TCK'nın Genel Hükümleri Çerçevesinde  Vergi Kaçakçılığı Suçları Dr. Yusuf Burak Aslanpınar  - Kitap
TCK'nın Genel Hükümleri Çerçevesinde

Vergi Kaçakçılığı Suçları

2. Baskı, 
Ekim 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
228
Barkod:
9789750281587
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
340,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Mart 2021
250,00
65,00 (%74)
Kitabın Açıklaması
Bu eser, vergi kaçakçılığı suçlarının; ceza hukuku, vergi hukuku ve maliye alanlarını kapsayacak şekilde multidisipliner şekilde incelenmesi gerektiği bilinciyle doktora tezi olarak yazılmıştır. Kitabın yazarı Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR, Ankara Üniversitesindeki Hukuk Lisans Eğitiminin ardından Gazi Üniversitesinde Maliye Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini tamamlamıştır. Yazar, bir taraftan akademik çalışmalarına devam ederken, diğer taraftan vergi davaları ve vergi kaçakçılığı suçlarıyla ilgili ceza davaları uygulamasında uzun yıllar yoğun bir şekilde yer alan bir avukat ve bilirkişi olarak bu eseri kaleme almıştır.
Çalışmanın benzer çalışmalardan farkı; vergi kaçakçılığı suçlarına, yalnızca Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri ile sınırlı kalmaksızın, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) genel hükümleri perspektifinden bir bakış açısıyla yaklaşılmasıdır.
Bu yaklaşım, fark yaratma çabasından ziyade, bir gereklilik hatta bir zorunluluktur. Zira 2000'li yıllar öncesinden kalan alışkanlıkla VUK'un ceza hükmü içeren hükümlerinin kendi içinde veya sınırlı biçimde genel ceza hükümleri çerçevesinde yorumlanması, bazı önemli hususların göz ardı edilmesine ve hürriyeti bağlayıcı cezaların söz konusu olduğu hususlarda önemli yanlışlıklar yapılmasına neden olabilmektedir. Oysa VUK'un ceza hükmü içeren vergi kaçakçılığına dair düzenlemeleri son dönemlerde defalarca değiştiği gibi, 2005 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK da temel kod niteliğindeki 765 sayılı TCK'dan farklı ve tamamen yenilenmiş bir ceza kanunudur.
Kitap yeni baskısında; zincirleme suç uygulaması konusunda yeni düzenleme yapılması, vergi kaçakçılığı suçlarında etkin pişmanlık hükümlerinin getirilmesi, vergi kaçakçılığı suçlarında ceza üst sınırının artırılması, VUK'un 359. maddesine "ç" fıkrası ile yeni suç tiplerinin eklenmesi, Anayasa Mahkemesi tarafından VUK'un 367. maddesinin bir fıkrası hakkında, ne bis in idem ilkesi nezdinde gerekçe ortaya konularak iptal kararı verilmesi, VUK'un 367. maddesi ve mütalaa şartına ilişkin değişiklikler yapılması doğrultusunda güncellenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Son Kanun Değişiklikleri (7318 ve 7394 sayılı Kanunlar) ve Güncel Yargı Kararları
.
Yeni "Zincirleme Suç" ve "Etkin Pişmanlık" Düzenlemeleri
.
Akaryakıt Sektörüne İlişkin Getirilen VUK md. 359–ç
.
Mütalaa Şartı ve VUK md. 367'deki Son Değişiklikler
.
Anayasa Mahkemesi İptal Kararı ve Ne Bis İn İdem İlkesi
Kitabın İçindekileri
Teşekkür 
5
İkinci Baskıya Önsöz 
7
Simgeler ve Kısaltmalar 
17
1. GİRİŞ 
19
2. KAVRAM VE SINIFLANDIRMA BAKIMINDAN VERGİ SUÇ VE CEZALARI, TARİHSEL GELİŞİMİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE VERGİ SUÇLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER VE YAPTIRIMLARI 
21
2.1. VERGİ SUÇU KAVRAMI 
21
2.1.1. Suç Kavramı ve Suç–Kabahat Ayrımı 
21
2.1.2. Vergi Suçu Kavramı ve Vergi Suçu–Vergi Kabahati Ayrımı 
23
2.1.3. Vergi Suçlarını Benzer Nitelikteki Suçlardan Ayıran Özellikler 
29
2.1.4. Vergi Suçlarının Sınıflandırılması 
30
2.2. TÜRKİYE’DE VERGİ SUÇ VE CEZALARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ 
32
2.2.1. Vergi Kaçakçılığı Suçlarına İlişkin Düzenlemelerin Tarihsel Gelişimi 
32
2.2.1.1. İlk Dönem: 5432 Sayılı Vergi Usul Kanunu Dönemi (15.06.1949–09.01.1961 Tarihleri Arasındaki Durum) 
32
2.2.1.2. İkinci Dönem: 213 Sayılı VUK’un Yürürlüğe Girmesi ve VUK’taki İlk Aşama (10.01.1961–28.07.1998 Tarihleri Arasındaki Durum) 
33
2.2.1.3. Üçüncü Dönem: 4369 Sayılı Kanun ile VUK’ta Yapılan Önemli Değişiklikler ve Getirdikleri (10.12.1998–07.02.2008 Tarihleri Arası) 
36
2.2.1.4. Dördüncü Dönem: 5728 Sayılı Kanun ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na Uyum Amacıyla Getirilen Yenilikler (08.02.2008–01.07.2009 Tarihleri Arası) 
37
2.2.1.5. Beşinci Dönem: 5904 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikle Ceza Alt Sınırının Artırılması (02.07.2009–30.04.2021 Tarihleri Arası) 
38
2.2.1.6. Altıncı Dönem: 7318 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikle VUK’un 359. Maddesine “ç” Fıkrasının Eklenmesi (30.04.2021–14.04.2022 Tarihleri Arası) 
38
2.2.1.7. Yedinci Dönem: 7394 sayılı Kanun ile Ceza Üst Sınırlarının Artırılması, Zincirleme Suç ve Etkin Pişmanlık Düzenlemelerinin Getirilmesi (15.04.2022 Tarihi ve Sonrası) 
40
2.2.2. Diğer Vergi Suçlarına İlişkin Düzenlemelerin Tarihsel Gelişimi 
43
2.2.2.1. İlk Dönem: 5432 Sayılı Vergi Usul Kanunu Dönemi (15.06.1949–09.01.1961 Tarihleri Arası) 
43
2.2.2.2. İkinci dönem: 213 sayılı VUK’un Yürürlüğe Girmesi ve 5728 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklere Kadar Geçirdiği Aşamalar (10.01.1961–07.02.2008 Tarihleri Arasındaki Durum) 
43
2.2.2.3. Üçüncü Dönem: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na Uyum Amacıyla Getirilen Yenilikler Sonrası Mevcut Durum (08.02.2008 Tarihi ve Sonrası) 
46
3. TÜRK CEZA KANUNU’NUN CEZA SORUMLUĞUNUN ESASLARINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLERİ 
49
3.1. TÜRK CEZA KANUNU’NUN GENEL HÜKÜMLERİNİN ÖZEL CEZA KANUNLARI VE CEZA İÇEREN KANUNLARDAKİ SUÇLAR HAKKINDA UYGULANMASI 
49
3.2. TCK’NIN CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLERİ 
54
3.2.1. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast, Taksir ve Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç 
55
3.2.1.1. Ceza sorumluluğunun şahsiliği 
55
3.2.1.2. Kast 
57
3.2.1.3. Taksir 
57
3.2.1.4. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç 
58
3.2.2. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler 
58
3.2.2.1. Kanunun Hükmü ve Amirin Emri 
59
3.2.2.2. Meşru Savunma ve Zorunluluk Hali 
59
3.2.2.3. Hakkın Kullanılması ve İlgilinin Rızası 
60
3.2.2.4. Sınırın Aşılması 
61
3.2.2.5. Cebir, Şiddet, Korkutma ve Tehdit 
61
3.2.2.6. Haksız Tahrik 
62
3.2.2.7. Hata 
63
3.2.2.8. Yaş Küçüklüğü 
63
3.2.2.9. Akıl Hastalığı 
64
3.2.2.10. Sağır ve Dilsizlik 
65
3.2.2.11. Geçici Nedenler, Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma 
65
3.2.3. Suça Teşebbüs 
66
3.2.3.1. TCK’da Yer Alan Teşebbüs Hükümleri 
66
3.2.3.2. Suç Yolu ve Suça Teşebbüs 
66
3.2.3.3. Teşebbüsün Şartları 
69
3.2.3.3.1. Suç İşleme Kastının Olması 
69
3.2.3.3.2. Elverişli Hareketlerin İcrasına Başlanması 
70
3.2.3.3.3. Failin Elinde Olmayan Nedenlerle Suçun Tamamlanamaması 
72
3.2.3.4. Teşebbüs Halinde Ceza Miktarının Belirlenmesi 
72
3.2.3.5. Gönüllü Vazgeçme 
73
3.2.4. Suça İştirak 
74
3.2.4.1. Genel Olarak 
74
3.2.4.2. Faillik 
74
3.2.4.2.1. Müşterek Faillik 
75
3.2.4.2.2. Dolaylı Faillik 
75
3.2.4.2.3. Azmettirme 
76
3.2.4.2.4. Yardım Etme 
77
3.2.4.2.5. Bağlılık Kuralı 
77
3.2.4.2.6. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme 
78
3.2.5. Suçların İçtimaı 
78
3.2.5.1. Bileşik Suç 
79
3.2.5.2. Zincirleme Suç 
79
3.2.5.3. Fikri İçtima 
80
4. TÜRK CEZA KANUNU’NUN CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI 
81
4.1. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARININ CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ 
81
4.1.1. Hukuki Konu ve Korunan Hukuki Değer 
81
4.1.2. Maddi Konu 
82
4.1.2.1. Genel Olarak 
82
4.1.2.2. Vergi Kanunlarına Göre Tutulan veya Düzenlenen ve Saklanma ve İbraz Mecburiyeti Bulunan Defter, Belge ve Kayıtlar 
83
4.1.2.2.1. Vergi Kanunlarına Göre Tutulan veya Düzenlenen ve Saklanma ve İbraz Mecburiyeti Bulunan Defterler 
83
4.1.2.2.2. Vergi Kanunlarına Göre Tutulan veya Düzenlenen ve Saklanma ve İbraz Mecburiyeti Bulunan Belgeler 
85
4.1.2.2.3. Vergi Kanunlarına Göre Tutulan veya Düzenlenen ve Saklanma ve İbraz Mecburiyeti Bulunan Kayıtlar 
86
4.1.2.2.4. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Bulunan Kişilerin Basabileceği Belgeler 
87
4.1.2.2.5. Ödeme Kaydedici Cihazlar, Bu Cihazlarla İlgili Belge, Bilgi, Veri ve Kayıtlar 
88
4.1.2.2.6. Elektronik Defter, Kayıt ve Belgeler 
90
4.1.3. Fail 
94
4.1.3.1. Gerçek Kişilerde Fail 
94
4.1.3.1.1. Genel Olarak 
94
4.1.3.1.2. Küçük ve Kısıtlıların Failliği 
95
4.1.3.1.3. Mirasçıların Failliği 
96
4.1.3.1.4. Vekil, Çalışan, Mali Müşavir ve Muhasebecilerin Failliği 
97
4.1.3.1.5. Adi Ortaklıkta Fail 
97
4.1.3.2. Tüzel Kişilerde Fail 
98
4.1.3.2.1. Genel Olarak 
98
4.1.3.2.2. Kanuni Temsilci ve Vekillerin Failliği 
98
4.1.3.2.3. Çalışanların Failliği 
99
4.1.4. Mağdur ve Suçtan Zarar Gören 
100
4.1.5. Suçun Maddi Unsuru 
100
4.1.5.1. Genel Olarak 
100
4.1.5.2.1. Hesap ve Muhasebe Hilesi Yapmak 
103
4.1.5.2.2. Gerçek Olmayan veya Kayda Konu İşlemlerle İlgisi Bulunmayan Kişiler Adına Hesap Açmak 
105
4.1.5.2.3. Çift Defter Tutmak 
107
4.1.5.2.4. Defter, Kayıt ve Belgeleri Tahrif Etmek 
108
4.1.5.2.5. Defter ve Belgeleri Gizlemek (İbraz Etmemek) 
111
4.1.5.2.6. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemek 
115
4.1.5.2.7. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanmak 
118
4.1.5.3.1. Defter, Kayıt ve Belgeleri Yok Etmek, Defter Sayfalarını Yok Ederek Yerine Başka Yapraklar Koymak veya Hiç Yaprak Koymamak 
120
4.1.5.3.2. Sahte Belge Düzenlemek 
123
4.1.5.3.3. Sahte Belge Kullanmak 
125
4.1.5.4.1. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Bulunan Kişilerin Basabileceği Belgeleri, Bakanlık ile Anlaşması Olmadığı Halde Basmak 
126
4.1.5.4.2. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Bulunmayan Kişilerin Basmış Olduğu Belgeleri Kullanmak 
129
4.1.5.5.1. Hazine ve Maliye Bakanlığınca Yetkilendirilmediği Halde, Ödeme Kaydedici Cihaz Mührünü Kaldırmak, Donanım veya Yazılımını Değiştirmek 
130
4.1.5.5.2. Ödeme Kaydedici Cihazlara ve Sistemlerine ya da Kayıt Dışı Satışın Önlenmesi İçin Kurulan Elektronik Kontrol ve Denetim Sistemlerine Fiziksel veya Bilişim Yoluyla Müdahale Ederek Kayıtları Engellemek, Değiştirmek veya Silmek 
131
4.1.5.5.3. Ödeme Kaydedici Cihazlar ve Sistemleri ya da Kayıt Dışı Satışın Önlenmesi İçin Kurulan Elektronik Kontrol ve Denetim Sistemleri Tarafından Yetkili Kurumlara İletilmesi Gereken Belge, Bilgi veya Verilerin İletilmesini Önlemek veya Gerçeğe Aykırı İletilmesine Sebep Olmak 
131
4.1.6. Suçun Manevi Unsuru 
132
4.1.7. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler 
137
4.1.7.1. Zorunluluk (Iztırar) Hali 
137
4.1.7.2. Hakkın Kullanılması 
137
4.1.7.3. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit 
139
4.1.7.4. Hata 
140
4.1.7.5. Yaş Küçüklüğü 
140
4.1.7.6. Akıl Hastalığı, Sağır ve Dilsizlik, Geçici Nedenler, Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma 
141
4.1.8. Suçun Ortaya Çıkış Biçimleri 
141
4.1.8.1. Teşebbüs 
141
4.1.8.1.1. Hesap ve Muhasebe Hilesi Yapmak Suçuna Teşebbüs 
142
4.1.8.1.2. Gerçek Olmayan veya Kayda Konu İşlemlerle İlgisi Bulunmayan Kişiler Adına Hesap Açmak Suçuna Teşebbüs 
143
4.1.8.1.3. Çift Defter Tutmak Suçuna Teşebbüs 
144
4.1.8.1.4. Defter, Kayıt ve Belgeleri Tahrif Etmek Suçuna Teşebbüs 
145
4.1.8.1.5. Defter ve Belgeleri Gizlemek (İbraz Etmemek) Suçuna Teşebbüs 
145
4.1.8.1.6. Defter ve Belgeleri Yok Etmek Suçuna Teşebbüs 
145
4.1.8.1.7. Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemek Suçuna Teşebbüs 
146
4.1.8.1.8. Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanmak Suçuna Teşebbüs 
146
4.1.8.1.9. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Bulunan Kişilerin Basabileceği Belgeleri, Bakanlık ile Anlaşması Olmadığı Halde Basmak Suçuna Teşebbüs 
147
4.1.8.1.10. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Bulunmayan Kişilerin Basmış Olduğu Belgeleri Kullanmak Suçuna Teşebbüs 
148
4.1.8.2. İştirak 
148
4.1.8.2.1. Müşterek Faillik 
150
4.1.8.2.2. Dolaylı Faillik 
152
4.1.8.2.3. Azmettirme 
153
4.1.8.2.4. Yardım Etme 
154
4.1.8.2.4.1. Maddi Yardım 
155
4.1.8.2.4.1.1. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçları Sağlama 
155
4.1.8.2.4.1.2. Suçun İşlenmesinden Önce veya İşlenmesi Sırasında Yardımda Bulunarak İcrasını Kolaylaştırma 
155
4.1.8.2.4.2. Manevi Yardım 
155
4.1.8.2.4.2.1. Suç işlemeye Teşvik Etme 
155
4.1.8.2.4.2.2. Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirme 
155
4.1.8.2.4.2.3. Fiilin İşlenmesinden Sonra Yardımda Bulunmayı Vaat Etme 
156
4.1.8.2.4.2.4. Suçun Nasıl İşleneceği Konusunda Yol Gösterme 
156
4.1.8.3. İçtima 
157
4.1.8.3.1. Bileşik Suç 
157
4.1.8.3.2. Zincirleme Suç 
157
4.1.8.3.3. Fikri İçtima 
163
4.2. TCK’NIN CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLERİNİN VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINA UYGULANMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ, KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
165
4.2.1. Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme ya da Kullanma Suçları Bakımından 7394 Sayılı Kanun ile VUK’un 359. Maddesinde Yapılan Değişiklik Öncesinde Yargıtay’ın Benimsediği Takvim Yılı Ölçütünün Eleştirel Analizi 
165
4.2.2. 7394 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklik Sonrasında Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Zincirleme Suç Hükümlerinin Birden Fazla Takvim Yılındaki Fiiller İçin Uygulanması ve Tereddüt Oluşturabilecek Konularda Çözüm Önerileri 
172
4.2.2.2. Farklı Vergi Mükellefleri Adına İşlenen Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Failin Aynı Kişi Olması Halinde Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması 
174
4.2.2.3. Hem Asli Fail Hem de İştirak Halinde (Azmettiren) Fail Olan Kişi İçin Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması 
174
4.2.3. Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Suçlarında Suç Tarihinin Doğru Belirlenmesi 
175
4.2.3.1. Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Suçlarında Suç Tarihinin Belirlenmesine İlişkin Örnek 
177
4.2.4. Vergi Kaçakçılığı Suçuna İştirak Suçu Bakımından Vergi İnceleme Elemanı, Cumhuriyet Savcısı ve Ceza Hakiminin Değerlendirmesinin Önemi ve Vergi Usul Kanunu’nun 360. Maddesinde Yer Alan “Menfaat” Kavramından Analizi 
180
4.2.5. VUK’ta Düzenlenen ve Cezalandırmayı Etkileyen Özellikli Durumların Değerlendirilmesi 
185
4.2.5.1. Etkin Pişmanlık 
185
4.2.5.2. Pişmanlık ve Islah 
189
4.2.5.3. Yanılma ve Görüş Değişikliği 
190
4.2.5.4. Mücbir Sebep 
191
4.2.5.5. İzaha Davet 
192
4.2.6. Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Dava Şartı Olarak “Mütalaa” 
197
4.2.6.1. Genel Olarak Mütalaa Şartı 
197
4.2.6.2. Mütalaa Şartı Bakımından Önem Arz Eden Hususlar 
200
4.2.6.4. Soruşturma ve Kovuşturma Aşamalarında Ortaya Çıkan Fail Hakkında Mütalaa Aranmayacağına İlişkin 7394 Sayılı Kanun ile Eklenen Fıkranın Değerlendirilmesi 
202
4.2.7. Aynı Suçtan İki Kez Yargılanmama ve Cezalandırılmama Hakkına İlişkin Ne (Non) Bis İn İdem İlkesi ve Anayasa Mahkemesi Kararı 
204
4.2.8. Ekonomik Suç, Ekonomik Ceza ve Cezaların Etkinliği Çerçevesinde Vergi Kaçakçılığı Suçlarının Orantılı Şekilde Cezalandırılmasına Yönelik Öneri 
211
Kaynaklar 
217
Kavramlar Dizini 
225