Türk Ceza Kanunu'nda İhaleye İlişkin Suçlar Cüneyd Altıparmak  - Kitap
Türk Ceza Kanunu'nda

İhaleye İlişkin Suçlar

3. Baskı, 
Mart 2014
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
203
Barkod:
9789750225840
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yapılan ihaleleri ve bu ihalelerden doğan edimlerin yerine getirilmesi sürecinde islenebilecek suçları ele alan bu kitap; başlıca, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda konuya ilişkin iki suçu ele almaktadır. Bunlardan ilki; 235. maddede düzenlenmiş olan "ihaleye fesat karıştırma suçu", diğeri ise; 236. maddede düzenlenen "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarıdır. Ancak bunun yanında, ihaleye ilişkin süreçte islenebilecek diğer suçlara da yeri geldikçe değinilmektedir.
Kitap, başlıca iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; kamu ihalelerinin temel esasları, karşılaştırmalı hukukta ihaleye ilişkin suçlar, ihaleye ilişkin suçların tarihi gelişimi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'ndaki düzenlemelere göre korunan hukuki yarar üzerinde durulacaktır. İkinci Bölüm ise; "Türk Ceza Kanunda Düzenlenen İhaleye İlişkin Suçlar" baslığını taşımaktadır. Bu bölümde ilk önce inceleme konumuz olan "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçları incelenecektir.
Suçların incelenmesinde suçun maddi unsuru, manevi unsuru, hukuka aykırılık, suçun özel görünüş şekilleri ve yaptırım üzerinde durulacaktır. Bunların yanında ihaleye ilişkin suçların kovuşturma usulü, idari yaptırımları ile ihaleye ilişkin suçların ihale sürecine etkisine değinilecektir. Kitapta son yargı kararları ve uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin düşüncelere her bölüm içerisinde yeri geldikçe yer verilmiştir. Bunun yanında suçun benzer nitelikteki düzenlemeler ile ilişkisi ve ihale mevzuatı açısından kapsamı konusuna detaylıca yer verilmeye çalışılmıştır.
Öte yandan, doğrudan teminin suç olup olmayacağı, süreçte işlenebilecek görevi kötüye kullanma suçu konusunda detaylı bilgiler verilen bu kitaba; bu baskıda yeni tarihli Yargı kararları ile uygulamada karşılaştığımız güncel sorunlara dair düşüncelerimiz eklenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kamu İhalelerinin Temel Esasları, İhaleye İlişkin Suçların Tarihi Gelişimi, Karşılaştırmalı Hukukta İhaleye İlişkin Suçlar ve Korunan Hukuki Yarar
.
Türk Ceza Kanunda Düzenlenen İhaleye İlişkin Suçlar
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Üçüncü Baskıya Önsöz 
7
Kısaltmalar 
13
Birinci BölümKAMU İHALELERİNİN TEMEL ESASLARI, İHALEYE İLİŞKİN SUÇLARIN TARİHİ GELİŞİMİ, KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA İHALEYE İLİŞKİN SUÇLAR VEKORUNAN HUKUKİ YARAR
I. KAMU İHALELERİNİN TEMEL ESASLARI 
17
1. İHALE KAVRAMI 
17
2. KAMU İHALELERİNE EGEMEN OLAN İLKELER 
21
3. KAMU İHALELERİNDE UYGULANACAK YÖNTEMLER 
23
A. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ndaki İhale Yöntemleri 
23
1. Kapalı Teklif Yöntemi 
23
2. Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Yöntemi 
24
3. Açık Teklif Yöntemi 
24
4. Pazarlık Yöntemi 
25
B. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki İhale Yöntemleri 
26
1. Açık İhale Yöntemi 
26
2. Belli İstekliler Arasında İhale Yöntemi 
26
3. Pazarlık Yöntemi 
26
4. Doğrudan Temin Yöntemi 
27
4. KAMU İHALELERİNİN AŞAMALARI VE TEMEL İŞLEMLERİ 
28
A. İhale İhtiyacının Olması ve İlânı 
28
B. İhaleye İlişkin Temel Belgeler ve Teklif Verme 
29
C. Tekliflerin İhale Komisyonunca Teslim Alınması ve Değerlendirilmesi 
31
D. İhalenin Karara Bağlanması, Sözleşmenin İmzalanması, Yürütülmesi ve Uyuşmazlıkların Çözümü 
34
II. İHALEYE İLİŞKİN SUÇLARIN TARİHİ GELİŞİMİ 
39
1. 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNDAN ÖNCEKİ DÜZENLEMELER 
39
2. 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNDAKİ DÜZENLEMELER 
40
A. Genel Olarak 
40
B. Devlet Hesabına Yapılan Alımı, Satım veya Yapımına Fesat Karıştırma Suçu 
41
C. Devlet Alım-Satımında Ticaret Yapma Suçu 
46
D. Hükümet Hesabına Yapılan Arttırmaya veya Eksiltmeye Fesat Karıştırma Suçu 
49
E. Kamunun Müzayedelerine veya Özel Arttırmalara Fesat Karıştırma Suçu 
53
F. Para ve Sair Menfaat Karşılığında İhaleden Çekilme Suçu 
54
3. TASARILARDAKİ DURUM 
55
III. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA İHALEYE İLİŞKİN SUÇLAR 
59
IV. İHALEYE İLİŞKİN SUÇLARDA KORUNAN HUKUKİ YARAR 
64
İkinci BölümTÜRK CEZA KANUNDA DÜZENLENENİHALEYE İLİŞKİN SUÇLAR
I. İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU 
69
1. HÜKÜM VE NİTELİĞİ 
69
2. MADDİ UNSUR 
72
A. Hareket 
72
1. Genel Olarak 
72
2. Seçimlik Hareketler 
75
a. Hileli Davranışlar ile İhaleye Fesat Karıştırma (TCK m.235/2-a) 
75
b. Tekliflerle İlgili Olup da İhale Mevzuatına veya Şartnamelere Göre Gizli Tutulması Gereken Bilgilere Başkalarının Ulaşmasını Sağlamak (TCK m. 235/ 2-b) 
82
d. İhaleye Katılmak İsteyen veya Katılan Kişilerin İhale Şartlarını ve Özellikle Fiyatı Etkilemek İçin Aralarında Açık veya Gizli Anlaşma Yapmaları (TCK m. 235/2-d) 
88
B. Fail 
96
C. Konu 
97
1. Genel Olarak 
97
2. Hizmet İhaleleri 
100
3. Yapım İhaleleri 
100
4.Mal Alım-Satım İhaleleri 
102
5. Kiralama İhaleleri 
102
6. Maddede Sayılmayan Diğer İhaleler. 
103
7. Doğrudan Temin Madde Kapsamında mıdır? 
108
D. Mağdur ve Suçtan Zarar Gören 
118
1.Genel Olarak 
118
4. Kamuya Yararlı Dernekler: 
123
5.Kooperatifler 
124
6. Kamu Zararı 
124
a.Kavram 
124
b.Kamu Zararının Belirlenme Yolları 
125
E. Nitelikli Hal 
131
F. İhale Sürecinde Görevi Kötüye Kullanma Suçu. 
132
3. MANEVİ UNSUR 
142
4. HUKUKA AYKIRILIK 
142
5. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 
142
A. Teşebbüs 
142
B. İçtima 
143
C. İştirak 
145
6. YAPTIRIM 
146
A. Ceza 
146
B. Güvenlik Tedbirleri 
146
II. EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇU 
147
1. HÜKÜM VE NİTELİĞİ 
147
2. MADDİ UNSUR 
149
A. Hareket 
149
1. Genel Olarak 
149
2. Seçimlik Hareketler 
150
a. İhale Kararında veya Sözleşmede Evsafı Belirtilen Maldan Başka Bir Malın Teslim veya Kabul Edilmesi 
150
b. İhale Kararında veya Sözleşmede Belirtilen Miktardan Eksik Malın Teslim veya Kabul Edilmesi 
152
c. Edimin İhale Kararında veya Sözleşmede Belirtilen Sürede İfa Edilmemesine Rağmen, Süresinde İfa Edilmiş Gibi Kabul Edilmesi. 
153
d. Yapım İhalelerinde Eserin veya Kullanılan Malzemenin Şartname veya Sözleşmesinde Belirlenen Şartlara, Miktar veya Niteliklere Uygun Olmamasına Rağmen Kabul Edilmesi 
154
B. Fail 
158
C. Konu 
158
1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Karşı Yapılan İhale Sonucunda Taahhüt Altına Girilmesi 
161
a. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Hükümlerine Göre Düzenlenen Sözleşmeler 
161
b. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Dışında Düzenlenen Sözleşmeler 
163
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Karşı İhale Yoluna Gidilmeden Taahhüt Altına Girilmesi 
163
D. Mağdur ve Suçtan Zarar Gören 
165
3. MANEVİ UNSUR 
166
4. HUKUKA AYKIRILIK 
166
5. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 
166
A. Teşebbüs 
166
B. İştirak 
166
C. İçtima 
166
6. YAPTIRIM 
170
A. Ceza 
170
B. Güvenlik Tedbirleri 
170
III. İHALEYE İLİŞKİN SUÇLARIN KOVUŞTURMA USULÜ, İDARİ YAPTIRIMI VE İHALE SÜRECİNE ETKİSİ 
171
1. İHALEYE İLİŞKİN SUÇLARIN KOVUŞTURMA USULÜ 
171
A. İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Açısından 
171
B. Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu Açısından 
174
2. İHALEYE İLİŞKİN SUÇLARIN İDARİ YAPTIRIMI 
174
A. Genel Olarak 
174
B. Kamu İhale Kanunu Uyarınca Uygulanacak İdari Yaptırımlar 
175
C. Devlet İhale Kanunu’nda Öngörülen İdari Yaptırımlar 
177
D. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda Öngörülen İdari Yaptırımlar 
179
3. İhaleye İlişkin Suçların İhale Sürecine Etkisi 
180
Sonuç 
183
Kaynakça 
193
Kavramlar Dizini 
201