Muris Muvazaası Nedeniyle Açılan Tapu İptal ve Tescil Davaları (Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri Ekli) Aydın Tekdoğan  - Kitap
Muris Muvazaası Nedeniyle Açılan

Tapu İptal ve Tescil Davaları

(Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri Ekli)

7. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
616
Barkod:
9789750289514
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
880,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Uygulamada en çok görülen dava türlerinden biri muris muvazaası nedeniyle açılan tapu iptali ve tescil davalarıdır. Miras bırakan tarafından yapılan ve mirasçıların kanuni miras paylarını etkileyen muvazaalı işlemlerden zarar gören mirasçıların haklarına kavuşmasını hedef alan dava, kaynağını daha çok Yargıtay İçtihatlarından ve bilimsel görüşlerden almakta ise de, esas dayanağını 01.04.1974 tarih ve 1974/1-2 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı oluşturmaktadır.
Bu kitapta, borçlar hukukunun ve miras hukukunun ilgili konuları dahil, dava tüm yönleri ile ele alınarak, uygulamada hukuki nitelendirmede yapılan hatalar dikkate alınarak benzer hukuki nedenler ve terditli açılabilme halleri açıklanmış, tapu kütüğüne güven ilkesine ayrıntılı olarak yer verilmiş, her konuya ilişkin açıklama kısmının hemen altında yer alacak şekilde ilgili Yargıtay içtihatlarına, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına ve Yargıtay tarafından onanmış ilk derece mahkemesi kararlarına yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İlgili Konu ve Kavramlar
.
Muris Muvazaası
.
Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
6
Kısaltmalar 
17
Birinci Bölüm
İLGİLİ KONU VE KAVRAMLAR
1. BORÇLAR HUKUKUNA İLİŞKİN KONU VE KAVRAMLAR 
19
1.1. Sözleşme Özgürlüğü İlkesi 
19
1.2. Ahde Vefa İlkesi 
21
1.3. Sözleşmelerin Yorumu 
21
1.4. Muvazaa 
22
1.4.1. Genel Olarak 
22
1.4.2. Muvazaanın Unsurları 
28
a. Görünüşteki İşlem 
28
aa. Genel Olarak 
28
bb. Görünüşteki İşlemin Muvazaalı Olduğunun İleri Sürülemeyeceği Haller 
28
aaa. Yazılı Borç İkrarı 
29
bbb. Tapu Kütüğüne Güvenin Korunması 
29
ccc. Dürüstlük Kuralı 
30
b. Muvazaa Anlaşması 
31
c. Aldatma Kastı 
32
d. Gizli İşlem 
33
1.4.3. Muvazaa Çeşitleri 
37
a. Mutlak (Adi) Muvazaa 
38
b. Nisbi (Nitelikli) Muvazaa 
39
aa. Tam Muvazaa 
39
bb. Kısmi Muvazaa (Bedelde Muvazaa) 
42
cc. Şahısta Muvazaa 
45
1.4.4. Muvazaanın Sonuçları 
46
1.4.5. Muvazaaya Rağmen Geçerli Sayılan İşlemler 
52
a. Bedelde Muvazaa 
53
b. Dürüstlük Kuralı 
53
1.4.6. Muvazaa Halinde Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre 
55
1.4.7. Muvazaa İddiasının İspatı 
56
a. İşleme Taraf Olmayanlar Yönünden 
56
b. İşleme Taraf Olanlar Yönünden 
58
c. Mirasbırakana Teb’an Açılması Halinde 
59
2. MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN KONU VE KAVRAMLAR 
60
2.1. Mirasın Açılması 
60
2.2. Mirasçı 
61
2.2.1. Genel Olarak 
61
2.2.2. Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları 
64
a. Birinci Zümre Mirasçılar 
65
b. İkinci Zümre Mirasçılar 
68
c. Üçüncü Zümre Mirasçılar 
69
d. Evlatlığın Mirasçılığı 
70
e. Devletin Mirasçılığı 
71
f. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı 
71
aa. Genel Olarak 
71
bb. İntifa Hakkı 
72
2.2.3. Atanmış (İradi) Mirasçı 
73
2.3. Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Nedenler 
73
2.3.1. Mirastan (Iskat) Çıkarma 
73
a. Genel Olarak 
73
b. Iskat Çeşitleri 
77
aa. Cezai (Olağan) Iskat 
77
aaa. Genel Olarak 
77
bbb. Cezai Iskatın Nedenleri (TMK. 510.) 
78
ccc. Cezai Iskatın Sonuçları (TMK. 511.) 
79
bb. Koruyucu (Borç Ödemeden Aciz Nedeniyle) Iskat (TMK. 513.) 
80
2.3.2. Mirastan Yoksunluk 
81
a. Genel Olarak 
81
b. Mirastan Yoksunluk Nedenleri 
82
c. Iskat (Çıkarma) İle Benzerlikleri ve Farkları 
83
2.3.3. Mirasın Reddi 
83
a. Mirasın Gerçek Reddi 
83
b. Terekenin Borca Batık Olması Nedeniyle Mirasın Hükmen Reddi 
87
c. Mirasın Reddinin Sonuçları 
90
d. Mirasın Reddi Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu 
92
e. Mirası Ret Hakkının Düşmesi Nedeniyle Reddin İptali (TMK 610) 
94
f. Alacaklılarına Zarar Vermek Amacıyla Yapılan Mirası Reddinin İptali (TMK 617/1) 
97
g. Mirasın Reddinin İptali Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu (TMK 617/2–3) 
99
h. Mirasın Reddinin Murisin Borcundan Dolayı İptali (TMK 618) 
99
2.3.4. Mirastan Feragat 
101
a. Genel Olarak 
101
b. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu 
103
2.4. Mirasın Kazanılması 
103
2.4.1 Külli Halefiyet 
103
2.4.2. Miras Ortaklığı 
108
2.5. Tereke Temsilcisi 
111
2.6. Mirasçıların Sorumluluğu 
114
2.7. Mirasın Taksimi (Paylaştırılması) 
117
2.7.1. Genel Olarak 
117
2.7.2. Anlaşmaya Dayalı Paylaşma (İradi Taksim) 
118
2.7.3. Miras Ortaklığının Giderilmesi (Taksimi) Davası 
120
İkinci Bölüm
MURİS MUVAZAASI
1. GENEL OLARAK 
123
2. MURİS MUVAZAASININ UNSURLARI 
126
2.1. Genel Olarak 
126
2.2. Görünüşteki İşlem 
127
2.3. Muvazaa Anlaşması 
129
2.4. Mirasçılarını Aldatma Kastı 
129
2.4.1. Mirasçılardan Mal Kaçırma Kastıyla Yapılmış Olması Zorunluluğu 
129
2.4.2. İşlem Tarihinden Sonra Mirasçı Olanlar Yönünden Aldatma Kastı ve Sonradan Mirasçı Olanların Dava Hakkı 
139
2.5. Gizli Sözleşme 
144
2.5.1. Gizli Sözleşenin Şekle Aykırılığı 
144
2.5.2. Gizli Sözleşmenin Şekle Aykırılığı İleri Sürülemeyen Haller 
144
a. Dürüstlük Kuralı 
145
b. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B Maddesinin Uygulanması Halinde 
146
3. TALEP VE HUKUKİ NİTELENDİRME 
146
4. BENZER HUKUKİ KURUMLAR 
150
4.1. Ehliyetsizlik ve Muris Muvazaasının Birlikte İleri Sürülmesi 
151
4.2. İrade Bozuklukları 
154
4.3. Vekâletin Kötüye Kullanılması 
157
4.3. İnanç Sözleşmesi 
157
5. TAPU KAYDININ İPTALİ İLE BİRLİKTE TESCİL İSTENİLMEMİŞSE 
160
6. TAZMİNAT İSTEMİ İLE BİRLİKTE KADEMELİ AÇILABİLME ÖZELLİĞİ 
161
7. TENKİS DAVASI İLE BİRLİKTE KADEMELİ AÇILABİLME ÖZELLİĞİ 
166
7.1. Genel Olarak Tenkis Davası 
166
7.2. Tenkis Davası İle Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davasının Kademeli Açılabilme Özelliği 
176
7.2.1. Davaları Ayrı veya Terditli Açabilme Hakkı 
176
7.2.2. Davaların Benzerlikleri ve Farklılıkları 
184
8. MURİS MUVAZAASI ŞEKİLLERİ 
187
8.1. Gizli İşlem Bağışlama, Görünüşteki İşlem Satış 
188
8.2. Gizli İşlem Bağışlama, Görünüşteki İşlem Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi 
190
8.2.1. Genel Olarak Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri 
190
8.2.2. Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmelerinde Muris Muvazaası 
208
8.3. Gizli İşlem Bağış, Görünüşteki İşlem Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Sözleşmesi 
220
8.4. Diğer Şekiller 
222
9. MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE İPTAL EDİLEMEYEN İŞLEMLER 
223
9.1. Tapusuz Taşınmazların Devri İşlemleri 
224
9.2. Taşınırların Devri İşlemleri 
228
9.3. Vasiyetname Yolu İle Yapılan Kazandırmalar 
229
9.4. Bağışlama Yolu İle Yapılan Kazandırmalar 
230
9.5. Gizli Bağış Yoluyla Yapılan Kazandırmalar 
233
9.6. Kooperatif Ortaklık Payı Devri 
237
9.7. Şirket Ortaklık Payının Devri 
239
9.8. Harici Satış Sözleşmesinin Muris Tarafından Mahkemede Kabulü Nedeniyle Mahkemece Yapılan Tescil İşlemi 
241
9.9. Noterde Düzenlenen Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Mahkemece Yapılan Tescil İşlemi 
242
9.11. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B. ve 14. Maddeleri Gereği Yapılan Tespitler Sonucu Oluşan Tapu Kayıtları 
244
9.11.1. Tapuda Kayıtlı Taşınmazların Tespiti (3402 s. Kanun 13/B.) 
244
9.11.2. Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Tespiti (3402 s. Kanun 14.) 
248
9.12. Araç Satışına İlişkin İşlemler 
250
9.13. İyiniyetli Üçüncü Kişilere Yapılan Devirler (TMK 1023) 
256
9.13.1. Genel Olarak 
256
9.13.2. Tapu Kütüğüne Güven İlkesinden Yararlanma Koşulları 
263
a. Üçüncü Şahısların Kazandığı Hakkın Bir Ayni Bir Hak Olması Gerekir 
263
c. Ayni Hak Edinimi Geçerli ve Tapu Sicilinin Yansıttığı Görüntüye Dayanmalıdır 
273
d. Ayni Hak Edinen Üçüncü Kişi Olmalıdır 
274
e. Ayni Hak Edinen Üçüncü Kişi İyiniyetli Olmalıdır 
275
aa. Genel Olarak 
275
bb. Karineler 
283
9.13.3. Tapuya Güven İlkesinin İstisnaları 
292
a. Üçüncü Şahsın Ayni Hakkı Edinmesi İçin Gerekli Kurucu Unsurlarda Eksiklik 
292
b. Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Taşınmazlarda 
296
c. Çifte Tapu Halinde 
297
d. Yardımcı Sicillere Dayalı Mülk Edinmelerde 
297
9.13.4. Tapuya Güven İlkesinin Sonuçları 
298
10. MURİS MUVAZAASINI İLERİ SÜRMEDE KÖTÜNİYET 
299
11. MURİS MUVAZAASINDA ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
303
11.1. Genel Olarak 
303
11.2. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 12/3. Maddesinde Düzenlenen Hak Düşürücü Sürenin Uygulaması 
306
11.3. Sürelerin Tespitinde Dikkate Alınacak Hükümler 
311
12. MURİS MUVAZAASININ İSPATI 
312
12.1. Genel Olarak 
312
12.2. Mirasçının Miras Hakkına Dayalı Davalarda İspat 
327
12.3. Mirasbırakanın Halefi (Ardılı) Sıfatıyla Açılan Davalarda İspat 
349
12.4. Görünüşteki Satış Sözleşmesinin Muvazaalı Olduğunun İspatı 
351
12.4.1. Genel Olarak 
351
12.4.2. Satış Bedelinin İspat Açısından Önemi 
358
12.4.3. Satış Bedelinin Hizmet veya Emek Olmasının Önemi 
363
12.4.4. Satış Bedelinin Mirasbırakanın Malvarlığına Dâhil Olmasının Önemi 
364
12.4.5. Satılanın Alıcıya Devri ile Fiili Hâkimiyetinde Olmasının Önemi 
365
12.4.7. Mirasbırakanın Başka Malvarlığının Bulunmasının Önemi 
368
12.4.8. Mirasbırakanın Mal Satmasını Gerektirir Makul Bir Nedeninin Bulunmasının Önemi 
373
12.4.9. Aynı İşlemle Satış Halinde İradenin Bölünemeyeceği İlkesinin Önemi 
375
12.4.10. Kazandırmanın Mehir (Mehri Müeccel) Olmasının Önemi 
377
12.4.11. Mirasbırakanın Gerçek İrade ve Amacının Ortaya Çıkarılmasının Önemi 
379
12.5. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinde Muvazaa İddiasının İspatı 
402
12.6. Belirli Bir Hizmet ve Emek Karşılığı Yapılan Devirlerde İspat 
420
12.7. Adil Paylaştırma Yapıldığı İddiasının İspatı 
435
13. DAVANIN TARAFLARI 
452
13.1. Genel Olarak Taraf ve Dava Ehliyeti 
452
13.2. Davacı 
461
13.2.1. Miras Payı Oranında İptal İstemi Halinde Davacı 
461
a. Miras Payı Zedelenen Mirasçının Dava Hakkı 
461
b. Mirasçıların Bağımsız veya Birlikte Dava Açma Hakları 
466
c. Evlatlığın ve Evlat Edinenin Dava Hakkı 
468
d. Mirasçılık Sıfatını Kaybedenlerin Dava Hakkı 
469
e. Ara Mirasbırakan Dava Açmadan Ölürse Mirasçıların Dava Hakkı 
474
f. Lehine Muayyen Mal Vasiyetinde Bulunulanın (Musaleh) Dava Hakkı 
476
g. Hazinenin Dava Hakkı 
477
h. Açılan Davaya Diğer Mirasçıların Asli Müdahalede Bulunma Hakkı 
478
13.2.2. Tereke Adına Açılmışsa 
480
a. Taşınmazın Terekeye Döndürülmesi veya Tüm Mirasçılar Adına Tescili İstenilmişse 
480
b. Yargılama Esnasında İstem Miras Payı Oranında Tescil Şeklinde Daraltılırsa 
493
c. Davada Tereke Temsilcisi Atanması Halinde 
496
13.3. Davalı 
497
13.3.1. Dava Açılırken Kayıt Sahibi Kimse Ona Karşı Açılmalıdır 
497
13.3.2. Birlikte Mülkiyet Halinde Davalı 
504
13.3.3. Dava Devam Ederken Taşınmaz Devredilirse 
506
14. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ 
509
14.1. Yargılama Gideri 
509
14.1.1. Genel Olarak 
509
14.1.2. Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali–Tescil Davalarında Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
516
a. Yargılama Giderlerinden Ayrı Ayrı Sorumluluk Halleri 
518
b. Yargılama Giderlerinden Müteselsilen Sorumluluk Halleri 
521
14.2. Harç 
522
14.2.1. Genel Olarak 
522
14.2.2. Başvurma Harcı 
523
14.2.3. Karar ve İlam Harcı 
523
14.2.4. Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali–Tescil Davasında Harç 
529
14.3. Vekâlet Ücreti 
540
14.3.1. Genel Olarak 
540
14.3.2. Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davalarında Vekâlet Ücreti 
545
15. GÖREVLİ MAHKEME 
552
15.1. Genel Olarak 
552
15.2. Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davasında Görevli Mahkeme 
561
16. YETKİLİ MAHKEME 
563
16.1. Genel Olarak 
563
16.2. Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davasında Yetkili Mahkeme 
570
17. HÜKÜM KURULURKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR 
576
Üçüncü Bölüm
DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ
1. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 
597
1.1. Tapu İptali ile Tescil İstemi 
597
1.2. Üçüncü Kişiye Devir Halinde Tapu İptali ile Tescil İstemi 
598
1.3. Üçüncü Kişiye Devir Halinde Tazminat İstemi 
600
2. CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 
601
2.1. Gerçek Satış Olduğu Savunması 
601
2.2. Denkleştirme Savunması 
602
2.3. Minnet Duygularıyla Yapıldığı Savunması 
603
Yararlanılan Kaynaklar 
605
Kavramlar Dizini 
607