Tartışmalı Sorularla Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Prof. Dr. Hakan Hakeri, Dr. Öğr. Üyesi Derya Tekin  - Kitap
Tartışmalı Sorularla

Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler

3. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
406
Barkod:
9786052644676
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
300,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kitap Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen ve ceza hukuku özel hükümler derslerinde en çok işlenen suç tiplerini farklı bir yöntemle okuyucuya sunmaktadır.
Kitapta belirli suç tiplerine ilişkin 100 adet tartışmalı soru belirlenmiştir. Bu soruların büyük kısmı suç normlarının yorumlanmasına ilişkin olup, ilk olarak doktrindeki hâkim veya baskın görüşler ile önem arz eden ayrık görüşler ışığında bir değerlendirme yapılmaktadır. Daha sonra bu görüşlerin Yargıtay içtihatları ile uyumluluğu Yargıtay'ın yerleşik ve istikrarlı uygulamaları ile karşılaştırılarak ortaya konulmaktadır. Yargıtay'ın içtihatları kapsamlı bir incelemeye tabi tutulmuş olup, varsa yıllar içerisinde değişen içtihatlar da açıklanmıştır1. Bu noktada özellikle Ceza Genel Kurulu içtihatlarına öncelikli olarak yer verilmiş, varsa karşı oy kullanan üyelerin gerekçeleri de tartışmalı soru ile ilişkili olduğu hallerde okuyucuya sunulmuştur. Güncel uygulamayı da göstermek adına özellikle 2015 ve sonrası kararların ne yönde olduğunun belirlenmesine büyük önem atfedilmiştir.
Kitapta ayrıca normun yorumlanmasında madde gerekçelerinin ne ölçüde işlevsel olduğu konusu da irdelenmiştir. Son olarak yazarların söz konusu tartışmalı hususlardaki kanaatleri de açıklanarak okuyucuya bütüncül bir tablo çizilmiştir. Bu kitabın asıl amacı hukuk fakülteleri lisans öğrencileri için ceza hukuku özel hükümler derslerine yardımcı bir kaynak olmasının yanı sıra ceza hukuku genel hükümler dersi için de yararlanılabilmesidir. Kitabın ayrıca gerek yüksek lisans ve doktora giriş sınavlarında gerekse doktora yeterliliklerinde adaylar için iyi bir hazırlık kaynağı olacağını düşünmekteyiz.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kişilere Karşı Suçlar
.
Topluma Karşı Suçlar
.
Millete ve Devlete Karşı Suçlar
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
7
İKİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ 
9
BİRİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ 
11
İÇİNDEKİLER 
13
KISALTMALAR 
23
KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
I. HAYATA KARŞI SUÇLAR 
25
1. Cenine karşı öldürme suçu (kasten veya taksirle) işlenebilir mi? 
25
2. Öldürme suçunda (kasten veya taksirle) ölümün gerçekleşme anı
belirlenirken hangi ölüm türü esas alınır? 
28
3. Failin kastının öldürme suçunu (TCK m. 81) işlemeye yönelik
olduğu nasıl belirlenir? 
31
4. Talep üzerine öldürme ve ötanazi farkı nedir? Failin cezai
sorumluluğu nasıl belirlenmelidir? 
32
5. Kasten öldürme suçunun (TCK m. 81) icra hareketleri birden çok
kişi tarafından birlikte gerçekleştirilip ölüm neticesinin kim
tarafından meydana getirildiği tespit edilemezse, cezai
sorumluluk nasıl belirlenir? 
35
6. Kasten öldürmenin tasarlayarak işlenmesi nitelikli hali (TCK m.
82/1–a) şahısta hata halinde uygulanabilir mi? 
36
7. Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer,
biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle kasten öldürme
suçu (TCK m. 82/1–c) ile genel güvenliğin kasten tehlikeye
sokulması suçu (TCK m. 170) arasındaki ilişki nedir? 
37
8. Kasten öldürmenin üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya
kardeşe karşı işlenmesi nitelikli hali (TCK m. 82/1–d) şahısta hata
durumunda uygulanır mı? 
40
9. Kasten öldürme suçunun üstsoy veya altsoydan birine ya da eş
veya kardeşe karşı işlenmesi nitelikli halinin (TCK m. 82/1–d)
şeriklere (azmettiren, yardım eden) sirayet edebilmesi için şerik
ile mağdur arasında yakınlık bulunması gerekir mi? 
40
10. Mağdur, evlenme veya kazai rüşt ile reşit olmuşsa kasten öldürme
suçunun çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini
savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi nitelikli
hali (TCK m. 82/1–e) uygulanır mı? 
43
11. Uyku hali kasten öldürme suçunun çocuğa ya da beden veya ruh
bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye
karşı işlenmesi nitelikli hali (TCK m. 82/1–e) kapsamında mıdır? 
44
12. Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini
kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla işlenen kasten
öldürme suçu (TCK m. 82/1–h) bileşik suç mudur? 
46
13. Kasten öldürme suçunun kan gütme saikiyle (TCK m. 82/1–j)
işlendiğinin kabulü için Yargıtay tarafından aranan koşullar
nelerdir? 
47
14. Kasten öldürmenin kan gütme saiki ile işlenmesi nitelikli hali
(TCK m. 82/1–j) şahısta hata halinde uygulanabilir mi? 
53
15. Töre ve namus cinayetleri arasındaki fark nedir? 
54
16. Kasten öldürmenin töre saiki ile işlenmesi nitelikli hali (TCK m.
82/1–k) şahısta hata halinde uygulanabilir mi? 
59
17. Haksız tahrik (TCK m. 29) ile tasarlayarak (TCK m. 82/1–a),
canavarca hisle veya eziyet çektirerek (TCK m. 82/1–b), kişinin
yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle (TCK m. 82/1–g), kan
gütme saikiyle (TCK m. 82/1–j) veya töre saikiyle (TCK m. 82/1–k)
öldürme bir arada bulunabilir mi? 
60
18. İhmali davranışla kasten öldürme suçu (TCK m. 83) bakımından
“yükümlülük ihmalinin” anlamı nedir? 
68
19. Kasten öldürmenin nitelikli halleri (TCK m. 82) ve ihmali
davranışla kasten öldürme suçu (TCK m. 83) bir arada bulunabilir
mi? 
73
20. İhmali davranışla işlenen kasten öldürme suçuna (TCK m. 83)
teşebbüs mümkün müdür? 
75
21. İcrai hareketle işlenen kasten öldürme suçuna (TCK m. 81) ihmali
davranışla iştirak söz konusu olur mu? 
80
22. Acil serviste görevli doktorun greve katılması sonucunda
hastalardan birinin ölmesi, bir diğerinin sakat kalması halinde
TCK m. 44 (farklı neviden fikri içtima) uygulanır mı? 
81
23. İhmali davranışla yardım ederek intihara yönlendirme suçunu
(TCK m. 84) işlemek mümkün müdür? 
81
24. Tedaviyi reddeden bir hastaya tıbbi yardımda bulunmayan
hekimin bu davranışı ihmali davranışla intihara yardım olarak
(TCK m. 84) nitelendirilebilir mi ya da ihmali davranışla kasten
öldürme suçu (TCK m. 83) uyarınca ötanazi nedeniyle hekimin
cezai sorumluluğu doğar mı? 
83
25. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış intihara yönlendirme suçuna
(TCK m. 84/2) teşebbüs mümkün müdür? 
84
26. Alenen intihara teşvik suçu (TCK m. 84/3) sonucunda intihar
(ölüm) gerçekleşmişse neticesi sebebiyle ağırlaşmış intihara
yönlendirme (TCK m. 84/2) hükmü uygulanabilir mi? 
86
27. Hedefte sapma sonucu kastedilenden başka bir kişinin intihar
etmesi halinde failin cezai sorumluluğu nasıl belirlenir? 
87
II. VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR 
89
28. Virüs taşıyıcısının bunu başkasına bulaştırması kasten yaralama
suçuna (TCK m. 86) vücut verir mi? 
89
29. Tedip hakkının (disiplin yetkisinin) kullanımında sınır aşılırsa
failin cezai sorumluluğu nasıl belirlenir? 
94
30. Basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde kasten yaralama
suçu (TCK m. 86/2) neticesinde mağdur ölmüşse failin cezai
sorumluluğu nasıl belirlenir? 
99
31. Yaralamaya yönelik hareketin icra edildiği ve fakat mağdura
isabet etmediği hallerde, failin teşebbüs nedeniyle sorumluluğu
TCK m. 86/1’den mi yoksa TCK m. 86/2’den mi olacaktır? 
105
32. Mağdurun kendini savunamayacak halde olması failin
hareketinden kaynaklanmış ise yaralama suçunun beden veya ruh
bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye
karşı işlenmesi nitelikli hali (TCK m. 86/3–b) uygulanır mı? 
107
33. Kamu görevlisinin zor kullanma yetkisine sahip olduğu hallerde,
bu yetkiye ilişkin sınır kasten aşılmışsa cezai sorumluluk nasıl
belirlenir? 
108
34. Kasten yaralama suçunda hayvanın araç olarak kullanılması
durumunda suçun silahla işlenmesi nitelikli hali (TCK m. 86/3–e)
oluşur mu? 
109
III. İŞKENCE VE EZİYET 
111
35. İşkence suçunun (TCK m. 94) işlenişine iştirak eden diğer kişilerin
de kamu görevlisi gibi cezalandırılıyor olması (TCK m. 94/4)
suçun işlenişine müşterek fail olarak katılan sivil kişi için mi
geçerlidir yoksa tüm iştirak şekillerini (azmettirme, yardım etme)
kapsar mı? 
111
36. İşkence yapan kimsenin eylemini engelleme yükümlülüğü
olmayan bir kamu görevlisi (örn. amir konumunda olmayan bir
başka polis memuru) işkence karşısında hareketsiz kalmışsa cezai
sorumluluğu nasıl belirlenir? 
113
37. Failin işkence suçunda mağduru öldürme yönünde doğrudan ya
da olası kastı varsa cezai sorumluluğu nasıl belirlenir? 
115
38. İşkenceye maruz kalan kimseyi muayene eden doktorun, işkence
bulgularına rastlamasına rağmen, değişik nedenlerle bunu
raporunda göstermemesi durumunda işkence suçu (TCK m. 94)
uyarınca cezai sorumluluğu doğar mı? 
117
39. Eziyet suçu (TCK m. 96) sonucu yaralama suçunun neticesi
sebebiyle ağırlaşmış halleri ortaya çıkmışsa failin cezai
sorumluluğu nasıl belirlenir? 
118
40. Eziyet suçu (TCK m. 96) ile aynı konutta yaşayanların birbirine
kötü muamelesi suçu (TCK m. 232/1) arasındaki fark nedir? 
121
IV. KORUMA, GÖZETİM, YARDIM VEYA BİLDİRİM
YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂLİ 
127
41. Terk suçunda (TCK m. 97) geçen “kendi haline terk” ifadesinin
anlamı nedir? 
127
42. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış terk suçu (TCK m. 97/2) ile ihmali
davranışla kasten öldürme suçu (TCK m. 83) arasındaki fark
nedir? 
130
43. Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
suçunda (TCK m. 98) yardım yapılmaksızın bildirimin yerine
getirilmesi faili sorumluluktan kurtarır mı? 
133
44. Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu
(TCK m. 98) bakımından olay yerinde başkalarının yardımda veya
bildirimde bulunması diğerlerini sorumluluktan kurtarır mı? 
135
45. Mağdurun yardımı istemiyor oluşu ve hatta karşı çıkıyor oluşu
faili yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
suçu (TCK m. 98) kapsamında sorumluluktan kurtarır mı? 
136
46. Birden fazla kişinin yardıma muhtaç olması durumunda fail
yalnızca birine yardım etmişse yardım veya bildirim
yükümlülüğünün yerine getirilmemesi (TCK m. 98) suçu
kapsamında sorumluluğu nasıl belirlenir? 
138
47. Fail bir kişinin yardıma muhtaç hale gelmesine kastla veya taksirle
sebep olmuşsa yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine
getirilmemesi suçu (TCK m. 98) kapsamında sorumluluğu doğar
mı? 
140
48. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yardım veya bildirim
yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu (TCK m. 98/2) ile
ihmali davranışla işlenen kasten öldürme suçu (TCK m. 83)
arasındaki fark nedir? 
142
49. Kişinin hem ihmali davranışla işlenen kasten öldürme suçu
(TCK m. 83) uyarınca garantör hem de yardım veya bildirim
yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu (TCK m. 98) uyarınca
yardım veya bildirim yükümlülüğü altında biri olarak hareket
etmesinin beklendiği hallerde sorumluluğu nasıl belirlenir? 
144
V. ÇOCUK DÜŞÜRTME, DÜŞÜRME VEYA KISIRLAŞTIRMA 
146
50. Çocuk düşürtme suçu (TCK m. 99) ve çocuk düşürme suçu
(TCK m. 100) başlıkları altında düzenlenen suçları birbirinden ve
suç olmayan fiillerden ayıran kıstaslar nelerdir? 
146
51. Gebe kadına yönelik yaralama sonucunda gebeliğin sona ermesi
halinde failin cezai sorumluluğu nasıl belirlenir? 
150
52. Hekimin gebe bir kadına verdiği ilaç yan etki olarak çocuğun
düşmesine yol açmış ise çocuk düşürtme suçu (TCK m. 99) oluşur
mu? 
152
53. Çoklu gebeliklerde ceninlerden bir veya birkaçının ölmesi halinde
failin cezai sorumluluğu nasıl belirlenir? 
154
54. Reşit olmayan kişilere karşı gerçekleştirilen kısırlaştırma
(sterilizasyon) fiilleri nedeniyle failin cezai sorumluluğu nedir? 
156
55. Kısırlaştırma suçu bağlamında varsayılan rızanın geçerliliği var
mıdır? 
159
56. Kısırlaştırma fiili mağdurun ölümüne veya bedensel bir zarara
neden olmuşsa? 
160
57. Hadımlaştırma (kastrasyon) durumunda failin cezai sorumluluğu
nasıl belirlenir? 
161
VI. CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR 
163
58. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçları (TCK m. 102–105) mağdur
bakımından birbirinden ayırt eden kıstaslar nelerdir? 
163
59. Cinsel saldırı suçunda (TCK m. 102) ilgilinin rızasının hukuki
niteliği nedir? 
166
60. Evlenme vaat ederek cinsel davranışı gerçekleştirmek cinsel
saldırı suçu (TCK m. 102) kapsamında hileli davranış sayılır mı? 
171
61. Cinsel saldırı suçunun temel şeklinin (TCK m. 102/1) eşe karşı
işlenmesi cezalandırılabilir mi? 
173
62. Çocukların cinsel istismarı suçunun (TCK m. 103) oluşumu için
vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi (fiziksel temas) şart mıdır? 
175
63. 15 yaşından küçük çocukların birbirlerine karşı cinsel davranışlar
gerçekleştirmeleri halinde çocukların cinsel istismarı suçu (TCK
m. 103) kapsamında cezai sorumlulukları doğar mı? 
182
64. Fail mağduru kendi (mağdurun) vücuduna yönelik cinsel
davranışlarda bulunmaya zorlamışsa cezai sorumluluğu nasıl
belirlenir? 
185
65. Fail mağduru kendisine (faile) yönelik cinsel davranışlarda
bulunmaya zorlamışsa cezai sorumluluğu nasıl belirlenir? 
187
66. Failin mağduru bir başka kişiye karşı cinsel davranışta bulunmaya
zorlaması durumunda cezai sorumluluğu nasıl belirlenir? 
188
67. Uyku hali cinsel saldırının beden veya ruh bakımından kendisini
savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi nitelikli
hali (TCK m. 102/3–a) kapsamında mıdır? 
191
68. Müşterek faillerin aynı zaman ve mekânda, birbirlerini takiben
nitelikli cinsel saldırı (TCK m. 102/2) veya nitelikli cinsel istismar
(TCK m. 103/2) suçunu işlemeleri durumunda cezai
sorumlulukları nasıl belirlenir? 
193
69. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun (TCK m. 104) mağdur ve faili
kimler olabilir? 
196
70. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda (TCK m. 104) şikâyet hakkı
kime aittir? 
202
71. Arkadaşlık (çıkma) veya evlenme teklif etmek cinsel taciz suçuna
(TCK m. 105) vücut verir mi? 
206
72. Teşhir suretiyle cinsel taciz suçunu (TCK m. 105/2–e) hayâsızca
hareketler suçundan (TCK m. 225) ayıran ölçüt nedir? 
211
VII. HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR 
212
73. Tehdit suçunun (TCK m. 106) oluşabilmesi için gerçekleştirileceği
bildirilen kötülüğün koşula bağlanmış olması şart mıdır? 
212
74. Tehdit üçüncü bir kişi vasıtasıyla mağdura bildirilmişse ve aracı
kılınan kişinin huzurunda tehdit silahla gerçekleştirilmişse
nitelikli hal (TCK m. 106/2–a) uygulanır mı? 
217
75. Tehdit suçunun faili suçu işlerken kendisini tanınmayacak bir hale
sokmasına rağmen mağdur faili tanıdıysa yine de nitelikli hal (TCK
m. 106/2–b) uygulanabilir mi? 
219
76. Gıyapta yapılan tehditte “kişinin kendisini tanınmayacak hale
koyması” nitelikli hali (TCK m. 106/2–b) uygulanabilir mi? 
220
77. Fail tehdit suçunu imzasız bir mektupla işlemesine rağmen
mağdur mektubun kim tarafından yazıldığını anlamışsa nitelikli
hal (TCK m. 106/2–b) uygulanabilir mi? 
220
78. Fail kendisine yarar sağlamak amacıyla mağduru şeref ve
saygınlığına zarar veren hususları açıklamakla tehdit etmiş ve
daha sonra gerçekten de bu hususları açıklamışsa, failin cezai
sorumluluğu nasıl belirlenir? 
224
79. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda (TCK m. 109) madde
metninde yer alan “hukuka aykırı olarak” ifadesinin anlamı nedir? 
226
80. Ayırt etme gücüne sahip 18 yaşını doldurmamış kişiler tarafından
verilen rıza kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu (TCK m. 109)
kapsamında geçerli midir? 
228
81. Fail, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu (TCK m. 109)
işlemek için veya suçu işlediği sırada mağdura karşı cebir
uygulamış ve daha sonra diğer şartları gerçekleştirerek mağduru
serbest bırakmışsa etkin pişmanlıktan (TCK m. 110) yararlanabilir
mi? 
235
82. Failin fiili işlediği sırada evde kimsenin bulunmaması konut
dokunulmazlığını ihlal suçunun (TCK m. 116) oluşumuna etki eder
mi? 
237
83. Ders yapılan sınıfa izinsiz girilmesi konut dokunulmazlığını ihlal
suçunu (TCK m. 116) oluşturur mu? 
239
84. Anne–baba ile oturan kız ya da erkek evladın, sevgilisinin konuta
girmesi konusunda açıkladığı rıza konut dokunulmazlığını ihlal
suçu (TCK m. 116) bakımından geçerli midir? 
242
85. Konut dokunulmazlığını ihlal suçunun (TCK m. 116) işlenişi
sırasında ve suç sonrasında kasten yaralama suçunu (TCK m. 86)
işleyen failin cezai sorumluluğu nasıl belirlenir? 
248
VIII. ŞEREFE KARŞI SUÇLAR 
251
86. “Ulan” ya da “lan” ifadeleri hakaret suçuna (TCK m. 125) vücut
verir mi? 
251
87. Beddua etmek hakaret suçuna (TCK m. 125) vücut verir mi? 
256
88. Hakaret suçunun (TCK m. 125) gıyapta işlenmesi halinde
cezalandırma için aranan “en az 3 kişiyle ihtilat” şartının hukuki
niteliği nedir? 
259
89. Üçüncü kişilere yönelik haksız fiile ya da yaralamaya tepki olarak
işlenen hakaret suçunda “haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı
hakaret” hükmü (TCK m. 129) uygulanabilir mi? 
262
90. Haksız fiile veya kasten yaralamaya tepki olarak işlenen hakaret
suçunda failin özel haksız tahrik hükmünden (TCK m. 129)
yararlanabilmesi için haksız fiilin ya da kasten yaralamanın failde
hiddet veya şiddetli elem doğurması aranır mı? 
264
91. Bedduaya karşı hakaret ile tepki verilmesinde TCK m. 129/1 özel
tahrik hükmü uygulanabilir mi? 
267
92. Hakaret suçunun kasten yaralamaya tepki olarak işlenmesine
ilişkin özel haksız tahrik hükmü (TCK m. 129/2) kasten yaralama
suçunun teşebbüs halinde kalması durumunda uygulama alanı
bulur mu? 
267
93. Kişinin makul derecedeki yakınlarına yönelik hakaretlere
hakaretle karşılık vermesi halinde de TCK m. 129/3 özel tahrik
hükmü uygulanabilir mi? 
270
IX. ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR 
273
94. Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunda (TCK m. 132) yer alan
“hukuka aykırı olarak” ifadelerinin (TCK m. 132/2,3) hukuki
niteliği nedir? 
273
95. Kişinin tarafı olduğu haberleşmeyi kayıt altına alması suç
oluşturur mu? 
279
96. Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
suçunda (TCK m. 133) geçen “söyleşi” (TCK m. 133/2) ifadesinin
anlamı nedir? 
284
97. Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi
suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa etme
TCK m. 133/2’nin işlenmesi ile elde edilen veriler olabilir mi? 
289
98. Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi
suretiyle elde edilen verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi
suçunda (TCK m. 133/3) geçen “hukuka aykırı olarak ifşa”
ifadesinin anlamı nedir? 
292
99. TCK m. 133/1 kapsamındaki bir konuşma veya m. 133/2
kapsamındaki bir söyleşinin kaydedilmesi sırasında aynı zamanda
görüntü kaydı da mevcutsa failin sorumluluğu nasıl belirlenir? 
293
100. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunda (TCK m. 134) çocuğun rızası
bir hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilebilir mi? 
295
X. MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR 
300
101. Hırsızlık suçunun (TCK m. 141) suça konu malın sahibi tarafından
malın zilyedine karşı işlenmesi mümkün müdür? 
300
102. Hırsızlık suçunun (TCK m. 141) malı elinde bulunduran hırsıza
karşı işlenmesi mümkün müdür? 
306
103. Zilyet yardımcılarının ellerinde bulundurdukları mal üzerinde
malikin rızası olmaksızın tasarrufta bulunmaları halinde hangi suç
oluşur? 
307
104. Uyuşturucu madde hırsızlık suçunun (TCK m. 141) konusunu
oluşturabilir mi? 
308
105. Unutulmuş ve kaybolmuş mallara karşı hırsızlık suçu (TCK m.
141) işlenebilir mi? 
315
106. Malın zilyetliğinin geçici bir süre için faile devredilmiş olması ve
failin devir amacına aykırı şekilde mal üzerinde tasarrufta
bulunması halinde, failin cezai sorumluluğu nasıl belirlenir? 
317
107. Doğal uyku halinde olan, ihtiyari olarak uyuşturucu etkisi altında
olan veya kendi iradesiyle sarhoş olan kişiye karşı işlenen hırsızlık
suçu, suçun kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından
veya ölmesinden yararlanarak işlenmesi nitelikli hali (TCK m.
142/2–a) kapsamında değerlendirilir mi? 
322
108. Başkasının banka hesabına bilişim sistemi üzerinden erişilerek
hesaptaki paraların başka bir hesaba gönderilmesi halinde failin
cezai sorumluluğu nasıl belirlenir? 
328
109. Nitelikli hırsızlık suçunda (TCK m. 142/2–h) “bina veya eklentileri
içinde muhafaza altına alınmış olan eşya” ifadesinin anlamı nedir? 
333
110. Hırsızlık suçunun (TCK m. 141) teşebbüs aşamasında kalması
değerlendirilirken göz önünde bulundurulması gereken kıstaslar
nelerdir? 
335
TOPLUMA KARŞI SUÇLAR
I. KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR 
343
111. Resmi belgede sahtecilik suçunun (TCK m. 204) madde metninde
yer alan “aldatacak şekilde” ifadesi sadece “değiştirme” hareketi
bakımından mı geçerlidir yoksa diğer seçimlik hareketleri de
kapsar mı? 
343
112. Resmi belgede sahtecilik suçuna (TCK m. 204) teşebbüs mümkün
müdür? 
348
113. Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçuna
(TCK m. 205) ve özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
suçuna (TCK m. 208) teşebbüs mümkün müdür? 
350
114. Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçunun
(TCK m. 206) tamamlanmış sayılabilmesi için yalan beyan üzerine
bir belgenin düzenlenmiş olması şart mıdır? 
353
115. Özel belgede sahtecilik suçuna (TCK m. 207) teşebbüs mümkün
müdür? 
358
MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR
I. KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE İŞLEYİŞİNE KARŞI
SUÇLAR 
361
116. İrtikap suçunda (TCK m. 250) icbar belli bir yoğunluğa
ulaşmamasına veya kolaylıkla kurtulma imkânı bulunmasına
rağmen faile haksız yarar sağlanmışsa, failin cezai sorumluluğu
nasıl belirlenir? 
361
117. Görevi kötüye kullanma suçunda (TCK m. 257) geçen “kişilerin
mağduriyetine veya kamunun zararına neden olma ya da kişilere
haksız menfaat sağlama” koşullarının hukuki mahiyeti nedir? 
374
II. ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR 
382
118. Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçunun
(TCK m. 268) resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan
suçundan (TCK m. 206) ve kimliği bildirmeme kabahatinden
(KK m. 40) farkı nedir? 
382
119. 387Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması
suçunda (TCK m. 268) iftira suçuna (TCK m. 267) yapılan atıf
etkin pişmanlık (TCK m. 269) hükümlerini kapsar mı? 
387
120. Suç üstlenme suçunda (TCK m. 270) üstlenilen suçun mağduru
veya suçtan zarar göreni suç üstlenme suçunun da mağduru veya
suçtan zarar göreni olarak kabul edilebilir mi? 
390
121. Kişinin gerçekte işlenmemiş bir suçu kendisinin işlediğini yetkili
makamlara bildirmesi hangi suça vücut verir? 
391
122. Kamu görevlisi sağlık mesleği mensubunun suçu bildirmemekten
doğan cezai sorumluluğu kamu görevlisinin suçu bildirmemesi
suçu (TCK m. 279) mu yoksa sağlık mesleği mensuplarının suçu
bildirmemesi suçu (TCK m. 280) mu uyarıncadır? 
393
123. Suçun işlendiğini öğrenen kamu görevlisinin bunu bizzat
kendisinin adli mercilere bildirmesi zorunlu mudur? 
395
124. Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi suçunda
(TCK m. 280) hekimin bildirim yükümlülüğü altında olduğu
suçların re’sen veya şikâyet üzerine kovuşturulabilmesinin önemi
var mıdır? 
398
125. Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi suçunda (TCK m.
280) hastanın beyanı ile suçun öğrenilmesi halinde, hekimin bu
madde kapsamında suçu bildirme yükümlülüğü doğar mı? 
399
KAYNAKÇA 
401