Adli Ebelik Prof. Dr. İ. Hamit Hancı, Prof. Dr. Nazan Tuna Oran, Doç. Dr. Hülya Türkmen, İnci Yağmur Tezbasan  - Kitap
1. Baskı, 
Aralık 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
712
Barkod:
9789750289705
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
820,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Ebelik mesleği, anne ve çocuk sağlığından sorumlu olan ve toplumla sürekli bir arada çalışan meslek gruplarından biridir. Bu nedenle ebeler, adli vakalarla sık sık karşılaşabilmektedir. Ebelerin bu vakaları tanıyabilmesi, şüphelenmesi gereken belirtileri saptayabilmesi, tanı koyabilmesi, bulgu ve delilleri toplayabilmesi ve adli vakayı rapor ederek bildirim yapması, adli sürecin doğru işleyebilmesi açısından çok önemlidir.
Adli ebelik, adli vakayla karşılaşma durumunda yasal prosedürlere uygun sağlık bakım hizmeti sağlayan, mağdurla nasıl iletişim kurması gerektiğini bilen, adli beden muayenesinde yer alan, adli olayda delilleri koruyan, toplayan ve raporlayan, ilgili birimlere bildirim yapan ve bilirkişi olarak tanıklık eden bir uzmanlık alanıdır. Adli ebelik, sağlık hizmetlerinin yasalarla kesiştiği her durumda gerekli bir disiplindir.
En sık karşılaşılan adli olaylar olan asfiksiler, obstetri ve jinekolojide adli vakalar, gebelikte travma, malpraktisler, kriminal abortuslar, cinsel saldırılar, özel gereksinimi olan mağdur bireylerde adli vakalar, çocuğa karşı kötü muamele, çocuk yaşta ve zorla evlilikler, madde kötüye kullanımı, sığınmaevi, cezaevi ve tutukevinde adli vakalar, şiddet ve mobbing konularına kitapta yer verilmiştir. Kitap ayrıca fetüs ve çocuk hakları, ölüm ve ölüm sonrası değişimler, kişisel verilerin korunması, tazminat sorumluluğu, bilirkişilik, iş sağlığı güvenliği, mesleki riskler, tükenmişlik, yönetim ve idari sorumluluk konularını da içermekte, örnek olgularla ebelerin hukuki ve cezai sorumluluklarına da yer verilmektedir.
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
BÖLÜM 1:
TÜRKİYE’DE ADLİ EBELİK EĞİTİMİ
Dr. Öğr. Üyesi Sibel ÖZTÜRK
Araş. Gör. Nazlı AKAR
A. Giriş 
25
B. Adli Ebelik 
26
C. Adli Ebelik Eğitimi 
27
D. Sonuç 
30
Kaynaklar 
32
BÖLÜM 2:
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE
ADLİ EBELİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Dr. Öğr. Üyesi Safiye AĞAPINAR ŞAHİN
A. Giriş 
35
B. Dünyada Adli Ebeliğin Tarihsel Gelişimi 
36
C. Tarihsel Süreçte Mahkemelerde Adli Ebeler 
37
D. Adli Ebelikte İlk Profesyonel Düzenlemeler 
39
E. Türkiye’de Adli Ebeliğin Tarihsel Gelişimi 
40
F. Sonuç 
43
Kaynaklar 
44
BÖLÜM 3:
PERİNATAL ASFİKSİ
Prof. Dr. Zehra ZERRİN ERKOL
Uzm. Dr. Fatmagül ASLAN
A. Giriş 
47
B. Tanımlar 
49
1. Neonatal Ensefalopati 
49
2. Hipoksik İskemik Ensefalopati 
50
3. Bebeklerin Gestasyon Yaşı ve Doğum Kilosu 
51
4. Prematürite– Preterm Doğum 
51
5. Fetal Gelişme Geriliği– İntrauterin Gelişme Geriliği (IUGR) / Gebelik Yaşına Göre Düşük Doğum Ağırlıklı Bebek (SGA) 
51
6. APGAR ve Umblikal Kord Kan Gazı Parametreleri 
52
C. Epidemiyoloji 
52
D. Etyoloji 
53
E. Risk Faktörleri 
54
1. Antepartum Risk Faktörleri 
54
2. İntrapartum Risk Faktörleri 
54
3. Postpartum Risk Faktörleri 
54
F. Tanı 
54
1. Klinik Değerlendirme 
54
2. Görüntüleme Yöntemleri 
56
3. Nörofizyolojik Yöntemler 
57
4. Laboratuvar İncelemeleri 
58
G. Önleme, Tedavi ve İzlem Yaklaşımları 
59
1. Perinatal Asfiksiden Korunma 
60
2. Tedavi Yaklaşımında Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliğinin ve Ebeliğin Önemi 
60
3. Doğum Sırasında Yenidoğanın Değerlendirilmesi 
61
4. Umblikal Kordondan Örnek Alma Endikasyonları 
62
5. Tıbbi Yaklaşımlar 
62
6. Hipotermi Tedavisi 
65
7. İzlem 
66
H. Asfiksinin Adli Bilimler Açısından Önemi 
68
I. Sonuç ve Öneriler 
69
Kaynaklar 
72
BÖLÜM 4:
KADIN HASTALIKLARI VE
DOĞUM KLİNİKLERİNDE ADLİ EBELİK
Doç. Dr. Bihter AKIN
A. Giriş 
75
B. Acil Hizmetler ve Adli Ebelik 
76
C. Gebe Muayenesi ve Adli Ebelik 
81
D. Doğum Hizmetlerinde Adli Ebelik 
82
E. Sonuç ve Öneriler 
85
Kaynaklar 
86
BÖLÜM 5:
ACİL SERVİSLERDE ADLİ EBELİK UYGULAMALARI
Doç. Dr. Zümrüt BİLGİN
A. Giriş 
89
B. Acil Sağlık Hizmetleri 
90
C. Acil Servis Kavramı 
90
D. Acil Servis ve Adli Vaka 
91
E. Adli Vakalarda Hasta Kabul ve Kayıt İşlemleri 
91
F. Adli Ebelik 
92
G. Acil Servislerde Adli Ebelik 
92
H. Adli Vakalarda Acil Servis Ebelerinin Rol ve Sorumlukları 
95
I. Acil Adli Vakada Ebelik Süreci 
97
İ. Acil Servis Adli Vaka Değerlendirme Süreci 
98
J. Öykü Alma 
99
K. Fizik Muayene 
99
L. Delillerin Tanımlanması 
100
M. Fiziksel Delillerin Toplanması 
100
N. Delillerin Korunması ve Saklanması 
100
O. Delillerin Kaydı 
101
P. Delil Koruma Zincirinin Sağlanması 
102
R. Krize Müdahale 
102
S. Acil Servis Ebelerinin Adli Olgulardaki Yasal Yükümlülükleri 
102
T. Sonuç 
106
Kaynaklar 
108
BÖLÜM 6:
ADLİ EBELİKTE TOKSİKOLOJİK RİSKLER
Prof. Dr. Leyla DİDEM KOZACI
A. Giriş 
113
B. Pre–embriyonik, Embriyonik ve Fetal Dönem 
115
C. Yenidoğan, İnfant ve Çocukluk Dönemleri 
116
D. Transplasental ve Emzirme Yoluyla Maruziyet 
119
E. Yutma Yoluyla Maruziyet 
121
F. Çevresel Maruziyet 
123
G. Ölümle Sonuçlanan Vakalarda Yaklaşım 
127
H. Otopsi Sırasında Toksikolojik İnceleme İçin Numune Alma 
128
I. Sonuç 
131
Kaynaklar 
133
BÖLÜM 7:
ADLİ TIP AÇISINDAN TRAVMA VE GEBELİK
Prof. Dr. Nurşen TURAN YURTSEVER
Uzm. Dr. Miraç ÖZDEMİR
A. Giriş 
137
B. Şiddet 
138
C. Motorlu Araç Kazaları 
139
D. Yanık ve Elektrik Yaralanmaları 
141
E. İnhalasyon Yaralanmaları 
142
F. Gebelik Travmalarında Risk Faktörleri 
143
G. Travma ve Gebelik Ürünlerinin Zarara Uğraması Arasında Nedensellik 
143
H. Sonuç 
145
Kaynaklar 
147
BÖLÜM 8:
KRİMİNAL ABORTUSLAR
Doç. Dr. Pelin PALAS KARACA
Doç. Dr. Sevde AKSU
A. Giriş 
149
B. Abortus 
150
C. Kriminal Abortus 
151
D. Abortus Yönetimi ve Ebelik Bakımı 
153
E. Etik Boyut 
156
F. Uluslararası Sözleşmelerde Abortus ile İlgili Haklar 
157
G. Uluslararası Yasal Düzenlemeler 
158
H. Ulusal Yasal Düzenlemeler 
160
I. Sonuç 
161
Kaynaklar 
162
BÖLÜM 9:
CİNSEL SALDIRI MUAYENELERİNDE ADLİ EBELİK
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül DÖNMEZ
Arb. Av. Ayşe ACAR YÜCEL
A. Giriş 
165
B. Cinsel Saldırı Tipleri 
168
C. Cinsel Saldırıların Tıbbi Sonuçları ve Yaklaşım 
170
1. Aydınlatılmış Onam 
172
2. Genel Öykü Alınması 
172
3. Fiziki Muayene 
173
4. Non–Genital Fizik Muayene 
174
5. Ano–Genital Muayene 
175
6. Vajinal Muayene 
176
7. Anal Muayene 
177
8. Örneklerin Alınması ve Laboratuvar Değerlendirmesi 
178
D. Cinsel Saldırı Sonrası Önleyici ve Koruyucu Yaklaşım 
179
1. Cinsel Saldırı Sonrası Önleyici ve Koruyucu Tedavi, Bakım ve Takip 
179
2. Cinsel Saldırı Sonrası Gebelik ve Acil Kontrasepsiyon 
180
3. Cinsel Saldırı Sonrası Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonların Önlenmesi (CYBE) ve Tedavisi 
180
4. Cinsel Saldırılarda Mağdur Muayenesine Hukuki Yaklaşım 
181
5. Sağlık Ekibinin Cinsel Saldırı Suçları ile Mücadelede Yeri 
182
6. Cinsel Saldırıya Uğrayan Mağdurun Muayenesinde Bulunan Uzmanlık Alanları 
185
7. İlk Muayene Raporlarının Saldırgana Verilecek Cezaya Etkisi 
187
8. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar 
188
9. Sanık Lehine Kullanılan İlkeler Sebebiyle Ciddi İspat Sorunu Yaşanan Cinsel Saldırı Suçlarına Yaklaşım 
191
E. Cinsel Saldırı Muayenelerinde Ebelerin Rolü 
192
Kaynaklar 
195
BÖLÜM 10:
ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN MAĞDUR BİREYLERDE ADLİ EBELİK
Doç. Dr. Yasemin ERKAL AKSOY
A. Giriş 
199
B. Özel Gereksinimi Olan Bireylere Yönelik Tutum ve Davranışlar 
201
C. Mağduriyet Durumu 
203
D. Özel Gereksinimi Olan Mağdur Birey ve Adli Ebelik 
203
E. Özel Gereksinimi Olan Adli Vakalarda Ebelerin Hukuki Sorumlulukları 
205
F. Özel Gereksinim Olan Mağdur Bireylerle İlgili Vaka Çalışması 
207
G. Vaka örneği 1 
207
1. İzlenmesi Gereken Yol 
207
H. Vaka örneği 2 
209
1. İzlenmesi Gereken Yol 
209
I. Ebelerin Özel Gereksinimi Olan Bireylerin Maruz Kaldığı Adli Vakalarda Alması Gereken Önlemler 
210
İ. Sonuç 
212
Kaynaklar 
214
BÖLÜM 11:
ÇOCUĞA KARŞI KÖTÜ MUAMELEDE ADLİ EBELİK
Prof. Dr. Hava ÖZKAN
Araş. Gör. Betül UZUN ÖZER
A. Giriş 
217
B. Çocuk İstismarı ve Türleri 
219
C. Çocuk İstismar Türleri 
220
1. Fiziksel İstismar 
220
2. Cinsel İstismar 
221
3. Aile İçi Cinsel İstismar–Ensest 
223
4. Sarsılmış Bebek Sendromu 
224
5. Hırpalanmış Çocuk Sendromu 
225
6. Maskeli İstismar–Hastane Bağımlılığı–Profesyonel Hasta Sendromu 
226
7. Duygusal İstismar 
227
8. Ekonomik İstismar 
228
9. Sosyal Medyada Çocuk Hakkı İhlali 
229
10. Çevrimiçi Çocuk İstismarı 
230
D. İhmal 
230
E. Çocuk İstismarı ve İhmalinde Rol Oynayan Faktörler 
233
G. Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Müdahaleleri 
234
H. Türk Hukuk Sisteminde Çocuk İstismarı ve Ebelerin Yasal Sorumlulukları 
235
I. Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi 
239
J. Sonuç 
239
Kaynaklar 
241
BÖLÜM 12:
ÇOCUĞA YÖNELİK PSİKOLOJİK İSTİSMAR VE İHMAL
Psikolog Mert KUŞLUVAN
A. Giriş 
245
B. Çocuğa Yönelik Psikolojik İstismar 
249
C. Çocuğa Yönelik Psikolojik İstismarın Sıklığı 
253
D. Çocuğa Yönelik Psikolojik İstismarın Etkileri 
254
E. Çocuğa Yönelik Psikolojik İstismarda Risk Faktörleri 
255
F. Sonuç 
257
Kaynaklar 
258
BÖLÜM 13:
ÇOCUK YAŞTA, ERKEN VE ZORLA EVLİLİKLERDE ADLİ EBELİK
Prof. Dr. Nazan TUNA ORAN
Doç. Dr. Hülya TÜRKMEN
A. Giriş 
261
B. Çocuk Yaşta Evliliklerin Nedenleri 
262
C. Çocuk Yaşta Evliliklerin Neden Olduğu Olumsuz Sonuçlar 
264
1. Fiziksel Sağlık Sorunları 
264
2. Ruhsal Sağlık Sorunları 
265
3. Cinsel İşlev Bozuklukları 
265
4. Eğitimi Yarıda Bırakma 
266
5. Resmî Nikâhsız Evlilikler 
266
D. Poligami Riski 
266
E. Miras Hukuku ve Evliliğin Getirdiği Kanuni Haklar 
266
F. Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler (ÇEZE) ile İlgili Mevzuatlar 
267
G. Ulusal Mevzuat 
267
1. Türk Çocuk Hakları Bildirisi– 1963 
267
2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası– 1982 
267
3. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu– 1983 
268
4. 2169 Sayılı Evlendirme Yönetmeliği– 1985 
268
5. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu – 2001 
268
6. 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Usullerine Dair Kanun– 2003 
270
7. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu– 2004 
270
8. 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu– 2005 
272
9. Çocuk Koruma Kanunu’na Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik – 2006 
272
10. 20 Sayılı Çocuk İzlem Merkezi Konulu Başbakanlık Genelgesi– 2012 
272
11. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun– 2012 
272
12. Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik– 2013 
273
13. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) Yönetmeliği– 2016 
273
14. Alo 183 Şiddetle Mücadele 
273
H. Uluslararası Mevzuat 
273
1. Cenevre Çocuk Hakları Beyannamesi – 1924 
273
2. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi – 1948 
274
3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi– 1953 
274
4. Kölelik, Köle Ticareti, Köleliğe Benzer Uygulama ve Geleneklerin Ortadan Kaldırılmasına Dair Ek Sözleşme– 1956 
274
5. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi– 1959 
275
6. Birleşmiş Milletler Evliliğe Rıza Gösterilmesi, Asgari Evlenme Yaşı ve Evliliğin Tesciline Dair Sözleşme – 1964 
275
7. Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme– 1966 
276
8. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme– 1976 
276
9. Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)– 1979 
276
10. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme– 1989 
276
11. CEDAW Komitesi’nin 21 Sayılı Tavsiye Kararı– 1994 
276
12. Dördüncü Dünya Kadın Konferansı Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu– 1995 
277
13. Pekin+5 Siyasi Deklarasyonu ve Sonuç Bildirgesi– 2000 
277
14. Avrupa Konseyi Çocukları Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Koruma Sözleşmesi – 2007 
277
15. CEDAW Komitesi’nin 31 Sayılı Genel Tavsiye Kararı– 2014 
278
16. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri – 2015 
278
17. CEDAW Komitesi 36 Sayılı Genel Tavsiye Kararı – 2017 
278
18. Pekin Konferansı ve Eylem Planı (Pekin+25)– 2020 
278
I. Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerde Adli Ebelik 
279
Kaynaklar 
282
BÖLÜM 14:
MADDE KÖTÜYE KULLANIMI TESPİTİNDE ADLİ EBELER
Doç. Dr. Hacer YALNIZ DİLCEN
Araş. Gör. Güleser ADA
A. Giriş 
287
B. Madde Kullanım Bozukluğu Olan Gebeler ve Maddelerin Olumsuz Etkileri 
288
C. Madde Kullanım Bozukluğunda Ebelerin Görevleri ve Ebelik Yaklaşımı 
289
D. Madde Kullanım Bozukluğu ve Yasal Düzenlemeler 
291
1. Geçici Nedenler, Alkol Veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma 
294
2. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri 
294
3. Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular 
294
4. Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma 
294
5. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti 
294
6. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 
295
7. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma 
296
8. Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak 
296
9. Etkin Pişmanlık 
297
10. Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali 
297
11. İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak 
298
E. Madde Kullanım Bozukluğunda Adli Sorunlar ve Ebelik Yaklaşımları 
299
F. Madde Kullanımının Fetal Etkileri 
300
G. Madde Kullanım Bozukluğunda Anneler ve Çocukların Durumu 
301
H. Sonuç 
303
Kaynaklar 
304
BÖLÜM 15:
SIĞINMAEVİ, CEZAEVİ VE TUTUKEVİNDE ADLİ EBELİK
Dr. Öğr. Üyesi Yeliz ÇAKIR KOÇAK
Ebe Yağmur ERİŞEN
A. Giriş 
309
B. Şiddetin Kadın ve Çocuk Sağlığına Etkileri 
310
C. Kavramlar: Suç, Ceza, Hükümlü, Tutuklu, Sığınmaevi, Ceza İnfaz Kurumu 
311
D. Sığınmaevi, Cezaevi ve Tutukevinde Kadın Sağlığı ve Ebelik 
313
E. Sığınmaevinde Adli Ebelik 
314
F. Cezaevi ve Tutukevinde Adli Ebelik 
317
G. Sonuç 
323
Kaynaklar 
324
BÖLÜM 16:
FETÜS HAKLARI
Prof. Dr. Abdülgaffar VURAL
Araş. Gör. Sezin VURAL
A. Giriş 
331
B. Fetüsün Yaşama ve Canlı Doğma Hakkı 
332
D. 2827 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanunda Fetüsün Korunması 
333
E. Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük ile Fetüsün Korunması 
336
F. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ile Fetüsün Korunması 
338
G. Milletlerarası Sözleşmelerde Fetüsü Koruyan Bazı Düzenlemeler 
342
H. Fetüsün Kişilik Hakkı 
343
I. Fetüsün Miras ve Mal Varlığı Hakları 
345
1. Fetüsün Miras Hakkı 
345
2. Mirasın Paylaşılmasının Doğuma Kadar Ertelenmesi 
345
3. Fetüsün Menfaatlerini Korumak İçin Yönetim Kayyımı Atanması 
346
4. Ebeveyninin Aciz Sebebiyle Üstsoyu Tarafından Mirasçılıktan Çıkarılması Durumunda Fetüsün Mirasçı Olma Hakkı 
347
5. Fetüsün Artmirasçı veya Art Vasiyet Alacaklısı Olarak Atanma Hakkı 
347
J. Fetüsün Borçlar Hukukuna İlişkin Hakları 
348
K. Sonuç 
348
Kaynaklar 
349
BÖLÜM 17:
ADLİ EBELİK AÇISINDAN ÇOCUK HAKLARI
Doç. Dr. Özge HANCI
A. Giriş 
351
B. Hak Öznesi Olarak Çocuk ve Kişiliğin Başlangıcı 
352
C. Çocuğun Kimlik, Tabiiyet ve Ana–Babasını Bilme Hakkı 
354
D. Çocuğun Sağlık Hakkı 
355
E. Çocuklar Üzerinde Bilimsel Araştırma ve Çocuklardan Organ ve Doku Nakli 
357
F. Çocuğun İstismar ve İhmalden Korunması Bağlamında Ebelerin Yükümlülükleri 
358
G. Sonuç 
360
Kaynaklar 
364
BÖLÜM 18:
TEMPORO MANDİBULAR EKLEM ANKİLOZUNDA
PERİNATAL RİSK FAKTÖRLERİ VE MALOKLÜZYON
Dr. Öğr. Üyesi Berşan KARADEDE
Doç. Dr. Beyza KARADEDE ÜNAL
A. Giriş 
367
B. Sonuç 
372
Kaynaklar 
374
BÖLÜM 19:
KRANİYOFASİYAL DEFORMİTELER VE GENETİK
Prof. Dr. Mehmet İrfan KARADEDE
Dt. Rugiyyakhanım GULİYEVA
A. Giriş 
377
B. Kraniyofasiyal Malformasyonların Başlıcaları 
379
1. Anensefali 
379
2. Ensefalosel 
379
3. Holoprosensefali 
380
4. Agnati–Otosefali Kompleksi (Otocephaly; Agnathia) 
380
5. Lissensefali (Lissencephaly; Engebesiz Beyin) 
381
6. Trigonosefali (Trigonocephalia; Trigonocephaly) 
381
7. Plagiosefali (Plagiocephaly) 
381
8. Kraniyosinostoz, Kraniyosinostozis (Craniosynostosis) 
381
9. Kraniyofasiyal Yarıklar 
383
10. Mikrosefali 
383
11. Makrosefali (Megacephaly; Macrocephalia) 
383
C. Sonuç 
384
Kaynaklar 
386
BÖLÜM 20:
ÖLÜM VE ÖLÜM SONRASI DEĞİŞİKLİKLER
Prof. Dr. İ. Hamit HANCI
Dr. Müge AĞIR
A. Giriş 
389
B. Ölüm Kavramı 
389
1. Somatik Ölüm 
390
2. Moleküler Ölüm (Hücresel Ölüm) 
391
C. Beyin Ölümü Kavramı 
391
D. Nörolojik Kriterlere Göre Ölüm Tanımları 
392
E. Ölüm Nedeninin Belirlenmesi 
394
1. Ölüm şekli 
394
2. Ölüm Nedeni 
395
3. Ölüm Tarzı 
396
3. Ölüm Şekli 
396
F. Postmortem İnterval Tayini (PMI) 
397
G. Ölüm Sonrası Değişiklikler 
399
H. Ani postmortem değişiklikler 
400
1. Sensitivite Kaybı 
400
2. Solunum Durması 
400
3. Dolaşım Durması 
400
I. Erken Postmortem Değişiklikler 
401
1. Algor Mortis (Ölü Soğuması) 
401
2. Gözde Meydana Gelen Değişiklikler 
402
3. Ciltte Meydana Gelen Değişiklikler 
404
4. Ölü Lekeleri (Livor Mortis ya da Postmortem Lividite) 
404
5. Kaslarda Meydana Gelen Değişiklikler 
407
J. Geç Postmortem Değişiklikler 
412
1. Dekompozisyon (Postmortem Ayrışma/ Çürüme) 
412
2. Çürümenin Yerini Alan Koşullar 
416
3. İskeletleşme 
419
K. Sonuç 
420
Kaynaklar 
421
BÖLÜM 21:
EBELERİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN KAYNAKLANAN HUKUKİ SORUMLULUĞU
Doç. Dr. Serdar NART
A. Giriş 
425
B. Ebelik Kavramı ile Ebelerin Hak ve Görevleri 
426
1. Ebe Kavramı 
426
2. Ebelerin Hak ve Görevleri 
427
3. Tıbbi Müdahale Kavramı 
429
4. Tıbbi Müdahalenin Hekim veya Yetkili Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi 
430
5. Tıbbi Standartlara Uygun Bir Müdahalenin Bulunması 
432
6. Hastanın Aydınlatılmış Onamı (Rızası) Alınmalıdır 
433
C. Tıbbi Uygulama Hatası 
434
D. Tıbbi Uygulama Hatalarından Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk 
437
1. Genel Olarak 
437
2. Ebenin Özel Hukuk Sorumluluğu 
439
3. Ebelerin Hizmet Kusuru Nedeniyle İdarenin Sorumluluğu 
441
4. Ebenin Cezai Sorumluluğu 
443
E. Sonuç 
446
Kaynaklar 
448
BÖLÜM 22:
OLGULARLA EBELERİN HUKUKİ VE
CEZAİ SORUMLULUĞU
Op. Dr. Av. E. NEVAL YILMAZ
A. Giriş 
451
B. Ebelere İlişkin Yasal Düzenlemeler 
452
C. Örnek Yargı Kararları 
454
D. Sonuç 
470
Kaynaklar 
471
BÖLÜM 23:
EBELERİN TAZMİNAT SORUMLULUĞU
Doç. Dr. Özge HANCI
A. Giriş 
473
B. Ebelerin Sağlık Meslek Mensubu Olarak Yetkileri 
474
1. Genel Olarak 
474
2. Aile Planlamasına İlişkin Önlemler ve Girişimler 
476
3. Ana ve Çocuk Sağlığına İlişkin Önlemler ve Girişimler 
476
4. Halk Sağlığına İlişkin Koruyucu Önlemler 
477
5. Aile Sağlığı Çalışanı veya Yataklı Tedavi Kurumlarında Çalışan Olarak Yetkileri 
478
C. Ebelerin Mesleki Yükümlülükleri 
478
1. Öykü Alma, Muayene, İzlem ve Kayıt Tutma Yükümlülüğü 
478
2. Aydınlatma ve Rıza Alma Yükümlülüğü 
480
3. Mahremiyete Saygı Yükümlülüğü 
482
4. Hastanın Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü 
482
5. Görev Gereği Öğrenilen Suçları Bildirme Yükümlülüğü 
484
D. Yükümlülüklere Aykırı Davranış Halinde Tazminat Sorumluluğunun Koşulları 
486
1. Genel Olarak 
486
2. Tıbbi Malpraktis, Hukuka Aykırılık ve Kusur 
487
3. Zarar Koşulu ve Türleri 
488
E. Sonuç 
489
Kaynaklar 
491
BÖLÜM 24:
ADLİ EBELİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Av. Ece HEPDEMİRGİL
A. Giriş 
493
B. Adli Ebelikte Kişisel Verilerin Korunması 
494
C. Kişisel Veriler Neden Korunmaya Değerdir: Bir İnsan Hakkı Olarak Kişisel Verilerin Korunması 
495
D. Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Veri Kavramları 
497
E. Özel Nitelikli Sağlık Verilerinin İşlenmesi 
499
F. Adli Ebelik ve Kişisel Verilerin Korunması Arasındaki İlişki 
503
G. Özel Nitelikli Kişisel Veri Kavramı Çerçevesinde Adli Ebelerin Kanuni Yükümlülükleri 
504
H. Kişisel Verileri Koruma Kuruluna Başvuru Hakkı 
507
I. Mahkeme ve Kurul Kararları 
507
J. Sonuç 
508
Kaynaklar 
510
BÖLÜM 25:
EBELİKTE BİLİRKİŞİLİK
Prof. Dr. Dilek ÖZCENGİZ
A. Giriş 
513
B. Bilirkişilik Kurumu ve Türkiye’de Bilirkişiliğin Gelişimi 
514
C. Bilirkişiliğin Temel ve Etik İlkeleri 
515
D. Bilirkişide Bulunması Gereken Özellikler, Yükümlülükleri (Bilirkişilik Yönetmeliği) 
517
E. Bilirkişinin Yetkileri 
522
F. Bilirkişinin Sorumlulukları 
523
G. Bilirkişinin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu 
524
H. Bilirkişilikten Doğan Suçlara Karşı Açılan Davalar 
525
I. Sonuç 
526
Kaynaklar 
527
BÖLÜM 26:
ADLİ EBELİKTE İLETİŞİM
Prof. Dr. Turan AKKOYUN
A. Giriş 
529
B. Sonuç 
538
Kaynaklar 
539
BÖLÜM 27:
ADLİ EBELİKTE İŞ YERİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Esra ÇEVİK
Öğr. Gör. Benay OĞUZ
A. Giriş 
541
B. Sağlık Kurumlarındaki Tehlikeler ve Riskler 
545
C. Ebelerin Çalıştıkları Birimlerde Alınması Gereken Tedbirler 
548
D. Ebelere Yönelik İşyeri Sağlığı Uygulama İlkeleri 
551
E. İş Sağlığı ve Güvenliği Ebeliği 
554
F. İş Sağlığı ve Güvenliği Ebesinin Görevleri 
555
G. İş Yeri ve Sağlığı Ebeliğinin Adli Boyutu 
556
H. Sonuç 
558
Kaynaklar 
559
BÖLÜM 28:
ADLİ EBELERİN ÇALIŞMA ALANLARINDA KARŞILAŞABİLECEKLERİ MESLEKİ RİSKLER VE MESLEK HASTALIKLARI
Doç. Dr. Sevde AKSU
A. Giriş 
561
B. Adli Ebelerin Çalışma Alanlarında Karşılaşabilecekleri Mesleki Riskler ve Meslek Hastalıkları 
562
C. Biyolojik Riskler ve Oluşabilecek Mesleki Hastalıklar 
564
D. Fiziksel Riskler ve Oluşabilecek Mesleki Hastalıklar 
568
E. Kimyasal Riskler ve Oluşabilecek Mesleki Hastalıklar 
569
F. Ergonomik Riskler ve Oluşabilecek Mesleki Hastalıklar 
571
G. Psikososyal Riskler ve Oluşabilecek Mesleki Hastalıklar 
571
H. Sonuç 
573
Kaynaklar 
575
BÖLÜM 29:
SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK ŞİDDET
Dr. Öğr. Üyesi Aytül HADIMLI
A. Giriş 
579
B. Şiddetin Tanımı 
579
C. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet ve Etkileri 
580
D. Sağlıkta Şiddeti Önlemeye Yönelik Yasal Düzenlemeler 
583
E. Sağlık Çalışanlarının Şiddetten Korunmasına Yönelik Önlemler ve Adli Ebelik 
584
F. Sonuç 
587
Kaynaklar 
588
BÖLÜM 30:
MOBBİNGİN BULAŞICI, ZARAR VEREN,
GELİŞİMİNİ SÜRDÜREN KARİYERİ VE EBELİK
Dr. Öğr. Üyesi Serap SELVER KİPAY
A. Giriş 
591
B. Geçmişten Günümüze Mobbing 
592
C. Mobbing Kavramı ve İş Yeri Çıktıları 
594
D. Sağlık Alanında Mobbing Haritası ve Ebeler 
596
E. Ebelik ve Mobbing 
598
F. Sonuç 
600
Kaynaklar 
602
BÖLÜM 31:
ADLİ ALANDA ÇALIŞAN
SAĞLIK PROFESYONELLERİNDE TÜKENMİŞLİK
Prof. Dr. Hatice DEMİRBAŞ
Araş. Gör. Büşra TUNA 
607
A. Giriş 
607
B. Mağdurlarla Çalışan Sağlık Profesyonellerinde Tükenmişlik 
610
C. Tükenmişliğin Sonuçları 
610
D. Tükenmişliğe Yönelik Müdahaleler 
612
E. Çalışma Çevresini Geliştirmeye Dayalı Müdahaleler 
613
1. Rol Çatışması ve İş Ortamının Esnekliği 
613
2. Destek Kaynakları 
615
3. Fiziksel İş Çevresi ve Güvenlik 
617
F. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Psikolojik ve Fiziksel Müdahaleler 
618
G. Sonuç 
619
Kaynaklar 
621
BÖLÜM 32:
EBELİK VE SAĞLIK YÖNETİMİ
Prof. Dr. Levent B. KIDAK
Dr. Öğr. Üyesi Esra DÜNDAR ARAVACIK
Öğr. Gör. Saime ULUÇAYLI
A. Giriş 
627
B. Ebelik 
628
C. Türkiye’de Ebelik 
631
D. Yasal Düzenlemeler 
631
E. Yönetim 
633
F. Yönetim Süreci 
635
1. Planlama 
636
2. Örgütleme 
637
3. Yöneltme 
637
4. Koordinasyon 
638
5. Kontrol 
638
G. Yönetim Düzeyleri 
638
1. Dikey ve Yatay Farklılaşma 
639
2. Genel ve İşlevsel Yöneticiler 
641
3. Yönetsel Düzeyler (Kademeler) 
642
4. Yönetsel Beceriler 
645
5. Teknik Beceri 
645
6. Beşerî Beceri 
646
7. Kavramsal Beceri 
646
H. Ebelik ve Sağlık Yönetimi 
650
I. Sonuç 
653
Kaynaklar 
655
BÖLÜM 33:
EBELERİN İDARİ SORUMLULUĞU VE İDARECİLERLE İLİŞKİSİ
Prof. Dr. Levent B. KIDAK
Dr. Öğr. Üyesi Esra DÜNDAR ARAVACIK
A. Giriş 
659
B. Ebe Kavramı ve Tarihsel Gelişimi 
660
C. Ebelikle İlgili Yasal Düzenlemeler 
664
D. Ebeler ve İdari Sorumluluk 
669
E. İdarenin Sorumluluğu 
670
F. İdari Sorumluluğun Şartları 
671
G. Hukuka Aykırı İdari Eylem 
671
H. Zarar 
676
I. Uygun İlliyet Bağı 
677
J. İdarenin Kamu Görevlisi ile Birlikte Sorumluluğu ve Rücu İmkânı 
678
K. Ebelerin İdarecilerle İlişkisi 
682
L. Sonuç 
685
Kaynaklar 
687
BÖLÜM 34:
ADLİ OBSTETRİK VE ADLİ JİNEKOLOJİ
Uzm. Dr. Halime Şen SELİM
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ŞENGÜL
A. Giriş 
691
B. Adli Olgunun Tanımı 
692
C. Ebelikte Tıbbi Malpraktis 
698
D. Aile İçi Şiddet ve Yaralanmaya Yönelik Adli Olgular 
701
E. Cinsel Şiddet İçeren Olgularda Adli Obstetrik ve Jinekoloji Uzmanının Rolü 
702
F. Yeni doğana ve Çocuk Yönelik 
705
Kaynaklar 
709