Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uygulamada
İcra Takibi
Ocak 2020 / 3. Baskı / 710 Syf.
Fiyatı: 145.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Haziran 2019 135.00 TL 79.90 TL (%41)Sepete Ekle
   
2 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
83.00 TL
+

 

 

145.00 TL
=

 

 

228.00 TL
184.90 TL
Sepete Ekle
 

Çalışmada incelenen her konu aslında ayrı bir kitap konusu olmakla birlikte, çalışma bölümlere ayrılarak; ilamlı icra takibi, ilamsız icra takibi, kambiyo senedine dayalı icra takibi, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip, menkul rehni, gayrimenkul rehni, tahliye konuları, icra dairesi ‘örnek'leri, icra takip – tahsil harcı ve uygulamada en çok rastlanan konular Yüksek Yargı Kararları ışığında incelenmiştir. Konular, tamamen uygulamaya yönelik örneklerle zenginleştirilerek, pratikte kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.

İcra takip hukuku, yargılamanın icrasının adeta eli kolu olduğundan, rehber niteliğinde hazırlanan kitapta, uygulama ve pratikte okuyucuya kolaylık sağlanarak, icra takibindeki yargılama usulünün yasal mevzuatla birlikte sunulması amaçlanmıştır.

Yeni baskısında güncellenen ve genişletilen kitap, başta avukatlar, akademisyenler, öğrenciler, alacaklılar-borçlular, şirket ve diğer tüzel kişiler olmak üzere, icra hukukuyla ilgilenen herkes için rehber niteliğinde çok önemli bir kaynaktır.

Konu Başlıkları
Genel Bilgiler – Usul ve Yargılama Esasları
Yüksek Yargı Kararları
Örnek Dilekçeler – Bilirkişi Raporları
Barkod: 9789750259029
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 710
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Birinci Bölüm
UYGULAMADA İCRA TAKİBİ
I. GENEL BİLGİLER – TANIM VE KAVRAMLAR  19
A. Usül ve Yargılama Esasları – Genel Bilgiler  19
1. Görevli ve Yetkili İcra Mahkemesi  19
a. İcra Mahkemesi İİK’nin 4. Maddesinde Düzenlenmiştir  19
b. Davanın Yargılamayı Gerektirir Nitelikte Olması – Dar Yetkili Yetkili İcra Mahkemesi  20
c. Dava Şartlarından Olan Husumet (Sıfat) Ehliyeti  21
d. İhalenin Feshi – Husumet  21
2. Haricen Tahsilat ve İcra Tahsil Harcı  22
a. Genel Bilgiler  22
b. 492 sayılı Harçlar Kanunu Madde 23, “İcra Takibinden Vazgeçme”  22
B. Tanım ve Kavramlar  23
1. Borçlunun İtirazı  23
a. Kısmi İtiraz  24
b. Çocuk Teslimine İlişkin İlamların İnfazı İçin Kesinleşmesi Şarttır  24
c. Kambiyo Senetleri – İtirazlar  24
d. Çekin Yasal Süresinde Ödenmek Üzere Muhataba İbraz Edilmesi Zorunludur  26
e. İmzaya İtirazın Ayrıca ve Açıkça Yapılması Gerekmektedir  27
f. İlama Dayalı Takipte Borcun Ödendiği İddiası  27
g. Kiralananın Tahliyesi Talep Etme  27
h. İİK’nin 150/ı Maddesi  28
ı. Senetteki Düzeltmeler – İmzaya İtiraz  30
aa. Takip Dayanağı Senedin Teminat Senedi Olduğu İddiası  31
bb. Kesin Hacze Dönüşme  31
cc. Rehinle Temin Edilmiş Alacak  31
2. Genel Bilgiler  34
a. “İlama Müstenit Takip – İlamsız takip  34
aa. İlamlı İcra Takibi – İtiraz  34
bb. İlamsız İcra Takibi – İtirazın İptali  36
cc. Menfi Tespit Davası  38
dd. Şikayet  39
3. Mal Beyanında Bulunmamak  40
4. Yediemin – Üçüncü Şahsa Bırakılan Mallar  48
5. Tasarrufun İptali Davası  62
6. Borçlunun "Haline Münasip Evi"  64
a. Aile Konutu  64
b. İpotek – Diğer Eşin “Açık Rızası”  65
7. İstihkak Davalarında Harç  65
8. “Talep İçin Müddetler”  65
9. Fazla Verilen Paranın Geri Alınması”  66
10. İhtiyati Haciz  68
11. Tebligat  69
a. 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 21. Maddesinin 1. Fıkrası  69
b. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 32. Maddesi Gereğince; Tebligatın Usulsüz Olması  70
c. Hükmi Şahıslara Ne Şekilde Tebligat  70
d. “Tebliğ İmkansızlığı ve Tebellüğden İmtina”  71
12. Vekile Tebligat  72
a. Hapis Hakkı  73
b. Belediye'ye Ait Bir Malın Haczedilmezliği  74
c. Kesin Aciz Vesikası  74
d. İpotek  75
e. Yasayolu İncelemesi  76
aa. Genel Bilgiler  76
bb. İstinaf incelemesi  81
cc. Kesinlik Sınırı  81
II. UYGULAMADA EN ÇOK RASTLANAN İCRA TAKİBİ VE ÖDEME EMRİ ÖRNEKLERİ  83
A. Adî Kiraya ve Hasılat Kiralarına Ait Takip  83
1. Örnek No: 13  83
2. Örnekle 13’le ilgili Açıklamalar  84
B. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip  85
1. Örnek No: 9  85
2. Örnek 9 "la ilgili Açıklamalar  86
C. Kambiyo Senetlerine (Çek, Poliçe ve Emre Muharrer Senet) Özgü Haciz Yolu İle Yapılacak Takip  88
1. Örnek No: 10*  88
2. Örnek 10"la ilgili Açıklamalar  89
D. İlâmsız Takipte Ödeme Emri  91
1. Örnek No: 7*  91
2. Örnek 7 "ile ilgili Açıklamalar  92
İkinci Bölüm
YARGITAY İÇTİHATLARI
(KONULARA GÖRE TASNİFLENMİŞ)
I. İLAMLI İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  93
II. İLAMSIZ İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  117
III. KAMBİYO SENEDİNE DAYALI İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  134
IV. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  177
V. MENKUL VE GAYRİMENKUL REHNİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  200
A. Menkul Rehni İle İlgili İçtihatlar  200
B. Gayrimenkul Rehni İle İlgili İçtihatlar  209
VI. TAHLİYE İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  219
VII. ÇOCUK TESLİMİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  237
VIII. MESKENİYETLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  241
IX. İSTİHKAKLA İLGİLİ İÇTİHATLAR  270
X. MAL BEYANINDA BULUNMAMAKLA İLGİLİ İÇTİHATLAR  296
XI. TAAHHÜDÜ İHLAL İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  303
XII. HAPİS HAKKI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  309
XIII. İHALENİN FESHİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  314
XIV. İCRA TAKİP – TAHSİL HARCI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  342
XV. YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ SUİSTİMAL İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  369
XVI. ‘ÖRNEK’LERLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  383
1. Örnek 1 No.lu Takip Talebi  383
2. Örnek 2 No.lu Takip Talebi  385
3. Örnek 3 No.lu Takip Talebi  386
4. Örnek 4–5 No.lu Takip Talebi  388
6. Örnek 6 No.lu Takip Talebi  390
7. Örnek 7 No.lu Takip Talebi  394
8. Örnek 8 No.lu Takip Talebi  396
9. Örnek 9 No.lu Takip Talebi  399
10. Örnek 10 No.lu Takip Talebi  402
11. Örnek 11 No.lu Takip Talebi  404
12. Örnek 12 No.lu Takip Talebi  408
13. Örnek 13 No.lu Takip Talebi  411
14. Örnek 14 No.lu Takip Talebi  414
Üçüncü Bölüm
DİLEKÇE VE TALEP ÖRNEKLERİ
I. İCRA MAHKEMESİNE SUNULAN DİLEKÇE ÖRNEKLERİ  419
 İSTİHKAK  419
 İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİPTE, İCRA EMRİNİN İPTALİ  422
 İMZAYA, BORCA, TARAF SIFATLARINA İTİRAZLAR – TAKİBİN İPTALİ.  424
 SATIŞ TALEBİMİZİN REDDİNE DAİR KARARININ İPTALİ/KALDIRILMASI  426
 YETKİYE, ALACAKLI SIFATINA, ZAMANAŞIMINA, BORCA VE FERİLERİNE İTİRAZLARIN SUNULMASI  429
 ŞİKAYET – TAHLİYE EMRİNİN İPTALİ  430
 İHALENİN FESHİ I  432
 İHALENİN FESHİ II  434
 İCRA EMRİNE KISMİ İTİRAZLARIMIZIN KABULÜ İLE İCRA EMRİNİN KISMİ İPTALİ  444
 İCRA TAKİBİNİN İPTALİ TALEBİ  446
 İMZAYA İTİRAZ – TAKİBİN DURDURULMASI TALEBİ  448
 KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ  450
 KIYMET TAKTİRİNE İTİRAZA İLİŞKİN CEVAP DİLEKÇESİ  452
 MAL BEYANINDA BULUNMAYAN SANIĞIN CEZALANDIRILMASI TALEBİ  454
 TAHLİYE – KİRA BORCU  455
 TAAHHÜDÜ İHLAL  456
 KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK  458
 ŞÜPHELİNİN KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI TALEBİ  460
 NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME I  461
 NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME II  462
 TAAHHÜDÜ İHLAL –TAKİBİN KESİNLEŞMESİ  463
 SATIŞIN DURDURULMASI VE HACZİN İPTALİ – HUSUMET  464
 MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET  465
 TAKİBİN VE SATIŞIN DURDURULMASI TALEPLİ–  466
 SÜRESİNDE BORCUNU ÖDEMEYEN KİRACININ TAŞINMAZDAN TAHLİYESİ TALEBİ  469
 İSTİNAF DİLEKÇESİ  470
 İSTİNAF – KARŞILIKSIZ ÇEK  472
 İSTİNAF – YENİDEN YARGILAMA TALEBİ  474
II. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE SUNULAN TALEP – ÖRNEK DİLEKÇELER  477
 HACZEDİLMEZLİK İTİRAZI  478
 BAKİYE BORCUN HESAPLANMASI TALEBİ  479
 HACİZ VE TAHLİYE TALEBİ  480
 BORÇLUNUN MAAŞ VE ÜCRETLERİNDEN KESİNTİ YAPILARAK DOSYAYA ÖDENMESİ İÇİN ÇALIŞMAKTA OLDUĞU İŞYERİNE MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ  480
 HACZİN KISMEN KALDIRILMASI TALEBİ  481
 KIYMET TAKDİRİ YAPILMASI, TAŞINMAZIN ÇAP VE KROKİSİNİN CELBİ TALEBİ  482
 BORÇLUNUN ALMAKTA OLDUĞU MAAŞ VE ÜCRETLERİNİN 1/4'Ü ÜZERİNE HACİZ KONULMASI İÇİN ÇALIŞMAKTA OLDUĞU İŞYERİNE HACİZ MÜZEKKERESİ YAZILMASI TALEBİ  482
 BORÇLUNUN BABASI …. VEFAT ETMİŞ OLUP, BORÇLUNUN VUKUATLI AİLE NÜFUS KAYIT TABLOSUNUN DOSYAYA ALINMASI, BORÇLUNUN BABASINDAN KALAN MİRAS PAYINA HACİZ KONULMASI TALEBİ.  482
 TAŞINMAZIN SATIŞINI TALEP EDİLMESİ  483
 NEZDİNDEKİ HESABINDA BULUNAN NAKİT PARALARA FİİLİ HACİZ KONULMASI TALEBİ  483
 ALACAĞI HARİCEN TAHSİL ETMİŞ OLMAMIZ NEDENİYLE, İCRA DOSYASININ KAPATILMASI VE DOSYADA HACİZLİ BULUNAN ARAÇLAR VE GAYRIMENKULLER ÜZERİNDEKİ HACZLERİN KALDIRILMASI TALEBİ  484
 TAKAS–MAHSUP TALEBİMİZİN SUNULMASI, ALACAKLI VEKİLİNCE MÜVEKKİLEMİN MAAŞINA HACİZ KONULMASI TALEBİNİN REDDİ TALEBİ  485
 DOSYA İNFAZ EDİLMİŞ OLMAKLA VASITA ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI  486
 TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ TALEBİ  487
 TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ İÇİN BANKAYA MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ  487
 İCRA EMRİNDEKİ BORCA, FAİZE VE HER TÜRLÜ FER’İLERİNE KARŞI İTİRAZLARI İÇEREN DİLEKÇE  488
 BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR  489
 TALİMAT – BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR I  490
 BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR II  491
 HACİZLERİN KALDIRILMASI TALEBİ  492
 HACİZ KONULMASI TALEBİNİN REDDİ TALEBİ  493
 TASHİH – HACİZLERİN KALDIRILMASI  494
 BOZMA – HACİZLERİN DÜŞMESİ TALEBİ  495
 İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR  496
 KIYMET TAKDİRİ RAPORUNA İTİRAZ  497
 BORCA İTİRAZLARIN SUNULMASI  498
 BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE SÜRESİNDE İTİRAZ – MAL BEYANINDA BULUNULMASI TALEBİNE VE TÜM BORCA İTİRAZ  499
 ÖDEME – HACİZ VE ŞERHLERİN KALDIRILMASI  500
 İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE – ALACAKLI OLMA SIFATINA İTİRAZ  501
 YETKİYE, ALACAKLI SIFATINA, ZAMANAŞIMINA, BORCA VE FERİLERİNE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI  503
 BORCA, KİRA SÖZLEŞMESİNDEKİ İMZAYA, KİRA SÖZLEŞMESİNE, KİRANIN MİKTARINA, KİRACILIK İLİŞKİSİNE, KİRAYA ve FERİLERİNE İTİRAZ  504
 TAKİPTEN VAZGEÇME  505
 İLGİLİ YERLERE HACİZ MÜZEKKERESİ YAZILMASI  505
 HACİZLERİN KALDIRILMASI TALEBİ  506
 KAYITLI ARAÇ VE TAŞINMAZ VARSA BUNLARINDA HACZEDİLMESİ İÇİN İLGİLİ YERLERE MÜZEKKERE YAZILMASI VE BORÇLULARIN HACİZ KONULMASI  507
 TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMİ  508
 TAKİBE İTİRAZLARIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ  509
 TAKİBE İTİRAZLARIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ II  510
 TAKİBE İTİRAZLARIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ III  511
Dördüncü Bölüm
BİLİRKİŞİ RAPORLARI – İCRA ÖRNEKLERİ
I. İCRA HUKUKUNDA ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI  513
 ŞİKAYET – İCRA EMRİNİN İPTALİ  513
 FAİZ ORANLARI – BANKA FAİZİ – EK RAPOR  515
 5941 SAYILI YASANIN 5. MADDESİ GEREĞİ KARŞILIKSIZ ÇIKAN ÇEKİN TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ, TAKİP VE YARGILAMA GİDERLERİNİN HESAPLANMASI  525
 RE’SEN BİLİRKİŞİ – HESAPLAMA  528
 SATIŞ DOSYASINDAN DÜZENLENEN SIRA CETVELİNE İTİRAZ  532
 HESAP ÖZETİ İNCELEMESİ  541
 “TAAHHÜT SÖZLEŞMESİNİN YAPILDIĞI TARİH İTİBARI İLE (SÖZLEŞMEDEKİ VADE TARİHLERİNE KADAR İŞLEYECEK FAİZ MİKTARLARI DA DİKKATE ALINARAK) DOSYA BORÇ HESABININ YAPILMASI”  543
 DAVACI BORÇLULARIN BORÇ MİKTARLARININ HESAPLANMASI – İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ  546
 İLAMLI TAKİP – TALEP TARİHİ İTİBARI İLE ALACAK MİKTARININ HESAPLAMASI İLE İLGİLİ RAPOR  551
 BAKİYE BORÇ MUHTIRASININ İPTALİ – HESAPLAMA RAPORU  554
 KİRA BEDELLERİNİN DAVACININ HESABINA YATIRILIP YATIRILMADIĞI İLE İLGİLİ RAPOR  556
 BORÇLUYA ÇIKARILAN 11.04.2016 TARİHLİ BAKİYE BORÇ MUHTIRASI İLE İLGİLİ RAPOR – GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)  558
 İLAMLI İCRA TAKİBİ – ÖRNEK 4–5 İCRA EMRİ  562
 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ – FAİZ HESAPLAMASI İLE İLGİLİ RAPOR  565
 ŞİKAYET – HESAPLAMA – TEBLİGAT EKSİĞİ  567
 TAKİP TALEBİNDEKİ VE ÖDEME EMRİNDEKİ FAİZLERİN YASAL FAİZ ORANINDAN HESAPLANIP HESAPLANMADIĞI HAKKINDA İNCELEME  572
 İİK MD 153 HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE TAŞINMAZDAKİ İPOTEĞİN KALDIRILMASI  574
 ŞİKAYET KONUSU SIRA CETVELİNE İTİRAZ – EK BİLİRKİŞİ RAPORU  577
 SIRA CETVELİNİN KALDIRILARAK 6183 SAYILI YASA GEREĞİNCE AMME ALACAKLILARIN ÖN – İLK SIRADA YER ALMASI – YENİDEN SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ  579
 İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ İCRA EMRİ – ÖDEME EMRİ  584
 LEHİNE %20 İCRA İNKAR TAZMİNAT TALEBİ – ÜCRETİ VEKALET  585
 CÜZİ SATIŞ AVANSI YATIRDIĞINI, İCRA MÜDÜRÜNÜN EKSİK MİKTARI ALACAKLIDAN MUHTIRA İLE İSTEMEDİĞİNİ, SATIŞ İSTEMİNİN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN SATIŞ GİDERİNİN DE PEŞİN OLARAK YATIRILMASI  590
 TEMLİK SÖZLEŞMESİ – HESAPLAMA – İİK MD 106 VE 110 HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE İKİ YIL İÇERİSİNDE SATIŞ İSTENMESİ  593
 EK BİLİRKİŞİ RAPORU – DAVALININ İTİRAZLARI – FAZLA VE TEKERRÜR HESAPLAMA  598
 PRİM VE VERGİ BORCU – SIRA CETVELİ  600
 FAİZ HESABI – BORÇLUNUN HİSSE HESABI  605
 BORÇ MUHTIRASININ İPTALİ  606
 DOSYADA HESAP HATASI – İNCELEME RAPORU  611
 FAİZ HESAPLANMASI – (MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT)  615
 KIDEM TAZMİNATI FAİZİNE İTİRAZ  619
 NAFAKA BAKİYE ALACAK HESAPLAMASI  621
 İSTİHKAK  624
 KIYMET TAKTİRİNE İTİRAZ  626
 KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ – ARAÇ DEĞER TESBİTİ  629
 ŞİKAYET – MADEN YASASI HACZEDİLEMEMEZLİK  630
 ŞİKAYET ("HACZEDİLEN MAKİNENİN FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA Kİ MAKİNE OLUP OLMADIĞI VE DEĞERİNİN TESPİTİ”)  632
 ŞİKAYET (SATILAMAMAZLIK) – HURDA  634
 ŞİKAYET – M.K.’NİN 684 VE 686 MADDELERİ MUCİBİNDE TEFERRUAT VE MÜTEMMİM CÜZ  636
 ŞİKAYET (KDV ORANI)  638
 İHALENİN FESHİ  640
 TAKİPTE İKİ AYRI ALACAK İÇİN İŞLEMİŞ FAİZ HESAPLAMASI  645
 TAKİP – TAŞINMAZ HACZİ – SATIŞ  647
II. UYGULAMADA İCRA ‘ ÖRNEKLERİ ‘.  650
Kaynakça  711
Kavram Dizin  712
 


Filiz Berberoğlu Yenipınar
Eylül 2020
79.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Mart 2020
120.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Birinci Bölüm
UYGULAMADA İCRA TAKİBİ
I. GENEL BİLGİLER – TANIM VE KAVRAMLAR  19
A. Usül ve Yargılama Esasları – Genel Bilgiler  19
1. Görevli ve Yetkili İcra Mahkemesi  19
a. İcra Mahkemesi İİK’nin 4. Maddesinde Düzenlenmiştir  19
b. Davanın Yargılamayı Gerektirir Nitelikte Olması – Dar Yetkili Yetkili İcra Mahkemesi  20
c. Dava Şartlarından Olan Husumet (Sıfat) Ehliyeti  21
d. İhalenin Feshi – Husumet  21
2. Haricen Tahsilat ve İcra Tahsil Harcı  22
a. Genel Bilgiler  22
b. 492 sayılı Harçlar Kanunu Madde 23, “İcra Takibinden Vazgeçme”  22
B. Tanım ve Kavramlar  23
1. Borçlunun İtirazı  23
a. Kısmi İtiraz  24
b. Çocuk Teslimine İlişkin İlamların İnfazı İçin Kesinleşmesi Şarttır  24
c. Kambiyo Senetleri – İtirazlar  24
d. Çekin Yasal Süresinde Ödenmek Üzere Muhataba İbraz Edilmesi Zorunludur  26
e. İmzaya İtirazın Ayrıca ve Açıkça Yapılması Gerekmektedir  27
f. İlama Dayalı Takipte Borcun Ödendiği İddiası  27
g. Kiralananın Tahliyesi Talep Etme  27
h. İİK’nin 150/ı Maddesi  28
ı. Senetteki Düzeltmeler – İmzaya İtiraz  30
aa. Takip Dayanağı Senedin Teminat Senedi Olduğu İddiası  31
bb. Kesin Hacze Dönüşme  31
cc. Rehinle Temin Edilmiş Alacak  31
2. Genel Bilgiler  34
a. “İlama Müstenit Takip – İlamsız takip  34
aa. İlamlı İcra Takibi – İtiraz  34
bb. İlamsız İcra Takibi – İtirazın İptali  36
cc. Menfi Tespit Davası  38
dd. Şikayet  39
3. Mal Beyanında Bulunmamak  40
4. Yediemin – Üçüncü Şahsa Bırakılan Mallar  48
5. Tasarrufun İptali Davası  62
6. Borçlunun "Haline Münasip Evi"  64
a. Aile Konutu  64
b. İpotek – Diğer Eşin “Açık Rızası”  65
7. İstihkak Davalarında Harç  65
8. “Talep İçin Müddetler”  65
9. Fazla Verilen Paranın Geri Alınması”  66
10. İhtiyati Haciz  68
11. Tebligat  69
a. 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 21. Maddesinin 1. Fıkrası  69
b. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 32. Maddesi Gereğince; Tebligatın Usulsüz Olması  70
c. Hükmi Şahıslara Ne Şekilde Tebligat  70
d. “Tebliğ İmkansızlığı ve Tebellüğden İmtina”  71
12. Vekile Tebligat  72
a. Hapis Hakkı  73
b. Belediye'ye Ait Bir Malın Haczedilmezliği  74
c. Kesin Aciz Vesikası  74
d. İpotek  75
e. Yasayolu İncelemesi  76
aa. Genel Bilgiler  76
bb. İstinaf incelemesi  81
cc. Kesinlik Sınırı  81
II. UYGULAMADA EN ÇOK RASTLANAN İCRA TAKİBİ VE ÖDEME EMRİ ÖRNEKLERİ  83
A. Adî Kiraya ve Hasılat Kiralarına Ait Takip  83
1. Örnek No: 13  83
2. Örnekle 13’le ilgili Açıklamalar  84
B. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip  85
1. Örnek No: 9  85
2. Örnek 9 "la ilgili Açıklamalar  86
C. Kambiyo Senetlerine (Çek, Poliçe ve Emre Muharrer Senet) Özgü Haciz Yolu İle Yapılacak Takip  88
1. Örnek No: 10*  88
2. Örnek 10"la ilgili Açıklamalar  89
D. İlâmsız Takipte Ödeme Emri  91
1. Örnek No: 7*  91
2. Örnek 7 "ile ilgili Açıklamalar  92
İkinci Bölüm
YARGITAY İÇTİHATLARI
(KONULARA GÖRE TASNİFLENMİŞ)
I. İLAMLI İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  93
II. İLAMSIZ İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  117
III. KAMBİYO SENEDİNE DAYALI İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  134
IV. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  177
V. MENKUL VE GAYRİMENKUL REHNİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  200
A. Menkul Rehni İle İlgili İçtihatlar  200
B. Gayrimenkul Rehni İle İlgili İçtihatlar  209
VI. TAHLİYE İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  219
VII. ÇOCUK TESLİMİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  237
VIII. MESKENİYETLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  241
IX. İSTİHKAKLA İLGİLİ İÇTİHATLAR  270
X. MAL BEYANINDA BULUNMAMAKLA İLGİLİ İÇTİHATLAR  296
XI. TAAHHÜDÜ İHLAL İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  303
XII. HAPİS HAKKI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  309
XIII. İHALENİN FESHİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  314
XIV. İCRA TAKİP – TAHSİL HARCI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  342
XV. YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ SUİSTİMAL İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  369
XVI. ‘ÖRNEK’LERLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  383
1. Örnek 1 No.lu Takip Talebi  383
2. Örnek 2 No.lu Takip Talebi  385
3. Örnek 3 No.lu Takip Talebi  386
4. Örnek 4–5 No.lu Takip Talebi  388
6. Örnek 6 No.lu Takip Talebi  390
7. Örnek 7 No.lu Takip Talebi  394
8. Örnek 8 No.lu Takip Talebi  396
9. Örnek 9 No.lu Takip Talebi  399
10. Örnek 10 No.lu Takip Talebi  402
11. Örnek 11 No.lu Takip Talebi  404
12. Örnek 12 No.lu Takip Talebi  408
13. Örnek 13 No.lu Takip Talebi  411
14. Örnek 14 No.lu Takip Talebi  414
Üçüncü Bölüm
DİLEKÇE VE TALEP ÖRNEKLERİ
I. İCRA MAHKEMESİNE SUNULAN DİLEKÇE ÖRNEKLERİ  419
 İSTİHKAK  419
 İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİPTE, İCRA EMRİNİN İPTALİ  422
 İMZAYA, BORCA, TARAF SIFATLARINA İTİRAZLAR – TAKİBİN İPTALİ.  424
 SATIŞ TALEBİMİZİN REDDİNE DAİR KARARININ İPTALİ/KALDIRILMASI  426
 YETKİYE, ALACAKLI SIFATINA, ZAMANAŞIMINA, BORCA VE FERİLERİNE İTİRAZLARIN SUNULMASI  429
 ŞİKAYET – TAHLİYE EMRİNİN İPTALİ  430
 İHALENİN FESHİ I  432
 İHALENİN FESHİ II  434
 İCRA EMRİNE KISMİ İTİRAZLARIMIZIN KABULÜ İLE İCRA EMRİNİN KISMİ İPTALİ  444
 İCRA TAKİBİNİN İPTALİ TALEBİ  446
 İMZAYA İTİRAZ – TAKİBİN DURDURULMASI TALEBİ  448
 KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ  450
 KIYMET TAKTİRİNE İTİRAZA İLİŞKİN CEVAP DİLEKÇESİ  452
 MAL BEYANINDA BULUNMAYAN SANIĞIN CEZALANDIRILMASI TALEBİ  454
 TAHLİYE – KİRA BORCU  455
 TAAHHÜDÜ İHLAL  456
 KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK  458
 ŞÜPHELİNİN KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI TALEBİ  460
 NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME I  461
 NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME II  462
 TAAHHÜDÜ İHLAL –TAKİBİN KESİNLEŞMESİ  463
 SATIŞIN DURDURULMASI VE HACZİN İPTALİ – HUSUMET  464
 MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET  465
 TAKİBİN VE SATIŞIN DURDURULMASI TALEPLİ–  466
 SÜRESİNDE BORCUNU ÖDEMEYEN KİRACININ TAŞINMAZDAN TAHLİYESİ TALEBİ  469
 İSTİNAF DİLEKÇESİ  470
 İSTİNAF – KARŞILIKSIZ ÇEK  472
 İSTİNAF – YENİDEN YARGILAMA TALEBİ  474
II. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE SUNULAN TALEP – ÖRNEK DİLEKÇELER  477
 HACZEDİLMEZLİK İTİRAZI  478
 BAKİYE BORCUN HESAPLANMASI TALEBİ  479
 HACİZ VE TAHLİYE TALEBİ  480
 BORÇLUNUN MAAŞ VE ÜCRETLERİNDEN KESİNTİ YAPILARAK DOSYAYA ÖDENMESİ İÇİN ÇALIŞMAKTA OLDUĞU İŞYERİNE MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ  480
 HACZİN KISMEN KALDIRILMASI TALEBİ  481
 KIYMET TAKDİRİ YAPILMASI, TAŞINMAZIN ÇAP VE KROKİSİNİN CELBİ TALEBİ  482
 BORÇLUNUN ALMAKTA OLDUĞU MAAŞ VE ÜCRETLERİNİN 1/4'Ü ÜZERİNE HACİZ KONULMASI İÇİN ÇALIŞMAKTA OLDUĞU İŞYERİNE HACİZ MÜZEKKERESİ YAZILMASI TALEBİ  482
 BORÇLUNUN BABASI …. VEFAT ETMİŞ OLUP, BORÇLUNUN VUKUATLI AİLE NÜFUS KAYIT TABLOSUNUN DOSYAYA ALINMASI, BORÇLUNUN BABASINDAN KALAN MİRAS PAYINA HACİZ KONULMASI TALEBİ.  482
 TAŞINMAZIN SATIŞINI TALEP EDİLMESİ  483
 NEZDİNDEKİ HESABINDA BULUNAN NAKİT PARALARA FİİLİ HACİZ KONULMASI TALEBİ  483
 ALACAĞI HARİCEN TAHSİL ETMİŞ OLMAMIZ NEDENİYLE, İCRA DOSYASININ KAPATILMASI VE DOSYADA HACİZLİ BULUNAN ARAÇLAR VE GAYRIMENKULLER ÜZERİNDEKİ HACZLERİN KALDIRILMASI TALEBİ  484
 TAKAS–MAHSUP TALEBİMİZİN SUNULMASI, ALACAKLI VEKİLİNCE MÜVEKKİLEMİN MAAŞINA HACİZ KONULMASI TALEBİNİN REDDİ TALEBİ  485
 DOSYA İNFAZ EDİLMİŞ OLMAKLA VASITA ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI  486
 TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ TALEBİ  487
 TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ İÇİN BANKAYA MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ  487
 İCRA EMRİNDEKİ BORCA, FAİZE VE HER TÜRLÜ FER’İLERİNE KARŞI İTİRAZLARI İÇEREN DİLEKÇE  488
 BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR  489
 TALİMAT – BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR I  490
 BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR II  491
 HACİZLERİN KALDIRILMASI TALEBİ  492
 HACİZ KONULMASI TALEBİNİN REDDİ TALEBİ  493
 TASHİH – HACİZLERİN KALDIRILMASI  494
 BOZMA – HACİZLERİN DÜŞMESİ TALEBİ  495
 İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZLAR  496
 KIYMET TAKDİRİ RAPORUNA İTİRAZ  497
 BORCA İTİRAZLARIN SUNULMASI  498
 BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE SÜRESİNDE İTİRAZ – MAL BEYANINDA BULUNULMASI TALEBİNE VE TÜM BORCA İTİRAZ  499
 ÖDEME – HACİZ VE ŞERHLERİN KALDIRILMASI  500
 İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE – ALACAKLI OLMA SIFATINA İTİRAZ  501
 YETKİYE, ALACAKLI SIFATINA, ZAMANAŞIMINA, BORCA VE FERİLERİNE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI  503
 BORCA, KİRA SÖZLEŞMESİNDEKİ İMZAYA, KİRA SÖZLEŞMESİNE, KİRANIN MİKTARINA, KİRACILIK İLİŞKİSİNE, KİRAYA ve FERİLERİNE İTİRAZ  504
 TAKİPTEN VAZGEÇME  505
 İLGİLİ YERLERE HACİZ MÜZEKKERESİ YAZILMASI  505
 HACİZLERİN KALDIRILMASI TALEBİ  506
 KAYITLI ARAÇ VE TAŞINMAZ VARSA BUNLARINDA HACZEDİLMESİ İÇİN İLGİLİ YERLERE MÜZEKKERE YAZILMASI VE BORÇLULARIN HACİZ KONULMASI  507
 TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMİ  508
 TAKİBE İTİRAZLARIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ  509
 TAKİBE İTİRAZLARIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ II  510
 TAKİBE İTİRAZLARIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ III  511
Dördüncü Bölüm
BİLİRKİŞİ RAPORLARI – İCRA ÖRNEKLERİ
I. İCRA HUKUKUNDA ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI  513
 ŞİKAYET – İCRA EMRİNİN İPTALİ  513
 FAİZ ORANLARI – BANKA FAİZİ – EK RAPOR  515
 5941 SAYILI YASANIN 5. MADDESİ GEREĞİ KARŞILIKSIZ ÇIKAN ÇEKİN TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ, TAKİP VE YARGILAMA GİDERLERİNİN HESAPLANMASI  525
 RE’SEN BİLİRKİŞİ – HESAPLAMA  528
 SATIŞ DOSYASINDAN DÜZENLENEN SIRA CETVELİNE İTİRAZ  532
 HESAP ÖZETİ İNCELEMESİ  541
 “TAAHHÜT SÖZLEŞMESİNİN YAPILDIĞI TARİH İTİBARI İLE (SÖZLEŞMEDEKİ VADE TARİHLERİNE KADAR İŞLEYECEK FAİZ MİKTARLARI DA DİKKATE ALINARAK) DOSYA BORÇ HESABININ YAPILMASI”  543
 DAVACI BORÇLULARIN BORÇ MİKTARLARININ HESAPLANMASI – İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ  546
 İLAMLI TAKİP – TALEP TARİHİ İTİBARI İLE ALACAK MİKTARININ HESAPLAMASI İLE İLGİLİ RAPOR  551
 BAKİYE BORÇ MUHTIRASININ İPTALİ – HESAPLAMA RAPORU  554
 KİRA BEDELLERİNİN DAVACININ HESABINA YATIRILIP YATIRILMADIĞI İLE İLGİLİ RAPOR  556
 BORÇLUYA ÇIKARILAN 11.04.2016 TARİHLİ BAKİYE BORÇ MUHTIRASI İLE İLGİLİ RAPOR – GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)  558
 İLAMLI İCRA TAKİBİ – ÖRNEK 4–5 İCRA EMRİ  562
 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ – FAİZ HESAPLAMASI İLE İLGİLİ RAPOR  565
 ŞİKAYET – HESAPLAMA – TEBLİGAT EKSİĞİ  567
 TAKİP TALEBİNDEKİ VE ÖDEME EMRİNDEKİ FAİZLERİN YASAL FAİZ ORANINDAN HESAPLANIP HESAPLANMADIĞI HAKKINDA İNCELEME  572
 İİK MD 153 HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE TAŞINMAZDAKİ İPOTEĞİN KALDIRILMASI  574
 ŞİKAYET KONUSU SIRA CETVELİNE İTİRAZ – EK BİLİRKİŞİ RAPORU  577
 SIRA CETVELİNİN KALDIRILARAK 6183 SAYILI YASA GEREĞİNCE AMME ALACAKLILARIN ÖN – İLK SIRADA YER ALMASI – YENİDEN SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ  579
 İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ İCRA EMRİ – ÖDEME EMRİ  584
 LEHİNE %20 İCRA İNKAR TAZMİNAT TALEBİ – ÜCRETİ VEKALET  585
 CÜZİ SATIŞ AVANSI YATIRDIĞINI, İCRA MÜDÜRÜNÜN EKSİK MİKTARI ALACAKLIDAN MUHTIRA İLE İSTEMEDİĞİNİ, SATIŞ İSTEMİNİN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN SATIŞ GİDERİNİN DE PEŞİN OLARAK YATIRILMASI  590
 TEMLİK SÖZLEŞMESİ – HESAPLAMA – İİK MD 106 VE 110 HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE İKİ YIL İÇERİSİNDE SATIŞ İSTENMESİ  593
 EK BİLİRKİŞİ RAPORU – DAVALININ İTİRAZLARI – FAZLA VE TEKERRÜR HESAPLAMA  598
 PRİM VE VERGİ BORCU – SIRA CETVELİ  600
 FAİZ HESABI – BORÇLUNUN HİSSE HESABI  605
 BORÇ MUHTIRASININ İPTALİ  606
 DOSYADA HESAP HATASI – İNCELEME RAPORU  611
 FAİZ HESAPLANMASI – (MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT)  615
 KIDEM TAZMİNATI FAİZİNE İTİRAZ  619
 NAFAKA BAKİYE ALACAK HESAPLAMASI  621
 İSTİHKAK  624
 KIYMET TAKTİRİNE İTİRAZ  626
 KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ – ARAÇ DEĞER TESBİTİ  629
 ŞİKAYET – MADEN YASASI HACZEDİLEMEMEZLİK  630
 ŞİKAYET ("HACZEDİLEN MAKİNENİN FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA Kİ MAKİNE OLUP OLMADIĞI VE DEĞERİNİN TESPİTİ”)  632
 ŞİKAYET (SATILAMAMAZLIK) – HURDA  634
 ŞİKAYET – M.K.’NİN 684 VE 686 MADDELERİ MUCİBİNDE TEFERRUAT VE MÜTEMMİM CÜZ  636
 ŞİKAYET (KDV ORANI)  638
 İHALENİN FESHİ  640
 TAKİPTE İKİ AYRI ALACAK İÇİN İŞLEMİŞ FAİZ HESAPLAMASI  645
 TAKİP – TAŞINMAZ HACZİ – SATIŞ  647
II. UYGULAMADA İCRA ‘ ÖRNEKLERİ ‘.  650
Kaynakça  711
Kavram Dizin  712
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020