Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İdari Yargı Davaları
Mayıs 2008 / 1. Baskı / 656 Syf.
Fiyatı: 92.50 TL
İndirimli: 49.90 TL (%47)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

İdari yargı uygulamalarının en güncel hali ile açıklandığı kitapta; iptal davaları, tam yargı davaları ve idari sözleşmeden kaynaklanan davalar, idari yargı yetkisinin sınırı konuları Danıştay içtihatları esas alınarak incelenmiştir. Kitap ek olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru dilekçe örneğini de kapsamaktadır.

Konu Başlıkları
İdari Yargılama Usulünün Özellikleri – İdari Yargı Yetkisinin Sınırı
Danıştay İçtihatlarına Göre İdare Hukuku İlkeleri
İptal Davaları, Tam Yargı Davaları, İdari Sözleşmeden Doğan Davalar
İdari İşlemler, Yürütmenin Durdurulması ve Kararların Uygulanması
İdari İşlemin Unsurları ve İptal Sebepleri, İşlemin Geri Alınması
İptal Davalarında Sübjektif Ehliyet, Sendikaların Dava Açması
İdare Hukuku Bakımından İdarenin Sorumluluğu, Tazmin Borcu
Ağır Hizmet Kusuru, Hizmet Kusuru, Kusursuz Sorumluluk
Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik, Sosyal Risk, Yasal Faiz
A.İ.H.M.e Başvuru Dilekçe Örneği ve Açıklamalar
Barkod: 9789750207655
Yayın Tarihi: Mayıs 2008
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 656
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK İDARİ YARGI
I. GİRİŞ  15
II. İDARİ YARGILAMA USULÜNÜN ÖZELLİKLERİ  21
A. Yazılı Yargılama Usulü  21
B. İncelemenin Evrak Üzerinde Yapılması  23
C. Re’sen İnceleme İlkesi  24
D. Kamu Yararı Denetimi  27
III. İDARİ YARGI MERCİİLERİ  40
A. Danıştay  41
1. Temyiz Merci Olarak Danıştay’ın Görevleri  41
2. İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay’ın Görevleri  42
B. Bölge İdare Mahkemeleri  42
C. İdare Mahkemeleri  44
D. Vergi Mahkemeleri  45
İKİNCİ BÖLÜM
İDARİ YARGILAMA USUL HUKUKUNUN DAYANAKLARI
I. ULUSLARARASI ANDLAŞMALAR  49
II. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BAŞVURU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  56
A. Mahkemenin (A.İ.H.M.) Görev Alanı  56
B. Mahkeme’ye (A.H.İ.M.’ye) Nasıl Başvurulur  57
C. Başvuru İçin Çok Önemli Açıklama  60
D. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Dilekçesi Örneği  62
III. ANAYASA  71
IV. KANUNLAR  73
A. 2575 Sayılı Danıştay Kanunu  73
B. 2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun  79
C. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu  79
D. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Bazı Maddeleri  79
E. 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun  81
F. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu  82
G. 832 sayılı Sayıştay Kanunu  85
V. YÜKSEK SEÇİM KURULU  106
VI. DİĞER KANUNLAR  110
VII. İÇTİHATLAR  111
Danıştay İçtihatlarına Göre İdare Hukuku İlkeleri  112
VIII. HÂKİMLER ve SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARLARI  116
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İDARİ YARGI DAVALARI
I. İDARİ DAVA TÜRLERİ  124
A. İptal Davaları  124
B. Tam Yargı Davaları  124
C. İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar  124
II. İPTAL DAVALARI  133
III. İDARİ İŞLEMLER  134
A. İdari İşlemin Özellikleri  135
1. Tek Yanlılık  135
2. İşlemin İdari Makam ya da Makamlarca Yapılmış Olması  135
3. İcrailik  135
B. İdari İşlem Türleri  136
1. İdari İşlemin Konusu ve İçeriğine Göre Türleri  136
a. Kural İşlemler  136
b. Koşul İşlemler  136
c. Sübjektif İşlemler  136
2. İdari İşlemi Tesis Eden Makama Göre Türleri  136
a. Yasama Organı İşlemleri  137
b. Yürütme Organı İşlemleri  137
c. Yargı Organı İşlemleri  137
3. İdari İşlemin Yapılış Biçimine Göre Türleri  137
a. Tek Yanlı İşlemler  137
b. Çok Yanlı İşlemler  137
C. İptal Davasına Konu Olamayacak İşlemler  137
1. İdarenin İç İşleyişi İle İlgili İşlemler  138
2. Hazırlık İşlemleri  139
3. Görüş Bildiren İşlemleri  151
4. Açıklayıcı ve Bilgi Verici İşlemler  158
5. Uygulama İle İlgili İşlemler  160
6. İdari Başvuru Yolu Tüketilmemiş İşlemler  162
7. Uygulama Kabiliyeti Kalmamış İşlemler  172
8. Adli ve Askeri Yargının Denetiminde Bulunan İşlemler  178
9. Yok Hükmünde Olan İşlemler  183
10. Yasalarla Yargı Denetim Dışında Tutulan İşlemler  191
11. Devlet Tüzel Kişili İçerisinde ve Aynı Kademede Yer Alan Bakanlıkların Birbirleri Olan
İlişkileri 
 199
12. Hükümet Tasarrufları  200
D. İdari İşlemin Geri Alınması (İptal Edilmesi)  201
1. İdari İşlemin Durdurulması  201
2. İdari İşlemin Kaldırılması  204
3. İdari İşlemin Geri Alınması  206
E. İdari İşlemin Unsurları ve İptal Sebepleri  218
1. Yetki Unsuru ve Yetki Yönünden Sakatlık  219
a. İdari İşlemleri Yokluğa Götüren Yetki Unsuru Sakatlıklar  220
aa. Yetki Gasbı  220
bb. Fonksiyon Gasbı  226
cc. Açık ve Ağır Yetki Tecavüzü  227
b. İdari İşlemlerin İptalini Gerektiren Yetki Sakatlıkları  232
aa. Kişi İtibariyle Yetkisizlik  234
bb. Yer İtibariyle Yetkisizlik  236
cc. Zaman İtibariyle Yetkisizlik  238
dd. Konu İtibariyle Yetkisizlik  239
c. Yetki Devri - İmza Devri  241
d. Genel İdari Usul Kanunu Tasarısı Taslağında İmza Devri ve Yetki Devri  248
2. Şekil Unsuru ve Şekil Yönünden Sakatlık  249
3. Sebep Unsuru ve Sebep Yönünden Sakatlık  257
a. Bağlı Yetki  265
b. İdari Takdir Yetkisi  287
4. Konu Unsuru ve Konu Yönünden Sakatlık  304
5. Maksat Unsuru ve Maksat Yönünden Sakatlık  307
IV. İPTAL DAVALARINDA SÜBJEKTİF EHLİYET, MENFAAT  316
A. Taraf (Hak) Ehliyeti  320
B. Fiil Ehliyeti  320
C. Tüzel Kişilikler  321
1. Hak Ehliyeti  321
2. Fiil Ehliyeti  321
3. Fiil Ehliyetinin Kullanılması  321
V. MEMUR SENDİKALARININ ÜYELERİ HAKKINDAKİ BİREYSEL İŞLEMLERE
KARŞI DAVA AÇMA EHLİYETİ 
 352
A. Mevzuat Açıklaması  353
B. Konu İle İlgili Düzenlemeler  354
C. Konunun Esastan İncelenmesi  354
D. Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 3.3.2006 Günlü ve Esas No: 2005/1
Karar No: 2006/1 Sayılı İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı Sonucu 
 359
VI. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI  359
A. Anayasaya Göre Yürütmenin Durdurulması  360
B. Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilebilmesi İçin Aranan Koşullar  360
C. Yürütmenin Durdurulması İsteminin Yapılması İçin Süre  362
D. Yürütmenin Durdurulmasına İlişkin Kararlara İtiraz  363
E. İkinci Kez Yürütmenin Durdurulması İstemi  363
F. Temyizde Yürütmenin Durdurulması  364
G. Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Uygulanması  365
VII. TAM YARGI DAVALARI  384
VIII. TAM YARGI DAVA TÜRLERİ  408
A. Tazminat Davaları  408
B. İstirdat Davaları  412
C. İdari Sözleşmeden Doğan Davalar  414
D. Vergi Davaları  418
IX. İDARE HUKUKU BAKIMINDAN İDARENİN SORUMLULUĞU  419
A. Ağır Hizmet Kusuru  426
B. Hizmet Kusuru  433
1. Hizmetin Geç İşlemesi  445
2. Hizmetin Kötü İşlemesi  450
3. Hizmetin Hiç İşlememesi (Eylemsizlik)  456
C. Kusursuz Sorumluluk  458
1. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik  465
2. Sosyal Hasar – Sosyal Risk  477
D. Sorumluluk Nedenleri  491
1. Zarar  491
2. İdari İşlem veya Eylemin Bulunması  504
3. İlliyet Bağı (Nedensellik)  505
E. Zararı Hafifleten Nedenler  520
1. Mücbir Sebep  531
2. Zarara Uğrayan Kişinin Kusuru  534
3. Üçüncü Kişinin Eylemi  540
X. TAZMİN BORCUNUN KAPSAMI  547
A. Maddi Tazminat  547
B. Manevi Tazminat  552
C. Yasal Faiz  558
D. Maddi ve Manevi Tazminatlarda Yasal Faizin Başlangıç Tarihi  558
XI. İDARİ SÖZLEŞMELER  582
A. İdari Sözleşme  582
B. Kamu Hizmeti  582
C. İmtiyaz  582
D. İdari Sözleşme Türleri  583
E. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri  583
F. Maden İmtiyazlarının Hukuki Niteliği  584
G. Sözleşmeli Personel  585
H. Abonman Sözleşmeleri  586
XII. İDARİ SÖZLEŞMELERİN ÖZELLİKLERİ  587
A. Taraflardan Biri Daima İdaredir  587
B. İdari Sözleşmenin Konusu Kamu Hizmetidir  587
C. İdare Lehine Özel Hukuku Aşan Hükümler İçerir  587
XIII. İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ  587
XIV. İDARİ SÖZLEŞMEDEN DOĞAN DAVALAR  588
A. Abonman Sözleşmelerine Karşı Yargı Yeri  589
B. İmtiyaz Sözleşme ve Şartlaşmalarına Karşı Yargı Yeri  590
C. İhaleye Bağlı Sözleşmelerin Öncesi ve Sonrasına İlişkin Uyuşmazlıklarda Yargı Yeri  590
D. Kamu İmtiyazı Sözleşmelerinde İdarenin Sorumluluğu  618
E. İdari Sözleşmelere Karşı Dava Açma Süresi  620
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İDARÎ YARGI YETKİSİNİN SINIRI
I. HUKUKA UYGUNLUK  621
II. YÜRÜTME GÖREVİNİN KISITLANMAMASI  627
III. İDARİ EYLEM VE İŞLEM NİTELİĞİNDE KARAR VERİLEMEMESİ  631
IV. TAKDİR YETKİSİ  635
V. CUMHURBAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ  645
VI. HÂKİMLER ve SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI  648
Kavram Dizini  655
 


Zühal Aysun Sunay
Kasım 2016
64.50 TL
Sepete Ekle
Ayşe Aslı Yücesoy
Ocak 2016
66.50 TL
Sepete Ekle
Bahtiyar Akyılmaz ...
Eylül 2020
119.00 TL
Sepete Ekle
Nazım Taha Koçak
Temmuz 2020
95.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK İDARİ YARGI
I. GİRİŞ  15
II. İDARİ YARGILAMA USULÜNÜN ÖZELLİKLERİ  21
A. Yazılı Yargılama Usulü  21
B. İncelemenin Evrak Üzerinde Yapılması  23
C. Re’sen İnceleme İlkesi  24
D. Kamu Yararı Denetimi  27
III. İDARİ YARGI MERCİİLERİ  40
A. Danıştay  41
1. Temyiz Merci Olarak Danıştay’ın Görevleri  41
2. İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay’ın Görevleri  42
B. Bölge İdare Mahkemeleri  42
C. İdare Mahkemeleri  44
D. Vergi Mahkemeleri  45
İKİNCİ BÖLÜM
İDARİ YARGILAMA USUL HUKUKUNUN DAYANAKLARI
I. ULUSLARARASI ANDLAŞMALAR  49
II. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BAŞVURU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  56
A. Mahkemenin (A.İ.H.M.) Görev Alanı  56
B. Mahkeme’ye (A.H.İ.M.’ye) Nasıl Başvurulur  57
C. Başvuru İçin Çok Önemli Açıklama  60
D. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Dilekçesi Örneği  62
III. ANAYASA  71
IV. KANUNLAR  73
A. 2575 Sayılı Danıştay Kanunu  73
B. 2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun  79
C. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu  79
D. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Bazı Maddeleri  79
E. 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun  81
F. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu  82
G. 832 sayılı Sayıştay Kanunu  85
V. YÜKSEK SEÇİM KURULU  106
VI. DİĞER KANUNLAR  110
VII. İÇTİHATLAR  111
Danıştay İçtihatlarına Göre İdare Hukuku İlkeleri  112
VIII. HÂKİMLER ve SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARLARI  116
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İDARİ YARGI DAVALARI
I. İDARİ DAVA TÜRLERİ  124
A. İptal Davaları  124
B. Tam Yargı Davaları  124
C. İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar  124
II. İPTAL DAVALARI  133
III. İDARİ İŞLEMLER  134
A. İdari İşlemin Özellikleri  135
1. Tek Yanlılık  135
2. İşlemin İdari Makam ya da Makamlarca Yapılmış Olması  135
3. İcrailik  135
B. İdari İşlem Türleri  136
1. İdari İşlemin Konusu ve İçeriğine Göre Türleri  136
a. Kural İşlemler  136
b. Koşul İşlemler  136
c. Sübjektif İşlemler  136
2. İdari İşlemi Tesis Eden Makama Göre Türleri  136
a. Yasama Organı İşlemleri  137
b. Yürütme Organı İşlemleri  137
c. Yargı Organı İşlemleri  137
3. İdari İşlemin Yapılış Biçimine Göre Türleri  137
a. Tek Yanlı İşlemler  137
b. Çok Yanlı İşlemler  137
C. İptal Davasına Konu Olamayacak İşlemler  137
1. İdarenin İç İşleyişi İle İlgili İşlemler  138
2. Hazırlık İşlemleri  139
3. Görüş Bildiren İşlemleri  151
4. Açıklayıcı ve Bilgi Verici İşlemler  158
5. Uygulama İle İlgili İşlemler  160
6. İdari Başvuru Yolu Tüketilmemiş İşlemler  162
7. Uygulama Kabiliyeti Kalmamış İşlemler  172
8. Adli ve Askeri Yargının Denetiminde Bulunan İşlemler  178
9. Yok Hükmünde Olan İşlemler  183
10. Yasalarla Yargı Denetim Dışında Tutulan İşlemler  191
11. Devlet Tüzel Kişili İçerisinde ve Aynı Kademede Yer Alan Bakanlıkların Birbirleri Olan
İlişkileri 
 199
12. Hükümet Tasarrufları  200
D. İdari İşlemin Geri Alınması (İptal Edilmesi)  201
1. İdari İşlemin Durdurulması  201
2. İdari İşlemin Kaldırılması  204
3. İdari İşlemin Geri Alınması  206
E. İdari İşlemin Unsurları ve İptal Sebepleri  218
1. Yetki Unsuru ve Yetki Yönünden Sakatlık  219
a. İdari İşlemleri Yokluğa Götüren Yetki Unsuru Sakatlıklar  220
aa. Yetki Gasbı  220
bb. Fonksiyon Gasbı  226
cc. Açık ve Ağır Yetki Tecavüzü  227
b. İdari İşlemlerin İptalini Gerektiren Yetki Sakatlıkları  232
aa. Kişi İtibariyle Yetkisizlik  234
bb. Yer İtibariyle Yetkisizlik  236
cc. Zaman İtibariyle Yetkisizlik  238
dd. Konu İtibariyle Yetkisizlik  239
c. Yetki Devri - İmza Devri  241
d. Genel İdari Usul Kanunu Tasarısı Taslağında İmza Devri ve Yetki Devri  248
2. Şekil Unsuru ve Şekil Yönünden Sakatlık  249
3. Sebep Unsuru ve Sebep Yönünden Sakatlık  257
a. Bağlı Yetki  265
b. İdari Takdir Yetkisi  287
4. Konu Unsuru ve Konu Yönünden Sakatlık  304
5. Maksat Unsuru ve Maksat Yönünden Sakatlık  307
IV. İPTAL DAVALARINDA SÜBJEKTİF EHLİYET, MENFAAT  316
A. Taraf (Hak) Ehliyeti  320
B. Fiil Ehliyeti  320
C. Tüzel Kişilikler  321
1. Hak Ehliyeti  321
2. Fiil Ehliyeti  321
3. Fiil Ehliyetinin Kullanılması  321
V. MEMUR SENDİKALARININ ÜYELERİ HAKKINDAKİ BİREYSEL İŞLEMLERE
KARŞI DAVA AÇMA EHLİYETİ 
 352
A. Mevzuat Açıklaması  353
B. Konu İle İlgili Düzenlemeler  354
C. Konunun Esastan İncelenmesi  354
D. Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 3.3.2006 Günlü ve Esas No: 2005/1
Karar No: 2006/1 Sayılı İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı Sonucu 
 359
VI. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI  359
A. Anayasaya Göre Yürütmenin Durdurulması  360
B. Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilebilmesi İçin Aranan Koşullar  360
C. Yürütmenin Durdurulması İsteminin Yapılması İçin Süre  362
D. Yürütmenin Durdurulmasına İlişkin Kararlara İtiraz  363
E. İkinci Kez Yürütmenin Durdurulması İstemi  363
F. Temyizde Yürütmenin Durdurulması  364
G. Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Uygulanması  365
VII. TAM YARGI DAVALARI  384
VIII. TAM YARGI DAVA TÜRLERİ  408
A. Tazminat Davaları  408
B. İstirdat Davaları  412
C. İdari Sözleşmeden Doğan Davalar  414
D. Vergi Davaları  418
IX. İDARE HUKUKU BAKIMINDAN İDARENİN SORUMLULUĞU  419
A. Ağır Hizmet Kusuru  426
B. Hizmet Kusuru  433
1. Hizmetin Geç İşlemesi  445
2. Hizmetin Kötü İşlemesi  450
3. Hizmetin Hiç İşlememesi (Eylemsizlik)  456
C. Kusursuz Sorumluluk  458
1. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik  465
2. Sosyal Hasar – Sosyal Risk  477
D. Sorumluluk Nedenleri  491
1. Zarar  491
2. İdari İşlem veya Eylemin Bulunması  504
3. İlliyet Bağı (Nedensellik)  505
E. Zararı Hafifleten Nedenler  520
1. Mücbir Sebep  531
2. Zarara Uğrayan Kişinin Kusuru  534
3. Üçüncü Kişinin Eylemi  540
X. TAZMİN BORCUNUN KAPSAMI  547
A. Maddi Tazminat  547
B. Manevi Tazminat  552
C. Yasal Faiz  558
D. Maddi ve Manevi Tazminatlarda Yasal Faizin Başlangıç Tarihi  558
XI. İDARİ SÖZLEŞMELER  582
A. İdari Sözleşme  582
B. Kamu Hizmeti  582
C. İmtiyaz  582
D. İdari Sözleşme Türleri  583
E. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri  583
F. Maden İmtiyazlarının Hukuki Niteliği  584
G. Sözleşmeli Personel  585
H. Abonman Sözleşmeleri  586
XII. İDARİ SÖZLEŞMELERİN ÖZELLİKLERİ  587
A. Taraflardan Biri Daima İdaredir  587
B. İdari Sözleşmenin Konusu Kamu Hizmetidir  587
C. İdare Lehine Özel Hukuku Aşan Hükümler İçerir  587
XIII. İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ  587
XIV. İDARİ SÖZLEŞMEDEN DOĞAN DAVALAR  588
A. Abonman Sözleşmelerine Karşı Yargı Yeri  589
B. İmtiyaz Sözleşme ve Şartlaşmalarına Karşı Yargı Yeri  590
C. İhaleye Bağlı Sözleşmelerin Öncesi ve Sonrasına İlişkin Uyuşmazlıklarda Yargı Yeri  590
D. Kamu İmtiyazı Sözleşmelerinde İdarenin Sorumluluğu  618
E. İdari Sözleşmelere Karşı Dava Açma Süresi  620
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İDARÎ YARGI YETKİSİNİN SINIRI
I. HUKUKA UYGUNLUK  621
II. YÜRÜTME GÖREVİNİN KISITLANMAMASI  627
III. İDARİ EYLEM VE İŞLEM NİTELİĞİNDE KARAR VERİLEMEMESİ  631
IV. TAKDİR YETKİSİ  635
V. CUMHURBAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ  645
VI. HÂKİMLER ve SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI  648
Kavram Dizini  655
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020