Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ceza Yargıcının El Kitabı
Yargı Reformu Stratejisi Kapsamında 7188 Sayılı Kanuna Göre Yazılmıştır
Kasım 2019 / 1. Baskı / 760 Syf.
Fiyatı: 110.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kitap çalışılırken değişikliklerin gerçekleşmesini beklenmiştir. 7188 sayılı Yasa(kabul: 17.10.2019) yürürlüğe girince, değişiklikler incelendi ve kitaba işlendi.

Bu haliyle tam anlamıyla güncel bir pozitif hukuku okuyuculara sunmak mümkün oldu.

Bunun dışında, kitabın sonunda bir bölüm dikkatinizi çekecektir. Bu bölümde 2016 OHAL'inin ceza yargılaması sistemimize getirdiği ve yürürlükte olan maddeler yer almaktadır.

Kitapta yer alan konuları incelerken, lütfen 2016 OHAL'inin getirdiği ceza yargılaması kurallarını dikkate alınız.

Kitap, bir üçlemeye dâhildir. Üçlemenin öteki iki kitabı, "Cumhuriyet Savcısının El Kitabı" ve "Ceza Avukatının El Kitabı"dır.

Böylece ceza adalet sisteminin temel süjeleri görevlerini görürken yanlarında bir yardımcıları olacaktır.

Konu Başlıkları
Yargıç
Yargıcın Yargılama Önlemlerine (Koruma Tedbirleri) Karar Verme Yetkisi
Yargıcın İstinabe (Talimat Yazma) ve Niyabet Yetkisi
Yargılama İşlemlerinin Bildirimi
Yargıcın Son Soruşturmadaki Yetkileri
Yargıcın Kanun Yollarındaki Yetkisi
Özel Yargılama Yollarında Yargıcın Yetkisi
Basit Yargılama Yolu
Uzlaştırma
Yargılama Giderleri
2016 OHAL'i ile Getirilen ve Yasalaştırılan Hükümler
7145 Sayılı Yasa ile Yapılan Değişiklikler
Ceza Yargılamasında SEGBİS Uygulaması
Barkod: 9789750258008
Yayın Tarihi: Kasım 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 760
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
1. Bölüm
YARGIÇ
I. TEMEL İLKELER  33
A. “Tabii Yargıç” İlkesi  33
B. Yargıcın Bağımsızlığı  35
1. Bağımsızlık Kavramı  35
a. Talimat, Emir Almama  35
b. Karar Vermede Özgürlük  36
c. Sorumsuzluk  36
d. Yasaya ve Hukuka Bağlılık  36
2. Türk Hukukunda Durum  37
3. Bağımsızlığı Sağlama Çareleri  37
a. Yasama Gücüne Karşı  37
b. Yürütme Gücüne Karşı  38
aa. Yargıçlık Güvencesi  38
bb. Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Varlığı  39
c. Yargı Gücüne Karşı  49
d. Öteki Güçlere Karşı  50
aa. Basına Karşı  50
bb. Başka Güçlere Karşı  53
II. YARGICIN HAKLARI VE ÖDEVLERİ  54
A. Hakları  54
1. Bağımsızlık ve Güvence İçinde Çalışma  54
2. Meslekte Yükselme  54
B. Ödevleri  56
1. Yargı Mecburiyeti  56
a. Görevi Yerine Getirme  56
b. Gereği Gibi Yerine Getirme  57
2. Yargı Görevini Tarafsızlık İçinde Yapma Mecburiyeti  57
a. Yargıcın Yasaklanması  57
aa. Yasaklılık Nedenleri  58
aaa. Yasanın 22’nci Maddesindeki Yasaklılık Nedenleri  58
bbb. Yasanın 23’üncü Maddesindeki Yasaklılık Nedeni  59
bb. Yasaklık Nedeni Bulunan Yargıcın Yaptığı İşlemin Geçerliği  60
b. Yargıcın Reddi  61
aa. Yargıcın Reddini İsteme Nedenleri  62
aaa. Yargıcın Yasaklılık Nedenlerinin Bulunması (m.24/1)  62
bbb. Tarafsızlığı Şüpheye Düşüren Nedenlerin Varlığı (m.24/1)  62
bb. Yargıcın Reddini İsteyebilecek Olanlar  62
cc. Red İsteminin Zamanı  62
aaa. Yasaklılık Nedenine Dayanan Red İsteminde  63
bbb. Tarafsızlıktan Şüphe Edilmesine Dayanan Red İsteminde  63
dd. Red İsteminin Yöntemi  64
ee. Red Konusunda Karar Verecek Organ  65
ff. Red Konusundaki Kararlar ve Başvurulacak Yasayolları  66
gg. Reddi İstenen Yargıcın Görevini Sürdürmesi ve Yaptığı İşlemin Akıbeti  67
c. Yargıcın Çekinmesi (İstinkâf)  68
2. Bölüm
YARGICIN YARGILAMA ÖNLEMLERİNE
(KORUMA TEDBİRLERİ) KARAR VERME YETKİSİ
I. KAVRAM  71
II. CEZA YARGILAMASI ÖNLEMLERİNİN ÖNKOŞULLARI  73
III. CEZA YARGILAMASI ÖNLEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ  76
IV. CEZA YARGILAMASI ÖNLEMLERİNİN AMAÇLARI  77
V. CEZA YARGILAMASI ÖNLEMİNDE “ORANTILILIK İLKESİ”  78
VI. YARGILAMA ÖNLEMLERİ  79
A. Tutuklama  79
1. Tutuklama Kavramı ve Amacı  80
a. Genel Olarak  80
b. Uluslararası Belgelerde Tutuklama  83
2. Yeni CMK’nın Tutuklama Konusundaki Sistemi  84
a. Tutuklama Nedenleri (m.100)  84
b. Tutuklama Kararı (m.101)  90
c. Savcının Tutuklama Kararının Geri Alınmasını İstemesi (m.103)  92
d. Şüpheli ya da Sanığın Salıverilme İstemleri (m.104)  93
e. İstemlerin Karara Bağlanmasındaki Yöntem (m.105)  94
f. Salıverilenin Yükümlülükleri (m.106)  97
g. Tutuklulukta Geçecek Süre (m.102)  97
h. Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi (m.107)  100
ı. Tutukluluğun İncelenmesi (m.108)  100
i. Tutuklunun Tabi Olacağı Rejim  102
aa. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi  103
aaa. Tutuklama Kararının Yerine Getirildiği Kurumlar  103
bbb. Tutukevine Kabul  103
ccc. Tutukluların Barındırılması  103
bb. Tutukluların Hakları ve Kısıtlayıcı Önlemler  104
aaa. Tutukluların Hakları  104
bbb. Kısıtlayıcı Önlemler  105
ccc. Tutukluların Yükümlülükleri  105
3. Gıyabi Tutuklama  106
4. Uygulamada Tutuklamanın Satırbaşları  107
a. Aynı Sanık Hakkında Birden Çok Tutuklama Kararının Varlığı  107
b. Hükümle Birlikte Tutuklama ve Yurtdışına Çıkma Yasağı  109
5. Hukuka Aykırı Tutuklamalardan Doğan Zararların Giderilmesi  111
B. Adli Kontrol  111
1. Adli Kontrol Nedenleri (m.109)  112
2. Adli Kontrol Kararı ve Hükmedecek Merciler (m.110)  118
3. Adli Kontrol Kararının Kaldırılması (m.111)  118
4. Adli Kontrol Tedbirlerine Uymama (m.112)  118
5. Adli Kontrolün Güvenceye Bağlanması (m.113) ve Önceden Ödetme (m.114)  119
C. Zorla Getirme (İhzar)  121
1. Kavram  121
2. Çeşitleri  122
a. Şüpheli ya da Sanıkların Zorla Getirilmesi (m.146)  122
b. Tanıkların Zorla Getirilmesi  123
c. Tanık, Bilirkişi, Mağdur ve Şikayetçinin Zorla Getirilmesi  123
D. Yurtdışına Çıkarmama– Gözlem Altına Alma  124
1. Yurtdışına Çıkarmama  124
2. Gözlem Altına Alma (Müşahede)  125
E. Elkoyma (Zapt)  126
VII. HABERLEŞME ARAÇLARININ DİNLEMEYE ALINMASI  127
A. Türk Hukuku  128
1. CMK’nın Hükümleri  128
a. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması Konusunda CMK’nın Düzenlemesi İle İlgili Değerlendirme  136
b. Avukatlarla İlgili İstisna (m.136)  138
B. Alman Hukuku  138
1. Genel Olarak  138
2. Dinlemenin Şartları  139
a. Maddi Şartlar  139
aa. Dinlemeye Almanın Uygulanabildiği Suçlar  139
bb. Dinlemeye Maruz Kalan Kişiler  139
aaa. Kapsamı  139
bbb. Suç Şüphesinin Yoğunluğu  140
ccc. Dinlemeye Almanın Tali Niteliği  140
b. Şekli Şartlar  141
aa. Yetki  141
bb. Önlemin Uygulanması  141
c. Hukuki Sonuçlar  142
aa. Genel Olarak  142
bb. Dinlemeye Alma Sonucu Başka Suçlara İlişkin Deliller ve Maddi Olguların Ele Geçirilmesi  142
cc. Dinleme Önleminin Sona Ermesi  144
VIII. GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRME (M.139)  144
IX. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME  152
A. Arama  158
1. Kavram  158
2. Kapalı Yerlerde Arama  159
a. Şüpheliye Ait Yerlerde  159
aa. Amacı  159
bb. Aramanın Zamanı  160
cc. Aramayı Emretme Yetkisi  160
dd. Aramanın Yapılması  161
b. Şüpheli Olmayan Kişilerle İlgili Arama (m.117)  163
c. Avukat Bürosunda Arama (m.130)  163
3. Kişinin Üzerini Arama  164
a. Arama – Tarama  164
3. Bölüm
YARGICIN İSTİNABE (TALİMAT YAZMA) VE
NİYABET YETKİSİ
I. İSTİNABE (TALİMAT YAZMA)  169
A. Kavram  169
B. Uygulaması  172
C. Amacı  172
II. NİYABET  173
4. Bölüm
YARGILAMA İŞLEMLERİNİN BİLDİRİMİ
I. KAVRAM  175
II. BİLDİRİM ÇEŞİTLERİ  176
A. Doğrudan Doğruya Bildirimler  176
1. Tefhim  176
2. Yazılı İşlemin Verilmesiyle  176
3. Öteki Bildirimler  176
B. Vasıtalı Bildirimler  176
1. Yazılı İşlemin Verilmesiyle  177
2. Gösterme Yoluyla  178
3. Sözle  178
4. İlan Yoluyla  179
5. Asma Yoluyla  179
6. Gazete İle Yayınlayarak  179
7. Elektronik İşlemlerle Bildirim  179
5. Bölüm
YARGICIN SON SORUŞTURMADAKİ YETKİLERİ
I. DURUŞMA HAZIRLIĞINDAKİ YETKİLER  183
A. Konusu ve Amacı  183
1. İddianamenin İadesi (m.174)  183
2. İddianamenin Kabulü (m.175)  187
3. Duruşma Gününün Belirlenmesi  188
4. Duruşma İçin Çağrıların Yapılması  188
5. Delillerin Toplanması  190
6. Tanık Dinleme ya da Bilirkişiye Başvurma  191
7. İddianamenin Sanığa Bildirimi  192
8. Duruşmanın Nakli (m.19)  192
II. YARGICIN DURUŞMADAKİ YETKİLERİ  194
A. Önemi ve Duruşmanın Akışı  194
B. Duruşmanın Yargılama Devresi  195
1. Yargılamanın Kamuya Açıklığı (Aleniyet)  196
a. Önemi  196
b. Açıklığın Kaldırılması (Gizli Duruşma)  197
aa. Açıklığın Kaldırılması Yöntemi  197
bb. Açıklık İlkesinin Zedelenmesi  197
c. Açık ya da Gizli Duruşmada Bulunmanın ya da Yayımın Yasaklanması  197
2. Duruşmanın Kesiksizliği  199
a. Duruşmaya Ara Verilmesi  200
b. Ara Verme Süresi  200
3. Yargılamaya Katılan Süjelerin Duruşmada Hazır Bulunması  201
a. Yargıçların Hazır Bulunması  201
b. Savcının Hazır Bulunması  202
c. Müdafiinin Hazır Bulunması  202
d. Sanığın Hazır Bulunması  202
aa. Kural  202
bb. Sanık Hazır Olmaksızın Duruşma Yapılan Durumlar  203
aaa. Duruşmadan Vareste Tutma (CMK: Bağışık Tutma)  203
bbb. Sanığa Yüklenen Suçun Yaptırımının Hafif Olması  206
ccc. Sanığın Duruşmadan Savuşması  206
ddd. Sanığın Duruşmada Uygunsuz Davranışı  207
eee. Gerçeği Ortaya Çıkarmak İçin Sanığın Dışarı Çıkarılması  207
e. Öteki Süjeler  207
f. Doğrudan Soru Yöneltme (m.201)  210
4. Yoklama ve Sanığın Sorgusu  214
5. Delillerin İleri Sürülmesi ve Tartışılması  216
a. İspat İstemlerinin Geri Çevrilmesi  217
b. Delillerin Doğrudan Doğruyalığı  218
c. Dolaylı Delillerin Kabul Edilmesi  218
aa. Tutanakların Okutturulması  218
bb. Sanığın Sorgu Tutanağının Okutturulması  219
cc. Başka Belgelerin Okutturulması  219
d. Son Soruşturmanın Genişletilmesi (Tevsii Tahkikat)  219
6. İddia ve Savunmaya Söz Verilmesi  221
a. Genel Olarak  221
b. Uygulama  222
c. Ek Savunma Hakkı ve Uygulaması  222
III. DURUŞMANIN SON KARAR (HÜKÜM) DEVRESİ  223
A. Son Karar (Hüküm)  223
1. Kavram  223
2. Son Kararın (Hükmün) Konusu  224
a. Genel Olarak  224
b. Mahkemenin Duruşmada Tartışılan Delillerle Bağlı Oluşu  224
IV. HUKUKA AYKIRI YOLLARLA ELDE EDİLEN DELİLLERE DAYANMA YASAĞI  226
1. Kavram  226
V. MAHKEMENİN NİTELEME (TAVSİF) YETKİSİ  229
A. Yargıçların Görüşmesi (Müzakere) ve Oy Vermesi  232
1. Görüşme ve Oy Vermeye Katılacaklar  232
2. Görüşmenin Yönetimi  233
3. Oy Verme  233
B. Son Kararın Çeşitleri  234
1. Beraat Kararı (m.223/2)  234
2. Davanın Düşmesi (m.223/8) ve Reddi (m.223/7)  236
3. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı (m.223/3 ve 4)  237
a. Kusurun Bulunmaması Nedeniyle Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  237
b. Cezasızlık Halleri Nedeniyle, Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  238
C. Son Kararın Bildirimi (Tefhim) ve Kaleme Alınması  247
1. Bildirimi  247
2. Hüküm ve Hüküm Fıkrası  248
3. Son Kararın Kaleme Alınması (m.232)  249
4. Son Kararın İçeriği  251
5. Uygulama  252
a. Son Kararın İçeriği Yönünden  252
b. Son Kararın Kaleme Alınması Yönünden  252
D. Duruşma Tutanağı (m.219)  252
1. Duruşma Tutanağının İçeriği (m.221)  253
2. Tutanağın Tutulması ve İmzalanması (m.219)  253
3. Tutanağın İspat Gücü (m.222)  254
6. Bölüm
YARGICIN KANUNYOLLARINDAKİ YETKİSİ
I. İTİRAZ  255
A. Konusu ve Niteliği  256
B. İtiraz Yoluna Başvurma  257
1. Yetkililer  257
2. Yöntemi  257
3. Etkisi  257
C. İtiraz Yargılaması  257
1. Genel Olarak  257
2. İtiraz Yargılaması  259
II. İSTİNAF  261
A. Konusu ve Niteliği  261
B. Bölge Adliye Mahkemeleri  262
C. İstinafa Açık ve Kapalı Olan Hükümler (m.272)  264
D. İstinaf İstemi ve Süresi (m.273)  265
E. Eski Hale Getirme Süresi İçinde İstinaf Süresinin İşlemesi (m.274)  266
F. İstinaf Dilekçesinin Etkisi (m.275)  266
G. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi (m.276)  266
H. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı (m.277)  266
I. Bölge Adliye Mahkemesi Savcısının Görevi (m.278)  267
İ. Dosya Üzerinde Ön İnceleme (m.279)  268
J. Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme ve Kovuşturma (m.280)  269
K. Duruşma Hazırlığı (m.281)  272
L. İstisnalar (m.282)  273
M. Sanık Lehine Başvuru Halinde Verilecek Hüküm (m.283)  276
N. Israr (Direnme) Yasağı (m.284)  277
O. Özel Yasalardaki Hükümlere Karşı İstinaf Yolu (m.285)  278
Ö. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi  279
P. İstinaf Kanunyoluna Eleştirel Yaklaşım  281
1. Genel Olarak  281
2. Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulması  281
3. CMK’da İstinaf Kanunyolu  282
III. TEMYİZ  298
A. Konusu ve Niteliği  298
B. Amacı  299
C. Temyiz Yoluna Başvurmanın Etkisi  300
D. Temyiz İstemi ve Temyiz Nedeni  300
1. Temyiz İstemi  300
2. Temyiz Nedeni Olarak “Hukukun Zedelenmesi” (Hukuka Aykırılık)  308
3. Temyiz Nedenleri  309
a. Nisbi Temyiz Nedenleri  311
b. Mutlak Temyiz Nedenleri  313
E. Temyiz Yoluna Başvurmanın Koşulları ve İncelenmesi  317
1. Koşullar  317
a. İstem  317
b. Süre  323
2. Koşulların İncelenmesi  324
a. Temyiz Davasının Kabule Şayan Bulunmaması  324
b. Temyiz Davasının Kabule Şayan Bulunması  324
F. Temyiz Yargılaması  325
1. Yargılamanın Yargıtayda Yapılması  325
a. Genel Olarak  325
b. Yargıtay Üyeliği  326
c. Yargıtay’ın Karar Organları  331
aa. Ceza Daireleri  331
bb. Ceza Genel Kurulu  333
cc. Yargıtay Büyük Genel Kurulu  334
dd. Başkanlar Kurulları  334
ee. Birinci Başkanlık Kurulu  335
2. Başsavcılığın Görüşünün Alınması  338
3. Yargıtayın Ön İncelemesi  343
4. Yargıtayın Temyiz Yargılaması  344
a. Duruşmasız Yargılama  344
b. Duruşmalı Yargılama (m.299)  344
5. Temyiz Yargılamasının Kapsamı  346
6. Temyiz Dilekçesi ve Temyiz Layihası  346
7. Temyiz İncelemesinin Kapsamı  347
8. Yargıtayın Son Kararları  350
a. Red Kararı (Onama, Tasdik)  351
b. Düşme Kararı  352
c. Islah Kararı  352
d. Bozma Kararı  354
9. Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci  356
10. Yargıtayda Hükmün Açıklanması  362
11. Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi  362
12. Bozmadan Sonraki Yargılama  365
a. Yetkili Mahkeme  365
b. Mahkemenin Yapacağı İşlemler ve Verebileceği Kararlar (m.307)  365
aa. Israr (Direnme) Kararı  366
bb. Uyma Kararı  369
c. Uymadan Sonraki Serbestlik Kuralı  370
aa. Kural  370
bb. Serbestlik Kuralının İstisnaları  372
aaa. Bozmanın Belirli Bir Eksiklik Nedeniyle Olması  372
bbb. Yalnız Sanık Lehine Temyiz Davası Açılmış Olması  372
IV. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZI  373
A. Konusu ve Niteliği  374
B. Başvurma  375
C. Yargılama  376
V. İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI (İBK)  377
A. Kavram  377
B. İBK Konusunda Görevli Organlar  378
1. Ceza Genel Kurulu  378
2. Yargıtay Büyük Genel Kurulu  379
C. İçtihadların Birleştirilmesi Yöntemi  380
1. İB İsteme Yetkisi  380
a. Yargıtay Birinci Başkanı  380
b. Birinci Başbakanlık Kurulu  380
2. İBK’nın Alınması  380
3. İBK’nın Bağlayıcılığı  381
VI. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  382
VII. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  383
A. Konusu, Niteliği ve Amacı  383
B. Yargılamanın Yenilenmesi Davasının Açılması  384
1. Yetki  384
2. Koşulları  385
3. Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  386
a. Mahkumun Leh ve Aleyhinde Uygulanabilecek Olan Ortak Nedenler  386
b. Mahkumum Lehinde Uygulanabilecek Nedenler  387
c. Mahkumun Aleyhine Yenileme Nedeni Olabilecek Durum  392
4. Etkisi  392
C. Yargılamanın Yenilenmesinde Yargılamanın Yürüyüşü  393
1. Davanın Kabule Şayanlığının Araştırılması  394
2. Delillerin Toplanması  395
3. Son Soruşturmanın Yenilenmesi  396
a. Duruşmasız Karar Verme  396
b. Duruşmalı Karar Verme  397
D. Kanunyolları  398
VIII. KANUN YARARINA BOZMA (YAZILI EMİR) (M.309)  399
A. Konusu, Niteliği ve Amacı  399
B. Genel Kanun Yararına Bozma (m.309)  400
1. Davanın Açılması  400
a. Yetki  400
b. Koşullar  401
c. Nedenler  401
d. Etkisi  402
2. Yargılama  402
3. Bozma Kararının Etkisi (m.309/4)  402
C. Yargıtay C.Başsavcısının Kanun Yararına Bozma Başvurusu (m.310)  403
7. Bölüm
ÖZEL YARGILAMA YOLLARINDA YARGICIN YETKİSİ
I. SERİ YARGILAMA  405
A. Genel Olarak  405
B. Seri Yargılamaya Konu Olabilecek Olan Suçlar  406
C. Seri Yargılamada Bilgilendirme  407
D. Seri Yargılama Teklifi  408
E. Seri Yargılamada Savcının Cezayı Belirlemesi  408
F. Seri Yargılamada Seçenekler  409
G. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanması (HAGB)  410
H. Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanabilmesi  410
I. Savcının Mahkemeden Seri Yargılamayı İstemesi  410
İ. Mahkemenin Seri Yargılamada Hüküm Kurması  411
J. Seri Yargılamada Elde Edilen Belge ve Bilgilerin Daha Sonra Kullanılması Yasağı  412
K. Seri Yargılamaya Konu Suçun İştirak Halinde İşlenmesi  413
L. Seri Yargılama Yasağı  413
M. Seri Yargılamaya Engel Haller  413
N. Mahkemenin Kurduğu Seri Yargılama Hükmüne Karşı Kanunyolu  414
O. Yönetmelik Çıkarılması  414
Ö. Seri Yargılama İle İlgili Geçici Hüküm  415
8. Bölüm
BASİT YARGILAMA YOLU
I. GENEL OLARAK  419
II. BASİT YARGILAMANIN UYGULANMA OLANAĞI  419
III. MAHKEMECE YAPILACAK BASİT YARGILAMA İŞLEMLERİ  420
IV. MAHKEMENİN HÜKÜM KURMASI  420
V. MAHKEMEYE TANINAN SEÇENEK YETKİLER  421
VI. BASİT YARGILAMA HÜKMÜNE KARŞI KANUNYOLU  421
VII. MAHKEMENİN BASİT YARGILAMADAN CAYMASI  421
VIII. BASİT YARGILAMANIN İSTİSNALARI  422
IX. BASİT YARGILAMA İLE BİRLEŞTİRME YASAĞI  422
X. BASİT YARGILAMADA İTİRAZ  422
XI. BASİT YARGILAMA İLE İLGİLİ GEÇİCİ HÜKÜM  424
XII. MÜDAHİL (YENİ CMK: KATILAN)  427
A. Kavram  427
B. Müdahil Olabilmenin Koşulları  428
1. Gerçek Kişiler  428
a. Suçtan Zarar Gören (SZG) Olma  428
aa. Kavram  428
bb. SZG Kavramının Kapsamı  430
b. Sağ Olmak  433
c. Dava Ehliyetine Sahip Bulunmak  433
aa. Temyiz Kudretine (Ayırt Etme Gücüne) Sahip Olmak  433
bb. Ergin (Reşit) Olmak  434
cc. Medeni Hakları Kullanmaktan Kısıtlı Olmamak  435
2. Tüzel Kişiler  435
a. Dernekler ve İşçi ve İşveren Meslek Kuruluşları  436
b. Ortaklıklar  436
C. Müdahilin Yetkileri  437
1. Savcının Yanında İddia Görevi Görmek  437
2. Hazır Bulunma  437
3. Davasını Geri Alma  437
4. Kanunyolu Davası Açma  437
5. Şahsi Hak Davası Açma  438
D. Müdahilin Ödevleri  438
1. Davayı Takip Etmek  438
2. Duruşma Disiplinini Bozmamak  438
3. Adres Değişikliğini Bildirmek  438
XIII. SUÇ MAĞDURU İLE ŞİKAYETÇİ  439
A. Suç Mağduru İle Şikayetçinin Çağırılması (m.233)  439
B. Mağdur İle Şikâyetçinin Hakları (m.234)  439
C. Mağdur İle Şikayetçinin Davete Uymamaları (m.235)  441
D. Mağdur İle Şikâyetçinin Dinlenmesi (m.236)  441
XIV. MÜDAHALE YOLUYLA DAVA (CMK: KATILMA)  446
A. Kavram  446
B. Davanın Açılması  447
1. Davacılık Koşulları  447
2. Biçimi  447
3. Süre  448
C. Yargılama  449
1. Kamu Davasıyla Birleşik Yargılama  449
2. Müdahilin Özel Statüsü  450
3. Müdahalenin Yargılamayı Durdurmayacağı  451
4. Müdahilin Davasını Geri Alması  452
5. Kararların Müdahile Bildirimi  452
D. Müdahilin Yasayollarından Yararlanması  452
XV. MEMURLARIN VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI  453
A. Yetkili ve Görevli Mahkeme  453
B. Vekillerin Durumu  454
C. Cumhuriyet Başsavcılığınca Re’sen Dava Açılacak Haller  454
IV. 5232 Sayılı Yasayla Eklenen Geçici Madde  456
XVI. GAİPLERİN YARGILANMASI  456
A. Konusu ve Gaibin Tanımı  456
B. Gaipler Hakkındaki Yargılama Kuralları (m.244)  457
XVII. KAÇAKLARIN YARGILANMASI  457
A. Kaçağın Tanımı (m.247)  457
B. Kaçaklar Hakkında Elkoyma (m.248)  460
XVIII. GÜVENLİK TEDBİRİ YARGILAMALARI  465
A. Çocukların Yargılanması  465
1. Çocuk Mahkemeleri  465
a. ÇKK, Mahkemelerin Görevini De Şöyle Belirlemiştir  467
b. Mahkemelerin Yargı Çevresi  467
c. Yargıçların Atanmaları  468
2. Çocuk Mahkemelerinde Yargılanacaklar  468
3. Çocuklar Hakkındaki Ceza Kuralları  469
a. İştirak Hâlinde İşlenen Suçlar  469
4. Çocuklar Hakkındaki Soruşturma ve Yargılama Kuralları  477
a. Cumhuriyet Savcılığı Çocuk Bürosu  477
b. Çocuk Bürosunun Görevleri  477
c. Kolluğun Çocuk Birimi  478
d. Görevlilerin Eğitimleri  479
e. Soruşturma  479
f. Çocuğun Gözaltında Tutulması  480
g. Çocuğun Nakli  481
h. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  482
ı. Adlî Kontrol  484
i. Tutuklama Yasağı  486
j. Duruşma  487
k. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  488
l. Uzlaştırma  492
5. Akıl Hastaları Hakkındaki Yargılama Kuralları  493
6. Uyuşturucu ya da Alkol Tutkunu (Müptelası) Olanlar Hakkındaki Yargılama Kuralları  495
XIX. MÜSADERE YARGILAMASI  496
A. Konusu  496
B. Müsadere Yargılaması  497
1. Başvuru (m.256)  497
2. Duruşma ve Karar (m.257)  498
3. Kanunyolu  498
4. Suç Konusu Olmayan Eşyanın Müsaderesi (m.259)  498
XX. ÖNÖDEME  498
A. Kavram  498
B. Uygulama Alanı  502
1. Eylemin Adli Para Cezasını Gerektirmesi  502
2. Eylemin Üç Aya Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Suç Olması  503
3. Savcının Önödeme Girişimi  503
4. Başarısız Önödeme Girişiminin Sonuçları  504
C. Savcının Önödeme Girişiminde Bulunmaksızın Dava Açması  504
1. Mahkeme Tarafından Uzlaştırma  505
XXI. İNFAZ YARGILAMASI  506
A. Konusu  506
B. İnfaz Yargılamasının Çeşitleri  507
1. Mahkûmiyet Hükmünün Yorumunda veya Çektirilecek Cezanın Hesabında Duraksama (CİK, m.98)  507
2. Birden Fazla Hükümdeki Cezaların Toplanması (m.99)  508
3. Hastanede Geçen Sürenin Cezadan İndirilmesi (m.100)  508
4. İnfaz Sırasında Verilecek Kararların Mercii ve Usulü (m.101)  508
XXII. HAKSIZ YA DA HUKUKA AYKIRI TUTUKLAMA VE YAKALAMADAN DOĞAN ZARARLARIN GİDERİLMESİ YARGILAMASI  509
A. Kavram  509
B. Tazminatı Doğuran Nedenler  510
C. Yargılama  513
1. Genel İlkeler  513
a. İstek  513
b. Süre  514
c. Görevli ve Yetkili Mahkeme  515
2. Yargılama Yöntemi  515
a. Ön Yargılama  515
aa. İncelemenin Mahkemece ya da Bir Üye Tarafından Yapılması  515
bb. İstemin Süre Yönünden İncelenmesi  516
cc. Hüküm ve Karar Dosyalarının Getirtilmesi  517
dd. Delillerin Toplanması  517
ee. Savcının Görüş Bildirmesi  518
b. Mahkemenin Karar Vermesi  519
c. Mahkemenin Verebileceği Kararlar  519
aa. İstemin Reddi Kararı  520
bb. İstemin Kabulü Kararı  520
cc. Yetkisizlik Kararı  521
3. Kanun Yolları  522
a. Kural Olarak Temyize Başvurulacağı  522
b. Yasayollarına Başvurma Yetkisi  522
c. Süre  523
D. Tazminatın Geri Alınması (m.143)  523
E. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler (m.144)  524
F. Yargıçlara ve Cumhuriyet Savcılarına Açılacak Olan Tazminat Davaları  526
9. Bölüm
UZLAŞTIRMA
I. TERİM VE KAVRAM  529
II. UZLAŞMANIN UNSURLARI  529
A. Taraflar  529
B. Uzlaşmaya Konu Olabilecek Suçlar  530
C. Diğer Yasalarda Uzlaştırma  531
D. Uzlaştırma Yasağı  531
E. Uzlaştırma İşlemleri  531
F. Uzlaşma Konusuna Eleştirel Bakış  535
10. Bölüm
YARGILAMA GİDERLERİ
I. KAVRAM  537
II. YARGILAMA GİDERLERİ (M.324)  537
III. SANIĞIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (M.325)  538
IV. YARGILAMA GİDERLERİNİ YÜKLENECEKLER  538
11. Bölüm
2016 OHAL’İ İLE GETİRİLEN VE
YASALAŞTIRILAN HÜKÜMLER
I. 7070 SAYILI YASAYLA (YÜRÜRLÜK: 8.3.2018) YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  541
A. CMK’nın 149/2’nci Maddesine Aşağıdaki Cümle Eklenmiştir  541
B. Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinde Yapılacak İşlem ve Müdafilik Görevinden Yasaklanma  542
C. Müdafi İle Görüşme  545
D. Çağrılması Reddedilen Tanığın ve Uzman Kişinin Doğrudan Mahkemeye Getirilmesi  546
E. Duruşmada Hazır Bulunacaklar  547
II. 7072 SAYILI YASAYLA (YÜRÜRLÜK: 8.3.2018) YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  547
A. Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri  547
B. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı  548
C. Cumhuriyet Savcısının Kararına İtiraz  549
III. 7076 SAYILI YASAYLA (YÜRÜRLÜK: 8.3.2018) YAPILAN DEĞİŞİK ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİ  549
IV. 7078 SAYILI YASAYLA (YÜRÜRLÜK: 8.3.2018) YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  550
A. Bilirkişi Olarak Atanabilecekler  550
B. Tutuklulukta Geçecek Süre  552
C. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  552
D. Teknik Araçlarla İzleme  555
E. Haksız Tutuklama ve Yakalamada Tazminat  555
F. İhbar ve Şikayet  556
G. Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri  557
H. Duruşmadan Vareste (Bağışık) Tutma  559
I. Duruşmada Delillerin Tartışılması  560
İ. 7078 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Eklenen Geçici Madde  561
V. 7079 SAYILI YASAYLA (YÜRÜRLÜK: 8.3.2018) YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  567
A. Şüpheli veya Sanığın Salıverilme İstemleri  567
B. Postada Elkoyma  568
C. 7079 Sayılı Yasayla Eklenen Madde  569
D. Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge ve Tutanaklar  569
E. Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme ve Kovuşturma (Son Soruşturma)  569
F. İstinaf Yolunda Uygulanacak Olan İstisna Hükümler  570
G. Yargıtayda Duruşmalı İnceleme  570
VI. 7086 SAYILI YASAYLA (YÜRÜRLÜK: 8.3.2018) YAPILAN DEĞİŞİKLİK  571
VI. 7091 SAYILI YASAYLA (YÜRÜRLÜK: 8.3.2018) YAPILAN DEĞİŞİKLİK  573
VIII. 6758 SAYILI YASAYLA (YÜRÜRLÜK: 24.9.2016) YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  574
A. 128’inci Maddeye Ek Madde  574
B. Bölge Adliye Mahkemesi Savcısının Görevi (m.278)  580
12. Bölüm
7145 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
I. ARAMANIN YAPILMASI  583
II. ELKOYMA  584
III. BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR PROGRAMLARI İLE BİLGİSAYAR KÜTÜKLERİNDE ARAMA YAPILMASI  585
IV. KOĞUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI  587
V. HÜKÜMLÜ LEHİNE YARGILAMANIN YENİLENMESİ  589
VI. 7145 SAYILI YASA (YÜRÜRLÜK: 31.7.2018) 133 ÜNCÜ MADDEYE BİR GEÇİCİ HÜKÜM EKLEMİŞTİR  591
13. Bölüm
CEZA YARGILAMASINDA SEGBİS UYGULAMASI  593
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
1. Bölüm
YARGIÇ
I. TEMEL İLKELER  33
A. “Tabii Yargıç” İlkesi  33
B. Yargıcın Bağımsızlığı  35
1. Bağımsızlık Kavramı  35
a. Talimat, Emir Almama  35
b. Karar Vermede Özgürlük  36
c. Sorumsuzluk  36
d. Yasaya ve Hukuka Bağlılık  36
2. Türk Hukukunda Durum  37
3. Bağımsızlığı Sağlama Çareleri  37
a. Yasama Gücüne Karşı  37
b. Yürütme Gücüne Karşı  38
aa. Yargıçlık Güvencesi  38
bb. Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Varlığı  39
c. Yargı Gücüne Karşı  49
d. Öteki Güçlere Karşı  50
aa. Basına Karşı  50
bb. Başka Güçlere Karşı  53
II. YARGICIN HAKLARI VE ÖDEVLERİ  54
A. Hakları  54
1. Bağımsızlık ve Güvence İçinde Çalışma  54
2. Meslekte Yükselme  54
B. Ödevleri  56
1. Yargı Mecburiyeti  56
a. Görevi Yerine Getirme  56
b. Gereği Gibi Yerine Getirme  57
2. Yargı Görevini Tarafsızlık İçinde Yapma Mecburiyeti  57
a. Yargıcın Yasaklanması  57
aa. Yasaklılık Nedenleri  58
aaa. Yasanın 22’nci Maddesindeki Yasaklılık Nedenleri  58
bbb. Yasanın 23’üncü Maddesindeki Yasaklılık Nedeni  59
bb. Yasaklık Nedeni Bulunan Yargıcın Yaptığı İşlemin Geçerliği  60
b. Yargıcın Reddi  61
aa. Yargıcın Reddini İsteme Nedenleri  62
aaa. Yargıcın Yasaklılık Nedenlerinin Bulunması (m.24/1)  62
bbb. Tarafsızlığı Şüpheye Düşüren Nedenlerin Varlığı (m.24/1)  62
bb. Yargıcın Reddini İsteyebilecek Olanlar  62
cc. Red İsteminin Zamanı  62
aaa. Yasaklılık Nedenine Dayanan Red İsteminde  63
bbb. Tarafsızlıktan Şüphe Edilmesine Dayanan Red İsteminde  63
dd. Red İsteminin Yöntemi  64
ee. Red Konusunda Karar Verecek Organ  65
ff. Red Konusundaki Kararlar ve Başvurulacak Yasayolları  66
gg. Reddi İstenen Yargıcın Görevini Sürdürmesi ve Yaptığı İşlemin Akıbeti  67
c. Yargıcın Çekinmesi (İstinkâf)  68
2. Bölüm
YARGICIN YARGILAMA ÖNLEMLERİNE
(KORUMA TEDBİRLERİ) KARAR VERME YETKİSİ
I. KAVRAM  71
II. CEZA YARGILAMASI ÖNLEMLERİNİN ÖNKOŞULLARI  73
III. CEZA YARGILAMASI ÖNLEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ  76
IV. CEZA YARGILAMASI ÖNLEMLERİNİN AMAÇLARI  77
V. CEZA YARGILAMASI ÖNLEMİNDE “ORANTILILIK İLKESİ”  78
VI. YARGILAMA ÖNLEMLERİ  79
A. Tutuklama  79
1. Tutuklama Kavramı ve Amacı  80
a. Genel Olarak  80
b. Uluslararası Belgelerde Tutuklama  83
2. Yeni CMK’nın Tutuklama Konusundaki Sistemi  84
a. Tutuklama Nedenleri (m.100)  84
b. Tutuklama Kararı (m.101)  90
c. Savcının Tutuklama Kararının Geri Alınmasını İstemesi (m.103)  92
d. Şüpheli ya da Sanığın Salıverilme İstemleri (m.104)  93
e. İstemlerin Karara Bağlanmasındaki Yöntem (m.105)  94
f. Salıverilenin Yükümlülükleri (m.106)  97
g. Tutuklulukta Geçecek Süre (m.102)  97
h. Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi (m.107)  100
ı. Tutukluluğun İncelenmesi (m.108)  100
i. Tutuklunun Tabi Olacağı Rejim  102
aa. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi  103
aaa. Tutuklama Kararının Yerine Getirildiği Kurumlar  103
bbb. Tutukevine Kabul  103
ccc. Tutukluların Barındırılması  103
bb. Tutukluların Hakları ve Kısıtlayıcı Önlemler  104
aaa. Tutukluların Hakları  104
bbb. Kısıtlayıcı Önlemler  105
ccc. Tutukluların Yükümlülükleri  105
3. Gıyabi Tutuklama  106
4. Uygulamada Tutuklamanın Satırbaşları  107
a. Aynı Sanık Hakkında Birden Çok Tutuklama Kararının Varlığı  107
b. Hükümle Birlikte Tutuklama ve Yurtdışına Çıkma Yasağı  109
5. Hukuka Aykırı Tutuklamalardan Doğan Zararların Giderilmesi  111
B. Adli Kontrol  111
1. Adli Kontrol Nedenleri (m.109)  112
2. Adli Kontrol Kararı ve Hükmedecek Merciler (m.110)  118
3. Adli Kontrol Kararının Kaldırılması (m.111)  118
4. Adli Kontrol Tedbirlerine Uymama (m.112)  118
5. Adli Kontrolün Güvenceye Bağlanması (m.113) ve Önceden Ödetme (m.114)  119
C. Zorla Getirme (İhzar)  121
1. Kavram  121
2. Çeşitleri  122
a. Şüpheli ya da Sanıkların Zorla Getirilmesi (m.146)  122
b. Tanıkların Zorla Getirilmesi  123
c. Tanık, Bilirkişi, Mağdur ve Şikayetçinin Zorla Getirilmesi  123
D. Yurtdışına Çıkarmama– Gözlem Altına Alma  124
1. Yurtdışına Çıkarmama  124
2. Gözlem Altına Alma (Müşahede)  125
E. Elkoyma (Zapt)  126
VII. HABERLEŞME ARAÇLARININ DİNLEMEYE ALINMASI  127
A. Türk Hukuku  128
1. CMK’nın Hükümleri  128
a. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması Konusunda CMK’nın Düzenlemesi İle İlgili Değerlendirme  136
b. Avukatlarla İlgili İstisna (m.136)  138
B. Alman Hukuku  138
1. Genel Olarak  138
2. Dinlemenin Şartları  139
a. Maddi Şartlar  139
aa. Dinlemeye Almanın Uygulanabildiği Suçlar  139
bb. Dinlemeye Maruz Kalan Kişiler  139
aaa. Kapsamı  139
bbb. Suç Şüphesinin Yoğunluğu  140
ccc. Dinlemeye Almanın Tali Niteliği  140
b. Şekli Şartlar  141
aa. Yetki  141
bb. Önlemin Uygulanması  141
c. Hukuki Sonuçlar  142
aa. Genel Olarak  142
bb. Dinlemeye Alma Sonucu Başka Suçlara İlişkin Deliller ve Maddi Olguların Ele Geçirilmesi  142
cc. Dinleme Önleminin Sona Ermesi  144
VIII. GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRME (M.139)  144
IX. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME  152
A. Arama  158
1. Kavram  158
2. Kapalı Yerlerde Arama  159
a. Şüpheliye Ait Yerlerde  159
aa. Amacı  159
bb. Aramanın Zamanı  160
cc. Aramayı Emretme Yetkisi  160
dd. Aramanın Yapılması  161
b. Şüpheli Olmayan Kişilerle İlgili Arama (m.117)  163
c. Avukat Bürosunda Arama (m.130)  163
3. Kişinin Üzerini Arama  164
a. Arama – Tarama  164
3. Bölüm
YARGICIN İSTİNABE (TALİMAT YAZMA) VE
NİYABET YETKİSİ
I. İSTİNABE (TALİMAT YAZMA)  169
A. Kavram  169
B. Uygulaması  172
C. Amacı  172
II. NİYABET  173
4. Bölüm
YARGILAMA İŞLEMLERİNİN BİLDİRİMİ
I. KAVRAM  175
II. BİLDİRİM ÇEŞİTLERİ  176
A. Doğrudan Doğruya Bildirimler  176
1. Tefhim  176
2. Yazılı İşlemin Verilmesiyle  176
3. Öteki Bildirimler  176
B. Vasıtalı Bildirimler  176
1. Yazılı İşlemin Verilmesiyle  177
2. Gösterme Yoluyla  178
3. Sözle  178
4. İlan Yoluyla  179
5. Asma Yoluyla  179
6. Gazete İle Yayınlayarak  179
7. Elektronik İşlemlerle Bildirim  179
5. Bölüm
YARGICIN SON SORUŞTURMADAKİ YETKİLERİ
I. DURUŞMA HAZIRLIĞINDAKİ YETKİLER  183
A. Konusu ve Amacı  183
1. İddianamenin İadesi (m.174)  183
2. İddianamenin Kabulü (m.175)  187
3. Duruşma Gününün Belirlenmesi  188
4. Duruşma İçin Çağrıların Yapılması  188
5. Delillerin Toplanması  190
6. Tanık Dinleme ya da Bilirkişiye Başvurma  191
7. İddianamenin Sanığa Bildirimi  192
8. Duruşmanın Nakli (m.19)  192
II. YARGICIN DURUŞMADAKİ YETKİLERİ  194
A. Önemi ve Duruşmanın Akışı  194
B. Duruşmanın Yargılama Devresi  195
1. Yargılamanın Kamuya Açıklığı (Aleniyet)  196
a. Önemi  196
b. Açıklığın Kaldırılması (Gizli Duruşma)  197
aa. Açıklığın Kaldırılması Yöntemi  197
bb. Açıklık İlkesinin Zedelenmesi  197
c. Açık ya da Gizli Duruşmada Bulunmanın ya da Yayımın Yasaklanması  197
2. Duruşmanın Kesiksizliği  199
a. Duruşmaya Ara Verilmesi  200
b. Ara Verme Süresi  200
3. Yargılamaya Katılan Süjelerin Duruşmada Hazır Bulunması  201
a. Yargıçların Hazır Bulunması  201
b. Savcının Hazır Bulunması  202
c. Müdafiinin Hazır Bulunması  202
d. Sanığın Hazır Bulunması  202
aa. Kural  202
bb. Sanık Hazır Olmaksızın Duruşma Yapılan Durumlar  203
aaa. Duruşmadan Vareste Tutma (CMK: Bağışık Tutma)  203
bbb. Sanığa Yüklenen Suçun Yaptırımının Hafif Olması  206
ccc. Sanığın Duruşmadan Savuşması  206
ddd. Sanığın Duruşmada Uygunsuz Davranışı  207
eee. Gerçeği Ortaya Çıkarmak İçin Sanığın Dışarı Çıkarılması  207
e. Öteki Süjeler  207
f. Doğrudan Soru Yöneltme (m.201)  210
4. Yoklama ve Sanığın Sorgusu  214
5. Delillerin İleri Sürülmesi ve Tartışılması  216
a. İspat İstemlerinin Geri Çevrilmesi  217
b. Delillerin Doğrudan Doğruyalığı  218
c. Dolaylı Delillerin Kabul Edilmesi  218
aa. Tutanakların Okutturulması  218
bb. Sanığın Sorgu Tutanağının Okutturulması  219
cc. Başka Belgelerin Okutturulması  219
d. Son Soruşturmanın Genişletilmesi (Tevsii Tahkikat)  219
6. İddia ve Savunmaya Söz Verilmesi  221
a. Genel Olarak  221
b. Uygulama  222
c. Ek Savunma Hakkı ve Uygulaması  222
III. DURUŞMANIN SON KARAR (HÜKÜM) DEVRESİ  223
A. Son Karar (Hüküm)  223
1. Kavram  223
2. Son Kararın (Hükmün) Konusu  224
a. Genel Olarak  224
b. Mahkemenin Duruşmada Tartışılan Delillerle Bağlı Oluşu  224
IV. HUKUKA AYKIRI YOLLARLA ELDE EDİLEN DELİLLERE DAYANMA YASAĞI  226
1. Kavram  226
V. MAHKEMENİN NİTELEME (TAVSİF) YETKİSİ  229
A. Yargıçların Görüşmesi (Müzakere) ve Oy Vermesi  232
1. Görüşme ve Oy Vermeye Katılacaklar  232
2. Görüşmenin Yönetimi  233
3. Oy Verme  233
B. Son Kararın Çeşitleri  234
1. Beraat Kararı (m.223/2)  234
2. Davanın Düşmesi (m.223/8) ve Reddi (m.223/7)  236
3. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı (m.223/3 ve 4)  237
a. Kusurun Bulunmaması Nedeniyle Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  237
b. Cezasızlık Halleri Nedeniyle, Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  238
C. Son Kararın Bildirimi (Tefhim) ve Kaleme Alınması  247
1. Bildirimi  247
2. Hüküm ve Hüküm Fıkrası  248
3. Son Kararın Kaleme Alınması (m.232)  249
4. Son Kararın İçeriği  251
5. Uygulama  252
a. Son Kararın İçeriği Yönünden  252
b. Son Kararın Kaleme Alınması Yönünden  252
D. Duruşma Tutanağı (m.219)  252
1. Duruşma Tutanağının İçeriği (m.221)  253
2. Tutanağın Tutulması ve İmzalanması (m.219)  253
3. Tutanağın İspat Gücü (m.222)  254
6. Bölüm
YARGICIN KANUNYOLLARINDAKİ YETKİSİ
I. İTİRAZ  255
A. Konusu ve Niteliği  256
B. İtiraz Yoluna Başvurma  257
1. Yetkililer  257
2. Yöntemi  257
3. Etkisi  257
C. İtiraz Yargılaması  257
1. Genel Olarak  257
2. İtiraz Yargılaması  259
II. İSTİNAF  261
A. Konusu ve Niteliği  261
B. Bölge Adliye Mahkemeleri  262
C. İstinafa Açık ve Kapalı Olan Hükümler (m.272)  264
D. İstinaf İstemi ve Süresi (m.273)  265
E. Eski Hale Getirme Süresi İçinde İstinaf Süresinin İşlemesi (m.274)  266
F. İstinaf Dilekçesinin Etkisi (m.275)  266
G. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi (m.276)  266
H. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı (m.277)  266
I. Bölge Adliye Mahkemesi Savcısının Görevi (m.278)  267
İ. Dosya Üzerinde Ön İnceleme (m.279)  268
J. Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme ve Kovuşturma (m.280)  269
K. Duruşma Hazırlığı (m.281)  272
L. İstisnalar (m.282)  273
M. Sanık Lehine Başvuru Halinde Verilecek Hüküm (m.283)  276
N. Israr (Direnme) Yasağı (m.284)  277
O. Özel Yasalardaki Hükümlere Karşı İstinaf Yolu (m.285)  278
Ö. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi  279
P. İstinaf Kanunyoluna Eleştirel Yaklaşım  281
1. Genel Olarak  281
2. Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulması  281
3. CMK’da İstinaf Kanunyolu  282
III. TEMYİZ  298
A. Konusu ve Niteliği  298
B. Amacı  299
C. Temyiz Yoluna Başvurmanın Etkisi  300
D. Temyiz İstemi ve Temyiz Nedeni  300
1. Temyiz İstemi  300
2. Temyiz Nedeni Olarak “Hukukun Zedelenmesi” (Hukuka Aykırılık)  308
3. Temyiz Nedenleri  309
a. Nisbi Temyiz Nedenleri  311
b. Mutlak Temyiz Nedenleri  313
E. Temyiz Yoluna Başvurmanın Koşulları ve İncelenmesi  317
1. Koşullar  317
a. İstem  317
b. Süre  323
2. Koşulların İncelenmesi  324
a. Temyiz Davasının Kabule Şayan Bulunmaması  324
b. Temyiz Davasının Kabule Şayan Bulunması  324
F. Temyiz Yargılaması  325
1. Yargılamanın Yargıtayda Yapılması  325
a. Genel Olarak  325
b. Yargıtay Üyeliği  326
c. Yargıtay’ın Karar Organları  331
aa. Ceza Daireleri  331
bb. Ceza Genel Kurulu  333
cc. Yargıtay Büyük Genel Kurulu  334
dd. Başkanlar Kurulları  334
ee. Birinci Başkanlık Kurulu  335
2. Başsavcılığın Görüşünün Alınması  338
3. Yargıtayın Ön İncelemesi  343
4. Yargıtayın Temyiz Yargılaması  344
a. Duruşmasız Yargılama  344
b. Duruşmalı Yargılama (m.299)  344
5. Temyiz Yargılamasının Kapsamı  346
6. Temyiz Dilekçesi ve Temyiz Layihası  346
7. Temyiz İncelemesinin Kapsamı  347
8. Yargıtayın Son Kararları  350
a. Red Kararı (Onama, Tasdik)  351
b. Düşme Kararı  352
c. Islah Kararı  352
d. Bozma Kararı  354
9. Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci  356
10. Yargıtayda Hükmün Açıklanması  362
11. Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi  362
12. Bozmadan Sonraki Yargılama  365
a. Yetkili Mahkeme  365
b. Mahkemenin Yapacağı İşlemler ve Verebileceği Kararlar (m.307)  365
aa. Israr (Direnme) Kararı  366
bb. Uyma Kararı  369
c. Uymadan Sonraki Serbestlik Kuralı  370
aa. Kural  370
bb. Serbestlik Kuralının İstisnaları  372
aaa. Bozmanın Belirli Bir Eksiklik Nedeniyle Olması  372
bbb. Yalnız Sanık Lehine Temyiz Davası Açılmış Olması  372
IV. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZI  373
A. Konusu ve Niteliği  374
B. Başvurma  375
C. Yargılama  376
V. İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI (İBK)  377
A. Kavram  377
B. İBK Konusunda Görevli Organlar  378
1. Ceza Genel Kurulu  378
2. Yargıtay Büyük Genel Kurulu  379
C. İçtihadların Birleştirilmesi Yöntemi  380
1. İB İsteme Yetkisi  380
a. Yargıtay Birinci Başkanı  380
b. Birinci Başbakanlık Kurulu  380
2. İBK’nın Alınması  380
3. İBK’nın Bağlayıcılığı  381
VI. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  382
VII. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  383
A. Konusu, Niteliği ve Amacı  383
B. Yargılamanın Yenilenmesi Davasının Açılması  384
1. Yetki  384
2. Koşulları  385
3. Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  386
a. Mahkumun Leh ve Aleyhinde Uygulanabilecek Olan Ortak Nedenler  386
b. Mahkumum Lehinde Uygulanabilecek Nedenler  387
c. Mahkumun Aleyhine Yenileme Nedeni Olabilecek Durum  392
4. Etkisi  392
C. Yargılamanın Yenilenmesinde Yargılamanın Yürüyüşü  393
1. Davanın Kabule Şayanlığının Araştırılması  394
2. Delillerin Toplanması  395
3. Son Soruşturmanın Yenilenmesi  396
a. Duruşmasız Karar Verme  396
b. Duruşmalı Karar Verme  397
D. Kanunyolları  398
VIII. KANUN YARARINA BOZMA (YAZILI EMİR) (M.309)  399
A. Konusu, Niteliği ve Amacı  399
B. Genel Kanun Yararına Bozma (m.309)  400
1. Davanın Açılması  400
a. Yetki  400
b. Koşullar  401
c. Nedenler  401
d. Etkisi  402
2. Yargılama  402
3. Bozma Kararının Etkisi (m.309/4)  402
C. Yargıtay C.Başsavcısının Kanun Yararına Bozma Başvurusu (m.310)  403
7. Bölüm
ÖZEL YARGILAMA YOLLARINDA YARGICIN YETKİSİ
I. SERİ YARGILAMA  405
A. Genel Olarak  405
B. Seri Yargılamaya Konu Olabilecek Olan Suçlar  406
C. Seri Yargılamada Bilgilendirme  407
D. Seri Yargılama Teklifi  408
E. Seri Yargılamada Savcının Cezayı Belirlemesi  408
F. Seri Yargılamada Seçenekler  409
G. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanması (HAGB)  410
H. Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanabilmesi  410
I. Savcının Mahkemeden Seri Yargılamayı İstemesi  410
İ. Mahkemenin Seri Yargılamada Hüküm Kurması  411
J. Seri Yargılamada Elde Edilen Belge ve Bilgilerin Daha Sonra Kullanılması Yasağı  412
K. Seri Yargılamaya Konu Suçun İştirak Halinde İşlenmesi  413
L. Seri Yargılama Yasağı  413
M. Seri Yargılamaya Engel Haller  413
N. Mahkemenin Kurduğu Seri Yargılama Hükmüne Karşı Kanunyolu  414
O. Yönetmelik Çıkarılması  414
Ö. Seri Yargılama İle İlgili Geçici Hüküm  415
8. Bölüm
BASİT YARGILAMA YOLU
I. GENEL OLARAK  419
II. BASİT YARGILAMANIN UYGULANMA OLANAĞI  419
III. MAHKEMECE YAPILACAK BASİT YARGILAMA İŞLEMLERİ  420
IV. MAHKEMENİN HÜKÜM KURMASI  420
V. MAHKEMEYE TANINAN SEÇENEK YETKİLER  421
VI. BASİT YARGILAMA HÜKMÜNE KARŞI KANUNYOLU  421
VII. MAHKEMENİN BASİT YARGILAMADAN CAYMASI  421
VIII. BASİT YARGILAMANIN İSTİSNALARI  422
IX. BASİT YARGILAMA İLE BİRLEŞTİRME YASAĞI  422
X. BASİT YARGILAMADA İTİRAZ  422
XI. BASİT YARGILAMA İLE İLGİLİ GEÇİCİ HÜKÜM  424
XII. MÜDAHİL (YENİ CMK: KATILAN)  427
A. Kavram  427
B. Müdahil Olabilmenin Koşulları  428
1. Gerçek Kişiler  428
a. Suçtan Zarar Gören (SZG) Olma  428
aa. Kavram  428
bb. SZG Kavramının Kapsamı  430
b. Sağ Olmak  433
c. Dava Ehliyetine Sahip Bulunmak  433
aa. Temyiz Kudretine (Ayırt Etme Gücüne) Sahip Olmak  433
bb. Ergin (Reşit) Olmak  434
cc. Medeni Hakları Kullanmaktan Kısıtlı Olmamak  435
2. Tüzel Kişiler  435
a. Dernekler ve İşçi ve İşveren Meslek Kuruluşları  436
b. Ortaklıklar  436
C. Müdahilin Yetkileri  437
1. Savcının Yanında İddia Görevi Görmek  437
2. Hazır Bulunma  437
3. Davasını Geri Alma  437
4. Kanunyolu Davası Açma  437
5. Şahsi Hak Davası Açma  438
D. Müdahilin Ödevleri  438
1. Davayı Takip Etmek  438
2. Duruşma Disiplinini Bozmamak  438
3. Adres Değişikliğini Bildirmek  438
XIII. SUÇ MAĞDURU İLE ŞİKAYETÇİ  439
A. Suç Mağduru İle Şikayetçinin Çağırılması (m.233)  439
B. Mağdur İle Şikâyetçinin Hakları (m.234)  439
C. Mağdur İle Şikayetçinin Davete Uymamaları (m.235)  441
D. Mağdur İle Şikâyetçinin Dinlenmesi (m.236)  441
XIV. MÜDAHALE YOLUYLA DAVA (CMK: KATILMA)  446
A. Kavram  446
B. Davanın Açılması  447
1. Davacılık Koşulları  447
2. Biçimi  447
3. Süre  448
C. Yargılama  449
1. Kamu Davasıyla Birleşik Yargılama  449
2. Müdahilin Özel Statüsü  450
3. Müdahalenin Yargılamayı Durdurmayacağı  451
4. Müdahilin Davasını Geri Alması  452
5. Kararların Müdahile Bildirimi  452
D. Müdahilin Yasayollarından Yararlanması  452
XV. MEMURLARIN VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI  453
A. Yetkili ve Görevli Mahkeme  453
B. Vekillerin Durumu  454
C. Cumhuriyet Başsavcılığınca Re’sen Dava Açılacak Haller  454
IV. 5232 Sayılı Yasayla Eklenen Geçici Madde  456
XVI. GAİPLERİN YARGILANMASI  456
A. Konusu ve Gaibin Tanımı  456
B. Gaipler Hakkındaki Yargılama Kuralları (m.244)  457
XVII. KAÇAKLARIN YARGILANMASI  457
A. Kaçağın Tanımı (m.247)  457
B. Kaçaklar Hakkında Elkoyma (m.248)  460
XVIII. GÜVENLİK TEDBİRİ YARGILAMALARI  465
A. Çocukların Yargılanması  465
1. Çocuk Mahkemeleri  465
a. ÇKK, Mahkemelerin Görevini De Şöyle Belirlemiştir  467
b. Mahkemelerin Yargı Çevresi  467
c. Yargıçların Atanmaları  468
2. Çocuk Mahkemelerinde Yargılanacaklar  468
3. Çocuklar Hakkındaki Ceza Kuralları  469
a. İştirak Hâlinde İşlenen Suçlar  469
4. Çocuklar Hakkındaki Soruşturma ve Yargılama Kuralları  477
a. Cumhuriyet Savcılığı Çocuk Bürosu  477
b. Çocuk Bürosunun Görevleri  477
c. Kolluğun Çocuk Birimi  478
d. Görevlilerin Eğitimleri  479
e. Soruşturma  479
f. Çocuğun Gözaltında Tutulması  480
g. Çocuğun Nakli  481
h. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  482
ı. Adlî Kontrol  484
i. Tutuklama Yasağı  486
j. Duruşma  487
k. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  488
l. Uzlaştırma  492
5. Akıl Hastaları Hakkındaki Yargılama Kuralları  493
6. Uyuşturucu ya da Alkol Tutkunu (Müptelası) Olanlar Hakkındaki Yargılama Kuralları  495
XIX. MÜSADERE YARGILAMASI  496
A. Konusu  496
B. Müsadere Yargılaması  497
1. Başvuru (m.256)  497
2. Duruşma ve Karar (m.257)  498
3. Kanunyolu  498
4. Suç Konusu Olmayan Eşyanın Müsaderesi (m.259)  498
XX. ÖNÖDEME  498
A. Kavram  498
B. Uygulama Alanı  502
1. Eylemin Adli Para Cezasını Gerektirmesi  502
2. Eylemin Üç Aya Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Suç Olması  503
3. Savcının Önödeme Girişimi  503
4. Başarısız Önödeme Girişiminin Sonuçları  504
C. Savcının Önödeme Girişiminde Bulunmaksızın Dava Açması  504
1. Mahkeme Tarafından Uzlaştırma  505
XXI. İNFAZ YARGILAMASI  506
A. Konusu  506
B. İnfaz Yargılamasının Çeşitleri  507
1. Mahkûmiyet Hükmünün Yorumunda veya Çektirilecek Cezanın Hesabında Duraksama (CİK, m.98)  507
2. Birden Fazla Hükümdeki Cezaların Toplanması (m.99)  508
3. Hastanede Geçen Sürenin Cezadan İndirilmesi (m.100)  508
4. İnfaz Sırasında Verilecek Kararların Mercii ve Usulü (m.101)  508
XXII. HAKSIZ YA DA HUKUKA AYKIRI TUTUKLAMA VE YAKALAMADAN DOĞAN ZARARLARIN GİDERİLMESİ YARGILAMASI  509
A. Kavram  509
B. Tazminatı Doğuran Nedenler  510
C. Yargılama  513
1. Genel İlkeler  513
a. İstek  513
b. Süre  514
c. Görevli ve Yetkili Mahkeme  515
2. Yargılama Yöntemi  515
a. Ön Yargılama  515
aa. İncelemenin Mahkemece ya da Bir Üye Tarafından Yapılması  515
bb. İstemin Süre Yönünden İncelenmesi  516
cc. Hüküm ve Karar Dosyalarının Getirtilmesi  517
dd. Delillerin Toplanması  517
ee. Savcının Görüş Bildirmesi  518
b. Mahkemenin Karar Vermesi  519
c. Mahkemenin Verebileceği Kararlar  519
aa. İstemin Reddi Kararı  520
bb. İstemin Kabulü Kararı  520
cc. Yetkisizlik Kararı  521
3. Kanun Yolları  522
a. Kural Olarak Temyize Başvurulacağı  522
b. Yasayollarına Başvurma Yetkisi  522
c. Süre  523
D. Tazminatın Geri Alınması (m.143)  523
E. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler (m.144)  524
F. Yargıçlara ve Cumhuriyet Savcılarına Açılacak Olan Tazminat Davaları  526
9. Bölüm
UZLAŞTIRMA
I. TERİM VE KAVRAM  529
II. UZLAŞMANIN UNSURLARI  529
A. Taraflar  529
B. Uzlaşmaya Konu Olabilecek Suçlar  530
C. Diğer Yasalarda Uzlaştırma  531
D. Uzlaştırma Yasağı  531
E. Uzlaştırma İşlemleri  531
F. Uzlaşma Konusuna Eleştirel Bakış  535
10. Bölüm
YARGILAMA GİDERLERİ
I. KAVRAM  537
II. YARGILAMA GİDERLERİ (M.324)  537
III. SANIĞIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (M.325)  538
IV. YARGILAMA GİDERLERİNİ YÜKLENECEKLER  538
11. Bölüm
2016 OHAL’İ İLE GETİRİLEN VE
YASALAŞTIRILAN HÜKÜMLER
I. 7070 SAYILI YASAYLA (YÜRÜRLÜK: 8.3.2018) YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  541
A. CMK’nın 149/2’nci Maddesine Aşağıdaki Cümle Eklenmiştir  541
B. Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinde Yapılacak İşlem ve Müdafilik Görevinden Yasaklanma  542
C. Müdafi İle Görüşme  545
D. Çağrılması Reddedilen Tanığın ve Uzman Kişinin Doğrudan Mahkemeye Getirilmesi  546
E. Duruşmada Hazır Bulunacaklar  547
II. 7072 SAYILI YASAYLA (YÜRÜRLÜK: 8.3.2018) YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  547
A. Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri  547
B. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı  548
C. Cumhuriyet Savcısının Kararına İtiraz  549
III. 7076 SAYILI YASAYLA (YÜRÜRLÜK: 8.3.2018) YAPILAN DEĞİŞİK ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİ  549
IV. 7078 SAYILI YASAYLA (YÜRÜRLÜK: 8.3.2018) YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  550
A. Bilirkişi Olarak Atanabilecekler  550
B. Tutuklulukta Geçecek Süre  552
C. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  552
D. Teknik Araçlarla İzleme  555
E. Haksız Tutuklama ve Yakalamada Tazminat  555
F. İhbar ve Şikayet  556
G. Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri  557
H. Duruşmadan Vareste (Bağışık) Tutma  559
I. Duruşmada Delillerin Tartışılması  560
İ. 7078 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Eklenen Geçici Madde  561
V. 7079 SAYILI YASAYLA (YÜRÜRLÜK: 8.3.2018) YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  567
A. Şüpheli veya Sanığın Salıverilme İstemleri  567
B. Postada Elkoyma  568
C. 7079 Sayılı Yasayla Eklenen Madde  569
D. Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge ve Tutanaklar  569
E. Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme ve Kovuşturma (Son Soruşturma)  569
F. İstinaf Yolunda Uygulanacak Olan İstisna Hükümler  570
G. Yargıtayda Duruşmalı İnceleme  570
VI. 7086 SAYILI YASAYLA (YÜRÜRLÜK: 8.3.2018) YAPILAN DEĞİŞİKLİK  571
VI. 7091 SAYILI YASAYLA (YÜRÜRLÜK: 8.3.2018) YAPILAN DEĞİŞİKLİK  573
VIII. 6758 SAYILI YASAYLA (YÜRÜRLÜK: 24.9.2016) YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  574
A. 128’inci Maddeye Ek Madde  574
B. Bölge Adliye Mahkemesi Savcısının Görevi (m.278)  580
12. Bölüm
7145 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
I. ARAMANIN YAPILMASI  583
II. ELKOYMA  584
III. BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR PROGRAMLARI İLE BİLGİSAYAR KÜTÜKLERİNDE ARAMA YAPILMASI  585
IV. KOĞUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI  587
V. HÜKÜMLÜ LEHİNE YARGILAMANIN YENİLENMESİ  589
VI. 7145 SAYILI YASA (YÜRÜRLÜK: 31.7.2018) 133 ÜNCÜ MADDEYE BİR GEÇİCİ HÜKÜM EKLEMİŞTİR  591
13. Bölüm
CEZA YARGILAMASINDA SEGBİS UYGULAMASI  593
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020