Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Fikri Hakların İhlalinden Kaynaklanan Tazminat Davası
Ekim 2017 / 1. Baskı / 459 Syf.
Fiyatı: 92.50 TL
24 saatte kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Fikri mülkiyet hakları, özellikle 19. Yüzyıldan başlayarak bilim teknoloji ve medeniyetin gelişmesine paralel gün geçtikçe önemi artan bir alandır. Telif hakları konusu Kanun'da sayılan özgün ve hususiyet taşıyan çalışmaların korunması amacını taşır. Bu saha boş bırakıldığında birbirini kopyalayan ve orjinallikten uzak kopya çalışmalar ortaya çıkar. Bu anlamda ülkeler, fikri hakların korunması konusunu stratejik değerde bulmakta ve gelişmelerinin bir anahtarı olarak görmektedirler.

Bu kitapta da Türkiye'de telif haklarının korunmasının hukuki çerçevesi çizilmiş, konunun mukayeseli hukuk bakımından değerlendirilmesi ile AB ülkelerindeki uygulamalar ve fikri hukuka ilişkin AB direktifleri de incelenmiştir. Yapılan tespitler ile teori yanında konuya ilişkin mahkeme kararları, Yargıtay'ın uygulamaları, alana ilişkin problemler belirlenerek çözüm önerileri sunulmuştur.

Kitapta, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'n da düzenlenen eser sahibinin malî ve manevî haklarının ihlali nedeniyle açılan tazminat davaları sınırlı olarak incelenirken Kanun'da düzenlenen diğer davalar da genel olarak ele alınmıştır. Kanun Tasarısı da değerlendirilmiş ve ayrı bir bölüm olarak tazminat davaları diğer dava çeşitleri ile karşılaştırılarak incelenmiş; son bölümde ise ispata yönelik karineler ve usulî kurallar incelenmiştir. Bu davalarda uygulanan borçlar hukuku kapsamında haksız fiillere ilişkin hükümler, vekaletsiz iş görmeye dayalı kazanç iadesine ilişkin TBK'da ki düzenlemeler incelenmiştir.

Konu Başlıkları
5846 Sayılı Kanunda Düzenlenen Dava Çeşitleri
Tazminat Davası
Tazminat Davası Dışındaki Davalar ile Tazminat Davasının Mukayesesi
Fikri Haklar Mahkemelerinde Yargılama Usulü ve İspat
Barkod: 9789750245558
Yayın Tarihi: Ekim 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 459
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Listesi  13
Giriş  17
I. Bölüm
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU’NDA
DÜZENLENEN DAVALAR
A. GENEL OLARAK  21
B. ESER SAHİPLİĞİNİN TESPİTİ DAVASI  26
C. TECAVÜZÜN REF’İ (DURDURMA) DAVASI  31
1. Manevi Hak İhlallerinde Açılan Ref Davası  32
2. Mali Hak İhlallerinde Açılan Ref Davası  36
a. Mali Hak İhlalinde Açılacak Üç Katı Bedel Talepli Dava  38
b. Çoğaltılmış Nüshaların Satışa Çıkarılmamış Olması Durumu  38
c. Çoğaltılmış Nüshaların Satışa Çıkarılmış Olması Durumu  40
D. TECAVÜZÜN MEN’İ (ÖNLEME) DAVASI  42
E. TECAVÜZÜN TESPİTİ DAVASI  43
F. ELDE EDİLEN KÂRIN İADESİ DAVASI  44
G. HAKSIZ REKABET DAVASI  46
H. KİŞİLİK HAKLARINA DAYALI DAVA VE TALEPLER  51
İ. KANUNDA DÜZENLENEN DİĞER DAVALAR  55
II. Bölüm
TAZMİNAT DAVASI İLE DİĞER DAVALARIN MUKAYESESİ
A. GENEL OLARAK  57
B. ELDE EDİLEN KÂRIN İADESİ DAVASI İLE TAZMİNAT DAVASININ MUKAYESESİ  57
1. Genel Olarak  57
2. Elde Edilen Kârın İadesi Talebinin Dayanağı Olarak Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görme  58
3. Elde Edilen Kârın İadesi Talebinin Şartları  61
a. Eser Sahibinin Hakkının İhlâl Edilmiş Olması  61
b. İhlal Sonucu Bir Kâr Elde Edilmiş Olması  61
c. Zarar ve Kusurun Gerekmediği  62
d. Bedel Davası ile Elde Edilen Kârın İadesinin Birlikte Talep Edilmesi Hali  64
4. Sınaî Haklarla Karşılaştırma  66
5. Elde Edilen Kârın İadesi Davasında Zamanaşımı  68
C. MALİ HAKLARIN İHLALİ NEDENİYLE AÇILACAK BEDEL DAVASI İLE TAZMİNAT DAVASININ MUKAYESESİ  69
1. Genel Olarak  69
2. Üç Katı Bedel Talebinin Hukuki Niteliği  70
a. Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunda Yer Alan Benzer Durum  87
b. Sınai Haklara İlişkin Düzenleme  89
c. FSEK Tasarısındaki Durum  90
3. Bedel Davası Açılabilmesinin Şartları  91
a. Malî Hakkın İhlali  92
b. İhlalin Koruma Süresi İçinde Gerçekleşmesi  92
c. Bedelin Talep Edilmiş Olması Şartı  96
d. Zarar ve Kusurun Varlığının Gerekmediği  96
e. Taraflar Arasında Sözleşme Bulunmasının Talebe Engel Olmadığı  98
f. Sözleşmelere İlişkin Zamanaşımı Süresinin Uygulanabilmesi  100
g. Bağlantılı Hak Sahipleri Hakkında da Uygulanabileceği  102
4. Hakimin Bedeli Takdir Yetkisi  103
5. Mukayeseli Hukuk Uygulamaları  110
6. Rayiç Bedel Miktarının Belirlenmesi  116
7. Bedelin Üç Katına Hükmedilmesinin Sonuçları  128
8. Üç Kat Bedel, Faiz ve İcra İnkâr Tazminatı Talepleri  135
III. Bölüm
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDA
DÜZENLENEN TAZMİNAT DAVALARI
A. GENEL OLARAK  139
B. FİKRİ HAK İHLALLERİNE İLİŞKİN TAZMİNAT DAVASININ ÖZELLİKLERİ  140
1. Bir Eserin Varlığı  140
a. İlim ve Edebiyat Eserleri  146
b. Musiki Eserleri  150
c. Sinema Eserleri  151
d. Güzel Sanat Eserleri  153
e. Eserin Üzerindeki Mali ve Manevi Hakların Özellikleri  153
(1) Malî Hakların Özellikleri  153
i. Sınırlı Sayı  155
ii. Bağımsızlık  155
iii. Mirasa Konu Olabilme  156
iv. Devir ve Hukukî İşlemlere Konu Olabilme  156
v. Basamak Sistemi  160
(2) Manevî Hakların Özellikleri  161
i. Sınırlı Sayı  161
ii. Mirasa Konu Olmama  163
iii. Hak Sahibi Tarafından Kullanılma  163
iv. Manevi Haklarda Koruma Süresi Sorunu  171
2. Hukuka Aykırılık: İhlalin Bir Haksız Fiil Oluşturması  172
a. Manevî Hak İhlali  174
b. Malî Hak İhlali  177
c. Yetkisiz Hak Devrinin İhlal Oluşturduğu ve İyiniyetin Korunmayacağı  182
d. Hakkın Tükenmesi  186
e. Eserin Alenileşmesinin Şart Olmaması  190
f. Hukuka Uygunluk Sebepleri  192
(1) Kamu Düzeni Düşüncesi ile Sınırlamalar  195
(2) Genel Menfaate İlişkin Sınırlamalar  195
(3) Özel Menfaate İlişkin Kısıtlamalar  200
(4) Hükümete Tanınan Yetkiler Nedeniyle Yapılan Sınırlamalar  204
g. Genel İşlem Şartları ile Bu Sınırlamaların Kaldırılıp Kaldırılamayacağı  205
3. Zararın Varlığı  206
4. Tazminat Davasında Kusurun Gerekliliği  212
5. İlliyet Rabıtası (Nedensellik Bağı)  218
C. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA TARAFLAR  219
1. Davacı  219
a. Eser Sahipleri  219
(1) Ortak Eser Sahipleri  220
(2) Elbirliği Eser Sahipliği  222
(3) Eser Sahibinin Ölümü Halinde Hakların Kullanılması Sorunu  224
b. Bağlantılı Hak Sahipleri  231
(1) İcracı Sanatçılar  232
(2) Fonogram Yapımcıları  234
(3) Film Yapımcıları  234
(4) Radyo –Televizyon Kuruluşları  235
c. Lisans Sahipleri  235
d. Meslek Birlikleri  240
(1) Meslek Birliklerinin Hukuki Statüsü  244
(2) Meslek Birliklerinin Hak Takibinde Tek Yetkili Olması Hususu  245
2. Davalı  247
a. Genel Olarak  247
b. Hak İhlali Durumunda Adam Çalıştıranın Sorumluluğu  249
c. Yayımcılar  251
d. Kablolu ve Uydu Yayın Yapan Kuruluşlar  254
e. Film Yapımcılarının 1995 Yılı Öncesi ve Sonrası Yapımlara İlişkin Hak Sahipliği Sorunu  259
D. TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİ  262
1. Genel Olarak  262
2. Manevi Hakların İhlali Halinde Açılacak Manevi Tazminat Davası  267
3. Manevi Hak Manevi Zarar ve Manevi Tazminat Kavramları  270
4. Tüzel Kişilerin Manevi Tazminat Davası Açabilmeleri  271
a. Manevi Haklarda Koruma Süresinin Bulunup Bulunmadığı Hususu  276
b. Manevi hak ihlali ile kişilik haklarının ihlali arasındaki ilişki  277
c. Manevi Hak İhlalinde Maddi Tazminat Davasının Açılıp Açılamayacağı Hususu  280
5. Malî Hakların İhlali Halinde Açılacak Maddi Tazminat Davası  283
a. Taleple Bağlılık  287
b. Geçici Ödeme  288
6. Tazminatın Bölünüp Bölünemeyeceği Sorunu  289
7. Tazminatın İndirilmesi  291
E. FARKLI TALEPLERLE BİRLİKTE AÇILAN MADDİ TAZMİNAT DAVASI  293
1. Tazminat Davasının Ref veya Elde Edilen Kâra İlişkin Dava ile Birlikte Açılması Hali  293
2. Bedel Davası ile Tazminat davasının Birlikte Açılması Hali  294
3. Eser Sahipliğinin Tespiti ve Tazminat davasının Birlikte Açılması Hali  296
F. TAZMİNAT DAVASINDA ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE  297
1. Zamanaşımı Süresi  297
2. Hak Düşürücü Süre  301
G. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  302
1. Görevli Mahkeme  302
2. Yetkili Mahkeme  308
3. Dava Harçları  310
H. İSPAT KONUSU  312
1. İspata Yönelik Karineler  323
a. Eseri Meydana Getiren Kimsenin Eser Sahipliği İlkesi  323
b. FSEK 11. ve 12. Maddeleri  327
c. Tüzel Kişilerin Mali Hak Sahipliği (FSEK m. 18)  329
d. FSEK m. 57/f. 2’deki Güzel Sanat Eserlerinde Çoğaltmaya İlişkin Karine  330
e. FSEK 76/2’deki Haksız Kullanım Karinesi  331
2. Farklı Hak İhlallerinde Derdestlik İtirazı  336
3. Uygulanacak Faizin Niteliği  336
4. Bilirkişi İncelemesi  339
5. Yargılama Esnasında Başvurulacak Diğer Önlemler  350
6. Kanunlar İhtilafı  357
Sonuç  359
Ekler  365
Kaynakça  445
Kavramlar Dizini  461
Özgeçmiş  463
 


Sami Özgür Memişoğlu
Eylül 2020
70.00 TL
Sepete Ekle
Remzi Özmen
Eylül 2020
8.90 TL
Sepete Ekle
Ahmet M. Kılıçoğlu
Eylül 2020
95.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Listesi  13
Giriş  17
I. Bölüm
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU’NDA
DÜZENLENEN DAVALAR
A. GENEL OLARAK  21
B. ESER SAHİPLİĞİNİN TESPİTİ DAVASI  26
C. TECAVÜZÜN REF’İ (DURDURMA) DAVASI  31
1. Manevi Hak İhlallerinde Açılan Ref Davası  32
2. Mali Hak İhlallerinde Açılan Ref Davası  36
a. Mali Hak İhlalinde Açılacak Üç Katı Bedel Talepli Dava  38
b. Çoğaltılmış Nüshaların Satışa Çıkarılmamış Olması Durumu  38
c. Çoğaltılmış Nüshaların Satışa Çıkarılmış Olması Durumu  40
D. TECAVÜZÜN MEN’İ (ÖNLEME) DAVASI  42
E. TECAVÜZÜN TESPİTİ DAVASI  43
F. ELDE EDİLEN KÂRIN İADESİ DAVASI  44
G. HAKSIZ REKABET DAVASI  46
H. KİŞİLİK HAKLARINA DAYALI DAVA VE TALEPLER  51
İ. KANUNDA DÜZENLENEN DİĞER DAVALAR  55
II. Bölüm
TAZMİNAT DAVASI İLE DİĞER DAVALARIN MUKAYESESİ
A. GENEL OLARAK  57
B. ELDE EDİLEN KÂRIN İADESİ DAVASI İLE TAZMİNAT DAVASININ MUKAYESESİ  57
1. Genel Olarak  57
2. Elde Edilen Kârın İadesi Talebinin Dayanağı Olarak Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görme  58
3. Elde Edilen Kârın İadesi Talebinin Şartları  61
a. Eser Sahibinin Hakkının İhlâl Edilmiş Olması  61
b. İhlal Sonucu Bir Kâr Elde Edilmiş Olması  61
c. Zarar ve Kusurun Gerekmediği  62
d. Bedel Davası ile Elde Edilen Kârın İadesinin Birlikte Talep Edilmesi Hali  64
4. Sınaî Haklarla Karşılaştırma  66
5. Elde Edilen Kârın İadesi Davasında Zamanaşımı  68
C. MALİ HAKLARIN İHLALİ NEDENİYLE AÇILACAK BEDEL DAVASI İLE TAZMİNAT DAVASININ MUKAYESESİ  69
1. Genel Olarak  69
2. Üç Katı Bedel Talebinin Hukuki Niteliği  70
a. Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunda Yer Alan Benzer Durum  87
b. Sınai Haklara İlişkin Düzenleme  89
c. FSEK Tasarısındaki Durum  90
3. Bedel Davası Açılabilmesinin Şartları  91
a. Malî Hakkın İhlali  92
b. İhlalin Koruma Süresi İçinde Gerçekleşmesi  92
c. Bedelin Talep Edilmiş Olması Şartı  96
d. Zarar ve Kusurun Varlığının Gerekmediği  96
e. Taraflar Arasında Sözleşme Bulunmasının Talebe Engel Olmadığı  98
f. Sözleşmelere İlişkin Zamanaşımı Süresinin Uygulanabilmesi  100
g. Bağlantılı Hak Sahipleri Hakkında da Uygulanabileceği  102
4. Hakimin Bedeli Takdir Yetkisi  103
5. Mukayeseli Hukuk Uygulamaları  110
6. Rayiç Bedel Miktarının Belirlenmesi  116
7. Bedelin Üç Katına Hükmedilmesinin Sonuçları  128
8. Üç Kat Bedel, Faiz ve İcra İnkâr Tazminatı Talepleri  135
III. Bölüm
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDA
DÜZENLENEN TAZMİNAT DAVALARI
A. GENEL OLARAK  139
B. FİKRİ HAK İHLALLERİNE İLİŞKİN TAZMİNAT DAVASININ ÖZELLİKLERİ  140
1. Bir Eserin Varlığı  140
a. İlim ve Edebiyat Eserleri  146
b. Musiki Eserleri  150
c. Sinema Eserleri  151
d. Güzel Sanat Eserleri  153
e. Eserin Üzerindeki Mali ve Manevi Hakların Özellikleri  153
(1) Malî Hakların Özellikleri  153
i. Sınırlı Sayı  155
ii. Bağımsızlık  155
iii. Mirasa Konu Olabilme  156
iv. Devir ve Hukukî İşlemlere Konu Olabilme  156
v. Basamak Sistemi  160
(2) Manevî Hakların Özellikleri  161
i. Sınırlı Sayı  161
ii. Mirasa Konu Olmama  163
iii. Hak Sahibi Tarafından Kullanılma  163
iv. Manevi Haklarda Koruma Süresi Sorunu  171
2. Hukuka Aykırılık: İhlalin Bir Haksız Fiil Oluşturması  172
a. Manevî Hak İhlali  174
b. Malî Hak İhlali  177
c. Yetkisiz Hak Devrinin İhlal Oluşturduğu ve İyiniyetin Korunmayacağı  182
d. Hakkın Tükenmesi  186
e. Eserin Alenileşmesinin Şart Olmaması  190
f. Hukuka Uygunluk Sebepleri  192
(1) Kamu Düzeni Düşüncesi ile Sınırlamalar  195
(2) Genel Menfaate İlişkin Sınırlamalar  195
(3) Özel Menfaate İlişkin Kısıtlamalar  200
(4) Hükümete Tanınan Yetkiler Nedeniyle Yapılan Sınırlamalar  204
g. Genel İşlem Şartları ile Bu Sınırlamaların Kaldırılıp Kaldırılamayacağı  205
3. Zararın Varlığı  206
4. Tazminat Davasında Kusurun Gerekliliği  212
5. İlliyet Rabıtası (Nedensellik Bağı)  218
C. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA TARAFLAR  219
1. Davacı  219
a. Eser Sahipleri  219
(1) Ortak Eser Sahipleri  220
(2) Elbirliği Eser Sahipliği  222
(3) Eser Sahibinin Ölümü Halinde Hakların Kullanılması Sorunu  224
b. Bağlantılı Hak Sahipleri  231
(1) İcracı Sanatçılar  232
(2) Fonogram Yapımcıları  234
(3) Film Yapımcıları  234
(4) Radyo –Televizyon Kuruluşları  235
c. Lisans Sahipleri  235
d. Meslek Birlikleri  240
(1) Meslek Birliklerinin Hukuki Statüsü  244
(2) Meslek Birliklerinin Hak Takibinde Tek Yetkili Olması Hususu  245
2. Davalı  247
a. Genel Olarak  247
b. Hak İhlali Durumunda Adam Çalıştıranın Sorumluluğu  249
c. Yayımcılar  251
d. Kablolu ve Uydu Yayın Yapan Kuruluşlar  254
e. Film Yapımcılarının 1995 Yılı Öncesi ve Sonrası Yapımlara İlişkin Hak Sahipliği Sorunu  259
D. TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİ  262
1. Genel Olarak  262
2. Manevi Hakların İhlali Halinde Açılacak Manevi Tazminat Davası  267
3. Manevi Hak Manevi Zarar ve Manevi Tazminat Kavramları  270
4. Tüzel Kişilerin Manevi Tazminat Davası Açabilmeleri  271
a. Manevi Haklarda Koruma Süresinin Bulunup Bulunmadığı Hususu  276
b. Manevi hak ihlali ile kişilik haklarının ihlali arasındaki ilişki  277
c. Manevi Hak İhlalinde Maddi Tazminat Davasının Açılıp Açılamayacağı Hususu  280
5. Malî Hakların İhlali Halinde Açılacak Maddi Tazminat Davası  283
a. Taleple Bağlılık  287
b. Geçici Ödeme  288
6. Tazminatın Bölünüp Bölünemeyeceği Sorunu  289
7. Tazminatın İndirilmesi  291
E. FARKLI TALEPLERLE BİRLİKTE AÇILAN MADDİ TAZMİNAT DAVASI  293
1. Tazminat Davasının Ref veya Elde Edilen Kâra İlişkin Dava ile Birlikte Açılması Hali  293
2. Bedel Davası ile Tazminat davasının Birlikte Açılması Hali  294
3. Eser Sahipliğinin Tespiti ve Tazminat davasının Birlikte Açılması Hali  296
F. TAZMİNAT DAVASINDA ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE  297
1. Zamanaşımı Süresi  297
2. Hak Düşürücü Süre  301
G. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  302
1. Görevli Mahkeme  302
2. Yetkili Mahkeme  308
3. Dava Harçları  310
H. İSPAT KONUSU  312
1. İspata Yönelik Karineler  323
a. Eseri Meydana Getiren Kimsenin Eser Sahipliği İlkesi  323
b. FSEK 11. ve 12. Maddeleri  327
c. Tüzel Kişilerin Mali Hak Sahipliği (FSEK m. 18)  329
d. FSEK m. 57/f. 2’deki Güzel Sanat Eserlerinde Çoğaltmaya İlişkin Karine  330
e. FSEK 76/2’deki Haksız Kullanım Karinesi  331
2. Farklı Hak İhlallerinde Derdestlik İtirazı  336
3. Uygulanacak Faizin Niteliği  336
4. Bilirkişi İncelemesi  339
5. Yargılama Esnasında Başvurulacak Diğer Önlemler  350
6. Kanunlar İhtilafı  357
Sonuç  359
Ekler  365
Kaynakça  445
Kavramlar Dizini  461
Özgeçmiş  463
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020