Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İdare Hukuku Dersleri C: II
Ocak 2019 / 4. Baskı / 456 Syf.
Fiyatı: 52.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Günümüzde her ülkede idareye uygulanan hukuk kuralları mutlaka vardır, diğer bir ifadeyle her idarenin bir hukuku söz konusudur. Ancak her idarenin hukuku, idare hukuku anlamına gelmemektedir. İdareye özgü hukuk kuralları bulunan ve idarenin işlem ve eylemlerinden doğan davaların ayrı bir yargı düzeninde çözümlendiği ülkelerde idareye uygulanan kurallar idare hukuku adını alır.

Günümüzde; neredeyse her devletin anayasasında, ülkemizde olduğu gibi, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ilkeleri devletin temel nitelikleri arasında yer almaktadır. Hukuk devleti, hukuka bağlı, hem hukuk kurallarını koyan ve hem de işlem ve eylemlerinde öncelikle hukuka kendisi uyan, sonra bu kurallara uyulmasını isteyen devlettir. Hukuk devletinde; temel hak ve hürriyetler güvence altındadır, kanunların anayasaya uygunluğunun ve idarenin yargısal denetimi, saydamlık hakimdir. Hukuk devleti, idarenin kuruluşuna ve işleyişine hukukun hakim olduğu, idarenin kişilere verdiği zararı ödediği, mahkemelerinin bağımsız olduğu ve hakim ve savcı güvencesinin tanındığı devlettir.

Kitapta; idarenin işlem ve eylemlerine, faaliyetlerine beşeri ve ayni vasıtalarına, denetimine ilişkin idare hukuku kuralları detaylı olarak incelemektedir.

Konu Başlıkları
İdari İşlemler
İdari Usul
İdari Sözleşmeler
Kamu İhaleleri
Kolluk
Kamu Hizmetleri
İdarenin Sorumluluğu
Kamu Malları
İdarenin Denetimi
Barkod: 9789750252570
Yayın Tarihi: Ocak 2019
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 456
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü Baskıya Önsöz  5
Kısaltmalar  25
BİRİNCİ BÖLÜM:
İDARÎ İŞLEM KAVRAMI
I. TANIM  27
II. İDARİ İŞLEMLERİN ÖZELLİKLERİ  28
A. Tek Yanlılık  28
B. İcrailik  28
C. Re’sen İcra Edilebilirlik  28
D. Hukuka Uygunluk Karinesinden Yararlanma  29
E. Yazılılık  30
III. İDARİ İŞLEMLERİN TÜRLERİ  31
İKİNCİ BÖLÜM:
BİREYSEL İDARÎ İŞLEMLER (İDARİ KARARLAR)
I. BİREYSEL İDARİ İŞLEMLERİN SINIFLANDIRILMASI  35
A. Maddi Açıdan  35
1. Şart İşlemler  35
2. Subjektif İşlemler  36
B. Doğuracakları Hukukî Sonuçları Açısından  36
1. Emredici İşlemler  36
2. Yapıcı İşlemler  37
3. Belirleyici İşlemler  37
C. Açıklanan İradenin Sayısına ve İradenin Açıklanmasındaki Usule Göre  37
1. Basit İşlemler  37
2. Kollektif İşlemler  37
3. Karma İşlemler  38
D. Açıklanan İradenin Şekline Göre  38
1. Sarih İşlemler  39
2. Zımni İşlemler  39
a. Zımni Ret İşlemleri  39
b. Zımni Kabul İşlemleri  40
E. Etkileri Bakımından  40
1. Yararlandırıcı İşlemler  40
2. Yükümlendirici İşlemler  41
F. İsteğe Bağlı Olup Olmamalarına Göre İdari İşlemler  41
1. İsteğe Bağlı Olmayan İşlemler  41
2. İsteğe Bağlı İşlemler  41
G. İcraî Olup Olmamalarına Göre İdari İşlemler  41
1. İcrai İşlemler  42
a. Tanım  42
b. İdari İşlemin Unsurları  42
ba. İdari Makam  42
bb. İdare Hukuku Alanıyla İlgili Düzenleme  44
bc. Kamu Gücü  44
bd. Dışsal Hukuki Etki  45
2. İcrai Olmayan İşlemler  45
a. Gösterici İşlemler  46
b. Hazırlık İşlemleri  46
c. İç–Düzen İşlemleri  47
H. Zincir İşlemler  48
İ. Seri İşlemler  50
J. Yapılmakla Tükenen İşlemler  50
II. İDARİ KARARLARIN ALINMASI VE HUKUKA AYKIRILIK  50
A. Yetki Kuralları ve Hukuka Aykırılık  50
1. İdare Hukukunda Yetki Kavramı  50
a. Geniş Anlamıyla Yetki  51
b. Dar Anlamıyla Yetki  52
2. Yetkinin Değişik Görünümleri  52
a. Kişi Yönünden Yetki  52
b. Konu Yönünden Yetki  53
c. Zaman Yönünden Yetki  54
d. Yer Yönünden Yetki  56
3. Yetki Devri – Vekâlet – İmza Yetkisinin Devri  57
a. Yetki Devri  57
b. İmza Yetkisinin Devri  58
c. Yetki Genişliği İle Yetki Devri ve İmza Devri Arasındaki Farklar  60
4. Yetki Kuralının İstisnaları  61
a. Fiili Memur Teorisi  61
aa. Görünüşte Memur  62
ab. Zaruret Hali Teorisi  62
b. Yetki Paralelliği İlkesi  62
5. Yetki Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları  63
a. Fonksiyon Gaspı  63
b. Yetki Gaspı  63
c. Yetki Tecavüzü  64
d. Açık ve Bariz Yetki Tecavüzü  64
B. Şekil ve Usul Kuralları  64
1. Şekil Kuralları  64
a. Kavram  64
b. Belli Başlı Şekil Kuralları  65
ba. Yazılı Şekil  65
bb. Gerekçe  67
bc. Hazırlık İşlemleri  67
bd. İdarî İşlemin Uygulanma Şartı Olarak Şekil  67
2. Usul Kuralları  68
a. Kavram  68
b. Belli Başlı Usul Kuralları  69
ba. Savunma Hakkı  69
bb. Teklif (İnha) Usulü  70
bc. Danışma Usulü  70
bd. Şekil ve Usulde Paralellik İlkesi  73
3. Şekil ve Usul Kurallarına Aykırılık ve Yaptırımları  73
a. Şekil ve Usul Sakatlıklığı Kavramı  73
b. Şekil–Usul Sakatlıklarının Sonuçları  74
C. İdarenin İradesinin Açıklanmasında Sakatlık Halleri  75
1. Yanılma  75
2. Aldatma  76
3. Korkutma  77
III. İDARİ KARARLARIN İÇERİĞİNİ DÜZENLEYEN (ESASA İLİŞKİN) KURALLAR VE HUKUKA AYKIRILIK  78
A. Sebep Unsuru ve Hukuka Aykırılık  78
1. Tanım  78
2. Sebep Türleri  78
3. İdari İşlemlerin Sebebinin Gösterilmesi  79
a. Sebebin Açıkça Gösterilmesi  79
b. Sebebin Belirsiz Kavramlarla Gösterilmesi  79
c. Sebebin Hiç Gösterilmemesi  80
4. Sebep Unsurundaki Aykırılık Halleri  80
a. Sebebin Gerçekte Mevcut Olmaması  80
b. Sebebin Hukuki Nitelendirmesinde Hata Yapılması  80
c. Sebep İle Konu Arasındaki Bağın Kopukluğu  81
B. Konu Unsuru ve Hukuka Aykırılık  81
1. Kavram  81
2. Konu Unsurundaki Hukuka Aykırılıklar  81
a. Konusunun Mümkün ve Meşru Olmaması  81
b. Sebep İle Konu Arasındaki Bağın Kopukluğu  82
c. Kanuna Aykırılık Halleri  82
ca. Statü Dışı Uygulamalar  82
cb. Geçmişe Etkili Hüküm ve Sonuç Doğuran İşlemler  83
cc. Bir Üst Kurala Aykırı Konular  83
cd. Mahkeme Kararlarının Uygulanmaması  83
ce. Kanunun Yasakladığı Konular  83
cf. Yükümlülük Getiren İşlemler  84
C. Maksat Unsuru  84
1. Kavram  84
2. Maksat Unsuruna Aykırılık Halleri  85
a. Kişisel, Siyasi ya da Üçüncü Kişileri Koruma Amacı Güden İşlemler  85
b. Özel Maksadı Aşan İşlemler  86
c. Usul Bakımından Amaca Aykırılık  86
D. İdarenin Takdir Yetkisi ve Bağlı Yetki  86
1. Takdir Yetkisi  86
a. Tanım  86
b. Takdir Yetkisinin Gerekliliği  87
c. Takdir Yetkisinin Alanı: Yerindelik  89
d. Takdir Yetkisinin Bulunduğu Haller  89
da. Kanunlarda Açıkça Gösterilmesi  90
db. Kanunlarda Belirsiz Kavramların Kullanıldığı Haller  90
dc. De Facto Durumlar  91
dd. Takdir Yetkisinin Sınırları  92
de. Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi  95
2. Bağlı Yetki  97
IV. İDARİ İŞLEMLERİN HUKUKA AYKIRILIĞININ YAPTIRIMLARI: YOKLUK VE İPTAL  98
A. Yokluk  99
1. Kavram  99
2. Yokluk Türleri  100
3. Sonuçları  101
B. İptal  102
V. İDARİ İŞLEMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ  103
A. Düzenleyici İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi  103
B. Bireysel İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi  104
1. İmza Kuramı  104
2. Yayın/Bildirim (Açıklama) Kuramı  104
VI. İDARİ İŞLEMLERİN GEÇMİŞE ETKİLİ OLMAMASI  105
VII. İDARİ KARARLARA AYKIRILIĞIN SONUÇLARI: İDARİ YAPTIRIMLAR  105
A. İdarî Yaptırımlar  105
1. Tanım ve Özellikleri  105
2. Türleri  106
3. İdari Yaptırımlara Hakim Olan İlkeler  109
a. Esasa İlişkin İlkeler  109
b. Usule İlişkin İlkeler  110
4. İdari Yaptırımların Yargısal Denetimi  111
B. Re’sen İcra (Doğrudan Uygulama)  113
1. Kavram  113
2. Re’sen İcra Yetkisinin Görünümleri  114
a. Zorla İcra Yetkisi  114
b. İlgili Hesabına Yerine Getirme  114
c. Dolaylı Zorlamayla İcra  114
VIII. İDARİ İŞLEMLERİN SONA ERMESİ  115
A. İdarenin İradesi Dışındaki Nedenler  115
1. Hukuki Nedenler  115
2. Fiili Nedenler  116
3. Diğer Nedenler  116
a. Belli Bir Sürenin Dolması  116
b. Bozucu (İnfisahi) Şartın Gerçekleşmesi  116
B. İdarî İşlemi Yapan Makamın İradesine Bağlı Nedenler  117
1. Geri Alma  117
a. Kavram ve Tanım  117
b. Geri Alınabilecek İşlemler  118
ba. Düzenleyici İdari İşlemler  118
bb. Bireysel İdari İşlemler  118
2. Kaldırma  121
3. Değiştirme  122
4. Düzeltme  122
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
DÜZENLEYİCİ İDARÎ İŞLEMLER
I. İDARENİN DÜZENLEME YETKİSİ  123
A. Genel Olarak  123
B. Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisi  124
II. DÜZENLEYİCİ İDARÎ İŞLEM TÜRLERİ  127
A. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  127
1. Olağan Kararnameler  128
a. Yetki Unsuru  128
b. Konu Unsuru  128
c. Usul ve Şekil Unsuru  131
d. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Denetimi  131
2. Olağanüstü Kararnameler  132
a. Yetki Unsuru  132
b. Sebep Unsuru  132
c. Şekil ve Usul Unsuru  133
d. Konu Unsuru  133
e. Olağanüstü Hal Kararnamelerinin Süre ve Yer Bakımından Sınırları  134
f. Olağanüstü Hal Kararnamelerinin Denetimi  134
B. Yönetmelik  134
C. Diğer Düzenleyici İşlemler  135
D. Plan ve Programlar  136
1. Kalkınma Planı  136
2. Yıllık Programlar  138
3. Mekansal Plan ve Programlar  138
a. Mekansal Strateji Planları  139
b. Çevre Düzeni Planları  139
c. İmar Plan ve Programları  140
E. 2017 Anayasa Değişiklikleriyle Kaldırılan Düzenleyici İdari İşlemler  141
1. Kanun Hükmünde Kararnameler  141
2. Tüzük  142
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
İDARİ İŞLEMİN YAPILIŞ USULÜ
I. İDARİ USUL KAVRAMI VE TANIM  143
II. İDARİ USULÜN KANUNLAŞTIRILMASI  145
III. ÖNEMLİ İDARİ USUL İLKELERİ  146
A. Re’sen Araştırma İlkesi  146
B. Usul Ekonomisi  147
C. Dinlenilme Hakkı  148
D. Bilgi Edinme ve Belgelere Erişme Hakkı  149
1. Kavram ve Tanım  149
2. Türk Hukukunda Bilgi Edinme Hakkı  151
a. Hakkın Sahipleri  151
b. Hakkın Yükümlüleri  152
c. Başvuru  152
d. Başvuruların Cevaplandırılması  153
e. Hakkın Kullandırılması  153
f. Bilgi Edinme Süresi  154
g. Bilgi Edinme Ücreti  154
h. İtiraz  155
i. Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu  155
j. Bilgi Edinme Hakkının Kapsamı Dışında Kalan Bilgi ve Belgeler  156
E. Danışmanlık ve Hukukî Yardım  158
F. Gerekçe İlkesi  159
G. Başvuru Yollarının Gösterilmesi  159
IV. İDARİ USUL İLKELERİNE İLİŞKİN DİĞER DÜZENLEMELER  162
A. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle İlgili Düzenlemeler  162
1. Hukuka Uygun Davranma  163
2. Ayrımcılık Yapmama  164
3. Ölçülü Davranmak  165
4. Yetkileri Kötüye Kullanmama  165
5. Tarafsız Olmak  166
6. Halkın Meşru Beklentilerine Saygılı ve Tutarlı Olmak  168
7. Halka Öğüt vermek ve Yol Göstermek  168
8. Saygılı Davranmak  169
9. Başvuruları Kabul Etmek ve Zamanında Cevaplandırmak  169
10. Hediye Almama ve Menfaat Sağlamama  170
11. Hesap Verebilirlik  171
12. Mal Bildiriminde Bulunma  172
B. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik  172
C. 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu  173
D. 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu  174
E. 6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu  175
BEŞİNCİ BÖLÜM:
İDARİ SÖZLEŞMELER VE KAMU İHALELERİ
I. İDARE HUKUKUNDA SÖZLEŞME KAVRAMI VE İDARENİN SÖZLEŞMELERİ  179
II. İDARÎ SÖZLEŞMELER  180
A. Hukuki Niteliği  180
B. İdarî Sözleşmelerin Ölçütleri  182
1. Genel Şart: Taraflardan Birinin İdare Olması  182
2. İdarî Sözleşme’nin Kanunda Açıkça Belirtilmesi  183
a. Açıkça Belirtme  183
b. Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk Kurallarının Açıkça Öngörülmesi  183
c. Sözleşmeden Doğan Uyuşmazıkların Yargı Yolunun Açıkça Gösterilmesi  184
3. Konusunun Kamu Hizmeti Olması  184
a. Konusunun Kamu Hizmeti Olması  184
b. Kamu Hizmetinin İşlemesini Sağlamak Amacıyla Yapılması  185
4. İdareye Özel Hukuk Sözleşmelerindekini Aşan Yetkiler Tanınması  185
C. Belli Başlı İdarî Sözleşme Türleri  186
1. Klasik Türler  186
a. Mali İltizam Sözleşmeleri  186
b. Kamu Borçlanma Sözleşmeleri  186
c. Yeraltı/Yerüstü Servetlerinin İşletilmesine İlişkin Sözleşmeler  187
d. Orman İşletme Sözleşmeleri  187
e. İdari Hizmet Sözleşmeleri  188
f. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri  188
2. Yeni Türler  193
a. Yap–İşlet–Devret Sözleşmeleri  193
b. Yap–İşlet Sözleşmeleri  194
c. İşletme Hakkının Devri (Devral–İşlet–Devret) Sözleşmeleri  195
III. İDARENİN SÖZLEŞMELERİNİN YAPILIŞ USULÜ (KAMU İHALELERİ)  196
A. Genel Olarak  196
B. Mal ve Hizmet Alımları İle Yapım İşlerine İlişkin İhaleler  197
1. Kapsam ve İstisnalar  197
a. Kapsam  197
b. İstisnalar  198
2. İhalelere Egemen Olan Temel İlkeler  201
a. Açıklık  201
b. Yarışma  202
c. Mali, Teknik ve Mesleki Yeterlilik  203
d. Gizlilik  204
e. Diğer İlkeler  204
3. İhale Usulleri  205
a. Açık İhale Usulü  206
b. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü  206
c. Pazarlık Usulü  206
d. Doğrudan Temin  207
e. Tasarım Yarışmaları  209
4. İhale Süreci  209
a. Hazırlık Aşaması  210
b. İlan  211
c. İhale Dökümanının Alınması ve İhaleye Katılma  212
d. Tekliflerin Değerlendirilmesi  213
e. İhale Kararı ve Onaylanması  214
f. Sözleşmenin Yapılması ve Kuruma Bildirilmesi  215
5. Danışmanlık Hizmet İhaleleri  217
6. Diğer İhale Usulleri  218
a. Dinamik Alım Sistemi  218
b. Elektronik Eksiltme  219
c. Birden Fazla İdarenin Ortak İhtiyaçları İçin İhale Yapılması  219
7. Sözleşmenin Hukukî Niteliği  220
C. Mal ve Hizmet Alımları İle Yapım İşleri Dışındaki İhaleler  220
1. Kapsam  220
2. İhalelere Egemen Olan Temel İlkeler  221
3. İhale Usulleri  221
4. Hazırlık İşlemleri  222
5. Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararı  223
D. İhale Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları  224
1. İdari Başvuru Yolları  224
a. İdareye Şikâyet Başvurusu  224
b. Kuruma İtirazen Şikâyet Başvurusu  225
2. Yargısal Yollar  226
3. Kamu İhale Kurumu  227
IV. İDARİ SÖZLEŞMELERİN ŞEKLİ  229
V. İDARİ SÖZLEŞMELERİN UYGULANMASI  231
A. Sözleşmecinin Hakları ve Borçları  231
1. Sözleşmecinin Borçları  231
2. Sözleşmecinin Hakları  231
a. Ücret Hakkı  232
b. Sözleşmenin Yeni Şartlara Uydurulmasını İsteme Hakkı  232
c. Sözleşmenin Mali Dengesinin Korunmasını İsteme Hakkı  233
d. Kamulaştırma Yapılmasını İsteme Hakkı  234
B. İdarenin Yükümlülükleri ve Hakları  234
1. İdarenin Yükümlülükleri  234
2. İdarenin Hakları  234
C. İdari Sözleşmelerin Sona Ermesi  235
1. Sözleşmenin Feshi  235
2. Diğer Nedenler  237
ALTINCI BÖLÜM:
KOLLUK (ZABITA) HİZMETLERİ
I. KOLLUK HİZMETİNİN TANIM VE ÖZELLİKLERİ  239
A. Tanım  239
B. Özellikleri  239
1. Kolluk Yetkileri Özel Kişilere Devredilemez  239
2. Kolluk Yetkileri Sözleşme Konusu Yapılamaz  240
3. Kolluk Yetkileri Gelir Sağlamak Amacıyla Kullanılamaz  240
II. İDARİ KOLLUĞUN AMACI: KAMU DÜZENİ  241
A. Kamu Düzeni Kavramı  241
B. Kamu Düzeninin Unsurları  241
1. Kamu Güvenliği  242
2. Kamu Huzur ve Sükûnu  243
3. Kamu Sağlığı  243
4. Toplumsal (Genel) Ahlâk  243
III. KOLLUK TÜRLERİ  244
A. İdarî Kolluk – Adlî Kolluk  244
B. Genel İdari Kolluk – Özel İdari Kolluk  246
1. Genel İdarî Kolluk  246
2. Özel İdarî Kolluk  246
a. Belediye Zabıtası  247
b. Köy Korucuları ve Köy Bekçileri  247
c. Kır Bekçileri ve Çiftçi Mallarını Koruma Kolluğu  247
d. Orman Muhafaza Kolluğu  248
e. Sahil Güvenlik Kolluğu  248
f. Gümrük Muhafaza Kolluğu  248
g. Limanlar Zabıtası  248
h. Hudut ve Sahiller Koruma Kolluğu  249
i. Askeri İnzibat Kuvvetleri  249
j. Özel Güvenlik Teşkilatı  249
IV. KOLLUK MAKAMLARI VE PERSONELİ  253
A. Kolluk Makamları  254
1. Genel İdarî Kolluk Makamları  254
2. Özel İdarî Kolluk Makamları  254
B. Kolluk Personeli  255
V. KOLLUK YETKİLERİNİN ÇATIŞMASI  256
A. Genel ve Özel Kolluk Yetkilerinin Çatışması ve Yarışması  256
B. Genel Kolluk Makamları Arasında Çatışma ve Yarışma  257
VI. KOLLUK İŞLEMLERİ, USULLERİ VE YAPTIRIMLARI  257
A. Kolluk İşlemleri  257
1. Düzenleyici Kolluk İşlemleri  257
2. Bireysel Kolluk İşlemleri  258
B. Kolluk Usulleri  259
1. İzin Usulü  259
2. Bildirim Usulü  260
3. Serbestlik Usulü (Düzeltici Sistem)  261
C. Kolluk Yaptırımları  261
1. Yasaklama  261
2. Faaliyeti Erteleme/ Son Verme  262
3. Emir ve İhtar  262
4. Kendiliğinden Harekete Geçme  263
5. Silah ve Zor Kullanma  263
VII. KOLLUK YETKİSİNİN SINIRLARI  264
A. Anayasal Sınırlar  264
B. İdari İşlem Bakımından Sınırları  266
VIII. KOLLUK YETKİLERİNİN GENİŞLEMESİ: OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ  267
A. Olağanüstü Yönetim Usulü Kavramı  267
B. Olağanüstü Yönetim Usulü: Olağanüstü Hal  268
1. Olağanüstü Halin Sebepleri  268
2. Olağanüstü Hal Veya Sıkıyönetimin İlanı  269
3. Olağanüstü Hal İlanının Sonuçları  270
a. Temel Hak ve Özgürlüklerin Durdurulması  270
b. Olağanüstü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Çıkarılabilmesi  271
c. Kolluk Yetkilerinin Kullanılması Mevzu  271
4. Seferberlik ve Savaş Hali  272
a. Seferberlik Hali  272
b. Savaş Hali  272
YEDİNCİ BÖLÜM:
KAMU HİZMETLERİ
I. TANIM VE KAMU HİZMETİNİN ŞARTLARI  275
A. Tanım  275
1. Organik Açıdan  275
2. Maddi Açıdan  275
3. Hukuki Rejimi Açısından (Şekli Açıdan)  276
4. Değerlendirme  276
B. Kamu Hizmetinin Şartları  277
1. Faaliyetin Kamu Tüzel Kişisi Veya Denetimi Altında Özel Kişiler Tarafından Yürütülmesi (Organik Unsur)  277
a. Kamu Tüzel Kişilerince Bizzat Yürütülmesi  277
b. Kamu Tüzel Kişilerinin Denetimi Altında Yürütülmesi  278
c. Değerlendirme  278
2. Kamu Yararı (Maddi Unsur)  278
II. KAMU HİZMETİNİN KURULMASI VE KALDIRILMASI  280
A. Kamu Hizmetlerinin Kurulması  280
1. Milli Kamu Hizmetlerinin Kurulması  280
2. Mahalli Kamu Hizmetlerinin Kurulması  281
B. Kamu Hizmetlerinin Kaldırılması  281
III. KAMU HİZMETİNİN GENEL İLKELERİ  282
A. Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi  282
B. Değişkenlik ve Uyum İlkesi  283
C. Bedelsizlik (Meccanilik) İlkesi  284
D. Eşitlik ve Tarafsızlık İlkesi  285
IV. KAMU HİZMETİNİN TÜRLERİ  286
A. Kullanılan Usule Göre  286
B. Tekel Niteliğinde Olan–Tekel Niteliğinde Olmayan Kamu Hizmetler  286
C. Konularına Göre  286
1. İdarî Kamu Hizmetleri  287
2. İktisadî Kamu Hizmetleri  287
3. Sosyal Kamu Hizmetleri  287
4. Bilimsel, Teknik ve Kültürel Hizmetler  287
V. KAMU HİZMETİNİN GÖRÜLME USULLERİ  288
A. Emanet Usulü  288
B. Kamu Hizmetlerinin Özel Kişilerce Yürütülmesi  289
1. Ruhsat ya da Lisans Usulü  289
2. Sözleşme Usulü  290
a. Klasik Usuller  291
aa. Müşterek Emanet Usulü  291
ab. İltizam Usulü  291
ac. İmtiyaz Usulü  292
b. Yeni Usuller  295
ba. Görevlendirme Usulü  296
baa. Yerli ve Yabancı Sermaye Şirketlerinin Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticaretiyle Görevlendirilmesi  296
bab. Sermaye Şirketlerinin Erişme Kontrollü Karayollarının (Otoyollarının) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi İle Görevlendirilmesi  296
bbc. İletişim Hizmetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Görevlendirme Usulü  297
bb. Yap–İşlet–Devret Usulü  297
bc. Yap–İşlet Usulü  299
bd. İşletme Hakkının Devri Usulü  301
bda. Elektrik Üretim, İletim ve Dağıtım Tesislerinin İşletme Haklarının Görevli Şirketlere Devri  301
bdb. Otoyolla İle Bunlar Üzerinde Bulunan Bakım ve İşletme Tesisleri ile Hizmet Tesislerinin ve Diğer Mal ve Hizmet Üretim Birimleri ve Varlıkların İşletme Haklarının Devri  302
be. Kullanım Hakkı Alınması Usulü  303
bf. Kamu–Özel Ortaklığı Usulü  304
SEKİZİNCİ BÖLÜM:
İDARENİN SORUMLULUĞU
I. İDARENİN SORUMLULUĞUNUN GELİŞİMİ  305
II. İDARENİN SORUMLULUĞUNUN TÜRLERİ  307
A. Özel Hukuktan Doğan Sorumluluğu  308
B. Kamu (İdare) Hukukundan Doğan Sorumluluğu  308
III. İDARENİN SORUMLULUĞUNUN TEMELİ  308
IV. İDARENİN KUSURA DAYANAN SORUMLULUĞU  310
A. Hizmet Kusuru  310
1. Tanım ve Özellikleri  310
a. Tanım  310
b. Özellikleri  311
2. Hizmet Kusuru Teşkil Eden Haller  312
a. İdari Eylemlere İlişkin Hizmet Kusuru  312
aa. Hizmetin Kötü İşlemesi  312
ab. Hizmetin Geç İşlemesi  313
ac. Hizmetin Hiç İşlememesi  314
b. İdari İşlemlere ilişkin Hizmet Kusuru  315
c. Mahkeme Kararlarının Uygulanmamasından Doğan Hizmet Kusuru  316
3. Hukuka Aykırılık ve Kusur  317
4. Kusurun Derecesi, Kanıtlanması ve Kusur Karînesi  318
a. Kusurun Derecesi  318
b. Kusurun Kanıtlanması ve Kusur Karinesi  319
B. Hizmet Kusuru – Kişisel Kusur Ayrımı  319
1. Kişisel Kusur Kavramı  319
2. Kişisel Kusur Sayılan Durumlar  320
a. Ağır Kusurlar  320
b. Hizmetten Ayrılabilen Kusurlar  322
c. Suç Sayılan Kusurlar  323
3. Görev Kusuru  323
V. İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU  325
A. Kusursuz Sorumluluğun Doğuşu  326
B. Kusursuz Sorumluluk İlkeleri  327
1. Risk (Hasar=Tehlike) İlkesi  328
a. İdarenin Tehlikeli Faaliyetlerde Bulunması ve Tehlikeli Araç Kullanması  328
b. Mesleki Risk  329
c. Sosyal Risk  330
2. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi  332
B. Hukuka Uygun İşlemlerde Kusursuz Sorumluluk  334
C. Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesine Katılmada Kusursuz Sorumluluk  335
VI. İDARENİN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI  336
A. Eylem Veya İşlem Niteliğinde Bir Fiil  336
B. Kusur  336
C. İlliyet (Nedensellik) Bağı  336
D. Zarar  337
VII. İDARENİN SORUMLULUĞUNU KALDIRAN YA DA AZALTAN NEDENLER  339
A. Zorlayıcı Sebep  340
B. Beklenilmeyen Haller  341
C. Zarar Görenin Kusuru  341
D. Üçüncü Kişinin Kusuru  342
VIII. ZARARIN TAZMİNİ  343
X. RÜCU  344
DOKUZUNCU BÖLÜM:
KAMU (İDARE) MALLARI
I. KAMU MALI KAVRAMI VE SINIFLANDIRILMASI  347
A. Tanım ve Şartları  347
B. Kamu Mallarının Sınıflandırılması  348
1. Kullanma ve Tahsis Yönü Bakımından  348
a. Orta Malları  349
b. Hizmet Malları  349
c. Sahipsiz Mallar  349
2. Tahsis Kökeni Bakımından  350
a. Tabî Kamu Malları  350
b. Sun’î Kamu Malları  350
3. Kamu Malı Niteliğini Kazanma Açısından  350
a. Nitelikleri Gereği Kamu Malları  350
b. Geleneksel Kamu Malları  351
c. Tahsisle Kazanılan Kamu Malları  351
II. İDARENİN KAMU MALLARI ÜZERİNDEKİ HAKLARININ NİTELİĞİ  351
III. KAMU MALLARININ HUKUKİ REJİMİ  352
A. Kamu Malları Devir ve Ferağ Edilemez  352
B. Kamu Malları Haczedilemez  354
C. Kamu Malları Kazandırıcı Zamanaşımıyla Kazanılamaz  356
D. Kamu Malları Üzerinde Sınırlı Aynî Haklar Kurulamaz  357
E. Taşınmaz Kamu Malları Tapu Kütüğüne Tescile Tabî Değildir  358
F. Kamu Malları Kamulaştırılamaz  360
G. Kamu Malları Vergi ve Resim Gibi Malî Yükümlülüklerin Dışındadır  360
H. Kamu Malları Özel Korunmaya Tabîdir  361
IV. KAMU MALI NİTELİĞİNİN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ  362
A. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması  362
1. Sahipsiz Mallarda  362
2. Hizmet ve Orta Mallarında  363
a. Genel Olarak  363
b. Tahsis  364
ba. Kanunla Tahsis  364
bb. Düzenleyici İşlemlerle Tahsis  365
bc. Örf ve Adet Hukuku İle Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması  365
bd. Tahsis Kararı İle Tahsis  365
B. Kamu Malı Niteliğinin Kaybedilmesi  369
1. Hizmet ve Orta Mallarında  369
2. Sahipsiz Mallarda  371
V. KAMU MALLARINDAN YARARLANMANIN HUKUKİ REJİMİ  372
A. İdarece Yararlanma  372
B. Özel Kişilerce Yararlanma  373
1. Orta Mallarından Yararlanma  373
a. Genel Yararlanma  373
b. Özel Yararlanma  375
2. Hizmet Mallarından Yararlanma  375
3. Sahipsiz Mallardan Yararlanma  375
VI. İDARENİN MAL EDİNME USULLERİ  376
A. Kamulaştırma  376
1. Tanım ve Hukukî Niteliği  376
2. Kamulaştırma İşleminin Unsurları  377
a. Kamulaştırma Yetkisi  377
b. Kamulaştırmanın Sebebi  378
c. Kamulaştırmanın Konusu  379
d. Kamulaştırmanın Amacı  381
e. Kamulaştırmanın Şekil ve Usul Kuralları  381
ea. Kamulaştırma İşleminin İdari Aşaması  382
eaa. Yeterli Ödenek Sağlanması  382
eab. Kamulaştırılacak Taşınmazın Belirlenmesi  382
eac. Kamu Yararı Kararının Alınması ve Onaylanması  382
ead. Taşınmazın Malik ve Zilyetlerinin Tespiti  384
eae. Kamulaştırma Kararı  384
eaf. Öncelikle Satın Alma Usulünün Uygulanması  384
eb. Kamulaştırma İşleminin Adli Aşaması  385
eba. İdarece Asliye Hukuk Mahkemesine Başvuru  385
ebb. Mahkemece Duruşmaya Çağrı  386
ebc. İptal/düzeltim Davası  386
ebd. Bilirkişi ve Keşif  386
ebe. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Ödenmesi  387
ebf. Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi  387
3. Kamulaştırmanın Tamamlanmasının Sonuçları  388
4. İhtiaflı Ya da Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Kamulaştırılması  389
a. İhtilaflı Taşınmazların Kamulaştırılması  389
b. Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Kamulaştırılması ve Tescili  389
5. Malikin Geri Alma Hakkı ve İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi  390
a. Malikin Geri Alma Hakkı  391
b. İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi  392
6. Kamulaştırmasız El Atma  392
a. Hukuka Uygun Kamulaştırmasız El Atma  392
b. Hukuka Aykırı Kamulaştırmasız El Atma  396
c. Bayındırlık Eserleri İnşası Nedeniyle Kamulaştırmasız El Atma  397
B. İstimval (Rekizisyon)  397
1. Kavram  397
2. İstimval İlkeleri  398
3. İstimvallerin Çeşitleri  398
4. İstimvalin Unsurları  398
5. İstimvalin Kamulaştırmadan Farkları  399
C. İdarî İrtifaklar  400
1. Kavram  400
2. Kurulması  400
a. Kamulaştırma Yoluyla  400
b. İmar İrtifakları  401
D. İdarenin Diğer Mal Edinme Yolları  402
1. Millîleştirme  403
2. Devletleştirme  403
3. Elkoyma  404
4. Bir İdareye Ait Bir Taşınmazın Diğer Bir İdareye Devri  405
5. Geçici İşgal  406
ONUNCU BÖLÜM:
İDARENİN DENETİMİ
I. İDARENİN YARGI DIŞI DENETİMİ  407
A. İdarî Denetim  407
1. Hiyerarşik Denetim  407
2. İsti’taf Yoluyla Denetim  408
3. İdarî Vesayet Denetimi  409
4. Özel Denetim  410
a. Sayıştay Denetimi  410
b. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu  411
c. Teftiş Kurulları  413
5. Kamu Denetçiliği Kurumu Denetimi  414
a. Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kavramı  414
b. Kamu Denetçiliği Kurumu  416
ba. Kurumun Görevleri  417
bb. Başvuru ve Usulü  417
bc. İnceleme  417
bd. Başvurunun Yargı Yoluna Etkisi  418
B. Siyasî Denetim  418
1. Yazılı Soru  419
2. Genel Görüşme  419
3. Meclis Araştırması  419
4. Meclis Soruşturması  419
6. Dilekçe Komisyonu  420
7. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu  421
C. Kamuoyu Denetimi  421
II. İDARENİN YARGISAL DENETİMİ  423
III. İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN SULH YOLUYLA HALLİ  425
A. Adli Uyuşmazlıklarda  425
1. Sulh  425
2. Sulhün Usul ve Esasları  426
B. İdari Uyuşmazlıklarda  427
Yararlanılan Kaynaklar  431
Kavram Dizini  449
 


Halil Kalabalık
Eylül 2019
64.00 TL
Sepete Ekle
Bahtiyar Akyılmaz ...
Eylül 2020
119.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet Talha Tetik
Haziran 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Turgut Tan
Haziran 2020

Salgın nedeniyle temin edilememektedir.

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü Baskıya Önsöz  5
Kısaltmalar  25
BİRİNCİ BÖLÜM:
İDARÎ İŞLEM KAVRAMI
I. TANIM  27
II. İDARİ İŞLEMLERİN ÖZELLİKLERİ  28
A. Tek Yanlılık  28
B. İcrailik  28
C. Re’sen İcra Edilebilirlik  28
D. Hukuka Uygunluk Karinesinden Yararlanma  29
E. Yazılılık  30
III. İDARİ İŞLEMLERİN TÜRLERİ  31
İKİNCİ BÖLÜM:
BİREYSEL İDARÎ İŞLEMLER (İDARİ KARARLAR)
I. BİREYSEL İDARİ İŞLEMLERİN SINIFLANDIRILMASI  35
A. Maddi Açıdan  35
1. Şart İşlemler  35
2. Subjektif İşlemler  36
B. Doğuracakları Hukukî Sonuçları Açısından  36
1. Emredici İşlemler  36
2. Yapıcı İşlemler  37
3. Belirleyici İşlemler  37
C. Açıklanan İradenin Sayısına ve İradenin Açıklanmasındaki Usule Göre  37
1. Basit İşlemler  37
2. Kollektif İşlemler  37
3. Karma İşlemler  38
D. Açıklanan İradenin Şekline Göre  38
1. Sarih İşlemler  39
2. Zımni İşlemler  39
a. Zımni Ret İşlemleri  39
b. Zımni Kabul İşlemleri  40
E. Etkileri Bakımından  40
1. Yararlandırıcı İşlemler  40
2. Yükümlendirici İşlemler  41
F. İsteğe Bağlı Olup Olmamalarına Göre İdari İşlemler  41
1. İsteğe Bağlı Olmayan İşlemler  41
2. İsteğe Bağlı İşlemler  41
G. İcraî Olup Olmamalarına Göre İdari İşlemler  41
1. İcrai İşlemler  42
a. Tanım  42
b. İdari İşlemin Unsurları  42
ba. İdari Makam  42
bb. İdare Hukuku Alanıyla İlgili Düzenleme  44
bc. Kamu Gücü  44
bd. Dışsal Hukuki Etki  45
2. İcrai Olmayan İşlemler  45
a. Gösterici İşlemler  46
b. Hazırlık İşlemleri  46
c. İç–Düzen İşlemleri  47
H. Zincir İşlemler  48
İ. Seri İşlemler  50
J. Yapılmakla Tükenen İşlemler  50
II. İDARİ KARARLARIN ALINMASI VE HUKUKA AYKIRILIK  50
A. Yetki Kuralları ve Hukuka Aykırılık  50
1. İdare Hukukunda Yetki Kavramı  50
a. Geniş Anlamıyla Yetki  51
b. Dar Anlamıyla Yetki  52
2. Yetkinin Değişik Görünümleri  52
a. Kişi Yönünden Yetki  52
b. Konu Yönünden Yetki  53
c. Zaman Yönünden Yetki  54
d. Yer Yönünden Yetki  56
3. Yetki Devri – Vekâlet – İmza Yetkisinin Devri  57
a. Yetki Devri  57
b. İmza Yetkisinin Devri  58
c. Yetki Genişliği İle Yetki Devri ve İmza Devri Arasındaki Farklar  60
4. Yetki Kuralının İstisnaları  61
a. Fiili Memur Teorisi  61
aa. Görünüşte Memur  62
ab. Zaruret Hali Teorisi  62
b. Yetki Paralelliği İlkesi  62
5. Yetki Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları  63
a. Fonksiyon Gaspı  63
b. Yetki Gaspı  63
c. Yetki Tecavüzü  64
d. Açık ve Bariz Yetki Tecavüzü  64
B. Şekil ve Usul Kuralları  64
1. Şekil Kuralları  64
a. Kavram  64
b. Belli Başlı Şekil Kuralları  65
ba. Yazılı Şekil  65
bb. Gerekçe  67
bc. Hazırlık İşlemleri  67
bd. İdarî İşlemin Uygulanma Şartı Olarak Şekil  67
2. Usul Kuralları  68
a. Kavram  68
b. Belli Başlı Usul Kuralları  69
ba. Savunma Hakkı  69
bb. Teklif (İnha) Usulü  70
bc. Danışma Usulü  70
bd. Şekil ve Usulde Paralellik İlkesi  73
3. Şekil ve Usul Kurallarına Aykırılık ve Yaptırımları  73
a. Şekil ve Usul Sakatlıklığı Kavramı  73
b. Şekil–Usul Sakatlıklarının Sonuçları  74
C. İdarenin İradesinin Açıklanmasında Sakatlık Halleri  75
1. Yanılma  75
2. Aldatma  76
3. Korkutma  77
III. İDARİ KARARLARIN İÇERİĞİNİ DÜZENLEYEN (ESASA İLİŞKİN) KURALLAR VE HUKUKA AYKIRILIK  78
A. Sebep Unsuru ve Hukuka Aykırılık  78
1. Tanım  78
2. Sebep Türleri  78
3. İdari İşlemlerin Sebebinin Gösterilmesi  79
a. Sebebin Açıkça Gösterilmesi  79
b. Sebebin Belirsiz Kavramlarla Gösterilmesi  79
c. Sebebin Hiç Gösterilmemesi  80
4. Sebep Unsurundaki Aykırılık Halleri  80
a. Sebebin Gerçekte Mevcut Olmaması  80
b. Sebebin Hukuki Nitelendirmesinde Hata Yapılması  80
c. Sebep İle Konu Arasındaki Bağın Kopukluğu  81
B. Konu Unsuru ve Hukuka Aykırılık  81
1. Kavram  81
2. Konu Unsurundaki Hukuka Aykırılıklar  81
a. Konusunun Mümkün ve Meşru Olmaması  81
b. Sebep İle Konu Arasındaki Bağın Kopukluğu  82
c. Kanuna Aykırılık Halleri  82
ca. Statü Dışı Uygulamalar  82
cb. Geçmişe Etkili Hüküm ve Sonuç Doğuran İşlemler  83
cc. Bir Üst Kurala Aykırı Konular  83
cd. Mahkeme Kararlarının Uygulanmaması  83
ce. Kanunun Yasakladığı Konular  83
cf. Yükümlülük Getiren İşlemler  84
C. Maksat Unsuru  84
1. Kavram  84
2. Maksat Unsuruna Aykırılık Halleri  85
a. Kişisel, Siyasi ya da Üçüncü Kişileri Koruma Amacı Güden İşlemler  85
b. Özel Maksadı Aşan İşlemler  86
c. Usul Bakımından Amaca Aykırılık  86
D. İdarenin Takdir Yetkisi ve Bağlı Yetki  86
1. Takdir Yetkisi  86
a. Tanım  86
b. Takdir Yetkisinin Gerekliliği  87
c. Takdir Yetkisinin Alanı: Yerindelik  89
d. Takdir Yetkisinin Bulunduğu Haller  89
da. Kanunlarda Açıkça Gösterilmesi  90
db. Kanunlarda Belirsiz Kavramların Kullanıldığı Haller  90
dc. De Facto Durumlar  91
dd. Takdir Yetkisinin Sınırları  92
de. Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi  95
2. Bağlı Yetki  97
IV. İDARİ İŞLEMLERİN HUKUKA AYKIRILIĞININ YAPTIRIMLARI: YOKLUK VE İPTAL  98
A. Yokluk  99
1. Kavram  99
2. Yokluk Türleri  100
3. Sonuçları  101
B. İptal  102
V. İDARİ İŞLEMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ  103
A. Düzenleyici İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi  103
B. Bireysel İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi  104
1. İmza Kuramı  104
2. Yayın/Bildirim (Açıklama) Kuramı  104
VI. İDARİ İŞLEMLERİN GEÇMİŞE ETKİLİ OLMAMASI  105
VII. İDARİ KARARLARA AYKIRILIĞIN SONUÇLARI: İDARİ YAPTIRIMLAR  105
A. İdarî Yaptırımlar  105
1. Tanım ve Özellikleri  105
2. Türleri  106
3. İdari Yaptırımlara Hakim Olan İlkeler  109
a. Esasa İlişkin İlkeler  109
b. Usule İlişkin İlkeler  110
4. İdari Yaptırımların Yargısal Denetimi  111
B. Re’sen İcra (Doğrudan Uygulama)  113
1. Kavram  113
2. Re’sen İcra Yetkisinin Görünümleri  114
a. Zorla İcra Yetkisi  114
b. İlgili Hesabına Yerine Getirme  114
c. Dolaylı Zorlamayla İcra  114
VIII. İDARİ İŞLEMLERİN SONA ERMESİ  115
A. İdarenin İradesi Dışındaki Nedenler  115
1. Hukuki Nedenler  115
2. Fiili Nedenler  116
3. Diğer Nedenler  116
a. Belli Bir Sürenin Dolması  116
b. Bozucu (İnfisahi) Şartın Gerçekleşmesi  116
B. İdarî İşlemi Yapan Makamın İradesine Bağlı Nedenler  117
1. Geri Alma  117
a. Kavram ve Tanım  117
b. Geri Alınabilecek İşlemler  118
ba. Düzenleyici İdari İşlemler  118
bb. Bireysel İdari İşlemler  118
2. Kaldırma  121
3. Değiştirme  122
4. Düzeltme  122
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
DÜZENLEYİCİ İDARÎ İŞLEMLER
I. İDARENİN DÜZENLEME YETKİSİ  123
A. Genel Olarak  123
B. Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisi  124
II. DÜZENLEYİCİ İDARÎ İŞLEM TÜRLERİ  127
A. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  127
1. Olağan Kararnameler  128
a. Yetki Unsuru  128
b. Konu Unsuru  128
c. Usul ve Şekil Unsuru  131
d. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Denetimi  131
2. Olağanüstü Kararnameler  132
a. Yetki Unsuru  132
b. Sebep Unsuru  132
c. Şekil ve Usul Unsuru  133
d. Konu Unsuru  133
e. Olağanüstü Hal Kararnamelerinin Süre ve Yer Bakımından Sınırları  134
f. Olağanüstü Hal Kararnamelerinin Denetimi  134
B. Yönetmelik  134
C. Diğer Düzenleyici İşlemler  135
D. Plan ve Programlar  136
1. Kalkınma Planı  136
2. Yıllık Programlar  138
3. Mekansal Plan ve Programlar  138
a. Mekansal Strateji Planları  139
b. Çevre Düzeni Planları  139
c. İmar Plan ve Programları  140
E. 2017 Anayasa Değişiklikleriyle Kaldırılan Düzenleyici İdari İşlemler  141
1. Kanun Hükmünde Kararnameler  141
2. Tüzük  142
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
İDARİ İŞLEMİN YAPILIŞ USULÜ
I. İDARİ USUL KAVRAMI VE TANIM  143
II. İDARİ USULÜN KANUNLAŞTIRILMASI  145
III. ÖNEMLİ İDARİ USUL İLKELERİ  146
A. Re’sen Araştırma İlkesi  146
B. Usul Ekonomisi  147
C. Dinlenilme Hakkı  148
D. Bilgi Edinme ve Belgelere Erişme Hakkı  149
1. Kavram ve Tanım  149
2. Türk Hukukunda Bilgi Edinme Hakkı  151
a. Hakkın Sahipleri  151
b. Hakkın Yükümlüleri  152
c. Başvuru  152
d. Başvuruların Cevaplandırılması  153
e. Hakkın Kullandırılması  153
f. Bilgi Edinme Süresi  154
g. Bilgi Edinme Ücreti  154
h. İtiraz  155
i. Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu  155
j. Bilgi Edinme Hakkının Kapsamı Dışında Kalan Bilgi ve Belgeler  156
E. Danışmanlık ve Hukukî Yardım  158
F. Gerekçe İlkesi  159
G. Başvuru Yollarının Gösterilmesi  159
IV. İDARİ USUL İLKELERİNE İLİŞKİN DİĞER DÜZENLEMELER  162
A. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle İlgili Düzenlemeler  162
1. Hukuka Uygun Davranma  163
2. Ayrımcılık Yapmama  164
3. Ölçülü Davranmak  165
4. Yetkileri Kötüye Kullanmama  165
5. Tarafsız Olmak  166
6. Halkın Meşru Beklentilerine Saygılı ve Tutarlı Olmak  168
7. Halka Öğüt vermek ve Yol Göstermek  168
8. Saygılı Davranmak  169
9. Başvuruları Kabul Etmek ve Zamanında Cevaplandırmak  169
10. Hediye Almama ve Menfaat Sağlamama  170
11. Hesap Verebilirlik  171
12. Mal Bildiriminde Bulunma  172
B. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik  172
C. 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu  173
D. 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu  174
E. 6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu  175
BEŞİNCİ BÖLÜM:
İDARİ SÖZLEŞMELER VE KAMU İHALELERİ
I. İDARE HUKUKUNDA SÖZLEŞME KAVRAMI VE İDARENİN SÖZLEŞMELERİ  179
II. İDARÎ SÖZLEŞMELER  180
A. Hukuki Niteliği  180
B. İdarî Sözleşmelerin Ölçütleri  182
1. Genel Şart: Taraflardan Birinin İdare Olması  182
2. İdarî Sözleşme’nin Kanunda Açıkça Belirtilmesi  183
a. Açıkça Belirtme  183
b. Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk Kurallarının Açıkça Öngörülmesi  183
c. Sözleşmeden Doğan Uyuşmazıkların Yargı Yolunun Açıkça Gösterilmesi  184
3. Konusunun Kamu Hizmeti Olması  184
a. Konusunun Kamu Hizmeti Olması  184
b. Kamu Hizmetinin İşlemesini Sağlamak Amacıyla Yapılması  185
4. İdareye Özel Hukuk Sözleşmelerindekini Aşan Yetkiler Tanınması  185
C. Belli Başlı İdarî Sözleşme Türleri  186
1. Klasik Türler  186
a. Mali İltizam Sözleşmeleri  186
b. Kamu Borçlanma Sözleşmeleri  186
c. Yeraltı/Yerüstü Servetlerinin İşletilmesine İlişkin Sözleşmeler  187
d. Orman İşletme Sözleşmeleri  187
e. İdari Hizmet Sözleşmeleri  188
f. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri  188
2. Yeni Türler  193
a. Yap–İşlet–Devret Sözleşmeleri  193
b. Yap–İşlet Sözleşmeleri  194
c. İşletme Hakkının Devri (Devral–İşlet–Devret) Sözleşmeleri  195
III. İDARENİN SÖZLEŞMELERİNİN YAPILIŞ USULÜ (KAMU İHALELERİ)  196
A. Genel Olarak  196
B. Mal ve Hizmet Alımları İle Yapım İşlerine İlişkin İhaleler  197
1. Kapsam ve İstisnalar  197
a. Kapsam  197
b. İstisnalar  198
2. İhalelere Egemen Olan Temel İlkeler  201
a. Açıklık  201
b. Yarışma  202
c. Mali, Teknik ve Mesleki Yeterlilik  203
d. Gizlilik  204
e. Diğer İlkeler  204
3. İhale Usulleri  205
a. Açık İhale Usulü  206
b. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü  206
c. Pazarlık Usulü  206
d. Doğrudan Temin  207
e. Tasarım Yarışmaları  209
4. İhale Süreci  209
a. Hazırlık Aşaması  210
b. İlan  211
c. İhale Dökümanının Alınması ve İhaleye Katılma  212
d. Tekliflerin Değerlendirilmesi  213
e. İhale Kararı ve Onaylanması  214
f. Sözleşmenin Yapılması ve Kuruma Bildirilmesi  215
5. Danışmanlık Hizmet İhaleleri  217
6. Diğer İhale Usulleri  218
a. Dinamik Alım Sistemi  218
b. Elektronik Eksiltme  219
c. Birden Fazla İdarenin Ortak İhtiyaçları İçin İhale Yapılması  219
7. Sözleşmenin Hukukî Niteliği  220
C. Mal ve Hizmet Alımları İle Yapım İşleri Dışındaki İhaleler  220
1. Kapsam  220
2. İhalelere Egemen Olan Temel İlkeler  221
3. İhale Usulleri  221
4. Hazırlık İşlemleri  222
5. Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararı  223
D. İhale Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları  224
1. İdari Başvuru Yolları  224
a. İdareye Şikâyet Başvurusu  224
b. Kuruma İtirazen Şikâyet Başvurusu  225
2. Yargısal Yollar  226
3. Kamu İhale Kurumu  227
IV. İDARİ SÖZLEŞMELERİN ŞEKLİ  229
V. İDARİ SÖZLEŞMELERİN UYGULANMASI  231
A. Sözleşmecinin Hakları ve Borçları  231
1. Sözleşmecinin Borçları  231
2. Sözleşmecinin Hakları  231
a. Ücret Hakkı  232
b. Sözleşmenin Yeni Şartlara Uydurulmasını İsteme Hakkı  232
c. Sözleşmenin Mali Dengesinin Korunmasını İsteme Hakkı  233
d. Kamulaştırma Yapılmasını İsteme Hakkı  234
B. İdarenin Yükümlülükleri ve Hakları  234
1. İdarenin Yükümlülükleri  234
2. İdarenin Hakları  234
C. İdari Sözleşmelerin Sona Ermesi  235
1. Sözleşmenin Feshi  235
2. Diğer Nedenler  237
ALTINCI BÖLÜM:
KOLLUK (ZABITA) HİZMETLERİ
I. KOLLUK HİZMETİNİN TANIM VE ÖZELLİKLERİ  239
A. Tanım  239
B. Özellikleri  239
1. Kolluk Yetkileri Özel Kişilere Devredilemez  239
2. Kolluk Yetkileri Sözleşme Konusu Yapılamaz  240
3. Kolluk Yetkileri Gelir Sağlamak Amacıyla Kullanılamaz  240
II. İDARİ KOLLUĞUN AMACI: KAMU DÜZENİ  241
A. Kamu Düzeni Kavramı  241
B. Kamu Düzeninin Unsurları  241
1. Kamu Güvenliği  242
2. Kamu Huzur ve Sükûnu  243
3. Kamu Sağlığı  243
4. Toplumsal (Genel) Ahlâk  243
III. KOLLUK TÜRLERİ  244
A. İdarî Kolluk – Adlî Kolluk  244
B. Genel İdari Kolluk – Özel İdari Kolluk  246
1. Genel İdarî Kolluk  246
2. Özel İdarî Kolluk  246
a. Belediye Zabıtası  247
b. Köy Korucuları ve Köy Bekçileri  247
c. Kır Bekçileri ve Çiftçi Mallarını Koruma Kolluğu  247
d. Orman Muhafaza Kolluğu  248
e. Sahil Güvenlik Kolluğu  248
f. Gümrük Muhafaza Kolluğu  248
g. Limanlar Zabıtası  248
h. Hudut ve Sahiller Koruma Kolluğu  249
i. Askeri İnzibat Kuvvetleri  249
j. Özel Güvenlik Teşkilatı  249
IV. KOLLUK MAKAMLARI VE PERSONELİ  253
A. Kolluk Makamları  254
1. Genel İdarî Kolluk Makamları  254
2. Özel İdarî Kolluk Makamları  254
B. Kolluk Personeli  255
V. KOLLUK YETKİLERİNİN ÇATIŞMASI  256
A. Genel ve Özel Kolluk Yetkilerinin Çatışması ve Yarışması  256
B. Genel Kolluk Makamları Arasında Çatışma ve Yarışma  257
VI. KOLLUK İŞLEMLERİ, USULLERİ VE YAPTIRIMLARI  257
A. Kolluk İşlemleri  257
1. Düzenleyici Kolluk İşlemleri  257
2. Bireysel Kolluk İşlemleri  258
B. Kolluk Usulleri  259
1. İzin Usulü  259
2. Bildirim Usulü  260
3. Serbestlik Usulü (Düzeltici Sistem)  261
C. Kolluk Yaptırımları  261
1. Yasaklama  261
2. Faaliyeti Erteleme/ Son Verme  262
3. Emir ve İhtar  262
4. Kendiliğinden Harekete Geçme  263
5. Silah ve Zor Kullanma  263
VII. KOLLUK YETKİSİNİN SINIRLARI  264
A. Anayasal Sınırlar  264
B. İdari İşlem Bakımından Sınırları  266
VIII. KOLLUK YETKİLERİNİN GENİŞLEMESİ: OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ  267
A. Olağanüstü Yönetim Usulü Kavramı  267
B. Olağanüstü Yönetim Usulü: Olağanüstü Hal  268
1. Olağanüstü Halin Sebepleri  268
2. Olağanüstü Hal Veya Sıkıyönetimin İlanı  269
3. Olağanüstü Hal İlanının Sonuçları  270
a. Temel Hak ve Özgürlüklerin Durdurulması  270
b. Olağanüstü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Çıkarılabilmesi  271
c. Kolluk Yetkilerinin Kullanılması Mevzu  271
4. Seferberlik ve Savaş Hali  272
a. Seferberlik Hali  272
b. Savaş Hali  272
YEDİNCİ BÖLÜM:
KAMU HİZMETLERİ
I. TANIM VE KAMU HİZMETİNİN ŞARTLARI  275
A. Tanım  275
1. Organik Açıdan  275
2. Maddi Açıdan  275
3. Hukuki Rejimi Açısından (Şekli Açıdan)  276
4. Değerlendirme  276
B. Kamu Hizmetinin Şartları  277
1. Faaliyetin Kamu Tüzel Kişisi Veya Denetimi Altında Özel Kişiler Tarafından Yürütülmesi (Organik Unsur)  277
a. Kamu Tüzel Kişilerince Bizzat Yürütülmesi  277
b. Kamu Tüzel Kişilerinin Denetimi Altında Yürütülmesi  278
c. Değerlendirme  278
2. Kamu Yararı (Maddi Unsur)  278
II. KAMU HİZMETİNİN KURULMASI VE KALDIRILMASI  280
A. Kamu Hizmetlerinin Kurulması  280
1. Milli Kamu Hizmetlerinin Kurulması  280
2. Mahalli Kamu Hizmetlerinin Kurulması  281
B. Kamu Hizmetlerinin Kaldırılması  281
III. KAMU HİZMETİNİN GENEL İLKELERİ  282
A. Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi  282
B. Değişkenlik ve Uyum İlkesi  283
C. Bedelsizlik (Meccanilik) İlkesi  284
D. Eşitlik ve Tarafsızlık İlkesi  285
IV. KAMU HİZMETİNİN TÜRLERİ  286
A. Kullanılan Usule Göre  286
B. Tekel Niteliğinde Olan–Tekel Niteliğinde Olmayan Kamu Hizmetler  286
C. Konularına Göre  286
1. İdarî Kamu Hizmetleri  287
2. İktisadî Kamu Hizmetleri  287
3. Sosyal Kamu Hizmetleri  287
4. Bilimsel, Teknik ve Kültürel Hizmetler  287
V. KAMU HİZMETİNİN GÖRÜLME USULLERİ  288
A. Emanet Usulü  288
B. Kamu Hizmetlerinin Özel Kişilerce Yürütülmesi  289
1. Ruhsat ya da Lisans Usulü  289
2. Sözleşme Usulü  290
a. Klasik Usuller  291
aa. Müşterek Emanet Usulü  291
ab. İltizam Usulü  291
ac. İmtiyaz Usulü  292
b. Yeni Usuller  295
ba. Görevlendirme Usulü  296
baa. Yerli ve Yabancı Sermaye Şirketlerinin Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticaretiyle Görevlendirilmesi  296
bab. Sermaye Şirketlerinin Erişme Kontrollü Karayollarının (Otoyollarının) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi İle Görevlendirilmesi  296
bbc. İletişim Hizmetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Görevlendirme Usulü  297
bb. Yap–İşlet–Devret Usulü  297
bc. Yap–İşlet Usulü  299
bd. İşletme Hakkının Devri Usulü  301
bda. Elektrik Üretim, İletim ve Dağıtım Tesislerinin İşletme Haklarının Görevli Şirketlere Devri  301
bdb. Otoyolla İle Bunlar Üzerinde Bulunan Bakım ve İşletme Tesisleri ile Hizmet Tesislerinin ve Diğer Mal ve Hizmet Üretim Birimleri ve Varlıkların İşletme Haklarının Devri  302
be. Kullanım Hakkı Alınması Usulü  303
bf. Kamu–Özel Ortaklığı Usulü  304
SEKİZİNCİ BÖLÜM:
İDARENİN SORUMLULUĞU
I. İDARENİN SORUMLULUĞUNUN GELİŞİMİ  305
II. İDARENİN SORUMLULUĞUNUN TÜRLERİ  307
A. Özel Hukuktan Doğan Sorumluluğu  308
B. Kamu (İdare) Hukukundan Doğan Sorumluluğu  308
III. İDARENİN SORUMLULUĞUNUN TEMELİ  308
IV. İDARENİN KUSURA DAYANAN SORUMLULUĞU  310
A. Hizmet Kusuru  310
1. Tanım ve Özellikleri  310
a. Tanım  310
b. Özellikleri  311
2. Hizmet Kusuru Teşkil Eden Haller  312
a. İdari Eylemlere İlişkin Hizmet Kusuru  312
aa. Hizmetin Kötü İşlemesi  312
ab. Hizmetin Geç İşlemesi  313
ac. Hizmetin Hiç İşlememesi  314
b. İdari İşlemlere ilişkin Hizmet Kusuru  315
c. Mahkeme Kararlarının Uygulanmamasından Doğan Hizmet Kusuru  316
3. Hukuka Aykırılık ve Kusur  317
4. Kusurun Derecesi, Kanıtlanması ve Kusur Karînesi  318
a. Kusurun Derecesi  318
b. Kusurun Kanıtlanması ve Kusur Karinesi  319
B. Hizmet Kusuru – Kişisel Kusur Ayrımı  319
1. Kişisel Kusur Kavramı  319
2. Kişisel Kusur Sayılan Durumlar  320
a. Ağır Kusurlar  320
b. Hizmetten Ayrılabilen Kusurlar  322
c. Suç Sayılan Kusurlar  323
3. Görev Kusuru  323
V. İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU  325
A. Kusursuz Sorumluluğun Doğuşu  326
B. Kusursuz Sorumluluk İlkeleri  327
1. Risk (Hasar=Tehlike) İlkesi  328
a. İdarenin Tehlikeli Faaliyetlerde Bulunması ve Tehlikeli Araç Kullanması  328
b. Mesleki Risk  329
c. Sosyal Risk  330
2. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi  332
B. Hukuka Uygun İşlemlerde Kusursuz Sorumluluk  334
C. Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesine Katılmada Kusursuz Sorumluluk  335
VI. İDARENİN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI  336
A. Eylem Veya İşlem Niteliğinde Bir Fiil  336
B. Kusur  336
C. İlliyet (Nedensellik) Bağı  336
D. Zarar  337
VII. İDARENİN SORUMLULUĞUNU KALDIRAN YA DA AZALTAN NEDENLER  339
A. Zorlayıcı Sebep  340
B. Beklenilmeyen Haller  341
C. Zarar Görenin Kusuru  341
D. Üçüncü Kişinin Kusuru  342
VIII. ZARARIN TAZMİNİ  343
X. RÜCU  344
DOKUZUNCU BÖLÜM:
KAMU (İDARE) MALLARI
I. KAMU MALI KAVRAMI VE SINIFLANDIRILMASI  347
A. Tanım ve Şartları  347
B. Kamu Mallarının Sınıflandırılması  348
1. Kullanma ve Tahsis Yönü Bakımından  348
a. Orta Malları  349
b. Hizmet Malları  349
c. Sahipsiz Mallar  349
2. Tahsis Kökeni Bakımından  350
a. Tabî Kamu Malları  350
b. Sun’î Kamu Malları  350
3. Kamu Malı Niteliğini Kazanma Açısından  350
a. Nitelikleri Gereği Kamu Malları  350
b. Geleneksel Kamu Malları  351
c. Tahsisle Kazanılan Kamu Malları  351
II. İDARENİN KAMU MALLARI ÜZERİNDEKİ HAKLARININ NİTELİĞİ  351
III. KAMU MALLARININ HUKUKİ REJİMİ  352
A. Kamu Malları Devir ve Ferağ Edilemez  352
B. Kamu Malları Haczedilemez  354
C. Kamu Malları Kazandırıcı Zamanaşımıyla Kazanılamaz  356
D. Kamu Malları Üzerinde Sınırlı Aynî Haklar Kurulamaz  357
E. Taşınmaz Kamu Malları Tapu Kütüğüne Tescile Tabî Değildir  358
F. Kamu Malları Kamulaştırılamaz  360
G. Kamu Malları Vergi ve Resim Gibi Malî Yükümlülüklerin Dışındadır  360
H. Kamu Malları Özel Korunmaya Tabîdir  361
IV. KAMU MALI NİTELİĞİNİN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ  362
A. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması  362
1. Sahipsiz Mallarda  362
2. Hizmet ve Orta Mallarında  363
a. Genel Olarak  363
b. Tahsis  364
ba. Kanunla Tahsis  364
bb. Düzenleyici İşlemlerle Tahsis  365
bc. Örf ve Adet Hukuku İle Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması  365
bd. Tahsis Kararı İle Tahsis  365
B. Kamu Malı Niteliğinin Kaybedilmesi  369
1. Hizmet ve Orta Mallarında  369
2. Sahipsiz Mallarda  371
V. KAMU MALLARINDAN YARARLANMANIN HUKUKİ REJİMİ  372
A. İdarece Yararlanma  372
B. Özel Kişilerce Yararlanma  373
1. Orta Mallarından Yararlanma  373
a. Genel Yararlanma  373
b. Özel Yararlanma  375
2. Hizmet Mallarından Yararlanma  375
3. Sahipsiz Mallardan Yararlanma  375
VI. İDARENİN MAL EDİNME USULLERİ  376
A. Kamulaştırma  376
1. Tanım ve Hukukî Niteliği  376
2. Kamulaştırma İşleminin Unsurları  377
a. Kamulaştırma Yetkisi  377
b. Kamulaştırmanın Sebebi  378
c. Kamulaştırmanın Konusu  379
d. Kamulaştırmanın Amacı  381
e. Kamulaştırmanın Şekil ve Usul Kuralları  381
ea. Kamulaştırma İşleminin İdari Aşaması  382
eaa. Yeterli Ödenek Sağlanması  382
eab. Kamulaştırılacak Taşınmazın Belirlenmesi  382
eac. Kamu Yararı Kararının Alınması ve Onaylanması  382
ead. Taşınmazın Malik ve Zilyetlerinin Tespiti  384
eae. Kamulaştırma Kararı  384
eaf. Öncelikle Satın Alma Usulünün Uygulanması  384
eb. Kamulaştırma İşleminin Adli Aşaması  385
eba. İdarece Asliye Hukuk Mahkemesine Başvuru  385
ebb. Mahkemece Duruşmaya Çağrı  386
ebc. İptal/düzeltim Davası  386
ebd. Bilirkişi ve Keşif  386
ebe. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Ödenmesi  387
ebf. Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi  387
3. Kamulaştırmanın Tamamlanmasının Sonuçları  388
4. İhtiaflı Ya da Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Kamulaştırılması  389
a. İhtilaflı Taşınmazların Kamulaştırılması  389
b. Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Kamulaştırılması ve Tescili  389
5. Malikin Geri Alma Hakkı ve İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi  390
a. Malikin Geri Alma Hakkı  391
b. İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi  392
6. Kamulaştırmasız El Atma  392
a. Hukuka Uygun Kamulaştırmasız El Atma  392
b. Hukuka Aykırı Kamulaştırmasız El Atma  396
c. Bayındırlık Eserleri İnşası Nedeniyle Kamulaştırmasız El Atma  397
B. İstimval (Rekizisyon)  397
1. Kavram  397
2. İstimval İlkeleri  398
3. İstimvallerin Çeşitleri  398
4. İstimvalin Unsurları  398
5. İstimvalin Kamulaştırmadan Farkları  399
C. İdarî İrtifaklar  400
1. Kavram  400
2. Kurulması  400
a. Kamulaştırma Yoluyla  400
b. İmar İrtifakları  401
D. İdarenin Diğer Mal Edinme Yolları  402
1. Millîleştirme  403
2. Devletleştirme  403
3. Elkoyma  404
4. Bir İdareye Ait Bir Taşınmazın Diğer Bir İdareye Devri  405
5. Geçici İşgal  406
ONUNCU BÖLÜM:
İDARENİN DENETİMİ
I. İDARENİN YARGI DIŞI DENETİMİ  407
A. İdarî Denetim  407
1. Hiyerarşik Denetim  407
2. İsti’taf Yoluyla Denetim  408
3. İdarî Vesayet Denetimi  409
4. Özel Denetim  410
a. Sayıştay Denetimi  410
b. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu  411
c. Teftiş Kurulları  413
5. Kamu Denetçiliği Kurumu Denetimi  414
a. Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kavramı  414
b. Kamu Denetçiliği Kurumu  416
ba. Kurumun Görevleri  417
bb. Başvuru ve Usulü  417
bc. İnceleme  417
bd. Başvurunun Yargı Yoluna Etkisi  418
B. Siyasî Denetim  418
1. Yazılı Soru  419
2. Genel Görüşme  419
3. Meclis Araştırması  419
4. Meclis Soruşturması  419
6. Dilekçe Komisyonu  420
7. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu  421
C. Kamuoyu Denetimi  421
II. İDARENİN YARGISAL DENETİMİ  423
III. İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN SULH YOLUYLA HALLİ  425
A. Adli Uyuşmazlıklarda  425
1. Sulh  425
2. Sulhün Usul ve Esasları  426
B. İdari Uyuşmazlıklarda  427
Yararlanılan Kaynaklar  431
Kavram Dizini  449
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020