İmar Planlarının Yargısal Denetiminde
Kamu Yararı Kriteri – İdare Hukuku Monografileri – Tevfik Barbaros Ulutaş  - Kitap

İmar Planlarının Yargısal Denetiminde Kamu Yararı Kriteri

– İdare Hukuku Monografileri –

1. Baskı, 
Ekim 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
310
Barkod:
9789750273117
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
420,00
İndirimli (%50):
210,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
İdarenin tüm işlem ve eylemlerinin nihai amacı olan kamu yararı kavramının, üzerinde uzlaşılmış bir tanımı bulunmamaktadır. İdari işlemler iptal davasına konu edildiğinde, yargı mercilerince kamu yararı yönünden de incelenir. İdari işlem niteliğinde olan imar planlarının da kamu yararı amacına yönelmesi zorunludur. İmar planı idari dava yoluyla mahkeme önüne geldiğinde, mahkemece kamu yararı yönünden denetleme yapılması gerekeceğinden, soyut ve muğlak nitelikteki bu kavramın somutlaştırılması gerekir. Danıştay tarafından geliştirilen içtihat, imar planlarında kamu yararı kavramının planlama esasları ve şehircilik ilkeleri ile birlikte değerlendirilmesi yönündedir.
Kitapta, Danıştay'ın kamu yararı kavramını yorumlama biçimi imar planlaması özelinde irdelenmektedir. Mahkemenin kamu yararı kavramını eldeki davaya uygularken somutlaştırma biçimi, planlama esasları ve şehircilik ilkelerinin bu somutlaştırmada bir araç olarak kullanılıp kullanılmadığı, literatür ve mahkeme kararları ışığında incelenmektedir.
Kitapta ayrıca uzmanlarla yapılan görüşmelere yer verilmekte, bu görüşmeler literatür ve mahkeme kararlarıyla birlikte değerlendirilerek, planlama esasları ve şehircilik ilkelerinin yargısal denetim aşamasında kamu yararının somutlaştırılmasında oynadığı rol ortaya konmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Planlamada Kamu Yararı
.
Planlamaya Hâkim Olan Temel İlkeler
.
Şehircilik Esasları
.
Planlama İlkeleri
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar Dizini 
11
Giriş 
13
Birinci Bölüm
İMAR PLANI SÜRECİ VE YARGISAL DENETİMİNE DAİR
TEMEL KAVRAMLAR VE LİTERATÜR ÖZETİ
I. KENTLEŞME, KAMU YARARI İLE İMAR PLANI SÜRECİ VE DENETİMİNE DAİR TEMEL KAVRAMLAR 
22
A. Kent, Kentleşme ve Kentlileşme 
22
B. İmar Planlaması 
24
C. Kamu Yararı 
25
II. TÜRKİYE’DE İMAR VE PLANLAMA SÜRECİ VE DENETİMİ LİTERATÜRÜ 
30
III. PLAN TÜRLERİ 
42
A. Sosyo–Ekonomik Planlar 
43
B. Üst Düzey Fizikî Planlar 
47
C. Yerel Fizikî Planlar 
50
D. Özel Amaçlı Planlar 
54
E. Tamamlayıcı Planlar 
58
IV. İMAR PLANI YAPIM SÜREÇLERİ 
60
A. 3194 Sayılı Kanun Öncesi Dönemde İmar Planlaması 
61
B. 3194 Sayılı Kanun Döneminde İmar Planlaması 
62
V. İMAR PLANLAMASINA HÂKİM OLAN TEMEL İLKELER 
68
A. Kamu Yararı İlkesi 
69
B. Hukuk Devleti İlkesi 
71
C. Açıklık İlkesi 
73
D. Geniş Kapsamlılık İlkesi 
74
E. Genellik İlkesi 
74
F. Uzun Süreli Olma İlkesi 
74
G. Esneklik İlkesi 
75
H. Zorunluluk İlkesi 
75
I. Bilimsellik İlkesi 
76
İ. Hiyerarşi İlkesi 
76
VI. İMAR PLANLARI AÇISINDAN ŞEHİRCİLİK İLKELERİ VE PLANLAMA ESASLARI 
77
A. Planlama Esasları 
78
B. Mekânsal Strateji Planlarına İlişkin İlkeler 
79
C. Çevre Düzeni Planlarına İlişkin İlkeler 
79
D. Nazım İmar Planlarına İlişkin İlkeler 
80
İkinci Bölüm
İMAR PLANLARI AÇISINDAN KAMU YARARI
I. İMAR PLANLARINDA YARGISAL DENETİM 
84
A. İmar Davalarında Görev ve Yetki 
85
B. İmar Davalarında Ehliyet 
86
C. İmar Davalarında Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlem Şartı 
111
D. İmar Planlarının Unsurları Açısından İncelenmesi 
114
1. İmar Planlarında Yetki Unsuru 
114
2. İmar Planlarında Usul ve Şekil Unsurları 
120
3. İmar Planlarında Konu Unsuru 
123
4. İmar Planlarında Sebep Unsuru 
124
5. İmar Planlarında Amaç Unsuru 
127
II. İMAR PLANLAMASINA İLİŞKİN YARGI KARARLARINDA “KAMU YARARI” KRİTERİ 
128
A. Kamu Yararı Kavramının Tanımı ve Tarihsel Bağlamı 
128
B. Kamu Yararı Kavramının Yasal Dayanağı ve Yorumlanışı 
130
C. Anayasal Düzenlemelerde ve Anayasa Yargısında Kamu Yararı Kavramı 
131
D. Üstün Kamu Yararı 
142
III. İMAR PLANLARINA İLİŞKİN YARGI KARARLARINDA KAMU YARARININ SOMUTLAŞTIRILMASI 
144
A. Bireysel Yarar – Kamu Yararı Dengesi 
147
B. Kentsel Yaşam Kalitesi ve Kent Estetiği 
151
C. Erişilebilirlik 
157
D. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma ve Kullanma Dengesinin Sağlanması 
164
E. Yeşil Alan İhtiyacı ve Yeşil Alan Sürekliliği 
170
F. Sosyal ve Teknik Altyapı İhtiyacının Karşılanması 
176
G. Sürdürülebilir Kentleşme 
179
H. Kentsel Adalet 
186
Üçüncü Bölüm
UZMAN GÖRÜŞMELERİ VE
DEĞERLENDİRMELER
I. GÖRÜŞME NOTLARI 
202
A. Şehir ve Bölge Plancısı, Emekli Öğretim Üyesi G1 ile Gerçekleştirilen Görüşme 
202
B. Bilirkişi, Şehir ve Bölge Plancısı, Öğretim Üyesi G2 ile Gerçekleştirilen Görüşme 
206
C. Denizli Belediyesi Önceki Dönem Fen İşleri Müdürü ve Önceki Dönem Denizli Belediye Başkanı İnşaat Mühendisi G3 ile Gerçekleştirilen Görüşme 
208
D. Danıştay 10. Dairesi, 13. Dairesi ve İDDK Eski Üyesi, İdare Hukukçusu G4 ile Gerçekleştirilen Görüşme 
212
E. Danıştay 6. Dairesi ve İDDK Eski Üyesi G5 ile Gerçekleştirilen Görüşme 
216
F. TMMOB Mimarlar Odası Vekili (Adana) G6 ile Yapılan Görüşme 
221
G. TMMOB Mimarlar Odası (İstanbul) Vekili G7 ile Yapılan Görüşme 
228
H. Bilirkişi, Şehir ve Bölge Plancısı, Öğretim Üyesi G8 ile Yapılan Görüşme 
232
I. Şehir ve Bölge Plancısı, G9 ile Yapılan Görüşme 
237
İ. Bilirkişi, Şehir ve Bölge Plancısı, Öğretim Üyesi G10 ile Yapılan Görüşme 
242
J. Hukukçu, G11 ile Yapılan Görüşme 
251
II. UZMAN GÖRÜŞMELERİNE DAİR TOPLU DEĞERLENDİRMELER 
256
Sonuç ve Öneriler 
263
Kaynaklar 
271
Ekler 
289
Ek–1: Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 7. Maddesinde Düzenlenen Genel Planlama Esasları 
289
EK–2: Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 14. Maddesinde Düzenlenen Mekânsal Strateji Planı İlke ve Esasları 
291
Ek–3: Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 19. Maddesinde Düzenlenen Çevre Düzeni Planı İlke ve Esasları 
292
Ek–4: Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 21. Maddesinde Düzenlenen İmar Planı İlkeleri 
293
Ek–5: Farklı Nüfus Gruplarında Asgari Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarına İlişkin Standartlar ve Asgari Alan Büyüklükleri Tablosu (MPYY Ek: 2) 
295
Ek–6: Avrupa Kentsel Şartı’nın “Avrupa Kentli Hakları Bildirgesi” Başlıklı Giriş Bölümünde Yer Alan Kentli Hakları 
298
Ek–7: KENTGES’te Yer Alan, Kentsel Adalet Alanı İle İlgili Strateji ve Eylemler 
300
Ek–8: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Hedef 11, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar) 
302
Ek–9: Yarı Yapılandırılmış Soru Formu 
305
Ek–10: MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Mezunları İçin Hazırlanmış Olan Meslek Andı 
306
Kavram Dizini 
307