Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında
İşkence Yasağı ve İşkenceyi Etkili Biçimde Soruşturma Yükümlülüğü
Ocak 2018 / 1. Baskı / 208 Syf.
Fiyatı: 48.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

İşkenceyi etkili biçimde soruşturma yükümlülüğü açık bir biçimde AİHS metninde yer almayan, Sözleşme'nin birinci, üçüncü ve on üçüncü maddeleri doğrultusunda AİHM'in yapmış olduğu incelemeler sonucu ortaya çıkmış bir yükümlülüktür. AİHM'e bu yükümlülüğün ihlal edildiği iddiasıyla yapılmış oldukça fazla sayıda başvuru bulunmakta olup, ne yazık ki Mahkeme'nin bu yükümlülüğün ihlali yönünde vermiş olduğu kararların büyük çoğunluğu Türkiye aleyhinedir. Konuya ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'ne yöneltilmiş ve ihlal tespitiyle sonuçlanmış çok sayıda bireysel başvuru da mevcuttur.

Çalışmanın ilk bölümünde, işkence yasağı kavramına, Türk Hukukunda bu yasak kapsamında yapılmış olan düzenlemelere ve işkence görmeme hakkını koruma altına alan sözleşmelere yer verilmiş, bu kapsamda yasağın sağladığı koruma alanı tespit edilmiştir. Yine bu bölümde ayrıntılı biçimde işkence yasağı ile yasaklanmış olan aşağılayıcı ve insanlık dışı muamele ve ceza ile işkence kavramları AİHM kararları ışığında ele alınmış, bu yükümlülük ile birlikte devletlerin yerine getirmeyi taahhüt ettikleri yükümlülükler açıklanmıştır.

Çalışmanın ikinci bölümünde ise, işkence yasağı kapsamında devletlerin yüklenmiş oldukları usuli yükümlülük yani işkenceyi etkili biçimde soruşturma yükümlülüğü ele alınmış, bu yükümlülük kapsamında devletlerin yükümlülükleri tespit edilmiş ve ardından da bu yükümlülükler doğrultusunda AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları değerlendirilerek uygulamamızdaki sorunlu noktalar tespit edilerek, çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Konu Başlıkları
İşkence Yasağı, Tanımı ve Unsurları
İşkence Yasağına İlişkin Uluslararası Belgeler
İşkence Suçu
İşkenceyi Etkili Soruşturma Yükümlülüğü
Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Uygulamada Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri
Barkod: 9789750246265
Yayın Tarihi: Ocak 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 208
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  17
BİRİNCİ BÖLÜM:
İŞKENCE YASAĞININ TANIMI, UNSURLARI, TARİHÇESİ VE İŞKENCE YASAĞINA İLİŞKİN ULUSLARARASI BELGELER
I. İŞKENCE YASAĞININ TANIMI VE UNSURLARI  19
A. Uluslararası Belgelerde İşkence Yasağı ve Unsurları  19
1. İşkence Yasağı  19
2. Unsurları  26
a. Genel Olarak  26
b. Şiddetli Fiziksel veya Ruhsal Yönden Acı Veren Bir Fiil  27
c. Eylemin Cezalandırmak, Bilgi veya İtiraf Elde Etmek ya da Gözdağı Vermek, Ayrımcılık Amaçlarına Yönelik Olarak Kasten Gerçekleştirilmesi  30
d. Kamu Görevlisi Tarafından veya Onun Bilgisi ya da Onayı Dahilinde Gerçekleştirilmiş Olması  31
B. TCK Bakımından İşkence Suçunun Tanımı  33
1. Türk Ceza Kanunu m. 94 İşkence Suçu Hakkında Genel Açıklama  33
a. Korunan Hukuksal Yarar  35
b. Maddi Unsur  38
ba. Kişi üzerinde bedensel veya ruhsal acı meydana getirme:  42
bb. Algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine yol açma:  44
bc. Mağdurun aşağılanmasına sebep olma:  45
c. Manevi Unsur  46
d. Fail  47
e. Mağdur  50
f. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  51
fa. Teşebbüs  51
fb. İştirak  54
fc. İçtima  56
2. TCK m. 94 İşkence Suçu İle Benzer Suçların Karşılaştırılması  58
a. Genel Olarak  58
b. Eziyet Suçu (TCK m. 96)  59
c. Kasten Yaralama Suçu (TCK m. 86 vd.)  63
d. Zor Kullanma Yetkisine İlişkin Sınırın Aşılması Suçu (TCK m. 256)  65
II. İŞKENCENİN TARİHİ GELİŞİMİ  68
A. Genel Olarak  68
B. Batı Hukukunda  68
1. Eski Yunan ve Roma İmparatorluğunda  68
2. Ortaçağ Avrupa Hukukunda ve Müşterek Hukuk Döneminde  71
3. Aydınlanma Döneminde  74
C. Türk Hukukunda  77
III. İŞKENCE YASAĞINA İLİŞKİN DİĞER ULUSLARARASI BELGELER  78
A. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (10 Aralık 1948)  78
B. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (4 Kasım1950)  80
C. BM Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi (16.12.1966)  80
D. İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (10.12.1984)  83
E. İşkencenin ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele ve Cezanın Önlenmesi İçin Avrupa Sözleşmesi (26.11.1987)  87
F. İnsan Hakları Amerikan Sözleşmesi (22.11.1969)  89
G. Amerikalılar Arası İşkencenin Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi (09.12.1985)  91
H. Afrika İnsan Hakları Şartı (26.06.1981)  91
İ. İnsan Haklarına Dair Arap Şartı (15.09.1994)  92
IV. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ MADDE 3 KAPSAMINDA İŞKENCE YASAĞI  94
A. Genel Olarak  94
B. AİHS m. 3’e Göre Kötü Muamele veya Ceza ve İnsanlık Dışı Muamele veya Ceza İle İşkence Kavramları  95
1. Kötü Muamele veya Ceza Kavramı  97
2. İnsanlık Dışı Muamele veya Ceza Kavramı  98
3. İşkence Kavramı  99
C. İşkence Yasağı ve İşkence Yasağı Kapsamında Devletlerin Yükümlülükleri  101
1. Negatif Yükümlülük  101
2. Pozitif Yükümlülük  101
3. Usuli Yükümlülük (Etkili Soruşturma Yükümlülüğü)  104
İKİNCİ BÖLÜM:
İŞKENCEYİ ETKİLİ BİÇİMDE SORUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ, YÜKÜMLÜLÜĞÜN DİĞER HAKLARLA BAĞLANTISI, UYGULAMADA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
I. ETKİLİ BİÇİMDE SORUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  105
A. Yükümlülüğün Kapsamı  105
1. İşkenceyi Cezalandırmaya Yönelik Olarak İç Hukukta Düzenleme Getirme Yükümlülüğü  110
2. İşkenceyi Etkili Şekilde Soruşturma Yükümlülüğü  112
a. Soruşturmanın Kendiliğinden Başlaması İlkesi  114
b. Soruşturma Organlarının Bağımsız Olması İlkesi  118
aa. Soruşturma Evresi Bakımından  120
ab. Kovuşturma Evresi Bakımından  125
ac. İdari Soruşturma Bakımından  126
c. Soruşturmanın Kamu Denetimine Açık Olması (Şeffaflık) İlkesi  127
d. Soruşturmanın Makul Bir Özen ve Hızla Yapılması İlkesi  131
e. Soruşturmanın Etkili Olması İlkesi  134
3. Cezanın Etkili Biçimde İnfaz Edilmesi Yükümlülüğü  140
B. YÜKÜMLÜLÜĞÜN AİHS’DE ÖNGÖRÜLEN DİĞER HAK VE ÖZGÜRLÜKLERLE BAĞLANTISI  143
1. AİHS m. 3 ile m. 2 Arasındaki Bağlantı  143
2. AİHS m. 3 ile m. 5 Arasındaki Bağlantı  146
3. AİHS m. 3 ile m. 6 Arasındaki Bağlantı  147
4. AİHS m. 3 ile m. 8 Arasındaki Bağlantı  151
5. AİHS m. 3 ile m. 13 Arasındaki Bağlantı  152
6. AİHS m. 3 ile m. 14 Arasındaki Bağlantı  154
7. AİHS m. 3 ile m. 15 Arasındaki Bağlantı  155
II. UYGULAMADA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  157
A. İşkence Suçunun Yaptırımı Bakımından  157
1. Genel Olarak  157
2. Cezanın Bireyselleştirilmesi, Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi, Hapis Cezasının Ertelenmesi ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Bakımından  160
3. Geçici veya Sürekli Olarak Kamu Hizmetlerinden Mahrumiyet Güvenlik Tedbirinin İşkence Suçunda Uygulanması Bakımından  163
B. Yargılama Usulü Bakımından  165
C. Yaptırımın İnfazı Bakımından  169
1. Koşullu Salıverme  169
2. Af  172
D. Zamanaşımı  174
E. İdare Hukuku Bakımından  176
1. Disiplin Soruşturması  176
2. Mağdurun Zararının Karşılanması Bakımından  179
F. Denetim Muhakemesi Aşamasında Karşılaşılan Problemler  185
SONUÇ  193
Kaynakça  195
Kavram Dizini  205
 


Erdener Yurtcan
Ekim 2018
105.00 TL
Sepete Ekle
Esra Alan Akcan ...
Ekim 2018
92.00 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç
Ekim 2018
429.20 TL
İndirimli: 299.90 TL (%30)
Sepete Ekle
Osman Yaşar ...
Eylül 2018
999.99 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  17
BİRİNCİ BÖLÜM:
İŞKENCE YASAĞININ TANIMI, UNSURLARI, TARİHÇESİ VE İŞKENCE YASAĞINA İLİŞKİN ULUSLARARASI BELGELER
I. İŞKENCE YASAĞININ TANIMI VE UNSURLARI  19
A. Uluslararası Belgelerde İşkence Yasağı ve Unsurları  19
1. İşkence Yasağı  19
2. Unsurları  26
a. Genel Olarak  26
b. Şiddetli Fiziksel veya Ruhsal Yönden Acı Veren Bir Fiil  27
c. Eylemin Cezalandırmak, Bilgi veya İtiraf Elde Etmek ya da Gözdağı Vermek, Ayrımcılık Amaçlarına Yönelik Olarak Kasten Gerçekleştirilmesi  30
d. Kamu Görevlisi Tarafından veya Onun Bilgisi ya da Onayı Dahilinde Gerçekleştirilmiş Olması  31
B. TCK Bakımından İşkence Suçunun Tanımı  33
1. Türk Ceza Kanunu m. 94 İşkence Suçu Hakkında Genel Açıklama  33
a. Korunan Hukuksal Yarar  35
b. Maddi Unsur  38
ba. Kişi üzerinde bedensel veya ruhsal acı meydana getirme:  42
bb. Algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine yol açma:  44
bc. Mağdurun aşağılanmasına sebep olma:  45
c. Manevi Unsur  46
d. Fail  47
e. Mağdur  50
f. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  51
fa. Teşebbüs  51
fb. İştirak  54
fc. İçtima  56
2. TCK m. 94 İşkence Suçu İle Benzer Suçların Karşılaştırılması  58
a. Genel Olarak  58
b. Eziyet Suçu (TCK m. 96)  59
c. Kasten Yaralama Suçu (TCK m. 86 vd.)  63
d. Zor Kullanma Yetkisine İlişkin Sınırın Aşılması Suçu (TCK m. 256)  65
II. İŞKENCENİN TARİHİ GELİŞİMİ  68
A. Genel Olarak  68
B. Batı Hukukunda  68
1. Eski Yunan ve Roma İmparatorluğunda  68
2. Ortaçağ Avrupa Hukukunda ve Müşterek Hukuk Döneminde  71
3. Aydınlanma Döneminde  74
C. Türk Hukukunda  77
III. İŞKENCE YASAĞINA İLİŞKİN DİĞER ULUSLARARASI BELGELER  78
A. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (10 Aralık 1948)  78
B. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (4 Kasım1950)  80
C. BM Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi (16.12.1966)  80
D. İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (10.12.1984)  83
E. İşkencenin ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele ve Cezanın Önlenmesi İçin Avrupa Sözleşmesi (26.11.1987)  87
F. İnsan Hakları Amerikan Sözleşmesi (22.11.1969)  89
G. Amerikalılar Arası İşkencenin Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi (09.12.1985)  91
H. Afrika İnsan Hakları Şartı (26.06.1981)  91
İ. İnsan Haklarına Dair Arap Şartı (15.09.1994)  92
IV. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ MADDE 3 KAPSAMINDA İŞKENCE YASAĞI  94
A. Genel Olarak  94
B. AİHS m. 3’e Göre Kötü Muamele veya Ceza ve İnsanlık Dışı Muamele veya Ceza İle İşkence Kavramları  95
1. Kötü Muamele veya Ceza Kavramı  97
2. İnsanlık Dışı Muamele veya Ceza Kavramı  98
3. İşkence Kavramı  99
C. İşkence Yasağı ve İşkence Yasağı Kapsamında Devletlerin Yükümlülükleri  101
1. Negatif Yükümlülük  101
2. Pozitif Yükümlülük  101
3. Usuli Yükümlülük (Etkili Soruşturma Yükümlülüğü)  104
İKİNCİ BÖLÜM:
İŞKENCEYİ ETKİLİ BİÇİMDE SORUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ, YÜKÜMLÜLÜĞÜN DİĞER HAKLARLA BAĞLANTISI, UYGULAMADA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
I. ETKİLİ BİÇİMDE SORUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  105
A. Yükümlülüğün Kapsamı  105
1. İşkenceyi Cezalandırmaya Yönelik Olarak İç Hukukta Düzenleme Getirme Yükümlülüğü  110
2. İşkenceyi Etkili Şekilde Soruşturma Yükümlülüğü  112
a. Soruşturmanın Kendiliğinden Başlaması İlkesi  114
b. Soruşturma Organlarının Bağımsız Olması İlkesi  118
aa. Soruşturma Evresi Bakımından  120
ab. Kovuşturma Evresi Bakımından  125
ac. İdari Soruşturma Bakımından  126
c. Soruşturmanın Kamu Denetimine Açık Olması (Şeffaflık) İlkesi  127
d. Soruşturmanın Makul Bir Özen ve Hızla Yapılması İlkesi  131
e. Soruşturmanın Etkili Olması İlkesi  134
3. Cezanın Etkili Biçimde İnfaz Edilmesi Yükümlülüğü  140
B. YÜKÜMLÜLÜĞÜN AİHS’DE ÖNGÖRÜLEN DİĞER HAK VE ÖZGÜRLÜKLERLE BAĞLANTISI  143
1. AİHS m. 3 ile m. 2 Arasındaki Bağlantı  143
2. AİHS m. 3 ile m. 5 Arasındaki Bağlantı  146
3. AİHS m. 3 ile m. 6 Arasındaki Bağlantı  147
4. AİHS m. 3 ile m. 8 Arasındaki Bağlantı  151
5. AİHS m. 3 ile m. 13 Arasındaki Bağlantı  152
6. AİHS m. 3 ile m. 14 Arasındaki Bağlantı  154
7. AİHS m. 3 ile m. 15 Arasındaki Bağlantı  155
II. UYGULAMADA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  157
A. İşkence Suçunun Yaptırımı Bakımından  157
1. Genel Olarak  157
2. Cezanın Bireyselleştirilmesi, Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi, Hapis Cezasının Ertelenmesi ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Bakımından  160
3. Geçici veya Sürekli Olarak Kamu Hizmetlerinden Mahrumiyet Güvenlik Tedbirinin İşkence Suçunda Uygulanması Bakımından  163
B. Yargılama Usulü Bakımından  165
C. Yaptırımın İnfazı Bakımından  169
1. Koşullu Salıverme  169
2. Af  172
D. Zamanaşımı  174
E. İdare Hukuku Bakımından  176
1. Disiplin Soruşturması  176
2. Mağdurun Zararının Karşılanması Bakımından  179
F. Denetim Muhakemesi Aşamasında Karşılaşılan Problemler  185
SONUÇ  193
Kaynakça  195
Kavram Dizini  205
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018