Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Mirasbırakan Tarafından Yapılan Sağlararası Kazandırmaların Tenkisi
Mart 2021 / 1. Baskı / 124 Syf.
Fiyatı: 50.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Çalışmada çok sayıda içtihadı birleştirme kararına konu olan ve uygulamada miras hukukuna ilişkin hukukî uyuşmazlıkların çoğunluğunu teşkil eden, mirasbırakanın sağlararası kazandırmalarda bulunurken sahip olduğu tasarruf özgürlüğünün mirasçılarının saklı paylarını ihlâl etmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümüne katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Çalışma üç ana bölümden oluşmakta olup; ilk bölümde genel olarak tenkis kavramı açıklanmış ve saklı pay sahibi mirasçıların tenkis talebinde bulunmalarının koşulları ile tenkis talebinin hukukî niteliği incelenmiştir. İkinci bölümde kanunda tenkise tâbi olduğu belirtilen sağlararası kazandırmaların hangileri olduğu ve bu tür kazandırmaların hukukî nitelikleri Yargıtay uygulaması da dikkate alınarak açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise tenkis talebinin ileri sürülmesi, tarafları ve talebin ileri sürülebileceği süre çerçevesinde açıklandıktan sonra tenkis kararı ve tenkiste geri verme yükümlülüğü ile tenkisleri özellik arz eden bazı sağlararası kazandırmalara dair açıklamalarda bulunulmuştur. Son olarak çalışmanın sonuç kısmında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Konu Başlıkları
Tenkis Kavramı, Hukuki Niteliği ve Şartları
Tenkisi İstenebilecek Sağlararası Kazandırmalar
Tenkis Talebinin İleri Sürülmesi, Tarafları ve Tenkiste Geri Verme
Barkod: 9789750266126
Yayın Tarihi: Mart 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 124
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
TENKİS KAVRAMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE ŞARTLARI
I. GENEL OLARAK  15
II. KAVRAM OLARAK TENKİS  17
III. TENKİSİN HUKUKÎ NİTELİĞİ  18
IV. TENKİS TALEBİNİN ŞARTLARI  21
A. Tasarruf Özgürlüğü Miktarının Aşılmış Olması  21
1. Kavram Olarak Tasarruf Özgürlüğü  21
2. Tasarruf Oranının Tespiti  22
3. Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Hâllerin Tasarruf Edilebilir Kısım Üzerindeki Etkisi  24
a. Mirasın Reddinin Etkisi  24
b. Mirastan Çıkarmanın Etkisi  26
c. Mirastan Feragatin Etkisi  28
d. Mirastan Yoksunluğun Etkisi  30
B. Mirasçıların Saklı Paylarının İhlal Edilmiş Olması  30
İkinci Bölüm
TENKİSİ İSTENEBİLECEK SAĞLARARASI KAZANDIRMALAR
I. GENEL OLARAK  33
II. MİRASTA DENKLEŞTİRMEYE TÂBİ OLMASI GEREKİRKEN DENKLEŞTİRMEDEN KURTULMUŞ OLAN KAZANDIRMALAR  35
A. Mirasçılık Sıfatını Kaybeden Yasal Mirasçıya Miras Payına Mahsuben Yapılan Kazandırmalar  35
B. Geri Verilmemek Kaydıyla Altsoya Malvarlığı Devri veya Borçtan Kurtarma Yoluyla Yapılan Kazandırmalar ya da Alışılmışın Dışında Verilen Çeyiz ve Kuruluş Sermayesi  38
III. MİRASBIRAKANIN ÖLÜMÜNDEN ÖNCE MİRASIN TASFİYESİ AMACI İLE YAPTIĞI KAZANDIRMALAR  42
IV. MİRASBIRAKAN TARAFINDAN YAPILAN BAZI BAĞIŞLAMALAR  45
A. Mirasbırakanın Serbestçe Dönme Hakkını Saklı Tutarak Yaptığı Bağışlamalar  47
B. Mirasbırakan Tarafından Ölümünden Önceki Bir Yıl İçinde Yapılan Bağışlamalar  48
V. MİRASBIRAKANIN SAKLI PAY KURALLARINI ETKİSİZ KILMAK AMACIYLA YAPTIĞI KAZANDIRMALAR  52
A. Genel Olarak  52
B. Mirasbırakanın Saklı Pay Kurallarını Etkisiz Kılmak Amacıyla Yaptığı Kazandırmaların Tenkise Tâbi Olma Şartları  52
C. Saklı Pay Kurallarını Etkisiz Kılma Amacının İspatı  55
D. Uygulamada Sık Rastlanan Tenkisi Mümkün Sağlararası Kazandırmalar  57
1. Muvazaalı İşlemler  57
2. Gizli Bağışlamalar  60
3. Karma Bağışlamalar  62
4. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Uyarınca Yapılan Kazandırmalar  63
5. Vakıf Kurmak İçin Yapılan Kazandırmalar  65
VI. ÜÇÜNCÜ KİŞİ LEHİNE YAPILAN HAYAT SİGORTASI SATIN ALMA DEĞERİNİN TENKİSİ  66
A. Mirasbırakanın Ölümü İhtimali İçin Yapılmış Bir Hayat Sigortası Bulunması  67
B. Hayat Sigortasının Üçüncü Kişi Lehine Yapılması veya Talep Hakkının Üçüncü Kişiye Devredilmesi  68
1. Hayat Sigortasının Üçüncü Kişi Lehine Yapılması  69
2. Hayat Sigortası Talep Hakkının Üçüncü Kişiye Devredilmesi  69
C. Sigorta Alacağının Mirasbırakanın Ölümü Anındaki Satın Alma Değerinin Tespiti  70
Üçüncü Bölüm
TENKİS TALEBİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ,
TARAFLARI VE TENKİSTE GERİ VERME
I. GENEL OLARAK  73
II. TENKİS TALEBİNİN TARAFLARI  75
A. Tenkis Talebinde Bulunabilecekler  75
1. Saklı Payı İhlal Edilen Mirasçılar  75
2. Saklı Pay Sahibi Mirasçıların Alacaklıları ve İflas İdaresi  77
a. Saklı Payın İhlal Edilmesi  77
b. Saklı Pay Sahibi Mirasçı Hakkında Borç Ödemeden Aciz Belgesi Bulunması veya İflasına Karar Verilmesi  78
c. Saklı Pay Sahibi Mirasçı Tarafından Tenkis Talebinde Bulunulmaması  79
B. Tenkis Talebinin Yöneltileceği Kişiler  81
III. TENKİS DAVASININ TÂBİ OLDUĞU SÜRELER  83
A. Bir Yıllık Süre  84
B. On Yıllık Süre  86
C. Tasarrufun İptali Sonucunda Önceki Tasarrufun Yürürlüğe Girmesi Hâlinde Süre  87
IV. TENKİS DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  88
A. Görevli Mahkeme  88
B. Yetkili Mahkeme  89
V. SAĞLARARASI KAZANDIRMALARIN TENKİSİNDE SIRA  89
A. Tarihe Göre Tenkis  91
B. Tarihe Göre Tenkis İlkesinin İstisnaları  93
C. Kamu Tüzel Kişileri ile Kamuya Yararlı Dernek ve Vakıflara Yapılan Kazandırmaların Tenkisinde Sıra  95
VI. SAĞLARARASI KAZANDIRMALARIN TENKİSİNDE GERİ VERME  96
A. Genel Olarak  96
B. Geri Verme Talebinin Hukukî Niteliği  97
C. Geri Verme Yükümlülüğünün Kapsamı  98
1. Genel Olarak  98
2. Geri Verme Yükümlüsünün İyiniyetli Olması  99
3. Geri Verme Yükümlüsünün Kötüniyetli Olması  102
VII. TENKİSİ ÖZELLİK ARZ EDEN SAĞLARARASI KAZANDIRMALAR  105
A. Değerinde Azalma Olmaksızın Bölünemeyecek Sağlararası Kazandırmaların Tenkisi  105
B. Mirastan İvazlı Feragat Eden Mirasçının Elde Ettiği İvazın Tenkisi  110
Sonuç  113
Kaynakça  117
 


Furkan Olgaç
Mart 2021
73.00 TL
Sepete Ekle
Seher Direnç Zeybek
Şubat 2021
70.00 TL
Sepete Ekle
Erhan Günay
Şubat 2021
88.00 TL
Sepete Ekle





 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
TENKİS KAVRAMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE ŞARTLARI
I. GENEL OLARAK  15
II. KAVRAM OLARAK TENKİS  17
III. TENKİSİN HUKUKÎ NİTELİĞİ  18
IV. TENKİS TALEBİNİN ŞARTLARI  21
A. Tasarruf Özgürlüğü Miktarının Aşılmış Olması  21
1. Kavram Olarak Tasarruf Özgürlüğü  21
2. Tasarruf Oranının Tespiti  22
3. Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Hâllerin Tasarruf Edilebilir Kısım Üzerindeki Etkisi  24
a. Mirasın Reddinin Etkisi  24
b. Mirastan Çıkarmanın Etkisi  26
c. Mirastan Feragatin Etkisi  28
d. Mirastan Yoksunluğun Etkisi  30
B. Mirasçıların Saklı Paylarının İhlal Edilmiş Olması  30
İkinci Bölüm
TENKİSİ İSTENEBİLECEK SAĞLARARASI KAZANDIRMALAR
I. GENEL OLARAK  33
II. MİRASTA DENKLEŞTİRMEYE TÂBİ OLMASI GEREKİRKEN DENKLEŞTİRMEDEN KURTULMUŞ OLAN KAZANDIRMALAR  35
A. Mirasçılık Sıfatını Kaybeden Yasal Mirasçıya Miras Payına Mahsuben Yapılan Kazandırmalar  35
B. Geri Verilmemek Kaydıyla Altsoya Malvarlığı Devri veya Borçtan Kurtarma Yoluyla Yapılan Kazandırmalar ya da Alışılmışın Dışında Verilen Çeyiz ve Kuruluş Sermayesi  38
III. MİRASBIRAKANIN ÖLÜMÜNDEN ÖNCE MİRASIN TASFİYESİ AMACI İLE YAPTIĞI KAZANDIRMALAR  42
IV. MİRASBIRAKAN TARAFINDAN YAPILAN BAZI BAĞIŞLAMALAR  45
A. Mirasbırakanın Serbestçe Dönme Hakkını Saklı Tutarak Yaptığı Bağışlamalar  47
B. Mirasbırakan Tarafından Ölümünden Önceki Bir Yıl İçinde Yapılan Bağışlamalar  48
V. MİRASBIRAKANIN SAKLI PAY KURALLARINI ETKİSİZ KILMAK AMACIYLA YAPTIĞI KAZANDIRMALAR  52
A. Genel Olarak  52
B. Mirasbırakanın Saklı Pay Kurallarını Etkisiz Kılmak Amacıyla Yaptığı Kazandırmaların Tenkise Tâbi Olma Şartları  52
C. Saklı Pay Kurallarını Etkisiz Kılma Amacının İspatı  55
D. Uygulamada Sık Rastlanan Tenkisi Mümkün Sağlararası Kazandırmalar  57
1. Muvazaalı İşlemler  57
2. Gizli Bağışlamalar  60
3. Karma Bağışlamalar  62
4. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Uyarınca Yapılan Kazandırmalar  63
5. Vakıf Kurmak İçin Yapılan Kazandırmalar  65
VI. ÜÇÜNCÜ KİŞİ LEHİNE YAPILAN HAYAT SİGORTASI SATIN ALMA DEĞERİNİN TENKİSİ  66
A. Mirasbırakanın Ölümü İhtimali İçin Yapılmış Bir Hayat Sigortası Bulunması  67
B. Hayat Sigortasının Üçüncü Kişi Lehine Yapılması veya Talep Hakkının Üçüncü Kişiye Devredilmesi  68
1. Hayat Sigortasının Üçüncü Kişi Lehine Yapılması  69
2. Hayat Sigortası Talep Hakkının Üçüncü Kişiye Devredilmesi  69
C. Sigorta Alacağının Mirasbırakanın Ölümü Anındaki Satın Alma Değerinin Tespiti  70
Üçüncü Bölüm
TENKİS TALEBİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ,
TARAFLARI VE TENKİSTE GERİ VERME
I. GENEL OLARAK  73
II. TENKİS TALEBİNİN TARAFLARI  75
A. Tenkis Talebinde Bulunabilecekler  75
1. Saklı Payı İhlal Edilen Mirasçılar  75
2. Saklı Pay Sahibi Mirasçıların Alacaklıları ve İflas İdaresi  77
a. Saklı Payın İhlal Edilmesi  77
b. Saklı Pay Sahibi Mirasçı Hakkında Borç Ödemeden Aciz Belgesi Bulunması veya İflasına Karar Verilmesi  78
c. Saklı Pay Sahibi Mirasçı Tarafından Tenkis Talebinde Bulunulmaması  79
B. Tenkis Talebinin Yöneltileceği Kişiler  81
III. TENKİS DAVASININ TÂBİ OLDUĞU SÜRELER  83
A. Bir Yıllık Süre  84
B. On Yıllık Süre  86
C. Tasarrufun İptali Sonucunda Önceki Tasarrufun Yürürlüğe Girmesi Hâlinde Süre  87
IV. TENKİS DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  88
A. Görevli Mahkeme  88
B. Yetkili Mahkeme  89
V. SAĞLARARASI KAZANDIRMALARIN TENKİSİNDE SIRA  89
A. Tarihe Göre Tenkis  91
B. Tarihe Göre Tenkis İlkesinin İstisnaları  93
C. Kamu Tüzel Kişileri ile Kamuya Yararlı Dernek ve Vakıflara Yapılan Kazandırmaların Tenkisinde Sıra  95
VI. SAĞLARARASI KAZANDIRMALARIN TENKİSİNDE GERİ VERME  96
A. Genel Olarak  96
B. Geri Verme Talebinin Hukukî Niteliği  97
C. Geri Verme Yükümlülüğünün Kapsamı  98
1. Genel Olarak  98
2. Geri Verme Yükümlüsünün İyiniyetli Olması  99
3. Geri Verme Yükümlüsünün Kötüniyetli Olması  102
VII. TENKİSİ ÖZELLİK ARZ EDEN SAĞLARARASI KAZANDIRMALAR  105
A. Değerinde Azalma Olmaksızın Bölünemeyecek Sağlararası Kazandırmaların Tenkisi  105
B. Mirastan İvazlı Feragat Eden Mirasçının Elde Ettiği İvazın Tenkisi  110
Sonuç  113
Kaynakça  117
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021