Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sermaye Piyasası Araçlarının Haczi
Mayıs 2019 / 1. Baskı / 182 Syf.
Fiyatı: 52.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

"Sermaye Piyasası Araçlarının Haczi" adlı bu çalışma ile sermaye piyasası hukukunun, icra ve iflas hukuku açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Söz konusu çalışmada yazar, iki farklı disiplini birlikte inceleyerek, sermaye piyasası araçlarının haczine ve paraya çevrilmesine ilişkin önem arz eden hususları belirlemeye çalışmıştır. Bu çerçevede hem Sermaye Piyasası Kanunu hem de İcra ve İflas Kanunu esasları göz önünde bulundurularak iki disiplin arasındaki farklılık, uyum, uyumsuzluk ve boşluk olan durumlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma konusunu bu kapsamda ele alan başka bir çalışmanın olmaması, çalışmayı bu konuda ve içerikte ele alınan ilk eser haline getirmektedir.

Sermaye piyasası araçları, hukuki niteliği ve kendine özgü yapısı itibariyle karmaşık kurallar içermektedir. Dolayısıyla sermaye piyasası araçlarını icra ve iflas hukuku açısından incelemek, farklı bir yaklaşım tarzı olarak ortaya çıkmakta ve çalışmanın zenginleşmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Sermaye piyasası araçlarının ekonomideki yer ve değeri düşünüldüğünde bu araçların haczedilmesinin ve paraya çevrilmesinin uygulama açısından önemli bir etkiye sahip olduğu aşikardır. Özellikle sermaye piyasası araçlarının haczinde uygulanacak hükümlerin tespiti önem arz etmektedir. Ayrıca haczedilen bu araçların paraya çevrilmelerinde uygulanacak usulün, özel bir uygulamasının olması nedeniyle paraya çevirmeye ilişkin icra ve iflas hukukuna nazaran içerdiği farklılıklar ve boşlukların tespit edilmesi, çalışmanın önemli bir yönünü oluşturmaktadır.

Konu Başlıkları
Sermaye Piyasası Araçları ve Bu Araçların Kaydileştirilmesi
Kaydi Sermaye Piyasası Araçlarının Haczi
Kaydi Sermaye Piyasası Araçlarının Paraya Çevrilmesi
Barkod: 9789750254741
Yayın Tarihi: Mayıs 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 182
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Sunuş  9
Kısaltmalar  15
Giriş  17
1. Bölüm
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE BU ARAÇLARIN KAYDİLEŞTİRİLMESİ
I. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI  21
A. Genel Olarak  21
B. Menkul Kıymetler  24
1. Tanım  24
2. 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda Menkul Kıymetler  26
a. Ortaklık veya Alacaklılık Sağlama  26
b. Belli Bir Meblağı Temsil Etme  28
c. Orta ve Uzun Vadeli Yatırım Aracı Olma  30
d. Dönemsel Gelir Getirme  31
e. Misli Nitelikte Olma  32
f. Seri Halinde Çıkarılma  33
g. İbareleri Aynı Olma  33
h. Şartların Kurulca Belirlenmesi  34
i. Kıymetli Evrak Olma  34
3. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda Menkul Kıymetler  35
C. Türev Araçlar  35
D. Yatırım Sözleşmeleri  37
E. Diğer Sermaye Piyasası Araçları  38
II. BAŞLICA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE ÖZELLİKLE MENKUL KIYMET TÜRLERİ  39
A. Pay Senedi  40
B. İntifa Senetleri  43
C. Tahviller  44
D. Bonolar  47
E. Ortaklık Varantları  48
F. Yatırım Kuruluş Varantları  49
G. Gayrimenkul Sertifikaları  50
H. Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler (VİDMK)  52
I. Kira Sertifikaları  53
İ. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları  53
III. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİ  54
A. Genel Olarak  54
B. Saklama Türleri  55
1. Kapalı Saklama  55
2. Açık Saklama  56
a. Münferit Saklama  57
b. Toplu Saklama  57
c. Toplu Senet  60
d. Kıymet Hakkı ve Kaydi Değer  62
C. Türk Hukukunda Kaydi Sistem  65
1. Türkiye’de Kaydi Sisteme Geçiş ve Aşamaları  65
a. Türkiye’de Kaydi Sisteme Geçiş  65
aa. Sermaye Piyasası Aracının Fiziken Basıldığı Dönem  69
ab. Fiziki Sermaye Piyasası Aracının Basılamadığı Ancak Basılmış Olan Sermaye Piyasası Araçlarının Muhafaza Edilebildiği Dönem  70
ac. Sermaye Piyasası Aracının Fiziki Olarak Basılamadığı ve Basılmış Olan Sermaye Piyasası Araçlarının Muhafaza Edilemediği Dönem  71
2. Kaydi Sistemin Özellikleri  73
3. Kaydi Sistemin İşleyişi  75
a. Kaydi Sistemin Kapsamı  75
b. Takasbank ve Kaydi Sistemdeki Yeri  76
c. Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Kaydi Sistemdeki Yeri  79
4. Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi  84
a. Kaydileştirme Usulü  85
b. Kaydi Sermaye Piyasası Araçları Açısından Hakların Kullanımı  86
c. Kaydi Sermaye Piyasası Araçlarının Hukuki İşlemlere Konu Olması  89
2. Bölüm
KAYDİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ HACZİ
I. GENEL HATLARI İLE HACİZ VE TÜRLERİ  95
A. Haczin Konusu ve Kapsamı  95
B. Haciz Talebi  96
II. KAYDİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ HACZİ  99
A. Hacizde Uygulanacak Hükümler  101
1. Taşınır Haczi  101
2. Resmi Sicile Kayıtlı Malların Haczi  102
3. İştirak Halinde Tasarruf Edilen Malların Haczi  103
4. Üçüncü Kişilerin Elindeki Mal ve Hakların Haczi  106
B. Haczin Usulü  111
1. Haciz Usulünde Genel Kural  111
2. Daha Önce Haczedilmiş Kaydi Araçların Haczi  120
3. Üzerinde Sınırlı Ayni Hak Tesis Edilen Kaydi Araçların Haczi  121
4. Genel Kurul ve Yatırımcı Blokajı Konulan Kaydi Araçların Haczi  123
5. Hakkında İşlem Yasağı Kararı Verilen Kaydi Araçların Haczi  124
6. İflastan Önce Var Olan Hacizlerin İflastan Sonraki Durumları  125
C. Haczin Merkezi Kayıt Sisteminde İşlenişi  126
D. Haczin Hüküm ve Sonuçları  129
E. Haczin Kaldırılması  131
1. Genel Olarak  131
2. Haczin Kaldırılmasının Merkezi Kayıt Sisteminde İşlenişi  131
3. Bölüm
KAYDİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ PARAYA ÇEVRİLMESİ
I. GENEL HATLARI İLE İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA PARAYA ÇEVİRME  135
A. Genel Olarak Paraya Çevirme Kurumu  135
B. Paraya Çevirmenin Konusu  140
C. Paraya Çevirme Usulleri  141
II. HACİZLİ KAYDİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ PARAYA ÇEVRİLMESİ  144
A. Paraya Çevirmede Uygulanacak Hükümler ve Usuller  144
C. Paraya Çevirme Usulünün İncelenmesi  147
1. Paraya Çevirmeyi Gerçekleştiren Kurum Açısından  147
2. Satışa Esas Muhammen Bedel Açısından  150
3. Paraya Çevirme Usulü Açısından  151
a. İcra Müdürlüğü Tarafından Paraya Çevrilmesi  152
b. Borsa İstanbul A.Ş.'de Üyeler Aracılığıyla Paraya Çevrilmesi  154
c. Harç, Vergi vb. Yasal Yükümlülükler Açısından  158
d. İhalenin Feshi Açısından  159
Sonuç  163
Kaynakça  169
Kavramlar Dizini  181
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Sunuş  9
Kısaltmalar  15
Giriş  17
1. Bölüm
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE BU ARAÇLARIN KAYDİLEŞTİRİLMESİ
I. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI  21
A. Genel Olarak  21
B. Menkul Kıymetler  24
1. Tanım  24
2. 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda Menkul Kıymetler  26
a. Ortaklık veya Alacaklılık Sağlama  26
b. Belli Bir Meblağı Temsil Etme  28
c. Orta ve Uzun Vadeli Yatırım Aracı Olma  30
d. Dönemsel Gelir Getirme  31
e. Misli Nitelikte Olma  32
f. Seri Halinde Çıkarılma  33
g. İbareleri Aynı Olma  33
h. Şartların Kurulca Belirlenmesi  34
i. Kıymetli Evrak Olma  34
3. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda Menkul Kıymetler  35
C. Türev Araçlar  35
D. Yatırım Sözleşmeleri  37
E. Diğer Sermaye Piyasası Araçları  38
II. BAŞLICA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE ÖZELLİKLE MENKUL KIYMET TÜRLERİ  39
A. Pay Senedi  40
B. İntifa Senetleri  43
C. Tahviller  44
D. Bonolar  47
E. Ortaklık Varantları  48
F. Yatırım Kuruluş Varantları  49
G. Gayrimenkul Sertifikaları  50
H. Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler (VİDMK)  52
I. Kira Sertifikaları  53
İ. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları  53
III. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİ  54
A. Genel Olarak  54
B. Saklama Türleri  55
1. Kapalı Saklama  55
2. Açık Saklama  56
a. Münferit Saklama  57
b. Toplu Saklama  57
c. Toplu Senet  60
d. Kıymet Hakkı ve Kaydi Değer  62
C. Türk Hukukunda Kaydi Sistem  65
1. Türkiye’de Kaydi Sisteme Geçiş ve Aşamaları  65
a. Türkiye’de Kaydi Sisteme Geçiş  65
aa. Sermaye Piyasası Aracının Fiziken Basıldığı Dönem  69
ab. Fiziki Sermaye Piyasası Aracının Basılamadığı Ancak Basılmış Olan Sermaye Piyasası Araçlarının Muhafaza Edilebildiği Dönem  70
ac. Sermaye Piyasası Aracının Fiziki Olarak Basılamadığı ve Basılmış Olan Sermaye Piyasası Araçlarının Muhafaza Edilemediği Dönem  71
2. Kaydi Sistemin Özellikleri  73
3. Kaydi Sistemin İşleyişi  75
a. Kaydi Sistemin Kapsamı  75
b. Takasbank ve Kaydi Sistemdeki Yeri  76
c. Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Kaydi Sistemdeki Yeri  79
4. Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi  84
a. Kaydileştirme Usulü  85
b. Kaydi Sermaye Piyasası Araçları Açısından Hakların Kullanımı  86
c. Kaydi Sermaye Piyasası Araçlarının Hukuki İşlemlere Konu Olması  89
2. Bölüm
KAYDİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ HACZİ
I. GENEL HATLARI İLE HACİZ VE TÜRLERİ  95
A. Haczin Konusu ve Kapsamı  95
B. Haciz Talebi  96
II. KAYDİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ HACZİ  99
A. Hacizde Uygulanacak Hükümler  101
1. Taşınır Haczi  101
2. Resmi Sicile Kayıtlı Malların Haczi  102
3. İştirak Halinde Tasarruf Edilen Malların Haczi  103
4. Üçüncü Kişilerin Elindeki Mal ve Hakların Haczi  106
B. Haczin Usulü  111
1. Haciz Usulünde Genel Kural  111
2. Daha Önce Haczedilmiş Kaydi Araçların Haczi  120
3. Üzerinde Sınırlı Ayni Hak Tesis Edilen Kaydi Araçların Haczi  121
4. Genel Kurul ve Yatırımcı Blokajı Konulan Kaydi Araçların Haczi  123
5. Hakkında İşlem Yasağı Kararı Verilen Kaydi Araçların Haczi  124
6. İflastan Önce Var Olan Hacizlerin İflastan Sonraki Durumları  125
C. Haczin Merkezi Kayıt Sisteminde İşlenişi  126
D. Haczin Hüküm ve Sonuçları  129
E. Haczin Kaldırılması  131
1. Genel Olarak  131
2. Haczin Kaldırılmasının Merkezi Kayıt Sisteminde İşlenişi  131
3. Bölüm
KAYDİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ PARAYA ÇEVRİLMESİ
I. GENEL HATLARI İLE İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA PARAYA ÇEVİRME  135
A. Genel Olarak Paraya Çevirme Kurumu  135
B. Paraya Çevirmenin Konusu  140
C. Paraya Çevirme Usulleri  141
II. HACİZLİ KAYDİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ PARAYA ÇEVRİLMESİ  144
A. Paraya Çevirmede Uygulanacak Hükümler ve Usuller  144
C. Paraya Çevirme Usulünün İncelenmesi  147
1. Paraya Çevirmeyi Gerçekleştiren Kurum Açısından  147
2. Satışa Esas Muhammen Bedel Açısından  150
3. Paraya Çevirme Usulü Açısından  151
a. İcra Müdürlüğü Tarafından Paraya Çevrilmesi  152
b. Borsa İstanbul A.Ş.'de Üyeler Aracılığıyla Paraya Çevrilmesi  154
c. Harç, Vergi vb. Yasal Yükümlülükler Açısından  158
d. İhalenin Feshi Açısından  159
Sonuç  163
Kaynakça  169
Kavramlar Dizini  181
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020