Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kamu Maliyesi
Ekim 2011 / 1. Baskı / 238 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 10. Eylül 2019 29.90 TL -     Sepete Ekle
   

Bu kitapta Kamu Maliyesi dersinin konuları; kamu harcamaları, kamu borçları, bütçe, kamu gelirleri ve maliye politikası beşli sınıflaması kapsamında incelenmiştir. Beş grup konu, iki ana kısım ve onüç bölüme dağıtılmıştır. Konuların işlenmesinde; aşırı detaydan kaçınan, açıklamaların şekil ve tablolarla desteklendiği, kolay anlaşılır, akıcı bir üslup kullanılmasına özen gösterilmiştir.

Kitap bu haliyle; gerek hukuk öğrencilerinin, gerekse sosyal bilimlerin diğer alanlarındaki öğrencilerin Kamu Maliyesi dersi bilgi ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir.

Konu Başlıkları
Kamu Giderleri: Sınıflandırılması, Artış Nedenleri
Devlet Borçları: Sınıflandırılması, Borç Verenin Avan–tajları
Bütçe: Bütçeleme İlkeleri, Bütçenin; Hazırlanması, Yasalaşması, Uygulanması, Denetimi
Kamu Gelirleri: Vergi Kavramı, Vergi Adaleti, Vergiye Karşı Tepki, Gelir–Servet–Harcama Üzerinden Alınan Vergiler
Maliye Politikası: Klasik (Geleneksel) Anlayışın Maliye Politikası, Modern (Çağdaş) Anlayışın Maliye Politikası
Kamu Maliyesinin Konusu Ve Kapsamı
Kamu Giderleri
Devlet Borçları
Bütçe, Ön Bilgiler
Bütçeleme Süreci (Merkezi Yönetim Bütçesi)
Barkod: 9789750216534
Yayın Tarihi: Ekim 2011
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 238
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Şekiller ve Tablolar Listesi  21
Kısaltmalar  23
Birinci Kısım
KAMU MALİYESİ - I Birinci Bölüm
KAMU MALİYESİNİN KONUSU VE KAPSAMI
I. KAMU MALİYESİNİN KONUSU  27
1. Mali Olaylar  27
2. Kamu Hizmetleri  28
A. Toplumsal (Kamusal) Mal ve Hizmetler  28
B. Yarı Toplumsal (Kamusal) Mal ve Hizmetler  28
C. Özel Mal ve Hizmetler  29
D. Kulüp Mal ve Hizmetler, Global Mal ve Hizmetler  30
3. Kamu Giderlerinin Finansmanı  30
4. Kamu Maliyesinin (Ekonomisinin) Konusu Özel Sektör Ekonomisinden Farklıdır  30
II. MALİ OLAYLARIN ÖZELLİKLERİ  31
1. Mali Olayların Siyasi Yönü  32
2. Mali Olayların Hukuki Yönü  32
3. Mali Olayların İktisadi Yönü  33
4. Maliye Bilim Dalı, Hukuk Bilim Dalına mı, İktisat Bilim Dalına mı Daha Yakındır?  33
III. TÜRKİYE’DE KAMU MALİYESİNİN KAPSAMI  34
1. “Merkezi Yönetim” Kapsamındaki Kurum ve Kuruluşlar  34
A. Genel Bütçeli İdareler  35
B. Özel Bütçeli İdareler  35
C. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar  36
2. “Genel Yönetim” (Genel Devlet) Kapsamındaki Kuruluşlar  37
A. Sosyal Güvenlik Kurumları  37
B. Yerel Yönetimler (Mahalli İdareler)  38
3. Geniş Anlamda Kamu  38
A. Döner Sermayeler  38
B. Fonlar  39
C. Kamu İktisadi Teşebbüsleri  40
a. KİT’lerin Özellikleri ve Varlık Nedeni  40
b. Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri  41
c. Müessese, Bağlı Ortaklık, İştirak  41
d. KİT’lerin Bütçeleri ve Denetlenmesi  42
e. KİT’lerin Özelleştirilmesi  42
4. Türkiye’de Kamu Maliyesinin Ekonomi İçindeki Ağırlığı  43
BİRİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  45
İkinci Bölüm
KAMU GİDERLERİ
I. KAMU GİDERLERİNİN SINIFLANDIRILMASI (TASNİFİ)  47
1. Dar Anlamda - Geniş Anlamda Kamu Giderleri  47
2. Efektif (Reel, Gerçek) Giderler - Transfer Giderleri Sınıflaması  48
3. Cari Giderler - Yatırım Giderleri - Transfer Giderleri Sınıflaması  49
A.Cari Giderler  49
B. Yatırım Giderleri  49
C. Transfer Giderleri  49
a. Dolaysız-Dolaylı Transfer  50
b. Gelir-Sermaye Transferi  50
c. Ayni-Nakdi-Sosyal Transfer  50
4. Organik Sınıflama – Fonksiyonel Sınıflama  51
5. Kamu Harcamasının (Hizmetinin), Sağladığı Yarar Açısından Sınıflamaya Tabi Tutulması  51
6. Verimli-Verimsiz Harcamalar Sınıflaması  52
7. Ülkemiz Bütçesinde Kamu Giderlerinin Sınıflandırılması  52
II. KAMU GİDERLERİNİN ARTIŞI  53
1. Görünüşte Artış Nedenleri  53
2. Gerçekte Artış Nedenleri  54
III. KAMU GİDERLERİNİN İKTİSADİ BOYUTU  55
1. Kamu Giderleri İle Özel Giderler Arasındaki Farklar  55
2. Kamu Giderlerinin Hangi Hizmete Harcanacağı Konusu  56
3. Kamu Giderlerinin Büyüklüğü  56
İKİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  59
Üçüncü Bölüm
DEVLET BORÇLARI
I. DEVLET BORÇLARININ SINIFLANDIRILMASI  61
1. İç ve Dış Borçlar Ayrımı  61
A. İç Borçlanma  61
B. Dış Borçlanma  61
2. Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Borçlar Ayrımı  62
A. Kısa Vadeli Borçlar  62
B. Uzun Vadeli Borçlar  63
3. Gönüllü (İhtiyari) Borçlar, Zorunlu (Mecburi) Borçlar Ayrımı  63
II. DEVLETE BORÇ VERENİN AVANTAJLARI VE BORÇLARIN ŞARTLARININ DEĞİŞMESİ  63
1. Devletin Borç Verenlere Sağladığı Avantajlar  63
A. Faiz ve Vergi Avantajı  64
B. Başa Başın Altında Satış, Primli İhraç  64
C. İkramiyeli İhraç  64
D. Garantili Borçlanma  64
E. Diğer  65
2. Borçların Şartlarının Değişmesi  65
A. Borçların Konsolidasyonu (Tahkimi)  65
B. Konversiyon  65
C. Moratoryum  66
D. Borcun Reddi  66
III. KAMU BORÇLARININ BÜYÜKLÜĞÜ NE OLMALIDIR?  66
1. Klasik Maliyecilerin Bakış Açısı  66
2. Modern Maliyecilerin Bakış Açısı  67
3. Liberal İktisat (Anayasal İktisat) Anlayışı  67
4. Günümüzde Borçlanmaya Bakış  68
5. Türk Borçlanma Tarihinin Özeti  68
A. Osmanlı Döneminden Kalan Miras  68
B. Cumhuriyet Dönemi Borçlanması  69
C. Günümüz Türkiyesi’nde Kamu Borçlanması İle İlgili Bazı Kavramlar  70
a. Borç İdarecisi: Hazine Müsteşarlığı  71
b. Kamu Açıkları İle İlgili Bazı Tanımlar  71
ÜÇÜNCÜ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  73
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM OKUMA PARÇASI
“Denize düşen yılana sarılır” 
 75
Dördüncü Bölüm
BÜTÇE, ÖN BİLGİLER
I. BÜTÇE KAVRAMI VE TARİHİ GELİŞİMİ  77
1. Uluslararası Düzeyde  77
2. Türkiye’de  78
3. Bütçe ile Bazı Yakın Kavramlar Arasındaki Farklılıklar  79
4. Bütçenin İşlevleri (Fonksiyonları)  79
A. Bütçenin Hukuki İşlevi  79
B. Bütçenin Siyasi İşlevi  80
C. Bütçenin İktisadi İşlevi  80
II. BÜTÇELEME SİSTEMLERİ  81
1. Klasik (Geleneksel) Bütçeleme Sistemi  81
2. Modern (Çağdaş) Bütçeleme Sistemi  81
A. Devri Bütçe  82
B. Telafi Edici Bütçe  82
C. Sıfır Tabanlı Bütçeleme  83
D. Program Bütçe  83
E. Performans Bütçe  84
F. Planlama - Programlama - Bütçeleme Sistemi (PPBS)  84
3. Klasik Bütçeleme ile PPBS Arasındaki Farklılıklar  85
4. Türkiye Uygulaması  85
III. BÜTÇELEMEDE İLKELER (PRENSİPLER)  87
1. Genellik İlkesi  87
A. Gayrisafi Usul  87
B. Adem-i Tahsis  87
2. Tahsis (Ödenek Ayrılması) İlkesi  88
3. Yıllık Olma İlkesi  88
4. Açıklık (Alenilik) İlkesi  88
5. Doğruluk, Samimiyet İlkesi  89
6. Denklik İlkesi  90
7. Planlama İlkesi  90
8. Sorumluluk İlkesi  90
9. Giderlerin Gelirlerden Önce Olması İlkesi  91
10. Birlik (Teklik) İlkesi  91
IV. BÜTÇENİN BİRLİĞİ İLKESİNE İSTİSNALAR (GENEL BÜTÇE DIŞINDA HAZIRLANAN BÜTÇELER)  92
1. Özel Bütçe  92
2. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Bütçesi  92
3. Konsolide Bütçe  93
4. Sosyal Güvenlik Kurumlarının Bütçesi  93
5. Yerel İdareler Bütçeleri  93
6. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve Döner Sermaye İşletmeleri Bütçeleri  94
DÖRDÜNCÜ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  95
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM OKUMA PARÇASI
Osmanlı İmparatorluğu’nda Bütçe Hakkı veya Tarhuncu Arnavut Ahmet Paşa’nın Dramı 
 97
Beşinci Bölüm
BÜTÇELEME SÜRECİ (MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ)
I. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI  100
1. Gider Bütçesi  100
2. Gelir Bütçesi  102
3. Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının TBMM’ye Sunulması  102
II. BÜTÇENİN TBMM’DE GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYLANMASI  104
III. BÜTÇENİN UYGULANMASI  105
1. Gelirlerin Toplanması  105
2. Giderlerin Yapılması  105
A. Ödeneklerin Serbest Bırakılması  105
B. Giderlerin Yapılma Süreci ve Yetkililer  105
a. Yüklenmeye Girişilmesi (Giderlerin Taahhüdü): Harcama Yetkilisi  105
b. Ödeneklerin Tahakkuku: Gerçekleştirme Görevlisi  107
c. Ödeneklerin Ödeme Emrine (Verile Emrine) Bağlanması: Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi  107
d. Ödemenin Gerçekleştirilmesi: Muhasebe Yetkilisi  108
3. Ayrılan Ödeneklerin Artırılamaması Kuralı  109
4. Bütçe Kalemleri Arasında Değişiklik Yapılamaması (Ödenek Aktarılamaması) Kuralı  109
5. Hazine İşlemleri  110
A. Yer Bakımından Hazine İşlemleri  110
B. Zaman Bakımından Hazine İşlemleri  110
a. Nakit İhtiyacı  110
b. Nakit Dengesi-Bütçe Dengesi (Hazine Hesabı-Bütçe Hesabı)  111
aa. Denk Bütçe Uygulamasının Olduğu Yıllarda Bütçe-Hazine Denkliği  111
bb. Açık Bütçe Uygulamasının Olduğu Yıllarda Bütçe-Hazine Denkliği  112
6. Bütçe Hesaplarının Kapatılması Usulleri  112
A. Egzersiz (Hesap Devresi) Usulü  112
B. Jestiyon Usulü  113
BEŞİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  114
Altıncı Bölüm
BÜTÇENİN DENETİMİ
I. İDARİ DENETİM (İÇ DENETİM)  116
1. İç Kontrol  116
2. İç Denetim  116
II. YARGI (SAYIŞTAY) DENETİMİ: DIŞ DENETİM  118
1. Sayıştay Denetimine Tabi Olan Kamu Kurumları  118
2. Sayıştay’ın Organları ve Denetim İlkeleri  119
3. Sayıştay’ın Hukukilik (Düzenlilik) Denetimi  120
4. Sayıştay’ın Hazırlamakla Görevli Kılındığı Denetim Raporları  122
A. Yargı Raporu  122
B. Mali Denetim Raporu  122
C. Performans Denetimi Raporları  123
D. Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu  124
E. Genel Uygunluk Bildirimi  124
III. YASAMA DENETİMİ (SİYASAL DENETİM)  125
1. Bütçenin Kabul Edilmesi ve Uygulanması Aşamasında Denetim  125
2. Bütçenin Uygulanmasından Sonra Gerçekleştirilen Denetim  126
A. Kesinhesap Kanun Tasarısının Hükümet Tarafından TBMM’ye Sunulması  126
B. TBMM Bütçe Komisyonu ve Genel Kurul’da Denetim  127
ALTINCI BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  128
ALTINCI BÖLÜM OKUMA PARÇASI
Örtülü Ödenek En Çok Çiller'in Başını Ağrıttı 
 131
İkinci Kısım
KAMU MALİYESİ - II Yedinci Bölüm
KAMU GELİRLERİ VE SINIFLANDIRILMASI
I. DEVLETİN EGEMENLİK HAKKINA DAYANARAK (ZOR YOLUYLA) ELDE ETTİĞİ GELİRLER  135
1. Vergiler, Harçlar  135
2. Resimler  136
3. Parafiskal Gelirler (Vergi Benzerleri)  136
4. Şerefiyeler (Katılma Payları)  137
5. Para ve Vergi Cezaları  137
6. Fonlar  138
7. Para Basma Yolu ile Sağlanan Gelirler (Senyoraj Geliri)  138
A. Ekonomik Büyümeye Paralel Ölçüde Para Basılması  138
B. Ekonomik Büyümenin Üzerinde Para Basılması  138
II. DEVLETİN EGEMENLİK HAKKINA DAYANMADAN ELDE ETTİĞİ GELİRLER  139
1. Mülk Gelirleri  139
2. Teşebbüs Gelirleri  139
3. Borçlanmalar  140
4. Yardım ve Bağışlar  140
III. KAMU GELİRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI  140
1. Olağan Gelirler - Olağanüstü Gelirler  140
2. Dar Anlamda Kamu Gelirleri, Geniş Anlamda Kamu Gelirleri  141
3. Türkiye’de Kamu Gelirlerinin Sınıflandırılması ve Büyüklüğü  141
YEDİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  143
Sekizinci Bölüm
VERGİ (TEMEL KAMU GELİRİ): TANIM, SINIFLANDIRMA
I. VERGİ KAVRAMI  145
1. Vergiyi Açıklayan Görüşler  145
2. Tanım  146
3. Vergileme İlkeleri (Prensipleri)  146
4. Verginin Özellikleri  147
II. VERGİNİN KONUSU, MÜKELLEFİ, MATRAHI  148
1. Vergi Alacaklısı  148
2. Verginin Konusu  148
3. Vergi Mükellefi (Yükümlü), Vergi Sorumlusu  148
A. Kanuni Mükellef, Fiili Mükellef Kavramları  148
B. Vergi Sorumlusu Kavramı  149
4. Vergiyi Doğuran Olay  149
5. Verginin Matrahı  150
A. Tanım  150
B. Matrah Çeşitleri  150
a. Değer Esası (Ad Valorem Matrah)  150
b. Miktar Esası (Spesifik Matrah)  150
C. Matrah Tespiti Hangi Usullerle Yapılır?  151
a. Beyan Usulü  151
b. Yapılan Denetimler Sonucunda Bizzat Vergi İdaresi Tarafından Matrah Tespiti  151
c. Dış Belirtiler (Karine) Usulü  151
d. Götürü Usul  152
e. Matrah Tespit Usullerinin Değerlendirilmesi  152
III. VERGİLENDİRME SÜRECİ VE VERGİYE İLİŞKİN DİĞER KAVRAMLAR  152
1. Verginin Tarhı, Tebliği, Tahakkuku, Tahsili (Vergilendirme Süreci)  153
2. Verginin Tahsil Yöntemleri  153
3. Vergi Muafiyeti, İstisnaları ve İndirimleri  154
4. Verginin Mahsubu, Vergi İadesi  154
5. Verginin Kapitalizasyonu, Verginin Amortismanı  155
6. Uluslararası Vergilendirme İle İlgili Kavramlar  155
A. Uluslararası Kamu Harcamaları ve Gelirleri  155
B. Uluslararası İktisadi Rekabet ve Vergi  156
IV. VERGİLERİN SINIFLANDIRILMASI (TASNİFİ)  156
1. Dolaylı-Dolaysız (Vasıtalı-Vasıtasız) Vergiler Sınıflandırması  157
A. Verginin Yansıması Ölçütü  157
B. Verginin Tahakkuk Zamanı Ölçütü  157
C. Dolaylı – Dolaysız Vergiler Ayrımının Değerlendirmesi  158
2. Şahsi-Gayrişahsi Vergiler Sınıflandırması  158
3. Üniter-Sedüler (Genel-Özel) Vergiler Sınıflandırılması  159
4. Vergilerin Konularına Göre Yapılan Sınıflandırma  159
SEKİZİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  161
Dokuzuncu Bölüm
VERGİ ÖDEME GÜCÜ (VERGİLENDİRMEDE ADALET)
I. VERGİ ADALETİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK, ARTAN ORANLI TARİFELER DIŞINDAKİ UYGULAMALAR  163
1. Yatay Adalet, Dikey Adalet  163
2. Geçim İndirimi Uygulaması  164
3. Ayırma Kuramı Uygulaması  164
II. ARTAN ORANLI VERGİ TARİFELERİ  165
1. Sınıf Usulü Artan Oranlılık  165
2. Dilim Usulü Artan Oranlılık  166
3. Gizli Artan Oranlı Vergi  166
4. Tersine Artan Oranlı (Rici) Vergi  167
5. Artan Oranlı Vergi Tarifelerinin Özellikleri  167
A. Yükseklik Farkı  168
B. Uzunluk Farkı  168
C. Tarife Basamakları  168
D. Artma Oranı  168
E. Ortalama Oran  168
F. Marjinal Oran  169
DOKUZUNCU BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  170
Onuncu Bölüm
VERGİYE KARŞI TEPKİ
I. VERGİLEMEDE SINIR  171
1. Vergi Yükü, Vergi Baskısı Kavramları (Objektif-Subjektif Vergi Yükü)  171
2. Vergi Kapasitesi Kavramı  172
3. Vergi Gayreti Kavramı  173
4. Laffer’e Göre Vergilendirmenin Sınırı  173
5. Kazı Bağırtmadan Yolmak: Mali Anestezi  174
II. VERGİNİN YANSIMASI  174
1. Yansıma, Yerleşme Kavramları  174
2. Kanuni Yansıma, Fiili Yansıma  175
3. İleriye Doğru Yansıma, Geriye Doğru Yansıma  175
4. Yansımanın Kolaylığı, Zorluğu  175
III. VERGİDEN KAÇINMA, VERGİ KAÇAKÇILIĞI  176
1. Vergiden Kaçınma  176
2. Vergi Kaçakçılığı  176
3. Vergi Kaçakçılığına Karşı “Nereden Buldun” Sorgulaması  178
ONUNCU BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  181
ONUNCU BÖLÜM OKUMA PARÇASI
Ekonominin Yaklaşık Yüzde 32'si Kayıt Dışı 
 183
On Birinci Bölüm
GELİR, SERVET VE HARCAMA VERGİLERİ
I. GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER  185
1. Gelir Kavramı (Kaynak Kuramına ve Safi Artış Kuramına Göre Gelir)  185
A. Kaynak Kuramı  185
B. Safi Artış Kuramı  186
2. Gelir Vergisi Çeşitleri  186
A. Üniter Gelir Vergisi (Farklı Gelirleri Birarada Vergileme)  186
B. Sedüler Gelir Vergisi (Farklı Gelirleri Ayrı Ayrı Vergileme)  187
C. Bileşik Gelir Vergileri (Farklı Gelirleri Hem Ayrı Ayrı Hem de Birarada Vergileme)  187
3. Günümüz Gelir Vergisinin Özellikleri  187
4. Gelir Üzerinden Alınan Bir Başka Vergi: Kurumlar Vergisi  188
5. Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin Ekonomiye Etkileri  189
II. SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER  189
1. Kavram ve Temel Özellikler  189
2. Servet Vergilerinin Sınıflandırılması  189
A. Devamlı ve Geçici Servet Vergileri  190
B. Genel ve Özel Servet Vergileri  190
C. İtibari Servet Vergileri, Gerçek Servet Vergileri  190
3. Türk Vergi Sistemindeki Servet Vergileri  190
A. Servetin Elde Bulundurulmasından Alınan Vergiler  191
a. Emlak Vergisi  191
b. Motorlu Taşıtlar Vergisi  191
B. Servetin Transferinden Alınan Vergi: Veraset ve İntikal Vergisi  192
III. HARCAMALAR (GİDER) ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER  193
1. Kaldor’un Harcama Vergisi Önerisi  193
2. Harcamalar Üzerinden Alınan Vergilerin Ekonomiye Etkileri  194
3. Harcama Vergilerinin Sınıflandırılması  194
A. Vergiyi Doğuran Olaya Göre Yapılan Gider Vergileri Sınıflandırması  194
B. Genel Gider Vergisi - Özel Gider Vergisi  195
C. Genel Gider Vergileri; Toplu Muamele Vergisi ve Yayılı Muamele Vergisi Olmak Üzere İki Gruptur  195
a. Toplu Muamele Vergileri  195
b. Yayılı Muamele Vergileri  196
4. Katma Değer Vergisi: Sık Uygulanan Bir Yayılı Muamele Vergisi  196
A. Vergi Sadece Katma Değer Üzerine Uygulanır  197
B. Katma Değer Vergisinin Hesaplanma Şekli  198
C. KDV Matrahının Tespit Şekli (Yatırım Malları Alımında Ödenen KDV’ler İndirim Konusu Yapılabilir mi?)  198
5. Gümrük Vergileri: Bir Diğer Genel Tüketim Vergisi  199
6. Özel Tüketim Vergisi  199
7. Türkiye’de Harcamalar Üzerinden Alınan Vergilerin Sınıflandırılması  200
ON BİRİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  201
ON BİRİNCİ BÖLÜM OKUMA PARÇASI
Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Vergileme Zihniyeti 
 203
On İkinci Bölüm
YEREL İDARELER MALİYESİ, PARAFİSKALİTE
I. YEREL İDARELERİN TANITIMI VE BÜTÇELERİ  205
1. Yerel İdare Hizmetlerinin Gerekliliği  205
2. Anayasal Dayanak  206
3. Belediyeler  206
4. İl Özel İdareleri  207
5. Köyler  207
II. YEREL İDARELERİN GELİRLERİ  208
1. Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçeden Ayrılan Paylar  208
2. Belediyelerin Öz Gelirleri  209
A. Belediye Vergileri  209
B. Belediye Harçları  210
C. Harcamalara Katılma Payları  211
3. İl Özel İdarelerinin Öz Gelirleri  212
4. Köy İdarelerinin Gelirleri  213
5. Yerel İdarelerin Gelir-Harcama Büyüklüğü  213
III. PARAFİSKAL GELİRLER (VERGİ BENZERLERİ)  214
1. Parafiskal Gelirlerin Özellikleri  214
2. Sosyal Güvenlik Kuruluşları Tarafından Toplanan Parafiskal Gelirler  214
3. Diğer Parafiskal Kurumlar ve Sandıklar  215
4. Mesleki Kuruluşlar Tarafından Toplanan Parafiskal Gelirler  215
5. Parafiskal Gelirlerin Büyüklüğü ve Değerlendirilmesi  216
ON İKİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  218
On Üçüncü Bölüm
MALİYE POLİTİKASI
I. ÖN BİLGİLER  219
1. Maliye Politikasının Doğuşu  219
2. Maliye Politikasının Tanımı  220
3. Maliye Politikasının Gücü, Kamu Maliyesinin Büyüklüğüne Bağlıdır  220
5. Maliye Politikasının Birincil Amacı: Ekonomik Dengenin Sağlanması  221
II. KLASİK (ARZ YÖNLÜ = PİYASACI) İKTİSAT ANLAYIŞINDA MALİYE POLİTİKASI  223
1. Merkantilist ve Fizyokratlar  223
2. Klasik (Geleneksel) Düşünce (19. Yüzyıl İktisadi Liberalizm Anlayışı)  223
3. Sınırlı Devlet (Tarafsız Maliye)  224
4. Küçük ve Denk Bütçe  225
III. MODERN İKTİSAT ANLAYIŞINDA MALİYE POLİTİKASI  225
1. 1929 Dünya Bunalımı ve Klasik Düşünceye Tepki  225
2. Sorun Arzda Değil Taleptedir  225
3. Müdahaleci ve Etkili Devlet  226
4. Erdemli-Erdemsiz Mal ve Hizmetler Devlet Müdahalesini Gerektirir  226
5. Açık Bütçe  227
6. Fonksiyonel Maliye  227
IV. KLASİK (GELENEKSEL) DÜŞÜNCENİN YENİDEN CANLANMASI  228
1. Neo Klasik Düşünce  228
2. Liberal (Anayasal) İktisat Anlayışı  228
V. GÜNÜMÜZDE MALİYE POLİTİKASI ARAÇLARI (ÇEŞİTLERİ)  229
1. Karma Ekonomi Anlayışı  229
2. Vergi Politikası  230
3. Gider Politikası  231
4. Borçlanma Politikası  231
5. Bütçe Politikası  232
6. Otomatik İstikrar Sağlayıcılar (Stabilizatörler)  232
VI. BAZI SOMUT MALİYE POLİTİKASI ÖRNEKLERİ  234
1. Kalkınmayı Hızlandırmak İçin  234
2. Stagflasyonla Mücadele  234
3. Dışsallıklarla Mücadele  235
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  237
Kaynakça  239
Kavram Dizini  241
BÖLÜMLERDEKİ SORULARIN CEVAPLARI  247
 


Asuman Altay
Eylül 2019
32.00 TL
Sepete Ekle
M. Kamil Mutluer ...
Ekim 2016
41.67 TL
Sepete Ekle
Turgay Berksoy ...
Ekim 2014
30.00 TL
Sepete Ekle
İlter Ünlükaplan
Nisan 2011
27.50 TL
İndirimli: 14.90 TL (%45)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Şekiller ve Tablolar Listesi  21
Kısaltmalar  23
Birinci Kısım
KAMU MALİYESİ - I Birinci Bölüm
KAMU MALİYESİNİN KONUSU VE KAPSAMI
I. KAMU MALİYESİNİN KONUSU  27
1. Mali Olaylar  27
2. Kamu Hizmetleri  28
A. Toplumsal (Kamusal) Mal ve Hizmetler  28
B. Yarı Toplumsal (Kamusal) Mal ve Hizmetler  28
C. Özel Mal ve Hizmetler  29
D. Kulüp Mal ve Hizmetler, Global Mal ve Hizmetler  30
3. Kamu Giderlerinin Finansmanı  30
4. Kamu Maliyesinin (Ekonomisinin) Konusu Özel Sektör Ekonomisinden Farklıdır  30
II. MALİ OLAYLARIN ÖZELLİKLERİ  31
1. Mali Olayların Siyasi Yönü  32
2. Mali Olayların Hukuki Yönü  32
3. Mali Olayların İktisadi Yönü  33
4. Maliye Bilim Dalı, Hukuk Bilim Dalına mı, İktisat Bilim Dalına mı Daha Yakındır?  33
III. TÜRKİYE’DE KAMU MALİYESİNİN KAPSAMI  34
1. “Merkezi Yönetim” Kapsamındaki Kurum ve Kuruluşlar  34
A. Genel Bütçeli İdareler  35
B. Özel Bütçeli İdareler  35
C. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar  36
2. “Genel Yönetim” (Genel Devlet) Kapsamındaki Kuruluşlar  37
A. Sosyal Güvenlik Kurumları  37
B. Yerel Yönetimler (Mahalli İdareler)  38
3. Geniş Anlamda Kamu  38
A. Döner Sermayeler  38
B. Fonlar  39
C. Kamu İktisadi Teşebbüsleri  40
a. KİT’lerin Özellikleri ve Varlık Nedeni  40
b. Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri  41
c. Müessese, Bağlı Ortaklık, İştirak  41
d. KİT’lerin Bütçeleri ve Denetlenmesi  42
e. KİT’lerin Özelleştirilmesi  42
4. Türkiye’de Kamu Maliyesinin Ekonomi İçindeki Ağırlığı  43
BİRİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  45
İkinci Bölüm
KAMU GİDERLERİ
I. KAMU GİDERLERİNİN SINIFLANDIRILMASI (TASNİFİ)  47
1. Dar Anlamda - Geniş Anlamda Kamu Giderleri  47
2. Efektif (Reel, Gerçek) Giderler - Transfer Giderleri Sınıflaması  48
3. Cari Giderler - Yatırım Giderleri - Transfer Giderleri Sınıflaması  49
A.Cari Giderler  49
B. Yatırım Giderleri  49
C. Transfer Giderleri  49
a. Dolaysız-Dolaylı Transfer  50
b. Gelir-Sermaye Transferi  50
c. Ayni-Nakdi-Sosyal Transfer  50
4. Organik Sınıflama – Fonksiyonel Sınıflama  51
5. Kamu Harcamasının (Hizmetinin), Sağladığı Yarar Açısından Sınıflamaya Tabi Tutulması  51
6. Verimli-Verimsiz Harcamalar Sınıflaması  52
7. Ülkemiz Bütçesinde Kamu Giderlerinin Sınıflandırılması  52
II. KAMU GİDERLERİNİN ARTIŞI  53
1. Görünüşte Artış Nedenleri  53
2. Gerçekte Artış Nedenleri  54
III. KAMU GİDERLERİNİN İKTİSADİ BOYUTU  55
1. Kamu Giderleri İle Özel Giderler Arasındaki Farklar  55
2. Kamu Giderlerinin Hangi Hizmete Harcanacağı Konusu  56
3. Kamu Giderlerinin Büyüklüğü  56
İKİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  59
Üçüncü Bölüm
DEVLET BORÇLARI
I. DEVLET BORÇLARININ SINIFLANDIRILMASI  61
1. İç ve Dış Borçlar Ayrımı  61
A. İç Borçlanma  61
B. Dış Borçlanma  61
2. Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Borçlar Ayrımı  62
A. Kısa Vadeli Borçlar  62
B. Uzun Vadeli Borçlar  63
3. Gönüllü (İhtiyari) Borçlar, Zorunlu (Mecburi) Borçlar Ayrımı  63
II. DEVLETE BORÇ VERENİN AVANTAJLARI VE BORÇLARIN ŞARTLARININ DEĞİŞMESİ  63
1. Devletin Borç Verenlere Sağladığı Avantajlar  63
A. Faiz ve Vergi Avantajı  64
B. Başa Başın Altında Satış, Primli İhraç  64
C. İkramiyeli İhraç  64
D. Garantili Borçlanma  64
E. Diğer  65
2. Borçların Şartlarının Değişmesi  65
A. Borçların Konsolidasyonu (Tahkimi)  65
B. Konversiyon  65
C. Moratoryum  66
D. Borcun Reddi  66
III. KAMU BORÇLARININ BÜYÜKLÜĞÜ NE OLMALIDIR?  66
1. Klasik Maliyecilerin Bakış Açısı  66
2. Modern Maliyecilerin Bakış Açısı  67
3. Liberal İktisat (Anayasal İktisat) Anlayışı  67
4. Günümüzde Borçlanmaya Bakış  68
5. Türk Borçlanma Tarihinin Özeti  68
A. Osmanlı Döneminden Kalan Miras  68
B. Cumhuriyet Dönemi Borçlanması  69
C. Günümüz Türkiyesi’nde Kamu Borçlanması İle İlgili Bazı Kavramlar  70
a. Borç İdarecisi: Hazine Müsteşarlığı  71
b. Kamu Açıkları İle İlgili Bazı Tanımlar  71
ÜÇÜNCÜ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  73
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM OKUMA PARÇASI
“Denize düşen yılana sarılır” 
 75
Dördüncü Bölüm
BÜTÇE, ÖN BİLGİLER
I. BÜTÇE KAVRAMI VE TARİHİ GELİŞİMİ  77
1. Uluslararası Düzeyde  77
2. Türkiye’de  78
3. Bütçe ile Bazı Yakın Kavramlar Arasındaki Farklılıklar  79
4. Bütçenin İşlevleri (Fonksiyonları)  79
A. Bütçenin Hukuki İşlevi  79
B. Bütçenin Siyasi İşlevi  80
C. Bütçenin İktisadi İşlevi  80
II. BÜTÇELEME SİSTEMLERİ  81
1. Klasik (Geleneksel) Bütçeleme Sistemi  81
2. Modern (Çağdaş) Bütçeleme Sistemi  81
A. Devri Bütçe  82
B. Telafi Edici Bütçe  82
C. Sıfır Tabanlı Bütçeleme  83
D. Program Bütçe  83
E. Performans Bütçe  84
F. Planlama - Programlama - Bütçeleme Sistemi (PPBS)  84
3. Klasik Bütçeleme ile PPBS Arasındaki Farklılıklar  85
4. Türkiye Uygulaması  85
III. BÜTÇELEMEDE İLKELER (PRENSİPLER)  87
1. Genellik İlkesi  87
A. Gayrisafi Usul  87
B. Adem-i Tahsis  87
2. Tahsis (Ödenek Ayrılması) İlkesi  88
3. Yıllık Olma İlkesi  88
4. Açıklık (Alenilik) İlkesi  88
5. Doğruluk, Samimiyet İlkesi  89
6. Denklik İlkesi  90
7. Planlama İlkesi  90
8. Sorumluluk İlkesi  90
9. Giderlerin Gelirlerden Önce Olması İlkesi  91
10. Birlik (Teklik) İlkesi  91
IV. BÜTÇENİN BİRLİĞİ İLKESİNE İSTİSNALAR (GENEL BÜTÇE DIŞINDA HAZIRLANAN BÜTÇELER)  92
1. Özel Bütçe  92
2. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Bütçesi  92
3. Konsolide Bütçe  93
4. Sosyal Güvenlik Kurumlarının Bütçesi  93
5. Yerel İdareler Bütçeleri  93
6. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve Döner Sermaye İşletmeleri Bütçeleri  94
DÖRDÜNCÜ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  95
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM OKUMA PARÇASI
Osmanlı İmparatorluğu’nda Bütçe Hakkı veya Tarhuncu Arnavut Ahmet Paşa’nın Dramı 
 97
Beşinci Bölüm
BÜTÇELEME SÜRECİ (MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ)
I. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI  100
1. Gider Bütçesi  100
2. Gelir Bütçesi  102
3. Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının TBMM’ye Sunulması  102
II. BÜTÇENİN TBMM’DE GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYLANMASI  104
III. BÜTÇENİN UYGULANMASI  105
1. Gelirlerin Toplanması  105
2. Giderlerin Yapılması  105
A. Ödeneklerin Serbest Bırakılması  105
B. Giderlerin Yapılma Süreci ve Yetkililer  105
a. Yüklenmeye Girişilmesi (Giderlerin Taahhüdü): Harcama Yetkilisi  105
b. Ödeneklerin Tahakkuku: Gerçekleştirme Görevlisi  107
c. Ödeneklerin Ödeme Emrine (Verile Emrine) Bağlanması: Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi  107
d. Ödemenin Gerçekleştirilmesi: Muhasebe Yetkilisi  108
3. Ayrılan Ödeneklerin Artırılamaması Kuralı  109
4. Bütçe Kalemleri Arasında Değişiklik Yapılamaması (Ödenek Aktarılamaması) Kuralı  109
5. Hazine İşlemleri  110
A. Yer Bakımından Hazine İşlemleri  110
B. Zaman Bakımından Hazine İşlemleri  110
a. Nakit İhtiyacı  110
b. Nakit Dengesi-Bütçe Dengesi (Hazine Hesabı-Bütçe Hesabı)  111
aa. Denk Bütçe Uygulamasının Olduğu Yıllarda Bütçe-Hazine Denkliği  111
bb. Açık Bütçe Uygulamasının Olduğu Yıllarda Bütçe-Hazine Denkliği  112
6. Bütçe Hesaplarının Kapatılması Usulleri  112
A. Egzersiz (Hesap Devresi) Usulü  112
B. Jestiyon Usulü  113
BEŞİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  114
Altıncı Bölüm
BÜTÇENİN DENETİMİ
I. İDARİ DENETİM (İÇ DENETİM)  116
1. İç Kontrol  116
2. İç Denetim  116
II. YARGI (SAYIŞTAY) DENETİMİ: DIŞ DENETİM  118
1. Sayıştay Denetimine Tabi Olan Kamu Kurumları  118
2. Sayıştay’ın Organları ve Denetim İlkeleri  119
3. Sayıştay’ın Hukukilik (Düzenlilik) Denetimi  120
4. Sayıştay’ın Hazırlamakla Görevli Kılındığı Denetim Raporları  122
A. Yargı Raporu  122
B. Mali Denetim Raporu  122
C. Performans Denetimi Raporları  123
D. Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu  124
E. Genel Uygunluk Bildirimi  124
III. YASAMA DENETİMİ (SİYASAL DENETİM)  125
1. Bütçenin Kabul Edilmesi ve Uygulanması Aşamasında Denetim  125
2. Bütçenin Uygulanmasından Sonra Gerçekleştirilen Denetim  126
A. Kesinhesap Kanun Tasarısının Hükümet Tarafından TBMM’ye Sunulması  126
B. TBMM Bütçe Komisyonu ve Genel Kurul’da Denetim  127
ALTINCI BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  128
ALTINCI BÖLÜM OKUMA PARÇASI
Örtülü Ödenek En Çok Çiller'in Başını Ağrıttı 
 131
İkinci Kısım
KAMU MALİYESİ - II Yedinci Bölüm
KAMU GELİRLERİ VE SINIFLANDIRILMASI
I. DEVLETİN EGEMENLİK HAKKINA DAYANARAK (ZOR YOLUYLA) ELDE ETTİĞİ GELİRLER  135
1. Vergiler, Harçlar  135
2. Resimler  136
3. Parafiskal Gelirler (Vergi Benzerleri)  136
4. Şerefiyeler (Katılma Payları)  137
5. Para ve Vergi Cezaları  137
6. Fonlar  138
7. Para Basma Yolu ile Sağlanan Gelirler (Senyoraj Geliri)  138
A. Ekonomik Büyümeye Paralel Ölçüde Para Basılması  138
B. Ekonomik Büyümenin Üzerinde Para Basılması  138
II. DEVLETİN EGEMENLİK HAKKINA DAYANMADAN ELDE ETTİĞİ GELİRLER  139
1. Mülk Gelirleri  139
2. Teşebbüs Gelirleri  139
3. Borçlanmalar  140
4. Yardım ve Bağışlar  140
III. KAMU GELİRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI  140
1. Olağan Gelirler - Olağanüstü Gelirler  140
2. Dar Anlamda Kamu Gelirleri, Geniş Anlamda Kamu Gelirleri  141
3. Türkiye’de Kamu Gelirlerinin Sınıflandırılması ve Büyüklüğü  141
YEDİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  143
Sekizinci Bölüm
VERGİ (TEMEL KAMU GELİRİ): TANIM, SINIFLANDIRMA
I. VERGİ KAVRAMI  145
1. Vergiyi Açıklayan Görüşler  145
2. Tanım  146
3. Vergileme İlkeleri (Prensipleri)  146
4. Verginin Özellikleri  147
II. VERGİNİN KONUSU, MÜKELLEFİ, MATRAHI  148
1. Vergi Alacaklısı  148
2. Verginin Konusu  148
3. Vergi Mükellefi (Yükümlü), Vergi Sorumlusu  148
A. Kanuni Mükellef, Fiili Mükellef Kavramları  148
B. Vergi Sorumlusu Kavramı  149
4. Vergiyi Doğuran Olay  149
5. Verginin Matrahı  150
A. Tanım  150
B. Matrah Çeşitleri  150
a. Değer Esası (Ad Valorem Matrah)  150
b. Miktar Esası (Spesifik Matrah)  150
C. Matrah Tespiti Hangi Usullerle Yapılır?  151
a. Beyan Usulü  151
b. Yapılan Denetimler Sonucunda Bizzat Vergi İdaresi Tarafından Matrah Tespiti  151
c. Dış Belirtiler (Karine) Usulü  151
d. Götürü Usul  152
e. Matrah Tespit Usullerinin Değerlendirilmesi  152
III. VERGİLENDİRME SÜRECİ VE VERGİYE İLİŞKİN DİĞER KAVRAMLAR  152
1. Verginin Tarhı, Tebliği, Tahakkuku, Tahsili (Vergilendirme Süreci)  153
2. Verginin Tahsil Yöntemleri  153
3. Vergi Muafiyeti, İstisnaları ve İndirimleri  154
4. Verginin Mahsubu, Vergi İadesi  154
5. Verginin Kapitalizasyonu, Verginin Amortismanı  155
6. Uluslararası Vergilendirme İle İlgili Kavramlar  155
A. Uluslararası Kamu Harcamaları ve Gelirleri  155
B. Uluslararası İktisadi Rekabet ve Vergi  156
IV. VERGİLERİN SINIFLANDIRILMASI (TASNİFİ)  156
1. Dolaylı-Dolaysız (Vasıtalı-Vasıtasız) Vergiler Sınıflandırması  157
A. Verginin Yansıması Ölçütü  157
B. Verginin Tahakkuk Zamanı Ölçütü  157
C. Dolaylı – Dolaysız Vergiler Ayrımının Değerlendirmesi  158
2. Şahsi-Gayrişahsi Vergiler Sınıflandırması  158
3. Üniter-Sedüler (Genel-Özel) Vergiler Sınıflandırılması  159
4. Vergilerin Konularına Göre Yapılan Sınıflandırma  159
SEKİZİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  161
Dokuzuncu Bölüm
VERGİ ÖDEME GÜCÜ (VERGİLENDİRMEDE ADALET)
I. VERGİ ADALETİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK, ARTAN ORANLI TARİFELER DIŞINDAKİ UYGULAMALAR  163
1. Yatay Adalet, Dikey Adalet  163
2. Geçim İndirimi Uygulaması  164
3. Ayırma Kuramı Uygulaması  164
II. ARTAN ORANLI VERGİ TARİFELERİ  165
1. Sınıf Usulü Artan Oranlılık  165
2. Dilim Usulü Artan Oranlılık  166
3. Gizli Artan Oranlı Vergi  166
4. Tersine Artan Oranlı (Rici) Vergi  167
5. Artan Oranlı Vergi Tarifelerinin Özellikleri  167
A. Yükseklik Farkı  168
B. Uzunluk Farkı  168
C. Tarife Basamakları  168
D. Artma Oranı  168
E. Ortalama Oran  168
F. Marjinal Oran  169
DOKUZUNCU BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  170
Onuncu Bölüm
VERGİYE KARŞI TEPKİ
I. VERGİLEMEDE SINIR  171
1. Vergi Yükü, Vergi Baskısı Kavramları (Objektif-Subjektif Vergi Yükü)  171
2. Vergi Kapasitesi Kavramı  172
3. Vergi Gayreti Kavramı  173
4. Laffer’e Göre Vergilendirmenin Sınırı  173
5. Kazı Bağırtmadan Yolmak: Mali Anestezi  174
II. VERGİNİN YANSIMASI  174
1. Yansıma, Yerleşme Kavramları  174
2. Kanuni Yansıma, Fiili Yansıma  175
3. İleriye Doğru Yansıma, Geriye Doğru Yansıma  175
4. Yansımanın Kolaylığı, Zorluğu  175
III. VERGİDEN KAÇINMA, VERGİ KAÇAKÇILIĞI  176
1. Vergiden Kaçınma  176
2. Vergi Kaçakçılığı  176
3. Vergi Kaçakçılığına Karşı “Nereden Buldun” Sorgulaması  178
ONUNCU BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  181
ONUNCU BÖLÜM OKUMA PARÇASI
Ekonominin Yaklaşık Yüzde 32'si Kayıt Dışı 
 183
On Birinci Bölüm
GELİR, SERVET VE HARCAMA VERGİLERİ
I. GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER  185
1. Gelir Kavramı (Kaynak Kuramına ve Safi Artış Kuramına Göre Gelir)  185
A. Kaynak Kuramı  185
B. Safi Artış Kuramı  186
2. Gelir Vergisi Çeşitleri  186
A. Üniter Gelir Vergisi (Farklı Gelirleri Birarada Vergileme)  186
B. Sedüler Gelir Vergisi (Farklı Gelirleri Ayrı Ayrı Vergileme)  187
C. Bileşik Gelir Vergileri (Farklı Gelirleri Hem Ayrı Ayrı Hem de Birarada Vergileme)  187
3. Günümüz Gelir Vergisinin Özellikleri  187
4. Gelir Üzerinden Alınan Bir Başka Vergi: Kurumlar Vergisi  188
5. Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin Ekonomiye Etkileri  189
II. SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER  189
1. Kavram ve Temel Özellikler  189
2. Servet Vergilerinin Sınıflandırılması  189
A. Devamlı ve Geçici Servet Vergileri  190
B. Genel ve Özel Servet Vergileri  190
C. İtibari Servet Vergileri, Gerçek Servet Vergileri  190
3. Türk Vergi Sistemindeki Servet Vergileri  190
A. Servetin Elde Bulundurulmasından Alınan Vergiler  191
a. Emlak Vergisi  191
b. Motorlu Taşıtlar Vergisi  191
B. Servetin Transferinden Alınan Vergi: Veraset ve İntikal Vergisi  192
III. HARCAMALAR (GİDER) ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER  193
1. Kaldor’un Harcama Vergisi Önerisi  193
2. Harcamalar Üzerinden Alınan Vergilerin Ekonomiye Etkileri  194
3. Harcama Vergilerinin Sınıflandırılması  194
A. Vergiyi Doğuran Olaya Göre Yapılan Gider Vergileri Sınıflandırması  194
B. Genel Gider Vergisi - Özel Gider Vergisi  195
C. Genel Gider Vergileri; Toplu Muamele Vergisi ve Yayılı Muamele Vergisi Olmak Üzere İki Gruptur  195
a. Toplu Muamele Vergileri  195
b. Yayılı Muamele Vergileri  196
4. Katma Değer Vergisi: Sık Uygulanan Bir Yayılı Muamele Vergisi  196
A. Vergi Sadece Katma Değer Üzerine Uygulanır  197
B. Katma Değer Vergisinin Hesaplanma Şekli  198
C. KDV Matrahının Tespit Şekli (Yatırım Malları Alımında Ödenen KDV’ler İndirim Konusu Yapılabilir mi?)  198
5. Gümrük Vergileri: Bir Diğer Genel Tüketim Vergisi  199
6. Özel Tüketim Vergisi  199
7. Türkiye’de Harcamalar Üzerinden Alınan Vergilerin Sınıflandırılması  200
ON BİRİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  201
ON BİRİNCİ BÖLÜM OKUMA PARÇASI
Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Vergileme Zihniyeti 
 203
On İkinci Bölüm
YEREL İDARELER MALİYESİ, PARAFİSKALİTE
I. YEREL İDARELERİN TANITIMI VE BÜTÇELERİ  205
1. Yerel İdare Hizmetlerinin Gerekliliği  205
2. Anayasal Dayanak  206
3. Belediyeler  206
4. İl Özel İdareleri  207
5. Köyler  207
II. YEREL İDARELERİN GELİRLERİ  208
1. Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçeden Ayrılan Paylar  208
2. Belediyelerin Öz Gelirleri  209
A. Belediye Vergileri  209
B. Belediye Harçları  210
C. Harcamalara Katılma Payları  211
3. İl Özel İdarelerinin Öz Gelirleri  212
4. Köy İdarelerinin Gelirleri  213
5. Yerel İdarelerin Gelir-Harcama Büyüklüğü  213
III. PARAFİSKAL GELİRLER (VERGİ BENZERLERİ)  214
1. Parafiskal Gelirlerin Özellikleri  214
2. Sosyal Güvenlik Kuruluşları Tarafından Toplanan Parafiskal Gelirler  214
3. Diğer Parafiskal Kurumlar ve Sandıklar  215
4. Mesleki Kuruluşlar Tarafından Toplanan Parafiskal Gelirler  215
5. Parafiskal Gelirlerin Büyüklüğü ve Değerlendirilmesi  216
ON İKİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  218
On Üçüncü Bölüm
MALİYE POLİTİKASI
I. ÖN BİLGİLER  219
1. Maliye Politikasının Doğuşu  219
2. Maliye Politikasının Tanımı  220
3. Maliye Politikasının Gücü, Kamu Maliyesinin Büyüklüğüne Bağlıdır  220
5. Maliye Politikasının Birincil Amacı: Ekonomik Dengenin Sağlanması  221
II. KLASİK (ARZ YÖNLÜ = PİYASACI) İKTİSAT ANLAYIŞINDA MALİYE POLİTİKASI  223
1. Merkantilist ve Fizyokratlar  223
2. Klasik (Geleneksel) Düşünce (19. Yüzyıl İktisadi Liberalizm Anlayışı)  223
3. Sınırlı Devlet (Tarafsız Maliye)  224
4. Küçük ve Denk Bütçe  225
III. MODERN İKTİSAT ANLAYIŞINDA MALİYE POLİTİKASI  225
1. 1929 Dünya Bunalımı ve Klasik Düşünceye Tepki  225
2. Sorun Arzda Değil Taleptedir  225
3. Müdahaleci ve Etkili Devlet  226
4. Erdemli-Erdemsiz Mal ve Hizmetler Devlet Müdahalesini Gerektirir  226
5. Açık Bütçe  227
6. Fonksiyonel Maliye  227
IV. KLASİK (GELENEKSEL) DÜŞÜNCENİN YENİDEN CANLANMASI  228
1. Neo Klasik Düşünce  228
2. Liberal (Anayasal) İktisat Anlayışı  228
V. GÜNÜMÜZDE MALİYE POLİTİKASI ARAÇLARI (ÇEŞİTLERİ)  229
1. Karma Ekonomi Anlayışı  229
2. Vergi Politikası  230
3. Gider Politikası  231
4. Borçlanma Politikası  231
5. Bütçe Politikası  232
6. Otomatik İstikrar Sağlayıcılar (Stabilizatörler)  232
VI. BAZI SOMUT MALİYE POLİTİKASI ÖRNEKLERİ  234
1. Kalkınmayı Hızlandırmak İçin  234
2. Stagflasyonla Mücadele  234
3. Dışsallıklarla Mücadele  235
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR  237
Kaynakça  239
Kavram Dizini  241
BÖLÜMLERDEKİ SORULARIN CEVAPLARI  247
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.