Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma Doç. Dr. Tayfun Ercan, Zeliha Çimrin  - Kitap

Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma

1. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
168
Barkod:
9789750292187
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
282,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Limited şirketler yapısı ve kolay bir şekilde kurulabilmesi sebebi ile dünya üzerinde ve ülkemizde en çok tercih edilen şirket türü olmaktadır. Bu durum, hukuki uyuşmazlıkların tür ve sayısının da artmasını beraberinde getirmektedir. Çalışmada limited şirketlerden çıkma ve çıkarılma hususu, Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemeleri kararları, doktrindeki görüşler ile TTK hükümleri dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde limited şirketin tarihsel gelişimi, tanımı, limited şirkette ortaklığın kazanılması halleri, ortakların hak ve yükümlülükleri irdelenmektedir. İkinci bölümde; Limited şirkette ortaklıktan çıkma ve çıkarılma halleri ayrıntılı bir şekilde irdelenmektedir. Ayrıca 6102 sayılı TTK ile hukukumuza giren çıkmaya katılma müessesi de ayrıntılı bir şekilde irdelenmektedir. Çalışmanın üçüncü bölümünde; ortaklıktan çıkma ve çıkarılma hallerinin iç ve dış ilişkilere etkisi, çıkma ve çıkarılmanın hüküm doğurduğu an, ayrılma akçesi, ayrılma akçesinin muacceliyeti, ayrılma akçesine uygulanacak faiz, ortaklığın sona ermesinden sonra ayrılma akçesinin muacceliyeti hususları ele alınarak anlatılmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Limited Şirkette Ortağın Çıkması
.
Limited Şirketin Ortağı Çıkarması
.
Çıkma ve Çıkarmanın Hukuki ve Mali Sonuçları
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
11
Giriş 
13
Birinci Bölüm
LİMİTED ŞİRKET TANIMI VE NİTELİĞİ,
LİMİTED ŞİRKETTE ORTAKLIK, ORTAKLIĞIN KAZANILMASI, ORTAKLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. LİMİTED ŞİRKET TANIMI VE NİTELİĞİ 
15
II. LİMİTED ŞİRKETTE ORTAKLIK 
17
A. Ortak ve Ortaklık Terimi 
17
B. Limited Şirkette Ortaklık 
18
C. Limited Şirketlerde Ortaklığın Kazanılması 
20
1. Aslen Kazanma 
20
2. Devren Kazanma 
21
3. Payın Devir Yoluyla Kazanılması 
22
4. Payın Kanun Gereği Geçişi Yoluyla Kazanma 
24
5. Şirketin Kendi Sermaye Payını İktisap Etmesi Yoluyla 
25
III. ORTAKLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
28
A. Ortakların Hakları 
28
1. Mali Haklar 
28
a. Kâr Payı Hakkı 
29
b. Hazırlık Dönemi Faizi Hakkı 
31
c. Rüçhan (Yeni Pay Alma) Hakkı 
32
d. Tasfiye Payı ile Ayrılma Akçesi 
33
2. Ortak Sıfatından Kaynaklanan Haklar 
34
a. Genel Kurula Katılma ve Oy Kullanma Hakkı 
34
b. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 
37
c. Genel Kurul Kararlarına Karşı Butlan ve İptal Davası Açma Hakkı 
38
d. Müdürler ile Diğer İlgililer Aleyhine Sorumluluk Davası Açma Hakkı 
40
e. Haklı Sebeple Fesih Talebinde Bulunma Hakkı 
41
3. Azlık Hakları 
42
B. Ortakların Yükümlülükleri (Borçları) 
42
1. Sermaye Payı Borcunun Ödenmesi Yükümlülüğü 
43
2. Ek Ödeme ve Yan Ödeme Yükümlülüğü 
44
3. Bağlılık Yükümlülüğü 
48
4. Sır Saklama Yükümlülüğü 
49
5. Rekabet Yasağı 
49
6. Kamu Borçlarından Sorumluluk 
51
İkinci Bölüm
ORTAKLIKTAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
I. ORTAKLIKTAN ÇIKMA 
53
A. Limited Şirkette Ortaklıktan Çıkma 
54
1. Şirket Esas Sözleşmesi ile Ortaklıktan Çıkma Hakkı 
54
a. Ortağa Çıkma Hakkı Tanınması 
55
b. Ortağın Sözleşmesel Çıkma Hakkını Kullanması 
57
2. Haklı Sebeplerin Varlığı Halinde Mahkeme Kararı ile Ortaklıktan Çıkma Hakkı 
60
a. Haklı Sebep 
62
b. Haklı Sebeple Çıkma Hakkının Ortak Tarafından Kullanılması ve Haklı Sebeple Çıkma Davası 
68
c. İhtiyati Tedbir Talebi 
77
3. Yeniden Yapılandırma Sözleşmeleri ile Tanınan Ortaklıktan Çıkma Hakkı 
78
a. Birleşme Halinde Çıkma Hakkı 
78
b. Bölünme Halinde Çıkma Hakkı 
79
c. Tür Değiştirme 
80
4. Hâkim Şirketin Hakimiyetini Kötüye Kullanması Halinde Ortaklıktan Çıkma Hakkı 
80
5. Çıkmaya Katılma Hakkı 
87
a. Çıkmaya Katılma Hakkı Kullanımı 
90
II. ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA 
95
A. Limited Şirkette Ortalıktan Çıkarılma 
96
1. Şirket Sözleşmesinde Öngörülen Sebeplerle Genel Kurul Kararı ile Çıkarılma 
98
a. Çıkarılmanın Sözleşmede Düzenlenmesi Şekli 
99
b. Genel Kurulun Karar Alması 
100
c. Çıkarılmasına Karar Verilecek Ortağın Genel Kurul Kararı Alınırken Oy Kullanıp Kullanamayacağı 
103
d. Genel Kurul Kararının Ortağa Bildirilmesi ve İptal Davası 
104
2. İki Ortaklı Limited Şirketlerde Çıkarılma 
108
3. Şirket Birleşmelerinde Çıkarılma 
111
4. Hâkim Şirketin Hakimiyetini Hukuka Aykırı Kullanması Halinde Çıkarılma 
113
5. Hâkim Şirketin Satın Alma Hakkı Kapsamında Ortaklıktan Çıkarılma (TTK 208) 
114
6. Haklı Sebeplerle Ortaklıktan Çıkarılma 
116
a. Genel Bilgi 
116
b. Genel Kurul Kararı 
119
c. Haklı Sebeple Çıkarma Davası 
120
d. Önleyici Tedbir 
124
7. Haklı Sebeple Fesih Davası Sonucunda Mahkeme Kararı ile Ortaklıktan Çıkarılma 
125
a. Haklı Sebep ile Fesih Davası 
126
Üçüncü Bölüm
ORTAKLIKTAN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN
HUKUKİ SONUÇLARI
I. ORTAKLIKTAN ÇIKMANIN VE ÇIKARILMANIN İÇ İLİŞKİDE VE DIŞ İLİŞKİDE ETKİSİNİN OLUŞTUĞU AN 
131
A. Ortaklıktan Çıkmanın ve Çıkarılmanın İç İlişkide Etkisinin Oluştuğu An 
131
B. Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılmanın Dış İlişkide Çıkarılmanın Etkisinin Oluştuğu An 
133
C. Ortaklık Sıfatının Sona Ermesi Sonuçları 
135
II. AYRILMA AKÇESİ 
137
A. Ayrılma Akçesinin Niteliği 
139
B. Ayrılma Akçesinin Hesaplanması 
140
C. Şirket Sözleşmesinde İçerisinde Ayrılma Akçesinin Düzenlenmesi 
144
D. Ayrılma Akçesinin Muacceliyeti 
145
1. Ayrılmanın Gerçekleşmesinden Sonra Ayrılma Akçesinin Muacceliyeti 
151
E. Ayrılma Akçesine Faiz Uygulanıp Uygulanmayacağı Hususu 
152
1. Anapara (Kapital) Faizi Yönünden 
152
2. Temerrüt Faizi Yönünden 
153
F. Ayrılma Akçesinin Ödenmesi 
155
G. Ayrılma Akçesi Zamanaşımı 
155
Sonuç 
157
Kaynakça 
161
Kavram Dizini 
167