Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
99 Soruda Cinsel Suçlar
Ocak 2021 / 1. Baskı / 568 Syf.
Fiyatı: 125.00 TL
Stoktan hemen gönderilir.
 
Sepete Ekle
   

Kitapta, 6545, 6763, 7188 sayılı yasa değişiklikleri ile cinsel suçlarla ilgili temel hususlar, akla takılan sorular ve cevaplarına en son Yargıtay kararları ile birlikte cevap verilmiştir.

Cinsel suçlarla ilgili 99 sorunun hemen altında cevapları, cevaplarının hemen alt kısımlarında da konuya ilişkin Yargıtay ilgili ceza dairelerinin ve Yargıtay Ceza Genel Kurulunun en son örnek kararları yer almaktadır. Bu şekilde cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz olarak dört gruba ayırabileceğimiz cinsel suçlar, sadece 99 ana başlık altında toplanarak az ve öz ama anlaşılacak ve unutulmayacak şekilde açıklanmıştır. Kitabın son kısmında da tüm suç türlerinde olduğu gibi cinsel suçlarda da önem taşıyan Yargıtay Ceza Genel Kurulunun ceza usul hukukuna ilişkin en son güncel kararlarına yer verilmiştir.

UYAP'dan karar aramaya ya da değişik kaynakları sayfalarca karıştırmaya gerek kalmadan cinsel suçlarla ilgili tüm sorun ve sorular, bunların cevapları, Yargıtay ceza daireleri ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararları ile birlikte az, öz, açık ve net olarak tek bir kitap çatısı altında birleştirilip, bu konularda sürekli başvurulacak bir başucu kitabı, bir el kitabı haline getirilmiştir.

Konu Başlıkları
99 Soru 99 Cevap
Cinsel Saldırı
Çocukların Cinsel İstismarı
Reşit Olmayanla Cinsel İlişki
Cinsel Taciz Suçları
Yargıtay Ceza Dairesi ve Ceza Genel Kurulu Kararları
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Usule İlişkin Kararları
Barkod: 9789750264894
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 568
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
1. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda "cinsel saldırı", "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "Reşit olmayanla cinsel ilişki " sözcükleri hangi anlamda kullanılmaktadır. Aralarındaki temel farklar nedir?  23
2. 30928 sayılı 24.10.2019 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 17.10.2019 tarih ve 7188 sayılı yasa değişikliği mağdurlar ve sanıklar/suça sürüklenen çocuklar açısından ne gibi değişiklikler getirmiştir?  28
3. 30928 sayılı 24.10.2019 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 17.10.2019 tarih ve 7188 sayılı yasa değişikliği ile getirilen basit muhakeme usulü ile seri muhakeme usulünü cinsel suçlarda uygulama imkânı var mıdır?  33
4. 15.04.2020 tarih ve 31100 sayılı resmi gazetede yayımlanan, 7242 Sayılı Kanun (ikinci yargı paketi) ile cinsel suçların infaz şekilleri ile ilgili yeni bir düzenleme getirilmiş midir?  37
5. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki davalarda mahkemelerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı davadan haberdar etmesi zorunlu mudur?  39
6. Cinsel suçlarda uzlaşma hükümlerinin uygulanması mümkün müdür?  43
7. Cinsel suçlarda mağdurun rızası fiili hukuka uygun hale getirir mi? Hangi hallerde hukuka uygun hale getirir?  44
8. Fiziksel durumu itibariyle 15 yaşından büyük gösteren mağdurun rızası eylemi hukuka uygun hale getirir mi? Sanık hakkında TCK'nın 30. maddesinde düzenlenen hata hükümlerinin uygulanma koşulları nelerdir?  52
9. Sanığın, mağdurun yaşı konusunda hataya düşmesi halinde mahkeme nasıl bir karar vermelidir?  62
10. Cinsel saldırı suçu nedir? Unsurları nelerdir?  64
11. Cinsel saldırı suçunda olağan ve olağanüstü zamanaşımı süreleri ne kadardır?  70
12. Basit cinsel saldırı, sarkıntılık düzeyinde kalmış basit cinsel saldırı ve nitelikli cinsel saldırı suçlarında görevli mahkemeler hangisidir? Suçun takibi hangi usule bağlıdır?  77
13. Hükümden sonra verilen dilekçe ile şikayetten vazgeçilmesi durumu etkiler mi? Bu suçlarda vekilin müvekkili adına şikâyetten vazgeçmesi mümkün müdür?  85
14. Şikâyetten vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkiler mi? Bu kuralın ihlali, C.Savcısına hükme karşı bundan dolayı sanık aleyhine temyiz yoluna başvurma hak ve yetkisi verir mi? Sanıklardan biri hakkındaki şikâyetten vazgeçme diğer sanıkları da kapsar mı?  88
15. Sanığın eyleminin basit cinsel saldırı suçunu mu, sarkıntılık düzeyinde kalmış cinsel saldırı suçunu mu oluşturduğunu nasıl tesbit edebiliriz?  95
16. Basit cinsel saldırı suçu ile nitelikli cinsel saldırı suçu arasında ve basit cinsel istismar suçu ile nitelikli cinsel istismar suçu arasında suçun manevi unsuru bakımından en önemli fark nedir?  97
17. Basit cinsel saldırı ve çocuğun basit cinsel istismarı suçlarına teşebbüs mümkün müdür?  101
18. Nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüs mümkün müdür? Nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüsten dolayı ceza tesis ederken neye dikkat etmek gerekir?  104
19. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlarda teşebbüs hükümlerinin uygulanması mümkün müdür? Cinsel saldırı suçlarında TCK'nın 35, 102/2–3–d ve 102/5. maddelerinin ya da cinsel istismar suçlarında TCK'nın 35, 103/2–3–a, 103/6. maddelerinin birlikte uygulanması gerektiği hallerde, uygulanma sırası ne şekilde olmalıdır?  110
20. Bir cinsel saldırı ya da cinsel istismar olayında sanığın suçun nitelikli haline teşebbüsten mi yoksa TCK'nın 36. maddesi gereğince gönüllü vazgeçtiğinin kabul edilerek suçun basit halinden mi sorumlu tutulması gerektiğini nasıl tesbit edeceğiz? Ya da sanığın eyleminin, TCK'nın 102/1. maddesi kapsamında basit cinsel saldırı suçunu mu, yoksa TCK'nın 102/2. maddesi kapsamında teşebbüs aşamasında kalan vücuda organ sokulması suretiyle nitelikli cinsel saldırı suçunu mu oluşturduğunu nasıl tesbit edebiliriz?  114
21. Sanık, çocuğun cinsel istismarı ya da cinsel saldırı eylemlerini aynı mağdura karşı değişik zamanlarda birden fazla kez tekrarlamış ise birden fazla suç oluşur mu? TCK'nın 43. maddesi uygulanmalı mıdır?  130
22. Sanık aynı mağdura karşı değişik zamanlarda hem basit cinsel saldırı, hem de nitelikli cinsel saldırı ya da hem çocuğun basit cinsel istismarı, hem de çocuğun nitelikli cinsel istismarı eylemlerini gerçekleştirmiş ise hakkında zincirleme suç kuralları nasıl uygulanacaktır?  135
23. Sanığın teselsül eden çocuğun cinsel istismarı eylemleri, mağdurun on sekiz yaşından küçük olduğu dönemde başlayıp, on sekiz yaşını doldurmasından sonra da rızası dışında devam etmiş ise, sanığın eylemlerinden dolayı TCK'nın hangi maddeleri uygulanacaktır? TCK'nın 43. maddesinin uygulanması nasıl yapılacaktır?  136
24. Sanığın aynı mağdura karşı, değişik zamanlarda, aynı suçun basit ve nitelikli hallerini gerçekleştirmesi, suçlardan birisinin tamamlanıp, diğerinin teşebbüs aşamasında kalması halinde TCK'nın 43. maddesi nasıl uygulanır? Tamamlanmış olan eylemin suçun basit halini, teşebbüs aşamasında kalmış eylemin ise suçun nitelikli halini oluşturması halinde TCK'nın 43. maddesi nasıl uygulanır?  141
25. Mağdurun 15 yaşından küçük olduğu dönemde çocuğun nitelikli cinsel istismarı eylemlerinde bulunan sanığın, bu eylemlerini mağdurun 15 yaşını doldurduğu tarihten sonra da mağdurun rızası ile sürdürmesi halinde sanığın cezası nasıl tesbit edilmelidir?  145
26. Sanık, 15 yaşından küçük mağdur ile rızası ile cinsel ilişkiye girmiş, bu eyleminden dolayı yapılan soruşturmaya istinaden hakkında iddianame düzenlenip kamu davası açıldıktan sonra, mağdur ile birlikte yaşayarak cinsel ilişkiye girmeye devam etmiş ise hukuki sorumluluğu nasıl olacaktır?  148
27. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış cinsel saldırı ya da cinsel istismar suçlarında sanığın eyleminin teselsül etmesi halinde sanık hakkında teselsül (zincirleme suç) hükümlerini nasıl uygulamalıyız? (Teselsül eden cinsel saldırı ya da cinsel istismar suçlarında mağdurun ruh sağlığı bozulmuş ise sanık hakkında TCK 43. maddesini nasıl uygulamalıyız?)  150
28. Sanık, aynı mağdura karşı değişik zamanlarda, hem cinsel saldırı, hem de cinsel taciz suçunu işlemiş ise, bundan dolayı sanık hakkında TCK'nın 43. maddesi hükümleri uygulanacak mıdır? Hangi suçdan ya da suçlardan dolayı mahkûmiyet hükmü tesis edilecektir?  154
29. Cinsel saldırı ya da cinsel istismar suçlarına iştirak mümkün müdür? TCK'nın 102/3–d, 103/3–a maddeleri hangi hallerde uygulanır?  157
30. Suçun birden fazla kişi ile birlikte işlenmiş olması halinde, sanıkların birbirlerinin eylemlerine de katılmış olmalarından dolayı, nitelikli cinsel saldırı suçunda TCK'nın 102/3–d maddesi ile birlikte TCK'nın 43. maddesinin, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunda ise TCK'nın 103/3–a maddesi ile birlikte TCK'nın 43. maddesinin uygulanması doğru mudur?  163
31. Asıl sanığın eylemine diğer sanıkların TCK'nın 38. ya da 39. maddesi anlamında katılmaları halinde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarında sanıklar hakkında yine TCK'nın 103/3–a ve 43. maddeleri, nitelikli cinsel saldırı suçlarında ise TCK'nın 102/3–d ve 43. maddeleri uygulanacak mıdır?  174
32. Cinsel saldırı eylemi sırasında mağdurda meydana gelen basit yaralanma nedeniyle, sanığa ayrıca yaralama suçundan dolayı da ceza verilecek midir?  177
33. Mağdurda akıl hastalığı veya akıl zayıflığı bulunduğuna dair bir iddia var ise ya da başka bir sebepten dolayı eyleme karşı koyamayacak durumda ise ne yapmalıyız?  180
34. Sanık hakkında TCK'nın 102/3–b maddesini, mağdurun yaşının 18 den küçük olması halinde ise TCK'nın 103/3–e maddesini hangi hallerde uygulayabiliriz?  189
35. Çocuğun cinsel istismarı suçlarında TCK'nın 103/3–c ve 103/3–d maddelerini, cinsel saldırı suçlarında ise TCK'nın 102/3–c maddesini hangi durumlarda uygulayabiliriz?  198
36. Cinsel saldırı ve cinsel istismar suçlarının insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi nedeniyle sanık hakkında TCK'nın 102/3–e ve 103/3–b maddelerinin uygulanabilmesi için bu kapsama giren yerler nerelerdir?  212
37. Çocuğun cinsel istismarı suçu nedir? Unsurları nelerdir?  216
38. 17.10.2019 tarih ve 7188 sayılı yasanın çocuğun cinsel istismarı suçları bakımından getirdiği farklı uygulamalar var mıdır? Bu farklı uygulamalar nelerdir?  224
39. Cinsel istismar suçlarında olağan ve olağanüstü zamanaşımı süreleri ne kadardır?  229
40. Çocuğun basit cinsel istismarı, çocuğun sarkıntılık düzeyinde kalmış cinsel istismarı ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarında görevli mahkemeler hangisidir? Suçun takibi hangi usule bağlıdır?  235
41. On beş yaşından küçük olan mağdurlara yönelik olarak ve 15–18 yaş grubundaki mağdurlara yönelik olarak gerçekleştirilen cinsel istismar eylemlerinde cebir, tehdit kullanılması halinde ayrıca TCK'nın 103/4. maddesi uygulanır mı?  240
42. On beş yaşını tamamlamış ancak fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan mağdura karşı gerçekleştirilen çocuğun nitelikli cinsel istismarı eylemi cebir ve tehdit kullanılarak gerçekleştirilmiş ise sanık hakkında TCK'nın 103/4. maddesi uygulanır mı?  246
43. Nitelikli cinsel istismar eyleminden dolayı hüküm kurarken 5237 sayılı TCK'nın 103/1. maddesinden başlanarak kademeli olarak mı hüküm kurulmalıdır yoksa direk TCK'nın 103/2. maddesinden başlanarak mı hüküm kurulmalıdır?  247
44. Basit cinsel saldırı ve çocuğun basit cinsel istismarı suçları ile cinsel taciz suçları arasındaki en önemli ve en belirgin fark nedir? Sanığın eylemin basit cinsel saldırı ya da çocuğun basit cinsel istismarı suçunu mu, cinsel taciz suçunu mu oluşturduğunu nasıl tesbit edeceğiz?  249
45. 28.06.2014 tarih 6545 sayılı yasa değişikliğinden önce işlenen suçlarda, mağdurun 18 yaşından küçük olması halinde TCK'nın 103/6. maddesinin, mağdurun 18 yaşından büyük olması halinde ise 102/5. maddesinin uygulanabilmesi için mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulup bozulmadığına ilişkin raporun olay tarihinden itibaren ne kadar süre geçtikten sonra alınması gerekir? Raporda ya da raporlar arasında çelişki varsa ne yapmak gerekir?  254
46. Cinsel istismar eylemini birden fazla sanık gerçekleştirmiş ve mağdurun beden ve ruh sağlığı bozulmuş ise TCK'nın 103/6. maddesini sanıkların hepsi hakkında uygulayabilir miyiz?  260
47. On sekiz yaşından büyük mağdura karşı işlenen basit cinsel saldırı suçunda sanığın gerçekleşen ağır neticeden sorumlu tutulabilmesi için bu ağır neticeye yönelik kusurunun bulunması gerekli midir? Sanık gerçekleşen ağır neticeden sorumlu tutulabilir mi?  263
48. On beş yaşından küçük mağdura karşı rızası dışında işlenen çocuğun basit cinsel istismarı suçunda sanığın gerçekleşen ağır neticeden sorumlu tutulabilmesi için bu ağır neticeye yönelik kusurunun bulunması gerekli midir? Sanık gerçekleşen ağır neticeden sorumlu tutulabilir mi?  269
49. Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı hal olmaksızın 15 yaşından küçük mağdura karşı rızası ile ilişkiye girmeksizin cinsel davranışlar gerçekleştiren, mağdur ile aralarında önemli bir yaş farkı bulunmayan sanığın, zora dayalı olmayan bu eyleminden dolayı mağdurun ruh sağlığında meydana gelen bozulmadan sanığı sorumlu tutabilir miyiz?  278
50. Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı hal olmaksızın 15 yaşından küçük mağdur ile rızası ile cinsel ilişkiye giren, mağdurdan 13 yaş büyük olan sanığın, zora dayalı olmayan bu eyleminden dolayı ortaya çıkan mağdurun ruh sağlığındaki bozulmadan sanık sorumlu mudur?  284
51. Nitelikli cinsel saldırı ya da nitelikli cinsel istismar suçlarında suçun oluşması için gerekli olan en önemli unsur nedir?  290
52. Kovuşturma aşamasında 15 yaşından küçük olan mağdura CMK’nın 234/2. maddesi uyarınca atanan zorunlu vekil ile mağdurun kanuni temsilcisinin iradelerinin çelişmesi halinde hangisinin beyanına üstünlük tanınır?  298
53. Suç tarihinde 15 yaşından küçük olan mağdur, ifadesinin alındığı tarihte 15 yaşını bitirmiş ve şikâyetinden vazgeçmiş ise kendisine atanan zorunlu vekilinin verilen kararı temyiz hakkı var mıdır?  305
54. Mağdurun kanuni temsilcinin menfaati ile küçüğün veya kısıtlının menfaatinin çatışması durumunda ne yapılmalıdır?  307
55. Akıl hastası olan mağdura CMK’nın 234/2. maddesi uyarınca atanan zorunlu vekil ile mağdurun kanuni temsilcisinin iradelerinin çelişmesi halinde, hangisinin beyanına üstünlük tanınır?  310
56. Müştekinin kovuşturma safhasında şikâyetinden vazgeçtiğini beyan etmiş olması halinde duruşmada bu vazgeçme beyanından vazgeçerek tekrar şikâyetçi olduğunu söyleyip davaya katılması mümkün müdür? Böyle bir durumda müştekiye yaş küçüklüğü nedeniyle tayin edilen vekilin hükmü temyiz hakkı var mıdır?  312
57. Cinsel istismar ya da cinsel saldırı eyleminin devamı süresi ile sınırlı olarak mağdurun zorla tutulması halinde sanığa ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan dolayı da ceza verilmesi gerekir mi?  313
58. Cinsel istismar ve cinsel saldırı suçlarının işlenmesi sırasında kullanılan cebirin ölçüsü hususunda her iki suç arasında farklılık var mıdır? Nasıl bir farklılık vardır?  316
59. Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddet ayrı bir suç oluşturur mu? Bundan dolayı ayrı bir ceza vermek gerekir mi?  317
60. Sanığın eyleminin çocuğun basit cinsel istismarı suçunu mu, sarkıntılık düzeyinde kalmış çocuğun cinsel istismarı suçunu mu olduğunu nasıl tesbit edebiliriz?  319
61. Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçuna teşebbüs mümkün müdür? Bu halde ceza tesis ederken neye dikkat etmek gerekir?  327
62. Erkek olan mağdurların, kadın olan sanık ile vajinal yoldan cinsel ilişkiye girmeleri şeklinde gerçekleşen olayda, kadın sanığın eylemleri hangi suçu oluşturur?  330
63. Suç tarihinde 15 yaşından küçük mağdure ile sanığın, ailelerinin bilgisi dışında rıza ile cinsel ilişkiye girmeleri, her iki tarafın ailelerinin sanık ile mağdureyi gayrı resmi olarak evlendirmek zorunda kalmaları halinde, anne–baba olan sanıkların cezai sorumlulukları var mıdır?  333
64. Sanığın babası olan diğer sanığın, oğlunun mağdureyi birlikte yaşadıkları eve getirmesinden sonra gayrı resmi düğün merasimi düzenleyerek sanık ile yaşı küçük mağdurenin birlikte yaşamalarına onay vermesi halinde cezai sorumluluğu var mıdır?  335
65. Yaşı küçük olan mağdurenin sanık ile kaçması ve eve dönmek istememesi üzerine mağdurenin anne ve babasının kızları olan mağdurenin sanık ile gayrı resmi olarak evlenmesine rıza göstermeleri halinde anne–baba olan sanıkların cezai sorumlulukları var mıdır?  336
66. Yaşı küçük kızını gayrı resmi olarak evlendirmek amacıyla diğer sanığın eylemlerini kolaylaştıran sanık annenin cezai sorumluluğu var mıdır?  338
67. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu nedir? Unsurları nelerdir?  339
68. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda olağan ve olağanüstü zamanaşımı süreleri ne kadardır?  349
69. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda görevli mahkemeler hangisidir? Suçun takibi hangi usule bağlıdır?  356
70. Sanığın eyleminin çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu mu, reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu mu oluşturduğunu ve hürriyetten yoksun kılma suçunun oluşup oluşmadığını nasıl tesbit edeceğiz?  364
71. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda sanıklar mağdurenin yaşının 15 'den büyük olduğunu düşünerek eylemlerini gerçekleştirmişlerse, yani mağdurenin yaşı konusunda hataya düşmüşlerse ne yapmak gerekir?  376
72. Sanık hakkında düzenlenen iddianame ile çocuğun kaçırılıp alıkonulması suçundan dolayı kamu davası açılmış ise ek savunma hakkı verilerek reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan dolayı mahkûmiyet kararı verilebilir mi?  379
73. Suç tarihinde 15 yaşını tamamlamış ve maruz kaldığı fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmiş olan mağdura karşı rızası ile gerçekleştirilen cinsel ilişki boyutuna varmayan eylemler suç oluşturur mu?  380
74. Cinsel taciz suçu nedir ve unsurları nelerdir?  382
75. Cinsel taciz suçunda olağan ve olağanüstü zamanaşımı süreleri ne kadardır?  386
76. Cinsel Taciz suçunda görevli mahkemeler hangisidir? Suçun takibi hangi usule bağlıdır?  391
77. Cinsel taciz suçunda teşebbüs hükümlerinin uygulanması mümkün müdür?  398
78. Cinsel taciz suçunda iştirak hükümlerinin uygulanması mümkün müdür?  400
79. Sanığın eyleminin, söylediği sözlerin, gönderdiği mesajların, cinsel taciz suçunu oluşturup oluşturmadığını nasıl tesbit edebiliriz?  401
80. Sanığın mağdurlara yönelik cinsel taciz suçunun zincirleme şekilde mi, yoksa katılan–mağdur sayısınca mı oluştuğunu nasıl belirleyebiliriz? Eylemin teşhir suretiyle gerçekleştirilmesi sanığın cezai sorumluluğunu etkiler mi?  408
81. Cinsel taciz suçunun TCK'nın 105/2. maddesinde düzenlenen neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinden birisinin gerçekleşmesi halinde sanık hakkında TCK'nın 43. maddesinde düzenlenen zincirleme suç hükümlerini uygulayabilir miyiz? Ne şekilde uygulama yapmalıyız?  413
82. Çocuğun cinsel istismarı ve cinsel taciz suçları kendi aralarında teselsül edebilirler mi? Sanığın aynı mağdura karşı gerçekleştirdiği cinsel taciz ve cinsel istismar mahiyetindeki eylemlerinden dolayı tek bir suçtan dolayı TCK'nın 43. maddesi uygulanarak mı mahkûmiyet hükmü tesis edilmelidir? Yoksa iki ayrı suçtan dolayı mı mahkûmiyet hükmü tesis edilmelidir?  415
83. Sanığın aynı mağdura değişik zamanlarda gönderdiği cinsel içerikli mesajlar ve cinsel içerikli telefon aramaları nedeniyle hakkında TCK'nın 43. maddesi hükümleri uygulanır mı? Gönderilen mesaj sayısının çokluğu ve içerikleri sanığın cezai sorumluluğunu etkiler mi?  421
84. Sanığın eylemi cinsel amaç taşımıyorsa ya da cinsel amaç taşıyıp taşımadığı belirlenememiş ise, mesela; cinsel içerik taşımayan mesajlar ve ısrarla takip gibi durumlarda sanık hakkında TCK'nın 105. maddesi gereğince mahkûmiyet hükmü verilebilir mi?  424
85. Israrla takip edip cinsel içerikli sözler söylenmesi, cinsel içerikli mesajlar atılması, telefon açıp cinsel içerikli konuşmalar yapılması gibi durumlarda cinsel taciz suçu ile birlikte kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçundan dolayı da mahkûmiyet kararı verilmeli midir?  429
86. Sanığın cinsel amaç ile mağduru banyo penceresinden gözetlemesi ya da bir mağazada bulunduğu giyinme kabininin üstünden gözetlemesi, ya da etek altı görüntülerini bilgisi dışında kaydetmesi TCK'nın 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturur mu?  431
87. Alenen hayâsızca hareket ve cinsel taciz (TCK 225 ve 105) suçlarının aynı anda oluşması halinde hangi maddeler gereğince ne şekilde ceza verilmelidir?  439
88. Sanığın 15 yaşını sürmekte olan mağdura, bilgisayarda MSN programı üzerinden sohbet ederlerken müstehcen içerikli yazı, mesaj ve görüntüler göndermesi mağdurun rızasının bulunması halinde TCK'nın 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturur mu?  442
89. Sanık, mağdurun dersine giren öğretmeni ise hakkında TCK'nın 105/2–b maddesi uygulanır mı? Mağdurun şikâyetçi olmaması durumu değiştirir mi?  446
90. TCK'nın 105/2–son maddesi hangi hallerde uygulanabilir? Olay sırasında mağdurun sanığın yanında ücretli olarak çalışıyor olması sanığın cezai sorumluluğunu etkiler mi?  448
91. Düzenlenen iddianamede sanığın mağdura karşı gerçekleştirdiği tek bir cinsel taciz eyleminden bahsedilmiş, cinsel taciz eyleminin birden fazla kez gerçekleştiğinden bahsedilmemiş ise, sanık hakkında ek savunma hakkı verilerek TCK'nın 43. maddesi uygulanabilir mi?  450
92. Cinsel taciz eyleminin çocuğa karşı işlenmiş olması sanığın cezai sorumluluğunu etkiler mi?  452
93. Sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 105/1. maddesindeki seçenek yaptırımlardan hapis cezasını seçtiğimiz takdirde, bu hapis cezasını adli para cezasına çevirebilir miyiz?  453
94. Sanığın yaşının 18'den küçük olması halinde hakkında TCK 'nın 31/2, 31/2–son ve 62. maddelerinin (ya da TCK'nın 31/3, 31/3–son, 62. maddelerinin) uygulanma sırası nasıl olmalıdır?  455
95. TCK'nın 62/1. maddesi mi, TCK'nın 61/7. maddesi mi önce uygulanır?  458
96. Kişinin, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetinin kanuni sonucu olarak; belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasını düzenleyen TCK'nın 53. maddesinin cinsel suçlar bakımından özel bir uygulama alanı var mıdır?  460
97. Ensest ilişkiler Türk Ceza Kanununda ayrı bir suç olarak düzenlenmiş midir? Ensest ilişkiler konusunda ceza kanunumuzdaki düzenlemeler nasıldır?  462
98. İşkence suçunun cinsel yönden taciz, ya da cinsel saldırı ya da çocuğun cinsel istismarı şeklinde gerçekleştirilmesi hâlinde hangi suç ya da suçlardan dolayı, ne şekilde ceza verilmelidir?  463
99. İnternetin cinsel suçların işlemesinde etkisi var mıdır? İnternet yolu ile işlenen cinsel suçlar nelerdir? Bu suçların mağdurları daha çok hangi yaş gruplarındaki kişilerdir?  465
YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN USULE İLİŞKİN KARARLARI  475
Kavram Dizini  549
 


Durmuş Tezcan ...
Mart 2021
90.00 TL
İndirimli: 81.00 TL (%10)
Sepete Ekle
Mert Asker Yüksektepe
Şubat 2021
115.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
1. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda "cinsel saldırı", "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "Reşit olmayanla cinsel ilişki " sözcükleri hangi anlamda kullanılmaktadır. Aralarındaki temel farklar nedir?  23
2. 30928 sayılı 24.10.2019 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 17.10.2019 tarih ve 7188 sayılı yasa değişikliği mağdurlar ve sanıklar/suça sürüklenen çocuklar açısından ne gibi değişiklikler getirmiştir?  28
3. 30928 sayılı 24.10.2019 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 17.10.2019 tarih ve 7188 sayılı yasa değişikliği ile getirilen basit muhakeme usulü ile seri muhakeme usulünü cinsel suçlarda uygulama imkânı var mıdır?  33
4. 15.04.2020 tarih ve 31100 sayılı resmi gazetede yayımlanan, 7242 Sayılı Kanun (ikinci yargı paketi) ile cinsel suçların infaz şekilleri ile ilgili yeni bir düzenleme getirilmiş midir?  37
5. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki davalarda mahkemelerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı davadan haberdar etmesi zorunlu mudur?  39
6. Cinsel suçlarda uzlaşma hükümlerinin uygulanması mümkün müdür?  43
7. Cinsel suçlarda mağdurun rızası fiili hukuka uygun hale getirir mi? Hangi hallerde hukuka uygun hale getirir?  44
8. Fiziksel durumu itibariyle 15 yaşından büyük gösteren mağdurun rızası eylemi hukuka uygun hale getirir mi? Sanık hakkında TCK'nın 30. maddesinde düzenlenen hata hükümlerinin uygulanma koşulları nelerdir?  52
9. Sanığın, mağdurun yaşı konusunda hataya düşmesi halinde mahkeme nasıl bir karar vermelidir?  62
10. Cinsel saldırı suçu nedir? Unsurları nelerdir?  64
11. Cinsel saldırı suçunda olağan ve olağanüstü zamanaşımı süreleri ne kadardır?  70
12. Basit cinsel saldırı, sarkıntılık düzeyinde kalmış basit cinsel saldırı ve nitelikli cinsel saldırı suçlarında görevli mahkemeler hangisidir? Suçun takibi hangi usule bağlıdır?  77
13. Hükümden sonra verilen dilekçe ile şikayetten vazgeçilmesi durumu etkiler mi? Bu suçlarda vekilin müvekkili adına şikâyetten vazgeçmesi mümkün müdür?  85
14. Şikâyetten vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkiler mi? Bu kuralın ihlali, C.Savcısına hükme karşı bundan dolayı sanık aleyhine temyiz yoluna başvurma hak ve yetkisi verir mi? Sanıklardan biri hakkındaki şikâyetten vazgeçme diğer sanıkları da kapsar mı?  88
15. Sanığın eyleminin basit cinsel saldırı suçunu mu, sarkıntılık düzeyinde kalmış cinsel saldırı suçunu mu oluşturduğunu nasıl tesbit edebiliriz?  95
16. Basit cinsel saldırı suçu ile nitelikli cinsel saldırı suçu arasında ve basit cinsel istismar suçu ile nitelikli cinsel istismar suçu arasında suçun manevi unsuru bakımından en önemli fark nedir?  97
17. Basit cinsel saldırı ve çocuğun basit cinsel istismarı suçlarına teşebbüs mümkün müdür?  101
18. Nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüs mümkün müdür? Nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüsten dolayı ceza tesis ederken neye dikkat etmek gerekir?  104
19. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlarda teşebbüs hükümlerinin uygulanması mümkün müdür? Cinsel saldırı suçlarında TCK'nın 35, 102/2–3–d ve 102/5. maddelerinin ya da cinsel istismar suçlarında TCK'nın 35, 103/2–3–a, 103/6. maddelerinin birlikte uygulanması gerektiği hallerde, uygulanma sırası ne şekilde olmalıdır?  110
20. Bir cinsel saldırı ya da cinsel istismar olayında sanığın suçun nitelikli haline teşebbüsten mi yoksa TCK'nın 36. maddesi gereğince gönüllü vazgeçtiğinin kabul edilerek suçun basit halinden mi sorumlu tutulması gerektiğini nasıl tesbit edeceğiz? Ya da sanığın eyleminin, TCK'nın 102/1. maddesi kapsamında basit cinsel saldırı suçunu mu, yoksa TCK'nın 102/2. maddesi kapsamında teşebbüs aşamasında kalan vücuda organ sokulması suretiyle nitelikli cinsel saldırı suçunu mu oluşturduğunu nasıl tesbit edebiliriz?  114
21. Sanık, çocuğun cinsel istismarı ya da cinsel saldırı eylemlerini aynı mağdura karşı değişik zamanlarda birden fazla kez tekrarlamış ise birden fazla suç oluşur mu? TCK'nın 43. maddesi uygulanmalı mıdır?  130
22. Sanık aynı mağdura karşı değişik zamanlarda hem basit cinsel saldırı, hem de nitelikli cinsel saldırı ya da hem çocuğun basit cinsel istismarı, hem de çocuğun nitelikli cinsel istismarı eylemlerini gerçekleştirmiş ise hakkında zincirleme suç kuralları nasıl uygulanacaktır?  135
23. Sanığın teselsül eden çocuğun cinsel istismarı eylemleri, mağdurun on sekiz yaşından küçük olduğu dönemde başlayıp, on sekiz yaşını doldurmasından sonra da rızası dışında devam etmiş ise, sanığın eylemlerinden dolayı TCK'nın hangi maddeleri uygulanacaktır? TCK'nın 43. maddesinin uygulanması nasıl yapılacaktır?  136
24. Sanığın aynı mağdura karşı, değişik zamanlarda, aynı suçun basit ve nitelikli hallerini gerçekleştirmesi, suçlardan birisinin tamamlanıp, diğerinin teşebbüs aşamasında kalması halinde TCK'nın 43. maddesi nasıl uygulanır? Tamamlanmış olan eylemin suçun basit halini, teşebbüs aşamasında kalmış eylemin ise suçun nitelikli halini oluşturması halinde TCK'nın 43. maddesi nasıl uygulanır?  141
25. Mağdurun 15 yaşından küçük olduğu dönemde çocuğun nitelikli cinsel istismarı eylemlerinde bulunan sanığın, bu eylemlerini mağdurun 15 yaşını doldurduğu tarihten sonra da mağdurun rızası ile sürdürmesi halinde sanığın cezası nasıl tesbit edilmelidir?  145
26. Sanık, 15 yaşından küçük mağdur ile rızası ile cinsel ilişkiye girmiş, bu eyleminden dolayı yapılan soruşturmaya istinaden hakkında iddianame düzenlenip kamu davası açıldıktan sonra, mağdur ile birlikte yaşayarak cinsel ilişkiye girmeye devam etmiş ise hukuki sorumluluğu nasıl olacaktır?  148
27. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış cinsel saldırı ya da cinsel istismar suçlarında sanığın eyleminin teselsül etmesi halinde sanık hakkında teselsül (zincirleme suç) hükümlerini nasıl uygulamalıyız? (Teselsül eden cinsel saldırı ya da cinsel istismar suçlarında mağdurun ruh sağlığı bozulmuş ise sanık hakkında TCK 43. maddesini nasıl uygulamalıyız?)  150
28. Sanık, aynı mağdura karşı değişik zamanlarda, hem cinsel saldırı, hem de cinsel taciz suçunu işlemiş ise, bundan dolayı sanık hakkında TCK'nın 43. maddesi hükümleri uygulanacak mıdır? Hangi suçdan ya da suçlardan dolayı mahkûmiyet hükmü tesis edilecektir?  154
29. Cinsel saldırı ya da cinsel istismar suçlarına iştirak mümkün müdür? TCK'nın 102/3–d, 103/3–a maddeleri hangi hallerde uygulanır?  157
30. Suçun birden fazla kişi ile birlikte işlenmiş olması halinde, sanıkların birbirlerinin eylemlerine de katılmış olmalarından dolayı, nitelikli cinsel saldırı suçunda TCK'nın 102/3–d maddesi ile birlikte TCK'nın 43. maddesinin, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunda ise TCK'nın 103/3–a maddesi ile birlikte TCK'nın 43. maddesinin uygulanması doğru mudur?  163
31. Asıl sanığın eylemine diğer sanıkların TCK'nın 38. ya da 39. maddesi anlamında katılmaları halinde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarında sanıklar hakkında yine TCK'nın 103/3–a ve 43. maddeleri, nitelikli cinsel saldırı suçlarında ise TCK'nın 102/3–d ve 43. maddeleri uygulanacak mıdır?  174
32. Cinsel saldırı eylemi sırasında mağdurda meydana gelen basit yaralanma nedeniyle, sanığa ayrıca yaralama suçundan dolayı da ceza verilecek midir?  177
33. Mağdurda akıl hastalığı veya akıl zayıflığı bulunduğuna dair bir iddia var ise ya da başka bir sebepten dolayı eyleme karşı koyamayacak durumda ise ne yapmalıyız?  180
34. Sanık hakkında TCK'nın 102/3–b maddesini, mağdurun yaşının 18 den küçük olması halinde ise TCK'nın 103/3–e maddesini hangi hallerde uygulayabiliriz?  189
35. Çocuğun cinsel istismarı suçlarında TCK'nın 103/3–c ve 103/3–d maddelerini, cinsel saldırı suçlarında ise TCK'nın 102/3–c maddesini hangi durumlarda uygulayabiliriz?  198
36. Cinsel saldırı ve cinsel istismar suçlarının insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi nedeniyle sanık hakkında TCK'nın 102/3–e ve 103/3–b maddelerinin uygulanabilmesi için bu kapsama giren yerler nerelerdir?  212
37. Çocuğun cinsel istismarı suçu nedir? Unsurları nelerdir?  216
38. 17.10.2019 tarih ve 7188 sayılı yasanın çocuğun cinsel istismarı suçları bakımından getirdiği farklı uygulamalar var mıdır? Bu farklı uygulamalar nelerdir?  224
39. Cinsel istismar suçlarında olağan ve olağanüstü zamanaşımı süreleri ne kadardır?  229
40. Çocuğun basit cinsel istismarı, çocuğun sarkıntılık düzeyinde kalmış cinsel istismarı ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarında görevli mahkemeler hangisidir? Suçun takibi hangi usule bağlıdır?  235
41. On beş yaşından küçük olan mağdurlara yönelik olarak ve 15–18 yaş grubundaki mağdurlara yönelik olarak gerçekleştirilen cinsel istismar eylemlerinde cebir, tehdit kullanılması halinde ayrıca TCK'nın 103/4. maddesi uygulanır mı?  240
42. On beş yaşını tamamlamış ancak fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan mağdura karşı gerçekleştirilen çocuğun nitelikli cinsel istismarı eylemi cebir ve tehdit kullanılarak gerçekleştirilmiş ise sanık hakkında TCK'nın 103/4. maddesi uygulanır mı?  246
43. Nitelikli cinsel istismar eyleminden dolayı hüküm kurarken 5237 sayılı TCK'nın 103/1. maddesinden başlanarak kademeli olarak mı hüküm kurulmalıdır yoksa direk TCK'nın 103/2. maddesinden başlanarak mı hüküm kurulmalıdır?  247
44. Basit cinsel saldırı ve çocuğun basit cinsel istismarı suçları ile cinsel taciz suçları arasındaki en önemli ve en belirgin fark nedir? Sanığın eylemin basit cinsel saldırı ya da çocuğun basit cinsel istismarı suçunu mu, cinsel taciz suçunu mu oluşturduğunu nasıl tesbit edeceğiz?  249
45. 28.06.2014 tarih 6545 sayılı yasa değişikliğinden önce işlenen suçlarda, mağdurun 18 yaşından küçük olması halinde TCK'nın 103/6. maddesinin, mağdurun 18 yaşından büyük olması halinde ise 102/5. maddesinin uygulanabilmesi için mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulup bozulmadığına ilişkin raporun olay tarihinden itibaren ne kadar süre geçtikten sonra alınması gerekir? Raporda ya da raporlar arasında çelişki varsa ne yapmak gerekir?  254
46. Cinsel istismar eylemini birden fazla sanık gerçekleştirmiş ve mağdurun beden ve ruh sağlığı bozulmuş ise TCK'nın 103/6. maddesini sanıkların hepsi hakkında uygulayabilir miyiz?  260
47. On sekiz yaşından büyük mağdura karşı işlenen basit cinsel saldırı suçunda sanığın gerçekleşen ağır neticeden sorumlu tutulabilmesi için bu ağır neticeye yönelik kusurunun bulunması gerekli midir? Sanık gerçekleşen ağır neticeden sorumlu tutulabilir mi?  263
48. On beş yaşından küçük mağdura karşı rızası dışında işlenen çocuğun basit cinsel istismarı suçunda sanığın gerçekleşen ağır neticeden sorumlu tutulabilmesi için bu ağır neticeye yönelik kusurunun bulunması gerekli midir? Sanık gerçekleşen ağır neticeden sorumlu tutulabilir mi?  269
49. Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı hal olmaksızın 15 yaşından küçük mağdura karşı rızası ile ilişkiye girmeksizin cinsel davranışlar gerçekleştiren, mağdur ile aralarında önemli bir yaş farkı bulunmayan sanığın, zora dayalı olmayan bu eyleminden dolayı mağdurun ruh sağlığında meydana gelen bozulmadan sanığı sorumlu tutabilir miyiz?  278
50. Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı hal olmaksızın 15 yaşından küçük mağdur ile rızası ile cinsel ilişkiye giren, mağdurdan 13 yaş büyük olan sanığın, zora dayalı olmayan bu eyleminden dolayı ortaya çıkan mağdurun ruh sağlığındaki bozulmadan sanık sorumlu mudur?  284
51. Nitelikli cinsel saldırı ya da nitelikli cinsel istismar suçlarında suçun oluşması için gerekli olan en önemli unsur nedir?  290
52. Kovuşturma aşamasında 15 yaşından küçük olan mağdura CMK’nın 234/2. maddesi uyarınca atanan zorunlu vekil ile mağdurun kanuni temsilcisinin iradelerinin çelişmesi halinde hangisinin beyanına üstünlük tanınır?  298
53. Suç tarihinde 15 yaşından küçük olan mağdur, ifadesinin alındığı tarihte 15 yaşını bitirmiş ve şikâyetinden vazgeçmiş ise kendisine atanan zorunlu vekilinin verilen kararı temyiz hakkı var mıdır?  305
54. Mağdurun kanuni temsilcinin menfaati ile küçüğün veya kısıtlının menfaatinin çatışması durumunda ne yapılmalıdır?  307
55. Akıl hastası olan mağdura CMK’nın 234/2. maddesi uyarınca atanan zorunlu vekil ile mağdurun kanuni temsilcisinin iradelerinin çelişmesi halinde, hangisinin beyanına üstünlük tanınır?  310
56. Müştekinin kovuşturma safhasında şikâyetinden vazgeçtiğini beyan etmiş olması halinde duruşmada bu vazgeçme beyanından vazgeçerek tekrar şikâyetçi olduğunu söyleyip davaya katılması mümkün müdür? Böyle bir durumda müştekiye yaş küçüklüğü nedeniyle tayin edilen vekilin hükmü temyiz hakkı var mıdır?  312
57. Cinsel istismar ya da cinsel saldırı eyleminin devamı süresi ile sınırlı olarak mağdurun zorla tutulması halinde sanığa ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan dolayı da ceza verilmesi gerekir mi?  313
58. Cinsel istismar ve cinsel saldırı suçlarının işlenmesi sırasında kullanılan cebirin ölçüsü hususunda her iki suç arasında farklılık var mıdır? Nasıl bir farklılık vardır?  316
59. Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddet ayrı bir suç oluşturur mu? Bundan dolayı ayrı bir ceza vermek gerekir mi?  317
60. Sanığın eyleminin çocuğun basit cinsel istismarı suçunu mu, sarkıntılık düzeyinde kalmış çocuğun cinsel istismarı suçunu mu olduğunu nasıl tesbit edebiliriz?  319
61. Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçuna teşebbüs mümkün müdür? Bu halde ceza tesis ederken neye dikkat etmek gerekir?  327
62. Erkek olan mağdurların, kadın olan sanık ile vajinal yoldan cinsel ilişkiye girmeleri şeklinde gerçekleşen olayda, kadın sanığın eylemleri hangi suçu oluşturur?  330
63. Suç tarihinde 15 yaşından küçük mağdure ile sanığın, ailelerinin bilgisi dışında rıza ile cinsel ilişkiye girmeleri, her iki tarafın ailelerinin sanık ile mağdureyi gayrı resmi olarak evlendirmek zorunda kalmaları halinde, anne–baba olan sanıkların cezai sorumlulukları var mıdır?  333
64. Sanığın babası olan diğer sanığın, oğlunun mağdureyi birlikte yaşadıkları eve getirmesinden sonra gayrı resmi düğün merasimi düzenleyerek sanık ile yaşı küçük mağdurenin birlikte yaşamalarına onay vermesi halinde cezai sorumluluğu var mıdır?  335
65. Yaşı küçük olan mağdurenin sanık ile kaçması ve eve dönmek istememesi üzerine mağdurenin anne ve babasının kızları olan mağdurenin sanık ile gayrı resmi olarak evlenmesine rıza göstermeleri halinde anne–baba olan sanıkların cezai sorumlulukları var mıdır?  336
66. Yaşı küçük kızını gayrı resmi olarak evlendirmek amacıyla diğer sanığın eylemlerini kolaylaştıran sanık annenin cezai sorumluluğu var mıdır?  338
67. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu nedir? Unsurları nelerdir?  339
68. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda olağan ve olağanüstü zamanaşımı süreleri ne kadardır?  349
69. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda görevli mahkemeler hangisidir? Suçun takibi hangi usule bağlıdır?  356
70. Sanığın eyleminin çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu mu, reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu mu oluşturduğunu ve hürriyetten yoksun kılma suçunun oluşup oluşmadığını nasıl tesbit edeceğiz?  364
71. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda sanıklar mağdurenin yaşının 15 'den büyük olduğunu düşünerek eylemlerini gerçekleştirmişlerse, yani mağdurenin yaşı konusunda hataya düşmüşlerse ne yapmak gerekir?  376
72. Sanık hakkında düzenlenen iddianame ile çocuğun kaçırılıp alıkonulması suçundan dolayı kamu davası açılmış ise ek savunma hakkı verilerek reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan dolayı mahkûmiyet kararı verilebilir mi?  379
73. Suç tarihinde 15 yaşını tamamlamış ve maruz kaldığı fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmiş olan mağdura karşı rızası ile gerçekleştirilen cinsel ilişki boyutuna varmayan eylemler suç oluşturur mu?  380
74. Cinsel taciz suçu nedir ve unsurları nelerdir?  382
75. Cinsel taciz suçunda olağan ve olağanüstü zamanaşımı süreleri ne kadardır?  386
76. Cinsel Taciz suçunda görevli mahkemeler hangisidir? Suçun takibi hangi usule bağlıdır?  391
77. Cinsel taciz suçunda teşebbüs hükümlerinin uygulanması mümkün müdür?  398
78. Cinsel taciz suçunda iştirak hükümlerinin uygulanması mümkün müdür?  400
79. Sanığın eyleminin, söylediği sözlerin, gönderdiği mesajların, cinsel taciz suçunu oluşturup oluşturmadığını nasıl tesbit edebiliriz?  401
80. Sanığın mağdurlara yönelik cinsel taciz suçunun zincirleme şekilde mi, yoksa katılan–mağdur sayısınca mı oluştuğunu nasıl belirleyebiliriz? Eylemin teşhir suretiyle gerçekleştirilmesi sanığın cezai sorumluluğunu etkiler mi?  408
81. Cinsel taciz suçunun TCK'nın 105/2. maddesinde düzenlenen neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinden birisinin gerçekleşmesi halinde sanık hakkında TCK'nın 43. maddesinde düzenlenen zincirleme suç hükümlerini uygulayabilir miyiz? Ne şekilde uygulama yapmalıyız?  413
82. Çocuğun cinsel istismarı ve cinsel taciz suçları kendi aralarında teselsül edebilirler mi? Sanığın aynı mağdura karşı gerçekleştirdiği cinsel taciz ve cinsel istismar mahiyetindeki eylemlerinden dolayı tek bir suçtan dolayı TCK'nın 43. maddesi uygulanarak mı mahkûmiyet hükmü tesis edilmelidir? Yoksa iki ayrı suçtan dolayı mı mahkûmiyet hükmü tesis edilmelidir?  415
83. Sanığın aynı mağdura değişik zamanlarda gönderdiği cinsel içerikli mesajlar ve cinsel içerikli telefon aramaları nedeniyle hakkında TCK'nın 43. maddesi hükümleri uygulanır mı? Gönderilen mesaj sayısının çokluğu ve içerikleri sanığın cezai sorumluluğunu etkiler mi?  421
84. Sanığın eylemi cinsel amaç taşımıyorsa ya da cinsel amaç taşıyıp taşımadığı belirlenememiş ise, mesela; cinsel içerik taşımayan mesajlar ve ısrarla takip gibi durumlarda sanık hakkında TCK'nın 105. maddesi gereğince mahkûmiyet hükmü verilebilir mi?  424
85. Israrla takip edip cinsel içerikli sözler söylenmesi, cinsel içerikli mesajlar atılması, telefon açıp cinsel içerikli konuşmalar yapılması gibi durumlarda cinsel taciz suçu ile birlikte kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçundan dolayı da mahkûmiyet kararı verilmeli midir?  429
86. Sanığın cinsel amaç ile mağduru banyo penceresinden gözetlemesi ya da bir mağazada bulunduğu giyinme kabininin üstünden gözetlemesi, ya da etek altı görüntülerini bilgisi dışında kaydetmesi TCK'nın 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturur mu?  431
87. Alenen hayâsızca hareket ve cinsel taciz (TCK 225 ve 105) suçlarının aynı anda oluşması halinde hangi maddeler gereğince ne şekilde ceza verilmelidir?  439
88. Sanığın 15 yaşını sürmekte olan mağdura, bilgisayarda MSN programı üzerinden sohbet ederlerken müstehcen içerikli yazı, mesaj ve görüntüler göndermesi mağdurun rızasının bulunması halinde TCK'nın 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturur mu?  442
89. Sanık, mağdurun dersine giren öğretmeni ise hakkında TCK'nın 105/2–b maddesi uygulanır mı? Mağdurun şikâyetçi olmaması durumu değiştirir mi?  446
90. TCK'nın 105/2–son maddesi hangi hallerde uygulanabilir? Olay sırasında mağdurun sanığın yanında ücretli olarak çalışıyor olması sanığın cezai sorumluluğunu etkiler mi?  448
91. Düzenlenen iddianamede sanığın mağdura karşı gerçekleştirdiği tek bir cinsel taciz eyleminden bahsedilmiş, cinsel taciz eyleminin birden fazla kez gerçekleştiğinden bahsedilmemiş ise, sanık hakkında ek savunma hakkı verilerek TCK'nın 43. maddesi uygulanabilir mi?  450
92. Cinsel taciz eyleminin çocuğa karşı işlenmiş olması sanığın cezai sorumluluğunu etkiler mi?  452
93. Sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 105/1. maddesindeki seçenek yaptırımlardan hapis cezasını seçtiğimiz takdirde, bu hapis cezasını adli para cezasına çevirebilir miyiz?  453
94. Sanığın yaşının 18'den küçük olması halinde hakkında TCK 'nın 31/2, 31/2–son ve 62. maddelerinin (ya da TCK'nın 31/3, 31/3–son, 62. maddelerinin) uygulanma sırası nasıl olmalıdır?  455
95. TCK'nın 62/1. maddesi mi, TCK'nın 61/7. maddesi mi önce uygulanır?  458
96. Kişinin, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetinin kanuni sonucu olarak; belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasını düzenleyen TCK'nın 53. maddesinin cinsel suçlar bakımından özel bir uygulama alanı var mıdır?  460
97. Ensest ilişkiler Türk Ceza Kanununda ayrı bir suç olarak düzenlenmiş midir? Ensest ilişkiler konusunda ceza kanunumuzdaki düzenlemeler nasıldır?  462
98. İşkence suçunun cinsel yönden taciz, ya da cinsel saldırı ya da çocuğun cinsel istismarı şeklinde gerçekleştirilmesi hâlinde hangi suç ya da suçlardan dolayı, ne şekilde ceza verilmelidir?  463
99. İnternetin cinsel suçların işlemesinde etkisi var mıdır? İnternet yolu ile işlenen cinsel suçlar nelerdir? Bu suçların mağdurları daha çok hangi yaş gruplarındaki kişilerdir?  465
YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN USULE İLİŞKİN KARARLARI  475
Kavram Dizini  549
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021