Açıklamalı – Uygulamalı – İçtihatlı Kooperatifler Kemal Özmen  - Kitap
Açıklamalı – Uygulamalı – İçtihatlı

Kooperatifler

5. Baskı, 
Şubat 2018
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1159
Barkod:
9789750246913
Kapak Türü:
Ciltli
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Kitap, kooperatiflerin kuruluşundan itibaren uygulamaları ve bu uygulamalara dayanak teşkil eden mevzuatı (kanun, anasözleşme, yönetmelik, tebliğ, Yargıtay içtihatları, Bakanlık yazıları, özelgeler vs.) kapsamaktadır.
Kooperatiflerle ilgili uygulama ve mevzuat üç kısımdan oluşmaktadır.
Birinci kısım; genel bilgiler, kuruluş, ortaklık işlemleri, kooperatif organları (genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu), arsa, ihale ve teminat, inşaat, şerefiye ve dağıtım ile ferdileşme (tahsis) konularını, (yapı kooperatiflerinin kuruluşundan ortaklarının işyeri ya da konut sahibi olmalarına kadar olan süreçteki iş ve işlemlerini)
İkinci kısım; yapı kooperatifinin amacını gerçekleştirdikten sonra işletme kooperatifi olarak amaç ve tür değişikliği ile anonim şirket olarak amaç ve tür değişikliği ve yönetim planı konularını, (iskan ve işletme sürecindeki iş ve işlemlerini)
Üçüncü kısım olarak da; muhasebe, vergileme ve sigorta konularını kapsamaktadır.
Kitabın sonuna 31.12.2017 tarihine kadar değişiklikleri de kapsar şekilde kanun ve ana sözleşmeler eklenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Bilgiler
.
Kuruluş
.
Ortaklık İşlemleri
.
Genel Kurul
.
Yönetim Kurulu
.
Denetim Kurulu
.
Arsa
.
İhale ve Teminat
.
İnşaat
.
Şerefiye ve Dağıtım
.
Ferdileşme
.
Yapı Kooperatiflerinin İşletme Kooperatifi Olarak Amaç ve Tür Değiştirmesi
.
Yapı Kooperatiflerinin Anonim Şirket Olarak Amaç ve Tür Değiştirmesi
.
Toplu Yapı Site Yönetim Planı
.
Muhasebe
.
Vergileme
.
Yapı Kooperatiflerinde Sigorta
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
7
Kısaltmalar 
19
BİRİNCİ KISIM
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
1. KOOPERATİFÇİLİK NEDİR VE HANGİ GEREKÇELERDEN DOĞMUŞTUR 
23
2. KOOPERATİFÇİLİĞİN ÖZELLİKLERİ 
23
3. KOOPERATİFÇİLİĞİN YARARLARI 
25
4. KOOPERATİFÇİLİK İLKELERİ 
25
4.1. Gönüllü ve Serbest Giriş–Çıkış İlkesi 
26
4.2. Demokratik Yönetim İlkesi 
26
4.3. Ortağın Ekonomik Katılımı İlkesi 
26
4.4. Özerklik ve Bağımsızlık İlkesi 
27
4.5. Eğitim, Öğretim ve Bilgilendirme İlkesi 
27
4.6. Kooperatifler Arası İşbirliği İlkesi 
27
4.7. Topluma Karşı Sorumluluk İlkesi 
27
5. KOOPERATİFLERLE, ŞİRKETLER VE DERNEKLER ARASINDAKİ FARKLAR 
27
5.1. Kooperatiflerle, Şirketler Arasındaki Farklar 
27
5.2. Kooperatiflerle, Dernekler Arasındaki Farklar 
28
6. KOOPERATİF TÜRLERİ 
28
7. KOOPERATİFLERİN MEVZUAT İÇİNDEKİ YERİ 
30
8. KOOPERATİFLERİN TÜRK TİCARET KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU 
32
9. İŞYERİ KOOPERATİFLERİNİN OSB’LERLE OLAN İLİŞKİLERİ 
33
10. DEVLET VE KOOPERATİFÇİLİK 
34
11. KOOPERATİFLERİN SORUNLARI 
35
11.1. Finansman Sorunu 
35
11.2. Mevzuat Sorunu 
36
11.3. Arsa Sorunu 
36
11.4. Kalite Sorunu 
37
11.5. Zaman Sorunu 
37
11.6. Denetim Sorunu 
37
11.7. Diğer Sorunlar 
38
12. TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (2012 – 2016) 
39
İkinci Bölüm
KURULUŞ
1. HAZIRLIK İŞLEMLERİ 
41
2. İZİN 
42
3. TESCİL VE İLAN 
43
4. TESCİL VE İLANDAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER 
44
5. ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ 
45
6. KOOPERATİF BİRLİKLERİNİN KURULUŞU 
46
7. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 
48
8. İLGİLİ MEVZUAT 
50
9. YAZIŞMA BELGE ÖRNEKLERİ 
60
Üçüncü Bölüm
ORTAKLIK İŞLEMLERİ
1. ORTAK OLMA YOLLARI (ŞEKİLLERİ) 
65
1.1. Kooperatifin Kurucu Ortağı Olarak Ortak Olunması 
65
1.2. Kooperatifin Kurulmasından Sonra Ortak Olunması 
66
1.3. Ortaklığın Devir Alınması Yoluyla Ortak Olunması 
67
1.4. Veraset Yoluyla Ortak Olunması 
68
1.5. Taşınmaz Mal veya İşletme Karşılığı Ortak Olunması 
68
2. ORTAKLIĞA KABUL 
69
3. ORTAKLIK KONUMU 
70
3.1. Ortaklık Dosyası 
72
3.2. Ortaklar Defteri 
73
3.3. Ortaklık Senedi 
73
3.4. Ortaklık Cüzdanı 
74
3.5. Ortaklar Listesi 
75
3.6. Cari Hesap Durumu 
75
4. ORTAKLARIN ÖDEMELERİ 
76
4.1. Sermaye Payı 
76
4.2. İnşaat Payı 
76
4.3. Aidat 
77
4.4. Kaydiye 
77
4.5. Gecikme Farkı 
78
4.6. Şerefiye Payı 
79
4.7. Diğer Ödemeler 
79
5. ÖDEMELER İLE İLGİLİ GENEL KURUL KARARI 
79
6. ORTAKLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
81
6.1. Ortakların Hakları 
81
A. Ortakların Bireysel Olarak Kullanacakları Hakları 
81
B. Toplu Kullanılacak Haklar 
87
6.2. Ortakların Yükümlülük ve Sorumlulukları 
88
A. Parasal Yükümlüğünü Yerine Getirmesi Yükümlülüğü: 
88
B. Sır Saklama Yükümlülüğü 
89
7. ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ 
89
7.1. Ortaklıktan Çıkma 
89
7.2. Ortaklıktan Çıkarılma 
90
7.3. Ortaklığın Devri 
97
7.4. Ortağın Ölümü 
97
8. GÖREV VEYA HİZMETİN SONA ERMESİ 
98
9. ORTAKLIĞI SONA ERENLERLE HESAPLAŞMA 
98
10. SABİT (PEŞİN) FİYATLI ORTAKLIK KAYDI 
100
11. YAPI KOOPERATİFLERİNE ORTAK OLUR İKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
101
11.1. Kooperatifin, Tescil Edilerek Tüzel Kişilik Kazanıp Kazanmadığı İncelenmelidir 
101
11.2. Kooperatif Anasözleşmesinin Temin Edilerek İncelenmesi Gerekmektedir 
101
11.3. Kooperatifin Yöneticileri, Denetçileri ve Kurucuları Bilinmelidir 
102
11.4. Kooperatife Ortak Olacak Kişiler Ortaklık Koşullarını Taşımalıdırlar 
102
11.5. Kooperatifin Tanıtımı İçin Yapılan Reklam, Broşür, İlan vs.’de Yer Alan Bilgilerin Doğru Olup Olmadığı ve Genel Kurul Kararına Dayanıp Dayanmadığı Araştırılmalıdır 
102
11.6. Kooperatifin Ortak Sayısı Bilinmelidir 
102
11.7. Ödemelerle İlgili Bilgi Sahibi Olunmalıdır 
103
11.8. Ödemelerin Banka Hesaplarına Yapılması 
103
11.9. Kooperatifin Ortak Yapısı Öğrenilmeye Çalışılmalıdır 
103
11.10. Arsanın Olup Olmadığı İncelenmelidir 
104
11.11. Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması Halinde Arsa Sahiplerine Verilecek Taşınmazlara Ortak Kayıt Edilmemelidir 
104
11.12. İnşaata Başlamış İse, İnşaat Ruhsatının Olup Olmadığı Araştırılmalıdır 
104
11.13. Devirlerde, Devreden Ortağın Borcu ve/veya Kooperatife Karşı Bir Anlaşmazlığının Olup Olmadığı İncelenmelidir 
104
11.14. Kooperatiflerde Ortak Adına Tapu Tescili Yapıldıktan Sonra İşyeri Devirlerinde Ayrıca Ortaklık Devrinin de Yapıldığı Belirtilmelidir 
105
11.15. Yöneticilerin ve Kurucuların Daha Evvel İnşaat Müteahhidi, ya da Yap–Sat Yöntemi İle İş Yapan Kişiler Olup Olmadığı Bilinmelidir 
105
11.16. Kooperatiflerde Yedek ve Şartlı Ortaklığın Olmayacağı Hususu Bilinmelidir 
105
11.17. Kooperatife Ortak Olan Kişilerin Ortaklık Senedini veya Ortaklık Cüzdanını Almaları Gerekmektedir 
105
12. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 
106
12.1. Ortaklıktan Çıkarma Kararının İptali ile İlgili Yargıtay Kararları 
106
12.2. Ortaklığın Devri ile İlgili Yargıtay Kararları 
164
12.3. Çıkan veya Çıkarılan Ortaklara Geri İadeler ile İlgili Yargıtay Kararları 
175
12.4. Konut veya İşyeri Verilemeyen Kişiye Ödenecek Tazminat ile İlgili Yargıtay Kararları 
186
12.5. İhraca Gerekçe Teşkil Etmeyen Ödemeler ile İlgili Yargıtay Kararları 
196
12.6. Tebligatlarla İlgili Yargıtay Kararları 
197
12.7. Ortaklıkla ile İlgili Diğer Yargıtay Kararları 
198
13. İLGİLİ MEVZUAT 
246
14. YAZIŞMA BELGE ÖRNEKLERİ 
254
Dördüncü Bölüm
GENEL KURUL
1. GENEL KURUL YAPMAYA YETKİLİ ORGANLAR 
269
2. GENEL KURULA ÇAĞRI ZAMANI VE SÜRESİ 
270
3. GENEL KURUL ÇALIŞMALARI 
271
3.1. Genel Kurula Hazırlık Çalışmaları 
271
3.2. Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporunun Hazırlanması 
278
3.3. Denetçiler Raporunun Hazırlanması 
279
3.4. Bilanço, Envanter ve Gelir–Gider Farkı Hesabının Hazırlanması 
280
3.5. Gelecek Yılın Çalışma Programı ve Tahmini Bütçesinin Hazırlanması 
281
3.6. Ortaklar Cetvelinin Hazırlanması 
282
3.7. Gündemde Yer Alan Konulara Ait Diğer Belgelerin Hazırlanması 
282
4. GENEL KURULLARDA ÇOĞUNLUK (NİSAP) 
283
5. GENEL KURULLARDA OY KULLANMA VE VEKALET 
284
6. GENEL KURULLARIN ERTELENME NEDENLERİ 
287
7. GENEL KURULLARIN İPTAL NEDENLERİ 
288
8. DİVAN BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ 
289
9. GENEL KURUL GÜNÜ YAPILAN ÇALIŞMALAR 
290
10. GENEL KURULDAN SONRA YAPILAN ÇALIŞMALAR 
291
11. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 
296
12. İLGİLİ MEVZUAT 
354
13. YAZIŞMA BELGE ÖRNEKLERİ 
376
Beşinci Bölüm
YÖNETİM KURULU
1. GENEL BİLGİ 
397
2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU 
399
3. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞUNA AİT KONULAR 
400
4. MURAHHAS ÜYELİK 
407
5. KOOPERATİF GENEL MÜDÜRLERİ VE/VEYA MÜDÜRLERİ 
408
6. KOMİSYONLAR 
411
7. KOOPERATİFLERDE YAZIŞMALAR VE DOSYALAMA DÜZENİ 
412
8. SÖZLEŞMELER 
414
9. GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 
416
10. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 
423
11. İLGİLİ MEVZUAT 
443
Altıncı Bölüm
DENETİM KURULU
1. GENEL BİLGİ 
463
2. DENETÇİLERİN GÖREVLERİ 
464
3. DENETÇİ SEÇİLME KOŞULLARI 
465
4. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 
468
5. İLGİLİ MEVZUAT 
470
Yedinci Bölüm
ARSA
1. GENEL BİLGİ 
479
2. GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 
481
3. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 
483
4. İLGİLİ MEVZUAT 
486
Sekizinci Bölüm
İHALE VE TEMİNAT
1. GENEL BİLGİ 
495
1.1. İhale Yöntemleri 
497
1.2. İhale Çalışmaları 
498
2. TEMİNAT 
499
2.1. Teminat Alma Nedenleri 
499
2.2. Teminat Olarak Alınacak Değerler 
500
2.3. Teminat Çeşitleri ve Oranları 
500
2.4. Teminat Alma Zamanları 
501
2.5. Kesin Teminatın Artması 
501
2.6. Kesin Teminatın Geri Verilme Koşulları 
501
3. GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 
502
4. İLGİLİ MEVZUAT 
504
Dokuzuncu Bölüm
İNŞAAT
1. GENEL BİLGİ 
507
1.1. İnşaat Sözleşmesinin Hazırlanması 
507
1.2. İnşaat Sözleşmesinin Unsurları 
508
1.3. Sözleşmenin Şekli ve Tarafları 
509
1.4. Yüklenicinin Borçları 
509
1.5. Kooperatifin Borçları 
514
1.6. Hakedişlerin Düzenlenmesi 
516
1.7. İnşaat Yapım Yöntemleri 
517
2. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT 
518
2.1. Kooperatifin Kendi Arsasını Kat Karşılığı (Konut veya İşyeri) Yapımcı Firmalara Vermesi 
518
2.2. Kooperatifin Üçüncü Kişi veya Firmalara Ait Arsa Üzerine Kat Karşılığı İnşaat Yapması 
519
3. İLGİLİ YARGI KARARLARI 
519
4. İLGİLİ MEVZUAT 
551
Onuncu Bölüm
ŞEREFİYE VE DAĞITIM
1. GENEL BİLGİ 
581
2. ŞEREFİYE KOMİSYONU 
583
3. ŞEREFİYE RAPORUNUN HAZIRLANMASI 
584
4. ŞEREFİYE RAPORUNA YAPILAN İTİRAZ 
585
5. GEÇİCİ MALİYETİN BELİRLENMESİ 
586
6. İŞYERİ KESİN MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ 
586
7. DAĞITIM (KUR’A VE/VEYA TERCİHLİ TAHSİS) 
587
8. İLGİLİ YARGI KARARLARI 
588
9. YAPI KOOPERATİFLERİ KUR’A YÖNETMELİĞİ 
599
Onbirinci Bölüm
FERDİLEŞME (TAHSİS)
1. GENEL BİLGİ 
601
2. FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI 
601
3. FESİH VE TASFİYE 
603
4. KOOPERATİFLERİN BİRLEŞMESİ 
605
6. BAKANLIK YAZILARI 
623
İKİNCİ KISIM
Birinci Bölüm
YAPI KOOPERATİFLERİNİN İŞLETME KOOPERATİFİ OLARAK AMAÇ VE TÜR DEĞİŞTİRMESİ
1. GENEL BİLGİ 
631
1.1. Yapı Kooperatiflerinin Amacını Gerçekleştirdikten Sonra İşletme Sürecinde Kooperatifin Yönetilmesi İçin İşletme Kooperatifine Dönüşmesi: 
631
1.2. Yapı Kooperatiflerinde İşyeri Sayısının Yeterli Olmaması Nedeniyle İşletme Kooperatifine Dönüşmesi 
640
1.3. Kooperatif Eliyle veya Değişik Şekillerde Yapılaşan Yapı Topluluklarının (Konut ve/veya İşyerlerinden Oluşan Site Özellikle Yerlerin) Yönetim Hizmetlerinin Görülmesi İçin Yeni İşletme Kooperatifi Kurulması 
641
2. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 
642
3. BAKANLIK GÖRÜŞÜ VE ÖZELGE 
644
İkinci Bölüm
YAPI KOOPERATİFLERİNİN ANONİM ŞİRKET OLARAK TÜR DEĞİŞTİRMESİ VE/VEYA BİR ANONİM ŞİRKETLE BİRLEŞMESİ
1. GENEL BİLGİ 
647
1.1. Kooperatifin Doğrudan Anonim Şirkete Dönüşmesi 
647
2. BAKANLIK GÖRÜŞLERİ 
651
Üçüncü Bölüm
TOPLU YAPI SİTE YÖNETİM PLANI
1. GENEL BİLGİ 
653
2. KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NA GÖRE YÖNETİM PLANI 
654
3. TOPLU YAPI SİTE YÖNETİM PLANININ HAZIRLANMASI 
655
3.1. Bağımsız Bölümlerin Yönetim Tarzı 
656
3.2. Bağımsız Bölümlerin Kullanma Maksat ve Şekli 
656
3.3. Yönetici ve Denetici Ücretleri 
656
3.4. Diğer Hususlar 
656
4. YAPI KOOPERATİFLERİNİN SORUMLULUĞUNDA İNŞAATI GERÇEKLEŞTİRİLEN KONUT YA DA İŞYERLERİ İÇİN YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASINDA (İSKAN VEYA İŞLETME AŞAMASINDA) TERCİH EDİLECEK HUKUKİ STATÜNÜN DİKKATE ALINMASI 
657
5. GİDERLERE KATILMA 
659
6. YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ 
661
7. GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 
664
8. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 
666
ÜÇÜNCÜ KISIM
Birinci Bölüm
MUHASEBE
1. MUHASEBENİN TANIMI VE AMACI 
671
2. MUHASEBECİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA KURALLARI, ÖZELLİKLERİ VE KİŞİLİĞİ 
672
2.1. Hesaplara İlişkin Görevleri 
673
2.2. Mali Görevleri 
673
2.3. Yönetim Görevleri 
674
2.4. Çalışanlarla İlgili Görevleri 
674
2.5. Muhasebecilerin Çalışma Kuralları 
674
2.6. Muhasebecilik Mesleğinin Özellikleri 
675
2.7. Muhasebecinin Kişiliği 
675
3. HESAP ÇERÇEVESİ, HESAP PLANI VE UYGULAMASI 
676
3.1. Düzenlemenin Kapsamı 
676
3.2. Düzenlemenin Amacı 
679
3.3. Tekdüzen Hesap Planına Uymamanın Yaptırımı 
680
4. YAPI KOOPERATİFLERİNDE TEKDÜZEN HESAP PLANI UYGULAMASI 
680
4.1. Kuruluş İşlemlerine Ait Muhasebe Kayıtları 
681
4.2. Tahsilatlara Ait Muhasebe Kayıtları 
682
4.3. Harcamalara Ait Muhasebe Kayıtları 
698
5. YIL SONU İŞLEMLERİ 
703
6. YEDEK AKÇE AYRIMI 
709
7. BİLANÇO 
709
7.1. Bilanço İlkeleri 
710
7.2. Bilanço Düzenleme Kuralları 
713
7.3. Bilançonun Biçimsel Yapısı 
713
7.4. Bilanço Kalemlerine İlişkin Açıklamalar 
714
8. ENVANTER 
714
9. BÜTÇE 
716
10. YAPI KOOPERATİFLERİ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER 
722
11. YAPI KOOPERATİFLERİNDE DEFTERLERLE İLGİLİ ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR 
727
12. MUHASEBE İŞLEMLERİNDE UYULACAK KURALLAR 
728
13. YAPI KOOPERATİFLERİNDE MUHASEBE UYGULAMASINA İLİŞKİN KİŞİSEL ÖNERİLER 
730
14. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 
733
İkinci Bölüm
VERGİLEME
GENEL BİLGİ 
765
1. VERGİ USUL KANUNU 
766
1.1. Genel Bilgi 
766
2. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 
768
2.1. Genel Bilgi 
768
2.2. Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar 
777
2.3. İlgili Mevzuat 
781
3. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 
821
3.1. Genel Bilgi 
821
3.2. İşyeri Yapı Kooperatifleri 
821
3.3. Konut Yapı Kooperatifleri 
822
3.4. İlgili Mevzuat 
837
4. GELİR VERGİSİ KANUNU 
884
4.1. Genel Bilgi 
884
4.2. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergi Kesintisi 
885
4.3. Kooperatif Taşınmazlarının Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 
886
4.4. Kooperatif Ortaklarının, Ortaklık Hakkını Devretmelerinin Gelir Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu 
887
4.5. İlgili Mevzuat 
889
5. DAMGA VERGİSİ KANUNU 
896
5.1. Genel Bilgi 
896
5.2. Belli Para Üzerinden Vergileme 
897
6. EMLAK VERGİSİ KANUNU 
900
6.1. Genel bilgi 
900
6.2. İlgili Mevzuat ve Kaynak 
903
7. HARÇLAR KANUNU 
904
7.1. Genel Bilgi 
904
7.2. İlgili Mevzuat ve Kaynak 
906
Üçüncü Bölüm
YAPI KOOPERATİFLERİNDE SİGORTA
1. GENEL BİLGİ 
917
2. İNŞAATIN EMANET YÖNTEMİYLE YAPILMASI 
917
3. İNŞAATIN İHALE YÖNTEMİYLE YAPILMASI 
920
4. İLGİLİ MEVZUAT 
921
4.1. Genelge 
921
4.1. Yönetmelik 
931
4.3. Tebliğ 
938
KOOPERATİFLER MEVZUATI
KOOPERATİFLER KANUNU) 
979
KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ 
1009
TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ 
1035
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ 
1059
SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ 
1097
GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ 
1127
Kavramlar Dizini 
1157
Yazarın Özgeçmişi 
1160