Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İdari Yargılama Hukukunda
İptal Davalarında Menfaat
(İdari Yargıda Subjektif Dava Ehliyeti Koşulu)
Ocak 2016 / 1. Baskı / 264 Syf.
Fiyatı: 66.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu kitapta idari yargıda iptal davası açabilmenin ön koşullarından biri olan menfaat ihlali kavramı incelenmiştir.

“Menfaat yoksa dava yoktur” şeklindeki eski bir Fransız deyimiyle ifade edilen bir yargılama usulü ilkesi olan menfaat ihlali; idare hukukunda yerleşik, bilinen, denenmiş bir kavram olarak, etkili ve hâlâ geçerlidir. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesinde yalnızca iki kelimelik yer tutmasına rağmen, aslında bütün bir kamu hukuku sistemini ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Çünkü bu koşulun geniş ya da dar tanımlanması iptal davaları yoluyla idarenin denetlenmesini ve bu bağlamda hukuk devletinin varolabilmesi yolundaki tüm girişimleri yakından ilgilendirmektedir.

Bu çalışmanın amacı, nitelikleri belirlenen, sınıflandırılan fakat tanımlanamayan, müphem, esnek, farklı görünümlere sahip, teorik temelleri zayıf menfaat kavramını belirginleştirmektir. Bu amaç çerçevesinde, kavrama ilişkin sorunların tespiti üzerinde durulmuş ve çözüm önerileri sunulmuştur. Menfaatin sınırları belirlenmeye çalışılmış ve yargı organlarının bu kavrama bakışı ortaya konmuştur.

Kitap üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde menfaat kavramının anlamı, içeriği ve hukuki niteliğinin ne olduğu sorularına cevap aranmıştır. İkinci bölümde ise, iptal davalarının hukuk devletini gerçekleştirme amacı ile kişi hak ve hürriyetlerini koruma amacı ayrı ayrı ele alınarak, menfaat ihlali şartının bu amaçları gerçekleştirmedeki rolü üzerinde durulmuştur. Nihayet üçüncü bölüm menfaat kavramında aranan niteliklere ilişkindir. Bu bölümde menfaatin meşru, kişisel ve güncel olma nitelikleri öğretinin görüşleri ve Danıştay içtihatları ışığında incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Teorik Temelleri Bakımından Menfaat Kavramı
İptal Davasının Amacı Bakımından Menfaat İhlali Şartı
İhlal Edilen Menfaatin Niteliği Bakımından İnceleme
Barkod: 9789750235849
Yayın Tarihi: Ocak 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 264
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Özet  7
Abstract  9
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
TEORİK TEMELLERİ BAKIMINDAN MENFAAT KAVRAMI
I. MENFAAT KAVRAMININ ANLAMI VE İÇERİĞİ  21
A. Hak – Menfaat İlişkisi  21
B. İdari Yargılama Hukukunda Menfaat Kavramı  25
1. Davacıya İlişkin Bir Ön Koşul Olarak Taraf ve Dava Ehliyeti Kavramları  25
2. İptal Davasında Subjektif Ehliyet Koşulu: Menfaat İhlali  32
a. Menfaat İhlali Koşulunun Tarihsel Süreci  32
b. Menfaat İhlali Koşulunun Anlamı ve Kapsamı  33
c. İlk İnceleme Aşamasında Değerlendirilen Şekli Bir Koşul Olarak Menfaat İhlali  42
II. MENFAAT KAVRAMININ HUKUKİ NİTELİĞİ  44
A. Medeni Yargılama Hukukunda Bir Dava ve Kabule Şayanlık Şartı Olarak Menfaat  44
B. İdari Yargılama Hukukunda Menfaatin Niteliği  48
İkinci Bölüm
İPTAL DAVASININ AMACI BAKIMINDAN
MENFAAT İHLALİ ŞARTI
I. İPTAL DAVASININ HUKUK DEVLETİNİ GERÇEKLEŞTİRME AMACI İLE MENFAAT İHLALİ İLİŞKİSİ  53
A. İptal Davasının Hukuk Devleti İlkesini Gerçekleştirme Amacı: İptal Davasının Objektif Niteliği  54
B. Hukuk Devleti İlkesini Gerçekleştirme Amacı Çerçevesinde İptal Davasında Davacının Rolü ve Bir Sorun: Menfaat İhlali Şartı  60
1. İptal Davasında Davacının Rolü  60
a. Özellikli Bir Menfaat Öznesi Olarak Barolar  67
2. İptal Davasında Menfaat İhlali Şartının Aranmasının Gerekliliği Sorunu  77
a. İptal Davasının Actio Popularis Niteliğinde Bir Dava Sayılması Gerektiği Yönündeki Yaklaşım  78
b. İptal Davasında Menfaat İhlali Şartının Aranmasının Gerekli ve Yeterli Olduğu Yönündeki Yaklaşım  84
c. Yargı İçtihatları Işığında Menfaat İhlali Şartının Gerekliliği Hususunda Yapılan Tartışmanın Değerlendirilmesi  86
aa. Salt Vatandaşlık Bağına Dayanılarak İptal Davası Açılabilir mi?  89
bb. Vergi Yükümlüsü Sıfatı İptal Davası Açabilmek İçin Yeterli Kabul Edilebilir mi?  94
cc. Çevrenin Korunmasına Yönelik İptal Davalarında Menfaat  97
3. İptal Davasını Subjektifleştirme Çabası: 4001 Sayılı Kanun Değişikliği  111
II. İPTAL DAVASININ KİŞİ HAK VE HÜRRİYETLERİNİ KORUMA AMACI İLE MENFAAT İHLALİ İLİŞKİSİ  121
A. İptal Davasının Kişi Hak ve Hürriyetlerini Koruma Amacı  121
B. Menfaat İhlali Şartının Kişi Hak ve Hürriyetlerini Koruma Amacını Gerçekleştirmedeki Rolü  125
Üçüncü Bölüm
İHLAL EDİLEN MENFAATİN
NİTELİĞİ BAKIMINDAN İNCELEME
I. MENFAATİN NİTELİKLERİNİN İNCELENME SIRASI  129
II. MENFAAT BAĞININ MEŞRULUĞU  132
A. Meşru Menfaat Kavramı  132
B. Menfaatin Meşruluğunu Hukuka ve Ahlaka Uygun Bir Durumun Zarara Uğraması ile Özdeşleştiren Yaklaşım  133
C. Meşruluğu Dava Konusu ile İlişkilendiren Yaklaşım  134
D. Değerlendirme  135
III. MENFAAT BAĞININ DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI KİŞİSELLİĞİ  138
A. Doğrudan ve Kişisel Menfaat Kavramı  139
B. Dolaylı ve Kişisel Menfaat Kavramı  142
1. Dolaylı Menfaat İlişkisinin Davacının Kimliği Üzerinden Görünümleri  147
a. Kamu Görevlisi Olma  148
b. Mahalle, Köy veya Belde Sakini Olma  153
c. Hizmetten Yararlanma  161
d. Kiracı Olma  165
e. Rekabete Dayanan İktisadi Menfaat  171
2. Ayrıksı Durum: Ortak Dolaylı Menfaat  175
a. Menfaat Kümelerinin Ortak Dolaylı Menfaati  175
aa. Dernekler  176
bb. Vakıflar  186
cc. Sendikalar  189
dd. Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları  201
IV. MENFAAT BAĞININ GÜNCELLİĞİ  211
A. Güncellik Niteliğinin Varlığı Bakımından Doğmamış Menfaatler  212
1. Muhtemel Menfaatler İçin İptal Davası Açılamayacağı Yönündeki Yaklaşım  212
2. İleride Ortaya Çıkması Kesin Olan Menfaat İhlali Tehdidi İçin Dava Açılabilir Görüşü  214
3. Görüşlerin Değerlendirilmesi  216
B. Doğmuş ve Güncel Menfaat Kavramı  217
1. İdari İşlemin Tesis Edildiği Tarihte Menfaatin Varlığını Yeterli Kabul Eden Görüş  218
2. Davanın Açıldığı Tarihte Menfaatin Bulunmasının Yeterli Olduğu Yönündeki Görüş  218
3. Davanın Açıldığı Tarihte ya da Hiç Olmazsa Dava Karara Bağlanırken Menfaatin Mevcut Olması Gerektiği Görüşü  224
4. Menfaatin Dava Açıldığı Tarihte Mevcut Olması ve Dava Süresince Devam Etmesi Gerektiği Görüşü  225
5. Görüşlerin Değerlendirilmesi  233
C. İdari İşlemin Geri Alınmasının ve Kaldırılmasının Menfaatin Güncelliğine Etkisi  235
Sonuç  239
Kaynakça  245
Kavram Dizini  261
 


Nazım Taha Koçak
Ekim 2020
48.00 TL
Sepete Ekle
Yunus Eraslan
Eylül 2020
68.00 TL
Sepete Ekle
Bahtiyar Akyılmaz ...
Eylül 2020
129.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Özet  7
Abstract  9
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
TEORİK TEMELLERİ BAKIMINDAN MENFAAT KAVRAMI
I. MENFAAT KAVRAMININ ANLAMI VE İÇERİĞİ  21
A. Hak – Menfaat İlişkisi  21
B. İdari Yargılama Hukukunda Menfaat Kavramı  25
1. Davacıya İlişkin Bir Ön Koşul Olarak Taraf ve Dava Ehliyeti Kavramları  25
2. İptal Davasında Subjektif Ehliyet Koşulu: Menfaat İhlali  32
a. Menfaat İhlali Koşulunun Tarihsel Süreci  32
b. Menfaat İhlali Koşulunun Anlamı ve Kapsamı  33
c. İlk İnceleme Aşamasında Değerlendirilen Şekli Bir Koşul Olarak Menfaat İhlali  42
II. MENFAAT KAVRAMININ HUKUKİ NİTELİĞİ  44
A. Medeni Yargılama Hukukunda Bir Dava ve Kabule Şayanlık Şartı Olarak Menfaat  44
B. İdari Yargılama Hukukunda Menfaatin Niteliği  48
İkinci Bölüm
İPTAL DAVASININ AMACI BAKIMINDAN
MENFAAT İHLALİ ŞARTI
I. İPTAL DAVASININ HUKUK DEVLETİNİ GERÇEKLEŞTİRME AMACI İLE MENFAAT İHLALİ İLİŞKİSİ  53
A. İptal Davasının Hukuk Devleti İlkesini Gerçekleştirme Amacı: İptal Davasının Objektif Niteliği  54
B. Hukuk Devleti İlkesini Gerçekleştirme Amacı Çerçevesinde İptal Davasında Davacının Rolü ve Bir Sorun: Menfaat İhlali Şartı  60
1. İptal Davasında Davacının Rolü  60
a. Özellikli Bir Menfaat Öznesi Olarak Barolar  67
2. İptal Davasında Menfaat İhlali Şartının Aranmasının Gerekliliği Sorunu  77
a. İptal Davasının Actio Popularis Niteliğinde Bir Dava Sayılması Gerektiği Yönündeki Yaklaşım  78
b. İptal Davasında Menfaat İhlali Şartının Aranmasının Gerekli ve Yeterli Olduğu Yönündeki Yaklaşım  84
c. Yargı İçtihatları Işığında Menfaat İhlali Şartının Gerekliliği Hususunda Yapılan Tartışmanın Değerlendirilmesi  86
aa. Salt Vatandaşlık Bağına Dayanılarak İptal Davası Açılabilir mi?  89
bb. Vergi Yükümlüsü Sıfatı İptal Davası Açabilmek İçin Yeterli Kabul Edilebilir mi?  94
cc. Çevrenin Korunmasına Yönelik İptal Davalarında Menfaat  97
3. İptal Davasını Subjektifleştirme Çabası: 4001 Sayılı Kanun Değişikliği  111
II. İPTAL DAVASININ KİŞİ HAK VE HÜRRİYETLERİNİ KORUMA AMACI İLE MENFAAT İHLALİ İLİŞKİSİ  121
A. İptal Davasının Kişi Hak ve Hürriyetlerini Koruma Amacı  121
B. Menfaat İhlali Şartının Kişi Hak ve Hürriyetlerini Koruma Amacını Gerçekleştirmedeki Rolü  125
Üçüncü Bölüm
İHLAL EDİLEN MENFAATİN
NİTELİĞİ BAKIMINDAN İNCELEME
I. MENFAATİN NİTELİKLERİNİN İNCELENME SIRASI  129
II. MENFAAT BAĞININ MEŞRULUĞU  132
A. Meşru Menfaat Kavramı  132
B. Menfaatin Meşruluğunu Hukuka ve Ahlaka Uygun Bir Durumun Zarara Uğraması ile Özdeşleştiren Yaklaşım  133
C. Meşruluğu Dava Konusu ile İlişkilendiren Yaklaşım  134
D. Değerlendirme  135
III. MENFAAT BAĞININ DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI KİŞİSELLİĞİ  138
A. Doğrudan ve Kişisel Menfaat Kavramı  139
B. Dolaylı ve Kişisel Menfaat Kavramı  142
1. Dolaylı Menfaat İlişkisinin Davacının Kimliği Üzerinden Görünümleri  147
a. Kamu Görevlisi Olma  148
b. Mahalle, Köy veya Belde Sakini Olma  153
c. Hizmetten Yararlanma  161
d. Kiracı Olma  165
e. Rekabete Dayanan İktisadi Menfaat  171
2. Ayrıksı Durum: Ortak Dolaylı Menfaat  175
a. Menfaat Kümelerinin Ortak Dolaylı Menfaati  175
aa. Dernekler  176
bb. Vakıflar  186
cc. Sendikalar  189
dd. Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları  201
IV. MENFAAT BAĞININ GÜNCELLİĞİ  211
A. Güncellik Niteliğinin Varlığı Bakımından Doğmamış Menfaatler  212
1. Muhtemel Menfaatler İçin İptal Davası Açılamayacağı Yönündeki Yaklaşım  212
2. İleride Ortaya Çıkması Kesin Olan Menfaat İhlali Tehdidi İçin Dava Açılabilir Görüşü  214
3. Görüşlerin Değerlendirilmesi  216
B. Doğmuş ve Güncel Menfaat Kavramı  217
1. İdari İşlemin Tesis Edildiği Tarihte Menfaatin Varlığını Yeterli Kabul Eden Görüş  218
2. Davanın Açıldığı Tarihte Menfaatin Bulunmasının Yeterli Olduğu Yönündeki Görüş  218
3. Davanın Açıldığı Tarihte ya da Hiç Olmazsa Dava Karara Bağlanırken Menfaatin Mevcut Olması Gerektiği Görüşü  224
4. Menfaatin Dava Açıldığı Tarihte Mevcut Olması ve Dava Süresince Devam Etmesi Gerektiği Görüşü  225
5. Görüşlerin Değerlendirilmesi  233
C. İdari İşlemin Geri Alınmasının ve Kaldırılmasının Menfaatin Güncelliğine Etkisi  235
Sonuç  239
Kaynakça  245
Kavram Dizini  261
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020