Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Çek Hukukunda Muhatabın Yükümlülükleri
Şubat 2019 / 1. Baskı / 208 Syf.
Fiyatı: 56.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Çek, ekonomik fonksiyonu itibariyle bir ödeme aracı, hukuki mahiyeti itibariyle de nitelikli bir havale olan, kanunen emre yazılı bir kambiyo senedidir.

Bir çekin düzenlenebilmesi için, muhatap bankada, düzenleyene ait bir hesabın (karşılığın) bulunması yeterli değildir. Aynı zamanda düzenleyenle banka arasında akdedilmiş bir çek anlaşmasına da ihtiyaç vardır. Bu anlaşma ile taraflardan banka (muhatap), düzenleyene karşı kendisi üzerine çekeceği çekleri ödemeyi; düzenleyen ise, çeklerin ibrazı üzerine muhatabın ödeyeceği miktarları tediye etmeyi taahhüt etmektedir. Ancak bu taahhütler kambiyo taahhüdü niteliğinde değildir.

Bu nedenle çekin düzenlenmiş olması muhatap bankayı kambiyo ilişkisine dâhil etmez ve yasal ödeme yükümlülüğü hariç olmak üzere hesapta karşılık bulunmadıkça banka hamile karşı bir ödeme yükümlülüğü altına girmiş olmaz. Ayrıca muhatap bankayı çekin düzenlenmesinden sonra kambiyo ilişkisine dâhil edecek, muhatabın kabulü, aval vermesi ve çeki ciro etmesi gibi işlemler de yasal düzenlemelerle yasaklanmıştır. Bu durum ekonomik fonksiyonu itibariyle bir ödeme aracı olan çekin ibrazında ödeneceğine dair güveni ve inancı zayıflatmaktadır.

Bu nedenle, çekle ödeme güvenliğinin sağlanması ve dolayısıyla çek hamillerinin korunması; kayıt dışı ekonominin engellenmesi ve kara paranın aklanması ile terörün finansmanının önlenmesi amacıyla, gerek çek anlaşmasının kuruluşunda gerek çekin ödenmek üzere ibrazında, muhatap banka açısından önemli bazı yükümlülükler öngören yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Kitapta, bu yükümlülükler ele alınarak, ihlali halinde uygulanacak yaptırımlar ve muhatap açısından doğacak hukuki sorumluluklar ele alınmaktadır.

Konu Başlıkları
Çek Kavramı ve Çekin Zorunlu Unsurları
Çek Anlaşması
Muhatabın Çek Anlaşmasının Kuruluşundaki Yükümlülükleri
Muhatabın Çekin İbrazındaki Yükümlülükleri
Muhatabın Özel Çek Türlerindeki Yükümlülükleri
Barkod: 9789750253300
Yayın Tarihi: Şubat 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 208
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  17
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK ÇEK VE ÇEKİN UNSURLARI
§1. ÇEK KAVRAMI  23
§2. HUKUKİ NİTELİĞİ  23
I. KAMBİYO SENEDİ NİTELİĞİ  23
II. HAVALE NİTELİĞİ  24
III. ÖDEME ARACI NİTELİĞİ  26
IV. MÜCERRET BİR SENET OLMASI  28
V. İHDASÎ BİR SENET OLMASI  29
§3. İKTİSADİ ÖNEMİ  31
§4. ÇEKİN ZORUNLU UNSURLARI  32
I. 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN UNSURLAR  33
A. Çek Kelimesi  33
B. Belirli Bir Bedelin Kayıtsız ve Şartsız Ödenmesi Emri  35
C. Muhatabın Ticaret Unvanı  36
D. Ödeme Yeri  37
E. Düzenleme Yeri  38
F. Düzenleme Tarihi  43
G. Düzenleyenin İmzası  48
H. Banka Tarafından Verilen Seri Numarası  50
İ. Karekod  50
II. 5941 SAYILI ÇEK KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN UNSURLAR  51
İKİNCİ BÖLÜM
ÇEK ANLAŞMASI
§5. GENEL OLARAK  53
§6. KARŞILIK  53
§7. ÇEK ANLAŞMASI  55
I. KAVRAM  55
II. ÇEK ANLAŞMASININ ŞEKLİ  56
III. ÇEK ANLAŞMASININ TARAFLARI  57
A. Muhatap  58
B. Düzenleyen  60
IV. ÇEK ANLAŞMASININ HUKUKİ NİTELİĞİ  60
V. ÇEK ANLAŞMASININ KAPSAMI  61
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MUHATABIN ÇEK ANLAŞMASININ
KURULUŞUNDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§8. GENEL OLARAK  63
§9. MUHATABIN 5941 SAYILI ÇEK KANUNUNDA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  63
I. ÇEK HESABI AÇILIRKEN MUHATAP BANKANIN ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  63
A. Çek Hesabı Açtırmak İsteyenlerin Yasaklılık Durumunu Araştırma Yükümlülüğü  64
B. Çek Hesabı Açmak İsteyen Müşterinin Ekonomik ve Sosyal Durumunun Araştırılması Yükümlülüğü  65
II. HESAP AÇMAK İSTEYEN KİŞİDEN GEREKLİ BELGELERİ İSTEME VE BU BELGELERİ SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  67
II. HESAP SAHİBİNİN İMZASINI ALMA, TACİR OLUP OLMADIĞINI VE HAKKINDA ÇEK DÜZENLEME YASAĞININ BULUNUP BULUNMADIĞINI TESPİTE YARAYACAK BEYANLARI ALMA VE BİLGİLERİ SİSTEME KAYDETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  70
IV. HESAP SAHİBİNE VERİLECEK ÇEK DEFTERİNİN TÜRÜNÜN BELİRLENMESİNE VE BASILMASINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER  72
V. MUHATAP BANKANIN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ  77
VI. YÜKÜMLÜLÜKLERİN İHLALİNDEN DOĞAN SORUMLULUK  79
A. Cezai Sorumluluk  79
B. Hukuki Sorumluluk  80
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MUHATABIN İŞLEYEN ÇEK HESABI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§10. GENEL OLARAK  87
I. ÖDEME İÇİN İBRAZDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER  87
A. İnceleme Yükümlülüğü  87
1. Düzenleyen İle Aralarında Bir Çek Anlaşmasının Bulunup Bulunmadığının Araştırılması  88
2. İbraz Edilen Senedin Çekte Bulunması Gereken Yasal Unsurları Taşıyıp Taşımadığının Kontrol Edilmesi  89
3. İbrazın Süresi İçinde Yapılıp Yapılmadığının Tespiti  89
4. Çek İbraz Eden Kişinin Meşru Hamil Olup Olmadığını Araştırma Yükümlülüğü  92
5. Mahkeme Tarafından Verilmiş Bir Ödemeden Men Kararının Bulunup Bulunmadığının Araştırılması  94
6. İbraz Süresi Geçirilmiş Bir Çek Hakkında Cayma Beyanının Bulunup Bulunmadığının Araştırılması  95
B. İbraz Edilen Çekin Sahte veya Tahrif Edilmiş Çek Olup Olmadığını Araştırma Yükümlülüğü  97
1. Sahte Çek  99
a. Çekte Sahtelik Oluşturan Haller  100
aa. İmzada Sahtelik  100
ab. Beyanlarda Sahtelik  102
2. Tahrif Edilmiş Çek  102
a. Çekte Tahrifat Halleri  103
aa. İsimde Tahrifat  103
ab. Bedelde Tahrifat  105
ac. Düzenleme Tarihinde, Düzenleme Yerinde ve Ödeme Yerinde Tahrifat  105
ad. Çekteki Çizgilerde ve Mahsup Kaydında Tahrifat  107
3. Sahte ya da Tahrif Edilmiş Çekin Ödenmesinden Doğan Sorumluluk  107
a. Sorumluluğun Şartları  109
aa. Sahte ya da Tahrif Edilmiş Bir Çek Mevcut Bulunmalıdır.  109
ab. Muhatap Banka Tarafından Ödeme Yapılmış Olmalıdır.  109
ac. Düzenleyen veya Lehtar ve yahut Hamil Zarara Uğramış Olmalıdır.  109
b. Sorumluluğun Kapsamı ve Niteliği  111
c. Düzenleyenin Kusurunun Muhatabın Sorumluluğuna Etkisi  114
d. Muhatap Banka ile Keşideci Arasındaki Sorumsuzluk Anlaşması  120
e. Muhatap Bankanın Rücu Hakkı  123
II. MUHATABIN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  125
A. Karşılığın Tamamen ya da Kısmen Bulunduğu Durumlarda  125
B. Karşılığın Tamamen ya da Kısmen Bulunmadığı Durumlarda  133
C. Karşılığın Devredilmiş Olduğu Durumlarda  140
D. Ödeme Halinde Muhatap tarafından Yapılması Gereken İşlemler  143
1. Tam ödeme Halinde  143
2. Kısmi Ödeme Halinde  144
III. ÇEKİN ÖDENMEMESİNDEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ  146
A. Genel Olarak  146
B. Çekin Karşılıksız Çıkması Durumunda  146
C. Düzenleyene Ait Adres Bilgilerinin Çek Hamiline Verilmesi Yükümlülüğü  150
BEŞİNCİ BÖLÜM
MUHATABIN ÖZEL ÇEK TÜRLERİNDEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§11. GENEL OLARAK  153
§12. ÖZEL ÇEK TÜRLERİNDE  154
I. ÇİZGİLİ ÇEKTE  154
A. Çizgili Çek Kavramı  154
B. Çizgilerin Şekli  154
C. Çeki Çizmeye Yetkili Olanlar  155
D. Çizgili Çekin Türleri  155
E. Çizgili Çekin Ödenmesindeki Yükümlülük ve Bu Yükümlülüğe Aykırılığın Sonuçları  157
II. MAHSUP ÇEKİNDE  162
A. Mahsup Çeki Kavramı  162
B. Mahsup Çeki Tanzimine Yetkili Olanlar  163
C. Mahsup Çekinin Şekli  163
D. Mahsup Çekinin Ödenmesindeki Yükümlülük ve Bu Yükümlülüğe Aykırılığın Sonuçları  164
III. TEYİTLİ ÇEKTE  165
A. Teyitli Çek Kavramı  165
B. Teyidin Şekli ve Teyit Talebine Yetkili Olanlar  168
C. Teyidin Sonuçları ve Muhatabın Ödeme Yükümlülüğü  169
IV. GARANTİLİ ÇEKTE  175
A. Garantili Çek Kavramı  175
B. Çekte Garanti Taahhüdünün Şekli ve Hukuki Niteliği  176
C. Garanti Taahhüdünün Sonuçları ve Muhatabın Ödeme Yükümlülüğü  178
EKLER
EK 1 – 5941 SAYILI ÇEK KANUNU  181
EK 2 – ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE VE BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)  193
Kaynakça  197
 


İlkut Elif Kandil Göker
Mart 2020
17.50 TL
Sepete Ekle
Ayşe Sumer
Mart 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
Remzi Özmen
Şubat 2020
24.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  17
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK ÇEK VE ÇEKİN UNSURLARI
§1. ÇEK KAVRAMI  23
§2. HUKUKİ NİTELİĞİ  23
I. KAMBİYO SENEDİ NİTELİĞİ  23
II. HAVALE NİTELİĞİ  24
III. ÖDEME ARACI NİTELİĞİ  26
IV. MÜCERRET BİR SENET OLMASI  28
V. İHDASÎ BİR SENET OLMASI  29
§3. İKTİSADİ ÖNEMİ  31
§4. ÇEKİN ZORUNLU UNSURLARI  32
I. 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN UNSURLAR  33
A. Çek Kelimesi  33
B. Belirli Bir Bedelin Kayıtsız ve Şartsız Ödenmesi Emri  35
C. Muhatabın Ticaret Unvanı  36
D. Ödeme Yeri  37
E. Düzenleme Yeri  38
F. Düzenleme Tarihi  43
G. Düzenleyenin İmzası  48
H. Banka Tarafından Verilen Seri Numarası  50
İ. Karekod  50
II. 5941 SAYILI ÇEK KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN UNSURLAR  51
İKİNCİ BÖLÜM
ÇEK ANLAŞMASI
§5. GENEL OLARAK  53
§6. KARŞILIK  53
§7. ÇEK ANLAŞMASI  55
I. KAVRAM  55
II. ÇEK ANLAŞMASININ ŞEKLİ  56
III. ÇEK ANLAŞMASININ TARAFLARI  57
A. Muhatap  58
B. Düzenleyen  60
IV. ÇEK ANLAŞMASININ HUKUKİ NİTELİĞİ  60
V. ÇEK ANLAŞMASININ KAPSAMI  61
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MUHATABIN ÇEK ANLAŞMASININ
KURULUŞUNDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§8. GENEL OLARAK  63
§9. MUHATABIN 5941 SAYILI ÇEK KANUNUNDA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  63
I. ÇEK HESABI AÇILIRKEN MUHATAP BANKANIN ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  63
A. Çek Hesabı Açtırmak İsteyenlerin Yasaklılık Durumunu Araştırma Yükümlülüğü  64
B. Çek Hesabı Açmak İsteyen Müşterinin Ekonomik ve Sosyal Durumunun Araştırılması Yükümlülüğü  65
II. HESAP AÇMAK İSTEYEN KİŞİDEN GEREKLİ BELGELERİ İSTEME VE BU BELGELERİ SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  67
II. HESAP SAHİBİNİN İMZASINI ALMA, TACİR OLUP OLMADIĞINI VE HAKKINDA ÇEK DÜZENLEME YASAĞININ BULUNUP BULUNMADIĞINI TESPİTE YARAYACAK BEYANLARI ALMA VE BİLGİLERİ SİSTEME KAYDETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  70
IV. HESAP SAHİBİNE VERİLECEK ÇEK DEFTERİNİN TÜRÜNÜN BELİRLENMESİNE VE BASILMASINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER  72
V. MUHATAP BANKANIN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ  77
VI. YÜKÜMLÜLÜKLERİN İHLALİNDEN DOĞAN SORUMLULUK  79
A. Cezai Sorumluluk  79
B. Hukuki Sorumluluk  80
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MUHATABIN İŞLEYEN ÇEK HESABI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§10. GENEL OLARAK  87
I. ÖDEME İÇİN İBRAZDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER  87
A. İnceleme Yükümlülüğü  87
1. Düzenleyen İle Aralarında Bir Çek Anlaşmasının Bulunup Bulunmadığının Araştırılması  88
2. İbraz Edilen Senedin Çekte Bulunması Gereken Yasal Unsurları Taşıyıp Taşımadığının Kontrol Edilmesi  89
3. İbrazın Süresi İçinde Yapılıp Yapılmadığının Tespiti  89
4. Çek İbraz Eden Kişinin Meşru Hamil Olup Olmadığını Araştırma Yükümlülüğü  92
5. Mahkeme Tarafından Verilmiş Bir Ödemeden Men Kararının Bulunup Bulunmadığının Araştırılması  94
6. İbraz Süresi Geçirilmiş Bir Çek Hakkında Cayma Beyanının Bulunup Bulunmadığının Araştırılması  95
B. İbraz Edilen Çekin Sahte veya Tahrif Edilmiş Çek Olup Olmadığını Araştırma Yükümlülüğü  97
1. Sahte Çek  99
a. Çekte Sahtelik Oluşturan Haller  100
aa. İmzada Sahtelik  100
ab. Beyanlarda Sahtelik  102
2. Tahrif Edilmiş Çek  102
a. Çekte Tahrifat Halleri  103
aa. İsimde Tahrifat  103
ab. Bedelde Tahrifat  105
ac. Düzenleme Tarihinde, Düzenleme Yerinde ve Ödeme Yerinde Tahrifat  105
ad. Çekteki Çizgilerde ve Mahsup Kaydında Tahrifat  107
3. Sahte ya da Tahrif Edilmiş Çekin Ödenmesinden Doğan Sorumluluk  107
a. Sorumluluğun Şartları  109
aa. Sahte ya da Tahrif Edilmiş Bir Çek Mevcut Bulunmalıdır.  109
ab. Muhatap Banka Tarafından Ödeme Yapılmış Olmalıdır.  109
ac. Düzenleyen veya Lehtar ve yahut Hamil Zarara Uğramış Olmalıdır.  109
b. Sorumluluğun Kapsamı ve Niteliği  111
c. Düzenleyenin Kusurunun Muhatabın Sorumluluğuna Etkisi  114
d. Muhatap Banka ile Keşideci Arasındaki Sorumsuzluk Anlaşması  120
e. Muhatap Bankanın Rücu Hakkı  123
II. MUHATABIN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  125
A. Karşılığın Tamamen ya da Kısmen Bulunduğu Durumlarda  125
B. Karşılığın Tamamen ya da Kısmen Bulunmadığı Durumlarda  133
C. Karşılığın Devredilmiş Olduğu Durumlarda  140
D. Ödeme Halinde Muhatap tarafından Yapılması Gereken İşlemler  143
1. Tam ödeme Halinde  143
2. Kısmi Ödeme Halinde  144
III. ÇEKİN ÖDENMEMESİNDEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ  146
A. Genel Olarak  146
B. Çekin Karşılıksız Çıkması Durumunda  146
C. Düzenleyene Ait Adres Bilgilerinin Çek Hamiline Verilmesi Yükümlülüğü  150
BEŞİNCİ BÖLÜM
MUHATABIN ÖZEL ÇEK TÜRLERİNDEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§11. GENEL OLARAK  153
§12. ÖZEL ÇEK TÜRLERİNDE  154
I. ÇİZGİLİ ÇEKTE  154
A. Çizgili Çek Kavramı  154
B. Çizgilerin Şekli  154
C. Çeki Çizmeye Yetkili Olanlar  155
D. Çizgili Çekin Türleri  155
E. Çizgili Çekin Ödenmesindeki Yükümlülük ve Bu Yükümlülüğe Aykırılığın Sonuçları  157
II. MAHSUP ÇEKİNDE  162
A. Mahsup Çeki Kavramı  162
B. Mahsup Çeki Tanzimine Yetkili Olanlar  163
C. Mahsup Çekinin Şekli  163
D. Mahsup Çekinin Ödenmesindeki Yükümlülük ve Bu Yükümlülüğe Aykırılığın Sonuçları  164
III. TEYİTLİ ÇEKTE  165
A. Teyitli Çek Kavramı  165
B. Teyidin Şekli ve Teyit Talebine Yetkili Olanlar  168
C. Teyidin Sonuçları ve Muhatabın Ödeme Yükümlülüğü  169
IV. GARANTİLİ ÇEKTE  175
A. Garantili Çek Kavramı  175
B. Çekte Garanti Taahhüdünün Şekli ve Hukuki Niteliği  176
C. Garanti Taahhüdünün Sonuçları ve Muhatabın Ödeme Yükümlülüğü  178
EKLER
EK 1 – 5941 SAYILI ÇEK KANUNU  181
EK 2 – ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE VE BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)  193
Kaynakça  197
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.