Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar Erhan Günay  - Kitap

Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

5. Baskı, 
Temmuz 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
408
Barkod:
9789750286025
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
515,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Uygulamada, mirastan mal kaçırma amaçlı işlemlerin satış veya ölünceye kadar bakıp gözetme sözleşmesi altına gizlenerek yapıldığı ve bu türlü bir tasarruftan kaynaklanmış davaların varlığı inkar edilemez. Özellikle gizli bağışlar, ölünceye kadar bakıp gözetme sözleşmesine konu edilmektedir. Anılan sözleşmenin amaca uygun olarak işletilmediği, ne yazık ki yoğun davaların varlığından anlaşılmaktadır.
Bu sözleşmenin; çoğu kez mirasçılardan bazılarını mirastan yoksun bırakmak, bazen uyumlu vaatlerle yaşlı bir kimsenin kandırılıp onun maddi varlığını ele geçirmek için kullanılan bir haksızlık aracı haline dönüştürüldüğü görülmektedir. Denebilir ki yaşamı boyunca dava nedir bilmeyen bir kimse, yaşamının son evresinde kaptırdığı malını kurtarabilmek için mahkemelik olmaktadır.
Kitapta; ölünceye kadar bakıp gözetme sözleşmesinin uygulanmasından doğan ve uygulamada sıkça karşılaşılan uyuşmazlıklara çözüm önerilerinde bulunulmuş, Yargıtay özel dairelerinden 7.Hukuk Dairesinin en son tarihli kararları eklenerek, kararların kapsamı genişletilmiş ve güncellenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
6098 s. TBK ve 818 s. BK İlgili Hükümlerinin Açıklanması
.
Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesine İlişkin Uygulamalı Anlatım
.
Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesinde Muvazaa
.
Güncel Yargıtay Kararları
Kitabın İçindekileri
Beşinci Baskıya Önsöz 
5
Dördüncü Baskıya Önsöz 
7
Üçüncü Baskıya Önsöz 
9
İkinci Baskıya Önsöz 
11
Önsöz 
13
Birinci Bölüm
İLGİLİ YASA MADDELERİNİN AÇIKLANMASI VE
YARGITAY KARARLARI
(6098 s. TBK ve 818 s. BK)
A. TANIMI 
21
– 6098 s. TBK m. 611; 818 s. BK m. 511 
21
1. Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesinin Niteliği 
21
a. Bakım Alacaklısı 
22
b. Bakım Borçlusu 
22
c. Bakım İhtiyacı 
23
d. Sözleşme Türü 
24
e. Sözleşmenin Süresi 
26
2. Sözleşmenin Özellikleri 
26
a. Karşılıklı Hak ve Borçlar 
26
b. Talih ve Tesadüfe Bağlı Bir Sözleşmedir 
28
c. Güvence Sağlayan Bir Sözleşmedir 
28
d. Kişisel Hak Doğurma 
28
e. İfa Yeri ve Zamanı 
29
f. Zamanaşımı 
29
g. Temlike Konu Malın Maliki 
30
ğ. Sözleşen Tarafların Özelliği 
31
h. Sözleşen Tarafların Kişisel Konumları 
31
ı. Elbirliği Mülkiyetinde Temlik 
34
Yargıtay Kararları 
34
B. ŞEKLİ 
111
– 6098 s. TBK. m. 612; 818 s. BK m. 512 
111
1. Sözleşmenin Şekli 
112
Yargıtay Kararları 
116
C. GÜVENCESİ 
129
– 6098 s. TBK m. 613; 818 s. BK m. 513 
129
1. Yasal İpotek Hakkı 
129
2. Sözleşmeden Doğan Güvence 
131
Yargıtay Kararları 
131
D. KONUSU 
138
– 6098 s. TBK m. 614; 818 s. BK m. 514 
138
1. Bakım Alacaklısının Haklarının Kapsamı 
138
a. Bakım Borçlusunun Aile Topluluğuna Katılmış Olma 
139
b. Bakım Borçlusunun Edimini Hakkaniyete Uygun İfası 
140
c. Gıda, Konut Sağlamak; Hastalığında Özenle Bakmak ve Tedavi Ettirmek 
140
2. Bakım Borçlusunun Hakları 
140
Yargıtay Kararları 
143
E. İPTALİ VE TENKİSİ 
164
– 6098 s. TBK m. 615; 818 s. BK m. 515 
164
1. Nafakadan Yoksun Kalanların Dava Hakkı 
164
2. Mirasçıların Tenkis Davası Açma Hakkı 
164
a. Şartları 
165
b. Dava Açılma Zamanı 
165
c. Saklı Pay Oranları 
166
d. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesiyle Yapılan Temlike Karşı Tenkis Davası 
166
3. Bakım Alacaklısının Alacaklılarının Dava Hakkı 
171
4. Muvazaa Davası 
171
5. Davada Birden Çok Hukuki Nedenin Varlığı 
173
Yargıtay Kararları 
174
F. SONA ERMESİ 
180
1. Önel Verilerek Fesih 
180
– 6098 s. TBK m. 616; 818 s. BK m. 516 
180
a. Edimler Arasında Oransızlık 
180
b. Gabinle Farklılığı 
181
Yargıtay Kararları 
182
2. Önel Verilmeksizin Fesih 
183
– 6098 s. TBK m. 617; 818 s. BK m. 517 
183
a. Sözleşmenin Önel Vermeksizin Feshi Sebepleri ve Sonuçları 
183
b. Feshin Geçmişe Teşmili 
186
c. Hak Düşürücü Süre 
186
d. İspat Yükü 
186
e. Ömür Boyu Gelir Bağlanması 
186
Yargıtay Kararları 
187
3. Bakım Borçlusunun Ölümü 
226
– 6098 s TBK m. 618; 818 s. BK m. 518 
226
a. Bakım Alacaklısının Ölümünün Sözleşmeye Etkisi 
227
b. Bakım Borçlusunun Ölümünün Sözleşmeye Etkisi 
227
c. Fesih Süresi 
228
d. Fesih Halinde İstem Konusu ve Miktarı 
229
Yargıtay Kararları 
229
G. DEVREDİLMEZLİK, İFLAS VE HACİZ HALİNDE İSTEM 
234
– 6098 s. TBK m. 619; 818 s. BK m. 519 
234
1. Devir Yasağı 
234
2. İflas Hali 
234
3. Hacze Katılma 
234
İkinci Bölüm
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALI ANLATIM (Olay – Sorun – Çözüm)
1. İLK DAVADAKİ FERAGATİN AYNI KONUDAKİ SON DAVAYA ETKİSİ 
235
2. BAKIM BORÇLUSUNA TEMLİK EDİLEN TAŞINMAZIN DEVRİ–BAKIM ALACAKLISININ İPOTEK HAKKI 
237
3. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNE KARŞI MUVAZAA İDDİASININ İLERİ SÜRÜLMESİ 
241
4. BAKIM ALACAKLISI SAĞKEN ÇOCUKLARININ SÖZLEŞMENİN FESHİ DAVASI AÇMALARI 
243
5. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNE KARŞI MİRASÇININ TENKİS İSTEĞİ 
245
6. ÖLÜNCEYE KADAR BAKIM SÖZLEŞMESİNİN ÇOCUKLARDAN BİRİYLE YAPILMIŞ OLMASI 
246
7. ÖLÜNCEYE KADAR BAKIM SÖZLEŞMESİNİN AŞIRI YARARLANMA SEBEBİYLE FESİH İSTEMİ 
248
8. BAKIM ALACAKLISININ MİRASÇILARINA KARŞI AÇILAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI–ZAMANAŞIMI 
249
9. AĞIR BAKIM GEREKTİREN ANA–BABA İLE YAPILAN SÖZLEŞMEYE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL–KARŞI DAVA MUVAZAA TENKİS 
251
10. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİYLE MİRASÇI ATANMASI 
254
11. SÖZLEŞMENİN RESMİ ŞEKİLDE YAPILMASI GEREĞİ – TAPU İPTAL VE TESCİL – BAKIM MASRAFI İSTEMİ 
256
12. BAKIM BORÇLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ 
258
13. İNFAZ YAPILARAK OLUŞTURULMAYAN SİCİL KAYDININ İPTALİNİN İSTENMESİ 
259
14. BAKIM ALACAKLISINCA BAKIM BORÇLUSUNA TEMLİK EDİLEN TAŞINMAZIN BAŞKASINA DEVRİ 
260
15. BAKIM ALACAKLISININ ÖLÜMÜNDEN SONRA BAKIM BORÇLUSUNUN YARGI YOLUNA BAŞVURMASI 
261
16. TEMLİK TARİHİNDE MİRASÇI OLMAYAN KİŞİNİN MUVAZAA NEDENİYLE DAVA AÇMASI 
262
17. DÜŞÜK BEDELLE TAŞINMAZIN HASTALIĞINDA BAKIP GÖZETENE SATIŞI–MUVAZAA OLGUSU 
264
18. ÖLÜME YAKIN TARİHTE TÜM MALVARLIĞIN TEMLİK EDİLMESİ–MUVAZAA OLGUSU 
265
19. TAŞINMAZIN GELİRİ İLE BAKIM HİZMETİ GİDERİLEBİLECEK YERDE TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVRİ 
267
20. EŞLER ARASINDA YAPILAN ÖLÜNCEYE KADAR BAKIP GÖZETME SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ 
268
21. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİYLE MİRASÇI ATANMASI 
269
22. BAKIM ALACAKLISININ HİLEYE DAYALI ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ İSTEMİ 
270
23. BİRDEN ÇOK BAKIM BORÇLUSUNDAN BİRİNİN ÖLMESİ, DİĞERİNİN BORCUNU İFADAN KAÇINMASI 
272
24. SÖZLEŞMEDEN TEK YANLI OLARAK DÖNME İÇİN DAVA AÇMAYA GEREK BULUNUP BULUNMADIĞI 
275
25. ÖMÜR BOYU GELİR BAĞLANAN SÖZLEŞMENİN DAHA SONRA AKDE AYKIRILIK NEDENİYLE FESHİ 
278
26. MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMA AMAÇLI ÖLÜNCEYE KADAR BAKIP GÖZETME SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ 
279
27. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASINDAN SONRA ORTAYA ÇIKAN İRADE BOZUKLUKLARIN SÖZLEŞMEYİ ETKİLEMEYECEĞİ 
283
28. ÖLÜNCEYE KADAR BAKIP GÖZETME SÖZLEŞMESİYLE İNTİFA HAKKININ DEVRİ 
285
29. BAKIM ALACAKLISINA ÖMÜR BOYU GELİR BAĞLANMASI 
286
30. BAKIM BORÇLUSUNUN MİRASÇILARININ BAKIM ALACAKLISININ MİRASÇILARINDAN TAPU İPTAL VE TESCİL İSTEMİNDE BULUNMALARI 
289
31. UYGULAMAYA YANSIYAN SORUNLARIN KÖKLEŞEN YARGITAY KARARLARIYLA ÇÖZÜMÜ 
291
32. BAKIM ALACAKLISININ İLERİDE BAKILMAYACAĞI ENDİŞESİ İLE DAVA AÇMASI 
296
33. BAKIP GÖZETME TEMLİKTE MAKUL SINIRIN AŞILMASI 
296
34. BAKIM BORCUNUN İFA EDİLMEDİ İDDİASININ BAKIM ALACAKLISININ MİRASÇISI TARAFINDAN İLERİ SÜRÜLMESİ 
299
35. BAKIM BORCUNUN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN İRADİ OLMAMASI–İRAT BAĞLAMA 
299
36. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZIN BAKIM ALACAKLISININ VAADİ 
300
37. BAKIM ALACAKLISININ TÜM TAŞINMAZLARINI TEMLİK ETMESİ 
301
38. DAVALI EŞE YAPILAN TEMLİK AMACININ YÖNÜ 
303
Üçüncü Bölüm
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİNDE MUVAZAA
1. GENEL OLARAK 
305
2. BAKIM ALACAKLISI MİRAS BIRAKANIN AMACI 
308
3. MUVAZAA OLGUSUNUN BELİRLENMESİ 
310
4. MUVAZAAYI KANITLAMA 
314
5. MUVAZAADAN SÖZ EDİLEMEYECEK OLGULAR 
315
6. AKTİF DAVA EHLİYETİ 
317
7. TEMLİK TARİHİNDE DEĞİL, DAVA AÇMA TARİHİNDE MİRASÇI OLMA 
319
8. PASİF DAVA EHLİYETİ 
320
9. DAVA KONUSUNUN DEVRİ 
320
10. MUVAZAA DAVASI İLE TENKİS DAVASI FARKLILIKLARI 
322
a. Konu 
322
b. Davacı 
323
c. Süre 
323
d. Davaların Açılış Şekli 
323
e. Islah İmkanı 
325
f. Hükmün Kapsamı 
325
g. Yetkili Mahkeme 
325
11. MUVAZAA DAVASINA İLİŞKİN DOSYANIN YÖNTEMİNCE İNCELENMESİ 
326
Yargıtay Kararları 
327
Kaynakça 
393
Yazarın Yayımlanmış Eserleri 
395
Kavramlar Dizini 
407