THEMIS – Medeni Hukuk İsmail Ercan  - Kitap

THEMIS – Medeni Hukuk

7. Baskı, 
Nisan 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
805
Barkod:
9789750277016
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
495,00
İndirimli (%51):
245,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
6. baskı
Haziran 2021
485,00
145,00 (%70)
5. baskı
Kasım 2020
875,00
75,00 (%91)
Kitabın Açıklaması
Medeni Hukuk adlı bu kitabım, yaklaşık on altı yıl önce başladığım, ancak zamanla bir bütün olarak çıkarma isteğim nedeniyle ötelediğim, uzun ve yorucu bir çalışmanın ürünü. Bu kitap genel olarak hukuku ve özel olarak da onun önemli bir parçası olan medeni hukuku sevmeyen, anlamakta zorluk çeken kişiler için bir "kırılma noktası" oluşturmak için yazıldı. Bu kitapta işlenen konular yeterince özümsenirse ilgililere bir ömür boyu ışık tutacak ve yol gösterecek temel kavram ve kurumlar öğrenilmiş olacaktır. Tüm amacımız uygulama deneyimimizi de yansıtarak yaşayan hukuku, güncel örneklerle okuyucuya sunabilmek.
Bu basıda kitapta önemli değişiklikler yapılmıştır. Kitap baştan sona gözden geçirilmiş, yeni tablolar yapılmış ve bazı konular yeniden yazılarak kısaltmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Giriş ve Başlangıç Hükümleri
.
Kişiler Hukuku
.
Aile Hukuku
.
Eşya Hukuku
.
Miras Hukuku
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
v
1. Kitap
GİRİŞ VE BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
1. Bölüm
GİRİŞ
I. HUKUK KAVRAMI 
1
A. Genel Olarak 
1
B. Türleri 
2
C. Hukuk Kurallarının Özellikleri 
4
II. MEDENİ HUKUK 
5
2. Bölüm
MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI
I. YASA 
6
A. Genel Olarak 
6
B. Yasaların Uygulanması 
7
C. Yasaların Yorumlanması 
12
D. Yasalarda Boşluk Bulunması 
14
II. ÖRF VE ÂDET HUKUKU 
20
III. YARGICIN YARATTIĞI HUKUK 
22
IV. YARDIMCI KAYNAKLAR 
24
3. Bölüm
HUKUKSAL OLGULAR
(HUKUKSAL OLAY, EYLEM VE İŞLEMLER)
I. HUKUKSAL OLAYLAR 
25
II. HUKUKSAL EYLEMLER 
25
A. Hukuka Uygun Eylemler 
25
B. Hukuka Aykırı Eylemler 
27
III. HUKUKSAL İŞLEMLER 
27
A. Genel Olarak 
27
B. Ögeleri 
28
C. Türleri 
30
D. Geçerlilik Koşulları 
41
E. Yokluk ve Geçersizlik 
43
4. Bölüm
HAK
I. KAVRAM VE TÜRLERİ 
48
A. İleri Sürülebileceği Çevre Açısından 
49
B. Parayla Ölçülebilen Bir Değeri Olup Olmaması Açısından 
52
C. Kullanılmasının Etkisi Bakımından 
55
D. Kullanma Yetkisi Açısından 
57
E. Diğer Ayrımlar 
59
II. HAKLARIN KAZANILMASI 
60
A. Kavram 
60
B. Hakların Kazanılmasının Şekilleri 
61
III. HAKLARIN KORUNMASI 
62
A. Hakların Devlet Gücüyle Korunması 
62
B. Cebri İcra 
67
C. Hak Sahibinin Hakkını Kendiliğinden Koruması 
67
IV. HAKLARIN YİTİRİLMESİ 
68
5. Bölüm
TEMEL HUKUK İLKELERİ
I. İYİ NİYET 
69
A. Kavram 
69
B. İyi Niyetin Aranacağı Kişi ve Zaman 
71
C. İyi Niyetin İspatı 
72
II. DÜRÜSTLÜK KURALI 
72
A. Genel Olarak 
72
B. Hakkın Kötüye Kullanılması (Dürüstlük Kuralına Aykırılık) 
75
2. Kitap
KİŞİLER HUKUKU
Giriş 
79
1. Bölüm
GERÇEK KİŞİLER
1. Ayrım
KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ
I. KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI 
80
A. Doğum 
80
B. Ceninin Durumu 
81
C. Henüz Ana Rahmine Düşmemiş Olanların Durumu 
81
II. KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ 
82
A. Ölüm 
82
B. Gaiplik 
84
2. Ayrım
HAK VE EYLEM (FİİL) EHLİYETİ
I. HAK EHLİYETİ 
89
A. Genel Olarak 
89
B. Hak Ehliyetinin Sınırlanması 
89
II. EYLEM (FİİL) EHLİYETİ 
91
A. Kavram 
91
B. Koşulları 
91
C. Eylem Ehliyeti Yönünden Kişilerin Ayrımı 
97
3. Ayrım
KİŞİLİK HAKKI VE KİŞİLİĞİN KORUNMASI
I. KİŞİLİK HAKKI 
110
A. Tanım ve Özellikleri 
110
B. Konusu 
111
C. Cesedin Durumu 
114
II. KİŞİLİĞİN KORUNMASI 
115
A. Hukuksal İşlemle Yapılan Saldırılara Karşı 
115
B. Hukuka Aykırı Eylemle Yapılan Saldırılara Karşı 
115
4. Ayrım
KİŞİSEL DURUMLAR
I. AD VE ADIN KORUNMASI 
126
A. Kavram 
126
B. Türleri 
126
C. Adın Kazanılması 
127
D. Adın Değiştirilmesi 
130
II. HISIMLIK 
133
A. Tanım 
133
B. Türleri 
133
III. YERLEŞİM YERİ 
137
A. Genel Olarak 
137
B. Türleri 
138
IV. KİŞİSEL DURUM KÜTÜKLERİ (SİCİLLERİ) 
140
A. Genel Olarak 
140
B. Düzeltmeler ve Değişiklikler 
141
D. Sorumluluk 
143
2. Bölüm
TÜZEL KİŞİLER
1. Ayrım
GENEL HÜKÜMLER
I. TANIMI VE UNSURLARI 
144
II. TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI 
145
III. TÜRLERİ 
145
IV. KURULUŞU 
146
V. TÜZEL KİŞİLERİN EHLİYETİ 
147
A. Hak Ehliyeti 
147
B. Eylem Ehliyeti 
148
VI. TÜZEL KİŞİLERİN TARAF VE DAVA EHLİYETİ, YERLEŞİM YERİ VE UYRUKLUĞU 
152
VII. SONA ERMESİ 
153
A. Mal Varlığının Tasfiyesi 
153
B. Mal Varlığının Özgülenmesi 
153
2. Ayrım
DERNEKLER
I. TANIM 
154
II. UNSURLARI 
154
A. Kişi Unsuru 
154
B. Amaç Unsuru 
154
III. TÜRLERİ 
155
IV. DERNEKLERİN KURULUŞU 
156
A. Genel Olarak 
156
B. Tüzel Kişiliğin Kazanılması 
157
V. DERNEKLERDE ÜYELİK 
157
A. Koşulları 
158
B. Üyeliğin Kazanılması 
159
C. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri 
160
D. Üyeliğin Sona Ermesi 
161
VI. DERNEĞİN ORGANLARI 
163
A. Genel Olarak 
163
B. Genel Kurul 
163
C. Yönetim Kurulu 
167
D. Denetim Kurulu 
168
VII. DERNEĞİN FAALİYETLERİ VE GELİRLERİ 
168
VIII. DERNEKLERİN ÖRGÜTLENMESİ 
169
IX. DERNEKLERİN DENETLENMESİ 
171
X. DERNEKLERİN SONA ERMESİ 
171
A. Sona Erme Nedenleri 
171
B. Sonuçları 
172
3. Ayrım
VAKIFLAR
I. TANIMI 
173
II. UNSURLARI 
173
A. Mal Unsuru 
173
B. Amaç Unsuru 
174
III. TÜRLERİ 
175
A. Olağan Vakıflar – Kamuya Yararlı Vakıflar 
175
B. Çalıştırılanlara ve İşçilere Yardım Vakıfları 
175
C. Aile Vakıfları 
176
D. Yeni Vakıflar – Eski Vakıflar 
176
IV. VAKFIN KURULUŞU 
177
A. Vakıf Kurma İşlemi 
177
B. Vakıf Kurma İşleminde Ehliyet 
179
V. VAKFIN ORGANLARI 
180
A. Genel Olarak 
180
B. Yönetim Organı 
180
VI. VAKFIN İŞLEYİŞİ VE FAALİYETLERİ 
180
VII. VAKFIN DENETİMİ 
181
VIII. VAKFIN SONA ERMESİ 
182
A. Sona Erme Nedenleri 
182
B. Vakfın Sona Ermesinin Sonuçları 
183
3. Kitap
AİLE HUKUKU
Giriş 
185
I. KAVRAM VE TEMEL İLKELER 
185
II. ÖZELLİKLERİ 
185
1. Bölüm
NİŞANLILIK
I. KAVRAM VE HUKUKSAL NİTELİĞİ 
187
II. NİŞANLANMANIN GERÇEKLEŞMESİ 
187
A. Nişanlanma İradesi 
187
B. Nişanlanma Ehliyeti 
189
C. Nişanlanma Engelleri 
190
III. NİŞANLANMANIN YOKLUĞU VE GEÇERSİZLİĞİ 
191
IV. NİŞANLILIĞIN HÜKÜMLERİ 
192
V. NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ 
193
A. Kavram ve Nedenleri 
193
B. Nişanlılığın Sona Ermesinin Sonuçları 
195
2. Bölüm
EVLENME
I. TANIMI VE HUKUKSAL NİTELİĞİ 
201
II. KOŞULLARI 
201
A. Esasa İlişkin (Maddi) Koşullar 
201
B. Şekle İlişkin Koşullar 
206
III. EVLENMENİN YOKLUĞU VE GEÇERSİZLİĞİ 
208
A. Yokluk 
208
B. Butlan 
209
3. Bölüm
EVLİLİĞİN SONA ERMESİ
I. GENEL OLARAK 
218
II. ÖZEL BOŞANMA NEDENLERİ 
220
A. Zina 
220
B. Cana Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış 
222
C. Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme 
223
D. Terk 
225
E. Akıl Hastalığı 
228
III. GENEL BOŞANMA NEDENLERİ 
228
A. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması 
229
B. Eşlerin Boşanma Konusunda Anlaşmaları 
230
C. Ortak Yaşamın Yeniden Kurulamaması (Eylemli Ayrılık) 
232
IV. BOŞANMA DAVASI 
233
A. Usul 
233
B. Karar 
235
4. Bölüm
EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ
I. EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
244
II. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMSİLİ 
245
A. Genel Olarak 
245
B. Türleri 
245
C. Sorumluluk 
247
D. Temsil Yetkisinin Kaldırılması, Sınırlanması veya Geri Alınması 
247
IV. AİLE KONUTU 
248
A. Tanımı, Koşulları ve Özellikleri 
248
B. Aile Konutuyla İlgili Hukuksal İşlemler 
249
V. EŞLERİN HUKUKSAL İŞLEMLERİ 
252
VI. EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI 
252
A. Genel Olarak 
252
B. Ayrı Yaşama Hakkı 
253
D. Aile İçi Şiddete Karşı Koruma 
256
5. Bölüm
MAL REJİMLERİ
I. GENEL OLARAK 
258
II. TÜRLERİ 
259
A. Yasal Mal Rejimi – Seçimlik Mal Rejimi Ayırımı 
259
B. Olağan ve Olağanüstü Mal Rejimi Ayrımı 
260
III. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ 
261
A. Genel Olarak 
261
B. Ehliyet 
261
C. Şekli ve Etkisi 
262
IV. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ 
262
A. Tanımı ve Genel Özellikleri 
262
B. Edinilmiş Mallar 
264
C. Kişisel Mallar 
266
D. Mal Rejiminin Başlaması ve Sona Ermesi 
268
E. Tasfiye 
270
V. SEÇİMLİK MAL REJİMLERİ 
278
A. Mal Ayrılığı 
278
B. Paylaşmalı Mal Ayrılığı 
279
C. Mal Ortaklığı 
280
6. Bölüm
NAFAKA
I. GENEL OLARAK 
281
II. TÜRLERİ 
282
A. Bakım Nafakası 
282
B. Tedbir Nafakası 
283
C. Yoksulluk Nafakası 
284
D. İştirak Nafakası 
287
E. Yardım Nafakası 
288
7. Bölüm
SOYBAĞI
I. KAVRAM VE TÜRLERİ 
292
II. SOYBAĞININ KURULMASI 
292
A. Çocuk ile Ana Arasında Soybağının Kurulması 
292
B. Çocuk ile Baba Arasında Soybağının Kurulması 
293
C. Evlat Edinme Yoluyla Soybağının Kurulması 
306
III. SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ 
312
A. Soybağının Velayet Hakkına Bağlı Olmayan Hükümleri 
312
B. Velayet 
313
8. Bölüm
AİLE TOPLULUĞU
I. EV DÜZENİ 
318
A. Genel Olarak 
318
B. Ev Başkanlığı 
318
C. Altsoyun Denkleştirme Alacağı 
320
II. AİLE MALLARI 
320
A. Aile Vakfı 
320
B. Aile Malları Ortaklığı 
321
C. Aile Yurdu 
322
9. Bölüm
VESAYET
I. KAVRAM 
324
II. TÜRLERİ 
325
A. Kamu Vesayeti 
325
B. Özel Vesayet (Aile Vesayeti) 
325
III. VESAYET ORGANLARI 
326
A. Genel Olarak 
326
B. Vesayet Dairelerinin Görevleri 
327
IV. VESAYETİ GEREKTİREN DURUMLAR 
329
A. Yaş Küçüklüğü 
329
B. Kısıtlama 
329
V. VASİ ATANMASI 
332
A. Genel Olarak 
332
B. Usul 
333
VI. VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ 
334
A. Vasinin Hakları 
334
B. Vasinin Görevleri 
335
VII. VESAYETİN SONA ERMESİ 
337
A. Vesayetin Sona Erdiren Nedenler 
337
B. Vasilik Görevini Sona Erdiren Nedenler 
338
C. Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları 
339
VIII. KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK 
340
A. Kayyımlık 
340
B. Yasal Danışmanlık 
342
IX. KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI 
345
A. Genel Olarak 
345
B. Koşulları 
345
C. Karar 
346
X. VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU 
347
A. Genel Olarak 
347
B. Sorumluluk Davası 
347
4. Kitap
EŞYA HUKUKU
1. Bölüm
TEMEL KAVRAMLAR
I. GİRİŞ 
351
II. EŞYA KAVRAMI 
351
A. Tanım 
351
B. Unsurları 
352
C. Türleri 
356
III. AYNİ HAK KAVRAMI 
364
2. Bölüm
ZİLYETLİK
I. KAVRAM 
370
II. UNSURLARI 
371
A. Fiili Egemenlik (Corpus) 
371
B. Zilyetlik İradesi (Animus) 
372
III. TÜRLERİ 
374
A. Hakka Dayanan Zilyetlik − Hakka Dayanmayan Zilyetlik 
374
B. Yalın Zilyetlik – Dereceli Zilyetlik 
374
IV. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI 
380
V. ZİLYETLİĞİN DEVRİ 
381
A. Genel Olarak 
381
B. Türleri 
382
VI. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI 
385
A. Zilyetliğin Kuvvet Kullanma Yoluyla Korunması 
386
B. Zilyetliğin Dava Yoluyla Korunması 
388
C. Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması 
392
VII. EŞYA HUKUKUNDA HAK KARİNELERİ 
394
A. Taşınırlarda Zilyetliğe Bağlanan Hak Karineleri 
394
B. Taşınmazlarda Hak Karinesi 
396
C. Karinenin İşlevi 
396
VIII. GERİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
400
A. İyi Niyetli Zilyet 
401
B. Kötü Niyetli Zilyet 
402
IX. ZİLYETLİK SÜRELERİNİN BİRBİRİNE EKLENMESİ 
404
X. ZİLYETLİĞİN YİTİRİLMESİ 
404
3. Bölüm
TAPU SİCİLİ
I. GENEL OLARAK 
406
II. UNSURLARI 
406
A. Ana Siciller 
406
B. Yardımcı Siciller 
408
C. Kadastro Yapılmamış Yerlerde Tutulan Defterler 
408
III. TEMEL İLKELER 
408
IV. TAŞINMAZLARIN KÜTÜĞE GEÇİRİLMESİ 
409
A. Arazi 
409
B. Bağımsız ve Sürekli Haklar 
410
C. Kat Mülkiyetine Tabi Bağımsız Bölümler 
411
V. TAPULU TAŞINMAZLARIN BÖLÜNMESİ VEYA BİRLEŞTİRİLMESİ 
411
VI. TAPU SİCİLİNDE TAŞINMAZA İLİŞKİN KAYITLAR 
411
A. Taşınmaza Yönelik Ayırt Edici Kayıtlar 
411
B. Ayni Hakların Tescili, Terkini, Tadili 
411
C. Şerhler 
416
D. Beyanlar 
420
E. Taşınmaz Rehni Kayıtlarına Ait Düşünceler 
421
VII. TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ 
421
A. Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi 
421
B. Yolsuz Şerhlerin ve Beyanların Düzeltilmesi 
424
C. Taşınmazın Niteliklerini Gösteren Bilgilere İlişkin Yolsuz Kayıtların Düzeltilmesi 
425
VIII. TAPU SİCİLLERİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN SORUMLULUĞU 
425
4. Bölüm
MÜLKİYET
1. Ayrım
MÜLKİYETİN GENEL HÜKÜMLERİ
I. KAVRAM 
427
II. MÜLKİYET HAKKININ İÇERİĞİ 
427
A. Aktif Yetki (Mülkiyetin Olumlu İçeriği, İçsel İçeriği) 
427
B. Koruyucu Yetki (Mülkiyetin Olumsuz İçeriği, Dışsal İçeriği) 
427
III. MÜLKİYETİN KONUSU VE İÇERİĞİ 
433
A. Bütünleyici Parça 
434
B. Eklenti (Teferruat) 
438
IV. MÜLKİYET TÜRLERİ 
442
A. Genel Olarak 
442
B. Paylı Mülkiyet 
442
C. Elbirliği Mülkiyeti 
458
2. Ayrım
TAŞINMAZ MÜLKİYETİ
I. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI 
462
A. Türleri 
462
B. Taşınmaz Mülkiyetinin Tescille Kazanılması 
463
C. Taşınmaz Mülkiyetinin Tescilsiz Kazanılması 
472
II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN İÇERİĞİ (KAPSAMI) 
484
A. Taşınmaz Mülkiyetinin Yatay Kapsamı 
484
B. Taşınmaz Mülkiyetinin Dikey Kapsamı 
486
C. Taşınmaz Mülkiyetinin Maddi Kapsamı 
486
III. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KISITLAMALARI 
499
A. Taşınmaz Mülkiyetinin Yasal Kısıtlamaları 
499
B. Taşınmaz Mülkiyetinin İradi Kısıtlamaları 
507
IV. TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU 
510
A. Genel Olarak 
510
B. Koşulları 
510
C. Davalar 
511
3. Ayrım
KAT MÜLKİYETİ
I. TEMEL KAVRAMLAR 
513
II. KURULMASI 
515
A. Genel Kural 
515
B. Kat Mülkiyetinin Kurulması 
515
C. Kat İrtifakının Kurulması 
516
III. KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI 
516
A. Kat Maliklerinin Hakları 
516
B. Kat Maliklerinin Borçları 
517
IV. KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN BAĞLI OLDUĞU REJİM 
520
V. ANA TAŞINMAZIN YÖNETİMİ 
520
A. Genel Kurul 
520
B. Kat Malikleri Kurulunun Toplantısı ve Kararları 
521
C. Yönetici 
522
D. Yenilik ve Eklemeler 
525
VI. SONA ERMESİ 
526
A. Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi 
526
B. Kat İrtifakının Sona Ermesi 
527
VII. DEVRE MÜLK HAKKI 
527
VIII. TOPLU YAPILAR 
528
A. Kapsam 
528
B. Yönetim 
529
4. Ayrım
TAŞINIR MÜLKİYETİ
I. KONUSU 
531
A. Taşınır Eşya 
531
B. Doğal Güçler 
531
II. KAZANILMASI 
532
A. Devren Kazanma 
532
B. Aslen Kazanma 
539
III. SONA ERMESİ 
546
5. Bölüm
SINIRLI AYNİ HAKLAR
1. Ayrım
GENEL BAKIŞ
I. KAVRAM 
547
A. Genel Olarak 
547
B. Malikin Kendi Taşınmazı Üzerinde Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olması 
548
II. SINIRLI AYNİ HAKLARIN SIRASI 
549
2. Ayrım
İRTİFAK HAKLARI
1. Kesim
GENEL ÖZELLİKLERİ
I. GENEL OLARAK 
552
II. TÜRLERİ 
553
2. Kesim
EŞYAYA BAĞLI (TAŞINMAZ LEHİNE) İRTİFAK HAKLARI
I. KAVRAM 
555
II. KAZANILMASI 
556
A. Tescille Kazanma 
556
B. Tescil (Sicil) Dışı Kazanma 
556
III. HÜKÜMLERİ 
557
A. İrtifak Hakkının Kapsamının Belirlenmesi 
557
B. İrtifak Hakkının Korunması 
558
C. Yüklü Taşınmazın Gereksinimlerinin Değişmesi 
558
D. Bakım Giderleri 
559
E. İrtifak Yükünün Değişmesi 
559
IV. SONA ERMESİ 
560
3. Kesim
KİŞİYE BAĞLI (KİŞİ LEHİNE) İRTİFAKLAR
I. KAVRAM 
562
II. İNTİFA HAKKI 
562
A. Kavram 
562
B. Konusu 
563
C. Kurulması 
565
D. İntifa Hakkının Hükümleri 
567
E. Sona Ermesi 
572
III. OTURMA HAKKI 
574
4. Kesim
KARMA İRTİFAKLAR
I. ÜST HAKKI 
577
A. Genel Olarak 
577
B. Türleri 
578
C. Kazanılması 
578
D. Hükümleri 
579
E. Sona Ermesi 
581
II. KAYNAK HAKKI 
582
III. DİĞER İRTİFAK HAKLARI 
583
3. Ayrım
TAŞINMAZ YÜKÜ
I. GENEL OLARAK 
585
II. KURULMASI 
586
III. HÜKÜMLERİ 
586
IV. SONA ERMESİ 
586
A. Genel Olarak 
586
B. Yükten Kurtarma 
587
4. Ayrım
REHİN HAKLARI
1. Kesim
GENEL ÖZELLİKLERİ
I. KAVRAM 
588
II. ÖZELLİKLERİ 
588
2. Kesim
TAŞINMAZ REHNİ
I. GENEL OLARAK 
590
II. TEMEL İLKELER 
590
A. Belirlilik İlkesi 
590
B. Kamuya Açıklık İlkesi 
593
C. Sabit Dereceler Sistemi 
597
D. Güvence İlkesi 
603
III. LEX COMMİSSORİA YASAĞI 
605
IV. TÜRLERİ 
605
A. İpotek 
605
B. İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi 
610
3. Kesim
TAŞINIR REHNİ
I. GENEL OLARAK 
615
II. TEMEL İLKELER 
615
A. Alacağa Bağlılık (Ferîlik) İlkesi 
615
B. Belirlilik İlkesi 
616
III. TÜRLERİ 
619
A. Teslime Bağlı Rehin 
619
B. Hapis Hakkı 
621
C. Hayvan Rehni 
624
D. Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin 
625
E. Bir Sicile Tescili Zorunlu Taşınırın Rehni 
626
F. Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi ile Uğraşanlarla Yapılan Rehin 
627
H. Rehinli Tahvil 
627
5. Kitap
MİRAS HUKUKU
1. Bölüm
GİRİŞ
1. Ayrım
GENEL ÖZELLİKLER
I. KAVRAM 
629
A. Tanımı, Özellikleri ve Kaynakları 
629
C. Konusu 
630
II. TEMEL KAVRAMLAR 
633
A. Miras 
633
B. Miras Bırakan 
633
C. Mirasçı 
633
D. Vasiyet Alacaklısı 
634
E. Ölüme Bağlı Tasarruf 
634
2. Ayrım
MİRAS HUKUKUNA EGEMEN OLAN İLKELER
I. TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ 
636
II. KÜLLİ HALEFİYET 
636
III. ELBİRLİĞİYLE HAK SAHİPLİĞİ 
637
IV. KİŞİSEL VE MÜTESELSİL SORUMLULUK 
637
2. Bölüm
MİRASÇILAR
1. Ayrım
YASAL MİRASÇILIK
I. KAN HISIMLARI 
639
A. Genel Olarak 
639
B. Birinci Zümre 
642
C. İkinci Zümre 
643
D. Üçüncü Zümre 
643
II. EVLÂTLIK 
644
III. SAĞ KALAN EŞ 
645
A. Genel Olarak 
645
B. Mal Rejiminin Sağ Kalan Eşin Mirasçılığına Etkisi 
647
C. Sağ Kalan Eşin Miras Payı 
647
IV. DEVLET 
649
2. Ayrım
İRADİ MİRASÇILIK (ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR)
I. KAVRAM 
651
II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF EHLİYETİ 
652
A. Vasiyetname Yapma Ehliyeti 
652
B. Miras Sözleşmesi Yapma Ehliyeti 
653
III. ŞEKLİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR 
654
A. Vasiyetname 
655
B. Miras Sözleşmesi 
666
IV. MADDİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR 
672
A. Genel Açıklama 
672
B. Türleri 
673
V. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN YORUMLANMASI 
708
VI. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN GEÇERSİZLİĞİ VE SONUÇLARI 
710
A. Genel Açıklama 
710
B. Ölüme Bağlı Tasarrufların İptaline Yol Açan Nedenler 
712
C. Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası 
716
3. Ayrım
TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ VE SINIRLARI
I. KAVRAM 
721
II. SAKLI PAY SAHİBİ MİRASÇILAR 
721
III. TASARRUF EDİLEBİLİR KISMIN HESAPLANMASI 
723
A. Tereke Mevcudunun Belirlenmesi 
723
B. Tereke Mevcudundan Çıkarılacak Değerler 
723
C. Terekeye Eklenecek Değerler 
725
IV. TENKİS DAVASI 
727
A. Kavram ve Hukuksal Niteliği 
727
B. Konusu 
728
C. Koşulları 
731
D. Usul 
732
E. Tenkiste Sıra 
736
F. Özel Tenkis Kuralları 
739
G. Sonuçları 
740
3. Bölüm
MİRASIN GEÇMESİ
1. Ayrım
MİRASIN AÇILMASI, HAK SAHİPLİĞİ VE
MİRASÇILIĞIN BELGELENMESİ
I. MİRASIN AÇILMASI 
742
A. Mirasın Açıldığı Zaman 
742
B. Hazinenin Mirasçı Olması 
745
II. MİRASIN AÇILDIĞI YER 
745
III. MİRASTA HAK SAHİBİ OLMANIN KOŞULLARI 
746
A. Hak Ehliyetine Sahip Olmak 
746
B. Miras Bırakanın Ölümü Anında Sağ olmak 
747
C. Mirasçı Sıfatını Yitirmemiş Olmak 
748
IV. KORUMA ÖNLEMLERİ 
751
A. Genel Önlemler 
751
B. Özel Önlemler 
752
V. MİRASÇILIĞIN BELGELENMESİ 
756
2. Ayrım
MİRASIN KAZANILMASI
I. MİRASIN KAZANILMASINA EGEMEN OLAN İLKELER 
758
A. Mirasçıların Kazanması 
758
B. Vasiyet Alacaklılarının Kazanması 
759
C. İntifa, İrat ve Diğer Edim Vasiyetlerinin Kazanılması 
761
II. MİRASIN REDDİ 
761
A. Kavram 
761
B. Türleri 
761
C. Sonuçları 
766
III. RESMİ DEFTER TUTULMASI 
769
A. Kavram ve Koşulları 
769
B. Usul 
770
C. Sonuçları 
771
IV. MİRASIN RESMÎ TASFİYESİ 
772
A. Kavram 
772
B. İstem 
772
C. Süresi 
773
D. Usul 
773
E. Sonuçları 
774
V. MİRAS NEDENİYLE İSTİHKAK DAVASI 
774
A. Kavram ve Hukuksal Niteliği 
774
B. Konusu 
776
C. Usul 
776
D. Sonuçları 
778
3. Ayrım
MİRASIN PAYLAŞILMASI
I. MİRAS ORTAKLIĞI 
780
A. Kavram 
780
B. Konusu ve Özellikleri 
780
C. Mirasçıların Durumları 
781
D. Miras Ortaklığının Sona Ermesi 
784
II. MİRASTA DENKLEŞTİRME 
785
A. Kavram ve Hukuksal Niteliği 
785
B. Konusu (Denkleştirmeye Tabi Kazandırmalar) 
786
C. Koşulları 
788
D. Gerçekleştirilmesi 
789
III. PAYLAŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 
791
A. Genel Açıklama 
791
B. İradi Paylaşma 
792
C. Yargısal Paylaşma 
796
IV. PAYLAŞMADAN SONRAKİ DURUM 
799
A. Mirasçıların Miras Bırakanın Alacaklılarına Karşı Sorumlulukları 
799
B. Mirasçıların Birbirlerine Karşı Sorumluluğu 
800
Kaynakça 
801