Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Göçmen Kaçakçılığı Suçu
Mart 2021 / 3. Baskı / 298 Syf.
Fiyatı: 79.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 2. Nisan 2008 46.00 TL 27.90 TL (%40) Sepete Ekle
   

Türkiye'nin yoksul Asya ve zengin Avrupa arasında köprü, yani transit ülke olması nedeniyle yıllardır Türkiye üzerinden bu ülkelere göçmen kaçakçılığı yapılmaktadır. Organize suç örgütleri tarafından ilkel koşullar altında ve çoğu zaman göçmenlerin ölümü veya yaralanmasıyla sonuçlanan göçmen kaçakçılığıyla mücadele, uluslararası hukuk kadar iç hukuk yönünden de önem taşımaktadır. Bu nedenle, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, çok sayıda uluslararası örgüt bu sorunla ilgilenmiş ve bazı uluslararası belgeler oluşturulmuştur ve tavsiye kararları alınmıştır.

Kitabın 3.baskıya ulaşmasına kadar geçen süre zarfında maalesef göçmen kaçakçılığı güncelliğini hiç yitirmemiş, göçmenlerin Avrupa'ya geçişleri daha üzücü olayların yaşanmasıyla hep gündemdeki yerini korumuştur. Bu süre içinde konunun hukuki boyutunu ilgilendiren çok fazla değişiklik olmuştur. Öncelikle 2013 yılında Pasaport Kanunu'nda yer alan ilgili düzenlemeler mülga olarak, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu münferit bir kanun olarak yürürlüğe girmiştir. Bunların yanında 2017 yılında KHK ile YUKK'a göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan araca elkoyma ile ilgili özel bir düzenleme eklenmiştir.

Yasal düzenlemeler yanında içtihatlarda da önemli değişiklikler olmuştur. Özellikle geçici koruma altındaki Suriye vatandaşlarının bu suçun konusunu oluşturup oluşturamayacağı, göçmen kaçakçılığında kullanılan ekonomik değeri yüksek kara ve deniz taşıtlarının müsaderesinin orantılı olup olmayacağıyla ilgili 18. Ceza Dairesi önemli kararlara imza atmıştır. Tüm mevzuat ve içtihat değişiklikleri yeni baskıda değerlendirilmiştir.

Konu Başlıkları
Göçmen Kaçakçılığı Kavramı – Tarihi Gelişim – Uluslararası Belgelerdeki Yeri – Karşılaştırmalı Hukuktaki Durum
Türk Ceza Hukukunda Göçmen Kaçakçılığı Suçu
Göçmen Kaçakçılığının Kriminolojik Açıdan Değerlendirilmesi
Barkod: 9789750266775
Yayın Tarihi: Mart 2021
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 298
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Önsöz  9
İkinci Basıya Önsöz  13
Üçüncü Basıya Önsöz  15
Kısaltmalar  23
Birinci Bölüm
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI KAVRAMI – TARİHİ GELİŞİM – ULUSLARARASI BELGELERDEKİ YERİ –
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ DURUM
§ 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI KAVRAMI VE BENZER SUÇLARLA KARŞILAŞTIRMASI  25
I. Göçmen Kaçakçılığı Kavramı  25
II. Benzer Suçlarla Karşılaştırılması  28
A. İnsan Ticareti Suçu  28
B. Pasaport Kanunu ve YUKK’da Yer Alan Kabahatler  32
1. Genel Olarak  32
2. Türkiye’ye yasa dışı giren veya Türkiye’yi yasa dışı terk eden ya da buna teşebbüs eden yabancılar (YUKK m.102/1–a)  33
3. Türkiye’ye girişleri yasaklanmış olmasına rağmen Türkiye’ye girebilmiş olanlar (YUKK m.102/1–b)  35
4. YUKK 56’ncı maddenin birinci fıkrasında tanınan sürede Türkiye’den ayrılmayanlar (YUKK m.102/1–c)  35
5. YUKK 57’nci, 58’inci, 60’ıncı ve 68’inci maddeler kapsamındaki işlemler sırasında kaçanlar (YUKK m.102/1–ç)  35
6. YUKK 98’inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan yükümlülüklere uymayan taşıyıcılar (YUKK m.102/1–d)  35
7. YUKK 57/A maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde yer alan yükümlülüklere uymayanlar (YUKK m.102/1–e)  36
8. Göçmen Kaçakçılığı Suçu Benzeri Kabahat (YUKK m.102/2)  36
9. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından her nasılsa pasaportsuz olarak girmiş olan vatandaşlar (Pasaport Kanunu m.34)  37
C. Fuhuş Suçu  37
D. Dolandırıcılık Suçu  39
§ 2. GÖÇ VE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞININ TARİHİ GELİŞİMİ  43
I. Genel Olarak  43
II. Türkiye’den Yapılan Göç Hareketleri  44
III. Türkiye’ye Yapılan Göç Hareketleri  46
A. Osmanlı Döneminde Yaşanan Göç Hareketleri  46
B. Cumhuriyet Döneminde Yaşanan Göç Hareketleri  47
§ 3. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞININ ULUSLARARASI BOYUTU  48
I. Genel Olarak  48
II. Birleşmiş Milletler Örgütünün Konuya Yaklaşımı  49
A. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi  49
B. Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin 1951 Cenevre Sözleşmesi ve Bu Sözleşmeye Ek 1967 Tarihli Protokol  51
C. Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme  53
D. Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı BM (Palermo) Sözleşmesi  54
1. Genel Olarak  54
2. Sözleşmenin Kapsamı  55
a. Örgütlü Bir Suç Grubuna Katılmanın Suç Haline Getirilmesi  56
b. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Suç Haline Getirilmesi  56
c. Yolsuzluğun Suç Haline Getirilmesi  58
d. Adaletin Engellenmesinin Suç Haline Getirilmesi  59
e. Ateşli Silahlar, Parçaları ve Aksamları ile Mühimmatının Yasadışı Üretimi ve Kaçakçılığının Suç Haline Getirilmesi  60
3. Sözleşmeye Göre Alınması Gereken Uluslararası Önlemler  61
E. Sınırı Aşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesine Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol  64
F. Sınırı Aşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol  65
III. Avrupa Konseyi’nin Konuya Yaklaşımı  67
A. İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korumasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)  67
B. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, Cinsel Sömürü Amacına Yönelik İnsan Ticareti Hakkında R(2000) 11 Sayılı Tavsiye Kararı  69
IV. Avrupa Birliğinin Konuya Yaklaşımı  70
A. Avrupa Birliği Anayasası  70
B. Schengen Antlaşması  72
C. Avrupa Topluluğu Antlaşması (ATA)  74
D. Avrupa Birliği Konseyinin 19 Temmuz 2002 Tarihli Çerçeve Kararı  74
E. Birliğe İzinsiz Girişi, Transit Geçişi, İkameti Kolaylaştıran Fiilleri Önlemeye Yönelik Cezai Çerçevenin Güçlendirilmesi Hakkında 28 Kasım 2002 Tarihli Konsey Çerçeve Kararı  76
§ 4. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ DURUM  77
I. Alman Hukukunda  77
II. Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda  83
III. İtalyan Hukukunda  85
IV. Fransız Hukukunda  87
V. İngiliz Hukukunda  90
İkinci Bölüm
TÜRK CEZA HUKUKUNDA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU
(765 sayılı TCK m.201/a – 5237 sayılı TCK m.79)
§ 1. GENEL OLARAK  93
§ 2. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA  99
§ 3. YER BAKIMINDAN UYGULAMA  101
§ 4. SUÇUN HUKUKİ KONUSU (KORUNAN HUKUKİ YARAR)  102
I. Genel Olarak  102
II. Ulusal ve Uluslararası Topluma Ait Hukuki Yararlar  102
A. Uluslararası Toplum Düzeni  102
B. İlgili Devletlerin Egemenlik Yetkisi  104
C. Kamu Düzeni (İç Güvenlik) ve Kamu Ekonomisi  104
III. Kişilere Ait Hukuki Yararlar  105
A. Göçmenlerin Vücut Bütünlüğü ve Mülkiyet Hakkı  105
B. İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı  106
C. Kişi Hürriyeti  107
§ 5. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNUN UNSURLARI  107
I. Genel Olarak  107
II. Tipe Uygunluk  109
A. Maddi Unsurlar  109
1. Suçun Maddi Konusu  109
a. Genel Olarak  109
b. Göçmen (Muhacir) Kavramı  110
c. Mülteci Kavramı  113
d. Sığınmacı Kavramı ve Geçici Koruma Statüsü  116
e. Vatansızlar Kavramı  120
2. Fail ve Mağdur  121
a. Genel Olarak  121
b. Fail  122
c. Mağdur  126
3. Tipe Uygun Fiil  128
a. Suça İlişkin Hareketler  128
aa. Genel Olarak  128
bb. Bir Yabancıyı Yasal Olmayan Yollarla Ülkeye Sokmak  130
aaa. Yasal Giriş Kapıları  134
bbb. Yasal Girişi Sağlayan Vesikalar  134
i. Pasaport  134
ii. Pasaport Yerine Geçen Belgeler  135
iii. Yabancılara Mahsus Damgalı Pasaport  136
iv. Giriş Vizesi Bulundurma Mecburiyeti  136
ccc. Türkiye’ye Girişi Yasaklanan Kişiler  137
cc. Türk Vatandaşı veya Yabancının Yasal Olmayan Yollarla Yurt Dışına Çıkmasına İmkân Sağlamak  138
dd. Yabancının Yasal Olmayan Yollardan Ülkede Kalmasına İmkân Sağlama  140
aaa. İkamet İzni  142
bbb. İkamet İzninin Süresi ve İkamet İzninin Uzatılması  143
ccc. Geçici Koruma Statüsü ve Suriye Vatandaşlarının Durumu  144
ee. Sahte Seyahat veya Kimlik Belgesi Düzenlemek  144
b. Suça İlişkin Neticeler  146
aa. Genel Olarak  146
bb. Bir Yabancıyı Yasal Olamayan Yollarla Ülkeye Sokmak Bakımından  148
cc. Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkân Sağlama Bakımından  148
dd. Yabancının Yasal Olmayan Yollardan Ülkede Kalmasına İmkân Sağlama Bakımından  149
4. Suça Etki Eden Haller  150
a. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  150
b. Suçun Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi  150
aa. Örgüt Kavramı  150
bb. Örgüt Faaliyeti Olarak Göçmen Kaçakçılığı Suçu  153
c. Suçun, Mağdurların Hayatı Bakımından Bir Tehlike Oluşturması  155
d. Suçun Mağdurların Onur Kırıcı Bir Muameleye Maruz Bırakılarak İşlenmesi  157
III. Hukuka Aykırılık Unsuru  157
A. Genel Olarak  157
B. Suç Tipi Bakımından Uygulanması Düşünülebilecek Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Sebepler  157
IV. Manevi Unsur  158
A. Genel Olarak  158
B. Doğrudan Doğruya veya Dolaylı Olarak Maddi Menfaat Elde Etmek Özel Kastı  159
C. Zorunluluk Hali  161
D. Hata (TCK m.30/1)  162
§ 6. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  165
I. Teşebbüs  165
A. Genel Olarak  165
B. Göçmen Kaçakçılığı Suçuna Teşebbüs  166
C. Gönüllü Vazgeçme  168
II. İştirak  169
III. Suçların İçtimaı  172
§ 7. YAPTIRIM  176
I. Genel Olarak  176
II. Müsadere  177
A. Genel Olarak  177
B. Eşya Müsaderesi – Özellikle İyiniyetli 3. Kişileri Durumu  178
C. Eş Değer Müsadere  181
D. Kazanç Müsaderesi  182
E. Kaim Değer Müsaderesi  183
F. Anayasa Mahkemesi Eyyüp Baran Kararı  183
III. Sınır Dışı Etme  186
§ 8. MUHAKEME  187
I. Soruşturma ve Kovuşturma  187
II. Yer Bakımından Yetki (Yetkili Mahkeme)  188
III. Madde Bakımından Yetki (Görevli Mahkeme)  189
IV. Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Kullanılan Araca Elkoyma  190
A. Genel Olarak  190
B. Yeni Düzenleme  191
C. BM Sınıraşan Örgütlü Suçlulukla Mücadele Sözleşmesi  192
D. Genel Hükümlere Göre Muhafaza Altına Alma ve Elkoyma  194
E. AİHS ve Mülkiyet Hakkının Dokunulmazlığı  196
F. Yeni Düzenlemenin Değerlendirmesi  198
Üçüncü Bölüm
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞININ
KRİMİNOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
§ 1. SUÇUN İŞLENİŞ NEDENLERİ  203
I. Genel Olarak  203
II. Türkiye’nin Coğrafi Konumu  203
III. İşsizlik ve Yoksulluk  204
IV. Eğitim ve Fırsat Eşitsizlikleri  204
V. Politik ve Ekonomik İstikrarsızlık  204
VI. Örgütlü Suçlulukta Yaşanan Artış  206
§ 2. SUÇUN İŞLENİŞ ŞEKİLLERİ  206
I. Genel Olarak  206
II. Denizyolu ile Göçmen Kaçakçılığı  207
III. Karayolu ile Göçmen Kaçakçılığı  209
IV. Havayolu ile Göçmen Kaçakçılığı  210
§ 3. DÜZENSİZ GÖÇ ROTALARI  210
I. Sorunun Tespiti  210
II. FRONTEX Hakkında  211
III. FRONTEX’in Göç Yollarına Etkisi  212
§ 4. SUÇA KONU GÖÇMENLERİN GERİ DÖNÜŞÜ  214
I. Protokolün Düzenlemesi  214
II. AİHM (Hirsi Jamaa ve Diğerleri – İtalya Kararı)  215
III. Türkiye Uygulaması  217
IV. Uluslararası Koruma  220
§ 5. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE  221
I. Uluslararası Göç Örgütü  221
II. Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği  222
III. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı  223
IV. Emniyet Genel Müdürlüğü Bünyesinde Yapılan Çalışmalar  224
V. Budapeşte Süreci ve 1997 Prag Tavsiye Kararları  225
Sonuç  229
EKLER
SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN  233
SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ  233
SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNE EK KARA, DENİZ VE HAVA YOLUYLA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN  261
SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNE EK KARA, DENİZ VE HAVA YOLUYLA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI PROTOKOL  261
Kaynaklar  273
Kavramlar Dizini  285
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Önsöz  9
İkinci Basıya Önsöz  13
Üçüncü Basıya Önsöz  15
Kısaltmalar  23
Birinci Bölüm
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI KAVRAMI – TARİHİ GELİŞİM – ULUSLARARASI BELGELERDEKİ YERİ –
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ DURUM
§ 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI KAVRAMI VE BENZER SUÇLARLA KARŞILAŞTIRMASI  25
I. Göçmen Kaçakçılığı Kavramı  25
II. Benzer Suçlarla Karşılaştırılması  28
A. İnsan Ticareti Suçu  28
B. Pasaport Kanunu ve YUKK’da Yer Alan Kabahatler  32
1. Genel Olarak  32
2. Türkiye’ye yasa dışı giren veya Türkiye’yi yasa dışı terk eden ya da buna teşebbüs eden yabancılar (YUKK m.102/1–a)  33
3. Türkiye’ye girişleri yasaklanmış olmasına rağmen Türkiye’ye girebilmiş olanlar (YUKK m.102/1–b)  35
4. YUKK 56’ncı maddenin birinci fıkrasında tanınan sürede Türkiye’den ayrılmayanlar (YUKK m.102/1–c)  35
5. YUKK 57’nci, 58’inci, 60’ıncı ve 68’inci maddeler kapsamındaki işlemler sırasında kaçanlar (YUKK m.102/1–ç)  35
6. YUKK 98’inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan yükümlülüklere uymayan taşıyıcılar (YUKK m.102/1–d)  35
7. YUKK 57/A maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde yer alan yükümlülüklere uymayanlar (YUKK m.102/1–e)  36
8. Göçmen Kaçakçılığı Suçu Benzeri Kabahat (YUKK m.102/2)  36
9. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından her nasılsa pasaportsuz olarak girmiş olan vatandaşlar (Pasaport Kanunu m.34)  37
C. Fuhuş Suçu  37
D. Dolandırıcılık Suçu  39
§ 2. GÖÇ VE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞININ TARİHİ GELİŞİMİ  43
I. Genel Olarak  43
II. Türkiye’den Yapılan Göç Hareketleri  44
III. Türkiye’ye Yapılan Göç Hareketleri  46
A. Osmanlı Döneminde Yaşanan Göç Hareketleri  46
B. Cumhuriyet Döneminde Yaşanan Göç Hareketleri  47
§ 3. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞININ ULUSLARARASI BOYUTU  48
I. Genel Olarak  48
II. Birleşmiş Milletler Örgütünün Konuya Yaklaşımı  49
A. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi  49
B. Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin 1951 Cenevre Sözleşmesi ve Bu Sözleşmeye Ek 1967 Tarihli Protokol  51
C. Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme  53
D. Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı BM (Palermo) Sözleşmesi  54
1. Genel Olarak  54
2. Sözleşmenin Kapsamı  55
a. Örgütlü Bir Suç Grubuna Katılmanın Suç Haline Getirilmesi  56
b. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Suç Haline Getirilmesi  56
c. Yolsuzluğun Suç Haline Getirilmesi  58
d. Adaletin Engellenmesinin Suç Haline Getirilmesi  59
e. Ateşli Silahlar, Parçaları ve Aksamları ile Mühimmatının Yasadışı Üretimi ve Kaçakçılığının Suç Haline Getirilmesi  60
3. Sözleşmeye Göre Alınması Gereken Uluslararası Önlemler  61
E. Sınırı Aşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesine Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol  64
F. Sınırı Aşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol  65
III. Avrupa Konseyi’nin Konuya Yaklaşımı  67
A. İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korumasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)  67
B. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, Cinsel Sömürü Amacına Yönelik İnsan Ticareti Hakkında R(2000) 11 Sayılı Tavsiye Kararı  69
IV. Avrupa Birliğinin Konuya Yaklaşımı  70
A. Avrupa Birliği Anayasası  70
B. Schengen Antlaşması  72
C. Avrupa Topluluğu Antlaşması (ATA)  74
D. Avrupa Birliği Konseyinin 19 Temmuz 2002 Tarihli Çerçeve Kararı  74
E. Birliğe İzinsiz Girişi, Transit Geçişi, İkameti Kolaylaştıran Fiilleri Önlemeye Yönelik Cezai Çerçevenin Güçlendirilmesi Hakkında 28 Kasım 2002 Tarihli Konsey Çerçeve Kararı  76
§ 4. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ DURUM  77
I. Alman Hukukunda  77
II. Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda  83
III. İtalyan Hukukunda  85
IV. Fransız Hukukunda  87
V. İngiliz Hukukunda  90
İkinci Bölüm
TÜRK CEZA HUKUKUNDA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU
(765 sayılı TCK m.201/a – 5237 sayılı TCK m.79)
§ 1. GENEL OLARAK  93
§ 2. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA  99
§ 3. YER BAKIMINDAN UYGULAMA  101
§ 4. SUÇUN HUKUKİ KONUSU (KORUNAN HUKUKİ YARAR)  102
I. Genel Olarak  102
II. Ulusal ve Uluslararası Topluma Ait Hukuki Yararlar  102
A. Uluslararası Toplum Düzeni  102
B. İlgili Devletlerin Egemenlik Yetkisi  104
C. Kamu Düzeni (İç Güvenlik) ve Kamu Ekonomisi  104
III. Kişilere Ait Hukuki Yararlar  105
A. Göçmenlerin Vücut Bütünlüğü ve Mülkiyet Hakkı  105
B. İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı  106
C. Kişi Hürriyeti  107
§ 5. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNUN UNSURLARI  107
I. Genel Olarak  107
II. Tipe Uygunluk  109
A. Maddi Unsurlar  109
1. Suçun Maddi Konusu  109
a. Genel Olarak  109
b. Göçmen (Muhacir) Kavramı  110
c. Mülteci Kavramı  113
d. Sığınmacı Kavramı ve Geçici Koruma Statüsü  116
e. Vatansızlar Kavramı  120
2. Fail ve Mağdur  121
a. Genel Olarak  121
b. Fail  122
c. Mağdur  126
3. Tipe Uygun Fiil  128
a. Suça İlişkin Hareketler  128
aa. Genel Olarak  128
bb. Bir Yabancıyı Yasal Olmayan Yollarla Ülkeye Sokmak  130
aaa. Yasal Giriş Kapıları  134
bbb. Yasal Girişi Sağlayan Vesikalar  134
i. Pasaport  134
ii. Pasaport Yerine Geçen Belgeler  135
iii. Yabancılara Mahsus Damgalı Pasaport  136
iv. Giriş Vizesi Bulundurma Mecburiyeti  136
ccc. Türkiye’ye Girişi Yasaklanan Kişiler  137
cc. Türk Vatandaşı veya Yabancının Yasal Olmayan Yollarla Yurt Dışına Çıkmasına İmkân Sağlamak  138
dd. Yabancının Yasal Olmayan Yollardan Ülkede Kalmasına İmkân Sağlama  140
aaa. İkamet İzni  142
bbb. İkamet İzninin Süresi ve İkamet İzninin Uzatılması  143
ccc. Geçici Koruma Statüsü ve Suriye Vatandaşlarının Durumu  144
ee. Sahte Seyahat veya Kimlik Belgesi Düzenlemek  144
b. Suça İlişkin Neticeler  146
aa. Genel Olarak  146
bb. Bir Yabancıyı Yasal Olamayan Yollarla Ülkeye Sokmak Bakımından  148
cc. Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkân Sağlama Bakımından  148
dd. Yabancının Yasal Olmayan Yollardan Ülkede Kalmasına İmkân Sağlama Bakımından  149
4. Suça Etki Eden Haller  150
a. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  150
b. Suçun Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi  150
aa. Örgüt Kavramı  150
bb. Örgüt Faaliyeti Olarak Göçmen Kaçakçılığı Suçu  153
c. Suçun, Mağdurların Hayatı Bakımından Bir Tehlike Oluşturması  155
d. Suçun Mağdurların Onur Kırıcı Bir Muameleye Maruz Bırakılarak İşlenmesi  157
III. Hukuka Aykırılık Unsuru  157
A. Genel Olarak  157
B. Suç Tipi Bakımından Uygulanması Düşünülebilecek Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Sebepler  157
IV. Manevi Unsur  158
A. Genel Olarak  158
B. Doğrudan Doğruya veya Dolaylı Olarak Maddi Menfaat Elde Etmek Özel Kastı  159
C. Zorunluluk Hali  161
D. Hata (TCK m.30/1)  162
§ 6. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  165
I. Teşebbüs  165
A. Genel Olarak  165
B. Göçmen Kaçakçılığı Suçuna Teşebbüs  166
C. Gönüllü Vazgeçme  168
II. İştirak  169
III. Suçların İçtimaı  172
§ 7. YAPTIRIM  176
I. Genel Olarak  176
II. Müsadere  177
A. Genel Olarak  177
B. Eşya Müsaderesi – Özellikle İyiniyetli 3. Kişileri Durumu  178
C. Eş Değer Müsadere  181
D. Kazanç Müsaderesi  182
E. Kaim Değer Müsaderesi  183
F. Anayasa Mahkemesi Eyyüp Baran Kararı  183
III. Sınır Dışı Etme  186
§ 8. MUHAKEME  187
I. Soruşturma ve Kovuşturma  187
II. Yer Bakımından Yetki (Yetkili Mahkeme)  188
III. Madde Bakımından Yetki (Görevli Mahkeme)  189
IV. Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Kullanılan Araca Elkoyma  190
A. Genel Olarak  190
B. Yeni Düzenleme  191
C. BM Sınıraşan Örgütlü Suçlulukla Mücadele Sözleşmesi  192
D. Genel Hükümlere Göre Muhafaza Altına Alma ve Elkoyma  194
E. AİHS ve Mülkiyet Hakkının Dokunulmazlığı  196
F. Yeni Düzenlemenin Değerlendirmesi  198
Üçüncü Bölüm
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞININ
KRİMİNOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
§ 1. SUÇUN İŞLENİŞ NEDENLERİ  203
I. Genel Olarak  203
II. Türkiye’nin Coğrafi Konumu  203
III. İşsizlik ve Yoksulluk  204
IV. Eğitim ve Fırsat Eşitsizlikleri  204
V. Politik ve Ekonomik İstikrarsızlık  204
VI. Örgütlü Suçlulukta Yaşanan Artış  206
§ 2. SUÇUN İŞLENİŞ ŞEKİLLERİ  206
I. Genel Olarak  206
II. Denizyolu ile Göçmen Kaçakçılığı  207
III. Karayolu ile Göçmen Kaçakçılığı  209
IV. Havayolu ile Göçmen Kaçakçılığı  210
§ 3. DÜZENSİZ GÖÇ ROTALARI  210
I. Sorunun Tespiti  210
II. FRONTEX Hakkında  211
III. FRONTEX’in Göç Yollarına Etkisi  212
§ 4. SUÇA KONU GÖÇMENLERİN GERİ DÖNÜŞÜ  214
I. Protokolün Düzenlemesi  214
II. AİHM (Hirsi Jamaa ve Diğerleri – İtalya Kararı)  215
III. Türkiye Uygulaması  217
IV. Uluslararası Koruma  220
§ 5. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE  221
I. Uluslararası Göç Örgütü  221
II. Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği  222
III. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı  223
IV. Emniyet Genel Müdürlüğü Bünyesinde Yapılan Çalışmalar  224
V. Budapeşte Süreci ve 1997 Prag Tavsiye Kararları  225
Sonuç  229
EKLER
SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN  233
SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ  233
SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNE EK KARA, DENİZ VE HAVA YOLUYLA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN  261
SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNE EK KARA, DENİZ VE HAVA YOLUYLA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI PROTOKOL  261
Kaynaklar  273
Kavramlar Dizini  285
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021