Kambiyo Senetlerinde Sebepsiz Zenginleşme Ezgi Karabayır Şahin  - Kitap

Kambiyo Senetlerinde Sebepsiz Zenginleşme

1. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
162
Barkod:
9786052646434
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
244,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kıymetli evrak TTK'nin 645'inci maddesinde "Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki bunların içerdiği hak senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi, başkalarına da devredilemez." şeklinde hüküm altına alınmıştır. Ticari faaliyet hacminin artmasıyla birlikte ticari iş ve işlemlerden kaynaklı edimin ifasının hızlı ve güven temelinde yerine getirilebilmesi ihtiyacının karşılanmasında ise kıymetli evraklardan olan kambiyo senetleri önemli bir yere sahiptir.
Kambiyo senetleri için sıkı şekil koşullarının belirlenmiş olması bu senetlerden kaynaklanan hakkın talep edilebilmesi için farklı hukuki düzenlemelerin yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu düzenlemelerden biri de TTK madde 732'de düzenlenen kambiyo senetlerinden kaynaklı sebepsiz zenginleşme davasıdır. Söz konusu davanın açılabilmesi için senedin zamanaşımına uğraması veya hamilin müracaat borçlularına başvuru hakkını yitirmesi gerekmektedir.
Çalışmamızda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun yeni bir düzenlemesi olan "Sebepsiz Zenginleşme" başlıklı 732'nci madde hükmü incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Olarak Sebepsiz Zenginleşme Kavramı
.
Kambiyo Senetlerinde Sebepsiz Zenginleşmenin Şartları
.
Kambiyo Senetlerinde Sebepsiz Zenginleşme Davası
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR 
5
İÇİNDEKİLER 
7
KISALTMALAR 
11
GİRİŞ 
13
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME KAVRAMI
I. Zenginleşme 
15
A. Hukukun Müsaade Ettiği Zenginleşme 
17
B. Hukukun Müsaade Etmediği Zenginleşme 
18
1. Sebepsiz Zenginleşme 
18
a. Sebepsiz Zenginleşme ile Haksız Fiil Arasındaki İlişki 
25
b. Sebepsiz Zenginleşme ile Sözleşme Arasındaki İlişki 
28
c. Sebepsiz Zenginleşme ile İstihkak Talebi Arasındaki
İlişki 
29
d. Sebepsiz Zenginleşme ile Vekâletsiz İş görme
Arasındaki İlişki 
30
2. Haksız Fiil 
31
II. Kambiyo Senetleri Hukukundaki Sebepsiz Zenginleşmenin Borçlar
Hukukundaki Sebepsiz Zenginleşmeden Farkları 
35
III. Kambiyo Senetlerinde Sebepsiz Zenginleşme Davasına Alternatif
Çözüm Yolları 
38
A. Temel Borç İlişkisi 
38
B. Karşılığın Devri 
43
İKİNCİ BÖLÜM
KAMBİYO SENETLERİNDE
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMENİN ŞARTLARI
I. Genel Olarak 
47
II. Kambiyo Senetlerinin Zamanaşımına Uğraması 
48
A. Zamanaşımı Def’i 
48
B. Poliçe, Bono ve Çekte Zamanaşımı Süreleri 
51
C. Zamanaşımının Durması – Kesilmesi 
54
D. Mücbir sebepler 
56
E. Zamanaşımına Uğramış Kambiyo Senedinin Hukuki Niteliği 
59
Bu Senetteki Temel İlişkiye İstinaden Açılan Dava veya
G. Zamanaşımına Uğramış Kambiyo Senedine İlişkin İhtiyati
Haciz Talepleri 
63
III. Kambiyo Senedinden Kaynaklanan Hakkın Korunması İçin
Yapılması Gereken İşlemlerin Yapılmaması 
64
A. Kambiyo Senedinin İbraz Edilmemesi 
65
1. Kambiyo Senedinin Kabul İçin İbrazı 
65
a. Kambiyo Senetlerinde Kabul Beyanı 
67
b. Bono ve Çekte Kabul Müessesesi 
69
c. Çekte Kabul Yasağı Sakıncalarını Ortadan Kaldıran
Müesseseler 
70
2. Kambiyo Senedinin Ödeme İçin İbrazı 
73
a. Poliçe ve Bonoda Ödeme İçin İbraz 
73
aa. Vade 
73
bb. Ödeme İçin İbraz Süresi 
76
cc. Ödeme İçin İbraza Yetkili Kişi 
77
dd. Ödeme İçin İbraz Yeri 
79
ee. Poliçe ve Bonoda Ödeme 
81
b. Çekte Ödeme İçin İbraz 
84
aa. Vade ve Ödeme İçin İbraz Süreleri 
84
bb. Süresinde İbraz Edilmeyen Çekin Hukuki Niteliği 
87
cc. Ödeme İçin İbraza Yetkili Kişi 
88
dd. Ödeme İçin İbraz Yeri 
89
ee. Muhatap Bankanın Çek Bedelini Ödemesi 
90
3. Kambiyo Senedinin Kabul / Ödeme İçin İbraz
Edilmemesinin Sonuçları 
98
B. Kambiyo Senetlerinde Kabul Etmeme / Ödememe
Protestosunun Çekilmemesi 
100
1. Kambiyo Senetlerinde Kabul Etmeme/Ödememe Durumu 
100
2. Protesto Çekme Usulü 
104
3. Protestonun Çekileceği Süre ve Muafiyet Halleri 
106
4. Hamilin Talep Edeceği Miktar 
107
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAMBİYO SENETLERİNDE
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASI
I. Davanın Türü ve Arabuluculuk 
111
A. Davanın Türü 
111
B. Arabuluculuk 
111
II. Davacı/Davalı Taraf 
113
III. Dava Şartları 
116
A. Senedin Kambiyo Vasfını Haiz Olması 
116
1. Poliçede Zorunlu Unsurlar 
117
2. Poliçede Alternatif Zorunlu veya İhtiyari Unsurlar 
129
3. Bonoda Zorunlu ve Alternatif Zorunlu Unsurlar 
131
4. Çekte Zorunlu ve Alternatif Zorunlu Unsurlar 
134
B. Hamilin Kambiyo Senetlerinden Kaynaklı Talep Hakkını
Yitirmesi 
143
C. Düzenleyen ve Hamilin Malvarlığında Değişim 
144
IV. Davanın Konusu 
144
V. İspat Yükü 
145
VI. Yetkili/Görevli Mahkeme 
147
VII. Zamanaşımı 
148
SONUÇ 
151
KAYNAKÇA 
155