yaptırımlar  179
3. İhaleye İlişkin Suçların İhale Sürecine Etkisi  180
Sonuç  183
Kaynakça  193
Kavramlar Dizini  201
 


Özlem Öğütcü
Haziran 2019
82.90 TL
Sepete Ekle
Nabi Özalp
Haziran 2019
120.00 TL
Sepete Ekle
Cihan Şahin
Haziran 2019
190.00 TL
Sepete Ekle
Ekrem Çetintürk
Mayıs 2019
230.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Üçüncü Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
KAMU İHALELERİNİN TEMEL ESASLARI, İHALEYE İLİŞKİN SUÇLARIN TARİHİ GELİŞİMİ, KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA İHALEYE İLİŞKİN SUÇLAR VE
KORUNAN HUKUKİ YARAR
I. KAMU İHALELERİNİN TEMEL ESASLARI  17
1. İHALE KAVRAMI  17
2. KAMU İHALELERİNE EGEMEN OLAN İLKELER  21
3. KAMU İHALELERİNDE UYGULANACAK YÖNTEMLER  23
A. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ndaki İhale Yöntemleri  23
1. Kapalı Teklif Yöntemi  23
2. Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Yöntemi  24
3. Açık Teklif Yöntemi  24
4. Pazarlık Yöntemi  25
B. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki İhale Yöntemleri  26
1. Açık İhale Yöntemi  26
2. Belli İstekliler Arasında İhale Yöntemi  26
3. Pazarlık Yöntemi  26
4. Doğrudan Temin Yöntemi  27
4. KAMU İHALELERİNİN AŞAMALARI VE TEMEL İŞLEMLERİ  28
A. İhale İhtiyacının Olması ve İlânı  28
B. İhaleye İlişkin Temel Belgeler ve Teklif Verme  29
C. Tekliflerin İhale Komisyonunca Teslim Alınması ve Değerlendirilmesi  31
D. İhalenin Karara Bağlanması, Sözleşmenin İmzalanması, Yürütülmesi ve Uyuşmazlıkların Çözümü  34
II. İHALEYE İLİŞKİN SUÇLARIN TARİHİ GELİŞİMİ  39
1. 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNDAN ÖNCEKİ DÜZENLEMELER  39
2. 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNDAKİ DÜZENLEMELER  40
A. Genel Olarak  40
B. Devlet Hesabına Yapılan Alımı, Satım veya Yapımına Fesat Karıştırma Suçu  41
C. Devlet Alım-Satımında Ticaret Yapma Suçu  46
D. Hükümet Hesabına Yapılan Arttırmaya veya Eksiltmeye Fesat Karıştırma Suçu  49
E. Kamunun Müzayedelerine veya Özel Arttırmalara Fesat Karıştırma Suçu  53
F. Para ve Sair Menfaat Karşılığında İhaleden Çekilme Suçu  54
3. TASARILARDAKİ DURUM  55
III. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA İHALEYE İLİŞKİN SUÇLAR  59
IV. İHALEYE İLİŞKİN SUÇLARDA KORUNAN HUKUKİ YARAR  64
İkinci Bölüm
TÜRK CEZA KANUNDA DÜZENLENEN
İHALEYE İLİŞKİN SUÇLAR
I. İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU  69
1. HÜKÜM VE NİTELİĞİ  69
2. MADDİ UNSUR  72
A. Hareket  72
1. Genel Olarak  72
2. Seçimlik Hareketler  75
a. Hileli Davranışlar ile İhaleye Fesat Karıştırma (TCK m.235/2-a)  75
b. Tekliflerle İlgili Olup da İhale Mevzuatına veya Şartnamelere Göre Gizli Tutulması Gereken Bilgilere Başkalarının Ulaşmasını Sağlamak (TCK m. 235/ 2-b)  82
c. Cebir veya Tehdit Kullanmak Suretiyle ya da Hukuka Aykırı Diğer Davranışlarla, İhaleye Katılma Yeterliliğine veya Koşullarına Sahip Olan Kişileri İhaleye, İhale Sürecindeki İşlemlere Katılmalarını Engellemek (TCK m. 235/2-c)  83
d. İhaleye Katılmak İsteyen veya Katılan Kişilerin İhale Şartlarını ve Özellikle Fiyatı Etkilemek İçin Aralarında Açık veya Gizli Anlaşma Yapmaları (TCK m. 235/2-d)  88
B. Fail  96
C. Konu  97
1. Genel Olarak  97
2. Hizmet İhaleleri  100
3. Yapım İhaleleri  100
4.Mal Alım-Satım İhaleleri  102
5. Kiralama İhaleleri  102
6. Maddede Sayılmayan Diğer İhaleler.  103
7. Doğrudan Temin Madde Kapsamında mıdır?  108
D. Mağdur ve Suçtan Zarar Gören  118
1.Genel Olarak  118
2. Kamu Kurum ve Kuruluşları, Bağlı Şirketler ile Bünyesindeki Vakıflar:  121
3. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, İştirakleriyle Kurulmuş Şirketler ile Bünyesindeki Vakıflar:  122
4. Kamuya Yararlı Dernekler:  123
5.Kooperatifler  124
6. Kamu Zararı  124
a.Kavram  124
b.Kamu Zararının Belirlenme Yolları  125
E. Nitelikli Hal  131
F. İhale Sürecinde Görevi Kötüye Kullanma Suçu.  132
3. MANEVİ UNSUR  142
4. HUKUKA AYKIRILIK  142
5. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  142
A. Teşebbüs  142
B. İçtima  143
C. İştirak  145
6. YAPTIRIM  146
A. Ceza  146
B. Güvenlik Tedbirleri  146
II. EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇU  147
1. HÜKÜM VE NİTELİĞİ  147
2. MADDİ UNSUR  149
A. Hareket  149
1. Genel Olarak  149
2. Seçimlik Hareketler  150
a. İhale Kararında veya Sözleşmede Evsafı Belirtilen Maldan Başka Bir Malın Teslim veya Kabul Edilmesi  150
b. İhale Kararında veya Sözleşmede Belirtilen Miktardan Eksik Malın Teslim veya Kabul Edilmesi  152
c. Edimin İhale Kararında veya Sözleşmede Belirtilen Sürede İfa Edilmemesine Rağmen, Süresinde İfa Edilmiş Gibi Kabul Edilmesi.  153
d. Yapım İhalelerinde Eserin veya Kullanılan Malzemenin Şartname veya Sözleşmesinde Belirlenen Şartlara, Miktar veya Niteliklere Uygun Olmamasına Rağmen Kabul Edilmesi  154
e. Hizmet Niteliğindeki Edimin, İhale Kararında veya Sözleşmede Belirtilen Şartlara Göre Verilmemesine veya Eksik Verilmesine Rağmen Verilmiş gibi Kabul Edilmesi  155
B. Fail  158
C. Konu  158
1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Karşı Yapılan İhale Sonucunda Taahhüt Altına Girilmesi  161
a. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Hükümlerine Göre Düzenlenen Sözleşmeler  161
b. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Dışında Düzenlenen Sözleşmeler  163
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Karşı İhale Yoluna Gidilmeden Taahhüt Altına Girilmesi  163
D. Mağdur ve Suçtan Zarar Gören  165
3. MANEVİ UNSUR  166
4. HUKUKA AYKIRILIK  166
5. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  166
A. Teşebbüs  166
B. İştirak  166
C. İçtima  166
6. YAPTIRIM  170
A. Ceza  170
B. Güvenlik Tedbirleri  170
III. İHALEYE İLİŞKİN SUÇLARIN KOVUŞTURMA USULÜ, İDARİ YAPTIRIMI VE İHALE SÜRECİNE ETKİSİ  171
1. İHALEYE İLİŞKİN SUÇLARIN KOVUŞTURMA USULÜ  171
A. İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Açısından  171
B. Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu Açısından  174
2. İHALEYE İLİŞKİN SUÇLARIN İDARİ YAPTIRIMI  174
A. Genel Olarak  174
B. Kamu İhale Kanunu Uyarınca Uygulanacak İdari Yaptırımlar  175
C. Devlet İhale Kanunu’nda Öngörülen İdari Yaptırımlar  177
D. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda Öngörülen İdari Yaptırımlar  179
3. İhaleye İlişkin Suçların İhale Sürecine Etkisi  180
Sonuç  183
Kaynakça  193
Kavramlar Dizini  201
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019