İdare Hukuku Dersleri Cilt: II Prof. Dr. Halil Kalabalık  - Kitap

İdare Hukuku Dersleri Cilt: II

6. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
486
Barkod:
9789750290763
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
400,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
5. baskı
Şubat 2021
400,00
195,00 (%51)
4. baskı
Ocak 2019
395,00
99,00 (%75)
Kitabın Açıklaması
Günümüzde her ülkede idareye uygulanan hukuk kuralları mutlaka vardır, diğer bir ifadeyle her idarenin bir hukuku söz konusudur. Ancak her idarenin hukuku, idare hukuku anlamına gelmemektedir. İdareye özgü hukuk kuralları bulunan ve idarenin işlem ve eylemlerinden doğan davaların ayrı bir yargı düzeninde çözümlendiği ülkelerde idareye uygulanan kurallar, idare hukuku adını alır.
Günümüzde neredeyse her devletin anayasasında, ülkemizde olduğu gibi, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ilkeleri, devletin temel nitelikleri arasında yer almaktadır. Hukuk devleti, hukuka bağlı, hem hukuk kurallarını koyan hem de işlem ve eylemlerinde öncelikle hukuka kendisi uyan, sonra bu kurallara uyulmasını isteyen devlettir. Hukuk devletinde; temel hak ve hürriyetler güvence altındadır, kanunların anayasaya uygunluğu, idarenin yargısal denetimi, saydamlık hakimdir. Hukuk devleti, idarenin kuruluşuna ve işleyişine hukukun hakim olduğu, idarenin kişilere verdiği zararı ödediği, mahkemelerinin bağımsız olduğu, hakim ve savcı güvencesinin tanındığı devlettir.
Kitapta; idarenin işlem ve eylemlerine, faaliyetlerine beşeri ve ayni vasıtalarına, denetimine ilişkin idare hukuku kuralları detaylı olarak incelenmiş, Anayasa'da, kanunlarda, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde ve ilgili diğer mevzuatta yapılan değişiklikler, yargısal içtihatlar ve öğretideki gelişmeler doğrultusunda güncellenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İdari İşlemler
.
İdari Usul
.
İdari Sözleşmeler
.
Kamu İhaleleri
.
Kolluk
.
Kamu Hizmetleri
.
İdarenin Sorumluluğu
.
Kamu Malları
.
İdarenin Denetimi
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Altıncı (10.) Baskıya Önsöz 
5
Kısaltmalar 
19
Birinci Bölüm
İDARÎ İŞLEM KAVRAMI
I. TANIM 
23
II. İDARİ İŞLEMLERİN ÖZELLİKLERİ 
24
A. Tek Yanlılık 
24
B. İcrailik 
24
C. Re’sen İcra Edilebilirlik 
25
D. Hukuka Uygunluk Karinesinden Yararlanma 
26
E. Yazılılık 
28
III. İDARİ İŞLEMLERİN TÜRLERİ 
29
İkinci Bölüm
BİREYSEL İDARÎ İŞLEMLER (İDARİ KARARLAR)
I. BİREYSEL İDARİ İŞLEMLERİN SINIFLANDIRILMASI 
31
A. Maddi Açıdan 
31
B. Doğuracakları Hukukî Sonuçları Açısından 
32
C. Açıklanan İradenin Sayısına ve İradenin Açıklanmasındaki Usule Göre 
33
Ç. Açıklanan İradenin Şekline Göre 
34
D. Etkileri Bakımından 
36
E. İsteğe Bağlı Olan/Olmayan İdari İşlemler 
37
F. İcraî Olan/Olmayan İdari İşlemler 
37
1. İcrai İşlemler 
37
2. İcrai Olmayan İşlemler 
41
G. Zincir İşlemler 
45
H. Seri İşlemler 
46
I. Yapılmakla Tükenen İşlemler 
46
II. İDARİ KARARLARIN ALINMASI VE HUKUKA AYKIRILIK 
47
A. Yetki Kuralları ve Hukuka Aykırılık 
47
1. İdare Hukukunda Yetki Kavramı 
47
2. Yetkinin Değişik Görünümleri 
48
a. Kişi Bakımından Yetki 
48
b. Konu Bakımından Yetki 
49
c. Zaman Yönünden Yetki 
51
ç. Yer Yönünden Yetki 
53
3. Yetki Devri, İmza Yetkisinin Devri, Vekâlet, Tedviren Görevlendirme 
55
a. Yetki Devri 
55
b. İmza Yetkisinin Devri 
59
c. Yetki Genişliği İle Yetki Devri ve İmza Devri Arasındaki Farklar 
61
ç. Vekalet 
61
d. Tedviren Görevlendirme 
63
4. Yetki Kuralının İstisnaları 
64
a. Fiili Memur Teorisi 
64
b. Yetki Paralelliği İlkesi 
66
5. Yetki Kurallarına Aykırılık Halleri ve Yaptırımları 
66
B. Şekil ve Usul Kuralları 
70
1. Şekil Kuralları 
70
2. Usul Kuralları 
73
3. Şekil ve Usul Kurallarına Aykırılık ve Yaptırımları 
78
C. İdarenin İradesinin Açıklanmasında Sakatlık Halleri 
80
1. Yanılma (Hata) 
80
2. Hile (Aldatma) 
82
3. Tehdit (Korkutma) 
83
III. İDARİ KARARLARIN İÇERİĞİNİ DÜZENLEYEN (ESASA İLİŞKİN) KURALLAR VE HUKUKA AYKIRILIK 
83
A. Sebep Unsuru ve Hukuka Aykırılık 
83
B. Konu Unsuru ve Hukuka Aykırılık 
88
1. Kavram 
88
2. Konu Unsurundaki Hukuka Aykırılıklar 
89
C. Maksat Unsuru 
91
Ç. İdarenin Takdir Yetkisi ve Bağlı Yetki 
94
1. Takdir Yetkisi 
94
2. Bağlı Yetki 
105
IV. İDARİ İŞLEMLERİN HUKUKA AYKIRILIĞININ YAPTIRIMLARI: YOKLUK VE İPTAL 
106
A. Yokluk 
106
B. İptal 
109
V. İDARİ İŞLEMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ 
110
A. Düzenleyici İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi 
110
B. Bireysel İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi 
111
VI. İDARİ İŞLEMLERİN GEÇMİŞE ETKİLİ OLMAMASI 
112
A. Kural: Geçmişe Etkili Olmama 
112
B. İstisnalar 
113
VII. İDARİ KARARLARA AYKIRILIĞIN SONUÇLARI: İDARİ YAPTIRIMLAR 
113
A. İdarî Yaptırımlar 
113
B. Re’sen İcra (Doğrudan Uygulama) 
123
VIII. İDARİ İŞLEMLERİN SONA ERMESİ 
126
A. İdarenin İradesi Dışındaki Nedenler 
126
B. İdarî İşlemi Yapan Makamın İradesine Bağlı Nedenler 
128
1. Geri Alma 
128
2. Kaldırma 
132
3. Değiştirme 
133
4. Düzeltme 
133
Üçüncü Bölüm
DÜZENLEYİCİ İDARÎ İŞLEMLER
I. İDARENİN DÜZENLEME YETKİSİ 
135
A. Genel Olarak 
135
B. Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisi 
136
II. DÜZENLEYİCİ İDARÎ İŞLEM TÜRLERİ 
139
A. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 
139
1. Olağan Kararnameler 
140
2. Olağanüstü Kararnameler 
146
B. Yönetmelik 
148
C. Diğer Düzenleyici İşlemler 
149
Ç. Yönetmelik, Tebliğ ve Diğer Düzenleyici İdari İşlemlerin Resmî Gazete’de Yayımlanmadan Önce İncelenmesi 
150
D. Plan ve Programlar 
152
1. Kalkınma Planı 
152
2. Yıllık Programlar 
153
3. Mekânsal Plan ve Programlar 
154
E. 2017 Anayasa Değişiklikleriyle Kaldırılan Düzenleyici İdari İşlemler 
157
1. Kanun Hükmünde Kararnameler 
157
2. Tüzük 
158
Dördüncü Bölüm
İDARİ İŞLEMİN YAPILIŞ USULÜ
I. İDARİ USUL KAVRAMI VE TANIM 
159
II. İDARİ USULÜN KANUNLAŞTIRILMASI 
161
III. ÖNEMLİ İDARİ USUL İLKELERİ 
162
A. Re’sen Araştırma İlkesi 
162
B. Usul Ekonomisi 
163
C. Dinlenilme Hakkı 
164
Ç. Bilgi Edinme ve Belgelere Erişme Hakkı 
165
1. Kavram ve Tanım 
165
2. Türk Hukukunda Bilgi Edinme Hakkı 
167
D. Danışmanlık ve Hukukî Yardım 
174
E. Gerekçe İlkesi 
175
F. Başvuru Yollarının Gösterilmesi 
176
IV. İDARİ USUL İLKELERİNE İLİŞKİN DİĞER DÜZENLEMELER 
179
A. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle İlgili Düzenlemeler 
179
1. Hukuka Uygun Davranma 
179
2. Ayrımcılık Yapmama 
180
3. Ölçülü Davranmak 
182
4. Yetkileri Kötüye Kullanmama 
182
5. Tarafsız Olmak 
183
6. Halkın Meşru Beklentilerine Saygılı ve Tutarlı Olmak 
184
7. Halka Öğüt vermek ve Yol Göstermek 
185
8. Saygılı Davranmak 
185
9. Başvuruları Kabul Etmek ve Zamanında Cevaplandırmak 
186
10. Hediye Almama ve Menfaat Sağlamama 
187
11. Hesap Verebilirlik 
187
12. Mal Bildiriminde Bulunma 
188
B. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 
189
C. 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 
190
Ç. 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu 
191
D. 6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu 
192
Beşinci Bölüm
İDARİ SÖZLEŞMELER VE KAMU İHALELERİ
I. İDARE HUKUKUNDA SÖZLEŞME KAVRAMI VE İDARENİN SÖZLEŞMELERİ 
195
II. İDARÎ SÖZLEŞMELER 
196
A. Hukuki Niteliği 
196
B. İdarî Sözleşmelerin Ölçütleri 
198
C. Belli Başlı İdarî Sözleşme Türleri 
202
1. Klasik Türler 
202
2. Yeni Türler 
209
III. İDARENİN SÖZLEŞMELERİNİN YAPILIŞ USULÜ (KAMU İHALELERİ) 
213
A. Genel Olarak 
213
B. Mal ve Hizmet Alımları İle Yapım İşlerine İlişkin İhaleler 
215
1. Kapsam ve İstisnalar 
215
2. İhalelere Egemen Olan Temel İlkeler 
220
3. İhale Usulleri 
227
4. İhale Süreci 
232
5. Danışmanlık Hizmet İhaleleri 
239
6. Diğer İhale Usulleri 
241
7. Sözleşmenin Hukukî Niteliği 
242
C. Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri Dışındaki İhaleler 
242
1. Kapsam 
242
2. İhalelere Egemen Olan Temel İlkeler 
243
3. İhale Usulleri 
244
4. Hazırlık İşlemleri 
245
5. Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararı 
245
Ç. İhale Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları 
246
1. İdari Başvuru Yolları 
246
2. Yargısal Yollar 
248
D. Kamu İhale Kurumu 
249
IV. İDARİ SÖZLEŞMELERİN ŞEKLİ 
252
V. İDARİ SÖZLEŞMELERİN UYGULANMASI 
253
A. Sözleşmecinin Hakları ve Borçları 
253
1. Sözleşmecinin Borçları 
253
2. Sözleşmecinin Hakları 
254
B. İdarenin Yükümlülükleri ve Hakları 
256
1. İdarenin Yükümlülükleri 
256
2. İdarenin Hakları 
257
C. İdari Sözleşmelerin Sona Ermesi 
258
1. Sözleşmenin Feshi 
258
2. Diğer Nedenler 
260
Altıncı Bölüm
KOLLUK (ZABITA) HİZMETLERİ
I. KOLLUK HİZMETİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 
261
A. Tanım 
261
B. Özellikleri 
261
II. İDARİ KOLLUĞUN AMACI: KAMU DÜZENİ 
263
A. Kamu Düzeni Kavramı 
263
B. Kamu Düzeninin Unsurları 
263
1. Kamu Güvenliği 
263
2. Kamu Huzur ve Sükûnu 
264
3. Kamu Sağlığı 
265
4. Toplumsal (Genel) Ahlâk 
265
5. Kamu Düzeninin Zenginleşen Muhtevası: Yeni Unsurlar 
266
III. KOLLUK TÜRLERİ 
268
A. İdarî Kolluk – Adlî Kolluk 
268
1. İdari Kolluk 
268
2. Adli Kolluk 
269
3. İdari Kolluk – Adli Kolluk Ayrımının Önemi 
269
B. Genel İdari Kolluk – Özel İdari Kolluk 
271
1. Genel İdarî Kolluk 
271
2. Özel İdarî Kolluk 
272
3. Özel Güvenlik Teşkilatı 
274
IV. KOLLUK MAKAMLARI VE PERSONELİ 
278
A. Kolluk Makamları 
278
B. Kolluk Personeli 
279
1. Asli Genel İdari Kolluk Personeli 
279
2. Yardımcı Genel İdari Kolluk Personeli 
282
V. KOLLUK YETKİLERİNİN ÇATIŞMASI 
285
A. Genel ve Özel Kolluk Yetkilerinin Çatışması ve Yarışması 
285
B. Genel Kolluk Makamları Arasında Çatışma ve Yarışma 
286
VI. KOLLUK İŞLEMLERİ, USULLERİ VE YAPTIRIMLARI 
286
A. Kolluk İşlemleri 
286
1. Düzenleyici Kolluk İşlemleri 
286
2. Bireysel Kolluk İşlemleri 
287
B. Kolluk Usulleri 
288
1. İzin Usulü 
288
2. Bildirim Usulü 
289
3. Serbestlik Usulü (Düzeltici Sistem) 
290
C. Kolluk Yaptırımları 
290
VII. KOLLUK YETKİSİNİN SINIRLARI 
293
A. Anayasal Sınırlar 
293
B. İdari İşlem Bakımından Sınırları 
294
VIII. KOLLUK GÖZETİM KOMİSYONU 
296
IX. KOLLUK YETKİLERİNİN GENİŞLEMESİ: OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ 
298
A. Olağanüstü Yönetim Usulü Kavramı 
298
B. Olağanüstü Hal 
300
1. Olağanüstü Halin Sebepleri Ve İlanı 
300
2. Olağanüstü Hal İlanının Sonuçları 
301
3. Seferberlik ve Savaş Hali 
303
a. Seferberlik Hali 
303
b. Savaş Hali 
303
Yedinci Bölüm
KAMU HİZMETLERİ
I. TANIM VE KAMU HİZMETİNİN ŞARTLARI 
305
A. Tanım 
305
B. Kamu Hizmetinin Şartları 
307
1. Faaliyetin Kamu Tüzel Kişisi veya Denetimi Altında Özel Kişiler Tarafından Yürütülmesi (Organik Unsur) 
307
2. Kamu Yararı (Maddi Unsur) 
308
II. KAMU HİZMETİNİN KURULMASI VE KALDIRILMASI 
309
A. Kamu Hizmetlerinin Kurulması 
309
B. Kamu Hizmetlerinin Kaldırılması 
311
III. KAMU HİZMETİNİN GENEL İLKELERİ 
312
A. Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi 
312
B. Değişkenlik ve Uyum İlkesi 
313
C. Bedelsizlik (Meccanilik) İlkesi 
313
Ç. Eşitlik ve Tarafsızlık İlkesi 
315
IV. KAMU HİZMETİNİN TÜRLERİ 
315
A. Kullanılan Usule Göre 
315
B. Tekel Niteliğinde Olan–Tekel Niteliğinde Olmayan Kamu Hizmetler 
316
C. Konularına Göre 
316
V. KAMU HİZMETİNİN GÖRÜLME USULLERİ 
317
A. Emanet Usulü 
317
B. Kamu Hizmetlerinin Özel Kişilerce Yürütülmesi 
319
1. Ruhsat ya da Lisans Usulü 
319
2. Sözleşme Usulü 
320
a. Klasik Usuller 
320
b. Yeni Usuller 
325
aa. Görevlendirme Usulü 
325
bb. Yap–İşlet–Devret Usulü 
326
cc. Yap–İşlet Usulü 
328
dd. İşletme Hakkının Devri Usulü 
330
ee. Kullanım Hakkı Alınması Usulü 
332
ff. Kamu–Özel İş birliği Usulü 
333
Sekizinci Bölüm
İDARENİN SORUMLULUĞU
I. İDARENİN SORUMLULUĞUNUN GELİŞİMİ 
335
II. İDARENİN SORUMLULUĞUNUN TÜRLERİ 
337
A. Özel Hukuktan Doğan Sorumluluğu 
337
B. Kamu (İdare) Hukukundan Doğan Sorumluluğu 
338
III. İDARENİN SORUMLULUĞUNUN TEMELİ 
338
IV. İDARENİN KUSURA DAYANAN SORUMLULUĞU 
339
A. Hizmet Kusuru 
339
1. Tanım ve Özellikleri 
339
2. Hizmet Kusuru Teşkil Eden Haller 
342
a. İdari Eylemlere İlişkin Hizmet Kusuru 
342
b. İdari İşlemlere ilişkin Hizmet Kusuru 
345
c. Mahkeme Kararlarının Uygulanmamasından Doğan Hizmet Kusuru 
346
3. Hukuka Aykırılık ve Kusur 
346
4. Kusurun Derecesi, Kanıtlanması ve Kusur Karinesi 
347
B. Hizmet Kusuru – Kişisel Kusur Ayrımı 
348
1. Kişisel Kusur Kavramı 
348
2. Kişisel Kusur Sayılan Durumlar 
350
3. Görev Kusuru 
352
V. İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU 
354
A. Kusursuz Sorumluluğun Doğuşu 
355
B. Kusursuz Sorumluluk İlkeleri 
356
1. Risk (Hasar=Tehlike) İlkesi 
357
2. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi 
361
B. Hukuka Uygun İşlemlerde Kusursuz Sorumluluk 
363
C. Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesine Katılmada Kusursuz Sorumluluk 
364
VI. İDARENİN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI 
365
A. Eylem veya İşlem Niteliğinde Bir Fiil 
365
B. Kusur 
365
C. İlliyet (Nedensellik) Bağı 
365
Ç. Zarar 
367
VII. İDARENİN SORUMLULUĞUNU KALDIRAN YA DA AZALTAN NEDENLER 
369
A. Zorlayıcı Sebep 
369
B. Beklenilmeyen Haller 
370
C. Zarar Görenin Kusuru 
370
Ç. Üçüncü Kişinin Kusuru 
371
VIII. ZARARIN TAZMİNİ 
372
A. Zararın Tazminine İlişkin İlkeler 
372
B. Zararın Miktarının Tespiti 
373
X. RÜCU 
374
Dokuzuncu Bölüm
KAMU (İDARE) MALLARI
I. KAMU MALI KAVRAMI VE SINIFLANDIRILMASI 
377
A. Tanım ve Şartları 
377
B. Kamu Mallarının Sınıflandırılması 
378
1. Kullanma ve Tahsis Yönü Bakımından 
379
2. Tahsis Kökeni Bakımından 
380
3. Kamu Malı Niteliğini Kazanma Açısından 
380
II. İDARENİN KAMU MALLARI ÜZERİNDEKİ HAKLARININ NİTELİĞİ 
381
III. KAMU MALLARININ HUKUKİ REJİMİ 
382
A. Kamu Malları Devir ve Ferağ Edilemez 
382
B. Kamu Malları Haczedilemez 
384
C. Kamu Malları Kazandırıcı Zamanaşımıyla Kazanılamaz 
386
Ç. Kamu Malları Üzerinde Sınırlı Aynî Haklar Kurulamaz 
387
D. Taşınmaz Kamu Malları Tapu Kütüğüne Tescile Tabi Değildir 
389
E. Kamu Malları Kamulaştırılamaz 
390
F. Kamu Malları Vergi ve Resim Gibi Malî Yükümlülüklerin Dışındadır 
391
G. Kamu Malları Özel Korunmaya Tabidir 
391
IV. KAMU MALI NİTELİĞİNİN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ 
392
A. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması 
392
1. Sahipsiz Mallarda 
393
2. Hizmet ve Orta Mallarında 
393
B. Kamu Malı Niteliğinin Kaybedilmesi 
399
1. Hizmet ve Orta Mallarında 
399
2. Sahipsiz Mallarda 
400
V. KAMU MALLARINDAN YARARLANMANIN HUKUKİ REJİMİ 
401
A. İdarece Yararlanma 
401
B. Özel Kişilerce Yararlanma 
402
1. Orta Mallarından Yararlanma 
402
a. Genel Yararlanma 
402
b. Özel Yararlanma 
404
2. Hizmet Mallarından Yararlanma 
405
3. Sahipsiz Mallardan Yararlanma 
405
VI. İDARENİN MAL EDİNME USULLERİ: KAMULAŞTIRMA 
405
A. Tanım ve Hukukî Niteliği 
406
B. Kamulaştırma İşleminin Unsurları 
406
1. Kamulaştırma Yetkisi 
407
2. Kamulaştırmanın Sebebi 
407
3. Kamulaştırmanın Konusu 
408
4. Kamulaştırmanın Amacı 
410
5. Kamulaştırmanın Şekil ve Usul Kuralları 
411
a. Kamulaştırma İşleminin İdari Aşaması 
411
b. Kamulaştırma İşleminin Adli Aşaması 
414
C. Kamulaştırmanın Tamamlanmasının Sonuçları 
417
Ç. İhtilaflı ya da Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Kamulaştırılması 
418
1. İhtilaflı Taşınmazların Kamulaştırılması 
418
2. Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Kamulaştırılması ve Tescili 
418
D. Malikin Geri Alma Hakkı ve İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi 
419
1. Malikin Geri Alma Hakkı 
420
2. İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi 
421
E. Kamulaştırmasız El Atma 
421
1. Hukuka Uygun Kamulaştırmasız El Atma 
421
2. Hukuka Aykırı Kamulaştırmasız El Atma 
425
3. Bayındırlık Eserleri İnşası Nedeniyle Kamulaştırmasız El Atma 
427
VII. İDARENİN DİĞER MAL EDİNME USULLERİ 
427
A. İstimval (Rekizisyon) 
427
B. İdarî İrtifaklar 
429
C. Millîleştirme 
432
Ç. Devletleştirme 
433
D. Elkoyma 
434
E. Bir İdareye Ait Bir Taşınmazın Diğer Bir İdareye Devri 
434
F. Geçici İşgal 
435
Onuncu Bölüm
İDARENİN DENETİMİ
I. İDARENİN YARGI DIŞI DENETİMİ 
437
A. İdarî Denetim 
437
1. Hiyerarşik Denetim 
437
2. İsti’taf Yoluyla Denetim 
438
3. İdarî Vesayet Denetimi 
439
4. Özel Denetim 
440
a. Sayıştay Denetimi 
440
b. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu 
440
c. Teftiş Kurulları 
442
5. Kamu Denetçiliği Kurumu Denetimi 
442
B. Siyasî Denetim 
447
C. Kamuoyu Denetimi 
449
II. İDARENİN YARGISAL DENETİMİ 
451
III. İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN SULH YOLUYLA HALLİ 
453
A. 659 sayılı KHK’ya Göre Sulh 
453
1. Adli Uyuşmazlıklarda 
453
2. İdari Uyuşmazlıklarda 
456
B. Özel Kanunlarda Sulh 
457
C. İdari Uyuşmazlıkların Uzlaşma Yoluyla Halli 
458
Yararlanılan Kaynaklar 
461
Kavramlar Dizini 
477