Finansal Yatırımlarda Riske Maruz Değer Analizi (Value at Risk) Prof. Dr. Mert Ural, Prof. Dr. Erhan Demireli, Doç. Dr. Üzeyir Aydın  - Kitap

Finansal Yatırımlarda Riske Maruz Değer Analizi

(Value at Risk)

1. Baskı, 
Aralık 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
176
Barkod:
9789750282485
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
160,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kitap, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrenciler, akademisyenler, araştırmacılar, bankacılar ve uzmanların –özellikle şirket finans yöneticilerinin- risk ve getiri ekseninde kullandıkları Riske Maruz Değer (Value at Risk – VaR) hesaplama yöntemlerini Microsoft Excel ekran görüntüleri ve uygulama dosyaları destekli olarak açıklamaktadır. Kitapta tüm yönleriyle ele alınan temel ve alternatif riske maruz değer yöntemleri aracılığı ile gerek makale, bildiri ve tez hazırlama sürecinde olan lisans/lisansüstü öğrenciler gerekse tüm düzeylerdeki akademisyenler literatüre katkı verme fırsatı yakalayacaklardır.
Kitap kapsamında öncelikle risk ve getiri kavramları açıklanmakta ardından finansal varlıklarda risk analizi anlatılmaktadır. VaR ölçümünde hem geleneksel kabul edilen Parametrik, Tarihsel Simülasyon ve Monte Carlo Simülasyonu VaR yöntemleri hem de farklı ihtiyaçlara göre geliştirilen Koşullu (Conditional), Katkı (Contribution), Marjinal (Marginal), Artımsal (Incremental), Bileşen (Component), Düzeltilmiş (Modified) ve Köpük (Bubble) VaR gibi alternatif yöntemler kripto paralar ile oluşturulan bir portföy üzerinden adım adım örnek uygulamalarla açıklanmaktadır.
Risk yönetimi ve VaR analizi konularında uzman olan akademisyenler tarafından kaleme alınan bu çalışma, üniversitelerde verilen risk yönetimi, risk analizi, menkul kıymet analizi ve portföy yönetimi derslerinde ders kitabı olarak kullanılabileceği gibi, bireysel olarak risk yönetimi ile ilgilenen araştırmacılar için de referans kitabı olma niteliğindedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Risk ve Getiri Kavramları
.
Portföy Çeşitlendirmesi ve Riskin Dağıtılması
.
Risk Analizi ve Yönetimi
.
Finansal Zaman Serilerinin Temel Yapısı
.
Koşullu Değişen Varyans Modelleri
.
Risk Analizi Yöntemleri
.
Geriye Dönük Test
.
Kripto Para Kavram ve Gelişimi
.
Matris İşlemleri
.
GARCH Tipi Model Uygulama Adımları
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Tablolar Listesi 
13
Şekiller Listesi 
15
Birinci Bölüm
RİSK VE RİSK YÖNETİMİ
I. RİSK VE GETİRİ KAVRAMLARI 
17
A. Risk Kavramı ve Türleri 
17
1. Sistematik Riskler 
19
a. Piyasa Riski 
19
b. Politik Risk 
20
c. Enflasyon Riski 
20
d. Faiz Oranı Riski 
21
e. Döviz Kuru Riski 
21
2. Sistematik Olmayan Riskler 
21
a. Finansal Risk 
22
b. Yönetim Riski 
22
c. İş ve Endüstri Riski 
23
B. Getiri ve Risk Ölçümü 
23
1. Mutlak Getiri 
27
2. Nispi Getiri 
28
3. Sürekli Bileşik–Logaritmik Getiri 
28
II. PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRMESİ VE RİSKİN DAĞITILMASI 
32
III. RİSK ANALİZİ VE YÖNETİMİ 
34
A. Risk Yönetiminin Tarihsel Gelişimi 
35
B. Risk Analizi ve Yönetiminin Kapsamı 
38
İkinci Bölüm
FİNANSAL VARLIKLAR İÇİN RİSK ANALİZİ
I. FİNANSAL ZAMAN SERİLERİNİN TEMEL YAPISI 
41
A. Finansal Zaman Serilerinin Temel Özellikleri 
41
1. Aşırı Basıklık 
42
2. Asimetrik Yapı ve Kaldıraç Etkisi 
43
3. Oynaklık Kümelenmesi 
44
B. Finansal Zaman Serilerinin Tanımlayıcı İstatistikleri 
45
C. Finansal Zaman Serilerinde Önemli Olasılık Dağılımları 
52
1. Normal (Gauss) Dağılım 
53
2. Student–t Dağılımı 
54
3. Çarpık Student–t (Skewed Student–t) Dağılımı 
56
4. Genelleştirilmiş Hata Dağılımı 
57
D. Finansal Zaman Serilerinde Durağanlık 
58
II. KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ 
59
A. EWMA Modeli 
60
B. ARCH Modeli 
61
C. GARCH Modeli 
63
D. IGARCH Modeli 
65
E. EGARCH Modeli 
66
F. TGARCH Modeli 
67
G. NGARCH Modeli 
68
H. APGARCH Modeli 
69
I. FIGARCH Modeli 
71
J. HYGARCH Modeli 
72
III. RİSK ANALİZİ YÖNTEMLERİ 
73
A. Riske Maruz Değer Yöntemi 
74
B. Riske Maruz Değerin Bileşenleri 
79
C. Geleneksel Riske Maruz Değer Ölçüm Yöntemleri 
80
1. Parametrik Yöntem 
80
2. Tarihsel Simülasyon Yöntemi 
86
a. Temel Tarihsel Simülasyon Yöntemi 
86
b. Filtrelenmiş Tarihsel Simülasyon Yöntemi 
87
c. Yaş Ağırlıklı Tarihsel Simülasyon Yöntemi 
89
d. Oynaklık Ağırlıklı Tarihsel Simülasyon Yöntemi 
91
3. Monte Carlo Simülasyonu Yöntemi 
92
D. Riske Maruz Değer Ölçüm Yöntemlerine Alternatif Yaklaşımlar 
93
1. Koşullu (Conditional) VaR 
94
2. Katkı (Contribution) VaR 
98
3. Marjinal (Marginal) VaR 
103
4. Artımsal (Incremental) VaR 
105
5. Bileşen (Component) VaR 
107
6. Düzeltilmiş (Modified) VaR 
108
7. Köpük (Bubble) VaR 
110
E. Koşullu Değişen Varyans Esasına Dayalı Yöntemler ile Riske Maruz Değer Analizi 
115
F. Beklenen Kayıp Yöntemi 
116
IV. GERİYE DÖNÜK TEST 
119
Üçüncü Bölüm
KRİPTO PARA PİYASASINDA RİSKE MARUZ
DEĞER ANALİZLERİ
I. KRİPTO PARA KAVRAM VE GELİŞİMİ 
123
II. VERİ SETİ VE UYGULAMA 
127
A. Geleneksel Riske Maruz Değer Ölçüm Yöntemleri 
132
1. Parametrik Yöntem Uygulaması 
132
2. Tarihsel Simülasyon Yöntemi Uygulaması 
133
a. Temel Tarihsel Simülasyon Yöntemi Uygulaması 
133
b. Filtrelenmiş Tarihsel Simülasyon Yöntemi Uygulaması 
134
c. Yaş Ağırlıklı Tarihsel Simülasyon Yöntemi Uygulaması 
135
d. Oynaklık Ağırlıklı Tarihsel Simülasyon Yöntemi Uygulaması 
136
3. Monte Carlo Simülasyonu Yöntemi Uygulaması 
137
B. Riske Maruz Değer Ölçüm Yöntemlerine Alternatif Yaklaşımlar 
138
1. Koşullu (Conditional) VaR Uygulaması 
138
2. Katkı (Contribution) VaR Uygulaması 
139
3. Marjinal (Marginal) VaR Uygulaması 
141
4. Artımsal (Incremental) VaR Uygulaması 
142
5. Bileşen (Component) VaR 
146
6. Düzeltilmiş (Modified) VaR Uygulaması 
147
7. Köpük (Bubble) VaR Uygulaması 
149
EKLER
EK–1: Matris İşlemleri 
153
EK–2: Eviews Programı GARCH Analizi Aşamaları 
162
EK–3: XLSX 04 Dosyasından Bazı Ekran Görüntüleri 
166
Kaynakça 
169