Hükümlü ve Tutuklu Hakları ile Hak Kullanımı ve Beslenmeyi Engelleme Suçu Dr. Dilek Güler  - Kitap

Hükümlü ve Tutuklu Hakları ile Hak Kullanımı ve Beslenmeyi Engelleme Suçu

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
387
Barkod:
9786052647981
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
490,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Hükümlü ve tutukluların hakları kapsamında olan Hak Kullanımı ve Beslenmeyi Engelleme Suçu Türk Ceza Kanunumuzun Adliyeye Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Suçun düzenlenme amacı meclis görüşme tutanaklarında; tutuklu veya hükümlerin insanca yaşamalarını sağlamanın devletin sorumluluğunda olduğu, cezaevlerinde düzeni güvenliği sağlayarak gerekli otoritenin kurulmasının zorunlu olduğu, aksi takdirde geçmiş tarihlerde yaşanmış olan cezaevleri hâkimiyetinin mafyanın, teröristlerin eline geçerek devletin sadece cezaevinde bulunan kişilere yiyecek sağladığı kurumlar haline dönüşeceği belirtilmiştir. Maddenin düzenlemesi ile amaçlanan, her ne kadar tutuklu ve hükümlü haklarına saygı gösterilmesi ve onları topluma faydalı birer bireye dönüşmelerini sağlamak olsa da maalesef ülkemizde cezaevleri hala pek çok insan hakkı ihlallerine rastlanmaktadır.
Bu çalışmada 298. maddede belirtilen haklara karşı yapılan ihlaller ve bu ihlallerin Anayasa mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları mahkemesi kararları ışığında incelenerek birtakım çözümler sunulmaya çalışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Hükümlü ve Tutukluların Hak ve Yükümlülükleri
.
Tutuklu ve Hükümlülerin Hak Kullanımını Engelleme Suçu
.
Beslenmeyi Engelleme Suçu
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR 
5
İÇİNDEKİLER 
7
KISALTMALAR 
13
GİRİŞ 
17
BİRİNCİ BÖLÜM
HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. HAK VE YÜKÜMLÜLÜK KAVRAMLARI 
21
II. HÜKÜMLÜLERİN HAKLARI 
27
A. Genel Olarak 
27
B. Haberleşme Hakkı 
41
1. Genel Olarak 
41
2. Tutuklu ve Hükümlülerin Telefon ile Haberleşme Hakkı (CvGTİHK
m. 66; İnfaz Yönetmeliği m. 74) 
48
3. Tutukluların Haberleşme Hakkı 
54
4. Telefon ile Haberleşmede Kullanılacak Dil 
56
5. Görüntülü Telefon Görüşmesi 
56
C. Mektup, Telgraf, Faks Gönderme ve Alma Hakkı (CvGTİHK m. 68, İnfaz Yönetmeliği m. 76, 104 vd.) 
58
1. Hükümlünün Avukatına ve Resmî Makamlar Dışındaki Kişilere
Mektup, Telgraf, Faks Gönderme ve Alma Hakkı 
58
2. Hükümlünün Avukatına ve Resmî Makamlara Mektup, Telgraf,
Faks Gönderme ve Alma Hakkı 
69
D. Radyo, Televizyon ve İnternetten Yararlanma Hakkı (CvGTİHK m. 67,
İnfaz Yönetmeliği m. 75) 
75
E. Ziyaretçileriyle Görüşme Hakkı (CvGTİHK m. 83–86; İnfaz Yönetmeliği
m. 108, Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik) 
81
1. Ziyaret Esasları 
81
2. Ziyaret Şekilleri 
89
a) Kapalı Görüş 
89
b) Açık Görüş 
92
c) Eş Ziyareti 
94
F. İyileştirme ve Eğitim Programları Çerçevesinde Eğitim, Spor, Meslek
Kazandırma ve İşyurdu Çalışmaları ile Diğer Sosyal ve Kültürel
Faaliyetlere Katılma Hakkı 
101
1. İyileştirme 
102
a) Terapi ve Danışma 
104
b) Eğitim–Öğretim 
104
c) Meslek Kazandırma 
112
2. Sosyal ve Kültürel Faaliyetlere Katılma 
116
3. Spor Faaliyetlerine Katılma 
118
4. İşyurdu Çalışmalarına Katılma 
120
G. Muayene ve Tedavi Edilme Hakkı (CvGTİHK m. 71, m. 78–82;
Yönetmelik m. 79, 96–103) 
122
H. Müdafi veya Avukat Tayin Etme ve Bunlarla Görüşme Hakkı 
138
1. Genel olarak 
138
2. Avukat ile Telefonla Haberleşme 
146
3. Avukat ile Görüşme Esasları 
149
I. Salıverilenlerin Kurum Dışına Çıkma Hakkı 
151
III. HÜKÜMLÜLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
156
A. Cezayı Çekme, Güvenlik ve İyileştirme Programına Uyma (CvGTİHK
m. 26) 
156
B. Sağlığın Korunması Kurallarına Uyma (CvGTİHK m. 27) 
157
C. Bina ve Eşyanın Korunması (CvGTİHK m. 28) 
157
D. Hükümlülerin Çalıştırılması (CvGTİHK m. 29–32, Yönetmelik m. 81–85) 
157
1. Çocukların Çalıştırılması 
158
2. Kurum Hizmetinde Çalıştırma 
158
3. Kurum Dışında Çalıştırma 
158
(Yönetmelik m. 83) 
160
5. Ücret ve Sosyal Haklar (CvGTİHK m. 32; Yönetmelik m. 85) 
162
İKİNCİ BÖLÜM
TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN HAK KULLANIMINI ENGELLEME SUÇU
I. İNFAZ HUKUKU KAVRAMLARI 
163
A. İnfaz ve İnfaz Hukuku 
163
1. İnfaz 
163
2. İnfaz Hukuku 
164
B. İnfaz Hukukunun Amacı 
166
C. Ceza İnfaz Kurumları 
183
1. Tanım 
183
2. Tarihçe 
185
D. Türk Hukukunda Cezaevlerinin Tarihsel Gelişimi 
189
1. İslam Hukuku’nda 
189
2. Osmanlı Devleti’nde 
190
3. Cumhuriyet Dönemi’nde 
193
E. Cezaevlerinin Türleri 
199
1. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 
200
a) Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 
201
b) Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 
204
c) Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 
205
d) Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 
206
2. Açık Ceza İnfaz Kurumları 
207
a) Doğrudan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma 
207
b) Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna
Ayrılma 
210
c) Çocuk Eğitimevlerinden Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma 
214
d) Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılamayacak Hükümlüler 
214
e) Kapalı Kuruma Gönderilme ve Yeniden Açık Kuruma Ayrılma 
215
II. HAK KULLANIMINI ENGELLEME SUÇU 
218
A. Genel Olarak 
218
B. Tarihi Gelişim 
225
1. İslam Hukukunda 
225
2. Osmanlı Devleti’nde 
227
3. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda 
230
C. Karşılaştırmalı Hukuktaki Yeri 
231
1. Almanya 
234
2. İtalya 
243
3. ABD 
245
4. İngiltere 
247
5. Avusturya 
249
D. Korunan Hukuki Değer 
251
E. Suçun unsurları 
253
1. Tipikliğin Maddi Unsurları 
253
a) Fail 
253
b) Mağdur 
255
c) Suçun Konusu 
257
aa) Hükümlü 
259
bb) Tutuklu 
261
d) Fiil (Hareket) 
264
2. Tipikliğin Manevi (Subjektif) Unsurları 
269
3. Hukuka Aykırılık 
269
F. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
273
1. Teşebbüs 
273
2. İştirak 
274
3. İçtima 
275
G. Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Yaptırım, Zamanaşımı 
278
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BESLENMEYİ ENGELLEME SUÇU
I. GENEL OLARAK 
281
II. BESLENME HAKKI 
281
A. Açlık ve Beslenme Kavramları 
281
B. Tutuklu ve Hükümlülerin Beslenme Hakkı 
285
C. Hükümlünün Beslenmeyi Reddetmesi 
288
1. Açlık Grevi ile Beslenmenin Reddi 
290
a) Açlık Grevinin Tanımı 
291
b) Tarihçe 
302
c) Hukuki Açıdan İncelenmesi 
305
aa) Anayasa Hukuku Açısından 
312
bb) Ceza Hukuku Açısından 
315
cc) Tıbbi Etik Açısından 
318
dd) AİHM Yaklaşımı 
323
2. Ölüm Orucu ile Beslenmenin Reddi 
327
III. BESLENMEYİ ENGELLEME SUÇU (TCK 298/2) 
328
A. Genel Olarak 
328
B. Tarihi Gelişim 
328
C. Karşılaştırmalı Hukuk 
330
1. Almanya 
330
2. İngiltere 
334
3. İspanya 
335
4. Avusturya 
335
D. Korunan Hukuki Değer 
335
E. Suçun Unsurları 
338
1. Tipikliğin Maddi Unsurları 
338
a) Fail 
338
b) Mağdur 
339
c) Fiil (Hareket) 
339
2. Tipikliğin Manevi (Subjektif) Unsurları 
343
3. Hukuka Aykırılık 
344
F. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
347
1. Teşebbüs 
347
2. İştirak 
348
3. İçtima 
349
G. Yaptırım 
351
H. Görevli Mahkeme 
351
SONUÇ 
353
KAYNAKÇA 
359