İdari Yargılama Hukukunda İvedi Yargılama Usulü: Fransa ve Türkiye Örneği – İdare Hukuku Monografileri – Dr. İsmail Uçar  - Kitap

İdari Yargılama Hukukunda İvedi Yargılama Usulü: Fransa ve Türkiye Örneği

– İdare Hukuku Monografileri –

1. Baskı, 
Haziran 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
646
Barkod:
9789750293412
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
750,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Adalet kamu hizmetinden yararlananlar ile kamu gücü kullanan idare arasındaki uyuşmazlığa hâkimin uygun zamanda müdahale etmesi, yargılama faaliyetinin ve doğal olarak idari yargının amacını gerçekleştirmede çok önemli bir yer tutar. Hâkimin oldukça sınırlı yetkilerle hareket ettiği geleneksel idari yargılama usulü ise adalet kamu hizmetinden yararlananların hak ve menfaatlerini korumada yetersiz kalmaktadır.
Dünyada ve bilhassa Fransa'da ivedi yargılama usulleri (référés), idari hâkimin uygun zamanda alacağı tedbirlerle, adalet kamu hizmetinden yararlananlara kamu gücü kullanan idare karşısında, etkili ve geçici yargısal koruma sağlamak suretiyle, geleneksel idari yargılama usulünün bu husustaki eksikliklerini gidermeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda yargısal emir gibi yeni yetkilerle donatılan idari hâkimin rolünün genişletilmesi eğilimi dikkat çekmektedir. Böylece yargılama ne kadar uzun sürerse sürsün yargılama sonucunda verilecek hukuka uygun hükmü adaletin gerçekleşmesi için yeterli gören tekdüze adalet anlayışı da yerini, hâkimin uyuşmazlığa uygun zamanda müdahalesiyle adaletin somutlaşmasını hedefleyen nitelikli adalet fikrine bırakmaktadır.
Türk idari yargılama hukukunda ise 2014 yılında yürürlüğe giren ivedi yargılama usulü yalnızca belli konularda iptal davasını hızlandırma amacını taşımaktadır. Kişi hak ve menfaatlerine etkili geçici yargısal koruma sağlama gibi bir yönü bulunmayan ivedi yargılama usulü, aynı zamanda kötü kurgusuyla uygulamada birçok yeni soruna yol açmıştır. İvedi yargılama usulüyle hâkimin rolü genişletilmemiş; aksine, yargılamanın niteliği zayıflatılmıştır.
Çalışmada öncelikle yargılama faaliyetinin ve idari yargının amacı incelenerek adalet anlayışındaki değişimler ve geleneksel idari yargılama usulünün bu kapsamdaki eksiklikleri ortaya konulmuştur. Sonrasında Fransız idari yargılama hukukunda geleneksel idari yargılama usulünün eksikliklerini gidermeye yönelik reform süreçleri ve 2000 yılında yapılan reform sonucunda son hâlini alan ivedi yargılama usulü türleri sınıflandırılarak ele alınmıştır. Son olarak Türk idari yargılama hukukundaki ivedi yargılama usulü ile merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulü; teori, konu, kapsam ve uygulama gibi birçok açıdan çeşitli karşılaştırmalar da yapmak suretiyle incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İdari Yargının Amacı ve İdari Yargıda Adalet
.
Geleneksel İdari Yargılama Usulünün Eksiklikleri
.
Fransız İdari Yargılama Hukukunda Reform Süreçleri
.
Fransız İdari Yargılama Hukukunda İvedi Yargılama Usulleri
.
Türk İdari Yargılama Hukukunda İvedi Yargılama Usulü
.
Uygulamada İvedi Yargılama Usulü
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
5
Ön Söz 
11
Tabloların Listesi 
23
Kısaltmalar Listesi 
25
Giriş 
29
Birinci Bölüm
İDARİ YARGININ AMACI VE ÖZEL YARGILAMA USULLERİNE DUYULAN İHTİYAÇ BAĞLAMINDA EKSİKLİKLERİ
I. İDARİ YARGININ AMACI VE YARGILAMA USULÜ 
33
A. Yargılama Faaliyetinin Amacı ve Gerekleri 
34
1. Adalet, Yargılama Faaliyeti ve Hâkimin Rolü 
36
2. Adalet Anlayışında Değişim 
43
3. Hâkimin Rolünü Genişletme Eğilimi 
46
B. İdari Yargının Amacı 
48
1. İptal Davasının Niteliği ve Amacı 
54
2. Tam Yargı Davasının Niteliği ve Amacı 
61
C. İdari Yargının Amacını Gerçekleştirme Aracı Olarak İdari Yargılama Usulü 
63
II. GELENEKSEL İDARİ YARGILAMA USULÜNÜN EKSİKLİKLERİ 
68
A. İptal Davasının Eksiklikleri 
71
1. Yürütmenin Durdurulmasına İlişkin Sorunlar 
74
2. İptal Kararının Yeterliliğine ve Etkililiğine İlişkin Sorunlar 
86
b. İdari Hâkimin Otorite Eksikliği ve Yargısal Emir 
90
c. İptal Kararlarının Uygulanmaması Hâlinde Başvurulabilecek Hukuki Çarelerdeki Eksiklikler 
96
B. Tam Yargı Davasının Eksiklikleri 
99
C. Yargılamada Geçen Süre 
102
Ç. Geleneksel İdari Yargılama Usulüne İlişkin Temel Prensiplerin Sarsılması 
109
İkinci Bölüm
FRANSIZ İDARİ YARGILAMA HUKUKUNDA İVEDİ YARGILAMA USULÜ REFORMU VE İVEDİ YARGILAMA USULÜNÜN GENEL NİTELİKLERİ
I. İVEDİ YARGILAMA USULÜ REFORMU 
119
A. 30 Haziran 2000 Tarihli Kanun’dan Önce Hukuki Durum: İvedi Yargılama Usulleri, İlgililerin Korunmasına Yönelik Özel Usuller ve Yargısal Emir Reformu 
121
1. Aciliyet Tespiti (Constat d’Urgence) 
121
2. İhtiyati İvedi Yargılama (Référé Conservatoire) 
122
3. Yürütmenin Durdurulması 
122
4. İlgililerin Korunmasına Yönelik Usullerin Yetersizliği ve 2000 Reformu Öncesi Gelişmeler 
124
5. İvedi Yargılama Usulü Reformunun Habercisi: “Yargısal Emir” 
127
B. Bir Dönüm Noktası: Préfet de Police v. TGI de Paris Kararı 
131
C. 30 Haziran 2000 Tarihli Kanun’la Gelen Büyük Reform 
133
II. İVEDİ YARGILAMANIN AMACI VE ETKİLERİ 
139
A. İdari Yargının Etkililiğini Artırma Çabası 
141
B. Makul Sürede Yargılama ve İdari Hâkimin Uyuşmazlığa “Uygun Zamanda” Müdahalesinin Sağlanması 
147
1. Zamanın İki Boyutu: Kronos ve Kairos 
153
2. Yargılamada Geçen Süre Konusunda İvedi Yargılama Usullerine Şüpheyle Yaklaşan Görüş ve İvedi Yargılamanın Riskleri 
155
C. Yargı Yerlerinin İş Yükünün Azaltılması 
158
III. İVEDİ YARGILAMA USULÜNÜN GENEL NİTELİKLERİ 
161
A. İvedi Yargılama Hâkiminin Rolü 
163
1. Tek Hâkim 
164
2. Müdahaleci Hâkim 
166
3. Görev ve Yetki 
167
4. Hâkimin Özgün Hukuka Aykırılık Tipleri Karşısında Tutumu 
170
B. İvedi Yargılama Talebine İlişkin Genel Kurallar 
171
1. İvedi Yargılama Talebinde Bulunma 
172
2. İvedi Yargılama Taleplerinde Tahkikat 
179
a. Çelişme İlkesi ve İlkenin Aciliyete Uyarlanması 
180
b. Duruşma 
183
c. Gerekçe 
185
3. İvedi Yargılama Talebinin Şartları 
186
C. İvedi Yargılama Hâkiminin Kararı 
188
1. Kararın Niteliği: Kesin Hüküm Gücünden Yoksunluk, Bağlayıcılık ve Geçicilik 
189
2. İvedi Yargılamada Alınabilecek Tedbir Türleri ve Geçicilik Niteliğinin Sonuçları 
194
3. Kararın Yeniden İncelenmesi 
199
4. İvedi Yargılama Hâkiminin Kararına Karşı Başvuru Yolları 
202
Ç. İdari Yargılama Hukukunda İkilik: Esasa İlişkin Yargılama ve İvedi Yargılama 
206
1. Esasa İlişkin Yargılama ve İvedi Yargılama Ayrımı 
206
2. Esasa İlişkin Yargılama ve İvedi Yargılama Ayrımının Bulanıklaşması 
207
Üçüncü Bölüm
FRANSIZ İDARİ YARGILAMA HUKUKUNDA İVEDİ YARGILAMA USULÜ TÜRLERİ
I. GENEL HUKUK İVEDİ YARGILAMA USULLERİ 
213
A. Acil Durum İvedi Yargılama Usulleri 
213
1. Askıya Alma İvedi Yargılaması (Référé–Suspension) 
224
a. Uygulama Alanı ve Usul 
227
b. Esasa İlişkin Şartlar 
232
aa. Aciliyet 
232
aaa. Yeterince Önemli Düzeyde Zarar 
235
bbb. Zararın Somut Değerlendirmesi ve Zarar Varsayımı 
237
ccc. Karşı Karşıya Gelen Menfaatlerin Tartılması 
239
bb. Kararın Hukuka Uygunluğuna İlişkin Ciddi Şüphe 
241
aaa. Muhtemel Hukuka Aykırılık 
242
bbb. Ciddi Şüphe ve Aciliyet: Şartların Özerkliği 
245
c. Hâkim Tarafından Alınabilecek Tedbirler 
247
aa. Askıya Alma ve Yargısal Emir 
247
bb. Hükmedilen Tedbirlerin Geçici Niteliği 
251
cc. Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararı 
256
2. Özgürlük İvedi Yargılaması (Référé–Liberté) 
257
a. Uygulama Alanı ve Usul 
258
b. Esasa İlişkin Şartlar 
262
aa. Aciliyet 
262
bb. Temel Özgürlük İhlalinin Faili ve İhlal Biçimleri 
265
cc. Temel Özgürlük Kavramı 
266
çç. Temel Özgürlük İhlalinin Niteliği ve Fiilî Yol Teorisiyle Yarışma 
273
aaa. Ağır İhlal 
273
bbb. Açık Hukuka Aykırılık 
275
ccc. İdarenin Yetersizliği Durumlarında Sahip Olduğu İmkânların Göz Önünde Bulundurulması 
277
ççç. Filli Yol Teorisiyle Yarışma 
280
c. Hâkim Tarafından Alınabilecek Tedbirler 
283
ç. Özgürlük İvedi Yargılamasının Özel Kullanımları 
288
3. Faydalı Tedbirler İvedi Yargılaması (Référé Mesures Utiles) 
290
a. Uygulama Alanı ve Usul 
292
b. Esasa İlişkin Şartlar 
294
aa. Aciliyet 
294
bb. Talep Edilen Tedbirin Faydalı Olması 
296
cc. Bir İdari İşlemin Yürütülmesine Engel Teşkil Etmeme 
297
çç. Ciddi Bir İtirazın Yokluğu 
300
c. Hâkim Tarafından Alınabilecek Tedbirler 
302
aa. “Diğer” Faydalı Tedbirler 
302
bb. Tedbirlerin Geçici Niteliği 
307
B. Olağan İvedi Yargılama Usulleri 
308
1. Tespit İvedi Yargılaması (Référé–Constat) 
311
a. Tespit Kararı Verilmesinin Şartları 
312
b. Tespit İvedi Yargılaması Sonucunda Alınan Karar ve Kararın Etkileri 
314
2. Tahkikat İvedi Yargılaması (Référé–Instruction) 
316
a. Esasa İlişkin Şartlar 
320
b. Tahkikat İvedi Yargılaması Sonucunda Alınan Karar ve Kararın Etkileri 
322
3. Geçici Ödeme İvedi Yargılaması (Référé–Provision) 
324
a. Geçici Ödeme Kararı Verilmesinin Şartları 
328
aa. Esasa İlişkin Şart: Ciddi Biçimde İtiraz Edilebilir Nitelikte Olmayan Borç 
329
bb. Usule İlişkin Şart: Borçlu İdareye Ön Başvuru 
330
b. Borcun Ciddi Biçimde İtiraz Edilebilir Nitelikte Olmaması Şartının Hâkim Tarafından İncelenmesi ve Hâkimin Yetkileri 
331
c. Geçici Ödeme Kararı 
337
II. ÖZEL İVEDİ YARGILAMA USULLERİ VE HIZLANDIRILMIŞ DİĞER YARGILAMA USULLERİ 
343
A. Özel Askıya Alma Usulleri (Suspensions Spéciaux) 
343
1. Mahallî İdarelerin İşlemlerine Karşı Askıya Alma İvedi Yargılaması 
344
a. Mahallî İdarelerin Hukuka Aykırı İşlemlerinin Askıya Alınması 
344
b. Mahallî İdarelerin Bir Özgürlüğü, Kamu Hizmetinin Tarafsızlığını ya da Laikliğe İlişkin Prensipleri İhlal Eden İşlemlerinin Askıya Alınması 
345
c. Mahallî İdarelerin Millî Savunmaya Müdahale Eden İşlemlerinin Askıya Alınması 
347
2. Bazı İdarelerin İşlemlerinin Askıya Alınması 
347
3. İmar Konusunda ve Çevrenin ya da Doğanın Korunması Konusunda Askıya Alma İvedi Yargılaması 
348
B. İdari Sözleşmeler Konusunda Özel İvedi Yargılama Usulleri 
349
1. Sözleşme Öncesi İvedi Yargılama (Référé Précontractuel) 
350
a. Sözleşme Öncesi İvedi Yargılamanın Konusu ve Kabul Edilebilirlik 
351
b. Sözleşme Öncesi İşlemlerde Hukuka Aykırılık 
354
c. Sözleşme Öncesi İvedi Yargılama Hâkiminin Yetkileri 
355
ç. Karar Verme Süresi ve Karara Karşı Kanun Yolu 
358
2. Sözleşme İvedi Yargılaması (Référé Contractuel) 
358
a. Sözleşme İvedi Yargılamasının Konusu ve Kabul Edilebilirlik 
359
b. Sözleşme İvedi Yargılaması Hâkiminin Yetkileri 
361
c. Karar Verme Süresi ve Karara Karşı Kanun Yolu 
363
C. Diğer Özel İvedi Yargılama Usulleri 
363
1. Vergi Uyuşmazlıklarında İvedi Yargılama Usulü (Référé Fiscal) 
364
2. Görsel–İşitsel İletişim Konusunda İvedi Yargılama Usulü (Référé Audiovisuel) 
365
3. Telekomünikasyon Konusunda İvedi Yargılama Usulü 
367
Ç. Hızlandırılmış Yargılama Usulleri (Procédures Accélérées) 
367
1. Konut Hakkına İlişkin Hızlandırılmış Yargılama Usulü 
368
2. Yabancılara İlişkin İşlemler Hakkında Hızlandırılmış Yargılama Usulleri 
368
3. İmara İlişkin Bazı Uyuşmazlıklarda Hızlandırılmış Yargılama Usulü 
369
Dördüncü Bölüm
TÜRK İDARİ YARGILAMA HUKUKUNDA İVEDİ YARGILAMA USULÜ
I. İVEDİ YARGILAMA USULÜ İHTİYACI 
372
A. Yargılamada Makul Süre ve İş Yükü Sorunu 
374
B. Kanun Koyucunun Girişimleri 
381
C. Yargılamayı Hızlandırmaya Yönelik Özel Düzenlemeler 
387
1. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda Yargılamayı Hızlandırmaya Yönelik Düzenlemeler 
389
2. Özel Kanunlarda Öngörülen “Belli Bir Sürede” ya da “En Kısa Sürede” Karar Verilmesi Gereken Uyuşmazlıklar ile “Öncelikli” veya “Acele” İşler 
392
a. Belli Bir Sürede Karar Verilmesini Öngören Düzenlemeler 
392
aa. Sınır Dışı Kararlarına İlişkin Davalar 
393
bb. İdari Başvuru ve İtirazlar 
395
aaa. 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Uyarınca İzin Vermeye Yetkili Mercilerin Kararlarına Karşı İtirazlar 
395
bbb. İdari Vesayet ve Benzeri Yetkiler Kapsamındaki Çeşitli Başvuru ve İtirazlar 
395
cc. 6384 Sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun Kapsamında Alınan Komisyon Kararlarına Karşı İtiraz 
396
çç. 4373 Sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu Uyarınca Takdir Edilen Kıymetlere İtiraz 
396
dd. Hâkim ve Savcılara Ait Davalar 
397
ee. Kamu Düzeni ve Güvenliği İçin Tehdit Oluşturan Riskli Alanlarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından Yapılan Uygulamalara Karşı Açılan Davalar 
398
ff. Geçici Yayın Yasağı ve Bildiri Yayınlanmasına İlişkin Kararlara Karşı Açılan Davalarda Yürütmenin Durdurulması İstemleri 
398
gg. Millî Güvenliğin Açıkça Gerekli Kıldığı Hâllerde Bir Haber veya Yayının Menedilmesine İlişkin Alınan Kararlara Karşı Açılacak Davalar 
399
ğğ. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu Uyarınca Valinin İl Encümeni Kararlarına Karşı İtirazı 
400
hh. Bir İdareye Ait Taşınmaz Malın Diğer İdareye Devrine İlişkin Başvurular 
400
b. “En Kısa Sürede” Karar Verilmesini Öngören Düzenlemeler 
400
aa. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a Göre Verilen İdari Para Cezalarına İtiraz 
400
bb. 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’a Göre Verilen İdari Para Cezalarına Karşı Açılan Davalar 
402
cc. 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu’na Göre Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin İşletmecilerine Verilen Para Cezalarına Karşı İtirazlar 
403
çç. 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu’nda Öngörülen İdari Para Cezalarına Karşı Açılacak Davalar 
403
dd. 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na Göre Verilen Disiplin Cezalarına İlişkin Davalar 
404
c. “Öncelikli İşler”, “Acele İşler” ve Öncelikle Görüşülüp Karara Bağlanacak Davalar 
404
aa. Bazı Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Kararlarına Karşı Açılan Davalar 
404
bb. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarına İlişkin Davalar 
405
cc. Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulunun Kararlarına Karşı Açılan Davalar 
406
çç. Hâkimler ve Savcılar Hakkında Verilen Kesinleşmiş Meslekten Çıkarma Cezalarına Karşı Açılacak İptal Davaları 
407
dd. Hâkim ve Savcılara Ait Davalarda Kanun Yolu İncelemesi 
407
ee. Kamulaştırma İşlemlerine Karşı Açılan Davalar 
407
ff. Geçici Yayın Yasağı Kararlarına Karşı Açılan Davalar 
407
gg. Yüksek Soruşturma Kurulu ile Yüksek Adalet Divanı Tarafından Haklarında Soruşturma ve Kovuşturma Yürütülenlerin, Bu Soruşturma ve Kovuşturmalar Sebebiyle Uğradıkları Manevi Zararlar ile Malvarlığı Değerlerinin Müsadere Edilmesinden Kaynaklanan Maddi Zararlarının Hazinece Tazminine İlişkin Komisyon Kararlarına Karşı Açılan Davalar 
408
3. Yargılamayı Hızlandırmaya Yönelik Özel Düzenlemeler Hakkında Değerlendirme 
408
Ç. İvedi Yargılama Usulüne İlişkin 2014 Yılı Değişiklikleri 
410
II. İVEDİ YARGILAMA USULÜNÜN KONUSU VE İSTİSNAİ NİTELİĞİ 
413
A. İhaleden Yasaklama Kararları Hariç İhale İşlemleri 
423
B. Acele Kamulaştırma İşlemleri 
434
C. Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararları 
448
Ç. Turizmi Teşvik Kanunu Uyarınca Yapılan Satış, Tahsis ve Kiralama İşlemleri 
459
1. Tahsis İşlemleri 
462
a. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Tahsis 
463
b. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Tahsis Edilen Taşınmazın Yatırımcıya İntikali 
465
2. Kiralama İşlemleri 
470
3. Danıştay'ın Yargılama Usulüne İlişkin Yaklaşımı 
470
D. Çevre Kanunu Uyarınca İdari Yaptırım Kararları Hariç Çevresel Etki Değerlendirmesi Sonucu Alınan Kararlar 
478
E. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Uyarınca Alınan Cumhurbaşkanı Kararları 
487
F. İvedi Yargılama Usulünün Özel Bir Görünümü: Merkezî ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü 
493
III. İVEDİ YARGILAMA USULÜNÜN KAPSAMI 
498
A. Davanın Türüne Göre İvedi Yargılama Usulünün Kapsamı 
499
B. Davaya Konu İşlemin Türüne Göre İvedi Yargılama Usulünün Kapsamı 
502
C. Farklı Yargılama Usulüne Tabi İşlemlere Karşı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 5’inci Maddesi Kapsamında Tek Dilekçe ile Dava Açılması Meselesi 
516
Ç. Farklı Yargılama Usulüne Tabi Davalarda Bağlantı Meselesi 
518
IV. İVEDİ YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN ÖZEL USUL KURALLARI 
520
A. Dava Açma Süresi ve İdari Başvuru 
521
B. İlk İnceleme 
530
C. Dosyanın Tekemmülü 
532
Ç. Yürütmenin Durdurulması 
536
D. Ara Kararı Verilmesi, Keşif, Bilirkişi İncelemesi ya da Duruşma Yapılması 
539
E. Karar ve Kararın Uygulanması 
542
F. Kanun Yolları 
546
1. Kanun Yolu Mercii ve Süresi 
548
2. Temyiz Usulü ve Dilekçeler Safhası 
549
3. Temyizde İnceleme Usulü 
551
4. Temyizde Karar Verme Süresi 
552
5. Temyiz İncelemesi Üzerine Verilecek Kararlar 
553
a. Danıştay'ın İstinaf Yetkisi: Gerekli İnceleme ve Tahkikatı Kendisi Yaparak Esas Hakkında Yeniden Karar Verme 
554
b. Danıştay'ın Esas Hakkında Yeniden Karar Verme Görevinden Kaçınma Yöntemleri 
555
aa. İlk İncelemede Tespit Edilmesi Gereken Usule Aykırılıkların Temyiz İncelemesi Sırasında Tespiti 
555
bb. İlk Derece Yargılamasındaki Usuli Eksikliklerin Temyiz İncelemesi Sırasında Tespiti 
557
cc. İlk Derecede Dosya Üzerinde Gerçekleştirilen İncelemenin Yetersiz Bulunması 
558
çç. İlk Derecede Davanın Bir Kısmının Hiç İncelenmemesi ve Eksik Hüküm Kurulması 
560
dd. Temyize Konu Kararın Gerekçesinin Yetersiz Olması 
561
ee. İlk Derecede Davaya Konu İşlemin Esası Yönünden Hukukilik Denetimi Yapılmaması 
563
c. Danıştay'ın Esas Hakkında Yeniden Karar Verme Görevinden Kaçınmasına İlişkin Değerlendirme 
564
6. Yargılama Usulünün Tatbikinde Hatalar 
565
a. Hüküm Fıkrasında Hatalar 
566
b. Hatalı Yargılama Usulü Tatbikinin Sonuçları 
567
aa. Genel Yargılama Usulüne Tabi Davada İvedi Yargılama Usulünün Uygulanması 
567
bb. İvedi Yargılama Usulü Uygulanarak Adli Yargının Görevli Olduğu Gerekçesiyle Verilen Görevsizlik Kararları 
571
cc. İvedi Yargılama Usulüne Tabi Davada Genel Yargılama Usulünün Uygulanması 
573
çç. İvedi Yargılama Usulüne Tabi Davada İlk Derecede Doğru Yargılama Usulü Uygulanmasına Rağmen Kararın İstinafa Gitmesi 
577
7. Yargılamanın Yenilenmesi Meselesi 
578
V. SAYILARLA İVEDİ YARGILAMA USULÜ: UYGULAMADA KARAR SÜRELERİ 
580
A. İvedi Yargılama Usulü Uygulanarak İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Verilen Karar Örnekleri 
580
B. İvedi Yargılama Usulü Uygulanarak Temyiz İncelemesinde Kesinleşen Karar Örnekleri 
582
C. İvedi Yargılama Usulü Uygulanarak Temyize Konu Kararın Bozulmasına ve Dosyanın Kararı Veren Mahkemeye Geri Gönderilmesine Hükmedilen Karar Örnekleri 
587
Ç. İlk Derecede Hatalı Yargılama Usulünün Uygulandığı Gerekçesiyle Verilen Danıştay Kararı Örnekleri 
591
D. Merkezî ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulünün Uygulandığı Karar Örnekleri 
594
E. Karar Örneklerine İlişkin Genel Tespitler 
596
VI. İVEDİ YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN ELEŞTİRİLER VE ÖNGÖRÜLEN USUL KURALLARINDAKİ EKSİKLİKLER 
597
A. Yürürlüğe Konuluş Biçimi Bakımından 
597
B. Konu, Kapsam ve Amaç Bakımından 
598
C. Usul Kurallarındaki Eksiklikler Bakımından 
601
1. Heyet Hâlinde Karar Verme 
601
2. Dava Açma Süresini Durduran Hâller 
602
3. Aynı Dilekçe ile Dava Açılabilecek Hâller 
602
5. Tebligat 
603
6. Ara Kararı Verilmesi, Keşif, Bilirkişi İncelemesi ya da Duruşma Yapılması Gibi İşlemler 
604
7. Tarafların Kişilik veya Niteliğinde Değişiklik 
606
8. Bağlantılı Davalar 
607
9. Çalışmaya Ara Verme Süresi İçinde Yapılabilecek İşler 
607
10. Hüküm Bulunmayan Hâllerde Uygulanacak Kurallar 
608
11. Yargılamaya İlişkin Süreler 
609
12. Mahkeme Kararlarının Uygulanması 
610
13. Hatalı Yargılama Usulü Uygulamalarının Sonuçları 
610
Ç. Usul Ekonomisi İlkesi Bakımından 
611
D. Adil Yargılanma Hakkı Bakımından 
611
Sonuç 
615
Kaynakça 
625
Dizin 
639