Medenî Usûl Hukukunda Taleple Bağlılık İlkesi – Medeni Usul Hukuku Monografileri – Dr. Osman Duran  - Kitap

Medenî Usûl Hukukunda Taleple Bağlılık İlkesi

– Medeni Usul Hukuku Monografileri –

1. Baskı, 
Ekim 2020
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
352
Barkod:
9789750262760
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
460,00
İndirimli (%50):
230,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Çalışmanın konusunu oluşturan taleple bağlılık ilkesi, bir yargılamada tarafların ve mahkemelerin yetki ve yükümlülüklerini düzenleyen önemli bir ilkedir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 26'da bu ilke; "Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir (f.1). Hâkimin, tarafların talebiyle bağlı olmadığına ilişkin kanun hükümleri saklıdır (f.2)" şeklinde düzenlenmiştir. Çalışmada, taleple bağlılık ilkesinin sonuçları ayrı başlıklar altında ele alınarak hem doktrin hem de yargı kararlarına geniş yer verilmiştir. Taleple bağlılık ilkesinin kanun yolu aşamasındaki görünümü olan aleyhe karar verme ve bozma yasağı ayrı başlık altında incelenmiştir. Taleple bağlılık ilkesi açısından özellik arzeden durumlar üst başlığı altında; belirsiz alacak davasında, ihtiyati tedbirlerde ve terditli davalarda taleple bağlılık ilkesinin farklılık arz edip etmediği incelenmiştir. Taleple bağlılık ilkesine aykırı olarak verilmiş bir mahkeme kararının akıbetinin ne olacağı, hem Türk hem de Almanya, Avusturya ve İsviçre hukuklarındaki doktrin ve yargı kararları ayrıntılı olarak ele alınarak ortaya koyulmuştur. Son bölümde taleple bağlılık ilkesinin istisnaları, yani kendiliğinden harekete geçme ilkesinin uygulandığı durumlar ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Taleple Bağlılık İlkesine İlişkin Temel Bilgiler
.
Davacının Dava Dilekçesi Üzerindeki Tasarruf Yetkisi
.
Mahkemenin Dava Dilekçesi İle Bağlılığı
.
Taleple Bağlılık İlkesinin İstisnaları
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
7
Önsöz 
9
Kısaltmalar 
17
GİRİŞ
§ I. KONUNUN TAKDİMİ 
21
§ II. KONUNUN ÖNEMİ 
27
§ III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 
29
BİRİNCİ BÖLÜM
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER
§ I. TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ KAVRAMI 
33
A. Kavram 
33
B. Taleple Bağlılık İlkesinin Temeli 
36
C. Taleple Bağlılık İlkesi Bakımından Medeni Usul Hukukunun Amacı 
39
§ II. TALEPLE BAĞLILIK İLKESİNİN UYGULAMA ALANI 
43
§ III. TALEPLE BAĞLILIK İLKESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 
46
A. Genel Olarak 
46
B. Roma Hukuku 
47
1. Kanuni Davalar ve Formula Yargılamasında Taleple Bağlılık İlkesi 
47
a. Kanuni Davalar ve Formula Yargılaması 
47
b. Kanuni Davalar ve Formula Yargılamasında Taleple Bağlılık İlkesi 
51
aa. Minus Petitio ve Plus Petitio 
52
bb. Belirsiz Formula Davalarında Taleple Bağlılık İlkesi 
55
cc. Kanuni Davalar ve Formula Yargılamasında Para Mahkûmiyeti İlkesi 
56
2. Klasik Sistem Dışı Yargılaması (Cognitio Extra Ordinem) 
58
3. Klasik Sonrası Dönem Yargılaması 
60
C. Müşterek Usul Hukuku 
61
D. 19. Yüzyıl ve Sonrası Tasarı ve Kanunlaştırmaları 
63
1. Almanya’daki Tasarı ve Kanunlaştırmalar 
63
2. Avusturya’daki Kanunlaştırmalar 
66
3. İsviçre’deki Kanunlaştırmalar 
67
4. Türkiye’deki Kanunlaştırmalar 
70
§ IV. DİĞER YARGI KOLLARINDA TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ 
73
A. Anayasa Yargısında Taleple Bağlılık İlkesi 
73
1. İptal ve Siyasi Partilerin Kapatılması Davalarında Taleple Bağlılık İlkesi 
74
2. Bireysel Başvurularda Taleple Bağlılık İlkesi 
76
B. Ceza Muhakemesi Hukukunda Taleple Bağlılık İlkesi 
79
1. Fiile ve Faile Bağlılık 
79
2. Suçun Nitelenmesine Bağlılık 
81
3. Aleyhe Bozma Yasağı 
82
C. İdari Yargılama Hukukunda Taleple Bağlılık İlkesi 
83
1. Dava Türüne Bağlılık 
85
2. İptal Davasında Taleple Bağlılık İlkesi 
86
3. Tam Yargı Davasında Taleple Bağlılık İlkesi 
88
İKİNCİ BÖLÜM
DAVACININ DAVA DİLEKÇESİ ÜZERİNDEKİ TASARRUF YETKİSİ
§ I. DAVA DİLEKÇESİNDEKİ UNSURLARDAN OLAN TARAFLAR 
96
A. Taraf Kavramı 
96
B. Tarafların Dava Dilekçesinde Belirtilmesi 
98
§ II. DAVA DİLEKÇESİNDEKİ UNSURLARDAN OLAN DAVA SEBEBİ 
99
A. Dava Sebebi Kavramı 
99
1. Ferdileştirme Teorisi 
99
2. Vakıalara Dayandırma Teorisi 
101
3. Değerlendirme 
103
B. Dava Sebebinin Dava Dilekçesinde Belirtilmesi 
104
§ III. DAVA DİLEKÇESİNDEKİ UNSURLARDAN OLAN HUKUKİ SEBEP 
106
A. Hukuki Sebep Kavramı 
106
B. Hukuki Sebebin Dava Dilekçesinde Gösterilmesi 
108
§ IV. DAVA DİLEKÇESİNDEKİ UNSURLARDAN OLAN TALEP SONUCU 
108
A. Talep Sonucu Kavramı 
108
B. Talep Sonucunun Taraf Dilekçelerinde Gösterilmesi 
112
1. Davacının Dilekçelerinde Talep Sonucunu Göstermesi 
112
2. Davalının Dilekçelerinde Talep Sonucunun Göstermesi 
116
C. Talep Sonucundaki Maddi Hataların Düzeltilmesi, Talep Sonucunun Genişletilmesi, Değiştirilmesi ve Azaltılması 
118
1. Talep Sonucundaki Maddi Hataların Düzeltilmesi 
118
2. Talep Sonucunun Genişletilmesi ve Değiştirilmesi 
119
3. Talep Sonucunun Azaltılması 
119
4. Değerlendirme 
120
D. Talep Sonucunun Yorumu 
120
E. Hâkimin Aydınlatma Yükümlülüğü 
123
1. Belirsiz ve Çelişkili Talep Sonucunda Hâkimin Aydınlatma Yükümlülüğü 
123
2. Hayat Olayıyla Uygun Olmayan Talep Durumunda Hâkimin Aydınlatma
Yükümlülüğü 
130
a. Alman Hukukunda 
132
b. İsviçre Hukukunda 
134
c. Avusturya Hukukunda 
135
d. Türk Hukukunda 
135
e. Değerlendirme 
142
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MAHKEMENİN DAVA DİLEKÇESİ İLE BAĞLILIĞI
§ I. MAHKEMENİN TARAFLAR, DAVA SEBEBİ VE HUKUKİ SEBEP İLE BAĞLILIĞI 
146
A. Mahkemenin Taraflar ile Bağlılığı 
146
1. Dava Konusu Kavramı 
147
2. Eski Maddi Hukuk Görüşleri 
151
3. Usul Hukuku (Saf Usuli) Görüşleri 
154
a. Tek Unsurlu Görüş 
155
b. İki Unsurlu Görüş 
160
4. Değerlendirme 
163
C. Mahkemenin Dava Sebebi İle Bağlılığı 
164
D. Taleple Bağlılık ve Taraflarca Getirilme İlkesi Arasındaki İlişki 
170
E. Mahkemenin Hukuki Sebep ile Bağlılığı 
173
F. Davacının Mahkemeyi Hukuki Sebep ile Bağlayabilmesi 
177
1. Bir Hayat Olayının Varlığı Durumunda 
177
2. Birden Fazla Hayat Olayının Varlığı Durumunda 
179
§ II. MAHKEMENİN TALEP SONUCU İLE BAĞLILIĞI 
181
A. Talep Hakkında Hüküm Verme Zorunluluğu 
181
B. Taleple Bağlılık İlkesinin Sonuçları 
184
1. Madde Metinlerinden Ortaya Çıkan Yasaklar 
185
a. Talep Edilmeyene Karar Verme Yasağı 
186
b. Fazlaya Karar Verme Yasağı 
193
c. Başka Bir Şeye Karar Verme Yasağı 
203
aa. Başka Bir Şeye Karar Verememe 
203
bb. Para İadesi ve Aynen İade Talepleri 
210
cc. Talep Edilen Hukuki Korumaya Göre Dava Çeşitlerine Bağlılık 
213
dd. Daha Azı ve Başka Bir Şey Arasındaki Ayrım 
217
2. Madde Metinlerinden Ortaya Çıkan İzin Verilen Durumlar 
220
a. Davayı Reddedebilme 
221
b. Daha Azına Karar Verebilme 
224
aa. Daha Azına Karar Verme 
224
bb. Davacının Daha Azına Karar Verilmesini Kabul Etmemesi 
228
cc. Davalının Kabul Ettiğinden Daha Azına Karar Verilememesi 
231
§ III. KANUN YOLU ÇERÇEVESİNDE TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ 
235
A. Olağan Kanun Yolunda Taleple Bağlılık İlkesi 
235
1. Kanuni Dayanak 
235
2. Dava Dilekçesine Bağlılık 
238
3. Kanun Yolu Talebine Bağlılık 
238
a. Lehe Karar Verme ve Bozma Yasağı 
239
b. Aleyhe Karar Verme ve Bozma Yasağı 
239
B. Olağanüstü Kanun Yolunda Taleple Bağlılık İlkesi 
245
§ IV. TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ AÇISINDAN ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR 
247
A. Belirsiz Alacak Davası 
248
B. İhtiyati Tedbirler 
250
C. Terditli Dava 
257
1. İlk Derece Yargılamasında Gösterdiği Özellik 
257
2. Kanun Yolu Aşamasında Gösterdiği Özellik 
260
§ V. TALEPLE BAĞLILIK İLKESİNE AYKIRILIĞIN HUKUKİ SONUÇLARI 
262
A. Alman Hukukunda 
262
B. Avusturya ve İsviçre Hukuklarında 
266
C. Türk Hukukunda 
267
D. Değerlendirme 
268
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİNİN İSTİSNALARI
§ I. KENDİLİĞİNDEN (RE’SEN) HAREKETE GEÇME İLKESİNİN UYGULANDIĞI DAVALAR 
273
A. Kendiliğinden Harekete Geçme İlkesi 
273
B. Talep Edilmeyene Karar Verilebildiği Durumlar 
278
1. Aile Hukukuna Ait Örnekler 
278
a. Türk Medeni Kanunu’nda Yer Alan Örnekler 
278
b. Çocuk Koruma Kanunu’nda Yer Alan Örnekler 
285
c. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da Yer Alan Örnekler 
286
2. Borçlar Hukukuna Ait Örnekler 
287
C. Talepten Fazlasına Karar Verilebildiği Durumlar 
289
D. Talep Edilenden Başka Bir Şeye Karar Verilebildiği Durumlar 
290
1. Aile Hukukuna Ait Örnekler 
290
2. Borçlar Hukukuna Ait Örnekler 
293
3. Ticaret Hukukuna Ait Örnekler 
300
§ II. YARGILAMA GİDERLERİ, DİSİPLİN PARA CEZALARI, YARGILAMA VE İCRA TAZMİNATI HAKKINDAKİ KARARLAR 
306
A. Yargılama Giderleri Hakkındaki Karar 
308
B. Disiplin Para Cezaları Hakkındaki Karar 
314
C. Yargılama ve İcra Tazminatı Hakkındaki Karar 
315
1. Yargılama Tazminatı Hakkındaki Karar 
315
2. İcra Tazminatı Hakkındaki Karar 
315
a. İİK m. 69/5 
316
b. İİK m. 72/4 
317
c. İİK m. 89/3 
318
d. İİK m. 97/13 ve İİK m. 97/15 
318
e. Değerlendirme 
320
Sonuç 
323
Kaynakça 
329
Kavram Dizini 
349