Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Önalım Hakkı
Mart 2016 / 1. Baskı / 258 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Nisan 2018 77.00 TL -     Sepete Ekle
   

Tapulu taşınmaz mülkiyetine ilişkin devir hakkının kısıtlamalarından sayılan önalım hakkına ilişkin uyuşmazlıkların tüm yönleriyle ve Yargıtay Kararları eşliğinde incelendiği kitabın;

Birinci bölümünde; önalım hakkının tanımı, hukuki niteliği, amaç ve kullanılmasındaki kurallar,

İkinci bölümünde: önalım davalarının yargılama süreci ve usul hukukuna ilişkin kurallar,

Üçüncü bölümünde; önalım davalarında muvazaa, özellikle satış işleminde ve satış bedelinde muvazaa,

Dördüncü bölümünde; önalım hakkının kullanılmasındaki engeller, özellikle fiili paylaşım, feragat, kesin hüküm ve hakkın kötüye kullanılması yönü,

Beşinci bölümünde; sözleşmeden doğan önalım hakkı,

Altıncı bölümünde; soru ve yanıtlı önalım sorunları,

Ek bölümünde ise; önalım hakkının kullanılması, feragat, muvazaa, fiili paylaşım, süre ve bedelin depo ettirilmesiyle ilgili tüm İBK, HGK, Özel Daire Kararlarına yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Yasal Önalım Hakkı
Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı
Yargılama Süreci ve Usul Hükümleri
Önalım İşleminde ve Bedelinde Muvazaa
Önalım Hakkının Kullanılması Engelleri
Soru ve Yanıtlı Önalım Sorunları
İçtihadı Birleştirme, Hukuk Genel Kurulu ve Daire Kararları
Barkod: 9789750236891
Yayın Tarihi: Mart 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 258
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
BİRİNCİ BÖLÜM  
TANIM, HUKUKİ NİTELİK, AMAÇ VE KURALLAR  
I. TANIM  13
II. YASAL ÖNALIM HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ  14
A. Hukuki Niteliği  14
B. Tarihsel Gelişimi  15
III. ÖNALIMDA AMAÇ  16
IV. YASAL ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASINDA KURALLAR  17
A. Paydaşlar Arasında Pay Satışı  18
B. Payın Üzerinde İntifa Hakkı Kurulması, Diğer Paydaşlara Önalım Hakkı Vermez  18
C. Payın Cebri İcra Yoluyla Satışı  19
D. Payın Hibe veya Takasa Konu Edilmesi  19
E. Pay Satışının İrade Bozukluğu İle Feshi  22
F. Paydaşlık Sıfatının Kalkması  22
G. Tapuda Aynı İşlem İle Pay Satın Alma  23
H. Payın Satana Geri Verilmesi  23
İ. Hak Doğduktan Sonra Payın Hibesi  24
J. Payın Ardı Sıra Satılması  24
K. Satış Vaadinde Bulunan Paydaşın Önalım Hakkı  25
L. Tüm Paydaşlarca Birlikte Önalım Hakkının Kullanılması  26
M. Dava Sırasında Paydaşlığın Ortadan Kaldırılması Halinin Önalım Davasına Etkisi  26
N. Payın Tüm Mirasçılar Adına Tescili Hali  26
O. Elbirliği Mülkiyetinde Önalım Davasının Açılması  26
Ö. Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmazda Ortaklar Kendi Adlarına Önalım Davası  
Açabilir mi?  26
P. Elbirliği Mülkiyetinde Şufa (Önalım) Davasının Takibi İçin Diğer Ortaklardan Muvafakat Nasıl Sağlanır?  27
R. Danışık İşlemi İptal Ettiren Mirasçının Önalım Hakkı  28
S. Önalım Hakkının Kullanılması İçin Payın Davalı Üzerinde Tapuda Tescilini Beklemek Gerekmez  28
V. ÖNALIM HAKKININ TÜRLERİ VE MADDE NUMARALARI  29
VI. YASAL ÖNALIM HAKKI VE İLGİLİ HÜKÜMLER  29
A. Türk Medeni Kanununda yasal önalım hakkı:  29
1. Yasal Önalım Hakkı – Önalım Hakkı Sahibi  29
2. Kullanma Yasağı, Feragat Ve Hak Düşürücü Süre  30
3. Kullanılması  31
İKİNCİ BÖLÜM  
YARGILAMA SÜRECİ VE USUL HÜKÜMLERİ  
I. DAVA ŞARTI VE HAKKI  33
II. ÖNALIM HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER  36
A. Cebri Arttırmayla Satış  36
B. Taşınmazın Miras Paylaşımında Mirasçılardan Birine Özgülenmiş Olması  38
C. Taşınmazın Kamu Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi Ve Bunlara Benzer Amaçlarla Edinilmesi  39
D. Hibe Şeklindeki Temlikler  39
E. Trampa Şeklindeki Temlikler  39
F. Önalım Hakkının Sona Ermesi Halinde  40
III. USUL HÜKÜMLERİ  40
A. Hukuk Davalarında İzlenmesi Gereken Yöntem  40
B. 6100 s. HMK Kapsamındaki Yargılama Usulleri  41
C. 6100 s. HMK Kapsamında Süreler  41
D. Önalımda İstek Konusunun Kapsamı  42
1. Görev  43
2. Yetki  43
3. Davacı  43
4. Davalı  46
5. Hak Düşürücü Süre  48
a. Sürenin Niteliği  49
b. Süre Bildiriminin Şekli ve Sürenin Başlangıcı  49
c. Davanın Reddinde Ek Süre  51
d. Sürenin Kanun Değişikliğiyle Kısaltılması  52
e. Noter Bildiriminin Yöntemince Tebliği  53
f. Süre Yönüyle İspat Yükü  54
6. Yargılama Süreci  55
a. Önalım Bedeli  56
b. Depo Ettirilmesi  56
c. Önalım Davalarında İspat  60
aa. Genel Olarak İspat Ve İspat Yükü Nedir?  60
bb. Önalım Davasında İspat Yükü  63
d. Yargılama Sırasında Ortaya Çıkabilecek Bazı Usul İşlemleri  64
aa. Dava Şartları Yönüyle İnceleme  64
bb. Dilekçede Yazılı İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Ya Da Kabulünde Kanun Yolu  64
cc. Cevap Dilekçesi Tebliğ Edilmeden Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği  65
dd. Davacının Ölümü ve Taraf Değişikliği  66
ee. Tarafların Davayı Takip Etmemeleri  68
ff. Davadan Feragat–Feragati Kabul  69
gg. Davadan Feragat Halinde Alınacak Harç Türü  70
hh. Davada Belirlenen Yargı Harçları Alınmadan Davaya Devam Edilmesi  71
ıı. Delil Avansı Ve Gider Avansının Yatırılmaması  72
ii. Bilirkişi Raporunda İmza Eksikliği  72
jj. Temyiz Karar ve İlam Harcının Alınması  72
kk. Davaya Cevap Vermeyen Davalının Ön İnceleme Duruşmasından Önce Delil Listesi Sunması  73
ll. Davalının Cevap Vermemesi ve Duruşmalara Katılmaması  75
mm. Öninceleme Duruşmasına Katılmayan Davalının Tahkikat Duruşmasına Çağrılması  76
nn. Hazır Bulunan Tanığı Dinleme Zorunluluğu  77
oo. Öninceleme Duruşması Yapılmadan Evrak Üzerinde Karar Verilmesi  77
öö. Davada Sulh Olunması  79
pp. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi  79
rr. Davanın Islah Edilmesi Koşulları  79
ss. Fazlaya İlişkin Hak Saklı Tutulmamışsa, Islah Yoluyla İsteğin Arttırılması  80
7. Karar Kapsamı  81
a. Niteliği  81
b. Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderleri  84
c. Hükümden Sonra Davadan Feragat  87
d. Kısa Karar ile Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Bulunması  88
e. Usulüne Uygun Hüküm Kurulması Gereği  91
f. Hükmün Temyizi  93
g. Bozma Dışında Kalan Hususlarda Yeniden Hüküm Kurulup Kurulmayacağı  96
h. Önalım İlamlarının İnfazı  97
ı. Pay Mülkiyetin Önalım Hak Sahibine Geçmesi  97
8. Örnek Dilekçe ve Mahkeme Kararı  98
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
ÖNALIMDA MUVAZAA  
I. GENEL OLARAK MUVAZAA  105
II. ÖNALIMDA MUVAZAA HALLERİ  106
A. Satış İşleminde Muvazaa  106
1. Üçüncü Kişiye Yapılan Pay Satışında Muvazaa  106
2. Miras Hısımlığı İlişkisi Bulunan Kişiye Yapılan Pay Satışında Muvazaa  107
B. Satış Bedelinde Muvazaa  110
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASI ENGELLERİ  
I. FİİLİ PAYLAŞIM  115
II. FERAGAT  116
III. KESİN HÜKÜM  119
IV. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI  120
BEŞİNCİ BÖLÜM  
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ÖNALIM HAKKI  
I. YASAL HÜKÜMLER  123
A. Türk Medeni Kanunu  123
1. Önalım Hakkının Kullanılması  123
2. Şerhin Etkisi  123
3. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkının Türleri  124
4. Yasal Önalım Hakkı Hükmünün Uygulanması  125
B. Türk Borçlar Kanununda Önalım Hakkı  125
1. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkının Kime Karşı Kullanılacağı  126
2. Koşulları ve Bildirimi  126
3. Hukuki Sonuçları  127
4. Uygulamadan Örnek ve Yargıtay Kararı  127
ALTINCI BÖLÜM  
SORU VE YANITLI ÖNALIM SORUNLARI (ÖZET)  
1. Önalım Hakkının Tüm Diğer Paydaşlar Tarafından Birlikte Kullanma Zorunluluğu Var mıdır?  129
2. Satış Vaadinde Bulunan Paydaş, Önalım Davası Açabilir mi?  129
3. Önalım Davacısı Ölünce Dava Hakkı Mirasçılara mı, Yoksa Vasiyet Alacaklısına mı Geçer?  129
4. Payın Satışından Önce Davacıya Yapılan Teklife Rağmen, Önalım Hakkının Kullanılması Mümkün müdür?  129
5. Önalım İlamı, Teslimi de Kapsar mı?  130
6. Tapu İptal Davası, Önalım Davasını Engeller mi?  130
7. Önalım Davası, Tazminata Dönüştüğünde Depo Parasını Tevdi Etmek Söz Konusu Olur mu?  130
8. Davanın Yeni Malike Yöneltilmesinde Süre Söz Konusu Olur mu?  130
9. Davacının İkinci Alıcının Kötü Niyetini Kanıtlaması Gerekli midir?  131
10. Depo Parası Ödendikten Sonra, Haksız İşgal Tazminatı İstenebilir mi?  131
11. Bedelde Muvazaa İddiası İncelenmeden Tapudaki Bedel Ödenmediği Nedeniyle Dava Reddedilir mi?  131
12. Her Yeni Satışta Önalım Hakkı Yeniden Kullanılabilir mi?  132
13. Önalım Davasında Davacı Sıfatı Ne Süre Boyunca Devam Etmelidir?  132
14. Bedeldeki Kıymet Değişikliği Hangi Halde Davacının Ödeme Borcuna Yansıtılmalıdır?  132
15. Önalım Hakkından Feragat, Kimleri Bağlar?  133
16. Yasal Önalım Hakkı Hangi Durumlarda Sona Erer?  134
17. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı Nasıl Kullanılır?  134
18. Önalım Davasında Payın Yüksek Bedelle Satılması Halinde Davacı Hangi Bedelle Sorumlu Olur?  134
19. Önalım Davasının Kesin Hüküm Yönüyle Hukuki Sebebi Nedir?  135
20. Önalım Hakkı Ne Zaman Doğar ve Ne Zaman Kullanılabilir Hale Gelir?  135
EK BÖLÜM  
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME–ANAYASA MAHKEMESİ–  
HGK VE DAİRE KARARLARI  
I. İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI  137
A. İhtiyari Artırma ile Yapılan Pay Satışında Önalım Hakkı Kullanılabilir  137
B. Devletçe Tahsis Olunan Yerde Önalım Davası  137
C. Kanuni Şuf’a Hakkının Doğumu  137
D. Paydaşlar, Paydaş Sayısına Göre Önalım Hakkından Yararlanırlar  138
E. Şufa Hakkından Vazgeçmenin Şekli  139
F. Şufa Davasında Hakimin Hükümden Önce Şufa Bedeli İle Masrafları Hak Sahibince Depo Ettirilmesi Gerekir  140
G. Şufada Süreler–Zamanaşımı  143
H. İhtiyari Müzayededen Çekilme, Şufa Hakkından Feragat Anlamına Gelmez  143
İ. Akrabalar Arasında Miras Hukukuna Dayanan Devirler  144
J. Şuf’a Davasında, Davanın Aşamasına Göre Şuf’a Bedelinin Tamamı Veya Bir Kısmı Esas Alınarak Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilir  145
K. Önalım İlamlarının İnfazının Her Zaman İstenebileceği  145
L. İktisabın Kötü Niyete Dayalı Olması  146
II. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  148
A. TMK m.732, 733 ve 734 Hükümleri Anayasa’ya Aykırı Değildir  148
III. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI  151
A. Önalım Hakkının Kullanılmasıyla İlgili  151
B. Önalım Hakkından Feragatle İlgili  185
C. Önalımda Muvazaa İddiasıyla İlgili  189
D. Fiili Taksim Ve Kötü Niyetle İlgili  213
E. Önalım Hakkının Kullanılması Süresiyle İlgili  224
F. Önalım Bedelinin Depo Ettirilmesiyle İlgili  233
G. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı İle İlgili  242
Kaynakça  249
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  251
Kavram Dizini  257
 


Erhan Günay
Nisan 2018
77.00 TL
Sepete Ekle
Canan Ruhi ...
Şubat 2017
264.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Ünal ...
Ekim 2019
90.00 TL
Sepete Ekle
İhsan Erdoğan
Ekim 2019
47.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
BİRİNCİ BÖLÜM  
TANIM, HUKUKİ NİTELİK, AMAÇ VE KURALLAR  
I. TANIM  13
II. YASAL ÖNALIM HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ  14
A. Hukuki Niteliği  14
B. Tarihsel Gelişimi  15
III. ÖNALIMDA AMAÇ  16
IV. YASAL ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASINDA KURALLAR  17
A. Paydaşlar Arasında Pay Satışı  18
B. Payın Üzerinde İntifa Hakkı Kurulması, Diğer Paydaşlara Önalım Hakkı Vermez  18
C. Payın Cebri İcra Yoluyla Satışı  19
D. Payın Hibe veya Takasa Konu Edilmesi  19
E. Pay Satışının İrade Bozukluğu İle Feshi  22
F. Paydaşlık Sıfatının Kalkması  22
G. Tapuda Aynı İşlem İle Pay Satın Alma  23
H. Payın Satana Geri Verilmesi  23
İ. Hak Doğduktan Sonra Payın Hibesi  24
J. Payın Ardı Sıra Satılması  24
K. Satış Vaadinde Bulunan Paydaşın Önalım Hakkı  25
L. Tüm Paydaşlarca Birlikte Önalım Hakkının Kullanılması  26
M. Dava Sırasında Paydaşlığın Ortadan Kaldırılması Halinin Önalım Davasına Etkisi  26
N. Payın Tüm Mirasçılar Adına Tescili Hali  26
O. Elbirliği Mülkiyetinde Önalım Davasının Açılması  26
Ö. Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmazda Ortaklar Kendi Adlarına Önalım Davası  
Açabilir mi?  26
P. Elbirliği Mülkiyetinde Şufa (Önalım) Davasının Takibi İçin Diğer Ortaklardan Muvafakat Nasıl Sağlanır?  27
R. Danışık İşlemi İptal Ettiren Mirasçının Önalım Hakkı  28
S. Önalım Hakkının Kullanılması İçin Payın Davalı Üzerinde Tapuda Tescilini Beklemek Gerekmez  28
V. ÖNALIM HAKKININ TÜRLERİ VE MADDE NUMARALARI  29
VI. YASAL ÖNALIM HAKKI VE İLGİLİ HÜKÜMLER  29
A. Türk Medeni Kanununda yasal önalım hakkı:  29
1. Yasal Önalım Hakkı – Önalım Hakkı Sahibi  29
2. Kullanma Yasağı, Feragat Ve Hak Düşürücü Süre  30
3. Kullanılması  31
İKİNCİ BÖLÜM  
YARGILAMA SÜRECİ VE USUL HÜKÜMLERİ  
I. DAVA ŞARTI VE HAKKI  33
II. ÖNALIM HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER  36
A. Cebri Arttırmayla Satış  36
B. Taşınmazın Miras Paylaşımında Mirasçılardan Birine Özgülenmiş Olması  38
C. Taşınmazın Kamu Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi Ve Bunlara Benzer Amaçlarla Edinilmesi  39
D. Hibe Şeklindeki Temlikler  39
E. Trampa Şeklindeki Temlikler  39
F. Önalım Hakkının Sona Ermesi Halinde  40
III. USUL HÜKÜMLERİ  40
A. Hukuk Davalarında İzlenmesi Gereken Yöntem  40
B. 6100 s. HMK Kapsamındaki Yargılama Usulleri  41
C. 6100 s. HMK Kapsamında Süreler  41
D. Önalımda İstek Konusunun Kapsamı  42
1. Görev  43
2. Yetki  43
3. Davacı  43
4. Davalı  46
5. Hak Düşürücü Süre  48
a. Sürenin Niteliği  49
b. Süre Bildiriminin Şekli ve Sürenin Başlangıcı  49
c. Davanın Reddinde Ek Süre  51
d. Sürenin Kanun Değişikliğiyle Kısaltılması  52
e. Noter Bildiriminin Yöntemince Tebliği  53
f. Süre Yönüyle İspat Yükü  54
6. Yargılama Süreci  55
a. Önalım Bedeli  56
b. Depo Ettirilmesi  56
c. Önalım Davalarında İspat  60
aa. Genel Olarak İspat Ve İspat Yükü Nedir?  60
bb. Önalım Davasında İspat Yükü  63
d. Yargılama Sırasında Ortaya Çıkabilecek Bazı Usul İşlemleri  64
aa. Dava Şartları Yönüyle İnceleme  64
bb. Dilekçede Yazılı İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Ya Da Kabulünde Kanun Yolu  64
cc. Cevap Dilekçesi Tebliğ Edilmeden Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği  65
dd. Davacının Ölümü ve Taraf Değişikliği  66
ee. Tarafların Davayı Takip Etmemeleri  68
ff. Davadan Feragat–Feragati Kabul  69
gg. Davadan Feragat Halinde Alınacak Harç Türü  70
hh. Davada Belirlenen Yargı Harçları Alınmadan Davaya Devam Edilmesi  71
ıı. Delil Avansı Ve Gider Avansının Yatırılmaması  72
ii. Bilirkişi Raporunda İmza Eksikliği  72
jj. Temyiz Karar ve İlam Harcının Alınması  72
kk. Davaya Cevap Vermeyen Davalının Ön İnceleme Duruşmasından Önce Delil Listesi Sunması  73
ll. Davalının Cevap Vermemesi ve Duruşmalara Katılmaması  75
mm. Öninceleme Duruşmasına Katılmayan Davalının Tahkikat Duruşmasına Çağrılması  76
nn. Hazır Bulunan Tanığı Dinleme Zorunluluğu  77
oo. Öninceleme Duruşması Yapılmadan Evrak Üzerinde Karar Verilmesi  77
öö. Davada Sulh Olunması  79
pp. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi  79
rr. Davanın Islah Edilmesi Koşulları  79
ss. Fazlaya İlişkin Hak Saklı Tutulmamışsa, Islah Yoluyla İsteğin Arttırılması  80
7. Karar Kapsamı  81
a. Niteliği  81
b. Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderleri  84
c. Hükümden Sonra Davadan Feragat  87
d. Kısa Karar ile Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Bulunması  88
e. Usulüne Uygun Hüküm Kurulması Gereği  91
f. Hükmün Temyizi  93
g. Bozma Dışında Kalan Hususlarda Yeniden Hüküm Kurulup Kurulmayacağı  96
h. Önalım İlamlarının İnfazı  97
ı. Pay Mülkiyetin Önalım Hak Sahibine Geçmesi  97
8. Örnek Dilekçe ve Mahkeme Kararı  98
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
ÖNALIMDA MUVAZAA  
I. GENEL OLARAK MUVAZAA  105
II. ÖNALIMDA MUVAZAA HALLERİ  106
A. Satış İşleminde Muvazaa  106
1. Üçüncü Kişiye Yapılan Pay Satışında Muvazaa  106
2. Miras Hısımlığı İlişkisi Bulunan Kişiye Yapılan Pay Satışında Muvazaa  107
B. Satış Bedelinde Muvazaa  110
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASI ENGELLERİ  
I. FİİLİ PAYLAŞIM  115
II. FERAGAT  116
III. KESİN HÜKÜM  119
IV. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI  120
BEŞİNCİ BÖLÜM  
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ÖNALIM HAKKI  
I. YASAL HÜKÜMLER  123
A. Türk Medeni Kanunu  123
1. Önalım Hakkının Kullanılması  123
2. Şerhin Etkisi  123
3. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkının Türleri  124
4. Yasal Önalım Hakkı Hükmünün Uygulanması  125
B. Türk Borçlar Kanununda Önalım Hakkı  125
1. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkının Kime Karşı Kullanılacağı  126
2. Koşulları ve Bildirimi  126
3. Hukuki Sonuçları  127
4. Uygulamadan Örnek ve Yargıtay Kararı  127
ALTINCI BÖLÜM  
SORU VE YANITLI ÖNALIM SORUNLARI (ÖZET)  
1. Önalım Hakkının Tüm Diğer Paydaşlar Tarafından Birlikte Kullanma Zorunluluğu Var mıdır?  129
2. Satış Vaadinde Bulunan Paydaş, Önalım Davası Açabilir mi?  129
3. Önalım Davacısı Ölünce Dava Hakkı Mirasçılara mı, Yoksa Vasiyet Alacaklısına mı Geçer?  129
4. Payın Satışından Önce Davacıya Yapılan Teklife Rağmen, Önalım Hakkının Kullanılması Mümkün müdür?  129
5. Önalım İlamı, Teslimi de Kapsar mı?  130
6. Tapu İptal Davası, Önalım Davasını Engeller mi?  130
7. Önalım Davası, Tazminata Dönüştüğünde Depo Parasını Tevdi Etmek Söz Konusu Olur mu?  130
8. Davanın Yeni Malike Yöneltilmesinde Süre Söz Konusu Olur mu?  130
9. Davacının İkinci Alıcının Kötü Niyetini Kanıtlaması Gerekli midir?  131
10. Depo Parası Ödendikten Sonra, Haksız İşgal Tazminatı İstenebilir mi?  131
11. Bedelde Muvazaa İddiası İncelenmeden Tapudaki Bedel Ödenmediği Nedeniyle Dava Reddedilir mi?  131
12. Her Yeni Satışta Önalım Hakkı Yeniden Kullanılabilir mi?  132
13. Önalım Davasında Davacı Sıfatı Ne Süre Boyunca Devam Etmelidir?  132
14. Bedeldeki Kıymet Değişikliği Hangi Halde Davacının Ödeme Borcuna Yansıtılmalıdır?  132
15. Önalım Hakkından Feragat, Kimleri Bağlar?  133
16. Yasal Önalım Hakkı Hangi Durumlarda Sona Erer?  134
17. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı Nasıl Kullanılır?  134
18. Önalım Davasında Payın Yüksek Bedelle Satılması Halinde Davacı Hangi Bedelle Sorumlu Olur?  134
19. Önalım Davasının Kesin Hüküm Yönüyle Hukuki Sebebi Nedir?  135
20. Önalım Hakkı Ne Zaman Doğar ve Ne Zaman Kullanılabilir Hale Gelir?  135
EK BÖLÜM  
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME–ANAYASA MAHKEMESİ–  
HGK VE DAİRE KARARLARI  
I. İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI  137
A. İhtiyari Artırma ile Yapılan Pay Satışında Önalım Hakkı Kullanılabilir  137
B. Devletçe Tahsis Olunan Yerde Önalım Davası  137
C. Kanuni Şuf’a Hakkının Doğumu  137
D. Paydaşlar, Paydaş Sayısına Göre Önalım Hakkından Yararlanırlar  138
E. Şufa Hakkından Vazgeçmenin Şekli  139
F. Şufa Davasında Hakimin Hükümden Önce Şufa Bedeli İle Masrafları Hak Sahibince Depo Ettirilmesi Gerekir  140
G. Şufada Süreler–Zamanaşımı  143
H. İhtiyari Müzayededen Çekilme, Şufa Hakkından Feragat Anlamına Gelmez  143
İ. Akrabalar Arasında Miras Hukukuna Dayanan Devirler  144
J. Şuf’a Davasında, Davanın Aşamasına Göre Şuf’a Bedelinin Tamamı Veya Bir Kısmı Esas Alınarak Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilir  145
K. Önalım İlamlarının İnfazının Her Zaman İstenebileceği  145
L. İktisabın Kötü Niyete Dayalı Olması  146
II. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  148
A. TMK m.732, 733 ve 734 Hükümleri Anayasa’ya Aykırı Değildir  148
III. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI  151
A. Önalım Hakkının Kullanılmasıyla İlgili  151
B. Önalım Hakkından Feragatle İlgili  185
C. Önalımda Muvazaa İddiasıyla İlgili  189
D. Fiili Taksim Ve Kötü Niyetle İlgili  213
E. Önalım Hakkının Kullanılması Süresiyle İlgili  224
F. Önalım Bedelinin Depo Ettirilmesiyle İlgili  233
G. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı İle İlgili  242
Kaynakça  249
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  251
Kavram Dizini  257
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019